Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam"

Transcriptie

1 Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O., zijnd ht bvogd gzag van dz school, ovrwgnd, dat tr uitvoring van artikl 31 van ht Eindxamnbsluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o. n rgling voor ht schoolxamn mot wordn vastgstld; daarbij md in acht nmnd ht vrmld in gnomd bsluit; stlt vast, dat jaarlijks ht schoolxamn MAVO wordt afgnomn mt inachtnming van ht ondrstaand: BEGRIPSBEPALINGEN: Bvogd gzag: D Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O. Dirctur: (rctor) d dirctur van d joods scholngmnschap Maimonids, tvns voorzittr xamncommissi. Scrtaris indxamn: n door ht bvogd gzag bnomd docnt di all mt ht s. n c.. samnhangnd zakn coördinrt. Staflid lrlingn: n door ht bvogd gzag bnomd docnt di o.a. coördinrnd wrkzaamhdn in ht kadr van d lrlingnzorg vrricht. Examinator: d vakdocnt di d kandidaat xaminrt. Examncommissi: d xamncommissi MAVO bstaat uit d voorzittr, zijnd d dirctur of bij dins afwzighid zijn waarnmr, d scrtaris indxamn n d xaminatorn. s.. = schoolxamn: ht totaal van totsn n praktisch opdrachtn waarvan ht gwogn gmiddld ht indcijfr s.. oplvrt alsmd ht handlingsdl van d btrffnd vakkn. Programma van totsing n afsluiting (PTA): schoolxamnprogramma dat idr jaar vóór 1 oktobr wordt uitgrikt aan d kandidatn n waarin d inhoud van all totsn, praktisch opdrachtn, sctorwrkstuk, handlingsdl alsmd d wging hirvan, bschrvn staan. c..: cntraal xamn. SCHOOLEXAMEN 1.1. Ht schoolxamn wordt ingstld ovrnkomstig htgn voor idr vak afzondrlijk in ht programma van totsing n afsluiting is aanggvn. Ht strkt zich uit ovr d lrjarn 3 n 4 MAVO. Handlingsdl 1.2. D handlingsdln wordn nit mt n cijfr afgslotn. Opdrachtn van ht handlingsdl wordn boordld mt n indin d opdracht naar bhorn is uitgvord. Indin n of mrdr opdrachtn van ht handlingsdl nit of nit naar bhorn zijn uitgvord, wordt d kandidaat nit toglatn tot ht c.. Bij ht ovrschrijdn van d door d docnt bpaald uitrst inlvrdatum mot d lrling op school zijn handlingsdl afmakn. Sctorwrkstuk 1.3. Ht sctorwrkstuk is n uitgbrid (praktisch) opdracht di btrkking hft op n thma uit d sctor waarin d lrling ondrwijs volgt. Ht maakt dl uit van ht xamndossir. D wttlijk isn voor ht sctorwrkstuk zijn: a. ht hft btrkking op n thma uit d sctor waarin d lrling ondrwijs volgt, b. d studiblasting is tnminst 20 uur, c. ht sctorwrkstuk totst knnis, inzicht n vaardighdn n vormt als ht war ht sluitstuk van d vaardighidstraining di vanaf d basisvorming vorm krijgt, d. d afronding mot minimaal mt voldond boordld wordn, indin dit nit ht gval is kan nit aan ht c.. wordn dlgnomn,. ht wordt boordld door tw xaminatorn di d lrling hbbn bglid bij d totstandkoming van ht sctorwrkstuk, 1

2 f. d wijz van boordling van ht sctorwrkstuk wordt vooraf aan d kandidatn bknd gmaakt. g. vaststlling van ht ondrwrp dint plaats t vindn in ht bgin van ht 4 jaar, h. bij ht ovrschrijdn van d uitrst inlvrdata wordn op n door school t bpaln momnt alsnog d vrist wrkzaamhdn afgrond, Praktisch opdrachtn 1.4. a.1. bij all vakkn kunnn praktisch opdrachtn voorkomn, waarbij zowl ht procs als ht product boordld wordn, a.2. zowl in ht 3 als in ht 4 lrjaar kunnn praktisch opdrachtn afgslotn wordn, b.1. praktisch opdrachtn wordn volgns n vooraf bkndgmaakt boordlingsmodl bcijfrd, b.2. idr lrling dint tnminst tw praktisch opdrachtn van tnminst 10 uur t hbbn uitgvord, c. bij ht ovrschrijdn van d door d docnt bpaald uitrst inlvrdatum wordn op n door school t bpaln momnt alsnog d vrist wrkzaamhdn afgrond. d. lvrt n lrling zijn praktisch opdracht zr vrogtijdig in dan is ht moglijk dat d docnt d lrling in d glgnhid stlt voor d uitrst inlvrdatum nog vrbtringn in ht indproduct aan t brngn, ook als ht rsultaat voldond is. Is d boordling onvoldond dan gft d docnt aanwijzingn aan d lrling ho ht rsultaat alsnog voldond zou kunnn wordn. Nmt d lrling ht wrk m tr aanvulling/vrbtring dan wordt ook n voorlopig boordling in d vorm van n cijfr ggvn. D docnt houdt hirvan aantkningn bij,. d vrbtring/aanvulling dint voor d uitrst inlvrdatum plaats t vindn. D indboordling kan dan nog stds n onvoldond uitgdrukt in n cijfr oplvrn. f. hrkansing van n praktisch opdracht is nit moglijk, g. ht is d vrantwoordlijkhid van d lrling dat d docnt n wrkstuk of andrszins tr boordling voor d uitrst inlvrdatum ontvangt. Aan ht simplwg dponrn van ht product in n postvakj kunnn gn rchtn wordn ontlnd. Is n docnt afwzig op n momnt waarop ht voldon aan d uitrst inlvrdatum van blang is, dan kan hij ht wrk inlvrn bij n daarto aanggvn docnt. Er wordt dan n waarmrk op ht wrk gzt waaruit ht momnt van inlvring blijkt. h. wannr d praktisch opdracht nit is inglvrd kan d docnt gn cijfr gvn voor ht btrffnd vak. D lrling kan dus nit bvordrd wordn, dan wl dlnmn aan ht c.. Afsluitn schoolxamn 1.5. a. Ht schoolxamn wordt tnminst één wk voor d aanvang van ht rst tijdvak van ht cntraal xamn afgslotn. D bhaald indcijfrs s.. bhoudn hun gldighid bij n vntul hrxamn in ht twd of drd tijdvak. b. Ht bvogd gzag kan n kandidaat di tn gvolg van zikt of n andr van zijn wil onafhanklijk omstandighid ht schoolxamn in één of mrdr vakkn nit hft kunnn afsluitn voor d aanvang van ht rst tijdvak, in d glgnhid stlln ht schoolxamn in dat vak of di vakkn af t sluitn voor ht cntraal xamn in dat vak, doch na d aanvang van ht rst tijdvak. Algmn rgls 1.6. Ht bvogd gzag gft xtrn indxamnkandidatn d moglijkhid indxamn Klassik n Modrn Hbruws af t lggn. Voorwaard is chtr dat n samnwrkingsovrnkomst wordt gslotn tussn d school waarbij d kandidaat is ingschrvn n d JSG Maimonids En kandidaat nmt dl aan ht schoolxamn voor di vakkn, waarvoor hij zich ingvolg d btrffnd wttlijk bpalingn hft opggvn. 2

3 1.8. Bij n mondling tots vindt rgistrati plaats mt bhulp van n bandopnam of n waarnmr En kandidaat di is blijvn zittn kan bij d xamncommissi n vrzok indinn n aantal ondrdln nit t hovn ovrdon: -n afgslotn vak (bhalv Klassik n Modrn Hbruws) mits ht indcijfr minimaal n 7 is of d boordling voldond is vrkrgn n d rstrnd ondrwijstijd minimaal 1000 klokurn bdraagt. -praktisch opdrachtn waarvoor ht cijfr minimaal n 7,0 bdraagt. -handlingsdln D kandidaat bijgstaan door wi dan ook dint d aanvraag in middls n bij d scr. indxamn vrkrijgbaar formulir. Voorzittr n scr. indxamn n btrokkn docnt nmn d bslissing En gzakt kandidaat bhoudt zijn s.. rsultatn uit ht voorxamn jaar. Dz kandidaat kan bij d xamncommissi ht vrzok indinn bpaald s.. ondrdln nit t hovn ovrdon: -n afgslotn vak zondr c.. (bhalv Klassik n Modrn Hbruws) mits ht indcijfr minimaal n 7 is of d boordling voldond is vrkrgn n d rstrnd ondrwijstijd minimaal 700 klokurn bdraagt. -ht sctorwrkstuk, mits d boordling voldond of god was. -praktisch opdrachtn waarvoor ht cijfr minimaal n 7,0 bdraagt. -handlingsdln D totsn van ht s.. motn opniuw wordn afglgd. D kandidaat bijgstaan door wi dan ook dint d aanvraag in middls n bij d scr. indxamn vrkrijgbaar formulir. Voorzittr n scr. indxamn n btrokkn docnt nmn d bslissing Van n kandidaat afkomstig van n andr school, wordt na ovrlg mt d btrokkn n mt d andr school door d dirctur n d xaminator bpaald, wlk door hm rds afglgd s..-ondrdln voor ht xamn aan onz school hun gldighid kunnn bhoudn n wlk wging daaraan bij d vaststlling van ht indcijfr s.. kan wordn togknd Indin voor maatschappijlr ht indcijfr lagr dan 6 is, hft d lrling ht rcht n hrxamn af t lggn. Ht hrxamn omvat door ht bvogd gzag aanggvn ondrdln van ht xamnprogramma Indin voor kunstvakkn I of lichamlijk opvoding ht rsultaat onvoldond is, krijgt d lrling d kans door middl van n (hrhalings-)opdracht n voldond of god t haln. Boordling 2.1. a. Van idr boordling, di bij ht bpaln van ht indcijfr s.. mtlt, stlt d xaminator d kandidaat in knnis, uitrlijk op d datum waarop dz cijfrs volgns d jaaragnda bij d scrtaris motn zijn inglvrd, xaminatorn lvrn ht wrk in bij d scrtaris indxamn zodra ht cijfr is vastgstld. b. Na idr priod ontvangt d kandidaat n cijfrlijst a. D xaminator drukt zijn oordl ovr knnis, inzicht n vaardighid van n kandidaat uit in n kwalificati onvoldond, voldond, god of n cijfr. In ht laatst gval wordn d cijfrs gbruikt op n schaal van 1 t/m 10 mt n nauwkurighid van één dcimaal. D xaminator houdt n schaduwadministrati bij van d boordlingn. b. D brkning van ht indcijfr s.. volgns d wgingn in ht P.T.A wordt vrricht door ht administratiprogramma. Indin ht gmiddld indcijfr s.. n cijfr mt tw of mr dcimaln is, wordt dit cijfr afgrond op één dcimaal, mt din vrstand dat dz dcimaal mt 1 wordt vrhoogd indin d twd dcimaal zondr afronding 5 of hogr is. 3

4 Indin ht indcijfr s.. n dfinitif indcijfr is dat op d cijfrlijst vrmld wordt, d.w.z. dat in dat vak gn c.. wordt afgnomn, dan wordt r afgrond op n ghl gtal mt din vrstand dat dit ghl gtal mt 1 wordt vrhoogd indin d rst dcimaal zondr afronding 5 of hogr is. c. Bij lk tussnstandvrgadring nmt d xaminator knnis van n ovrzicht van d gmiddldn van zijn kandidatn n vrgwist zich van d juisthid Indin n kandidaat in n vak door tw of mr lrarn is gëxaminrd, bpaln dz lrarn mt inachtnming van ht voorafgaand, ht cijfr voor dz tots Voor d aanvang van ht schriftlijk xamn wordt d kandidaat van zijn indcijfrs voor ht schoolxamn schriftlijk in knnis gstld. Dit gschidt door of namns d voorzittr van d xamncommissi Nadat d rsultatn zijn opgstuurd naar DUO, kan nit mr wordn truggkomn op ht rsultaat van ht schoolxamn Ht schoolxamnwrk wordt nog zs maandn bwaard nadat d lrling is uitgschrvn uit d afdling voor MAVO. Na dz trmijn wordt ht wrk vrnitigd. Bzwarn 3.1. Kandidatn di bzwarn hbbn tgn ht bhaald cijfr voor n ondrdl van ht schoolxamn motn dat uitrlijk binnn n wk nadat ht btrffnd s..-cijfr bknd gmaakt is, knbaar makn. D kandidaat di bzwarn hft tgn n bhaald cijfr bsprkt rst di bzwarn mt d dsbtrffnd xaminator. Blijvn d bzwarn bstaan, dan schrijft d kandidaat n brif aan d voorzittr of scrtaris van d xamncommissi. In d brif motn d bzwarn duidlijk wordn toglicht mt dugdlijk argumntn. Hirbij kan d kandidaat zich latn bijstaan door n docnt naar kuz. Voorzittr n scrtaris stlln n ondrzok in naar d rdlijkhid van ht bhaald cijfr n kunnn zo nodig n dskundig vrzokn om t boordln of d bzwarn rdlijk dan wl onrdlijk zijn. D voorzittr of scrtaris stlln d kandidaat op d hoogt van d uitkomst van ht ondrzok. Dz uitspraak is bindnd D kandidaat, mt n vntul bglidr, hft d moglijkhid ht gmaakt wrk in t zin. Dit is alln moglijk indin d btrokkn xaminator hirbij aanwzig is. Ht wrk kan alln wordn ingzin nadat corrcti door d xaminator hft plaatsgvondn n nadat ht cijfr is bpaald. Ht gmaakt wrk mag d school nit vrlatn. Uitzondringsbpalingn 4.1. Wannr n kandidaat om n naar ht oordl van d dirctur gldig rdn vrhindrd is aan n ondrdl van ht s.. dl t nmn, wordt n rgling gtroffn om dit ondrdl op n andr tijdstip af t lggn: n lrling nmt op d dag van zijn hrstl contact op mt d docnt van ht gmist (ondrdl van ht) s.. In ovrlg tussn docnt n lrling wordt bkkn of ht wrk op kort trmijn kan wordn inghaald. Lukt dit nit dan wordt inghaald tijdns d volgnd hrkansingspriod. Dat (ondrdl van ht) s.. kan nit hrkanst wordn. Ht inhaln gaat nit tn kost van ht aantal hrkansingn waar d lrling rcht op hft. Andr vormn van vrzuim of uitstl zulln wordn aangmrkt als onttrkking aan ht s.. (zi art. 7) Allochtonn n ghandicaptn hbbn ondr bpaald voorwaardn rcht op n aangpast wijz van xaminrn. E..a. is vastglgd in art. 55 van ht indxamnbsluit (zi bijl. I). En vrklaring van n dskundig dint hirbij aan d dirctur ovrlgd t wordn. Tn aanzin van dyslctisch kandidatn gldt ht volgnd: - d kandidaat krijgt xtra tijd, 10 minutn pr lsuur, bij ht makn van s..-totsn, - d kandidaat krijgt xtra tijd, 30 minutn, bij zittingn van ht c.., 4

5 - xtra hulpmiddln zoals ht gbruik van n DAISY-CDROM n/of n vrklankbar pdf bij ht c.. wordn alln togstaan wannr in d dskundignvrklaring xplicit sprak is van d noodzaklijkhid tot ht gbruik van dz hulpmiddln n na tostmming van d inspcti. - d dskundignvrklaring di hirvoor vrist is kan alln afggvn wordn door n profssional di gkwalificrd is voor ht uitvorn van psychodiagnostisch ondrzok n daarto n acadmisch graad hft in d klinisch psychologi of orthopdagogik, - dz dskundig mot n bkwaamhidsrgistrati hbbn in d psychodiagnostik, minimaal op ht nivau van d BIG-rgistrati Gzondhidszorgpsycholoog, - d kandidaat di tostmming hft om d DAISY-CDROM t gbruikn dint zich zlf t bkwamn in ht gbruik hirvan En kandidaat kan bij d scrtaris indxamn n vrzok indinn om gbruik t mogn makn van n computr/ laptop bij s.. n c.. Dit gldt voor zowl dyslctisch kandidatn als voor kandidatn di rnstig problmn ondrvindn bij ht schrijvn. D dirctur bslist of d kandidaat tostmming krijgt om gbruik t mogn makn van n computr/laptop bij s.. n c... D kandidaat maakt ht wrk op n computr/laptop van d school. D kandidaat blijft zlf altijd vrantwoordlijk voor ht opslaan van ht gmaakt wrk op d hard schijf n op n mmory-stick. Dirct na afloop van ht s../c.. gft d kandidaat d mmory-stick af bij d mdiathcarss in d mdiathk. Dz print ht gmaakt wrk uit. Gbruik van spllingcorrcti is togstaan bhalv bij di totsn waarvoor is vastglgd dat d spllingcorrcti uit mot staan En kandidaat di klurnblind is mag, na tostmming van d dirctur, om n handriking vragn bij ht s.. aardrijkskund bij vragn waarbij gbruik mot wordn gmaakt van gklurd kaartn in d atlas. Tostmming mot tijdig aangvraagd wordn zodat d aanpassing gmld kan wordn aan d inspcti voordat d btrffnd totsn plaatsvindn Ernstig zik kandidatn kunnn n gsprid xamn aflggn ovrnkomstig art. 59 van ht indxamnbsluit (zi bijl.ii) D xamncommissi nmt haar bsluitn bij gwon mrdrhid van stmmn van d stmgrchtigd commissildn. Stmgrchtigd zijn ldn di xaminator zijn van d btrokkn kandidaat alsmd voorzittr n scrtaris van d xamncommissi. Blanco stmmn is nit togstaan. Voor ht nmn van bsluitn dint tnminst twdrd van ht aantal stmgrchtigd ldn aanwzig t zijn. Slchts in zr dringnd gvalln kan d vrgadring bsluitn van dz bpaling af t wijkn, zulks tr boordling van d dirctur. HERKANSING S.E. 5.1 D kandidaat hft rcht op hrkansingn. In klas 3M hft d kandidaat rcht op één hrkansing. In 3M zijn alln d in d vird priod gmaakt totsn hrkansbaar, tnzij d tots in ht PTA als nit-hrkansbaar is aangmrkt. D hrkansing in klas 3M vindt plaats na afloop van d 4 priod. In klas 4M hft d kandidaat rcht op dri hrkansingn. D hrkansingn in klas 4M vindn plaats na afloop van d 3 priod. Tijdns dz hrkansingspriod kunnn SE-ondrdln uit d 1, 2 n 3 priod hrkanst wordn. 5.2 Pr hrkansingspriod gldt dat slchts 1 hrkansing pr vak mag wordn opgnomn. In uitzondrlijk gvalln kan ht aantal hrkansingn wordn uitgbrid. Hirovr wordt bslist door n commissi bstaand uit: d voorzittr n d scrtaris van d xamncommissi, d btrokkn xaminator, ht staflid lrlingn n d dcaan. 5.3 Hrkansingn wordn gmld door d kandidaat bij d scrtaris indxamn. 5

6 5.4 Voor d vaststlling van ht indcijfr s.. gldt voor lk hrkanst s..-ondrdl dat ht hoogst cijfr tlt. CENTRAAL EXAMEN 6.1. Ht c.. wordt ghl ovrnkomstig ht gstld in d hoofdstukkn IV n V van ht indxamnbsluit afgnomn. Dit bsluit ligt bij d administrati van d school tr inzag Ht cntraal xamn knt 3 tijdvakkn: ht 1, ht 2 n ht 3 tijdvak. (zi xamn roostr; dit wordt apart uitgrikt) Ongvr één wk voor ht bgin van ht c.. vindt n instructi voor d xamnkandidatn plaats op n ingroostrd momnt. Ht bijwonn van dz instructi is vrplicht. Toglicht wordt o.a.: - d normal gang van zakn tijdns d c..-zittingn, - bschikbaarhid voor ht aflggn van n nood-xamn - fraud, - zikt, - 2 n 3 tijdvak. Bovndin krijgn d xamnkandidatn d kans vragn t stlln omtrnt d gang van zakn tijdns ht c D kandidaat hft d moglijkhid ht gmaakt c..-wrk in t zin. Hirbij dinn zowl d btrffnd xaminator als d dirctur aanwzig t zijn. Ht wrk kan alln wordn ingzin nadat corrcti door d xaminator n twd corrctor hft plaatsgvondn n na ht momnt waarop ht cijfr is bpaald. Ht gmaakt wrk mag d school nit vrlatn Ht c.. wrk wordt nog zs maandn bwaard nadat d uitslag is vastgstld. Na dz trmijn wordt ht wrk vrnitigd. All xaminatorn lvrn daarto al ht door d kandidatn gmaakt wrk in bij d scrtaris indxamn di ht wrk archivrt. Eindcijfrs van s.. n c.. wordn voor onbpaald tijd bwaard in ht schooladministrati programma. ONREGELMATIGHEID/FRAUDE BIJ S.E n C.E Indin n kandidaat zich tn aanzin van nig dl van ht indxamn aan nig onrglmatighid/fraud schuldig maakt of hft gmaakt, nmt d dirctur maatrgln Als onrglmatighid/fraud kunnn wordn aangmrkt: a. gbruik makn van bokn, schriftn, aantkningn van wlk aard ook, of lktronisch apparatn of programma s di nit goorloofd zijn. Bij lktronisch apparatuur kan mn dnkn aan (grafisch) rknmachins, mobiltjs.d., b. afkijkn bij n andr kandidaat. c. contact, in wlk vorm dan ook (zoals b.v. pratn, fluistrn, gbarntaal, tkns gvn.d.), tussn tw of mr kandidatn. d. ht plgn van plagiaat. ht nit inlvrn van n handlingsdl of praktisch opdracht binnn d daarvoor vastgstld trmijn. f. ongoorloofd absnti op n voor n s..-ondrdl, dan wl n c..-zitting, vastgstld tijdstip. g. nigrli andr handling, di rdlijkrwijz als bdrog of onrglmatighid kan wordn aangmrkt D maatrgln bdold in ht rst lid di al dan nit in combinati mt lkaar gnomn kunnn wordn zijn: a. ht toknnn van ht cijfr 1,0 voor d rkntots, voor n ondrdl van ht s. (nit hrkansbaar) of voor n ondrdl van ht c.. 6

7 b. ht ongldig vrklarn van n of mr praktisch opdrachtn of ht volldig sctorwrkstuk of n of mr totsn van ht rds afglgd dl van d rkntots, ht s.. of ht c.., c. ht ontzggn van d dlnam of d vrdr dlnam aan één of mr zittingn van d rkntots, ht s.. of ht c.., d. ht bpaln dat ht diploma n d cijfrlijst slchts kunnn wordn uitgrikt na n hrniuwd xamn in d door d dirctur aan t wijzn ondrdln. Indin ht hrniuwd xamn, bdold in d vorig volzin, btrkking hft op n of mr ondrdln van ht c.. lgt d kandidaat dat xamn af in ht volgnd tijdvak van ht c.. dan wl tn ovrstaan van d staatsxamncommissi Alvorns n bslissing ingvolg ht drd lid wordt gnomn, hoort d dirctur d kandidaat alsmd dignn di dirct of indirct bij ht fraudgval zijn btrokkn. D kandidaat kan zich door n door hm aan t wijzn mrdrjarig latn bijstaan. D dirctur dlt zijn bslissing md aan d kandidaat, zo moglijk mondling n in idr gval schriftlijk. In d schriftlijk mddling wordt tvns gwzn op ht bpaald in ht vijfd lid. D schriftlijk mddling wordt in afschrift togzondn aan d oudrs, voogdn of vrzorgrs van d kandidaat indin dz mindrjarig is, alsmd aan d inspcti D kandidaat kan tgn n bslissing van d dirctur in brop gaan bij d door ht bvogd gzag van d school in t stlln commissi van brop. Van d commissi van brop mag d dirctur gn dl uitmakn. Ht brop wordt binnn dri dagn nadat d bslissing schriftlijk tr knnis van d kandidaat is gbracht, schriftlijk bij d commissi van brop ingstld. D commissi stlt n ondrzok in n bslist binnn tw wkn op ht brop tnzij zij d trmijn, mt rdnn omkld, hft vrlngd mt tn hoogst tw wkn. D commissi stlt bij haar bslissing zo nodig vast op wlk wijz d kandidaat alsnog in d glgnhid zal wordn gstld ht indxamn ghl of gdltlijk af t lggn onvrmindrd ht bpaald in d laatst volzin van ht drd lid. D commissi dlt haar bslissing schriftlijk md aan d kandidaat, d dirctur n d inspcti D in art. 7.5 gnomd Commissi van Brop bstaat uit - n lid van ht Bstuur J.B.O., d hr D. Pappi - n oudr-lid van d Mdzggnschapsraad, mvrouw R. d Schaap - n docnt vrbondn aan d J.S.G. Maimonids, mvrouw F. Rijxman Ht schriftlijk ingstld brop mot aangtknd wordn vrzondn n gadrssrd wordn aan d rctor van d J.S.G. Maimonids In gval ldn van d Commissi van Brop nit comptnt zijn om als lid van dz Commissi t functionrn, zulks tr boordling van ht bvogd gzag, wordt n vrvangr uit dzlfd glding aangwzn. UITSLAG n HEREXAMEN 8.1. D indcijfrs van ht s.. wordn pr vak bpaald ovrnkomstig ht gstld in art. 8.2 van dit rglmnt Ht indcijfr voor n vak wordt bpaald op ht rknkundig gmiddld van ht cijfr voor ht s.. n ht cijfr voor ht c.. Is dit gmiddld gn ghl gtal, dan wordn d dcimaln, indin dz mindr dan 50 zijn naar bndn afgrond n indin dz 50 of mr zijn naar bovn afgrond D kandidaat di indxamn MAVO hft afglgd is gslaagd indin: a. ht rknkundig gmiddld van zijn bij ht cntraal xamn bhaald cijfrs tnminst 5,5 is; b. hij voor ht vak Ndrlands taal als indcijfr 5 of mr hft bhaald; c. hij onvrmindrd ondrdl b: 1 voor tn hoogst één van zijn xamnvakkn ht indcijfr 5 hft bhaald n voor 7

8 zijn ovrig xamnvakkn n 6 of hogr of, 2 voor tn hoogst één van zijn xamnvakkn ht indcijfr 4 hft bhaald n voor zijn ovrig xamnvakkn n 6 of hogr waarvan tn minst één 7 of hogr of, 3 Voor tw van zijn xamnvakkn ht indcijfr 5 hft bhaald n voor zijn ovrig xamnvakkn n 6 of hogr waarvan tn minst één 7 of hogr; d. hij voor d vakkn lichamlijk opvoding n kunstvakkn I uit ht gmnschapplijk dl d kwalificati voldond of god hft bhaald;. hij voor ht sctorwrkstuk kwalificati voldond of god is bhaald; f. hij d rkntots hft afglgd (2ER, 2F, 3ER of 3F) mt minimaal n 5. D kandidaat hft wat btrft d rkntots rcht op dri hrkansingn D kandidaat di indxamn hft afglgd n di nit voldot aan d voorwaardn gnomd ondr 8.3 is afgwzn, bhoudns d moglijkhid tot hrkansing Zodra d uitslag is vastgstld maakt d dirctur dz tzamn mt d indcijfrs schriftlijk aan idr kandidaat bknd n dlt m htgn in art. 8.6 bpaald is D hrkansing van ht cntraal xamn: a. d kandidaat hft voor één vak waarin hij rds xamn hft afglgd, nadat d uitslag is vastgstld, ht rcht in ht 2 tijdvak opniuw dl t nmn aan ht cntraal xamn. Dit ongacht of d kandidaat al dan nit gslaagd is. b. d kandidaat stlt d dirctur in knnis van gbruikmaking van ht bovngnomd rcht, uitrlijk dri wrkdagn voordat d hrkansing plaatsvindt. c. ht hoogst cijfr van d cijfrs bhaald bij d hrkansing n bij ht rdr afglgd c.. gldt als dfinitif indcijfr Kandidatn di gdurnd ht rst tijdvak één of tw zittingn gmist hbbn, kunnn op d dag van d hrkansing (2 tijdvak) aan dz zitting(n) alsnog dlnmn, voor zovr ht roostr dit tolaat. En kandidaat di op d hrkansingsdag zijn xamn voltooit, mag van zijn rcht op hrkansing in één vak gbruik makn tijdns ht drd tijdvak Dri gropn kandidatn kunnn dlnmn aan ht zgn. 3 tijdvak van d staatsxamns. Dit zal ind augustus plaatsvindn. Dit btrft kandidatn di: a. mr dan tw zittingn van ht c.. hbbn gmist om n gldig rdn, b. op d dag van d hrkansing ht rst tijdvak van ht c.. hbbn afgrond n nog gn gbruik hbbn gmaakt van hun rcht op hrkansing, c. op d dag van d hrkansing om n gldig rdn vrhindrd zijn gbruik t makn van ht rcht op hrkansing of van d moglijkhid tot uitgstld xamn, N.B. D kuz voor ht vak waarvoor d hrkansing wordt aangvraagd, is dfinitif n kan nit truggdraaid wordn, ook bij d grop di hirbovn is aangduid ondr b. 8

9 8.9. Extra vak(kn): a. d dirctur n d scrtaris van ht indxamn stlln d uitslag vast, b. d dirctur n d scrtaris van ht indxamn stlln uit all indcijfrs van d vakkn waarin d kandidaat xamn hft afglgd n lijst op, zodanig dat d op dz lijst vrmld vakkn n indxamn vormn als bdold in d artikln 8 n 22 van ht indxamnbsluit. c. indin dat nodig is om d kandidaat t latn slagn, btrkkn d dirctur n d scrtaris van ht indxamn één of mr indcijfrs van d vakkn nit bij d bpaling van d uitslag, d. indin d kandidaat slchts kan slagn bij n bpaald kuz uit indcijfrs volgns tw programma's in n of mr vakkn, btrkkn d dirctur n d scrtaris van ht indxamn di indcijfrs bij d bpaling van d uitslag, di d kandidaat nodig hft om t kunnn slagn. Indin r mrdr kuzn moglijk zijn, stlln d dirctur n d scrtaris van ht indxamn d kandidaat n kuz uit indcijfrs voor. D kuz is dfinitif wannr d kandidaat nit binnn vir dagn hft mdgdld dat n andr kuz gmaakt mot wordn Aan all kandidatn wordt n cijfrlijst afggvn waarop d cijfrs vrmld staan van ht s. n ht c.. n d rsultrnd indcijfrs, alsmd ht thma n d boordling van ht sctorwrkstuk n d boordlingn van kunstvakkn-1 n lichamlijk opvoding. Gslaagd kandidatn krijgn daarnaast ht diploma. Ht modl van d cijfrlijst n ht diploma wordt vastgstld door d ministr. Algmn bpalingn 9.1. En xmplaar van dz rgling wordt tr hand gstld aan: a. d inspctur van ht rayon waarondr d school rssortrt, b. all lrlingn di aan ht xamn dlnmn, c. all xaminatorn, d. ht bvogd gzag Algmn informati ovr ht xamn kan wordn vrkrgn bij d scrtaris Uit d Algmn Wt Prsoonsrgistratis vloit voort dat d school ghimhouding in acht mot nmn. 9

10 9.4. In gvalln waarin dit rglmnt nit voorzit, bslist d dirctur All voorgaand rglmntn m.b.t. s.. n c.. zijn mt d inwrkingtrding van dit rglmnt komn t vrvalln Wijzigingn voorbhoudn. D xamncommissi MAVO van d Joods Scholngmnschap MAIMONIDES. J.C.J. Couwnbrg, voorzittr, J.E.T. Jonk, scrtaris. 10

11 Bijlag I. Artikl 55. Afwijking wijz van xaminrn a. D dirctur kan tostaan dat n ghandicapt kandidaat ht xamn ghl of gdltlijk aflgt op n wijz di is aangpast aan d moglijkhdn van di kandidaat. In dat gval bpaalt d dirctur d wijz waarop ht xamn zal wordn afglgd. Hij dot hirvan zo spodig moglijk mddling aan d inspcti. b. Tnzij sprak is van n objctif waarnmbar lichamlijk handicap, gldt tn aanzin van d in ht rst lid bdold aangpast wijz van xaminrn dat: a. r n dskundignvrklaring is di door n tr zak dskundig psycholoog of orthopdagoog is opgstld, b. d aanpassing voor zovr btrkking hbbnd op ht cntraal xamn in idr gval kan bstaan uit n vrlnging van d duur van d dsbtrffnd tots van ht cntraal xamn mt tn hoogst 30 minutn, n c. n andr aanpassing slchts kan wordn togstaan voor zovr daarto in d ondr a gnomd dskundignvrklaring tn aanzin van btrokkn n voorstl wordt gdaan dan wl indin d aanpassing aantoonbaar aansluit bij d bglidingsadvizn, vrmld in di dskundignvrklaring. 3. Ht bvogd gzag kan in vrband mt onvoldond bhrsing van d Ndrlands taal afwijkn van d voorschriftn ggvn bij of krachtns dit bsluit, tn aanzin van n kandidaat di mt inbgrip van ht schooljaar waarin hij indxamn aflgt, tn hoogst zs jarn ondrwijs in Ndrland hft gvolgd n voor wi ht Ndrlands nit d modrtaal is. D in d rst volzin bdold afwijking kan btrkking hbbn op: a. ht vak Ndrlands taal n lttrkund; b. ht vak Ndrlands taal; c. nig andr vak waarbij ht gbruik van d Ndrlands taal van ovrwgnd btknis is. 4. D in ht drd lid bdold afwijking bstaat voor zovr btrkking hbbnd op ht cntraal xamn slchts uit n vrlnging van d duur van d dsbtrffnd tots van ht cntraal xamn mt tn hoogst 30 minutn n ht vrlnn van tostmming tot ht gbruik van n vrklarnd woordnbok dr Ndrlands taal. 5. Van lk afwijking op grond van ht drd lid wordt mddling gdaan aan d inspcti. Bijlag II. Artikl 59. Spriding voltooiing indxamn 1. Ht bvogd gzag kan, d inspcti ghoord, tostaan dat tn aanzin van n kandidaat di in ht laatst lrjaar langdurig zik is, n tn aanzin van n kandidaat di lang tijd tn gvolg van n bijzondr, van d wil van d kandidaat onafhanklijk omstandighid nit in staat is gwst ht ondrwijs in all btrokkn indxamnvakkn gdurnd ht laatst lrjaar t volgn, ht cntraal xamn n in voorkomnd gval ht schoolxamn, voor n 11

12 dl van d vakkn in ht n schooljaar n voor ht andr dl in ht daarop volgnd schooljaar wordt afglgd. In dat gval wordt ht indxamn in n vak in ht rst of in ht twd van dz schooljarn afgslotn. 2. Ht bvogd gzag gft zijn in ht rst lid bdold tostmming uitrlijk voor d aanvang van ht rst tijdvak van ht cntraal xamn. In bijzondr gvalln kan ht bvogd gzag afwijkn van d rst volzin tn bhov van n kandidaat di nog nit in all btrokkn indxamnvakkn cntraal xamn hft afglgd. 3. Artikl 51, rst tot n mt vird lid, is tn aanzin van d kandidaat van topassing in ht rst n in ht twd schooljaar van ht gsprid cntraal xamn, mt din vrstand dat ht in dat artikl bdold rcht in ht rst schooljaar ontstaat nadat d indcijfrs van d vakkn waarvoor in ht rst schooljaar ht cntraal xamn is afgslotn, voor d rst maal zijn vastgstld. 4. Zo spodig moglijk na d vaststlling van d indcijfrs, bhaald tot n mt ht rst schooljaar van ht gsprid cntraal xamn, zndt ht bvogd gzag aan d inspcti n lijst waarop voor di kandidaat zijn vrmld d ggvns, gnomd in artikl 56, ondrdln a. tot n mt. 5. D dirctur n d scrtaris stlln op vrzok van d kandidaat d uitslag van ht indxamn rds vast aan ht ind van ht rst schooljaar van ht gsprid cntraal xamn of ht gsprid schoolxamn, mt ovrnkomstig topassing van artikl

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lyceum september 2014 (versie vwo-5)

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lyceum september 2014 (versie vwo-5) Programma van Totsing n Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lycum sptmbr 2014 (vrsi vwo-5) Woord vooraf Bst lrling, Ht Programma van Totsing n Afsluiting (PTA) dat j hirbij ontvangt gldt voor d priod

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV WAAROM DIT FORMULIER Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in.

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat ANVR Informati 2007 Alls wat j mot wtn als j op ris gaat ANVR-informati 2007 1 Waarom n ris bokn bij ANVR? Inhoudsopgav Waarom n ris bokn bij ANVR? 3 Stichting Garantifonds Risgldn 12 Stichting Calamititnfonds

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie