De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)"

Transcriptie

1 D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in 2007 n uitgbrid crtificringblid ontwikkld n vastgstld in afstmming op intrnational ontwikklingn n in samnwrking mt andr Europs organisatis voor oplidingn in thraputisch paardrijdn, (ondrmr gbundld binnn d FATP). In 2011 n 2012 hft SHP dlgnomn aan n EU projct n hft in dit kadr ook n uitgbrid ondrzok gdaan binnn Ndrland n in andr Europs landn. SHP is rin bvstigt, dat dz opliding tot Sksthraput SHP binnn Europa Uniqu is wat d kwalititsstandaards btrft. D opliding wrd in ht kadr van n aantaal ontwikklingn in richting intrnational rknning van oplidingn tot Equithraput n d rvaringn naar aanliding van d rvaringn mt d inmiddls 8 oplidingsgropn hrzin n vrbtrd. Vanaf 2008 is d opliding tot Equithraput SHP-E(NL) daarom ook aangpast op n aantal puntn. D oplidingsurn, wrdn uitgbrid n ht hippisch gdlt hft r in samnwrking mt d KNHS n d cursuslidr n docntn opliding voltig voor Equithraputn xtra dimnsis rbij gkrgn. Sinds 2012 is ook ht bok ovr Equithrapi bschikbaar n wordt tijdns d opliding gbruikt. Ht curriculum is nu vastgstld op 1/3 thori, 1/3 zlfrvaring n ign procsrvaring n valuati n 1/3 praktisch ofningn. Tussn d cursusdagn word huiswrk via -mail n toznding van lsmatriaal via -mail (PDF fils) grgld. Via ht niuw huiswrk, ofn- n valuatiblid lidt dit tot n btr bgliding van ht prsoonlijk lrprocs van d dlnmrs alsmd tot mr inzicht in ht procs van d ghl oplidingsgrop. Zo kan d cursusliding btr inspln op d actul situati n garandrn, dat d dlnmrs optimaal van passnd lrmatriaal wordn voorzin. D rvaringn wordn protocollrt n zo vindt n prmannt vrdr ontwikkling van d opliding plaats. Training van Voltigrn Paard n Rijdn Ruitr/Voltigur Longrn Paardkund h isc ti p p Hi lifica a kw Hippisch Basis Equithrapi Thori Suprvisi Intrvisi Richtlijnn Ethischr Cod Equithrapi Slfrvaring Intgrati in Bropsmodl Rlati Paard Eign Ontwikkling Praktijkprojct Ofnn Ondrdln van d opliding Procsmodl van hr wrk mt Clintn uit ht basisbrop r 2 jaa Min. rvaring ps Bro Ht totaal aantal urn inclusif hippisch gdlt, xtra hippisch moduls n basiscursus alsmd suprvisimodul n praktijkprojct is nu vastgstld mt totaal 600 oplidingsurn. Hir is ook rkning ghoudn mt d in d vrij tijd plaatsvindnd activititn, di vanuit d basiscursus bglid wordn. 15

2 Volgt d gdiplomrd Equithraput SHP-E(NL) in ht vrvolg d voor d crtificring noodzaklijk bijscholingn n suprvisi is d wg na 2 jaar bropspraktijk opn voor n Europs rknning. Hiraan wordt op intrnationaal nivau gwrkt door SHP-E(NL) in samnwrking mt andr Europs oplidingsorganisatis voor Equin Mdiatd Thrapy. D total aantal oplidingsurn voor ht bhaln van ht diploma Equithraput SHP-E(NL) zijn 600 (inclusif litratuurstudi, hippisch diploma, huiswrk n praktijkprojct) Dz vrdln zich binnn ht oplidingstrajct als volgt Aantal urn Vindn plaats binnn Vrdling Kostn 16 Knnismakingsworkshop Workshop thori n praktijk Kostn Knnismakings workshop 135 Basiscursus 1 jaar Cursusurn n suprvisi binnn 9 wkindmoduls Basiscursuskostn 1 fas 16 Examnmodul Suprvisi n valuati lrprocs binnn ht xamnmodul Basiscursuskostn 1 fas 40 Praktijkprojct 1 fas In ign tijd mt intrvisipartnr uit t vorn. Bgliding via d basiscursus Basiscursuskostn 1 fas 30 Huiswrk n ofnn 135 Basiscursus 2 jaar Cursusurn binnn 9 wkindmoduls Basiscursuskostn 2 fas 16 Examnmodul Suprvisi n valuati binnn ht xamnmodul basiscursuskostn 2 fas In ign tijd mt intrvisipartnr uit t vorn Bgliding via d basiscursus basiscursuskostn 2 fas In ign tijd mt intrvisipartnr uit t vorn Bgliding via d basiscursus Basiscursuskostn 1 fas 40 Praktijkprojct 2 fas 20 Stag/ofnn 30 Huiswrk n intrvisi 32 Extra hippisch Moduls In ign tijd mt intrvisipartnr uit t vorn Bgliding via d basiscursus Basiscursuskostn 2 fas In ign tijd mt n zondr intrvisipartnr uit t vorn. Bgliding via d basiscursus Basiscursuskostn 2 fas 4 dagmoduls binnn d 2 jarig opliding t volgn Wordt pr modul afgrknd 90 Hippisch diploma, Voltig, hippisch Basiscursus voor Equithraputn Minimaal 8 oplidingsdagn, ofnn n stags los van d opliding tot Equithraput..Sluit af mt n KNHS diploma. Wordt ns in d 2 jaar aangbodn. Wordt pr gorganisrd cursus afgrknd of kan via d standaard hippisch oplidingn wordn afgwrkt, urn n kostn vrvalln indin al n hippisch diploma aanwzig is. 600 Totaal t invstrn oplidingsurn Eign tijd n cursusurn 16

3 D Kwalititsbwaking van d opliding op ht oplidingsinstituut HippoCampus vindt plaats via SHP n d oplidingscommissi SHPE(NL). Ook d uitriking diploma n ht rgistrati- n crtificringsblid voor Equithrputn SHP-E(NL) is in handn van SHP-E(Nl) di tvns aan intrnational projctn mwrkt voor d ontwikkling van intrnational standaards voor oplidingn n kwalititsblid binnn Animal Mdiatd Thrapy (AMAT). In ht twd jaar vindt spcialisati plaats afhanklijk van d basisbrop, d wrkwijz, ht bhandlmodl n ht cliëntl van d Equithraput in opliding: Ontwikklingsbvordring Orthopdagogisch bgliding Psychosocial bgliding Rvalidati Psychothrapi mt ht paard Algmn voorwaardn opliding Equithrapi En opliding gvn n n opliding volgn is voor bid partijn nit vrijblijvnd n schpt naast d prsoonlijk btrokknhid n zaklijk rlati mt lkaar. Om misvrstandn t voorkomn hbbn wij d algmn voorwaardn op papir gzt zodat bid partnrs in d ovrnkomst di zij mt lkaar aangaan wtn waar z aan to zijn n alls sopl kan vrlopn. Door accptati van dz algmn voorwaardn in ht oplidingscontract vrbindt zich d aangaand Equithraput aan n aantaal financiël n organisatorisch vrplichtingn. Tvns gaat hij akkoord mt d organisati van d kwalititsbwaking n rgistrati voor Equithraput SHP-E Nl D Opliding tot Equithraput SHP wordt ggvn op ht oplidingsinstituut HippoCampus, waarm door d studnt n oplidingsovrnkomst gslotn wordt. Tvns wordt d Equithraput in opliding ingschrvn bij SHP-E(NL) d Ndrlands Stichting Hlpn mt Paardn Equithrapi. n zi U.Thil (t al.): Equithrapi (SHP) 2012, Knijnnburg Productis, Horss and Driving Books, NL Voor mnsn, di (nog) nit ovr d basisvoorwaard voor thraputisch wrkn mt paardn bschikkn bstaat d moglijkhid voor d njarig opliding Equithraputisch Assistnt SHPE(NL) om dz als instap voor n uitgbridr trajct naar d Equithrapi t gbruikn of om als Assistnt in d Equithrapi of Equin assistd activitis t wrkn. Voor organisatis, di Equithrapi willn intgrrn in hun hulpaanbod bstaat d moglijkhid d coördinrnd hoofd van d thraputisch dinst ht rst jaar van d opliding t latn volgn mt als afsluiting Bhandlcoördinator Equithrapi Voor ht volldig oplidingsconcpt zi Oplidingsconcpt op Hft d Equithraput in opliding zijn opliding op HippoCampus succsvol afgslotn n voldot hij aan all isn, kan hij ht diploma Equithraput SHP-E(NL) rsp. Assistnt in d Equithrapi SHPE(NL) / Bhandl coördinator Equithrapi bij d Ndrlands Stichting Hlpn mt Paardn Equithrapi aanvragn. 17

4 Opsomming van kostnpostn voor ht ghl oplidingstrajct tot Equithraput SHP-E(NL)(actul kostn zi tarivn n kostn 2012/2013) Basiscursuskostn: D basiscursuskostn zlf omvattn totaal 9 oplidingsmoduls pr oplidingsjaar n d valuati/ xamnmodul inclusif suprvisi.. D cursuskostn zijn tvns inclusif: d rgulir xamnvrwrking, suprvisi, n ondrstuning praktijkprojct litratuurmap, 3 vrplicht bokn cursuspapirn, huiswrkvaluati, mailings van actul cursusmatriaal, gbruik accommodati lrmatriaal n cursuspaardn. koffi n th tijdns d cursusdagn uitstapjs naar praktijkn van docntn Vrdr ontvangn d cursistn bokn vrplichtt litratuur of aanvullnd cursussn voor rducrd kostn. D oplidingskostn wordn pr oplidingssizon gactualisrd, ( mt d garanti voor n maximal vrhoging van 5 % in d twd fas van d opliding aansluitnd op ht rst jaar.) En annulringsvrzkring afsluitn voor d opliding(n) is vrplicht. D vrzkring dkt uitval van cursusdagn door ovrmacht, alsmd afbrkn of uitval van d opliding door ovrmacht. Bijkomnd kostn: Knnismakingsworkshop Equithrapi (incl. lunch n wrkmatriaal) Inschrijving n rgistrati als Equithraput in opliding bij SHP-E (NL) mt d actul inschrijvingskostn n d jaarlijks bijdrag. Intakgsprk opliding mt totsn tolatingsisn n aanmakn oplidingsdossir(incl. togangsgsprk n administratikostn): Kostn voor d aanvullnd hippisch moduls vrdld ovr 2 oplidingsjarn Aanvullnd vrplicht modul psychologi van paard n mns Aanvullnd vrplicht modul bwgingslr n psychomotorik Aanvullnd vrplicht modul sportfysiologi sportpsychologi Aanvullnd vrplicht modul angst n paardrijdn Administratikostn voor d aanvraag diploma Equithraput SHP-E(NL) na afsluiting van d opliding Wordt mt bgin van d opliding vrijstlling van ht hippisch diplom Voltig vrlnd, dan dint d Equithraput in opliding voor bgin van zijn rst praktijkprojct ht ndaags hippisch modul Longrn voor Equithraputn of d dridaags cursus Intnsivcursus Longrn voor Equithraputn gvolgd t hbbn. Facultatif: Extra suprvisi (indin gwnst) pr nhid (individul of voor gropn pr oplidingsfas Kostn voor afwrking xamn n dlnam aan ht xamnmodul pr xamn (incl.suprvisi) indin nit rgulir afglgd binnn d oplidingsgrop pr oplidingsjaar of voor hrhalingsxamn. Kostn voor d boordling n administrati van xtra opdrachtn voortvloind uit ht gdltlijk slagn van n dlnmr in ht tussn- of indxamn. Kostn voor ht inhaln van oplidingsurn indin d dlnmr nit aan 85% van d rgulir basiscursus hft dlgnomn. Kostn voor xtra aanvullnd cursussn of workshops naar kuz van d studnt. Dlnmrs aan d opliding Equithrapi ontvangn n korting van 15% op all activititn van HippoCampus n kunnn aan all bijscholingn SHP voor d grducrd kostn voor Equithraputn SHP dlnmn. Aanmlding : D opliding is gbasrd op klin oplidingsgropn, di ondr dskundig bgliding ht procs binnn hun trajct gzamnlijk doorlopn. Ht is daarom van blang dat dz gropn door d opliding hn bij lkaar blijvn. Afbrkn van n oplidingstrajct is voor all partijn (dlnmr, oplidingsinstituut n andr gropsldn) nit wnslijk. Daarom tracht SHP d aspirant dlnmrs uitgbrid kansn voor informati t bidn n vraagt d aspirant dlnmrs zich god van tvorn t informrn ovr kostn, tijdsinvstring n algmn voorwaardn.. HippoCampus bidt knnismakingsworkshop, voldond informati n n uitgbrid intaktrajct aan voordat n dlnmr voor d opliding kist. HippoCampus n SHP gaan dan wl rvan uit, dat n dlnmr dz kuz in ignvrantwoording hft gmaakt n zijn nit aanspraklijk voor inschattingsfoutn, di d dlnmr maakt tn opzicht van zijn tijd n capacititn..wordt n dlnmr na totsing van d tolatingsisn gaccptrd door d oplidingscommissi SHP wordt zijn oplidingscontract mt oplidingsinstituut dfinitif. Gaat d dlnmr n oplidingscontract aan, dan is ht dins vrantwoordlijkhid om d oplidingstijd n activititn binnn zijn lfomstandighdn t organisrn tvns dat hij d vastgstld cursuskostn op d vastgstld btalingstrmijnn kan btaln. D calculati n planning voor n niuw oplidingsgrop wordt dan pr oplidingsgrop gmaakt n.a.v. d aantal opggvn dlnmrs n intakprocdur (waarin vntul aanvullnd afsprakn btrffnd ht oplidingstrajct gmaakt kunnn wordn). Zijn voldond dlnmrs aanwzig, di d volgnd 2 jaar aan ht oplidingstrajct tot Equithraput dlnmn kan n grop 18

5 opgstart wordn. D vrdr financiring van dit twjaars-trajct (docntn, matrialn nz.) is gbasrd op ht aantaal dlnmrs, di zich hbbn ingschrvn. Brkt n dlnmr vrvrogt d opliding af, kan daarom gn rfundring van cursuskostn wordn ggvn. Hij is ht cursusgld voor d in ht in ht contract opggvn oplidingstrajct vrschuldigd. Bij ovrmacht kan n brop op d annulringsvrzkring hirbij wordn gdaan door n schadmlding t don. Dit voorkomt dat d dlnmrs zlf, ht oplidingsinstituut of d andr gropsldn door afbrkn van d opliding zijdns n of mrdr dlnmr bnadld wordn n/of n oplidingsgrop als ghl zou motn stoppn omdat d financiring nit vrzkrd is.. Oplidingscontract D.m.v. aangaan van n oplidingscontract, invulln van ht aanmldingsformulir tijdns d intakprocdur n accptati van d dlnmr door d oplidingscommissi SHP wordt d aanmlding rchtsgldig.evntul aanvullnd afsprakn (vrijstllingn of aanvullnd bijscholingn...) kunnn hir wordn gmaakt n wordn in ht Oplidingsdossir SHP vrmldt n door d Oplidingscommissi SHP-E(NL) bvstigd. D kandidaat kist tijdns d intak of hij zich opgft voor d njarig opliding tot Assistnt in d Equithrapi of bhandl coördinator Equithrapi of ht oplidingstrajct tot Equithraput SHP-E(NL) van 2 jaar inschrijft.. D oplidingskostn voor ht gkozn trajct zijn mt aangaan van ht oplidingscontract n accptati door d Oplidingscommissi SHP-E(NL) vrschuldigd, pr oplidingsjaar n.a.v. d actul tarivn mt d opggvn btalingstrmijnn t voldon. n wordn mt ht oplidingsinstituut HippoCampus afgrknd. Ht Ndrlands wt is van topassing op ht gslotn contract Brikbaarhid dlnmr: D dlnmr aan d opliding is rvoor vrantwoordlijk, dat ht oplidingsinstituut HippoCampus n SHP-E(NL) ovr zijn actul post- alsmd -mailadrs n tlfoonnummr bschikkn. n dat hij via dz mai/(poost)ladrs brikbaar is voor mddlingn n ht tosturn van cursusmatriaal, rkningn, kwitantis. n niuwsbrivn. Btaling: Basiscursuskostn: Na aanmlding n accptati van n dlnmr (intak n totsing tolatingsisn door d Oplidingscommissi SHP-E(NL) is d dlnmr d oplidingskostn voor ht door hm gkozn trajct (Opliding tot Equithraput of Equithraputisch Assistnt) vrschuldigd n motn d oplidingskostn pr oplidingsondrdl (fas 1 n fas 2) uitrlijk 10 wkn wkn voor bgin van ht 1 modul pr fas vooraf wordn btaald aan ht oplidingsinstituut HippoCampus. Btaling in tw gdlts is op aanvraag moglijk (zi kostn). Ook btaling van ht ghl trajct vooraf is moglijk (zi kostn n tarivn) Inschrijving SHP-E(NL) D inschrijfkostn n rgistratibijdrag SHP-E(NL) is minimaal 10 wkn voor bgin van d opliding ovr t makn op d rkning van SHP-E(NL) Is d dlnmr nit rgulir ingschrvn bij SHP-E(NL) of staat d rgistratibijdrag opn, kan hij aan d cursus uitsluitnd als gastlrling dlnmn zondr d moglijkhid tot vrwrvn van ht door SHP-E(NL) uitgrikt diploma. Extra n facultativ kostn Extra suprvisi kan contant wordn afgrknd tijdns d suprvisi, Knnismakingsworkshops n aanvullnd moduls of inhaalmoduls (di n dlnmr volgt indin hij nit aan d aanwzighid van 85% cursusurn voldot of voor andr rdn mot inhaln) staan los van d oplidingskostn n motn in princip vooraf, bij aanmlding ovrgmaakt wordn (pr uitzondring kan op afspraak contant bij binnnkomst tgn kwitanti afgrknd wordn. Wordt n hrhalingsxamn of xamn buitn d basiscursus aangvraagd zijn d xamnkostn binnn n wk na godkuring door d oplidingscommissi t btaln. Kostn voor xtra boordling n administrati xtra opdrachtn xamn dinn uitrlijk 1 wk na uitrikn van ht xamnbrvt (mt vrmlding van d xtra opdracht(n)) t wordn btaald.. Annulring: Annulring is alln schriftlijk (d.m.v. n aangtknd brif (voorzin van afzndr op d nvlop) gadrssrd aan ht oplidingsinstituut tot tw wkn na ht aangaan van ht oplidingscontract voor bgin van d opliding moglijk. D Inschrijfkostn (uro 300) n 30% van d oplidingskostn (ovr ht ghl gkozn trajct) zijn dan vrschuldigd. Bij uitval tijdns d opliding zlf kan gn rstituti of vrijstlling van d btalingsvrplichting wordn ggvn. Na bovngnomd annulringstrmijn n start van ht oplidingstrajct is annulring nit mr moglijk. Voor schad door uitval van cursusurn door ovrmacht is d annulringsvrzkring (vrplicht) afgslotn. Oplidingsdlnmrs motn zich ralisrn, dat z bij aangaan van ht oplidingscontract d vrplichting voor btaling van d oplidingskostn op zich nmn, omdat andrs n financiël dkking van ht oplidingstrajct voor d ghl oplidingsgrop nit t ralisrn valt. Door uitval van dlnmrs tijdns d opliding rducrn zich d kostn voor ht oplidingstrajct nit voor ht oplidingsinstituut. Schad door uitval dlnmrs door ovrmacht of uitval van oplidingsmoduls wordt daarom grgld via n annulringsvrzkring. Ondrbrkn of afbrkn opliding Brkt n dlnmr d opliding af, dan is hij op dat momnt van afbrkn d nog rstrnd oplidingskostn voor ht ghl gkozn trajct vrschuldigd. In gvalln van ovrmacht kunnn in ovrlg (mt godkuring door d Oplidingscommissi SHPE(NL)) afsprakn voor ht inhoudlijk inhaln op latr trmijn of uitrkkn van ht oplidingstrajct ovr mr dan 2 jaar wordn gmaakt. Trugbtaling van gmist oplidingsurn door ht oplidingsinstituut vindt nooit plaats. Tvns motn nog opnstaand oplidingskostn wordn voldaan.. Wl kan d schad door tijdlijk ondrbrkn of afbrkn van d opliding door ovrmacht als claim ingdind wordn ondr d annulringsvrzkring. D gldn financiël schad dint dan na afrkning van d gmaakt cursuskostn n/of xtra kostn mt ht oplidingsinstituut t wordn aangtoond door indinn van d btalingsbvstiging (HippoCampus) zijdns d dlnmr ondr d annulringsvrzkring. Procdur bij ondrbrkn of afbrkn opliding: Ovrwgt n dlnmr mt d opliding t stoppn of dz t ondrbrkn of af t brkn, dan hoort hij dit pr omgaand aan d oplidingsliding knbaar t makn n vindt ovrlg mt d cursusliding plaats. Gzamnlijk wordt bkkn wlk inhoudlijk oplossingn t vindn zijn. Ook d oplidingscommissi SHP-E(NL) kan hirovr wordn ingschakld. Wordt d bslissing dfinitif dan hoort d dlnmr dz pr aangtknd brif( (mt afzndr vrmld op d nvlop) n mt opgav van d rdn voor uitschidn uit d opliding aan (1) HippoCampus (als oplidingsinstituut) n (2) d 19

6 Oplidingscommissi SHP-E(NL) (als instanti van SHP-E(NL) ) knbaar t makn. Tw apart aangtknd brivn zijn hirvoor noodzaklijk, gzin d administrati n organisatorisch afwrking van ht oplidingsinstituut (oplidingscontract) n van SHP (oplidingsdossir SHP) stipt gschidn zijn. Procdur Opldingsinstituut: Hij is dan d rstrnd oplidingskostn mt ingang van d officiël schriftlijk mddling (datum aangtknd brif aan ht oplidingsinstituut) van zijn bsluit d opliding af t brkn vrschuldigd n hoort dz binnn 4 wkn mt ht oplidingsinstituut af t rknn.. Indin van topassing kan hij in gval van ovrmacht schad claimn ondr d annulringsvrzkring D uitgschidn dlnmr btaalt dan binnn vir wkn na uitschidn uit d opliding ( datum afmlding via aangtknd brif mt opgav van rdn voor ht uitschidn uit d opliding) d rstrnd oplidingskostn n ontvangt d btalingsbvstiging van ht oplidingsinstituut. Procdur afwrking oplidingsdossir SHP n inschrijving SHP Alln indin d dlnmr d oplidingscommissi SHP-E(Nl) (via aangtknd brif) binnn 4 wkn na uitschidn uit d opliding volgns d procdur informrt ovr afbrkn van d opliding kunnn afsprakn voor aanhoudn oplidingsdossir n vrijstlling van gvolgd moduls bij hrvatn opliding gmaakt wordn. Wnst n oplidingsdlnmr d inschrijving bij d stichting op t zggn na afbrkn van d opliding zo kan dat binnn d daarvoor voorzin trmijn voor 1 sptmbr voor ht volgnd kalndrjaar d.m. van n aangtknd brif (voorzin van afzndr op d nvlop) gadrssrd aan d ldnadministrati SHP op d postadrs van SHP. Enzijdig afbrkn van d opliding zondr afwrkn van d uitschrijvingsprocdur. Vrschijnt n dlnmr zondr knnisgving n ovrlg (zokn naar oplossingn voor vrvolg van d opliding) nit bij 3 op lkaar volgnd oplidingsmoduls n/of wordt ht afbrkn van d opliding nit via aangtknd brif mt opgav van d rdn officil volgns d bovngnomd procdur bvstigt wordt dit bkkn als nzijdig afbrkn van d opliding mt ingang van ht datum van d twd dag van ht drd gmist modul zondr officiël afmlding via d afmldingsprocdur.. D dlnmr dint dan binnn 4 wkn ht nog vrschuldigd cursusgld t btaln. Afwrking van rstituti via d annulringsvrzkring is uitsluitnd moglijk, indin d officiël afmldingsprocdur corrct gvolgd n ht vrschuldigd cursusgld binnn d btalingstrmijnn afgrknd wordt. Administratikostn n kostn voor aanmaningn of incassoprocdurs zijn tr kostn van d dlnmr. Dint n dlnmr zondr knnisgving n ovrlg (zokn naar oplossingn voor vrvolg van d opliding) zijn praktijkprojct nit op ht opggvn trmijn in, zo wordt dit bkkn als nzijdig afbrkn van d opliding mt ingang van ht opggvn aflvrtrmijn praktijkprojct. Mt all bovn gnomd consquntis. Wangdrag dlnmr: Blmmrt n cursusdlnmr d cursusliding, docntn n/of rst van d oplidingsgrop rnstig door zijn gdrag, nmt hij d huishoudlijk n gropsrgls nit in acht n/of vrtoont hij wangdrag, dan wordt hij prsoonlijk n op schrift (pr -mail) gwaarschuwd door d cursusliding. D Oplidingscommissi SHP n oplidingsgrop grop wordn van dz waarschuwing n d rdn hirvoor op d hoogt ghoudn. Hirop hoort d cursusdlnmr binnn 1 wk op schrift t ragrn. D Oplidingscommissi kan indin nodig - rbij btrokkn wordn. Is d cursusdlnmr - nadat dz waarschuwing is uitgsprokn- nit brid zijn gdrag aan t passn n/of is via bmoinis van d oplidingscommissi gn oplossing t vindn, dan kan hij uit d oplidingsgrop wordn vrwijdrd. D uitspraak van d oplidingscommissi is hir bindnd. Hij ontvangt in dat gval gn rstituti van ht cursusgld voor d nit mr gvolgd moduls n wordt voor d rst bhandld als n dlnmr, di d opliding nzijdig hft afgbrokn. Zakkn tijdns ht tussn- of indxamn: Zakt n dlnmr dfinitif voor ht tussnxamn (door boordling onvoldond zijdns d Examncommissi of nit positif afsluitn van n vntul xtra opdracht) dan hrhaalt hij in d volgnd sizon ht rst oplidingsjaar n lvrt n niuw praktijkopdracht af, di in n rgulir xamn boordld wordt. D kostn voor ht hrhaln oplidingsjaar n xamn rknt hij volgns ht actul tarif mt ht oplidingsinstituut af. Slaagt d dlnmr, dan kan hij doorstromn naar fas 2 n rknt dz fas volgns d actul tarivn mt ht oplidingsinstituut af. Zakt hij na hrhaling van ht rst jaar nog n kr, n wnst hij d opliding voort t zttn, kan dit alln mt tostmming van d Oplidingscommissi SHP-E(NL). Dz boordlt d situati aan d hand van ht xamnprotocol, d ggvns uit d opliding n d situati van d dlnmr. Kist d dlnmr r voor gn gbruik van d hrkansing door hrhaling van ht rst oplidingsjaar n ht indinn van n niuw praktijkprojct t makn, dan brkt hij d opliding nzijdig af n is hij d kostn voor fas 2 vrschuldigd n dint hm binnn 4 wkn mt ht oplidingsinstituut af t rknn.. Na zakkn voor ht tussnn-xamn (twd poging) na hrhaling van ht rst jaar kan d dlnmr zondr vrdr btalingsvrplichting mt d opliding stoppn. Zakt d dlnmr na fas 2 voor ht afsluitingsxamn, dan kan hij ht twd jaar nog n kr hrhaln n opniuw n praktijkprojct inlvrn n wordt hij tijdns n rgulir xamn boordld. D kostn voor hrhaling van ht twd jaar n ht xamn rknt hij mt HippoCampus volgns ht actul tarif af. Zakt hij na hrhaling van ht twd jaar nog n kr voor ht afsluitingsxamn n wnst hij dsondanks door t gaan mt n poging ht diploma t vrwrvn, dan kan dit alln mt tostmming van d Oplidingscommissi SHP-E(NL). Dz boordlt d situati aan d hand van ht xamnprotocol, d ggvns uit d opliding n d situati van d dlnmr. Bëindigt n dlnmr, di voor d rst all oplidingsmoduls gvolgd hft d opliding nit door indinn van ht praktijkprojct n/of ht afsluitingxamn krijgt hij n jaar d tijd om alsnog in d volgnd oplidingsgrop zijn studi af t makn. Hij dint dan n aanvraag aan d Oplidingscommissi in, di bslist ondr wlk voorwaardn ( suprvisi n dlnam aan ht gropsprocs) hij binnn d actul oplidingsgrop aan ht rgulir xamn dl kan nmn. Ligt mr dan n oplidingsjaar tussn afsluiting van d opliding n indinn van ht praktijkprojct dint d Oplidingscommissi SHP-E(NL) d moglijkhdn voor afsluiting t bpaln. Annulringsvrzkring Vanaf oplidingssizon 2006/2007 zijn all bstaand n niuw oplidingsgropn ingschrvn voor n annulringsvrzkring n is dz vrplicht gstld. Dz vrzkring dkt d oplidingskostn (of gdlts rvan) bij uitval door ovrmacht zijdns d dlnmr of ht oplidingsinstituut. Vrplaatsing van moduls wordn nit als schad ondr d annulringsvrzkring aangmrkt. D annulringsvrzkring komt tot stand door ht ondrtknn van ht assuranticrtificaat n ht voldon van d prmi. D vrzkringsprmi wordt via ht oplidingsinstituut aan d dlnmr in rkning gbracht, n mt cursusgld pr oplidingsjaar vrrknd. Bij uitval van n dlnmr door (n) andr rdn(n) dan ondr d vrzkring is gdkt, blijft d cursist d oplidingskostn vrschuldigd. 20

7 Rgling bij t winig dlnmrs bij start van n oplidingsgrop Wordt ht minimal aantal dlnmrs (8 prsonn) voor n niuw op t startn oplidingsgrop nit ghaald, n kunnn gn andr oplossingn wordn gvondn, dan wordt d bginnnd dlnmr minimaal 4 wkn voor start van d opliding rvan op d hoogt gbracht. D aspirant dlnmr kan dan bslissn, of hij in d volgnd oplidingsgrop (start binnn 6 maandn) trcht wil of afstand wil nmn van vrdr aanmlding (trugbtaling cursusgld binnn 4 wkn). Rgling bij uitval dlnmrs tijdns d opliding Kan tijdns d 2 fas opliding ht voor d inhoudlijk afwrking n financiël bgroting nodig aantal cursusdlnmrs nit ghaald wordn (door uitval van dlnmrs) of kunnn d oplidingskostn door wanbtaling of uitval van dlnmrs uit n oplidingsgrop, (di nit gdkt zijn door d annulringsvrzkring) nit wordn ggarandrd, dan wordt d start van d 2 fas opliding opgschovn totdat d financiën door n incassoprocdur jgns d wanbtalrs, di in gbrk gblvn zijn mt hun btaling grgld zijn (mstal binnn 6 maandn) of wordt d 2 fas hrvat in ht volgnd oplidingssizon. Vrwrvn van ht Diploma Equithraput (SHP-E(NL) ) Crtificaat Assistnt in d Equithrapi SHP-E(NL) n Crtificaat Bhandl Coördinator Equithrapi (SHPE(NL) Na positif afsluitn van d opliding zlf n uitriking van d oplidings n xamnpapirn door ht oplidingsinstituut kan d dlnmr bij SHP-E(NL) ht diploma Equithraput SHP-E(NL) rsp. crtificaat (Assistnt in d Equithrapi SHP-E(NL) rsp. Bhandl coördinator Equithrapi (SHP-E(NL) opvragn. D Oplidingscommissi SHP-E(NL) knt dan ht diploma rsp. crtificaat to, indin d oplidingsdlnmr aan all randvoorwaardn voor uitriking van ht diploma/crtificaat voldot. Dz zijn op t vragn bij SHP-E(NL) n tvns gpublicrd op d hompag van SHP-E(NL). Ook wordt d oplidingsdlnmr tijdns d intakprocdur hirvan op d hoogt gstld. D Oplidingscommissi SHP-E(NL) Voor inhoudlijk n organisatorisch vragn, di btrkking hbbn op d kwalitit van d opliding n d communicati van rglingn n individul afsprakn kan d Oplidingscommissi SHP-E(NL) wordn ingschakld. Dit kan zijdns ht oplidingsinstituut n ook zijdns d Equithraput in Opliding gburn. Ovr d dsbtrffnd procdur informrt SHP-E(NL) op aanvraag. Op d hompag SHP kan n aanvraagformulir voor vragn btrffnd d Oplidingscommissi gdownload wordn. Aanvraag Uitspraak Oplidingscommission 21

8 Inschrijving als grgistrrd n/of gcrtificrd Equithraput SHP-E(NL) Aanvraag rgistrati als Equithraput SHP-E(NL) Na ontvangst diploma kan d rgistrati als Equithraput in opliding bij SHP-E(NL) omgzt wordn in d rgistrati als Equithraput SHP-E (NL).n kan d Equithraput vrdr crtificring opvagn om als gcrtificrd Equithraput (SHP-E(NL) grgistrrd t wordn. Crtificring n rgistrati als Equithraput SHP-E(NL) Hij mag dan pas gbruik makn van ht logo n d Mrknaam Equithraput SHP-E(NL) Aan d gcrtificrd Equithraput wordt tvns n prsoonlijk stalplaqutt SHP-E(NL) vrlnd. Om voor crtificring in aanmrking t komn mot d gdiplomrd Equithraput SHP-E(NL) aan n aantal kwalititscritria voldon, waarondr bijscholing n rglmatig suprvisi. Voor d rgistrati als Equithraput in opliding n als Gdiplomrd Equithraput SHP-E(NL) zijn vast (minimal) jaarbijdragn, bpaald door d Stichting Hlpn mt Paardn, t voldon. Tolatingsisn n forml randvoorwaardn voor d opliding Equithrapi SHP-E(NL): Afgslotn opliding n bropsrvaring: Pdagogisch, orthopdagogisch, thraputisch, mdisch of paramdisch opliding/bropsrvaring van minimaal 2 jaar. HBO dnk- n wrknivau. Er is n basisopliding n bropsrvaring vrist in n brop di rop dolt mt n bpaald cliëntl procsgricht t wrkn. Dit kan op thraputisch, pdagogisch, orthopdagogisch rgothraputisch, psychosociaal of psychothraputisch vlak. 2. Hippisch opliding (diploma) rsp. rvaring Aan hippisch knnis n vaardighdn wordt paardrijdn n/of voltigrn op minimaal L-nivau (dit hoft nit op wdstrijdnivau) aan ht bgin van d opliding gëist. Dit om instaat t zijn n thrapipaard op t lidn, t trainn n m t wrkn.. En hippisch diploma wordt aanbvoln. Voor d diplomring is n hippisch diploma vrglijkbaar mt trainr C voltig op intrnationaal nivau ( b.v. Voltigirwart, Fachübungslitr Voltigirn, voltig nivau 2 KNHS ) vrist. Voltigrn wordt als basistchnik in d Equithrapi bkkn n daarom ook als hippisch basisdiploma vrist. Als twd hippisch dipoma kan d commandant FPG of instructur nivau 2 (mt praktisch rijdn) of n vrglijkbar opliding gdaan wordn. Dit wordt aanbvoln, maar is gn vrist. Wil d Equithraput n uitbriding van zijn crtificring voor thraputisch rijdn vrwrvn, dan is n hippisch diploma rijdn (mt praktisch xamn) n aanvullingsmodul thraputisch rijdn alsmd minimaal 2 jaar rvaring als grgistrrd of gcrtificrd Equithraput SHP vrist. Gzin in Ndrland Voltig nit zo gbruiklijk is dan in d Duitstalig buurlandn blijkt mstal snl tijdns ht rst oplidingsjaar waarom ht zin maakt zich mt voltig bzig t houdn. Daarom is ht hippisch diploma voltig mt bgin van d opliding wnslijk, maar nog nit vrist. Hir kan vrijstlling wordn vrlnd..voor d uitriking van ht diploma Equithraput SHP-E(NL) is ht wl noodzaklijk. In rst instanti wordt ht voltig diploma gëist om als hippisch tchnik mt voltigrn t kunnn wrkn tijdns d thrapiën Bschikt d kandidaat al ovr n riji-nstructurs dipoma, dan wordt hij dus dsondanks gacht ht voltigdiploma tijdns d opliding af t lggn.. D kandidaat kan als aanvulling ook n rij-instructurdiploma plus n aanvullnd cursus Equithrapi mt d hippisch tchnik rijdn indinn voor uitbriding van zijn bvogdhid nadat hij 2 jaar rvaring mt d tchnik voltigrn in d Equithrapi hft opgdaan.. Dan wordt dit als additionl hippisch tchnik, di hij mag gbruikn tijdns d thrapiën op zijn aangpast diploma n zijn crtificringplaqutt vrmldt. Wordt mt bgin van d opliding vrijstlling van ht hippisch diploma Voltig t/m d diploma-aanvraag vrlnd, dan dint d Equithraput in opliding voor bgin van zijn rst praktijkprojct ht ndaags hippisch modul Longrn voor Equithraputn of d dridaags cursus Intnsiv cursus Longrn voor Equithraputn gvolgd t hbbn. In aanmrking als rknd hippisch diploma s voor spcialisati in voltigrn n paardrijdn komn hirvoor ondrmr 22

9 KNHS-oplidingn (i..i Instructur voltig nivau 2 of als aanvulling voor thraputisch rijdn ook rijdn nivau 2 ( voormals kandidaat- instructur (rdr Commandant ORUN ) of Hlicon-opliding (sport, 2 jaar afgslotn of dagopliding) Vanaf 2011 Hippisch basiscursus voor Equithraputn (sluit af mt KNHS diploma) BLOZO crtificaat (klassik rijkunst) trainr C (Blgië) voor aanvulling thraputisch rijdn. Commandant FPG (inclusif praktijk rijdn n longrn) voor aanvulling thraputisch rijdn. Vrdr motn tijdns d opliding d volgnd d hippisch opliding aanvullnd moduls (dagmoduls) wordn gvolgd Psychologi van Paard n Ruitr, Psychomotorik n Zitinstructi Sportfysiologi n Sportpsychologi Angst n Paardrijdn 3. Dlnam aan d twdaags Knnismakingsworkshop Equithrapi Wordt pr uitzondring vrijstlling van dlnam aan ht knnismakingsworkshop mt bgin van d opliding vrlnd, dan dint d Equithraput in opliding ht knnismakingsworkshop in ht rst oplidingsjaar in t haln. 4. Rgistrati als Equithraput in Opliding bij SHP-E(NL) tijdns ht ghl oplidingstrajct is vrist. Na ontvangst diploma kan dz rgistrati omgzt wordn in d rgistrati als grgistrrd Equithraput SHP-E (NL). of gcrtificrd Equithraput SHP-E(NL) n kan aan d Equithraput n stalplaqutt SHP-E(NL) wordn vrlnd als gcrtificrd Equithraput SHP-E(NL). Voor d rgistrati als Equithraput in opliding n als grgistrrd gdiplomrd Equithraput SHP-E(NL) n gcrtificrd Equithraput SHP-E(NL) zijn vast (minimal) jaarbijdragn, bpaald door d Stichting Hlpn mt Paardn, t voldon. Voor d grgistrrd Equithraputn wordt zijdns SHP n crtificringdossir bijghoudn n gactualisrd. Vrdr kan hij gbruik makn van vrmlding van zijn praktijkinformati op d hompag van SHP-E(NL) n van d andr dinstn van SHP. 5.Tolatingsgsprk (Intak mt totsing tolatingsisn) Hir kunnn d tolatingsisn wordn gtotst n afsprakn voor vntul aanvullnd individul moduls of diploma s wordn gmaakt of vrijstllingn wordn vrlnd indin d individul situati dit tolaat. Tijdns d intak wordt n oplidingsdossir aangmaakt van d Equithraput in opliding t.b.v. d Oplidingscommissi SHP-E(NL) 6. D dlnmr mot door d oplidingscommissi wordn gaccptrd. 7. En actul EHBO diploma of rcnt crtificaat bdrijfshulpvrlning n n vrklaring van god gdrag mot mt d diploma-aanvraag wordn voorglgd Vrijstlling hippisch diploma n n/of aanvullnd tolatingsisn Er kan tijdns d intak in ovrlg vrijstlling wordn vrlnd voor ht hippisch diploma mt bgin van d opliding. Echtr motn all noodzaklijk kwalificatis aanwzig zijn voor d uitriking van ht diploma Equithraput SHP-E(NL). Dit is ook van topassing voor vntul afgsprokn aanvullnd diploma s of xtra t volgn moduls. Ht hippisch diploma mot uitrlijk n jaar na positif afsluitn van d opliding Equithrapi wordn inglvrd om ht diploma Equithraput mtn t kunnn ontvangn. Zittn mr dan twaalf maandn tussn afsluitn van d opliding n ht indinn van ht hippisch of andr aanvullnd kwalificatis, dan wordt in ovrlg mt d oplidingscommissi individul n aanvullnd opdracht ( opfrissingsmodul, opdracht of xtra suprvisi tc.) vastgstld om ht diploma Equithraput SHP-E(NL) t kunnn ontvangn. Individul rglingn, bijscholingn/vrijstllingn: Indin door n dlnmr mt bgin van d opliding (nog) nit aan d tolatingsisn wordt voldaan, kunnn in iovrlg mt d oplidingsomissi individul bijscholingsisn wordn afgsprokn. D dlnmr kan dan mt d opliding bginnn, Ht diploma wordt chtr pas uitgrikt, indin aan dz isn binnn n afgsprokn tijdstip is voldaan. Ook kunnn, bij aangtoond kwalificati vrijstllingn voor nkl xtra moduls wordn vrlnd. Dit in ovrlg mt d oplidingscommissi Makn prsoonlijk omstandighdn ht noodzaklijk om d opliding tijdlijk t ondrbrkn of t vrlngn kunnn in ovrlg mt d cursusliding n d oplidingscommissi SHP moglijkhdn wordn bkkn n afsprakn wordn gmaakt, waarbij d kwalitit van d opliding gwaarborgd dint t blijvn 23

10 Inschrijvingsvoorwaardn SHP-E(NL) D Ndrlands Stichting Hlpn mt Paardn-Equithrapi is lid van ht intrnational Forum FATP waarin zustrorganisatis uit Duitsland, Ndrland, Oostnrijk n Zwitsrland vrtgnwoordigd zijn, di oplidingn in d sctor Equin Assistd Thrapy aanbidn. Dz oplidingn voldon aan n aantal gzamnlijk gdfinird kwalititscritria. Inschrijving als Equithraput in Opliding Wil n cursist in aanmrking komn voor aanvraag van ht Diploma Equithraput SHP-E(NL) of ht crtificaat als Assistnt in d Equithrapi SHP-E(NL) of Bhandl coördinator Equithrapi SHP-E(NL) dan mot hij tijdns d ghl opliding ingschrvn zijn bij SHP-E(NL).als Equithraput in Opliding. Inschrijving is moglijk zodra n intak voor d opliding hft plaatsgvondn, n oplidingsdossir is aangmaakt n d kandidaat gaccptrd is door d oplidingscommissi SHP-E(NL) D inschrijving wordt voor lk volgnd jaar vrlngt indin gn afmlding pr aangtknd schrijvn (voorzin van afzndr op d nvlop) gadrssrd aan SHP ldnadministrati voor 1 sptmbr van ht voorafgaand jaar hft plaatsgvondn. Ht actul inschrijfgld dint voor 1 januari ovrgmaakt t wordn op d rkning van SHP. D factuur voor ht actul inschrijfgld voor ht volgnd kalndrjaar is vanaf 1 oktobr op d intrn pagina Hompag SHP t vindn n wordt aan d via d mailinglijst ingschrvn ldn rondgstuurd. Elk ingschrvn Equithraput is zlf rvoor vrantwoordlijk, dat zijn adrsggvns corrct zijn wrggvn n dat zijn inschrijvingsgld voor 1 januari is bijgschrvn op d rkning van SHP. Ingschrvn Equithraputn, di grgistrrd of gcrtificrd zijn kunnn gbruik makn van n ign subpagina op d hompag van SHP voor ht publik makn van hun ign praktijkinformati voor vrwijzrs n cliëntn. Zij kunnn vrdr gbruik makn van all dinstn van SHP. Inschrijving n als rknd Equithraput SHP-E(NL) Wil n Equithraput, di n opliding ldrs gvolgd hft in aanmrking komn voor inschrijving als rknd Equithraput SHPE(NL) mot ij/zij n opliding voor thraputisch paardrijdn bij n van d andr FATP-organisatis gvolgd hbbn n mot hij gdiplomrd zijn als Equithraput volgns d richtlijnn van d dsbtrffnd oplidingsorganisati. Na ondrzok door SHPE(NL) n nadat d kandidaat vntul aan aanvullnd kwalititsisn hft motn voldon word hij als Equithraput SHP-E(NL) rknd n kan hij wordn ingschrvn bij SHP-E(NL) als rknd Equithraput. Wil n Equithraput di ldrs n diploma hft vrworvn in aanmrking komn voor rgistrati als rknd Equithraput SHP-E(NL) kan hij n aanvraag richtn aan d Oplidingscommissi. Dz stlt dan d aanvullnd bijscholingsisn n kwalificatis vast aan di d Equithraput mot voldon. Om aan d rgistrati-isn voor SHP t voldon. Erknd Equithraputn SHP-E(NL) komn in aanmrking voor rgistrati n of/crtificring als Equithraput (SHP-E(NL). mt d bij hn bhornd spcialisati. Informati voor cliëntn n vrwijzrs: Gzin d trm Equithraput pr s gn bschrmd trm is kan zich idrn in princip Equithraput nomn. D trm Equithrput SHP-E(NL) n ht bijpassnd logo zijn chtr nu binnn d Bnlux bschrmd. Dz trm is gkoppld aan ht SHP-E(NL) crtificrings n rgistratiblid. Cliëntn n vrwijzrs kunnn zich via d hompag van SHP-E(NL) informrn of n thraput n opliding SHP-E(NL) gvolgd hft, of hij dz hft afgrond door n diploma SHP-E(NL) t hbbn vrworvn n of hij zich vrbindt aan d kwalititsrichtlijnn van SHP-E(NL). Zij kunnn zin wlk status n gdiplomrd Equithraput SHP-E(NL) tr opzicht van zijn kwalificati n kwalititbwaking door d Stichting hft. Thraputn di op gn van d lijstn zijn vrmldt hbbn gn opliding tot Equithraput SHP-E(NL) gvolgd. En succsvol afgslotn. Alln Equithraputn SHP-E(NL), di op d lijstn van SHP-E(NL) zijn ingschrvn n gpublicrd mogn van dz naam n/of logo gbruik makn. Grgistrrd n gcrtificrd Equithraputn SHP kunnn op d hompag hun praktijkggvns publicrn n vrlinkn mt hun ign hompag. Gdiplomrd Equithraput Hij/Zij bschikt ovr n aantal kwalificatis, di hij/zij voor, tijdns of na hun opliding Equithrapi SHP-E(NL) hft vrworvn. D kwalificatis zijn vrmldt op ht diploma. Hij /zij hft n opliding op HBO of univrsitair nivau n mr dan 2 jaar bropsrvaring in ht bglidn van cliëntn op psychologisch, pdagogisch, orthopdagogisch, mdisch of paramdisch trrin of quivalnt opliding n rvaring gtotst door d oplidingscommissi SHP-E(NL) Hij/zij bschikt ovr n hippisch kwalificati di uitgbrid is tijdns hun opliding om knnis van sportfysiologi n hippisch sportpsychologi, psychologi van paard n ruitr n psychomotorik in d hippisch ondrstuning. Hij zij hft pr oplidingsondrdl d vrplicht cursusurn n aanvullnd urn (totaal 600 oplidingsurn) gvolgd, n praktijkprojct ondr suprvisi positif afgrond n n xamn afglgd. Hij/zij bschikt ovr n EHBO- BHV diploma In ht twd jaar van d opliding hft hij/zij voor n spcialisati gkozn: orthopdagogisch bgliding psychosocial bgliding ontwikklingsbvordring rvalidati psychothrapi mt ht paard. Hij/Zij wrkt mt d hippisch tchnik voor di hij ovr n officiël n kwalificati bschikt Vrdr conformrt hij/zij zich aan d gdragscod van Equithraputn SHP-E(NL) All kwalificatis n vntul bijkomnd kwalificatis zijn vrmldt in d bijlag diploma Equithraput SHP-E(NL) 24

11 Ht kurmrk Equithraput SHP-E(NL) D naam Equithraput SHP-E(NL) n ht kurmrk mag uitsluitnd gbruikt wordn door grgistrrd n/of gcrtificrd Equithraputn SHP-E(NL) D rglgving voor bhoud van dz kurmrk wordn bpaald binnn ht crtificringsblid SHPE(NL) Ht rcht op gbruik van d naam n ht logo n d rgistratiplaqutt wordt door SHP-E(NL) om d 2 jaar vrlngt, indin d thraput aantoonbaar aan all daaraan gkoppld isn voldot. D isn di gstld wordn aan n gcrtificrd n/of grgistrrd Equithraput SHP-E(NL) kunt U vindn in d crtifocringsrgling op d hompag Stalplaqutt voor gcrtificrd Equithraput SHP-E(NL) Hij /zij bschikt buitn ht rcht om d naam n logo Equithraut SHP-E(NL) t vorn ovr d prsoonlijk stalplaqutt: gcrtificrd Equithraput SHP-E(NL), n voldot daarnaast aan n aantal xtra kwalititscritria: Hij/zij hft rglmatig rvaring in d Equithrapi n volgt rglmatig bijscholing, suprvisi n intrvisi. conformrt hij/zij zich aan n aantal isn mt btrkking d tot d psychohygiën van ht thrapipaard n vrdr randvoorwaardn van d thrapisituati, ondrschrijft hij d thisch cod van SHP-E(NL) n bschikt ovr n gldig EHBO diploma alsmd n bropswa-vrzkring. D prsoonlijk stalplaqutt wordt door SHP-E(NL) om d 2 jaar vrlngt, indin d thraput aantoonbaar aan all daaraan gkoppld isn voldot. Vrdr oplidingsmoglijkhdn afgslotn door n crtificaat SHP-E(NL) Assistnt in d Equithrapi SHP-E(NL) Hij/zij hft n hippisch basisopliding n brop n hft d basisopliding (d rst fas) van d opliding Equithrapi SHP-E(NL) positif afgrond mt praktijkprojct n xamn. Vrdr hft hij/zij ook nog psychologisch/pdagogisch aanvullnd kwalificatis aangtoond indin nodig. En Assistnt in d Equithrapi is gkwalificrd om ondr liding van n grgistrrd n/of gcrtificrd Equithraput SHP-E(NL) in d Equithrapi bzig zijn. Bhandl coördinator Equithrapi SHP-E(NL) Hij/zij is als bhandlaar n/of bhandlcoördinator binnn n zorginstlling mt d dsbtrffnd kwalificatis bzig. En hft d rst fas van d opliding Equithrapi gvolgd n afgslotn mt n aangpast praktijkprojct n xamn. Hij is gkwalificrd om binnn n zorginstlling als coördinator voor Equithrapi volgns d richtlijnn SHP-E(NL) t fungrn 25

12 Opliding Equithraput SHP-E(NL) Kostn n Tarivn sizon Basiscursuskostn In 2012 wordt standaard gwrkt in ht vrbtrd niuw gbouwd oplidingscntrum mt binnnbak n cursusruimt mt vl tchnisch moglijkhdn n niuw lrmodlln n niuw lrmatriaal.. D data n lrtchnikn wordn aangpast aan d actul gropsgrot. Er zijn fondsn, di dz opliding financirn. Informati hirovr in d fondsnbokn in opnbar bibliothkn. SHP vrlnd hirvoor all mdwrking. 1 Actul Basiscursuskostn: (pr fas in 2012/2013/2014) + aandl annulringsvrzkring D cursuskostn pr oplidingsfas omvattn d 9 moduls pr oplidingssizon plus ht xamn suprvisimodul. Zij omvattn vrdr :d litratuur/cursusmap, gbruik accommodati lrmatriaal n cursuspaardn, d intrnational xamncommissi n suprvisorn, uitstapjs naar Equithraputn, docntn, huiswrkbgliding n standaard mailings, toznding xtra litratuur huiswrkbgliding n wrkmatriaal via mailings n standaard administratikostn n lopnd actualisati van d opliding zlf). Ook word n dit jaar voor ht rst naast d cursusmappn (analoog n digitaal) ook d blangrijn bokn ( Equithrapi SHP, Grittn wrdn n Di Psych ds Pfrds ) tr waard van uro standaard uitgdld. Btaling basiscursuskostn: D oplidingskostn kunnn wordn btaald pr oplidingssizon of voor d ghl opliding vooraf wordn afgrknd. D oplidingskostn wordn in gval van btaling pr oplidingsjaar pr oplidingssizon gactualisrd mt d garanti voor n maximal vrhoging van 5 % in d twd fas van d opliding aansluitnd op ht rst jaar. In gval van btaling van d total oplidingskostn bij bgin van d opliding wordt d actul vrhoging in d twd sizon nit doorbrknd. Bij btaling in tw btalingstrmijnn pr oplidingssizon (op aanvraag) in ht oplidingsjaar 2012/2013 wordn pr btalingstrmijn in rkning gbracht. Pr uitzondring kunnn pr oplidingsgrop mt n dlnmr dlbtalingsafsprakn pr contract gmaakt wordn.. Btalingsvariantn Basicursuskostn voor d 2 jarig opliding tot Equithraput Btaling in studijaar Voor bid oplidingsjarn Pr oplidingsjaar (1 btalingstrmijn) Pr oplidingsjaar (2 btalingstrmijnn) annulringsvrzkring annulringsvrzkring 2x annulringsvrzkring Actul oplidingskostn (mt garanti van maximal vrhoging van 5% in ht twd oplidingsjaar) Actul oplidingskostn (mt garanti van maximal vrhoging van 5% in ht twd jaar plus toslag voor btaling in 2 trmijnn) n.v.t. Bijkomnd kostn: Knnismakingsworkshop Equithrapi 200 Enmalig voor ht vrplicht twdaags Knnismakingsworkshop incl. lunch n wrkmatriaal dat vooraf gaat aan d inschrijving n ondrdl vormt van d isn voor d diploma-uitriking. Totsn tolatingsisn 100 Enmalig voor ht togangsgsprk, d totsing van d tolatingsisn n aanmakn van ht oplidingsdossir voor d Oplidingscommissi SHP-E(NL ) n rgistrati bij SHP-E(NL). Dit Dossir bglid d Equithraput door zijn ghl carrièr als Equithraput SHP-E(NL) n is van groot blang voor crtificring n d collctiv titl Equithraput SHP-E(NL). Annulringsvrzkring Ht prmiprcntag bdraagt 3,2% ovr d oplidingskostn mt inachtnming van n minimumprmi pr gdclarrd opliding van ca 150,00. (wordt pr oplidingsjaar gactualisrd door d vrzkring) Aanvullnd vrplicht hippisch moduls: totaal 470 Kostn voor d aanvullnd hippisch moduls vrdld ovr 2 oplidingsjarn psychologi van paard n mns (uro 100.-) bwgingslr n psychomotorik (uro 135.-) (maximaal 6 dlnmrs incl bok btr paardrijdn t.w. van uro 22.50) sportfysiologi sportpsychologi (uro 100.-) angst n paardrijdn (135) (maximaal 8 dlnmrs) Extra hippisch moduls (vrplicht voor dlnmrs zondr voltig diploma) ndaags cursus longrn voor Equithraputn ( 130) (Maximaal 6 dlnmrs) intnisvcursus van 3 dagn longrn voor Equithraputn ( 300) (Maximaal 6 dlnmrs) 26

13 Inschrijving n SHP-E (NL) : Inschrijvingskostn 25 n jaarlijks bijdrag van uro pr jaar. Facultatif: xtra suprvisi uro /pr nhid (individul of voor gropn) Kostn voor inhaln van 1 wkindmodul uro voor n dagmodul 250 Administratikostn voor boordling n vrwrking xtra opdrachtn voortvloind uit rgulir xamn 80.Kostn voor Gastlrlingn: D kostn voor gastlrlingn zijn pr wkindmodul uro (12-14 urn) pr dagmodul uro (7-8 urn) Bij inhaln van gmist moduls wordn d kostn voor gastlrlingn in rkning gbracht. Extra litratuurmap (voor gastn) uro

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG ISO-crtificring spcialistnoplidingn UMCG Prof. Lambrt d Bont Aanliding Brif RGS augustus 03: D RGS gaat pr 04 tozin op d implmntati van n kwalitits- cyclus (PDCA) door d oplidingsgrop. D RGS knt, glt op

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV WAAROM DIT FORMULIER Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in.

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie