Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar"

Transcriptie

1 Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van kwh n m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar Activoorwaardn

2 Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar Maandlijks kostnindicati op basis van standaardprofil, mt gasrgio 3 Lvring EcoStroom 4 jaar Lvring 1) 20,85 Vastrcht 2) 1,91 Subtotaal 22,76 Lvring AardGas 4 jaar Lvring 3) 46,66 Vastrcht 2) 1,90 Subtotaal 48,56 Subtotaal lvring 71,32 Enrgiblasting EcoStroom 4 jaar Enrgiblasting 33,08 Opslag duurzam nrgi 0,65 Subtotaal 33,73 Enrgiblasting AardGas 4 jaar Enrgiblasting 25,26 Opslag duurzam nrgi 0,62 Subtotaal 25,88 Subtotaal blastingn 59,61 Totaal xclusif BTW 21% 130,93 Blastingn BTW 21% 21,92 Hffingskorting Aftrk 26,55 Totaalkostn lvring pr maand 4) 126,30 Ntwrkkostn Elktricitit 20,43 AardGas 14,20 Totaal Ntwrkkostn 5) 34,63 Totaalkostn lvring + ntwrkkostn pr maand 6) 160,93 Lvringskostn pr nhid kunt u vindn in d bijgvogd tarifbladn. 1) Lvringstarif lktricitit dubbl mtr: Ht lvringstarif is inclusif Enrgiblasting n Opslag duurzam nrgi n xclusif BTW (prijspil 2014). 2) Vastrcht: Ht vastrcht is n abonnmnt op d dinstvrlning rond d lvring van nrgi. 3) Lvringstarif AardGas: Ht lvringstarif is inclusif rgiotoslag, Enrgiblasting, Opslag duurzam nrgi n xclusif BTW (prijspil 2014). 4) Totaalkostn lvring pr maand: Dit bdrag is n inschatting van uw maandlijks kostn op basis van n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaard vrbruik van kwh n m 3 AardGas. 5) Totaal ntwrkkostn: Ntwrkkostn btaalt u aan uw ntbhrdr. Bovnstaand kostn zijn gbasrd op d tarivn van d ntbhrdr Liandr. Indin u n andr rgional ntbhrdr hft, kunnn dz kostn its afwijkn. Op nco.nl/ntbhrdr kunt u trugvindn ondr wlk ntbhrdr u valt. 6) Totaalkostn pr maand: Totaalkostn lvring + ntwrkkostn pr maand xclusif Toon abonnmnt t.w.v. 3,50 pr maand.

3 Enco EcoStroom 4 jaar 1 kwartaal 2014 tot voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht opwkkn van EcoStroom wordn gn fossil brandstoffn gbruikt zoals aardgas n stnkool. EcoStroom is schonr dan gwon lktricitit n onuitputtlijk. Wat btaalt u aan lvringskostn? U btaalt Enco voor d lvring van nrgi. Hft u n contract voor Enco EcoStroom 4 jaar afgslotn, dan blijft u vanaf d datum van uw ovrstap tot voor d lvring pr kwh dzlfd vast prijs btaln. D lvringskostn bslaan maar n dl van d total nrgikostn di Enco Rtail B.V. in rkning brngt. Enco brngt u ook Enrgiblasting n Opslag duurzam nrgi in rkning, di w in zijn ghl afdragn aan d ovrhid. Daarnaast hft Enco in opdracht van d ovrhid BTW. D ntwrkkostn di u vrschuldigd bnt aan uw ntbhrdr btaalt u aan ons. Wij dragn dat bdrag wr af aan uw ntbhrdr. Vastrcht (vast kostn) pr maand 1,905 ( 2,31 incl. BTW) Enkltarifmtr Lvringstarif Enrgiblasting 1) Opslag duurzam nrgi 1) BTW Totaal Pr kwh 0, ,1185 0,0023 0, ,2377 Dubbltarifmtr (dalurn 23:00-07:00) 2) Lvringstarif Enrgiblasting 1) Opslag duurzam nrgi 1) BTW Totaal Normaaltarif kwh 0, ,1185 0,0023 0, ,2450 Laagtarif pr kwh 0, ,1185 0,0023 0, ,2267 Dubbltarifmtr (dalurn 21:00-07:00) 2) Lvringstarif Enrgiblasting 1) Opslag duurzam nrgi 1) BTW Totaal Normaaltarif kwh 0, ,1185 0,0023 0, ,2481 Laagtarif pr kwh 0, ,1185 0,0023 0, ,2267 All bovnstaand tarivn gldn uitsluitnd voor aansluitingn t/m 3x80 ampèr. 1) Dit tarif gldt voor n vrbruik van kwh. Voor n vrbruik van kwh gldt n: Voor n vrbruik kwh gldt n: Enrgiblastingtarif van 0,0431 pr kwh (xcl. BTW); Enrgiblastingtarif van 0,0115 pr kwh (xcl. BTW); Opslag duurzam nrgi van 0,0027 pr kwh (xcl. BTW). Opslag duurzam nrgi van 0,0007 pr kwh (xcl. BTW). Pr lktricititsaansluiting mt n vrblijfsfuncti gldt pr kalndrjaar n truggav van Enrgiblasting van 318,62 xcl. BTW (incl. BTW 385,53). Voor aansluitingn zondr n vrblijfsfuncti (grotr dan 1*6A) is dit 119,62 xcl. BTW (incl. BTW 144,74). 2) D tarivn voor n dubbltarifmtr gldn alln als r sprak is van tw aangslotn tlwrkn. Standaard dalurn (priod waarin laagtarif wordt brknd) gldn doordwks van tot 7.00 uur dan wl van tot 7.00 uur (dit is afhanklijk van d rgional ntbhrdr), in d wkndn n op d volgnd fstdagn: 1 januari, 2 Paasdag, Koningsdag, Hmlvaartsdag, 2 Pinkstrdag, 1 n 2 Krstdag. EBE.RTL.FOR.TAR.ECOSTROOM.PAR.Q114.april2018 Ntwrkkostn Tvns bnt u ntwrkkostn vrschuldigd aan uw ntbhrdr. Op nco.nl/ntbhrdr kunt u trugvindn wlk ntbhrdr in uw rgio actif is. D bijkomnd ntwrkkostn voor lktricitit bdragn voor n gmiddld gzin 245,12 pr jaar incl. BTW (prijspil 2014). Dit bdrag is gbasrd op d tarivn van d ntbhrdr Liandr. Als u n andr rgional ntbhrdr hft, kunnn dz kostn its afwijkn.

4 Contractvoorwaardn Enco EcoStroom 4 jaar 1 kwartaal 2014 tot voor particulir klantn Kizn voor Enco EcoStroom 4 jaar van Enco btknt dat u tot n ggarandrd vast prijs btaalt voor ht lvringstarif pr kwh n ht vastrcht. Mt dz prijsgaranti bschrmt u zich tgn moglijk prijsstijgingn. 1. Ht aanbod gldt voor consumntn (dit zijn klinvrbruikrs di d glvrd lktricitit uitsluitnd gbruikn voor huishoudlijk dolindn n di n aansluiting op ht lktricititsnt hbbn mt n aansluitwaard, 3 x 80 ampèr). 2. Enco EcoStroom 4 jaar is alln bschikbaar in combinati mt Enco AardGas 4 jaar én Toon van Enco. 3. Mt Enco EcoStroom 4 jaar btaalt d vrbruikr tot n ggarandrd vast prijs voor ht lvringstarif pr kilowattuur n ht vastrcht lktricititslvring. 4. D tarivn voor n dubbltarifmtr gldn alln als r sprak is van tw aangslotn tlwrkn. Standaard dalurn (priod waarin laagtarif wordt brknd) gldn doordwks van tot 7.00 uur dan wl van tot 7.00 uur (dit is afhanklijk van d rgional ntbhrdr), in d wkndn n op d volgnd fstdagn: 1 januari, 2 Paasdag, Koningsdag, Hmlvaartsdag, 2 Pinkstrdag, 1 n 2 Krstdag. 5. D vrbruikr vrplicht zich tot btaling pr automatisch incasso. 6. D ovrnkomst hft n looptijd tot n wordt, bhoudns opzgging (d opzgtrmijn bdraagt 30 dagn), stilzwijgnd (automatisch, zondr dat u of Enco daar its voor hoft t don) voor onbpaald tijd vrlngd tgn d dan gldnd variabl tarivn voor Enco EcoStroom. D opzgtrmijn na stilzwijgnd vrlnging bdraagt 9 dagn. 7. Indin d vrbruikr d ovrnkomst voor ht vrstrijkn van d oorspronklijk looptijd (tussntijds) bëindigt, is Enco Rtail B.V. grchtigd n bot in rkning t brngn. D bot bdraagt maximaal 125,- pr ovrnkomst n is afhanklijk van d rstrnd looptijd. 8. D uitrst inschrijfdatum voor Enco EcoStroom 4 jaar is 31 maart Enco bhoudt zich ht rcht voor d sluitingsdatum op idr momnt t hrzin n d moglijkhid tot aanmldn stop t zttn. 9. Op d lvringsovrnkomst zijn d Algmn Voorwaardn Enco Rtail 2013 voor d lvring van lktricitit n gas aan klinvrbruikrs n d Kwalititscritria Enco Rtail B.V van topassing. D gldnd tarivn n voorwaardn zijn bschikbaar op d wbsit van Enco, nco.nl n op aanvraag kostloos vrkrijgbaar via d Klantnsrvic tlfoonnummr ( 0,10 p.m. plus uw tlfoonkostn). 10. D vrbruikr btaalt administratikostn voor d vrwrking van ht btalingsvrkr (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz kostn wordn vrmld op d jaarnota. Klantn di d nota onlin ontvangn of mt automatisch incasso btaln, ontvangn daarnaast n korting (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz korting wordt vrmld op d jaarnota. 11. D vrbruikr ontvangt n hrinnring als n nota nit tijdig is voldaan. D vrbruikr btaalt d volgnd kostn, wannr hij zijn btalingsvrplichting nit nakomt: Aanmaning van nit btaald facturn (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van maximaal 20,-) n n (slot)sommati. Als n vordring tr incasso wordt ovrgdragn aan n drd partij, kan dz partij xtra kostn in rkning brngn. D total buitngrchtlijk kostn voor n aanmaning, n (slot)sommati n d kostn van n drd partij zijn maximaal d wttlijk togstan buitngrchtlijk kostn pr factuur. Tarivn n bots voor wanbtaling zijn vrijgstld van BTW. 12. Indin d vrbruikr bij nadr inzin wil afzin van d ovrnkomst dan dint hij, binnn vrtin dagn na ontvangst van d schriftlijk bvstiging van d ovrnkomst, n vrzok om annulring in t dinn. U kunt hirvoor blln mt , brikbaar op wrkdagn van tot uur. En schriftlijk vrzok kan naar Enco Rtail, Postbus 1650, 3000 BR Rottrdam of onlin via nco.nl/ annulrn. 13. Enco n d vnnootschappn binnn haar grop vrwrkn uw prsoonsggvns op zorgvuldig wijz n volgns d wt. D vrwrking vindt plaats in vrband mt n god bdrijfsvoring. W gbruikn uw prsoonsggvns bijvoorbld voor d uitvoring van uw ovrnkomst, voor srvicbrichtn n marktingbrichtn. Voor marktingbrichtn kunt u zich op idr gwnst momnt afmldn via d standaard afmldlink ondrin onz mails, via nco.nl/vraag, of als u daar d voorkur aan gft pr brif aan Enco, Antwoordnummr 5166, 3000 VB Rottrdam. Ht privacy statmnt van Enco kunt u vindn op nco.nl/ privacystatmnt. EBE.RTL.FOR.AVW.ECOSTROOM.PAR.Q114.april2018

5 Enco AardGas 4 jaar 1 kwartaal 2014 tot voor particulir klantn Wat btaalt u aan lvringskostn? U btaalt Enco voor d lvring van gas. Enco volgt ht rgiosystm van GasTrra. Dit houdt in dat mnsn di dichtr bij ht winningsgbid wonn n lagr opslag btaln. Gas wordt gwonnn in Groningn. Dus ho vrdr u hir vandaan woont, ho hogr uw opslag. Hft u n contract voor Enco Aardgas 4 jaar afgslotn, dan blijft u vanaf d datum van uw ovrstap tot voor d lvring pr m 3 dzlfd vast prijs btaln. D lvringskostn bslaan maar n dl van d total nrgikostn di Enco Rtail B.V. in rkning brngt. Enco brngt u ook Enrgiblasting n Opslag duurzam nrgi in rkning, di wij in zijn ghl afdragn aan d ovrhid. Daarnaast hft Enco in opdracht van d ovrhid BTW. D ntwrkkostn di u vrschuldigd bnt aan uw ntbhrdr btaalt u aan ons. Wij dragn dat bdrag wr af aan uw ntbhrdr. Aan d hand van ht gasprofil n d rgio wordt duidlijk wlk van ondrstaand tarivn voor u gldt. Vastrcht (vast kostn) pr maand 1,905 ( 2,31 incl. BTW) bij profil G2 1,905 ( 2,31 incl. BTW) Tarif pr m 3 (Gasprofil 1) 1) Lvrings- Enrgi- Opslag duurtarif blasting zam nrgi BTW Totaal Tarif pr m 3 (Gasprofil 2) 2) Lvrings- Enrgi- Opslag duurtarif blasting zam nrgi BTW Totaal *) *) *) *) Rgio 1 Rgio 2 Rgio 3 Rgio 4 Rgio 5 Rgio 6 Rgio 7 Rgio 8 Rgio 9 Rgio 10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6541 0,6709 0,6581 0,6490 0,6621 0,6641 0,6644 0,6506 0,6596 0,6585 Rgio 1 Rgio 2 Rgio 3 Rgio 4 Rgio 5 Rgio 6 Rgio 7 Rgio 8 Rgio 9 Rgio 10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6521 0,6689 0,6561 0,6470 0,6601 0,6622 0,6624 0,6486 0,6576 0,6565 1) Gasprofil 1: aansluitingn mt n standaard jaarvrbruik van mindr dan 5000 m 3 én n gasmtr G6 of klinr. 2) Gasprofil 2: aansluitingn mt n standaard jaarvrbruik vanaf 5000 m 3 n/of n gasmtr grotr dan G6 n klinr dan G40. Bovnvrmld tarivn gldn bij n gasvrbruik van m 3. EBE.RTL.FOR.TAR.AARDGAS.PAR.Q114.april2018 Ntwrkkostn Tvns bnt u ntwrkkostn vrschuldigd aan uw ntbhrdr. Op nco.nl/ntbhrdr kunt u trugvindn wlk ntbhrdr in uw rgio actif is. D bijkomnd ntwrkkostn voor gas bdragn voor n gmiddld gzin 170,43 pr jaar incl. BTW (prijspil 2014). Dit bdrag is gbasrd op d tarivn van d ntbhrdr Liandr. Als u n andr rgional ntbhrdr hft, kunnn dz kostn its afwijkn.

6 Contractvoorwaardn Enco AardGas 4 jaar 1 kwartaal 2014 tot voor particulir klantn Kizn voor Enco AardGas 4 jaar van Enco btknt dat u tot n ggarandrd vast prijs btaalt voor ht standaard tarif pr m 3 gas voor all rgio s n ht vastrcht van lvring. Mt dz prijsgaranti bschrmt u zich tgn moglijk prijsstijgingn voor d lvring van nrgi. 1. Ht aanbod gldt voor consumntn (dit zijn klinvrbruikrs di ht glvrd gas uitsluitnd gbruikn voor huishoudlijk dolindn n di n aansluiting op ht gasnt hbbn mt n capacitit 40 m 3 pr uur). 2. Enco AardGas 4 jaar is alln bschikbaar in combinati mt Enco EcoStroom 4 jaar én Toon van Enco. 3. Mt Enco AardGas 4 jaar btaalt u tot n ggarandrd vast prijs voor ht standaard gastarif voor all rgio s pr m 3 n ht vastrcht gaslvring. 4. Evntul splitsing van ht Gasprofil G2 n/of wijziging van d rgiotarivn door Gas Transport Srvics n/of wttlijk maatrgln door d ovrhid nit bprkt tot, maar in ht bijzondr op ht gbid van n niuw corrctifactor voor volummting gas, kunnn n prijswijziging tot gvolg hbbn. Enco Rtail B.V. is grchtigd dz prijswijziging door t vorn in bovngnomd prijzn. Indin n klant naar aanliding hirvan opzgt, kan n opzgvrgoding in rkning gbracht wordn. 5. D lokal ntbhrdr stlt jaarlijks op d rst wrkdag van januari ht gasprofil van d vrbruikr vast. 6. D vrbruikr vrplicht zich tot btaling pr automatisch incasso. 7. D ovrnkomst hft n looptijd tot n wordt bhoudns opzgging (d opzgtrmijn bdraagt 30 dagn), stilzwijgnd (automatisch, zondr dat u of Enco daar its voor hoft t don) voor onbpaald tijd vrlngd tgn d dan gldnd variabl tarivn voor gas. D opzgtrmijn na stilzwijgnd vrlnging bdraagt 9 dagn. 8. Indin d vrbruikr d ovrnkomst voor ht vrstrijkn van d oorspronklijk looptijd (tussntijds) bëindigt, is Enco Rtail B.V. grchtigd n bot in rkning t brngn. D bot bdraagt maximaal 125,- pr ovrnkomst n is afhanklijk van d rstrnd looptijd. 9. D uitrst inschrijfdatum van Enco AardGas 4 jaar is 31 maart Enco Rtail B.V. bhoudt zich ht rcht voor d sluitingsdatum op idr momnt t hrzin n d moglijkhid tot aanmldn stop t zttn. 10. Op d lvringsovrnkomst zijn d Algmn Voorwaardn Enco Rtail 2013 voor d lvring van lktricitit n gas aan klinvrbruikrs n d Kwalititscritria Enco Rtail B.V van topassing. D gldnd tarivn n voorwaardn zijn bschikbaar op d wbsit van Enco, nco.nl n op aanvraag kostloos vrkrijgbaar via d Klantnsrvic tlfoonnummr ( 0,10 p.m. plus uw tlfoonkostn). 11. D vrbruikr btaalt administratikostn voor d vrwrking van ht btalingsvrkr (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz kostn wordn vrmld op d jaarnota. Klantn di d nota onlin ontvangn of mt automatisch incasso btaln, ontvangn daarnaast n korting (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz korting wordt vrmld op d jaarnota. 12. D vrbruikr ontvangt n hrinnring als n nota nit tijdig is voldaan. D vrbruikr btaalt d volgnd kostn, wannr hij zijn btalingsvrplichting nit nakomt: Aanmaning van nit btaald facturn (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van maximaal 20,-) n n (slot)sommati. Als n vordring tr incasso wordt ovrgdragn aan n drd partij, kan dz partij xtra kostn in rkning brngn. D total buitngrchtlijk kostn voor n aanmaning, n (slot)sommati n d kostn van n drd partij zijn maximaal d wttlijk togstan buitngrchtlijk kostn pr factuur. Tarivn n bots voor wanbtaling zijn vrijgstld van BTW. 13. Indin d vrbruikr bij nadr inzin wil afzin van d ovrnkomst dan dint hij, binnn vrtin dagn na ontvangst van d schriftlijk bvstiging van d ovrnkomst, n vrzok om annulring in t dinn. U kunt hirvoor blln mt , brikbaar op wrkdagn van tot uur. En schriftlijk vrzok kan naar Enco Rtail, Postbus 1650, 3000 BR Rottrdam of onlin via nco.nl/ annulrn. 14. Enco n d vnnootschappn binnn haar grop vrwrkn uw prsoonsggvns op zorgvuldig wijz n volgns d wt. D vrwrking vindt plaats in vrband mt n god bdrijfsvoring. W gbruikn uw prsoonsggvns bijvoorbld voor d uitvoring van uw ovrnkomst, voor srvicbrichtn n marktingbrichtn. Voor marktingbrichtn kunt u zich op idr gwnst momnt afmldn via d standaard afmldlink ondrin onz mails, via nco.nl/vraag, of als u daar d voorkur aan gft pr brif aan Enco, Antwoordnummr 5166, 3000 VB Rottrdam. Ht privacy statmnt van Enco kunt u vindn op nco.nl/ privacystatmnt. EBE.RTL.FOR.AVW.AARDGAS.PAR.Q114.april2018

7 Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco cadau mt gratis installati i.c.m. Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna ook t nomn Enco. 2. Dit actiaanbod gldt alln voor particulirn di zich aanmldn voor Toon van Enco in combinati mt Enco EcoStroom n AardGas mt n looptijd van 4 jaar, hirna t nomn: EcoStroom n AardGas 4 jaar. a. Voor particulirn di nog gn klant van Enco zijn n zich aanmldn voor dit actiaanbod zijn all artikln van dz activoorwaardn volldig van topassing. b. Voor particulirn di rds klant zijn van Enco n zich aanmldn voor dit actiaanbod gldt dat zij nit in aanmrking komn voor artikl Ht actiaanbod gldt van 1 januari tot n mt 31 maart Pr lvringsadrs in Ndrland kan r slchts nmaal gbruik wordn gmaakt van dit actiaanbod van Enco. Dlnam is uitgslotn voor: a. Prsonn di nit woonachtig zijn in Ndrland. b. Prsonn ondr d 18 jaar, di gn schriftlijk tostmming voor dz acti hft van n oudr of wttlijk vrtgnwoordigr. c. Prsonn di nit voldon aan d Algmn Voorwaardn voor Toon van Enco. Om Toon t kunnn gbruikn mot ht huis aan n aantal voorwaardn voldon. Dz voorwaardn zijn t vindn op nco.nl/toon. 5. Ondrdl van dz acti is bij ht ovrstappn naar EcoStroom n AardGas 4 jaar ht vrkrijgn van Toon van Enco t.w.v. 120 mt gratis installati door n rknd Enco montur t.w.v. 75. D klant btaalt alln 3,50 abonnmntskostn pr maand voor Toon. 6. Ht door Enco gslctrd actiaanbod, als gnomd in artikl 5 van dz activoorwaardn, is nit in t wissln voor gld. 7. Na ontvangst van d ovrnkomst hft d klant voor EcoStroom n AardGas 4 jaar nog 14 kalndrdagn bdnktijd. Indin d klant d nrgiovrnkomst voor EcoStroom n AardGas 4 jaar annulrt, dan wordt ook d ovrnkomst voor Toon gannulrd n vrvalt ht vrkrijgn van Toon mt gratis installati. 8. Indin d klant binnn 1 jaar d ovrnkomst EcoStroom n AardGas 4 jaar opzgt, dint hij/zij tr compnsati voor d rds ontvangn Toon n bdrag van 50 pr nrgiproduct (max. 100 pr klant) aan Enco trug t btaln. 9. D bot van d oud lvrancir wordt vrgod tot n maximum van 125 pr product mt n maximum van 250 pr klant. Dz vrgoding wordt btaald via n nmalig nota, nadat d klant (n afschrift van) d oorspronklijk nota( s) n n btaal bwijs hft ovrglgd. D klant kan tot uitrlijk 6 maandn na ingangsdatum van d door hm/ haar aanggan ovrnkomst d door d oud lvrancir opglgd bot dclarrn bij Enco. Daarna vrlist d klant ht rcht op botvrgoding. Indin d klant d ovrnkomst mt Enco voor ht vrstrijkn van d oorspronklijk looptijd (tussntijds) bëindigt, dint dz botvrgoding door d klant aan Enco t wordn trugbtaald. 10. Enco is t alln tijd grchtigd d activoorwaardn t wijzign. Dit hft gn gvolgn voor rds aangmld klantn, di aan all hirvoor bdold voorwaardn voldon. En hrzind vrsi van d activoorwaardn zal zo snl moglijk op d sit wordn gplaatst ondr vrmlding van d datum van wijziging. 11. Enco bhoudt zich ht rcht voor t alln tijd zondr opgaaf van rdnn d acti stop t (latn) zttn dan wl d vorm van d acti of d acti zlf t wijzign. In dz gvalln kan gn aanspraak op nig (schad)vrgoding wordn gmaakt. 12. Door van ht actiaanbod gbruik t makn, accptrt d klant d activoorwaardn. 13. In all gvalln waarin dz activoorwaardn nit voorzin, bslist d dircti van Enco.

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

Onderzoek Offerte. Voorbeeld Hotel

Onderzoek Offerte. Voorbeeld Hotel Onderzoek Offerte Voorbeeld Hotel AdvaVolt B.V. Telefoon: 06 31 96 17 40 Weegschaalstraat 3 Email: info@advavolt.com 5632 CW Eindhoven, Netherlands Website: www.advavolt.com Postbus 4122 KvK: 17067671

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen.

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen. Welkom bij KWALITEITverzekeringen. Sinds 1980 ben ik als verzekeringsagent werkzaam in de fiële dienstverlening. Na twintig jaar besloot ik om voor mijzelf te beginnen en op 1 januari 2000 was de overstap

Nadere informatie

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi.

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi. 6 AND 7 JUN 2015 CLAIR -OCUR OPN KRKN dagn JOURNÉ ds GLI OUVRT Programm - Programma opnchurchs.mobi opn churchs RUXLL...7 ruxlls...7 ttrbk...7 Forst...8 Ganshorn...8 Ixlls...7 Jtt...8 Lakn...7 Molnbk-aint-Jan...8

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Diversiteit decentrale publicaties

Diversiteit decentrale publicaties Divrsitit dcntral publicatis Tlichting divrsitit gmntlij publicatis Blauw: Algmn vrbindnd vrschriftn (vrrdningn): Mtn pr 1-1-2014 in ltrnisch publicatiblad Oranj: Andr bsluitn van algmn string: Mgn in

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie