Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar"

Transcriptie

1 Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna ook t nomn Enco. 2. Dit actiaanbod gldt alln voor consumntn di nog gn klant zijn van Enco n zich aanmldn voor Garantiprijs Enco Ecostroom n gas lnt 13 tot , hirna t nomn: Garantiprijs Ecostroom n gas 3 jaar. 3. Ht actiaanbod gldt van 1 april tot n mt 30 juni Pr lvringsadrs in Ndrland kan r slchts nmaal gbruik wordn gmaakt van dit actiaanbod van Enco. Dlnam is uitgslotn voor: a. Prsonn di nit woonachtig zijn in Ndrland. b. Prsonn ondr d 18 jaar, di gn schriftlijk to stmming voor dz acti hft van n oudr of wttlijk vrtgnwoordigr. c. Prsonn di nit voldon aan d Algmn Voorwaardn voor Toon van Enco. Om Toon t kunnn gbruikn mot uw huis aan n aantal voorwaardn voldon. Via d ToonTst kunt u rachtr komn of uw huis gschikt is. 5. Ondrdl van dz acti is bij ht ovrstappn naar Garantiprijs Ecostroom n gas 3 jaar ht vrkrijgn van Toon van Enco t.w.v. 120 mt gratis installati door n rknd Enco montur t.w.v. 75. D klant btaalt alln 3,50 abonnmntskostn pr maand voor Toon. 11. Enco bhoudt zich ht rcht voor t alln tijd zondr opgaaf van rdnn d acti stop t (latn) zttn dan wl d vorm van d acti of d acti zlf t wijzign. In dz gvalln kan gn aanspraak op nig (schad)vrgoding wordn gmaakt. 12. Door van ht actiaanbod gbruik t makn, accptrt d klant d activoorwaardn. 13. Enco n d vnnootschappn binnn haar grop vrwrkn d prsoonsggvns van klantn op zorgvuldig wijz n volgns d wt. D vrwrking vindt plaats in vrband mt n god bdrijfsvoring. Enco gbruikt d prsoonsggvns van haar klantn bijvoorbld voor d uitvoring van ovrnkomstn, voor srvicbrichtn n marktingbrichtn. Voor marktingbrichtn kan d klant zich op idr gwnst momnt afmldn via d standaard afmldlink ondrin d mails van Enco, via nco.nl/vraag, of als d klant daar d voorkur aan gft pr brif aan Enco, Antwoordnummr 5166, 3000 VB Rottrdam. Ht privacy statmnt van Enco is t vindn op nco.nl/privacystatmnt. 14. In all gvalln waarin dz activoorwaardn nit voorzin, bslist d dircti van Enco. 6. Ht door Enco gslctrd actiaanbod, als gnomd in artikl 5 van dz activoorwaardn, is nit in t wissln voor gld. 7. Na ontvangst van d ovrnkomst hft d klant voor Garantiprijs Ecostroom n gas 3 jaar nog 8 wrkdagn bdnktijd. Indin d klant d ovrnkomst voor Garantiprijs Ecostroom n gas 3 jaar annulrt, dan wordt ook d ovrnkomst voor Toon gannulrd n vrvalt ht actiaanbod. 8. Indin d klant binnn 1 jaar d ovrnkomst Garantiprijs Ecostroom n gas 3 jaar opzgt, dint hij/zij tr compnsati voor ht rds ontvangn wlkomstcadau n bdrag van 50 (incl. BTW) pr nrgiproduct (max. 100 incl. BTW pr klant) aan Enco trug t btaln. 9. D bot van d oud lvrancir wordt vrgod tot n maximum van 125 (incl. BTW) pr ovrnkomst mt n maximum van 250 (incl. BTW) pr klant. Dz vrgoding wordt btaald via n nmalig nota, nadat d klant (n afschrift van) d oorspronklijk nota( s) n n btaalbwijs hft ovrglgd. D klant kan tot uitrlijk 6 maandn na ingangsdatum van ht door hm/haar aanggan contract d door d oud lvrancir opglgd bot dclarrn bij Enco. Daarna vrlist d klant zijn/haar rcht op botvrgoding. 10. Enco is t alln tijd grchtigd d activoorwaardn t wijzign. Dit hft gn gvolgn voor rds aangmld klantn, di aan all hirvoor bdold voorwaardn voldon. En hrzind vrsi van d activoorwaardn zal zo snl moglijk op d sit wordn gplaatst ondr vrmlding van d datum van wijziging. EBE.RTL.CON1057.VWTOONQ2GPEG3.PRT.04/13

2 Garantiprijs Ecostroom lnt 13 tot voor particulir klantn Wat is Ecostroom? Ecostroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als wind, watr n biomassa. Voor ht opwkkn van Ecostroom wordn gn fossil brandstoffn gbruikt zoals aardgas n stnkool. Ecostroom is schonr dan gwon lktricitit n onuitputtlijk. Wat btaalt u aan lvringskostn? U btaalt Enco voor d lvring van nrgi. Hft u n contract voor Garantiprijs Ecostroom lnt 13 tot afgslotn, dan blijft u vanaf d datum van uw ovrstap tot voor d lvring pr kwh dzlfd vast prijs btaln. D lvringskostn bslaan maar n dl van d total nrgikostn di Enco Rtail B.V. in rkning brngt. Enco brngt u ook Enrgiblasting n Opslag duurzam nrgi in rkning, di w in zijn ghl afdragn aan d ovrhid. Daarnaast hft Enco in opdracht van d ovrhid BTW. D ntwrkkostn btaalt u aan uw lokal ntbhrdr. Vastrcht (vast kostn) pr maand 1,905 ( 2,31 incl. BTW) Enkltarifmtr Lvringstarif Enrgiblasting 1) Opslag duurzam nrgi 1) BTW Totaal Pr kwh 0, ,1165 0,0011 0, ,2219 Dubbltarifmtr (dalurn 23:00-07:00) 2) Lvringstarif Enrgiblasting 1) Opslag duurzam nrgi 1) BTW Totaal Normaaltarif kwh 0, ,1165 0,0011 0, ,2289 Laagtarif pr kwh 0, ,1165 0,0011 0, ,2113 Dubbltarifmtr (dalurn 21:00-07:00) 2) Lvringstarif Enrgiblasting 1) Opslag duurzam nrgi 1) BTW Totaal Normaaltarif kwh 0, ,1165 0,0011 0, ,2319 Laagtarif pr kwh 0, ,1165 0,0011 0, ,2113 All bovnstaand tarivn gldn uitsluitnd voor aansluitingn t/m 3x80 ampèr. 1) Dit tarif gldt voor n vrbruik van kwh. Voor n vrbruik van kwh gldt n: Voor n vrbruik kwh gldt n: Enrgiblastingtarif van 0,0424 pr kwh (xcl. BTW); Enrgiblastingtarif van 0,0113 pr kwh (xcl. BTW); Opslag duurzam nrgi van 0,0014 pr kwh (xcl. BTW). Opslag duurzam nrgi van 0,0004 pr kwh (xcl. BTW). Pr lktricititsaansluiting mt n vrblijfsfuncti gldt pr kalndrjaar n truggav van Enrgiblasting van 318,62 xcl. BTW (incl. BTW 385,53). Voor aansluitingn zondr n vrblijfsfuncti (grotr dan 1*6A) is dit 119,62 xcl. BTW (incl. BTW 144,74). 2) D tarivn voor n dubbltarifmtr gldn alln als r sprak is van tw aangslotn tlwrkn. Standaard dalurn (priod waarin laagtarif wordt brknd) gldn doordwks van tot 7.00 uur dan wl van tot 7.00 uur (dit is afhanklijk van d rgional ntbhrdr), in d wkndn n op d volgnd fstdagn: 1 januari, 2 Paasdag, Koninginndag, Hmlvaartsdag, 2 Pinkstrdag, 1 n 2 Krstdag. EBE.RTL.FOR.TAR.GPECO.PAR.LENTE13.juli2016 Ntwrkkostn Tvns bnt u ntwrkkostn vrschuldigd aan uw ntbhrdr. Op nco.nl/ntbhrdr kunt u trugvindn wlk ntbhrdr in uw rgio actif is. D bijkomnd ntwrkkostn voor lktricitit bdragn voor n gmiddld gzin 257,22 pr jaar incl. BTW (prijspil 2013). Dit bdrag is gbasrd op d tarivn van d ntbhrdr Liandr. Als u n andr rgional ntbhrdr hft, kunnn dz kostn its afwijkn.

3 Contractvoorwaardn Garantiprijs Ecostroom lnt 13 tot voor particulir klantn Kizn voor d Garantiprijs Ecostroom lnt 13 tot van Enco btknt dat u tot n ggarandrd vast prijs btaalt voor ht lvringstarif pr kwh n ht vastrcht. Mt dz prijsgaranti bschrmt u zich tgn moglijk prijsstijgingn. 1. Ht aanbod gldt voor consumntn (dit zijn klinvrbruikrs di d glvrd lktricitit uitsluitnd gbruikn voor huishoudlijk dolindn n di n aansluiting op ht lktricititsnt hbbn mt n aansluitwaard, 3 x 80 ampèr). 2. Mt Garantiprijs Ecostroom lnt 13 tot btaalt d vrbruikr tot n ggarandrd vast prijs voor ht lvringstarif pr kilowattuur n ht vastrcht lktricititslvring. 3. D tarivn voor n dubbltarifmtr gldn alln als r sprak is van tw aangslotn tlwrkn. Standaard dalurn (priod waarin laagtarif wordt brknd) gldn doordwks van tot 7.00 uur dan wl van tot 7.00 uur (dit is afhanklijk van d rgional ntbhrdr), in d wkndn n op d volgnd fstdagn:1 januari, 2 Paasdag, Koninginndag, Hmlvaartsdag, 2 Pinkstrdag, 1 n 2 Krstdag. 4. D vrbruikr vrplicht zich tot btaling pr automatisch incasso. 5. D ovrnkomst hft n looptijd tot n wordt, bhoudns opzgging (d opzgtrmijn bdraagt 30 dagn), stilzwijgnd (automatisch, zondr dat u of Enco daar its voor hoft t don) voor onbpaald tijd vrlngd tgn d dan gldnd variabl tarivn voor Enco Ecostroom. D opzgtrmijn na stilzwijgnd vrlnging bdraagt 9 dagn. 6. Indin d vrbruikr d ovrnkomst voor ht vrstrijkn van d oorspronklijk looptijd (tussntijds) bëindigt, is Enco Rtail B.V. grchtigd n bot in rkning t brngn. D bot bdraagt maximaal 125,- (incl. BTW) pr ovrnkomst n is afhanklijk van d rstrnd looptijd. 7. D uitrst inschrijfdatum voor Garantiprijs Ecostroom lnt 13 tot is 30 juni Enco bhoudt zich ht rcht voor d sluitingsdatum op idr momnt t hrzin n d moglijkhid tot aanmldn stop t zttn. 8. D ingangsdatum van d lvring is na administrativ afhandling door Enco. 9. Op d lvringsovrnkomst zijn d Algmn Voorwaardn Enco Rtail 2006 voor d lvring van lktricitit n gas aan klinvrbruikrs n d Kwalititscritria Enco Rtail B.V. van topassing. D gldnd tarivn n voorwaardn zijn bschikbaar op d wbsit van Enco, nco.nl n op aanvraag kostloos vrkrijgbaar via d Klantnsrvic tlfoonnummr ( 0,10 p.m.). 10. D vrbruikr btaalt administratikostn voor d vrwrking van ht btalingsvrkr (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz kostn wordn vrmld op d jaarnota. Klantn di d nota onlin ontvangn of mt automatisch incasso btaln, ontvangn daarnaast n korting (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz korting wordt vrmld op d jaarnota. 11. D vrbruikr ontvangt n hrinnring als n nota nit tijdig is voldaan. D vrbruikr btaalt d volgnd kostn, wannr hij zijn btalingsvrplichting nit nakomt: Aanmaning van nit btaald facturn (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van maximaal 20,-) n n (slot)sommati. Als n vordring tr incasso wordt ovrgdragn aan n drd partij, kan dz partij xtra kostn in rkning brngn. D total buitngrchtlijk kostn voor n aanmaning, n (slot)sommati n d kostn van n drd partij zijn maximaal d wttlijk togstan buitngrchtlijk kostn pr factuur. Tarivn n bots voor wanbtaling zijn vrijgstld van BTW. 12. Indin d vrbruikr bij nadr inzin wil afzin van d ovrnkomst dan dint hij, binnn acht wrkdagn na ontvangst van d schriftlijk bvstiging van d ovrnkomst, n vrzok om annulring in t dinn. U kunt hirvoor blln mt , brikbaar op wrkdagn van tot uur. En schriftlijk vrzok kan naar Enco Rtail, Postbus 1650, 3000 BR Rottrdam of onlin via nco.nl/annulrn. 13. Enco n d vnnootschappn binnn haar grop vrwrkn uw prsoonsggvns op zorgvuldig wijz n volgns d wt. D vrwrking vindt plaats in vrband mt n god bdrijfsvoring. W gbruikn uw prsoonsggvns bijvoorbld voor d uitvoring van uw ovrnkomst, voor srvicbrichtn n marktingbrichtn. Voor marktingbrichtn kunt u zich op idr gwnst momnt afmldn via d standaard afmldlink ondrin onz mails, via nco.nl/vraag, of als u daar d voorkur aan gft pr brif aan Enco, Antwoordnummr 5166, 3000 VB Rottrdam. Ht privacy statmnt van Enco kunt u vindn op nco.nl/ privacystatmnt. EBE.RTL.FOR.AVW.GPECO.PAR.LENTE13.juli2016

4 Garantiprijs gas lnt 13 tot voor particulir klantn Wat btaalt u aan lvringskostn? U btaalt Enco voor d lvring van gas. Enco volgt ht rgiosystm van GasTrra. Dit houdt in dat mnsn di dichtr bij ht winningsgbid wonn n lagr opslag btaln. Gas wordt gwonnn in Groningn. Dus ho vrdr u hir vandaan woont, ho hogr uw opslag. Hft u n contract voor Garantiprijs gas lnt 13 tot afgslotn, dan blijft u vanaf d datum van uw ovrstap tot voor d lvring pr m 3 dzlfd vast prijs btaln. D lvringskostn bslaan maar n dl van d total nrgikostn di Enco Rtail B.V. in rkning brngt. Enco brngt u ook Enrgiblasting n Opslag duurzam nrgi in rkning, di wij in zijn ghl afdragn aan d ovrhid. Daarnaast hft Enco in opdracht van d ovrhid BTW. D ntwrkkostn btaalt u aan uw lokal ntbhrdr. Aan d hand van ht gasprofil n d rgio wordt duidlijk wlk van ondrstaand tarivn voor u gldt. Vastrcht (vast kostn) pr maand 1,905 ( 2,31 incl. BTW) Tarif pr m 3 (Gasprofil 1) 1) Lvrings- Enrgi- Opslag duurtarif blasting zam nrgi BTW Totaal bij profil G2 1,905 ( 2,31 incl. BTW) Tarif pr m 3 (Gasprofil 2) 2) Lvrings- Enrgi- Opslag duurtarif blasting zam nrgi BTW Totaal Rgio 1 Rgio 2 Rgio 3 Rgio 4 Rgio 5 Rgio 6 Rgio 7 Rgio 8 Rgio 9 Rgio 10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6553 0,6707 0,6590 0,6507 0,6626 0,6645 0,6647 0,6521 0,6603 0,6593 Rgio 1 Rgio 2 Rgio 3 Rgio 4 Rgio 5 Rgio 6 Rgio 7 Rgio 8 Rgio 9 Rgio 10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6543 0,6697 0,6580 0,6497 0,6616 0,6635 0,6637 0,6511 0,6593 0,6583 1) Gasprofil 1: aansluitingn mt n standaard jaarvrbruik van mindr dan 5000 m 3 én n gasmtr G6 of klinr. 2) Gasprofil 2: aansluitingn mt n standaard jaarvrbruik vanaf 5000 m 3 n/of n gasmtr grotr dan G6 n klinr dan G40. Bovnvrmld tarivn gldn bij n gasvrbruik van m 3. EBE.RTL.FOR.TAR.GPGAS.PAR.LENTE13.juli2016 Ntwrkkostn Tvns bnt u ntwrkkostn vrschuldigd aan uw ntbhrdr. Op nco.nl/ntbhrdr kunt u trugvindn wlk ntbhrdr in uw rgio actif is. D bijkomnd ntwrkkostn voor gas bdragn voor n gmiddld gzin 176,33 pr jaar incl. BTW (prijspil 2013). Dit bdrag is gbasrd op d tarivn van d ntbhrdr Liandr. Als u n andr rgional ntbhrdr hft, kunnn dz kostn its afwijkn.

5 Contractvoorwaardn Garantiprijs gas lnt 13 tot voor particulir klantn Kizn voor d Garantiprijs gas lnt 13 tot van Enco btknt dat u tot n ggarandrd vast prijs btaalt voor ht standaardtarif pr m 3 gas voor all rgio s n ht vastrcht van lvring. Mt dz prijsgaranti bschrmt u zich tgn moglijk prijsstijgingn voor d lvring van nrgi. 1. Ht aanbod gldt voor consumntn (dit zijn klinvrbruikrs di ht glvrd gas uitsluitnd gbruikn voor huishoudlijk dolindn n di n aansluiting op ht gasnt hbbn mt n capacitit 40 m 3 pr uur). 2. Mt Garantiprijs gas lnt 13 tot btaalt u tot n ggarandrd vast prijs voor ht standaard gastarif voor all rgio s pr m 3 n ht vastrcht gaslvring. 3. Evntul splitsing van ht Gasprofil G2 n/of wijziging van d rgiotarivn door Gas Transport Srvics n/of wttlijk maatrgln door d ovrhid nit bprkt tot, maar in ht bijzondr op ht gbid van n niuw corrctifactor voor volummting gas, kunnn n prijswijziging tot gvolg hbbn. Enco Rtail B.V. is grchtigd dz prijswijziging door t vorn in bovngnomd prijzn. Indin n klant naar aanliding hirvan opzgt, kan nopzgvrgoding in rkning gbracht wordn. 4. D lokal ntbhrdr stlt jaarlijks op d rst wrkdag van januari ht gasprofil van d vrbruikr vast. 5. D vrbruikr vrplicht zich tot btaling pr automatisch incasso. 6. D ovrnkomst hft n looptijd tot n wordt, bhoudns opzgging (d opzgtrmijn bdraagt 30 dagn), stilzwijgnd (automatisch, zondr dat u of Enco daar its voor hoft t don) voor onbpaald tijd vrlngd tgn d dan gldnd variabl tarivn voor gas. D opzgtrmijn na stilzwijgnd vrlnging bdraagt 9 dagn. 7. Indin d vrbruikr d ovrnkomst voor ht vrstrijkn van d oorspronklijk looptijd (tussntijds) bëindigt, is Enco Rtail B.V. grchtigd n bot in rkning t brngn. D bot bdraagt maximaal 125,- (incl. BTW) pr ovrnkomst n is afhanklijk van d rstrnd looptijd. 8. D uitrst inschrijfdatum van Garantiprijs gas lnt 13 tot is 30 juni Enco Rtail B.V. bhoudt zich ht rcht voor d sluitingsdatum op idr momnt t hrzin n d moglijkhid tot aanmldn stop t zttn. 9. D ingangsdatum van d lvring is na administrativ afhandling door Enco. 10. Op d lvringsovrnkomst zijn d Algmn Voorwaardn Enco Rtail 2006 voor d lvring van lktricitit n gas aan klinvrbruikrs n d Kwalititscritria Enco Rtail B.V. van topassing. D gldnd tarivn n voorwaardn zijn bschikbaar op d wbsit van Enco, nco.nl n op aanvraag kostloos vrkrijgbaar via d Klantnsrvic tlfoonnummr ( 0,10 p.m.). 11. D vrbruikr btaalt administratikostn voor d vrwrking van ht btalingsvrkr (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz kostn wordn vrmld op d jaarnota. Klantn di d nota onlin ontvangn of mt automatisch incasso btaln, ontvangn daarnaast n korting (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van 2,00 pr maand (incl. BTW)). Dz korting wordt vrmld op d jaarnota. 12. D vrbruikr ontvangt n hrinnring als n nota nit tijdig is voldaan. D vrbruikr btaalt d volgnd kostn, wannr hij zijn btalingsvrplichting nit nakomt: Aanmaning van nit btaald facturn (bij aanvang van d lvring btrft dit n bdrag van maximaal 20,-) n n (slot)sommati. Als n vordring tr incasso wordt ovrgdragn aan n drd partij, kan dz partij xtra kostn in rkning brngn. D total buitngrchtlijk kostn voor n aanmaning, n (slot)sommati n d kostn van n drd partij zijn maximaal d wttlijk togstan buitngrchtlijk kostn pr factuur. Tarivn n bots voor wanbtaling zijn vrijgstld van BTW. 13. Indin d vrbruikr bij nadr inzin wil afzin van d ovrnkomst dan dint hij, binnn acht wrkdagn na ontvangst van d schriftlijk bvstiging van d ovrnkomst, n vrzok om annulring in t dinn. U kunt hirvoor blln mt , brikbaar op wrkdagn van tot uur. En schriftlijk vrzok kan naar Enco Rtail, Postbus 1650, 3000 BR Rottrdam of onlin via nco.nl/annulrn. 14. Enco n d vnnootschappn binnn haar grop vrwrkn uw prsoonsggvns op zorgvuldig wijz n volgns d wt. D vrwrking vindt plaats in vrband mt n god bdrijfsvoring. W gbruikn uw prsoonsggvns bijvoorbld voor d uitvoring van uw ovrnkomst, voor srvicbrichtn n marktingbrichtn. Voor marktingbrichtn kunt u zich op idr gwnst momnt afmldn via d standaard afmldlink ondrin onz mails, via nco.nl/vraag, of als u daar d voorkur aan gft pr brif aan Enco, Antwoordnummr 5166, 3000 VB Rottrdam. Ht privacy statmnt van Enco kunt u vindn op nco.nl/ privacystatmnt. EBE.RTL.FOR.AVW.GPGAS.PAR.LENTE13.juli2016

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie