RAADSBESLUIT Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015"

Transcriptie

1 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln van d vrordning tarivn sportaccommodatis 2015 PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING Elk jaar wordn d tarivnvrordning sportaccommodatis aangpast n vastgstld. In dz vrordning staan d vrgodingn voor ht gbruik van gmntlijk sportaccommodatis door sportvrnigingn, gropn, scholn n andr gbruikrs. Voor 2015 is r n algmn vrhoging van circa 1,5% vrhoging afgsprokn als gdltlijk compnsati voor d stijgnd (nrgi)lastn. Daarnaast is r n spcifik vrhoging voor ht gbruik van ht FBK-stadion door d lokal atltikvrniging. Dit is nog n laatst ondrdl van d rds rdr vastgstld bzuinigingsopgav op sport in D btrokkn sportvrniging is hir rds van op d hoogt gstld. Voor ht gbruik van ht Twntbad zijn nkl klin wijzigingn togpast; nkl loss activititn wordn its duurdr. Ht tarif voor d abonnmntn blijft glijk. D bijdrag di d basisscholn btaln voor ht gbruik van ht basiactivititnaanbod van Hnglo Sport blijft ook glijk. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM D griffir D voorzittr

2 RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 PROGRAMMA/FACET-AGENDA 03 - En niuw vorm van ontmoting n btrokknhid AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Elk jaar wordt d tarivnvrordning sportaccommodatis aangpast n vastgstld. In dz vrordning staan d vrgodingn voor ht gbruik van gmntlijk sportaccommodatis door sportvrnigingn, scholn n andr gbruikrs. In d blidsbgroting 2015 zijn in hoofdstuk 4.5 d grondslagn voor d ramingn bstaand blid gformulrd. Dz bgroting is op 5 novmbr jl. door d gmntraad vastgstld. Tn aanzin van blastingn, hffingn n tarivn is daarin bpaald dat wordt uitggaan van n inflaticorrcti van 1,5%. Tr uitwrking daarvan zijn in ht voorliggnd voorstl tot vaststlling van d vrordning tarivn sportaccommodatis 2015, in lijn mt d uitgangspuntn van d bgroting, d tarivn voor ht gbruik van d vrschillnd sportaccommodatis aangpast. INHOUD VAN HET VOORSTEL Voor d tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 zijn n paar wijzigingn aangbracht tn opzicht van d tarivn van 2014: - Er komt n algmn tarifsvrhoging van circa 1,5% voor ht gbruik van d sportvldn, d gymzaln, sportzaln, sporthalln, ht FBK-stadion n d jachthavn. Dz vrhoging is n gdltlijk compnsati voor d gstgn (nrgi)lastn. - Ht jaartarif voor d lokal atltikvrniging (MPM) voor ht gbruik van ht FBK-stadion wordt vrhoogd. Dz vrhoging is nog n (laatst) uitgstld ondrdl van d rdr vastgstld bzuinigingsopgav op sport in MPM is hirvan al op d hoogt. - Er zijn nkl licht tarifsvrhogingn voor gbruikrs van ht Twntbad. Zo wordn nkl loss activititn its duurdr. D tarivn voor d abonnmntn blijvn htzlfd, vnals d tarivn voor ht rcratif zwmmn. D bijdrag di basisscholn btaln voor ht dlnam van hun lrlingn aan ht uitgbrid activititnaanbod van Hnglo Sport is voor ht schooljaar 2014/2015 onvrandrd gblvn. D tarivn voor ht rcratif zwmmn blijvn op n klin vrhoging van kindrn ondr d tw jaar na glijk. Ook d tarivn voor d zwmabonnmntn n ht gbruik van ht Twntbad door d plaatslijk sportvrnigingn zijn htzlfd gblvn. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN Voorgstld wordt d tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 vast t stlln. FINANCIËLE ASPECTEN D algmn tarifsvrhoging van circa 1,5% sluit aan bij d tarifsvrhoging di wordt togpast bij d gmntlijk blastingn.

3 BIJLAGE(N) - D vrordning tarivn sportaccommodatis Dit raadsadvis is vastgstld door ht collg van B & W van Hnglo.

4 Vrordning tarivn sportaccommodatis Pag. 2 VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES DOOR SPORTVERENIGINGEN, GROEPEN EN SCHOLEN Algmn All in dz vrordning opgnomn tarivn zijn inclusif omztblasting indin dz vrschuldigd is. Aldus gdaan door d raad dr gmnt Hnglo in zijn opnbar vrgadring van 19 oktobr 1993 Gwijzigd bij raadsbsluit van: 21 dcmbr 1993 (1 wijziging) 18 oktobr 1994 (2 wijziging) 22 dcmbr 1994 (3 wijziging) 25 oktobr 1995 (4 wijziging) 19 dcmbr 1995 (5 wijziging) 24 oktobr 1996 (6 wijziging) 21 oktobr 1997 (7 wijziging) 27 oktobr 1998 (8 wijziging) 21 dcmbr 1999 (9P 19 dcmbr 2000 (10P 16 oktobr 2001 (11P 2002 (12P 2003 (13P 2004 (14P 2005 (15P 2006 (16P 2007 (17P 2008 (18P 2009 (19P 2010 (20P 2011 (21P dcmbr 2012 (22P 6 novmbr 2013 (23 wijziging) Dcmbr 2014 (24 wijziging) Artikl 1 Voor ht gbruik van d nadr aanggvn ondrschidn gmntlijk sportaccommodatis gldn d navolgnd vrgodingn. Daarbij is ht tarif voor Hnglos sportvrnigingn alln van topassing op sportvrnigingn di hun activititn fitlijk in Hnglo ontplooin, waarvan ht mrndl van d ldn woonachtig is in Hnglo n wlk zijn aangslotn bij n landlijk of rgional sportorganisati. A. SPORTVELDEN: I. Gbruik door sportvrnigingn - Sportvldn mt toschouwrsaccommodati, pr kalndrjaar 2.670,00 - Sportvldn zondr toschouwrsaccommodati vrgoding pr 2.670,00 kalndrjaar voor vld mt kldglgnhid - Kunstgrassportvldn pr kalndrjaar 5.340,00 - Ofnglgnhid nit gschikt voor wdstrijdn 1.352,00 - Korfbalvld mt kldglgnhid 1.352,00 - Cricktvld mt kldglgnhid 388,00 II Incidntl gbruik door opn Hnglos sportvrnigingn n scholn - Sportvld mt kldglgnhid pr uur 30,80 III Incidntl gbruik tn bhov van commrciël n bdrijfsmatig activititn - Sportvld mt kldglgnhid pr uur 70,25 IV Incidntl gbruik door andr gbruikrs - Sportvld mt kldglgnhid pr uur 45,40

5 Vrordning tarivn sportaccommodatis Pag. 3 D in dz vrordning opgnomn vrgodingn voor ht gbruik van sportvldn zijn nit van topassing indin door scholn van sportvldn gbruik wordt gmaakt tn bhov van lssn lichamlijk opvoding. ATLETIEKACCOMMODATIE FANNY BLANKERS KOEN-STADION I Vrgoding door d plaatslijk atltikvrnigingn gzamnlijk pr jaar ,00 II Vrgoding pr ochtnd of middag - Pr wklijks uur pr jaar 812,00 - Incidntl gbruik pr uur 39,60 Vrgoding pr avond (xclusif wdstrijdn) - Pr wklijks uur pr jaar 1.151,00 - Incidntl gbruik pr uur 39,60 Vrgoding tn bhov van wdstrijdn - Pr uur 39,60 - Bij hffing van ntr dan wl dat d accommodati vanwg d ingbruikgvr splgrd wordt gmaakt, bdraagt d vrgoding 200,00 pr vnmnt, vrhoogd mt 39,60 pr uur gbruik Gbruik door scholn - Pr uur 50,00 - Pr ochtnd, middag of avond 121,00 III Vrgoding 4 loops inloop baan. Hirvoor gldn dzlfd tarivn als voor d atltikaccommodati gnomd ondr I n II. Tnzij xtra capacitit wordt afgnomn door d vrnigingn di op htzlfd tijdstip in ht Stadion trainn, dan wordt n korting vrlnd C SPORTHALLEN EN SPORTZALEN I. Sporthalln A Gbruik door opn Hnglos sportvrnigingn, wlk zijn aangslotn bij n landlijk of rgional sportorganisati n door sportbondn: - Maandag t/m vrijdag pr uur 30,50 - Zatrdag n zondag pr uur 34,50 B Andr gbruikrs - Maandag t/m vrijdag pr uur 37,60 - Zatrdag n zondag pr uur 43,15 C Bij hffing van ntrgldn: - Pr uur 77,75 II Sportzaln D gbruiksvrgoding voor d sportzaln Bckum n Groot Drin bdragn rspctivlijk 50% n 2/3 van d voor d sporthalln gldnd tarivn. Voor d nit bij n landlijk sportorganisati aangslotn vrnigingn of gropn kunnn burgmstr n wthoudrs afwijknd vrgodingn vaststlln. Gbruik door scholn Voor ht gbruik van sporthalln n sportzaln door scholn tn bhov van d lssn lichamlijk opvoding wordt d vrgoding bpaald op ht normbdrag dat jaarlijks door ht Rijk wordt vastgstld.

6 Vrordning tarivn sportaccommodatis Pag. 4 D. GYMNASTIEKLOKALEN I. Bij gbruik door opn Hnglos sportvrnigingn, wlk zijn aangslotn bij n landlijk of rgional ovrkoplnd sportorganisati n door sportbondn: - Pr wklijks uur pr maand 40,60 - Pr uur 16,55 II. Bij gbruik door andr gbruikrs: - Pr wklijks uur pr maand 62,50 - Pr uur 22,40 E. JACHTHAVEN Voor voorziningn t.b.v. d roisport 1.543,00 F. ZWEM- EN INSTRUCTIEBADEN TWENTE-BAD I Normaal tarif rcratif zwmmn: - Enkl bad, rcratif zwmmn, normaal tarif 4,00 - Gzinskaart 4 prsonn, kind is t/m ,00 (1 volwassn + 3 kindrn of 2 volwassnn + 2 kindrn ) - 10 badn kaart rcratif zwmmn 36,00 - bzokrs tot n mt 2 jaar 1,00 II Abonnmntn: - All-in lidmaatschap (1 prsoon) 20,00* - All-in lidmaatschap jugd (1 prsoon t/m 17 jaar) 15,00* - All-in lidmaatschap gzin 40,00* - All-in lidmaatschap 1 prsoon+ Gzinsabonnmnt rcratif 30,00* - Gzinsabonnmnt Rcratif zwmmn (jaarabonnmnt) 20,00* - * pr maand - Grot gropn (vanaf 20 prsonn) 3,00 III Zwmlssn - ZwmABC pr ls maandag t/m vrijdag (incasso) 7,00** - ZwmABC pr ls maandag t/m vrijdag 8,00** - ZwmABC pr ls zatrdag of zondag (incasso) 8,00** - ZwmABC pr ls zatrdag of zondag 9,00** - Diploma C Alln als diploma A n B ook in ht Twntbad zijn Gratis ghaald - Turbols, Privls, Zwmls d Lux, Zwmls op maat Op aanvraag - Inschrijving n Startpakkt ZwmABC 25,00 - ZwmABC xamn- n diplomapakkt (pr diploma 17,-) 33,00 - Slpnt ZwmABC pr ls 5,00** - Slpnt diploma C als A n B ook in ht Twntbad zijn ghaald - ZwmABC in combinati mt minimaal 2x S&CF tolag IV Gratis op aanvraag* ** pr ls * pr maand Activititn En all-in abonnmnt gft onbprkt togang tot all activititn Aquafit (inclusif consumpti) 4,50** - Intgrati ghandicaptn 4,50** - Kindrfstjs (inclusif consumpti) Op aanvraag - Baby zwmmn (1 oudr + kind ondr bgliding) 4,00** - Aanstaand modrs 5,50** - MdiAqua (na intak) 5,50** - Zonnbank 4,50 - Hotwhirlpool 1,50 - Ligbankn, pr dag 5,00 **pr ls * pr maand

7 Vrordning tarivn sportaccommodatis Pag. 5 V Gbruik plaatslijk sportvrnigingn a. Wdstrijdn - Dolgropnbad pr uur 69,30 b. Trainingn - dolgropnbad vóór 7.00 uur, maandag tot n mt vrijdag 70,00 wklijks, pr uur, pr jaar - dolgropnbad pr uur 54,00 - instructibad pr uur 54,00 - splbad pr uur 54,00 - rcratibad pr uur 54,00 - rcratibad pr uur (rcrati- n splbad) 99,00 c. Wdstrijdbad buitn (niuw zwmhal) - t.b.v. training, pr uur 105,00 - t.b.v. wdstrijdn, pr uur 105,00 \ - jaargbruik Op aanvraag VI Gbruik buitn plaatslijk vrnigingn Prijs op aanvraag VII Bijzondr gbruik Prijs op aanvraag VIII Prsonlsbgliding bij activititn pr prsoon, pr uur xclusif avond- n wknd toslagn 45,00 IX Gbruik door scholn van ht Twntbad Lrlingn van Hnglos scholn, di in schoolvrband gbruik makn 3,00 van ht Twntbad btaln pr lrling n kortingstarif. Lrlingn van Hnglos scholn di in schoolvrbond ht bad bzokn btaln pr grsrvrd bad minimaal 50,00 X XI XII Gbruik vrgadrruimts Prijs op aanvraag Bijzondr gbruiksvoorwaardn n huisrgls Twntbad All gbruik door middl van vrhuur, abonnmntn, zwmls, activititn rcrati nz. kan slchts indin akkoord wordt ggaan mt d actul gbruiksvoorwaardn n huisrgls zoals di vrmld staan op 13TUwww.twntbad.nlU 13T. Ht Protocol Vrolijk&Vilig is tvns van topassing. Basisaanbod sport Hnglo Sport Dlnmnd basisscholn in Hnglo btaln pr kind in d gropn 3-8 voor schooljaar Activititnbgliding Hnglo Sport Artikl 1. 4,00 aanvraag All in dz vrordning opgnomn tarivn zijn inclusif omztblasting indin dz vrschuldigd is Artikl 2. Ht ingbruikggvn mag zondr schriftlijk tostmming van d ingbruikgvr noch ghl noch gdltlijk ondrvrhuurd wordn aan drdn. Artikl 3. Aan ht ingbruikggvn mag gn rclam wordn aangbracht dan mt schriftlijk tostmming van d ingbruikgvr. Artikl 4. D gbruikr zal gnrli rcht op schadvrgoding of schadloosstlling van wlk aard dan ook kunnn don gldn; hij is tvns aanspraklijk voor all schad aan ht ingbruikggvn togbracht n vrijwaart d gmnt Hnglo voor all vordringn, wlk drdn vntul mochtn don gldn tot vrgoding van schad, wlk mocht ontstaan als gvolg van of in vrband mt ht gbruik van d accommodati door gbruikr.

8 Vrordning tarivn sportaccommodatis Pag. 6 Artikl 5. D ingbruikgvr is t alln tijd bvogd indin naar zijn oordl tn gvolg van wrsomstandighdn of andrszins door ht gbruik schad aan d accommodati kan ontstaan, d gbruikr ht gbruik t ontzggn. Bij ingbruikgving pr sizon hbbn d gbruikrs in d gvalln als bdold in d vorig volzin gn rcht op vrmindring van d uit hoofd van dz vrordning vrschuldigd vrgoding. Artikl 6. Op rknd fstdagn kan d gbruikr ht gbruik van sportaccommodatis ghl of gdltlijk wordn ontzgd, mits d gbruikr hirvan tnminst dri wkn van tvorn in knnis is gstld. Artikl 7. D ingbruikgvr hft ht rcht d ingbruikgving onmiddllijk t don indign indin d voorwaardn van dz vrordning of d door d ingbruikgvr t gvn aanwijzingn nit mochtn wordn nagkomn of opgvolgd. Artikl 8. Voor ht gbruik van d sportaccommodatis bij vnmntn n voor commrciël n/of bdrijfsmatig activititn dan wl bij n mr dan gbruiklijk dinstvrlning van gmntwg kunnn afzondrlijk vrgodingn wordn vastgstld. Artikl 9. Bij annulring van grsrvrd n tvns door d sctormanagr Stdlijk Bhr bvstigd gbruik zal op basis van n kostn-batnanalys n annulringsvrgoding in rkning wordn gbracht. Artikl 10. In all gvalln waarin dz vrordning nit of nit ghl voorzit bslist d sctormanagr Stdlijk Bhr. Artikl 11. Tgn d in ht voorgaand artikl bdold bslissing kan binnn n trmijn van 1 maand bij burgmstr n wthoudrs brop wordn aangtknd. Artikl 12. D gbruiksvrgodingn dinn binnn één maand na factuurdatum t wordn voldaan. Bij nit-tijdig btaling kan d wttlijk rnt wordn doorbrknd. Artikl 13. Dz vrordning kan wordn aanghaald als "Vrordning Vrgodingn gbruik gmntlijk sportaccommodatis". Zij trdt in wrking op 1 januari 2015, wlk datum tvns d datum van ingang van d hffing is.