Een kind is meer dan taal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kind is meer dan taal"

Transcriptie

1 po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns

2 inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln Visi op totsn En kind is mr dan taal n rknn Mtn om t groin Uw visi. Uw school. Uw manir van totsn. Ontspannn naar n stvig ondrbouwd schooladvis IEP Eindtots D indtots di ht andrs aanpakt Zo zit d IEP Eindtots ruit IEP Adviswijzr Hoofd, hart n handn in bld Flxibl totsn: op uw momnt, op uw manir n mt uw advis Zo zit d IEP Adviswijzr ruit Duidlijk rapportag n talntnkaart 29 Tstimonials 31 D makrs van d IEP Adviswijzr n d IEP Eindtots 2 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 3

3 Inliding En kind is mr dan taal n rknn Lott hft moit mt splling. Z mot hl hard wrkn, maar z gaat in haar ign tmpo wl stds mt stapjs vooruit. Hlaas zit z dit nit trug in ht lrlingvolgsystm van haar basisschool. Daarin wordn kindrn vooral mt lkaar vrglkn. Lott gaat wl vooruit, maar haar klasgnotn ook. Doordat ht lrlingvolgsystm wrkt mt n prcntilscor blijft Lott stds in d ondrst rgionn van d klas hangn. Z komt nit vrdr dan d laagst E-scor n krijgt nit d voldoning di z ignlijk zou vrdinn mt wat z door hard wrkn wél brikt hft. Dit is nit alln dmotivrnd, maar volt ook onrlijk. Mt tal van dit soort rvaringn in ht basisondrwijs in ht achtrhoofd, hbbn w bij Burau ICE d afglopn jarn hard gwrkt aan n Adviswijzr n Eindtots di kindrn juist nit mt lkaar vrglijkt, maar hn objctif mt langs d gstld inddoln van ht basisondrwijs. Daarvoor gbruikn w onz xprtis in ht mtn van rfrntinivaus op taal n rknn om zo btrouwbaar, rlijk n objctif moglijk totsn n mtinstrumntn t makn. Zo kan Lott wél in haar rsultatn trugzin ho z is ggroid op basis van objctiv critria. Dit is n stuk motivrndr n gft Lott d mod, d zin n d niuwsgirighid om mt vl lrplzir naar d middlbar school t gaan. W willn gn cultuur van survival of th fittst. W willn ondrwijs dat zorgt voor btrokkn, gmotivrd burgrs di ht bst uit zichzlf haln n positif staan tn opzicht van lrn, omdat n lvn lang lrn voor n idr n kans is op succs in ht vrdr lvn. Zo kan d indtots n fstj wordn voor ht kind n n opn mind crërn voor ht nadnkn ovr d tokomst. Dat is ook d rdn dat w in onz Adviswijzr mr willn mtn dan taal n rknn alln. Juist door d cognitiv informati t combinrn mt tal van andr bronnn van informati di bijdragn aan n god totaalplaatj van n kind, kunt u als lrkracht samn mt onz mtinstrumntn tot n god inschatting komn van ht bst passnd vrvolgondrwijs. En zo samn mt ht kind n d oudrs dnkn vanuit wat ht kind wél in zich hft. Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln! Op d basisschool lrt u uw lrlingn als gn andr knnn. U wt dat Sm snl dingn oppikt n dat Mhmt vooral god is in rknn. U wt dat d vrolijk Emma nog wat spls is n dat Quintn van all opdrachtn its cratifs maakt. Kortom: u knt uw lrlingn n u wt wat z aankunnn. Zvn jaar lang krijgt u nit alln inzicht in d cognitiv vaardighdn van n lrling, maar ook in zijn sociaal-motionl ontwikkling, zijn lraanpak n zijn crativitit. Stuk voor stuk talntn n ignschappn di blangrijk zijn voor d kuz van passnd vrvolgondrwijs. Toch hbbn d scors op taal n rknn n stds grotr rol gkrgn bij d tolating op scholn in ht voortgzt ondrwijs. Glukkig is sinds 2015 ht schooladvis van d lrkracht lidnd gwordn. Dit stlt n basisschool in staat om ht ghl bld van n lrling m t nmn. Op dz manir kunt u ht schooladvis basrn op all talntn n vaardighdn van d lrling n nit alln op zijn scors op taal n rknn. Ho brngt u als lrkracht di zacht vaardighdn op n objctiv manir in bld? Ho lgt u dit uit aan ht vrvolgondrwijs, d lrlingn n hun oudrs? Om u daarbij t hlpn hft Burau ICE d IEP Adviswijzr in combinati mt d IEP Eindtots ontwikkld. IEP staat voor ICE Eindvaluati Primair ondrwijs. Dit pakkt aan totsn, instrumntn n bijbhornd rapportags gft n complt n ondrbouwd bld van wat n kind in zijn mars hft. Ht is n valid n btrouwbar ondrstuning bij ht advisrn van n lrling n zijn oudrs in d ovrgang naar ht voortgzt ondrwijs. D IEP Adviswijzr brngt d lrling als ghl in kaart, trwijl d IEP Eindtots d wttlijk vrplicht uitspraak dot ovr ht rfrntinivau van taal n rknn van n lrling n n schooladvis gft dat daarop gbasrd is. Karn Hij Algmn dirctur Burau ICE 4 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 5

4 Mtn om t groin Totsn in dinst van ht lrn: dat is waar wij bij Burau ICE totsn voor makn. Nit mtn om ht mtn, maar mtn mt n god rdn én op n manir zodat ook cht alln dat wordt gmtn wat j wilt mtn. W mrkn hlaas vaak dat totsn in ht ondrwijs alln uit gwoont wordn ingzt als afsluiting van n hoofdstuk, blok, schooljaar of schooltyp. Omdat n mthod na n hoofdstuk n afsluitnd tots hft of om n bslissing op t basrn: gslaagd of nit, ovr of nit, vmbo of vwo. Natuurlijk zijn zulk totsn nodig, maar totsing zou nooit n dol op zich motn zijn. Ht is n middl om ht ontwikklingsprocs van uw lrlingn inzichtlijk t makn n t stimulrn. Zi d ghl schoolcarrièr van uw DE DoorgAAnDE leerlijn wttlijk totsmomntn van d rfrntinivaus DE DoorgAAnDE leerlijn wttlijk totsmomntn van d rfrntinivaus F fundamntl nivau s F s po fundamntl strfnivau nivau strfnivau po taal taal rknn rknn 1F 1F 1F 1F 2F 2F 1s 1s vo mbo ho lftijd lftijd lrlingn als doorlopnd lrlijn: van d basisschool via ht voortgzt ondrwijs naar ht mbo of ht hogr ondrwijs. Daarom is d IEP Eindtots al vanaf ht bgin gbasrd op d rfrntinivaus 1. Dz rfrntinivaus bschrijvn wlk taal- n rknvaardighdn lrlingn motn bhrsn op d ovrgangsmomntn in d doorlopnd lrlijn. En lrlijn di nit stopt bij d indtots, maar vrdr loopt via ht voortgzt ondrwijs naar ht mbo n hogr ondrwijs. Door d prstatis van n lrling t mtn langs n onafhanklijk mtlat n nit tn opzicht van zijn mdlrlingn, kan vl btr in kaart wordn gbracht wat d prsoonlijk ontwikkling van ht kind is. Bovndin kan d lrling zo zijn ign ontwikkling door d jarn hn btr volgn. vo taal 2F mbo taal mbo 2F ho VmBo HBo rknn taal rknn 2F taal mbo 2F VmBo HBo rknn 2F rknn 2F taal 3F taal mbo 3F HAVo wo rknn 4 taal 3F rknn taal mbo 3F HAVo wo rknn taal 4F 3F 4 rknn 3F Vwo rknn taal 4F 3F Vwo rknn 3F 1 Vanaf schooljaar is ht ook vrplicht om ht rfrntinivau van lk lrling voor lzn, taalvrzorging n rknn door middl van n indtots vast t stlln. Uw visi. Uw school. Uw manir van totsing. Elk school hft zo zijn ign kijk op ht gvn van ondrwijs, op lrn, op totsing. Uw visi op ondrwijs gft richting aan d invulling hirvan. Nu u kunt kizn uit vrschillnd indtotsn is ht van blang om t kijkn naar wat ht bst bij d ondrwijsvisi van uw school past. Waar staat uw school voor? Wat hbbn uw lrlingn nodig? Daarna komt pas d vraag: wlk indtots past daar ht bst bij? D IEP Eindtots n IEP Adviswijzr passn bij scholn di continu ht kind cntraal stlln n di bslissingn durvn t nmn op basis van wat god is voor ht kind. Dz scholn vragn zich idr kr wr af: waarom gbruikn w dz mthod of dz tots? Past dit nog wl? Dot dit nog rcht aan ons ondrwijs? Kortom: scholn di durvn t kizn voor andrs n daarm ook voor btr. D lrling cntraal: alln mtn wat j wilt mtn Nt zoals u bij d kuz voor n indtots uw lrlingn cntraal zt, zttn wij bij d ontwikkling van d totsn in d IEP Adviswijzr n in d IEP Eindtots altijd ht kind cntraal. Wij vindn dat ht kind n zo rlijk moglijk kans mot krijgn om t latn zin wat ht kan. Dankzij mr dan 25 jaar rvaring in ht makn van totsn wtn wij als gn andr ho j totsn n totsvragn zo opstlt, dat z cht alln mtn wat z motn mtn. Wij dagn onszlf daarin ook stds uit. Kan ht nog btr? Kunnn w nog mr ballast vrwijdrn? Daarom schrijvn lrlingn En ontspannn lrling laat btr zin wat hij kan. bij ons in ht totsbokj, gn gdo mt vrschillnd vragn- n antwoordnbokjs waarm j naast d gvraagd vaardighdn ignlijk ook ht organisatorisch vrmogn mt. Taal vormt gn struiklblok bij rknopgavn: w gbruikn alln functionl n zo simpl moglijk taal, zodat ook lrlingn di mr moit mt taal hbbn, kunnn latn zin wat z kunnn op ht gbid van rknn. Zo wordt op n rlijkr manir duidlijk wat ht nivau van d vrschillnd vaardighdn is. Daarnaast zttn w in d vraagstlling altijd d lrling n zijn lfwrld cntraal. Zo zijn d situatis di w schtsn altijd hrknbaar, grappig of spannnd. W krijgn dan ook vaak van lrlingn trug dat z hlmaal nit mr ht gvol hbbn dat z n (ind)- tots aan ht makn zijn. Daar don w ht voor, want n ontspannn lrling laat btr zin wat hij kan. 6 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 7

5 Ontspannn naar n start grop 8 stvig ondrbouwd schooladvis 1 maart schooladvis april IEP Eindtots dfinitif schooladvis Wij dnkn dat lrkrachtn prima in staat zijn om hun lrlingn n passnd schooladvis t gvn. Lrkrachtn wtn bovndin als gn andr dat taal n rknn blangrijk voorspllrs zijn van ht succs van n lrling in ht vrvolgondrwijs, maar nit d nig. Ook zacht vaardighdn als sociaalmotionl ontwikkling n lraanpak dragn daaraan bij. Dz vaardighdn wordn zichtbaar gmaakt mt d IEP Adviswijzr, zodat u uw advis god kunt ondrbouwn voor ht voortgzt ondrwijs, maar ook voor d oudrs van uw lrlingn. Bij Burau ICE wrkn w zo vl moglijk prsoonlijk samn mt d scholn di onz totsn afnmn. Dit knmrkt zich bijvoorbld door vast contactprsonn n gn lang kuzmnu s als u ons blt. U krijgt gwoon glijk dgn aan d tlfoon di u nodig hft. Bovndin komn w graag bij u langs op school: nit alln om mr informati t gvn, maar ook om t bglidn bij ht implmntrn van d Adviswijzr. Mt IEP hft u d rsultatn snl in huis. D IEP Adviswijzr wrkt volldig digitaal; u hft d rsultatn dus mtn. D IEP Eindtots wordt schriftlijk afgnomn. Wij kijkn d bokjs voor u na n zorgn rvoor dat u d rsultatn binnn dri wkn binnn hbt. Mt d IEP Eindtots n d IEP Adviswijzr hft u dus n totaalpakkt van mtinstrumntn in grop 8 om zowl d rfrntinivaus van taal n rknn als andr vaardighdn van d lrling in kaart t brngn. Omdat wij nit alln d lrling cntraal zttn, maar ook d school, bwandlt u n prttig pad naar n ondrbouwd schooladvis. Altijd vast contactprsonn di god brikbaar zijn. 8 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 9

6 ip indtots IEP Eindtots D indtots di ht andrs aanpakt Ho zit d IEP Eindtots ruit? Wij vindn dat n indtots bdold is om t kijkn waar n lrling staat. Dat don w zo rlijk moglijk. Daarom gvn w n schooladvis gbasrd op rfrntinivaus: d onafhanklijk door d ovrhid gstld doln di vrtlln wlk nivau lrlingn op ovrgangsmomntn motn bhrsn. Wij vrglijkn lrlingn dus nit mt hun mdlrlingn (prcntilscor). Daarnaast mtn onz vragn alln dat wat z motn mtn. Dat btknt in d praktijk dat bij ht mtn van d taal- n rknvaardighdn d lrlingn nit afglid motn wordn door hun knnis n kunnn op andr vaardighdn. Taal hoort bijvoorbld gn struiklblok t zijn bij rknn. Daarom zijn d rknopgavn in d IEP Eindtots zo gformulrd n opgbouwd dat kindrn di mr moit hbbn mt lzn, nit struikln ovr d vraagstlling. Ook hbbn w rvoor gkozn dat d lrlingn d antwoordn in d bokjs zlf invulln om t voorkomn dat w tglijkrtijd ht organisatorisch vrmogn mtn. Ook zijn d afbldingn in d IEP Eindtots functionl n wordn z alln gbruikt als r informati in staat di d lrlingn nodig hbbn bij ht bantwoordn van d vraag. Bovndin varirt d IEP Eindtots in opn n mrkuzvragn, omdat d n vraagvorm btr bpaald vaardighdn totst dan d andr. Door rkning t houdn mt dz factorn mt d IEP Eindtots wat hij mot mtn: nkl taalvaardighid bij ht ondrdl taal n puur rknvaardighid bij ht ondrdl rknn. Bij ht ontwikkln van d IEP Eindtots zttn w ht kind cntraal n probrn w hm n zo prttig moglijk totsrvaring t bidn. En ontspannn n gmotivrd kind laat immrs btr zin wat hij kan. Daarom hbbn w ons vrplaatst in uw grop 8- lrlingn om zo god moglijk aan t sluitn op hun blvingswrld. Zo vrwrkn w in d opgavn van d IEP Eindtots hrknbar voorbldn, zoals n Facbookpost, votbalwdstrijdvrslag of -mail. Ook is d vormgving fris n jong. W krijgn dan ook rglmatig trug dat ht hlmaal nit als n tots volt. Idr lrling in zijn kracht: van makklijk naar moilijk D IEP Eindtots is zo gmaakt dat idr lrling d indtots kan makn. Er wordt nit vooraf gslctrd op nivau. Dit don w omdat w hbbn gmrkt dat lrlingn vaak mr aankunnn dan van tvorn vrwacht wordt. Zékr wannr z n tots makn di nog btr mt wat hij mot mtn. Uitraard lopn d opgavn in d IEP Eindtots wl op in moilijkhidsgraad. Ht bgint mt gmakklijk opgavn n indigt mt d moilijkr opgavn. Zo krijgt idr lrling n rlijk kans om t latn zin wat hij kan. Combinati van gslotn én opn vragn D IEP Eindtots is d rst indtots di ook opn vragn gbruikt. Dz manir van vragn, waar d lrling zlf ht antwoord mag invulln, vrhoogt d validitit van d tots. Ook wrkt d variëtit van vrschillnd soortn vragn positif op d motivati van d lrling. Ovrzichtlijk indling n vormgving W hbbn d IEP Eindtots zo ingdld dat d lrling zo winig moglijk hoft t zokn naar wat r van hm wordt vrwacht. Bij taal bvindt d tkst zich op d n pagina n d vragn n antwoordmoglijkhdn op d pagina rnaast. Zo hovn d lrlingn nit hn n wr t bladrn in ht totsbokj n kunnn z zich concntrrn op ht bantwoordn van d vragn. Daarnaast wrkn w mt maar één bokj, dus gn gdo mt d juist tkst bij d juist vraag bij ht juist antwoordvld zokn n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 11

7 ip indtots Praktisch informati Friss n hrknbar vormgving Doordat d vragn in d IEP Eindtots aansluitn bij d blvingswrld van d lrlingn, vindn d lrlingn d tots zlfs luk om t makn. Ht gbruik van alln functionl, maar wl friss afbldingn draagt daaraan bij. Lrlingn vrgtn dat z gtotst wordn n kunnn dus cht latn zin wat z in hun mars hbbn. Ook voor lrlingn mt spcial ondrstuningsbhoftn Bij d ontwikkling van d IEP Eindtots is standaard al rkning ghoudn mt ht totsn van lrlingn mt n spcial ondrstuningsbhoft, zodat ook zij d tots gwoon kunnn makn. D kuz voor ht lttrtyp n opmaak draagt hiraan bij. Daarnaast zijn r aangpast vrsis bschikbaar. Bschikbar vrsis van d IEP Eindtots: standaard vrsi (ook gschikt voor lrlingn mt n taalachtrstand) totsbokj in combinati mt audioondrstuning Daisy cd Vrgrot vrsi mt grot lttrs zwart-witvrsi (al dan nit vrgroot) ondrstuning mt Kurzwil of Sprint Plus D IEP Eindtots is voor ht twd jaar op rij godgkurd. Naast ht aanbidn van n aangpast vrsi van d IEP Eindtots kan d school naar ign inzicht xtra ondrstuning bidn aan lrlingn mt bijvoorbld dyscalculi of dyslxi. Zij kunnn gbaat zijn bij xtra tijd n n rustig wrkplk. Samn continu wrkn aan vrbtring Bij Burau ICE vindn w dat n tots nooit af is. W kijkn idr jaar wr ho w nog btr, lukr n btrouwbaardr vragn kunnn makn. Dit don w nit alln, maar samn mt ondrwijsprofssionals uit ht vld: dircturn, lrkrachtn, rkn- n taalxprts. Bniuwd naar onz adviscommissi? Kijk dan op tots.nl/ipadviscommisi. Omdat d IEP Eindtots alln mt wat hij mot mtn, is d totstijd bprkt: d IEP Eindtots wordt op tw ochtndn van lk maximaal tw uur afgnomn. Op lk dagdl krijgt d lrling zowl taal als rknn aangbodn. Als n lrling zik is of door omstandighdn nit aanwzig kan zijn, kan d IEP Eindtots op n latr momnt gmaakt wordn. U bpaalt zlf als basisschool wannr uw lrling d indtots kan inhaln, mits binnn d wttlijk vastgstld priod. D IEP Eindtots is kostloos voor d school. Daarnaast vrgt hij winig voorbriding: wij nmn u zo vl moglijk wrk uit handn. Daarom lvrn wij d totsbokjs op naam van d lrling aan d school n kijkn w d totsn zlf na. Binnn dri wkn ontvangt u d lrlingrapportags zowl pr post als digitaal. Ht grops- n schoolovrzicht krijgt u ook digitaal togstuurd. In ht schoolovrzicht kunt u zin ho d rsultatn van uw school zich vrhoudn mt andr scholn di d IEP Eindtots hbbn afgnomn. D IEP Eindtots wordt op tw ochtndn van maximaal tw uur afgnomn. Wilt u graag mt uw ign ogn zin ho d IEP Eindtots ruitzit? Bnt u bniuwd naar wat uw lrlingn van d tots vindn? Probr dan ns rdr IEP totsbokjs uit door z t bstlln op Wij komn uitraard graag ns langs bij u op school om van gdachtn t wissln ovr totsn in grop 8 n d indtots. Nm daarvoor contact mt ons op via of n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 13

8 Lzn Britt houdt n blog bij. Ls d tkst. Er horn vir vragn bij. 1 3 ip indtots Waarom zgt Britt Laat ik dat voorop stlln? Wat btknt ht woord ridicuul? Z wil aangvn wat d blangrijkst boodschap uit d tkst is. blachlijk Z wil in lk gval latn wtn dat z graag naar school gaat. bijzondr Dit mot andrs! Ik vind ht luk om naar school t gaan. Laat ik dat voorop stlln. Ik hb ht gzllig mt mijn klasgnootjs, haal rdlijk cijfrs (oké, voor rknn nit altijd) n kan god mt d juffn n mstrs opschitn. Ik hb ook gn grot problmn mt d lssn op school. D juf of mstr gft ls n d kindrn luistrn n don dan (mstal) wat hij of zij zgt. Zo wrkt ht al jarn n daar is niks mis m, vind ik. Toch hb ik één groot bzwaar: w motn vl t vl naar school. Kindrn op basisscholn in Ndrland gaan gmiddld 940 uur pr jaar naar school, staat op d wbsit van d Rijksovrhid. N-gn-hon-drd-n-vr-tig uur! Dat is toch ridicuul! En ht grootst dl van di tijd motn w - bij ons op school tnminst - stilzittn, luistrn, lzn n ofningn makn. Op zich is dat allmaal bst hoor, ik snap dat di dingn blangrijk zijn. Maar r zijn nog zovl andr dingn ook blangrijk! Ik houd bijvoorbld van tknn, splltjs, basktbal n zingn. Maar voor al di dingn hb ik cht winig tijd. Als w mindr naar school zoudn hovn, zoudn w mr tijd ovrhoudn voor andr luk dingn. En volgns mij wordn w dan allmaal vrolijkr. Ik hb ghoord dat d scholn in Finland d bst van d wrld zijn. En raad ns? In Finland zittn d kindrn vl mindr uur op school dan in Ndrland. Zlfs mindr dan 800 uur pr jaar. Ik dnk dat d kindrn in Finland btr kunnn oplttn tijdns d ls, omdat d lssn mindr lang durn. Bovndin kunnn d lrarn vast lukr n btr lssn gvn, omdat z mr tijd ovrhoudn om hir god ovr na t dnkn. Volgns mij is ht dus tijd dat wij in Ndrland ht voorbld van Finland volgn! 2 Z wil latn mrkn ho groot haar bzwaar tgn school is. Z wil uitlggn waarom z bgint mt vrtlln ovr school. Wat vindt Britt nit god aan school? Z vindt dat d lrarn op school andrs ls zoudn motn gvn. Z vindt dat r op school mr aandacht mot zijn voor luk dingn. Z vindt dat ht nit gzllig gnog is mt andr kindrn op school. Z vindt dat kindrn t vl urn pr jaar op school motn zittn. 4 vrvlnd vrmd In d laatst alina gft Britt n voorbld ovr Fins scholn. Wlk boordling ovr dat voorbld is ht bst? Dit voorbld is god, want ht is n argumnt voor d mning van Britt. Dit voorbld is nit blangrijk, want Britt woont nou nmaal in Ndrland. Dit voorbld is onzin, want Britt kan nit wtn ho d Fins scholn zijn n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 15

9 Taalvrzorging Rknn ip indtots vul d god vorm in van ht woord tussn haakjs. Gbruik d tgnwoordig tijd. 75% van 60 = Jss dat hij in tin scondn naar d ovrkant kan zwmmn. (wddn) 2 2 vul ht mrvoud in van ht woord tussn haakjs. Hirondr staan d tmpraturn van n wk in mi. Mijn 3 zijn zwmmn n gitaar spln. (hobby) 4 maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag zondag 11,9 C 12,3 C 13,1 C 12,8 C 11,7 C 14,2 C 15,7 C In wlk zin is ht vtgdrukt woord god gspld? In wlk zin is ht vtgdrukt woord god gspld? Wat was d gmiddld tmpratuur di wk? Jiri is ht konijnhok aan ht schoonmakn. Stfan gaat smiddags vaak wandln mt d hond. 10,2 C Jiri is ht konijnnhok aan ht schoonmakn. Stfan gaat s middags vaak wandln mt d hond. 11,5 C Aafk schnkt glazn frisdrank in. In n glas kan 250 ml frisdrank. Stfan gaat s middags vaak wandln mt d hond. 12,7 C Hovl glazn kan Aafk hlmaal vulln? Stfan gaat s middags vaak wandln mt d hond. 13,1 C 16 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 17

10 4 Rknn Hirondr zi j n staafdiagram. In ht diagram staat pr grop hovl lrlingn n bpaald sport dot. ip indtots IEP Adviswijzr Hoofd, hart én handn in bld ip adviswijzr aantal lrlingn aantal sportnd lrlingn pr grop grop Hovl lrlingn uit grop 3 tot n mt 8 tnnissn? En kind is mr dan taal n rknn, maar ho brng j dat in bld? Ho ondrbouw j wat j als lrkracht al wt n zit? Ho vrantwoord j d kuz voor n schooladvis aan ht vrvolgondrwijs n d oudrs? D IEP Adviswijzr wrkt volgns ht hoofd-hart-handn-princip n brngt door middl van digital totsn nit alln d cognitiv vaardighdn (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-motionl vaardighdn n lraanpak (hart) n ht cratif vrmogn (handn). D IEP Adviswijzr bvat totsn n mtinstrumntn di zs vrschillnd aspctn van ontwikkling dkkn. Gzamnlijk vormn dz ondrdln n uitgbrid bld van d lrling dat dint als ondrstuning n ondrbouwing bij ht opstlln van n schooladvis. Taalvaardighid (hoofd) D taaltotsn sluitn aan bij ht Rfrntikadr Ndrlands taal n gvn n uitslag op ht bhaald rfrntinivau. D vaardighdn lzn n taalvrzorging wordn gmtn op 1F n 2F. U kunt zlf bpaln of u d lrling daarna door wilt latn totsn op 3F of lagr dan 1F. Daarnaast kunt u ook d schrijfvaardighid van uw lrlingn mtn op rfrntinivau 1F n 2F. Rknvaardighid (hoofd) D rkntotsn sluitn aan bij ht Rfrntikadr rknn n gvn n uitslag op ht bhaald rfrntinivau. In d rkntotsn wordn d volgnd ondrdln gtotst op 1F, 1S n 2F: gtalln, mtn n mtkund, vrbandn n vrhoudingn. U bpaalt zlf bij wlk lrlingn u ht bhrsingsnivau op 3F wilt mtn. Algmn intllignti (hoofd) Als u als school bsluit om d Ndrlands Intlligntitst voor Ondrwijsnivau (NIO) af t nmn, dan kan dz tst wordn inglzn in d IEP Adviswijzr. Mt d NIO wordt vrbaal inzicht n rknkundigruimtlijk inzicht in kaart gbracht. Na ht inlzn wordn d rsultatn automatisch mgnomn in d Adviswijzr. U hoft uw lrlingn dz tst dus nit nog n kr t latn don n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 19

11 Sociaal-motionl ontwikkling (hart) D IEP Adviswijzr gft n bld van d social n motionl vaardighdn n ontwikkling van d lrling, zowl binnn d lrling zlf (ik) als in n grop (andr). Blangrijk aspctn di trugkomn in ht profil van d lrling zijn ht bld dat d lrling van zichzlf hft, d manir waarop d lrling daarm omgaat n d rol di d lrling aannmt in social situatis. Ook ht omgaan mt n inlvn in d gvolns van jzlf n d andr wordt in bld gbracht. U bpaalt zlf als lrkracht wlk lrling wlk tots maakt n op wlk momnt dat ht bst uitkomt. Gn zwart-witbld, maar d lrling in al zijn vlklurighid. ip adviswijzr Ht gvaar bij dit soort tsts is dat lrlingn sociaal wnslijk antwoordn gvn. Wij voorkomn dit door t mtn aan d hand van illustratis van hrknbar situatis. Bij lk situati wordn tw lrlingn afgbld di bidn op n andr manir ragrn op d situati. D lrling kist d afblding waarop d lrling staat wins racti ht mst bij hm past. Dz manir hft bwzn sociaal wnslijk antwoordn strk t vrmindrn. Lraanpak (hart) En blangrijk voorspllr voor studisuccs in ht voortgzt ondrwijs is ho n lrling ht lrn plant n organisrt. Daarnaast spln ook doorzttingsvrmogn n prstatimotivati n grot rol. Dz knmrkn wordn bij ht ondrdl lraanpak in kaart gbracht. Lrlingn bantwoordn vragn di bijvoorbld gaan ovr ho z wrkn tijdns d ls of ovr ho z omgaan mt ht makn van opdrachtn. Ook hir wordt door d vraagstlling ht gvn van sociaal wnslijk antwoordn tot n minimum bprkt. Cratif vrmogn (handn) Ht cratif vrmogn wordt in d IEP Adviswijzr gtotst mt n mtinstrumnt van TNO. In opdracht van ht ministri van Ondrwijs is dz quickscan ontwikkld. D lrlingn gvn in dz tst op n zvnpuntsschaal aan in hovrr d vijftig stllingn bij hn passn. Eignschappn als niuwsgirighid, intractrn mt andrn n vindingrijkhid wordn daarm in kaart gbracht. Daarnaast splt in d tst ook d contxt van d school m, of daar ruimt n stun is voor kindrn om zich cratif t uitn. Op basis van d tst krijgn d lrlingn n passnd profil, dat u m kunt nmn in d ovrwging van ht schooladvis. Mt d IEP Adviswijzr kunt u mt onafhanklijk mtingn uw schooladvis zo objctif moglijk ondrbouwn. D IEP Adviswijzr ondrbouwt wat j als lrkracht al wt n zit n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 21

12 basisondrwijs Flxibl totsn: op uw momnt, op uw manir n mt uw advis D IEP Adviswijzr is n onlin applicati waarin u vrschillnd totsn n mtinstrumntn kunt inzttn. D totsn kunt u flxibl afnmn in d priod van sptmbr tot n mt fbruari n wordn automatisch nagkkn. U bpaalt zlf als lrkracht wlk lrling wlk tots maakt n op wlk momnt dat ht bst uitkomt. D lrkracht kan d totsrsultatn pr grop n pr lrling op idr momnt in ht dashboard bkijkn n daar vntul aantkningn bij makn. Als r voldond totsggvns bschikbaar zijn, dot d IEP Adviswijzr n voorstl voor n schooladvis voor ht voortgzt ondrwijs. U kunt dit voorstl als basis gbruikn, maar ook bijstlln n optimalisrn aan d hand van rsultatn op d aanvullnd instrumntn. Sociaal-motionl ontwikkling social vaardighdn omgaan mt gvolns mpatisch vrmogn zlfmanagmnt Mt d IEP Adviswijzr kunt u dus mt onafhanklijk mtingn uw schooladvis zo objctif moglijk ondrbouwn. 22 Taal lzn taalvrzorging (splling) schrijvn woordnschat Rknn gtalln mtn & mtkund vrbandn vrhoudingn Cratif vrmogn niuwsgirighid volhardnd andrs durvn zijn vindingrijk intractrn mt andrn outputgricht trots op j wrk ip adviswijzr c l p om n t f g IEP k l l r n l i a n v g. d l b t Lraanpak organisrnd vrmogn prstatimotivati doorzttingsvrmogn Intllignti (NIO*) algmn intllignti * D NIO is ontwikkld door Boom tst uitgvrs. Burau ICE hft n samnwrkingsovrnkomst mt Boom tst uitgvrs voor d IEP Adviswijzr. n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 23

13 Zo zit d ip adviswijzr ruit Rknn ip adviswijzr Taal Plannn Lraanpak Algmn intllignti Gropsovrzicht Totsplannr 24 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 25

14 ip adviswijzr Taal Lraanpak Rsultatn Taal Rsultatn Lraanpak 26 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 27

15 ip adviswijzr Duidlijk rapportag n talntnkaart Mt d talntnkaart n ht duidlijk rsultatnovrzicht kan d lrkracht ht schooladvis aan d lrling n zijn oudrs gvn n uitlggn. D rapportag is hldr, lsbaar n zlfs zondr xtra tolichting bgrijplijk. Spciaal voor d lrlingn is r d talntnkaart. Dit documnt is n mooi wrgav van wi d lrling is n wat d lrling kan. Omdat ht schooladvis ondrbouwd is vanuit ht hoofd, hart n handnconcpt, zal ht voor d lrling n zijn oudrs hrknbaar zijn. D talntnkaart wordt mggvn aan d lrling n is daarm n mooi afsluiting van n hrinnring aan d basisschoolpriod. Wij hbbn voor d IEP Eindtots gkozn, omdat d lay-out rg hrknbaar n duidlijk is. Onz lrlingn warn daardoor gmotivrdr. Ludo Goossns lrkracht grop 8 basisschool Maria Rgina in Stnbrgn D rkntotsn in d IEP Eindtots zijn duidlijkr, dat vond ik fijn. Anna lrling grop 8 Doordat d IEP Eindtots ruitzit als n tijdschrift, hbbn mijn lrlingn mr zin om t lzn. Pluni Schoonwll dirctur van CBS d Lind in Laag Zuthm tstimonials Ip indtots Bij d IEP Eindtots mogn d kindrn ht antwoord in ht bokj schrijvn of aankruisn. En groot voordl! Hln d Jong lrkracht grop 8 CBS Rhoboth in Oldkrk En buitngwoon prttig tots n n god communicati mt Burau ICE. Kitty van dr Wiln bovnbouwcoördinator Jnaplanbasisschool D Zonnwijzr in Hrhugowaard 28 n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 29

16 D IEP Adviswijzr gft mij ondrstuning bij ht advisgsprk mt oudrs. Bovndin kan ik objctif mtn waar d kindrn zijn. D talntnkaart bidt n prachtig aanvulling op onz visi: n kind is mr dan n cijfr. D Adviswijzr ondrstunt j advis n j hbt n mooi bld van ht nivau waarop n kind wrkt. J kunt nu d doln bijstlln samn mt ht kind. Ht totaalplaatj gbruik ik in ht advis bij d warm ovrdracht. Lilian Wnk lrkracht grop 8 basisschool t Prisma in Dotinchm tstimonials Ip ADVIESWIJZER D IEP Adviswijzr is n god middl om j advis t ondrstunn, juist omdat ht kind ook its vrtlt ovr zichzlf. Oudrs hbbn soms n andr bld van hun kind wat btrft inzt n doorzttingsvrmogn. Dit wordt god inzichtlijk gmaakt mt d Adviswijzr. Grrit van dr Hid bovnbouwcoördinator PCB D Zvnsprong in Drontn Wij nmn ook d IEP Eindtots af n wildn ht zo complt moglijk makn. Daarom hbbn w ook voor d IEP Adviswijzr gkozn. D IEP Adviswijzr totst op vrschillnd gbidn. D totsn zijn onlin n j hbt dirct n ovrzicht van ho n lrling ht hft gmaakt. Sabin d Jong lrkracht grop 8 Prinss Batrixschool in Gos DE MAKERS VAN DE IEP ADVIESWIJZER EN DE IEP EINDTOETS D IEP Eindtots n d IEP Adviswijzr zijn gmaakt door Burau ICE. Bid totsproductn zijn ontwikkld vanuit onz xprtis in ht mtn van rfrntinivaus voor taal n rknn. Als dé xprts in ht ontwikkln van totsn n xamns, makn w bij Burau ICE al ruim 25 jaar mthod-onafhanklijk totsn voor ht voortgzt ondrwijs, ht mbo n ht hogr ondrwijs. Dz (ruim 900) door d inspcti godgkurd totsn wordn afgnomn in d TOA, ht tots- n lrlingvolgsystm van Burau ICE. Daarnaast ontwikkln d totsxprts van Burau ICE instrumntn voor ht mtn van comptntis, (taal) lrbaarhid n praktisch vaardighdn. Burau ICE glooft dat idrn zich mot kunnn ontwikkln op n manir di voor hm of haar passnd is. Totsn zijn altijd n middl n gn dol op zich. Wij gaan daarbij uit van: ht dol van ht instrumnt (waarom willn w mtn?); d knnis of vaardighdn di w willn mtn (wat willn w wtn?); d kuz voor n totsvorm di past bij wat w willn mtn (ho mtn w?). Dit rsultrt in zinvoll n rlijk totsn. Ht is ook ht uitgangspunt bij d ontwikkling van d IEP Eindtots n d IEP Adviswijzr. Uitraard zijn dz instrumntn nit alln op n kantoor ontwikkld. Dskundign uit ht ondrwijsvld (lrkrachtn, pabodocntn, schoollidrs n studntn) hbbn intnsif mgwrkt n facbook.com/iepindtots Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns 31

17 Mr informati Mr informati ovr d IEP Eindtots n d IEP Adviswijzr, zoals vlgstld vragn n voorbldrapportags, vindt u op onz wbsit: Ook kunt u contact opnmn mt Ynt Essrs of Emila Bijl, via of via Schrijf u in voor onz niuwsbrif voor ht basisondrwijs om op d hoogt t blijvn van all activititn n ontwikklingn rondom d IEP via dz link: purl.com/b2d35. En volg ons op Twittr n Facbook ( BUREAU ICE Postbus AD CULEMBORG Godfrid Bomansstraat WR CULEMBORG T tots.nl

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

ICT Campus in Hilversum

ICT Campus in Hilversum ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie