ANVR Informatie Alles wat je moet weten als je op reis gaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat"

Transcriptie

1 ANVR Informati 2007 Alls wat j mot wtn als j op ris gaat ANVR-informati

2 Waarom n ris bokn bij ANVR? Inhoudsopgav Waarom n ris bokn bij ANVR? 3 Stichting Garantifonds Risgldn 12 Stichting Calamititnfonds Rizn 14 Schoolvakantis 17 En stap voor ht miliu 18 ANVR-Risvoorwaardn 21 Ldnlijst ANVR-risorganisatis Rdnn om t bokn bij n ANVR-risburau 31 ANVR-Bokingsvoorwaardn 32 D illustratis in dz uitgav zijn tr bschikking gstld door d toristisch organisatis van: Frankrijk, Spanj,Tunsië n Zwdn Omslagfoto: Juan Vlasquz Als j optimaal van j vakanti wilt gnitn, kis j voor zkrhid n kwalitit, of j nu individul rist of mt n grop. Bij n risondrnming di is aangslotn bij d Algmn Ndrlands Vrniging van Risondrnmingn (ANVR) bok j - via ht risburau, d touroprator of hun wbsits- n vakantibstmming di bij jou past, tgn n prijs di vaak lagr is dan waarvoor j ht zlf kan rgln n mt garantis di andr aanbidrs j nit bidn. Zo hantrn all ANVR-risondrnmingn Ris- n Bokingsvoorwaardn n zijn zij vrplicht zich aan t sluitn bij d Stichting Garantifonds Risgldn n d Gschillncommissi Rizn. ANVR-risorganisatis zijn tvns vrplicht zich aan t sluitn bij d Stichting Calamititnfonds Rizn. ANVR-ldn makn uitsluitnd gbruik van vrvordrs di zich strikt houdn aan strng vilighidsisn n houdr zijn van ht Ndrlands Kurmrk Touringcarbdrijf. ANVRrisondrnmingn bschikkn ook ovr actul landninformati m.b.t. bnodigd grnsdocumntn, gzondhidsmaatrgln n risadvizn. ANVR-VOORDELEN OP EEN RIJTJE ANVR-Risvoorwaardn ANVR-Bokingsvoorwaardn Product- n Miliuzorg Lgionlla richtlijn Stichting Garantifonds Risgldn Stichting Calamititnfonds Rizn Gschillncommissi Rizn Kurmrk Touringcarbdrijf Ht risburau bmiddlt Ht ANVR-risburau is n btrouwbar dinstvrlnr. Ht kan voor j bmiddln bij ht bokn van n ris of n rsrvring makn. Ht risburau vrlnt dz dinstn in jouw opdracht n is nit zlf aanspraklijk voor d juist uitvoring rvan. Op all vormn van dinstvrlning van ht risburau zijn d ANVR-Bokingsvoorwaardn van topassing. D risorganisati vort uit D ANVR-risorganisati (touroprator) is d samnstllr van j ris n ook dgn di voor d uitvoring rvan vrantwoordlijk is. Hij hft bijvoorbld ook n aanspraklijkhidsvrzkring. Zowl d risorganisati als d rizigr hft rchtn n plichtn. Dz staan duidlijk omschrvn in d mt d Consumntnbond ovrngkomn ANVR-Risvoorwaardn. Z zijn van topassing op all risovrnkomstn. Ook als ht pndlrizn pr bus of zoghtn ignvrvorrizn (mstal pr ign auto) btrft. ANVR-Intrntgdragscod Er is n spcial Intrntgdragscod ontwikkld di zorgt voor zkrhid, kwalitit n duidlijkhid wannr j via ht intrnt j ris bokt bij n ANVR-risondrnming. Dz gdragscod is van topassing op all ANVRrisondrnmingn. Bij lk boking via intrnt op n wbsit van n ANVR-risorganisator of -risburau zijn ook d ANVR-Ris- of Bokingsvoorwaardn van topassing. In dz ANVR-gdragscod zijn zlfs consumntvrindlijk intrntrichtlijnn vrwrkt di nit in d risvoorwaardn staan ( Stichting Garantifonds Risgldn (SGR) SGR bschrmt d vooruitbtaald risgldn van d vakantigangrs. All ris-, vrblijfs- n vrvorsovrnkomstn, uitgzondrd loss lijndinsttickts n huurovrnkomstn zoals autohuur, zijn financil gdkt door SGR ( Stichting Calamititnfonds Rizn D Stichting Calamititnfonds Rizn hft tn dol rizigrs financil tgmot t komn van wi d rds aangvangn ris nit vrdr kan wordn uitgvord tn gvolg van n calamitit. Wannr n calamitit drigt, dan bpaalt ht Calamititnfonds of n dkkingsbprking voor n vakantibstmming gldt. Wi nog nit op ris is, kan in dat gval kostloos annulrn binnn 30 dagn voor vrtrk ( Gschillncommissi Rizn Hb j n gschil ovr n ris n kom j r, na tijdig inznding van d klacht, nit uit mt d risorganisati? Dan kan d Gschillncommissi Rizn wordn ingschakld. Dit is n van d ANVR onafhanklijk commissi di uitsprakn dot ovr onnighdn di zijn ontstaan tussn n ANVR-risondrnming n n consumnt. Dz kan ht gschil schriftlijk n ondr voorwaardn voorlggn aan dz commissi. D uitspraak hirvan is bindnd voor ANVR-ldn. 2 Inhoudsopgav Waarom ANVR? 3

3 Ristips n vakantiadvizn Vakanti- of zaknris bokn Mr risgnot mt btr voorbriding Voor n god uitvoring is j risorganisati natuurlijk afhanklijk van andrn, zoals vrvordrs n hotlirs. Maar ook jijzlf splt n blangrijk rol. Want als j mt vrkrd vrwachtingn op stap gaat, vraagt dat om tlurstllingn. Mt n god voorbriding zul j vl mr gnitn. Door j van tvorn t vrdipn in d cultuur n d gwoontn van d vakantibstmming hb j ook mr bgrip voor situatis di andrs zijn dan thuis. Gn ANVR? Gn volldig bschrming En zoghtn volldig vrzorgd pakktris (vrvor, vrblijf, plus vntul andr dinstn) van n ANVRrisorganisati valt ondr dkking van d Stichting Garantifonds Risgldn n Stichting Calamititnfonds Rizn. Ook gldn d ANVR-Risvoorwaardn. Stds vakr wordn ondrdln van n vakanti bij vrschillnd risorganisatis of andr dinstvrlnrs gbokt. Maar als stukjs van j ris bij nit-anvr-risorganisatis wordn gkocht, kan ht btknn dat j dan zélf ht risico draagt als its nit klopt, bijvoorbld als zakn op lkaar motn zijn afgstmd (vlucht n rondris). Ook mot j bij loss dinstn d vrschillnd lvringsvoorwaardn schrp in d gatn houdn. Lt r dus op dat j ris valt ondr d bschrming van d ANVR-Risvoorwaardn, Stichting Garantifonds Risgldn n Stichting Calamititnfonds Rizn. God ris, god voorlichting D informati di staat vrmld in j programma, bij d bschrijving van j ris n j vntul accommodati, is van groot blang. Dz is ondrdl van j ovrnkomst mt d risorganisati. Bij n ANVR-risondrnming kun j altijd trcht mt vragn of voor informati ovr n gpland, nog t bokn, grsrvrd of zlfs al gnotn vakanti- of zaknris. Als j nog nit wilt bokn, maar uitgbridr informati wnst, mot j dat vooral duidlijk latn blijkn. Ht risburau dat dnkt dat j wilt bokn, zal om prsoonlijk ggvns vragn n vrvolgns n rsrvring makn. Op dat momnt zit j als klant aan d boking vast. Ws dus duidlijk! Risorganisatis n risburaus zijn mstal brikbaar op wrkdagn tijdns kantoorurn (maandag t/m vrijdag van tot uur) n op zatrdagn van tot uur. Na kantoorurn zijn d risondrnmingn alln brikbaar voor spodgvalln, zoals bij zikt of andr problmn aan ht thuisfront, of bij n gmist vrtrk. Cod Risaanbidingn D Cod Risaanbidingn trdt in wrking voor rclam-uitingn m.b.t. dinstn mt n vrtrk- of ingangsdatum op of na 1 april Op basis van dz Cod dinn in d gpublicrd rissom, naast d dinstn n voorziningn in d publicati vrmld, óók d op ht momnt van publicati bknd onvrmijdbar bijkomnd kostn t wordn vrmld ( Vrogr of latr op ris: vl voordln W wtn ht allmaal: ht is soms dringn tijdns vakantis in ht hoogsizon. Mt n vakanti in ht voor- of nasizon kun j flink wat gld bsparn. Bovndin kun j gnitn van mr rust n ruimt. Ga wl vn na wat r in voor- n nasizon moglijk is op j bstmming: zijn uitgaansglgnhdn opn, gaan activititn door, zijn r moglijk aangpast opningstijdn van winkls n vntul bprkingn op ht gbid van opnbaar vrvor. Essnti of voorkur: dat is d kwsti Tussn motn n graag willn zit n groot vrschil. Er zijn mnsn di n dit mótn houdn, ook als z rizn. Er zijn r di graag in d buurt van hun hotl willn tnnissn als z mt vakanti zijn. Voor d één is ht n noodzaak (ssnti), voor d andr n wns (voorkur). Als its noodzaak is, n dus zó blangrijk dat ht al of nit bokn van n ris r van afhangt, dan mot j di ssnti vóór ht bokn uitdrukklijk latn vastlggn. D risorganisati mot dan schriftlijk bvstign dat dz ssnti wordt gaccptrd. Nit aan all ssntiaanvragn kan in d praktijk wordn voldaan. D risorganisati nmt dz aanvragn alln in bhandling als r n rdlijk kans van slagn is dat d ssnti wordt gaccptrd. Als dat gburt, mag j r van uitgaan dat ht vrlangd wordt glvrd. Extra kostn van n ssnti wordn altijd doorbrknd. Sprk j als klant alln n voorkur ( prfrnti ) uit, bijvoorbld hotlkamrs naast lkaar, dan gft d risorganisati dit wl door aan d btrokkn dinstvrlnr tr plkk, maar zal hij gn garantis gvn. Ik nit. En andr wl? J hbt n vakanti gbokt, maar na nig tijd blijkt dat j d ris nit kan makn. Wllicht is ht moglijk, bij n tijdig vrzok, j door n andr t latn vrvangn, n zoghtn in-d-plaatsstlling. Zo kun j annulringskostn bsparn. Annulrn: alln in kantoorurn Wi n gbokt ris wil annulrn, kan dat alln don tijdns d kantoorurn van d risorganisati. Annulringn pr (lktronisch) post, di na kantoortijd binnnkomn, wordn bschouwd t zijn ontvangn op d volgnd wrkdag. Lt op: bij ht (intrnt)bokn van n gorganisrd ris gldt, andrs dan bij ht kopn van godrn, géén afkolingspriod: gbokt is gbokt! Voorprt & voorbriding Gldig papirn? Uitrlijk bij ht bokn van n ris mot aan jou, door of namns d risorganisati, algmn informati wordn vrstrkt ovr blangrijk zakn als paspoort, visa n gzondhidsdocumntn. Bij advisring wordt uitggaan van één, namlijk d Ndrlands, nationalitit. Na d boking bn j zélf vrantwoordlijk voor ht bzittn van d voor jouw ris juist risdocumntn. J kunt hirovr informati krijgn via ht risburau of d ambassad van ht land van bstmming (n/of transitland). Ook is ht j ign vrantwoordlijkhid om na t gaan of dz informati bij vrtrk van d ris nog actul is. Vrgt dit nit. Er komn namlijk wl ns wijzigingn voor. D namn god gspld? J kunt j problmn bsparn door all documntn n tickts god t controlrn n d nodig voorzorgn t nmn. Bwaar bijvoorbld kopiën van j polissn, crditcards n rispapirn, n programmr voor vrtrk polisnummrs n blangrijk tlfoonnummrs (van alarmcntral n thuisblijvrs) in j mobiltj dat j toch al mnmt. En dnk r aan bij vrlis of difstal in ht buitnland van waardvoll papirn d politi altijd procsvrbaal t latn opmakn. Daarna mot op d ambassad of ht consulaat n vrklaring van vrmissing wordn ingvuld. Vrvolgns kan n nooddocumnt wordn vrstrkt. Zorg ook dat j tlfoonnummrs bij j hbt om crditcards.d. t blokkrn. D risliding zal j waar moglijk hlpn.en NOG EEN PAAR TIPS OP EEN RIJTJE: Komt j naam op ht tickt ovrn mt d vrmlding in j paspoort? Zijn d namn in j rispapirn god gspld? Klopt ht aantal n zijn d (hotl)vouchrs in ord? Voldot j paspoort aan all gldighidsisn van j vakanti- n/of transitland? In sommig landn is bijvoorbld n langr gldighidsduur van j paspoort nodig. In bpaald landn wordt ook bij ht wissln van gld n aan all gldighidsisn voldond paspoort gvraagd. Wt j zkr dat ht bijgschrvn staan van d kindrn in ht paspoort van n van d oudrs voldond is? Ht is vrstandig na t gaan of mriznd kindrn n ign paspoort nodig hbbn voor ht land van bstmming (n/of transitland). Hb j wllicht toch n visum nodig voor jzlf n/of j partnr? Als ht antwoord ja is, kun j maar btr snl acti nmn. Buitnlands partnrs van Ndrlands rizigrs hbbn soms wl n visum nodig. Bij ht bzittn van n nit-ndrlands of n mrvoudig nationalitit is ht raadzaam zlf ovr d vrist risdocumntn contact op t nmn mt j ambassad of mt di van ht ontvangnd land. Imand mt n mrvoudig nationalitit, waarvan één d Ndrlands, kan in ht buitnland nit klakkloos n brop don op Ndrlands consulair bijstand. Bij n busris motn buitnlandrs van buitn d Europs Uni zowl n visum hbbn voor ht btrokkn vakantiland als voor ht land of d landn waar doorhn wordt grisd. Ht risburau kan dsgwnst actul informati voor j achtrhaln n is vaak ook brid tgn n vrgoding n visum voor j aan t vragn. Ris n blijf gzond Om d klant zo god moglijk op d hoogt t houdn, bschikkn ANVR-ldn ovr n systm mt landninformati dat zo actul moglijk is. Op kun j dit zlf nalzn. Ht gaat om algmn risadvizn, grnsdocumntn, gzondhid n klimaatggvns. Pr land van bstmming zi j ook wlk maatrgln j als rizigr al in Ndrland kunt nmn tr bschrming van j gzondhid, zodat d risico s zo laag moglijk blijvn. ANVR-ldn 4 Vakanti- of zaknris bokn Voorprt & voorbridingn 5

4 wordn gacht j hirovr vóór boking, of op n andr rlvant momnt, informati t vrschaffn. Vooral bij bokingn di kort voor vrtrk plaatsvindn is ht van blang t wtn of d gadvisrd maatrgln nog tijdig kunnn wordn gtroffn. Voor rglmatig gbruikrs van mdicijnn is ht vrstandig n gnsmiddlnpaspoort op ris m t nmn. Voorkom moglijk schadlijk gvolgn van lang stilzittn in bus, trin of vligtuig. Samnklontring van blod (blodpropjs) in n adr kan voorkomn als j langr tijd in dzlfd houding zit. Zorg voor stimulati van d blodsomloop. Do wat ofningn in j stol, bwg bnn n votn n ga ns staan n lopn. D ANVR n d aangslotn risorganisatis hantrn strakk rgls om d risico s van lgionlla zovl moglijk t vrmijdn. ANVR-ldn nmn gadvisrd maatrgln zodra ht Europs mldingscntrum n bricht stuurt ovr n moglijk bsmttingsgval in n vakantiaccommodati. D rgls zijn opgstld i.s.m. ht Ministri van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport (VWS) n d Consumntnbond. Door zlf ook d juist maatrgln t nmn kun j d risico s van dz zikt tot n minimum bprkn. Ondr andr door d douch (lifst douchkop ondr watr) door t latn lopn mt ht watr (min. 60 o C) om d liding door t spoln. Laat wl d douchdur opn om god t vntilrn. Lgionlla is n bactri di ovral in lidingwatr kan voorkomn: in opnbar gbouwn, thuis n ook op vakantibstmmingn. D bactri vrmnigvuldigt zich in watr bij n tmpratuur tussn d 25 o n 55 o Clsius. Bsmtting vindt plaats via d longn door ht inadmn van zr klin druppltjs watr, vrsprid in d nvl waarin d bactri zich bvindt. D zikt kan nit van d n op d andr mns wordn ovrgdragn n is dus nit bsmttlijk. Mt antibiotica is d aandoning god t bhandln. En lgionlla-infcti knt n licht n n zwar vorm. Bij d licht vorm hft d patiënt 2 tot 5 dagn gring gripachtig vrschijnsln (koorts, hoofdpijn, spirpijn n hostn). Dz vorm is nit gvaarlijk n r trdt gn longontstking op. D klachtn kunnn zondr bhandling ovrgaan, maar bij twijfl is ht vrstandig naar n arts t gaan. Bij d zwar vorm is d tijd tussn d bsmtting n ht optrdn van d rst ziktvrschijnsln (incubatitijd) circa 2 tot 10 dagn. D zikt bgint mt n snl opkomnd hoofdpijn, spirpijn n n zik gvol, gvolgd door longontstking n koorts bovn d 39 o, hostn n soms ook kortadmighid, brakn n diarr. D zikt kan in dz vorm rnstig gvolgn hbbn, maar is door dirct todining van d juist antibiotica god t bhandln. Ga tijdig naar n arts. Vrzkrd vakantiplzir Natuurlijk wil j vrzkrd zijn van zovl moglijk vakantiplzir. Daarom is ht aan t radn bij ht bokn van j vakanti mtn n ris- n annulringsvrzkring af t sluitn n na t gaan of j ziktkostnvrzkring in ht land van bstmming voldond dkking bidt. Is dat ht gval dan kun j mt vragn op ht gbid van hulpvrlning of mt problmn trcht bij n van d Ndrlands alarmcntrals. Als j voor n sportiv of avontuurlijk vakanti kist is ht vrstandig n aanvullnd vrzkring af t sluitn. En annulringsvrzkring dkt nit alln d kostn van n vntul gdwongn afzgging van n ris, maar bidt ook uitkomst als j door zikt tijdns d ris n aantal vakantidagn mist. In d polisvoorwaardn van d vrzkringsmaatschappij staat t lzn waarvoor j prcis bnt vrzkrd. D schad di d aanliding vormt voor aanspraak op n ris- n/of annulringsvrzkring mot j altijd rst bij d vrzkraar claimn. Mocht d vrzkraar d schad nit vrgodn n is d risorganisati aanspraklijk, dan kan d rizigr ht schadgval daar voorlggn. D risorganisati is nit aanspraklijk als haar gn schuld trft of d situati nit volgns d in Ndrland gldnd rchtsopvattingn voor haar rkning komt. Houd ook thuis d stmming r in Ht is vrstandig d thuisblijvrs altijd t latn wtn waar j zit. Als zij j vakantiadrs n tlfoonnummr bij d hand hbbn, blijf j brikbaar. Dat gldt natuurlijk ook andrsom. Daarom wordn bij ht bokn van d ris ook ggvns gvraagd van n rlati, zodat bij bijzondr gburtnissn d thuisblijvrs kunnn wordn brikt. Zo houd j ht vakantiplzir optimaal: Vrmld j adrs op n gslotn koffrlabl om n moglijk inbraak op j huisadrs tijdns jouw afwzighid zovl moglijk t voorkomn. Laat gn kostbaarhdn n blangrijk papirn in huis liggn. Sprk gn boodschap in op j antwoordapparaat waaruit blijkt dat j op ris bnt. Laat d plantn gwoon voor ht raam staan. Vraag n famililid of knnis d brivnbus rglmatig t lgn n d post uit ht zicht t lggn. En dan... op ris! Koffrs pakkn Alls grgld? Dan wordt ht tijd j koffrs t pakkn. Bij chartr- n lijndinstvluchtn mag j in d mst gvalln maximaal 20 kg bagag gratis mnmn. Voor kindrn tot 2 jaar gldt dat hlaas (nog) nit. J mag pr prsoon één stuk handbagag hbbn. Do daar rispapirn, paspoort, mdicijnn n zakn van (gld)waard in. Mr dan 20 kg in j koffr? Dan kan dat xtra gld kostn. Wg j spulln dus vóór j op pad gaat. Op ht vligvld (n stds vakr ook bij vrtrk uit havns) wordt bagag gcontrolrd mt lktronisch apparatuur. Voor zovr dit al als bagag is togstaan mot j lktrisch n lktronisch apparatuur (mt uitzondring van fototostlln n mobil tlfoons) nit in j handbagag, maar in j koffr mnmn. Dit gldt ook voor schrp voorwrpn. Bij n ris pr touringcar mag pr prsoon één koffr van normal afmtingn wordn mgnomn. Pr (intrnational) trin is d togstan bagag bprkt tot koffrs n tassn di ondr n bovn d zitplaats kunnn wordn opgborgn. D douan kan j vragn aan t tonn dat bpaald lux artikln (siradn, fotoapparatuur tc.) bij vrtrk uit Ndrland al in j bzit warn. Nm daarom als ht kan n aankoop- of garantibwijs m. Vrtrktijdn controlrn J vligtuig, trin of bus missn, daar mot j natuurlijk nit aan dnkn. Daarom is ht raadzaam bij ontvangst van j rispapirn mtn d vrtrktijdn in d tickts t bkijkn. Dz kunnn afwijkn van d opggvn of in ht risprogramma vrmld tijdstippn. Als r op één dag mrdr vrtrkmoglijkhdn naar dzlfd bstmming zijn, kan d risorganisator hlaas gn voorkur accptrn. Hffingn Voorzovr hffingn (toslagn) voor vligrizn bknd zijn bij ht vaststlln van d rissom zijn z daarin opgnomn. Maar ht is nit uitgslotn dat ná ht vaststlln van d rissom n vóór d volldig btaling daarvan alsnog n toslag mot wordn doorblast. Bij boking van chartrvligrizn di door Ndrlands luchtvaartmaatschappijn wordn uitgvord binnn Europa n naar landn rond d Middllands Z gldt n prijsgaranti. Vrtragingn Fils n oponthoud in ht wg- n railvrkr komn rglmatig voor. Dus ga tijdig d dur uit als j op ris gaat. Zkr in drukk vakantipriodn is ht van blang ruim op tijd op d luchthavn t zijn, zodat j j bijtijds voor d inchck kunt mldn. Ook in d luchtvaart komn hlaas vrtragingn voor. Dit blijft zolang ovrhdn in d Europs Uni gn optimaal gbruik van ht luchtruim tostaan n n intgral Europs vrkrsliding ontbrkt. 6 Voorprt & voorbridingn En dan... op ris! 7

5 Wat btknt voor vligrizigrs d EU-vrordning DBC? Zij lgt d Europs luchtvaartmaatschappijn vrplichtingn op in n drital mt nam gnomd situatis: instapwigring (vlucht wordt uitgvord, maar passagir mag nit m); annulring (vlucht vrvalt); langdurig vrtraging. Luchtvaartpassagirs hbbn in bpaald nadr omschrvn gvalln rcht op logis n vrzorging, altrnatif vrvor of rstituti van d ticktprijs n vntul n gldlijk compnsati. Ht zijn d luchtvaartmaatschappijn di j hirovr prcis motn informrn n voor uitvoring zorgdragn. Bij chartrvluchtn komt instapwigring nauwlijks voor. Wl zijn r soms vluchtwijzigingn of langdurig vrtragingn. Bij langdurig vrtragingn bstaat gn rcht op gldlijk compnsati, wl op vrzorging n logis, n in xtrm gvalln op rstituti. D DBC-vrordning is n zaak tussn airlins n luchtvaartpassagirs n daar staan d risorganisatis buitn. DBC-kwstis n -claims wordn dan ook door d airlins afghandld. Risorganisatis vrwijzn j, als j mnt n DBC-claim t hbbn, door naar luchtvaartmaatschappijn. Indin j n pakktris hbt gbokt, brngt dz rgling géén vrandring in d vrhouding tussn d risorganisator n d rizigr n kun j trcht bij jouw touroprator. D ANVR-Risvoorwaardn blijvn van topassing. Voor all duidlijkhid: bij vrtraging hb j, op grond van dz EU-vrordning, géén rcht op gldlijk compnsati. Algmn vrvorsvoorwaardn luchtvaartmaatschappijn Op ht vrvor vrricht door Ndrlands luchtvaartmaatschappijn zijn hun algmn vrvorsvoorwaardn van topassing. Dz voorwaardn zijn bij d btrffnd maatschappijn op t vragn dan wl bschikbaar via hun wbsits. Aanspraklijkhidsbprkingn D aanspraklijkhidsbprkingn, volgns ht vrdrag van Montral, voor uw vlucht uitgvord door EU-luchtvaartmaatschappijn zijn als volgt: 1. D aanspraklijkhid in gval van ovrlijdn of ltsl van passagirs is nit door financiël limitn bprkt. Vrvordr kan aan d schad- vrgodinggrchtigd n voorschot btaln toriknd om d onmiddllijk conomisch bhoftn t lnign BTR (ongvr 1.230,-) in gval van vrnitiging, vrlis, bschadiging of vrtraging van d bagag. Ligt d waard van uw bagag hogr dan dz limit, dan dint u Vrvordr hirvan op d hoogt t stlln bij d chck-in of r zorg voor t dragn dat ht volldig vrzkrd is voorafgaand aan vrtrk BTR (ongvr 5.100,-) in gval van vrtraging. (Dz knnisgving is vrist volgns EU-vrordning no. 889/2002.) Ht vrblijf tijdns d ris Risdagn J gbokt ris wordt altijd in hl dagn aanggvn. J 10-daags ris kan op d rst dag bijvoorbld bginnn mt n vrtrk om uur n op d tind dag indign mt n aankomst om uur. Maar j 8-daags vrblijf mt zowl n risdag hn als trug is toch ook n 10-daags ris. Informr hir naar n voorkom tlurstllingn. VEILIGHEID Nog n paar tips tr vrhoging van j vilighid op vakanti: Pas op voor zakknrollrs. Do kostbaarhdn in d kluis van d accommodati. Laat waardvoll zakn nooit zichtbaar achtr in d auto. Draag bzittingn (siradn, fototostlln n zoghtn mony-blts ) nooit opvallnd. Informr in wlk buurtn j btr nit kunt komn. Maak vooraf afsprakn ovr d prijs van n taxirit. Vrblijf Bok j alln logis, dan zijn r géén maaltijdn inbgrpn. Bij halfpnsion is zowl ht ontbijt als ht dinr inbgrpn. Bij volpnsion gaat ht om ontbijt, lunch n dinr. Enprsoonskamrs D vraag naar nprsoonskamrs is nog stds grotr dan ht aanbod. D schaars nprsoons -kamrs zijn hlaas nogal ns van mindr kwalitit. Vaak wordn twprsoonskamrs voor nprsoonsgbruik aangbodn, maar dan wl tgn n toslag. Ht is van blang j hirovr god t latn voorlichtn door ht risburau, zodat j prcis wt waar j aan to bnt. Tim sharing Op sommig vakantibstmmingn kun j wordn bnadrd om zoghtn gbruiksrchtn op accommodatis t kopn. Bij dz vorm van priodik igndom (intrnationaal bknd ondr d naam tim sharing) gaat ht in vl gvalln om ht vastlggn van vl tinduizndn uro s. All rdn om j trughoudnd op t stlln. Mocht j toch sriuz blangstlling hbbn, ga dan vooral na of d informati juist n volldig is. Maak in lk gval gbruik van ht rcht op n afkolingspriod (n bdnktijd van tn minst tin dagn na ht ondrtknn van ht contract). Bouwactivititn Bstmmingn don r alls aan om d vakantigangr zovl moglijk t bidn. Dat kan soms btknn dat r bouwactivititn zijn in vrband mt n niuw accommodati, d aanlg van n wg, tc. D risorganisati mot d rizigr ovr blangrijk bouwactivititn bij d gbokt accommodati zo spodig moglijk inlichtn. Excursis Excursis of andr dinstn di d risorganisati in ht programma aanbidt als ondrdl van d gbokt ris valln ondr haar aanspraklijkhid. Als j op d bstmming, al dan nit via bmiddling van d risliding, n xcursi of andr dinst bokt, aanvaardt d risorganisati in ht algmn gn aanspraklijkhid. Miliu n torism Ws ook in j vakanti zuinig op ht miliu! D ANVR splt n activ rol in ht bhoud n waar nodig d vrbtring van ht miliu. Ht is zich bwust van d nauw rlati tussn miliu n torism n wil ook in d tokomst d kwalitit van d vakanti op n hoog pil houdn. D ANVR nmt tal van maatrgln om ht miliu t bschrmn. Ho j als rizigr ook n stntj kan bijdragn, ls j ldrs in dit bokj. D andr kant van ht vakantiland D ANVR ondrstunt d bstrijding van sksul misbruik van kindrn. ANVR-ldn mogn zich op gn nkl wijz inlatn mt ht organisrn of aanbidn van rizn di (md) kindrprostituti tn dol hbbn. Zij dragn r zorg voor dat contractn mt hotls kunnn wordn opgzgd als dz glgnhid gvn tot drglijk praktijkn. En bdnk: sksul misbruik van kindrn is strafbaar in Ndrland, ook al wrd ht misdrijf in ht buitnland bgaan ( Klachtn Idrn in d risbranch dot zijn uitrst bst ht j zovl moglijk naar d zin t makn, maar dsondanks kan r natuurlijk wat misgaan. Bijvoorbld door mnslijk of organisatorisch foutn, actis, ht wr, calamititn, ovrhidsbpalingn of tchnisch mankmntn. J dint natuurlijk tijdns n vakanti ook rkning t houdn mt d waardn n normn in ht land van j kuz. Trug naar huis Vrtrktijd trugris Ga uitrlijk 24 uur vóór ht aanggvn tijdstip van vrtrk van d trugris na of dit tijdstip nog klopt. Rizigrs di alln vrvor hbbn gbokt of in n accommodati vrblijvn di nit door d risliding wordt bzocht, motn d procdur volgn di in d rispapirn staat vrmld. Als j dz aanwijzingn nit juist opvolgt, kunnn d hiruit voortvloind kostn (altrnatif voor n gmist trugris) voor jouw rkning komn. Vrbodn souvnirs Bschrmd plantn (bijv. cactussn) n dirn (bijv. koraal) mogn nit wordn ingvord. Opgztt dirn of souvnirs di zijn gmaakt van dirn of gdroogd plantn zijn dus tabo. Bhandl dir n plant op j bstmming mt zorg n rspct, nt zoals j dat in Ndrland gwnd bnt. Ook god om t wtn: ht is vrbodn nagmaakt mrkartikln vanuit ht buitnland m t nmn; d douan nmt z in bslag. Bzit of smokkl van drugs wordt ovral op d wrld strng gstraft. Wi mt drugs wordt aanghoudn, riskrt n langdurig gvangnisstraf. 8 Ht vrblijf tijdns d ris Trug naar huis 9

6 En paar zakn nog vn op n rijtj: J bnt vrplicht n tkortkoming op d bstmming zo spodig moglijk bij d dinstvrlnr n/of d risliding t mldn. Want alln zo kan vrstoord vakantignot n d schad door n tkortkoming tot n minimum wordn bprkt. Als j d tkortkoming nit mldt, kan dit nadlig gvolgn voor j hbbn. Ht kan zijn dat d tkortkoming, ook na bmiddling van d risliding, nit naar tvrdnhid wordt opglost. J dint dan d risliding t vragn n klachtnrapport op t stlln n t ondrtknn. D risliding is hirto vrplicht. Als r gn risliding aanwzig is, waarschuw dan dirct d risorganisati in Ndrland. Zondr klachtnrapport kan na trugkr in Ndrland d klacht andrs nit door d risorganisati in bhandling wordn gnomn. Binnn n maand na trugkr in Ndrland kun j via j bokingskantoor n klacht indinn bij d risorganisati. Kom j r hlaas nit uit mt j risorganisati of bokingskantoor, dan kun j binnn dri maandn na trugkr in Ndrland j klacht voorlggn aan d onafhanklijk Gschillncommissi Rizn. D ANVR kan hirbij nit bmiddln of uitsprakn don. Europs Consumntn Cntrum (ECC) Dit cntrum ( nl) is r voor consumntn mt n klacht ovr n ondrnmr in n andr Europs land. In 26 landn bvindn zich zustrorganisatis waar ht ECC m samnwrkt om op nvoudig wijz tot n oplossing t komn. D dinstvrlning is in princip kostloos. Voor actul niuws ovr landninformati, risadvizn, grnsdocumntn, ANVR-risondrnmingn, bstmmingn, mst gstld vragn, niuws, risondrwrpn, tc. Nwtonstraat SB Hrhugowaard T +31 (0) Dirct mail Inkjttn Lasrprintn Saln Couvrtrn Fulfilmnt Vrpakkn Flowpackn Rsponsvrwrking 10 En paar zakn nog vn op n rijtj

7 Stichting Garantifonds Risgldn Postbus 4040, 3006 AA Rottrdam Garantirgling Dol garantirgling Artikl 1 D Stichting Garantifonds Risgldn hirna t nomn: SGR, hft zich ovrnkomstig n binnn d grnzn van haar hirondr t vrmldn statutair dolstllingn tn opzicht van haar dlnmrs vrplicht tot ht don van uitkringn aan of voor consumntn. Door d boking bij n dlnmr aanvaardt d consumnt dz garanti. Dol n middln Artikl 2.1 Ht dol van SGR luidt als volgt: D stichting hft tn dol ht don van uitkringn aan of voor consumntn tr zak van op d Ndrlands markt aangbodn n afgslotn risovrnkomstn, of ovrnkomstn van vrvor mt uitzondring van luchtvrvor pr lijndinsttickt of ovrnkomstn van vrblijf, indin dz consumntn gldlijk schad lijdn in gvalln dat d btrokkn risorganisator, risagnt, vrvordr of vrstrkkr van vrblijf wgns financil onvrmogn nit prstrt.. Artikl 2.2 D in lid 1 van dit artikl bdold uitkringn zulln alln gschidn indin n voorzovr: a. n dlnmnd risorganisator, n dlnmnd vrvordr of n dlnmnd vrstrkkr van vrblijf wgns financil onvrmogn nit kan prstrn n d risovrnkomst, d ovrnkomst van vrvor of d ovrnkomst van vrblijf door d consumnt htzij rchtstrks htzij door bmiddling van n risagnt bij d dlnmnd risorganisator, vrvordr of vrstrkkr van vrblijf is afgslotn; b. n nit-dlnmnd risorganisator, n nit-dlnmnd vrvordr, of n nit-dlnmnd vrstrkkr van vrblijf wgns financil onvrmogn in gbrk blijft t prstrn, voorzovr d prstati van dz nitdlnmr is aangbodn n ovrngkomn door bmiddling van n dlnmr n dz dlnmr wgns financil onvrmogn nit in staat is d btaald rissommn, vrvorgldn n/of vrblijfsgldn trug t btaln; c. n dlnmnd risagnt wgns financil onvrmogn in gbrk blijft gldig risdocumntn t lvrn, indin n voor zovr d risorganisator, d vrvordr n/of vrstrkkr van vrblijf nit jgns d consumnt tot nakoming ghoudn is; d. ht nit prstrn van n dlnmnd risorganisator, dlnmnd risagnt, dlnmnd vrvordr of dlnmnd vrstrkkr van vrblijf, bstaat in ht wgns financil onvrmogn nit voldon aan d consumnt van n schadvrgoding, waarto bdold dlnmr krachtns n bindnd uitspraak van d Gschillncommissi Rizn danwl n onhrroplijk rchtrlijk uitspraak ghoudn is. Hirmd wordt glijkgstld ht gval, waarin d consumnt - naar gnogn van ht bstuur - kan aantonn n kwalititsklacht bij d dlnmr t hbbn ingdind voordat sprak was van financil onvrmogn n d klacht door d curator is rknd. Artikl 2.3 D in lid 1 bdold uitkringn zulln d btaald rissom, vrvorgldn n/of vrblijfsgldn, of indin d ris n/of ht vrblijf rds tn dl is gnotn, n vnrdig dl daarvan, nit t bovn gaan. Van vrgoding zijn uitgslotn d btaald vrzkringsprmis n poliskostn, wijzigingskostn, kostn voor ht vrkrijgn van visa.d. n bij d uitkringn krachtns lid 2 ondr lttr d. d gmaakt procskostn n d rntdrving. Artikl 2.4 Uitkringn als bdold in lid 1 wordn slchts gdaan in gval d consumnt d boking mt contant n/of giraal gld hft btaald. Gn uitkringn wordn gdaan voor bokingn voorzovr tot stand gkomn op basis van spaarzgls, bonnn, Airmils n drglijk. Nit prstrn Artikl 3.1 Of r sprak is van n nit prstrn door n dlnmr als gvolg van dins financil onvrmogn staat uitsluitnd tr boordling van SGR. Artikl 3.2 Voorzovr d risovrnkomst ht vrvor omvat n d plaats van bstmming rds is brikt, wordt zorggdragn voor d trugris. Rchthbbndn Artikl 4 Binnn d grnzn van ht vornstaand komn in bginsl voor n uitkring door SGR in aanmrking: - d consumnt di partij is bij n ris-, vrvors- of vrblijfsovrnkomst mt n dlnmr n tvns in ht bzit is van n bokingsformulir rsp. factuur mt ht/d daarop btrkking hbbnd btalingsbwijs(zn). - d consumnt di partij is bij n ris-, vrvors- of vrblijfsovrnkomst mt n nit-dlnmr, maar di gbokt hft bij n dlnmr n tvns in ht bzit is van n bokingsformulir rsp. factuur van di dlnmr mt ht/d daarop btrkking hbbnd btalingsbwijs(zn). Uitkringn Artikl 5.1 D consumnt is vrplicht zijn aanspraak op SGR gldnd t makn uitrlijk binnn 2 maandn nadat hm tr knnis is gkomn dan wl hij in rdlijkhid had kunnn wtn dat d dsbtrffnd dlnmr aan SGR als gvolg van financil onvrmogn nit aan zijn vrplichtingn jgns hm kan voldon. Artikl 5.2 In ht gval bdold in artikl 2.2 ondr lttr d. gaat d in ht vorig lid bdold trmijn van tw maandn in op d datum van d uitspraak, indin dz valt nà ht intrdn van ht financil onvrmogn van d dlnmr. Indin tussn d datum van d uitspraak n ht intrdn van ht financil onvrmogn n priod is glgn langr dan dri maandn, wordt gn uitkring gdaan, tnzij door d consumnt - naar gnogn van SGR - aannmlijk is gmaakt dat all moglijk maatrgln tr uitvoring van d uitspraak zijn gnomn. Artikl 5.3 D consumnt hft slchts aanspraak op uitkring door SGR indin SGR binnn d grnzn van haar dolstlling n dz garantirgling ghoudn is tot ht don van n uitkring aan of voor d consumnt, dit laatst mt inachtnming van art. 10 n d consumnt hft voldaan aan d hirondr t vrmldn vrplichtingn. Vrplichtingn van d consumnt Artikl 6.1 D consumnt dint zich tnind aanspraak op uitkring t makn t wndn tot ht bokingskantoor van d dlnmr. Artikl 6.2 Indin hij van ht bokingskantoor onvrhoopt gn of nit voldond mdwrking ondrvindt bij ht vrkrijgn van d uitkring kan d consumnt zich rchtstrks tot SGR wndn. Artikl 6.3 Ht nit tijdig indinn van d claim waarbij ht in d navolgnd ldn bpaald in acht mot wordn gnomn dot d aanspraak op uitkring vrvalln (art. 5.1 n 5.2). Artikl 6.4 Idr consumnt is vrplicht bij ht indinn van zijn claim aan ht bokingskantoor c.q. SGR ovr t lggn n af t gvn: 1. ht bokingsformulir, rsp. d factuur; 2. ht/d daarop btrkking hbbnd btalingsbwijs(zn); 3. d vntul in zijn/haar bzit zijnd risdocumntn, zoals vrvorbiljttn, tickts, vouchrs.d. Artikl 6.5 Zolang r n van d op d grond van ht bovnstaand ovr t lggn n af t gvn bschidn ontbrkt hft d consumnt gn aanspraak op uitkring, zulks onvrmindrd htgn in d art. 5 n 6.3 is bpaald. Last n volmacht Artikl 7 D consumnt wordt gacht aan ht voormld bokingskantoor last n volmacht t hbbn ggvn voor all handlingn wlk noodzaklijk zijn om tot incasso t grakn van ht bdrag waarop d consumnt ingvolg d garanti jgns SGR aanspraak kan makn. Cssi n subrogati Artikl 8.1 In ht gval SGR aan of tn bhov van d consumnt btalingn vrricht, wordt SGR gsubrogrd in d rchtn van d consumnt jgns d btrokkn dlnmr. Artikl 8.2 D consumnt is, indin SGR dat vrlangt, vrplicht m t wrkn aan cssi aan SGR van zijn rchtn jgns d btrokkn dlnmr n/of d al dan nit aan SGR dlnmnd btrokkn touroprator, vrvordr, vrhuurdr n/ of vrstrkkr van vrblijf. Op rst vrzok van SGR dint d consumnt mt btrkking tot d hirvoor bdold rchtn akt(n) van cssi volgns door SGR vast t stlln modl(ln), tr hoogt van zijn aanspraak op uitkring, t ondrtknn. Artikl 8.3 Zolang d consumnt d in ht voorgaand lid vastglgd vrplichting nit nakomt hft hij gn aanspraak op uitkring. Aanwijzingn Artikl 9 D consumnt is vrplicht zich t houdn aan door SGR t gvn aanwijzingn m.b.t. d indining van d claim. Vrvangnd ris tc. Artikl 10.1 SGR bhoudt zich ht rcht voor in voorkomnd gvalln in plaats van trugbtaling van btaald rissommn, vrvor- n vrblijfsgldn, d uitvoring van d risovrnkomst, d ovrnkomst van vrvor of van vrblijf zlf tr hand t nmn, in wlk gval d mt d risorganisator, vrvordr n/of vrstrkkr van vrblijf ovrngkomn voorwaardn van topassing zulln blijvn. Artikl 10.2 Tvns is SGR grchtigd d consumnt d kus t latn tussn n trugbtaling van d rds btaald rissommn, vrvor- n vrblijfsgldn n ht bokn van n vrvangnd ris, vrvangnd vrvor of vrvangnd vrblijf, voorzovr nodig mt bijbtaling of trugbtaling wannr d prijs van ht vrvangnd product hogr of lagr is dan d uitkring waarop d consumnt aanspraak hft. Artikl 10.3 D consumnt zal nimmr van SGR kunnn vrlangn dat zij n andr prstati vrricht dan ht zorgdragn voor trugris n/of ht don van n uitkring tot ht bdrag van d door d consumnt btaald rissommn, vrvorn vrblijfsgldn, of, indin d ris n/of ht vrblijf rds tn dl is gnotn, n vnrdig dl daarvan. Wijziging Artikl 11.1 SGR is grchtigd dz garantirgling in ovrlg mt d raad van tozicht t wijzign. Artikl 11.2 Bindnd is d garantirgling, di tn tijd van d boking laatstlijk is vastgstld. Stichting Garantifonds Risgldn Postbus 4040, 3006 AA Rottrdam 12 Stichting Garantifonds Risgldn Stichting Garantifonds Risgldn 13

8 Stichting Calamititnfonds Rizn Postbus 4040, 3006 AA Rottrdam Garantirgling Dol garantirgling Artikl 1.1 D Stichting Calamititnfonds Rizn hirna t nomn: Calamititnfonds, hft zich ovrnkomstig n binnn d grnzn van haar hirondr t vrmldn statutair dolstllingn tn opzicht van haar dlnmrs vrplicht tot ht don van uitkringn aan of voor drdn, vrdr consumntn t nomn. Door ht aangaan van n ovrnkomst mt d dlnmr als bdold in artikl 2.1 van dz garantirgling aanvaardt d consumnt dz garanti. Artikl 1.2 Mt uitzondring van bokingn van in Ndrland gsiturd accommodati n/of vrvor binnn Ndrland alsmd van bokingn mt n total prijs di lagr is dan 150,00 brngn d dlnmrs van ht Calamititnfonds aan consumntn d door ht bstuur van ht Calamititnfonds in ovrlg mt d raad van tozicht vastgstld consumntnbijdrag in rkning. Dol n middln Artikl 2.1 Ht dol van ht Calamititnfonds luidt als volgt: D stichting hft tn dol ht don van uitkringn aan of voor drdn tr zak van d op d Ndrlands markt aangbodn n afgslotn risovrnkomstn, of ovrnkomstn van vrvor of ovrnkomstn van vrblijf van prsonn indin dz drdn hirna t nomn: d consumntn gldlijk schad lijdn in gvalln dat d btrokkn risorganisator, vrvordr of vrstrkkr van vrblijf zijn vrplichtingn uit d ovrnkomst nit of nit volldig kan of mag nakomn als gvolg van n calamitit of n drignd calamitit. Artikl 2.4 Indin n voor zovr mt inachtnming van ht hirvoor bpaald rcht op uitkring bstaat, gldt dat d vrgodingsplicht van ht Calamititnfonds is bprkt tot d alsdan bschikbar hrvrzkringsdkking inclusif ht zognaamd ign risico. Artikl 2.5 Uitkringn als bdold in lid 1 wordn slchts gdaan in gval d consumnt d boking mt contant n/of giraal gld hft btaald. Gn uitkringn wordn gdaan voor bokingn voor zovr tot stand gkomn op basis van spaarzgls, bonnn, Airmils n drglijk, mt uitzondring van Airmils waarvan d waard in chartaal gld is uitgdrukt. Uitkringsvatbar situati Artikl 3.1 Of r sprak is van n n uitkringsvatbar situati als bdold in artikl 2 lid 2 ondr c. staat uitsluitnd tr boordling van d calamititncommissi als bdold in artikl 13 van d statutn van ht Calamititnfonds. Artikl 3.2 D consumnt dint zich - op straff van vrlis van zijn rcht op uitkring - t houdn aan d vaststlling n instructis van d calamititncommissi. Ht Calamititnfonds zal hm dz zo spodig moglijk, ondr mr via d publik mdia n/of d dlnmr, bknd makn. Dkkingsbprking Artikl 4.1 Of n dkkingsbprking als bdold in artikl 13 lid 4 van d statutn mot wordn ingstld staat uitsluitnd tr boordling van d calamititncommissi als bdold in artikl 13 van d statutn. Schad/uitkringn Artikl 6.1 Ondr d t vrgodn gldlijk schad van d consumnt als bdold in artikl 2 lid 1 wordt - mt uitsluiting van idr andr (gldlijk) schad - vrstaan: - als d ris voortijdig is afgbrokn: d vntul xtra kostn van rpatriëring n ht vrlis van (ht mt ht nit gnotn vakantidl corrspondrnd dl van) d rissom; - als d ris gwijzigd wordt voortgzt: d mt d wijziging samnhangnd xtra riskostn, doch uitsluitnd voor zovr d gwijzigd ris qua aard n prijsnivau vrglijkbaar is mt d oorspronklijk ris. Artikl 6.2 D consumnt hft slchts aanspraak op uitkring door ht Calamititnfonds indin ht Calamititnfonds binnn d grnzn van haar dolstlling n dz garantirgling ghoudn is tot ht don van n uitkring aan of voor d consumnt, dit laatst mt inachtnming van artikl 11 n mits d consumnt hft voldaan aan d hirondr t vrmldn vrplichtingn. Artikl 6.3 D stichting is nit aanspraklijk voor schad van d consumnt wlk ht gvolg is van n vaststlling of instructi als bdold in artikl 3 lid 2, ook nit wannr d commissi van brop hft uitgsprokn dat d vaststlling of d instructi d tots van artikl 12 lid 2 van ht bropsrglmnt nit kan doorstaan. Artikl 6.4 Voor zovr d voor uitkring in aanmrking komnd schad van d consumnt door d dlnmr is of wordt vrgod, wordt d dlnmr gsubrogrd in d rchtn van d consumnt jgns ht Calamititnfonds. Last n volmacht Artikl 8 D consumnt wordt gacht aan (ht voormld bokingskantoor van) d dlnmr last n volmacht t hbbn ggvn voor all handlingn wlk noodzaklijk zijn om tot incasso t grakn van ht bdrag waarop d consumnt ingvolg d garanti jgns ht Calamititnfonds aanspraak kan makn. Rgrs n cssi Artikl 9.1 In ht gval dat ht Calamititnfonds aan of tn bhov van d consumnt btalingn vrricht wgns vrplichtingn waarvoor op grond van d statutn n rglmntn n/of d risovrnkomst, d ovrnkomst van vrvor of d ovrnkomst van vrblijf d dlnmr jgns d consumnt aanspraklijk is, hft ht Calamititnfonds rgrs op d dlnmr n zal d consumnt mwrkn aan cssi aan ht Calamititnfonds van zijn rchtn jgns d dlnmr tr hoogt van voornomd btalingn door ht Calamititnfonds. Artikl 9.2 Indin vrlangd is d consumnt vrplicht op rst vrzok van ht Calamititnfonds akt(n) van cssi volgns d door ht Calamititnfonds vast t stlln modl(ln) mt btrkking tot d hirvoor bdold rchtn t ondrtknn. Artikl 9.3 Zolang d consumnt d in ht voorgaand lid vastglgd vrplichting nit nakomt hft d consumnt gn aanspraak op uitkring. Aanwijzingn Artikl 2.2 D in lid 1 bdold uitkringn zulln alln gschidn indin n voor zovr: a. d ris, ht vrvor of ht vrblijf zijn ovrngkomn mt n dlnmr van d stichting; b. op d ovrnkomst d ANVR-Risvoorwaardn van topassing zijn; c. d calamititncommissi als bdold in artikl 13 van d statutn van ht Calamititnfonds hft vastgstld n bkndgmaakt dat voor d plaats waar d ovrnkomst mot wordn uitgvord n uitkringsvatbar situati bstaat of hft bstaan n d ris, ht vrvor of ht vrblijf vóór d bkndmaking van d vaststlling was aangvangn; d. ht in lid 1 bdold vrvor of vrblijf n toristisch karaktr draagt;. d consumnt zijn schad nit kan vrhaln op drdn. Artikl 2.3 D in lid 1 bdold uitkringn zulln d btaald rissom, vrvorgldn of vrblijfsgldn, in voorkomnd gval vrmrdrd mt d mrkostn van rpatriëring of aanpassing van n ris of vrblijf, nit t bovn gaan. Van vrgoding zijn uitgslotn btaald vrzkringsprmis n ovrig btalingn, zoals visumkostn, wijzigingskostn, fax- n tlfoonkostn, administratikostn n d bijdrag voor ht Calamititnfonds. Artikl 4.2 Na bkndmaking van n dkkingsbprking zijn zowl d dlnmr als d consumnt, op wins ovrnkomst d dkkingsbprking van topassing is, grchtigd d risovrnkomst of ovrnkomst van vrvor of ovrnkomst van vrblijf vanaf 30 dagn vóór d ovrngkomn ris- rspctivlijk vrblijfdatum kostloos t annulrn. D consumnt di van di moglijkhid gn gbruik maakt, vrlist mt btrkking tot zijn ovrnkomst ht rcht op uitkring als bdold in artikl 2 van d statutn. Artikl 4.3 D consumnt di na bkndmaking van n dkkingsbprking n ovrnkomst als bdold in artikl 2 lid 1 van d statutn sluit, waarop d dkkingsbprking van topassing is, hft gn rcht op garanti van d stichting. Rchthbbndn Artikl 5 Binnn d grnzn van ht vornstaand komt in bginsl voor n uitkring door ht Calamititnfonds in aanmrking: - d consumnt di partij is bij n ris-, vrvors- of vrblijfsovrnkomst mt n dlnmr n tvns in ht bzit is van n bokingsformulir rsp. factuur mt ht/d daarop btrkking hbbnd btalingsbwijs(zn) n di aan d in artikl 1 lid 2 bdold vrplichting tot afdracht van d consumntnbijdrag hft voldaan. Vrplichtingn van d consumnt Artikl 7.1 D consumnt is vrplicht zijn aanspraak op ht Calamititnfonds uitrlijk 1 maand na trugkr van d ris gldnd t makn op straff van vrval van zijn rchtn. Artikl 7.2 D consumnt dint zich tnind aanspraak op uitkring t makn t wndn tot (ht bokingskantoor van) d dlnmr. Artikl 7.3 Indin hij (van ht bokingskantoor) van d dlnmr onvrhoopt gn of nit voldond mdwrking ondrvindt bij ht vrkrijgn van d uitkring kan d consumnt zich rchtstrks tot ht Calamititnfonds wndn. Artikl 7.4 Idr consumnt is vrplicht bij ht indinn van zijn claim aan (ht bokingskantoor van) d dlnmr c.q. ht Calamititnfonds ovr t lggn n af t gvn: 1. d factuur; 2. ht/d daarop btrkking hbbnd btalingsbwijs(zn). Artikl 7.5 Zolang r één van d op d grond van ht bovnstaand ovr t lggn n af t gvn bschidn ontbrkt hft d consumnt gn aanspraak op uitkring. Artikl 10 D consumnt is vrplicht zich t houdn aan door ht Calamititnfonds t gvn aanwijzingn mt btrkking tot d indining van d claim. Uitvoring door ht Calamititnfonds zlf Artikl 11 Ht Calamititnfonds bhoudt zich ht rcht voor in voorkomnd gvalln d rpatriëring of ht wijzign van d ris zlf tr hand t nmn, in wlk gval d mt d risorganisator, vrvordr n/of vrstrkkr van vrblijf ovrngkomn voorwaardn van topassing zulln blijvn. Wijziging Artikl 12.1 Ht Calamititnfonds is grchtigd dz garantirgling in ovrlg mt d raad van tozicht t wijzign. Artikl 12.2 Bindnd is d garantirgling, di tn tijd van d boking laatstlijk is vastgstld. Stichting Calamititnfonds Rizn Postbus 4040, 3006 AA Rottrdam 14 Stichting Calamititnfonds Rizn Stichting Calamititnfonds Rizn 15

9 7 tips voor vakantiplzir U gaat op vakanti om t gnitn van d vrijhid, om t gaan n t staan waar u wilt. Dat vakantiplzir laat u zich door nits of nimand afpikkn. Ondrstaand tips kunnn u daarbij hlpn. Bsf dat u altijd zlf vrantwoordlijk bnt. Zok, als dz tips in uw situati nit van topassing mochtn zijn, dus altijd naar d bst moglijk oplossing. Schoolvakantis 2007 / 2008 Ondrstaand trft u ht ovrzicht aan van d schoolvakantis in Ndrland. D data voor d zomrvakantis zijn vrplicht vanuit d ovrhid, voor d ovrig vakantis is sprak van n advis. 1 2 Nm zo winig moglijk waardvoll spulln n contant gld m op vakanti. Draag gld, btaalpasjs, chqus n risdocumntn altijd op bdkt wijz bij u in n borst- of buiktasj n houd zovl moglijk lichamlijk contact mt camra s n tassn. 3 Gaat u mt uw auto op vakanti? Laad uw auto n/of caravan uitsluitnd in op d dag van vrtrk. Parkr uw auto bij rustpauzs bij voorkur op n plaats waar u r zicht op kunt houdn. Laat nooit waardvoll spulln¹ n waardvoll papirn² achtr in uw auto n zorg rvoor dat uw ovrig bagag nit zichtbaar van buitnaf in d koffrbak ligt. Sluit uw auto n/of caravan altijd god af, ook tijdns rustpauzs of bij ht tankn. Nm bij ovrnachting ondrwg uw bagag mt u m naar uw ovrnachtingsplaats. Laad uw auto n/of caravan uit op d dag van aankomst. 4 Gaat u mt ht vligtuig, bus, trin of boot op vakanti? Nm uw waardvoll spulln¹, waardvoll papirn², brkbar spulln n mdicijnn m in uw handbagag. Laat bij vrmissing of bschadiging van ingchckt bagag bij vligrizn altijd n PIR ( Proprty Irrgularity Rport ) opmakn of andrs n vrklaring opmakn door d vrvorsmaatschappij n vraag n schriftlijk bwijs. Bnt u op uw bstmming? Laat uw waardvoll spulln n waardvoll papirn nit onbhrd achtr in uw hotlkamr, tnt, caravan, auto, op ht strand of waar dan ook. Maak gbruik van kluisjs wannr dz aanwzig zijn. En altrnatif is dat u di spulln altijd bij u draagt. Notr d nummrs van uw rispapirn zoals tlfoonnummr van d alarmcntral, paspoort of idntititsbwijs, rij- n kntknbwijs, auto-, ris- n ziktkostnvrzkring, bankpasj(s) n crditcard(s). Bwaar dz ggvns altijd apart van di documntn n bij imand thuis di u altijd vn kunt blln. Dnk ook ns aan lktronisch opslag zoals gsm, mmory stick n wbbasd mail. Mocht r ondanks bovnstaand voorzorgn toch its misgaan, do dan bij difstal, vrmissing of vrlis van bagag, risdocumntn n/of gld altijd dirct aangift bij d politi n vraag n afschrift van ht procs-vrbaal. 1) Mt waardvoll spulln bdoln wij bijvoorbld foto-, vido- n audioapparatuur, siradn n horlogs. 2) Mt waardvoll papirn bdoln wij bijvoorbld gld, chqus, btaalpasj n risdocumntn. Voor informati ovr risvrzkringn kunt u contact opnmn mt uw risvrzkraar of vrzkringsadvisur VOORJAARSVAKANTIE * rgio middn 17 fbruari - 25 fbruari 23 fbruari - 2 maart rgio zuid 17 fbruari - 25 fbruari 16 fbruari - 24 fbruari rgio noord 24 fbruari - 4 maart 23 fbruari - 2 maart MEIVAKANTIE all rgio s 28 april - 6 mi 26 april - 5 mi ZOMERVAKANTIE basis n spciaal ondrwijs rgio middn 21 juli - 2 sptmbr 19 juli - 31 augustus rgio zuid 30 juni - 12 augustus 5 juli - 17 augustus rgio noord 7 juli - 19 augustus 28 juni - 10 augustus voortgzt n voortgzt spciaal ondrwijs rgio middn 14 juli - 2 sptmbr 12 juli - 31 augustus rgio zuid 30 juni - 19 augustus 5 juli - 24 augustus rgio noord 7 juli - 26 augustus 28 juni - 17 augustus HERFSTVAKANTIE rgio middn 20 oktobr - 28 oktobr 11 oktobr - 19 oktobr rgio zuid 20 oktobr - 28 oktobr 11 oktobr - 19 oktobr rgio noord 13 oktobr - 21 oktobr 18 oktobr - 26 oktobr KERSTVAKANTIE all rgio s 22 dcmbr - 6 januari 20 dcmbr - 4 januari * Advisdata voor d voorjaarsvakanti valln nit samn mt d carnavalswk. Scholn in d rooms-katholik dln van ht land zulln wllicht nit d advisdata aanhoudn, maar vrij gvn mt carnaval Schoolvakantis 17

10 ANVR-risondrnmingn don n stap voor ht miliu......n zo kan j als vakantigangr n stntj bijdragn Schon strandn, bsnuwd wintrsportgbidn, piramids in Egypt: w willn r allmaal ook ovr 20 jaar nog volop van kunnn gnitn. Duurzaam torism is nits andrs dan vakanti virn én rkning houdn mt miliu, mnsn, natuur n cultuur zodat rizn in d tokomst ook nog god moglijk is. All ANVR-risorganisatis hbbn n miliublidsplan mt praktisch maatrgln opgstld. Ht miliublidsplan van ANVRrisorganisatis richt zich op ht inzttn van maatrgln op d divrs ondrdln van rizn: ht hotl of appartmnt, ht vrvor n d xcursis n ht vrmaak op d vakantibstmming 1. D ANVR-risorganisati waarbij j bokt, hft ook n god opglid miliucoördinator n bidt gn vastgstld onvrantwoord risproductn aan. Hirdoor wt j als vakantigangr di bokt bij n ANVR-risorganisati dat d risbranch graag n stap dot voor ht miliu. Wil j ook n stntj bijdragn? Hirna volgn nkl tips. 1 ) This initiativ and publication is financially supportd by th EU LIFE Environmnt programm Risgidsn uit? Maak n andr r blij m of brng d puntgav risgidsn trug naar ht risburau. Gf d auto op vakanti ook ns vrijaf. Ontdk ht plzir van wandln, fitsn, xcursis pr bus of boot. Hrlijk wat rust, ruimt, mindr drukt, mindr rijn, mindr fils. Prcis daarom is r vakantispriding. Gnit van n vakanti in ht voor- of nasizon! Vakantigangrs bpaln natuurlijk zlf ho z op vakanti gaan. Mt ht opnbaar vrvor naar d luchthavn is n miliuvrindlijk kuz. Wi droomt nit van d mooist strandn n schoon zwmwatr? Mt d Blauw Vlag zijn dz hl makklijk t vindn ( Wrldwijd n in Ndrland zijn divrs duurzam hotls n appartmntn t vindn, sommig mt n colabl. Vraag r naar bij uw risondrnming. Ho houdn vakantigangrs gld ovr? Koop of nm nooit souvnirs di gmaakt zijn van bschrmd dirn, (gdroogd) plantn, koraal. Laat dirn, plantn n koraal mt rust in hun natuurlijk omgving. Schoon watr is n kostbaar bzit. Op vl warm vakantibstmmingn, ook in Europa, is n gbrk aan watr. Ga r zuinig m om n nm n douch in plaats van n bad. Vol j thuis op vakanti n bspaar lktricitit. Do ht licht, d tlvisi n d radio uit als j d kamr van uw accommodati vrlaat. Gnit van d zomrzon n zt d airco nit zo hard. En dikk trui in d wintrsnuw kost mindr nrgi dan n ht vrwarming. Ook n natuurlifhbbr? En uitgztt rout door d natuur is n garanti voor ht bhoud van flora n fauna. Dus zt jouw votstap waar andrn al zijn gwst. Echt vilig wintrsportrs skiën, langlaufn n snowboardn op d aanggvn pists. Rspctr d gwoontn n gbruikn van d plaatslijk bvolking. Pas waar nodig j klding aan n fotografr alln mnsn di dat op prijs stlln. Vl Ndrlandrs tn thuis graag xotisch. Maar prof n stimulr ook op vakanti d plaatslijk kukn. Shop in d lokal winkl n gf zo n impuls aan d wrkglgnhid n vrdinstn tr plaats. Vrwn d prullnbak. Zwrfvuil is n grot rgrnis thuis n op vakanti. En als j wandlt in natuurgbidn of n bzok brngt aan stdn of dorpn laat dan gn afval achtr. Ris CO 2 -nutraal n compnsr als ht nit andrs kan ( Ontspannn auto rijdn, miliu n gld bsparn? Start mt ht Niuw Rijdn! ( 18 En stap voor ht miliu En stap voor ht miliu 19

11 ANVR-Risvoorwaardn Schiphol Travl Taxi Mt Schiphol Travl Taxi bgint uw vligris op d drmpl van uw ign dur. Waar u ook woont, wannr u wilt. Naast voordlig gdld vrvor, kunt u ook n privé taxi bokn. Op d avond voor vrtrk wordt uw ophaaltijd tlfonisch bvstigd. Rsrvrn: Via uw risburau, Schiphol.nl of bl mt ( 0,10 p/min.) Wl zo makklijk, Wl zo zkr. Dl n taxi al vanaf 19 pr prsoon Dz ANVR-Risvoorwaardn zijn totstandgkomn in ovrlg mt d Consumntnbond in ht kadr van d Coördinatigrop Zlfrgulringsovrlg van d SER n zijn laatstlijk hrzin in juni Bij d totstandkoming van dz voorwaardn is rkning ghoudn mt bstaand wttlijk bpalingn. U kunt dz voorwaardn ook nalzn op Extra clausul: D risorganisati kan ign, zlf vastgstld bpalingn aan ondrstaand ANVR- Risvoorwaardn tovogn. Hirovr hft gn ovrlg plaats gvondn tussn ANVR n Consumntnbond in ht kadr van d Coördinatigrop Zlfrgulringsovrlg van d Sociaal-Economisch Raad. Bhoudns d togstan afwijkingn als bdold in artikl 1 lid 4 kunnn dz bpalingn gn afbruk don aan dz risvoorwaardn n zijn uitsluitnd bdold om d positi van d consumnt vrdr t vrstrkn. Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Artikl 8 Artikl 9 Artikl 10 Artikl 11 Artikl 12 Artikl 13 Artikl 14 Artikl 15 Artikl 16 Artikl 17 Artikl 18 Inlidnd bpaling Totstandkoming n inhoud ovrnkomst Btaling Rissom Informati Risbschidn Wijzigingn door d rizigr In-d-plaatsstlling Annulring door d rizigr Opzgging door d risorganisator Wijziging door d risorganisator Aanspraklijkhid n ovrmacht Hulp n bijstand Uitsluiting n bprkingn aanspraklijkhid risorganisator Vrplichtingn van d rizigr Rnt n incassokostn Klachtn Gschilln Artikl 1 Inlidnd bpaling 1. In dz risvoorwaardn wordt vrstaan ondr: Risorganisator: dgn di, in d uitofning van zijn bdrijf, op ign naam aan ht publik of aan n grop prsonn van t vorn gorganisrd rizn aanbidt. Risovrnkomst: d ovrnkomst waarbij n risorganisator zich jgns zijn wdrpartij vrbindt tot ht vrschaffn van n door hm aangbodn van t vorn gorganisrd ris di n ovrnachting of n priod van mr dan 24 urn omvat alsmd tnminst tw van d volgnd dinstn: a. vrvor; b. vrblijf; c. n andr, nit mt vrvor of vrblijf vrband houdnd toristisch dinst, di n significant dl van d ris uitmaakt. Eign-vrvorrizn: rizn waarbij d rizigr alln vakantiaccommodati rsrvrt n ht vrvor zlf organisrt. Rizigr: a. d wdrpartij van d risorganisator, of b. dgn t wins bhov d ris is bdongn n di dat bding hft aanvaard, of c. dgn aan wi ovrnkomstig artikl 8 van dz voorwaardn d rchtsvrhouding tot d risorganisator is ovrgdragn. Bokingskantoor: ht bdrijf dat tussn d rizigr n d risorganisator bmiddlt bij ht sluitn van d risovrnkomst. Wrkdagn: d dagn maandag tot n mt zatrdag, uitgzondrd rknd fstdagn. Kantoorurn: maandag tot n mt vrijdag van uur n zatrdag van uur, uitgzondrd rknd fstdagn. 2. Dz risvoorwaardn zijn van topassing op all risovrnkomstn alsmd op ovrnkomstn mt btrkking tot ign-vrvorrizn n pndlrizn pr bus. D risorganisator kan bdingn dat dz risvoorwaardn ook van topassing zijn op ovrnkomstn mt btrkking tot andr rizn, mits zulks in d publicati wordt vrmld. 3. D bdragn in dz voorwaardn vrmld, gldn, voor zovr van topassing, inclusif BTW. 4. Organisatorn van cruiss, lijndinstrizn, rondrizn, avontuurlijk rizn n rizn buitn Europa n d Middllands Zlandn kunnn afwijkn van ht bpaald in artikl 3 lid 1 n artikl 9 lid 2. Zij dinn dz afwijknd bpalingn vooraf duidlijk aan d rizigr knbaar t makn. Artikl 2 Totstandkoming n inhoud ovrnkomst 1. a. D ovrnkomst komt tot stand door aanvaarding door d rizigr van ht aanbod van d risorganisator. D aanvaarding kan htzij rchtstrks, htzij via bmiddling van n ANVR-Risvoorwaardn 21

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV WAAROM DIT FORMULIER Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in.

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie