situaties aanvaard dient te worden. S richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht."

Transcriptie

1 Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd zvn thma's cntraal: nhidsstlsl vrsus splitsingsstlsl; nationalititvrsus domicili; rchtskuzbvogdhid of nit; omvang van d topasslijk rfwt; hrvrwijzing n afstmming; Niihrbrchtigung n rtorsi; n intrrgionaal rfrcht. Hoofdstuk 2 bvar n uitgbrid bschrijving van ht huidig Ndrlands intrnationaal rfrcht. Dz bschrijving is mt nam van blang om n vrglijking t kunnn trkkn tussn d wrking van d huidig rfrchtlijk conflictrgls n d wrking van d in ht Haags Erfrchtvrdrag 1989 nrglgd rgls van intrnationaal rfrcht. Zoals in Ë blijkt is d vrrving van n intrnational nalatnschap naar Ndrlands intrnationaal privaatrcht in bginsl ondrworpn aan d national wt van d rflatr tn tijd van ovrlijdn. Dz vrwijzingsrgl kan in d praktijk chtr tot moilijkhdn lidn wannr: a) d rflatr n nationalitit hft wírarm hij nit wrklijk vrbondn is (n zognaamd vrwatrd nationalitit); b) d rflatr mrdr nationalititnhft; c) d rflatr staatloos is; d) d rflatr vluchtling is; ) d nationalitit van d rflatr nit mt zkrhid kan wordn vastgstld; f; d rflatr ondrdaan is van n staat mt n mrvoudig rchtsstlsls naast lkaar. ln $ wordt bsprokn ho mn in d litratuur n d jurisprudnti oplossingn zokt voor dz moilijkhdn. ï gaat in op d vraag of d rflatr ondr ht huidig intrnationaal rfrcht rchtskuzbvogdhid tokomt. n d litratuur n d jurisprudnti wrd rds lang tijd aanvaard dat d rflatr d bvogdhid hft om ht op d vrrving van zijn nalatnschap topasslijk rcht aan t wijzn voorzovr hij hirdoor d dwingnd bpalingn van ht objctiftopasslijk (national) rcht nit schndt (n zognaamd matrilrchtlijk rchtskuz). Tot voor kort was chtr onduidlijk of d rflatr daarnast d bvogdhid tokomt om n zognaamd conflictnrchtlijk rchtskuz uit t brngn; n kuz waardoor d dwingnd bpalingn van d objctif topasslijk wt opzij wordn gzt. n $ wordt btoogd dat n conflictnrchtlijk rchtskuz in conflictnrchtlijk vnwichts- 331

2 situatis aanvaard dint t wordn. S richt zich op d tstamntair rfopvolging ondr ht huidig Ndrlands intrnationaal rfrcht. Dri ondrwrpn komn daarbij aan d ord: a) d innrlijk gldighid n gvolgn van n uitrst wilsbschikking; b) d forml gldighid van tstamntair bschikkingn; n c) d bkwaamhid tot ht makn van n uitrst wil. Erstgnomd ondrwrp is ondrworpn aan d rgls di wrdn bsprokn in $ n $ : ht door d rflatr gkozn rcht, of bij gbrk daarvan door zijn national rcht tn tijd van ovrlijdn. Ht twd ondrwrp, d forml gldighid van tstamntair bschikkingn, wordt bhrst door ht Haags Tstamntsvormnvrdrag n S wordí uitvorig inggaan op d wrking van dit vrdrag. D bkwaamhid tot ht makn van n uitrst wil, tnslott, is ondrworpn aan ht national rcht van d rflatr tn tijd van zijn ovrlijdn. n $ wordt d wrking van n aantal algmn lrstukkn in ht intrnationaal rfrcht bhandld. Achtrnvolgns vindn bsprking: buitn d Ndrlands rchtsord ontstan rchtsvrhoudingn n afstmming; hrvrwijzing; Niihrbrchtigung n rtorsi; voorvraag; op basis van ht vrtrouwnsbginsl vrkrgn rchtn; opnbar ord; voorrangsrgls; n aanpassing. Tvns wordt in ht dnkbld van d bprkt functi van ht conflictnrcht ontwikkld. Volgns dit dnkbld is d functi van ht Ndrlands conflictnrcht bprkt tot ht op zo dolmatig moglijk n rchtvaardig moglijk wijz rgln van ht intrnational rchtsvrkr voorzovr dit rchtsvrkr zich afsplt binnn d Ndrlands rchtsord. D wrking van ht Ndrlands conflictnrcht is drhalv nit onbgrnsd maar bprkt tot di gvalln waarbij d Ndrlands rchtsord wznlijk is btrokkn. D hirvoor gnomd lrstukkn wordn bhandld in ht licht van dit dnkbld van d bprkt functi van ons conflictnrcht. n S wordt ondrzocht wlk ondrwrpn bhorn tot ht topassingsgbid van d conflictrgl inzak d vrrving. g 2.3 is gwijd aan d afwikkling van d nalatnschap volgns ht huidig Ndrlands intrnationaal rfrcht. Bij d afwikkling van n intrnational nalatnschap zijn dri kwstis t ondrschidn: a) d wijz van ovrgang van d rchtn n vrplichtingn dr nalatnschap op d rfgnamn; b) d vrffning van d nalatnschap; n c) d vrdling van d nalatnschap. Vrddigd wordt dat d vraag ofd rchtn, d vrplichtingnn ht bzit van d nalatnschap bij ovrlijdn mtn ovrgaan op d rfgnamn in bginsl is ondrworpn aan d rfwt ($ 2.3.2). D lx ri sita kan zich hirbij ondr omstandighdn voor topassing opdringn. D vrffning van d nalatnschap wordt bhrst door d wt van ht

3 strfhuis, dat is d woonplaats als bdold in artikl 1:10 BW rn tijd van ovrlijdn. n $ wordt vrdr aandacht bstd aan ht topassingsgbid van d conflictrgl inzak d vrffning n aan d vraag wlk rcht d bvogdhdn van d vrffnaar bhrst. D vrdling van d nalatnschap komt aan d ord in $ n dz paragraaf wordt btoogd dat bij d vrdling van n intrnational nalatnschap n ondrschid mot wordn gmaakt tussn ht topasslijk rcht op d vrbintnisrchtlijk aspctn van d vrdling n ht topasslijk rcht op d godrnrchtlijk aspctn van d vrdling. Vrddigd wordt dat bij d bpaling van ht op d vrbintnisrchtlijk aspctn van d vrdling topasslijk rcht aansluiting kan wordn gzocht bij d vrwijzingsrgls van ht Europs Ovrnkomstnvrdrag Tvns wordt aandacht bstd aan ht topasslijk rcht op d vorm van d vrbintnisrchtlijk aspctn van d vrdling. Hirbij wordt ondr mr bsprokn wlk rcht bpaalt of n notariël akt n/of rchtrlijk godkuring vrist is. Tot slot wordt in g btoogd dat d godrnrchtlijk aspctn van d vrdling zijn ondrworpn aan d lx ri sita. t t n hoofdstuk 3 wordt ht huidig Ndrlands-Antilliaans n Arubaans intrnationaal rfrcht bsprokn. Volgns n nagnog constant rchtspraak is d vrrving van n intrnational nalatnschap volgns Ndrlands-Antilliaans n Arubaans ipr in bginsl ondrworpn aan ht rcht van ht land waar d rflatr zijn gwon vrblijfplaats had tn tijd van ovrlijdn. $ 3.2,1 bvat n bsprking van ht bgrip "gwon vrblijfplaats ". n d daaropvolgnd paragraaf wordt vrddigd dat d nalatnschap bij gbrk van n gwon vrblijfplaats is ondrworpn aan ht all omstandighdn in aanmrking gnomn nauwst vrbondn rcht. D vraag of ondr ht huidig Ndrlands-Antilliaans n Arubaans intrnationaal rfrcht n conflictnrchtlijk rchtskuz kan wordn uitgbracht wordt bvstignd n bantwoord; n drglijk kuz is moglijk in zognaamd conflictnrchtlijk vnwichtssituatis. E richt zich op d tstamntair rfopvolging. D innrlijk gldighid n gvolgn van n uitrst wilsbschikking wordn bij gbrk van n rchtskuz bhrst door ht rcht van d laatst gwon vrblijfplaats van d rflatr, n bij gbrk daarvan door ht all omstandighdn in aanmrking gnomn nauwst vrbondn rcht. Tn aanzin van d forml gldighid van uitrst wilsbschikkingn dint n ondrschid t wordn gmaakt n s o 'è 3t tussn ht Ndrlands-Antilliaans n ht Arubaans ipr. Ht Arubaans ipr is op dit punt glijk aan ht Ndrlands ipr; ht Haags Tstamntsvormnvrdrag 1961 is ook voor dit rijksdl van kracht. Voor d Ndrlands Antilln gldn chtr

4 dlusrs rsëgrj, [wgjrrsd ugtrrirlclrug u(' vurlrl villl urlctstc wusucsgllláálubctr wutuër.l bhrst door d facultativ conflictrgl van artikl 12 NAAB. Volgns dz rgl is n uitrst wilsbschikking wat d vorm btrft in idr gval gldig wannr d vormvoorschriftn zijn gvolgd van d wt van d plaats van handling (lx loci actus), danwl van d wt di d vrrving zlfbhrst (lx causa). Tn aanzin van prsonn mt gwon vrblijfolaats in d Ndrlands Antilln gldt daarnaast n spcial vormrgl. Gnomd prsonn kunnn slchts n uitrst wil makn di qua vorm voldot aan d vristn wlk tr plaats van opmakn wordn gstld aan n authntik akt. D vraag of d rflatr bkwaam is om n uitrst wilsbschikking t makn wordt op grond van artikl 7 NAAB bhrst door ht rcht van d gwon vrblijfplaats van d tstatur tn tijd van ht makn van di bschikking. Hft d rflatr op dat momnt gn gwon vrblijfplaats dan wordt dz kwsti bhrst door ht all omstandighdn in aanmrking gnomn rcht. D in hoofdstuk 2 bsprokn algmn lrstukkn hbbn in ht Ndrlands- Antilliaans ipr dzlfd wrking als in ht Ndrlands ipr. g bvat n opsomming van d ondrwrpn di wordn bhrst door d conflictrgls inzak ht op d vrrving topasslijk rcht. n $ 3.3 wordt aandacht bstd aan d afwikkling van d nalatnschap. Ook hir valt t ondrschidn tussn ht topasslijk rcht op: a) d wijz van ovrgang van d rchtn n vrplichtingn dr nalatnschap op d rfgnamn; b) d vrffning van d nalatnschap; n c) d vrdling van d nalatnschap. Dz kwstis wordn naar Ndrlands-Antilliaans intrnationaal rfrcht op nagnog dzlfd wijz bnadrd als in ht hirvoor bschrvn Ndrlands intrnationaal rfrcht. Hoofdstuk 4 bvat n bsprking van ht intrrgionaal rfrcht in ht Koninkrijk dr Ndrlandn. $ 4.2 is gwijd aan ht intrgionaal privaatrcht in ht algmn. n dz paragraaf wordt ondr mr inggaan op d bginsln waarop dit ondrdl van ons rcht brust. n g 4.3 vindt ht intrrgionaal rfrcht bsprking. Ht intrrgionaal rfrcht valt vnals ht intmationaal rfrcht van d dri Ndrlands rijksdln uitn in tw ondrdln: vrrving n afwikkling. D vrrving van n intrrgional nalatnschap is ondrworpn aan ht rcht van d laatst gwon vrblijfplaats van d rflatr. Bij d bpaling van hr ropasslijk rcht op d afwikkling valt wr t ondrschidn tussn d vrffning n d vrdling. Vrddigd wordt dat d vrffning is ondrworpn aan ht rcht van ht strftruis: d laatst intrnrchtlijk woonplaats. Ht op d vrbintnisrchtlijk n godrnrchtlijk aspctn van d vrdling topasslijk rcht wordt bpaald aan J)+

5 335 ordn rgl r d )x loci,anzin arnaast makn gstld uitrst loor ht van di m wordt an rcht. ldands- )vat n :ls inzak Ook hir )rgang van 'rffning is wordn :lfd wijz cht.. Koninkrijk :t algmn' [t ondrdl rrking. Ht dri Ndr- D vrrving an d laamt :lijk rcht op d vrdling' r ht stríhuis: rchtlijk n :dt bpaald aan d hand van dzlfd rgls als in ht intrnationaal rfrcht van d dri landn van ht Koninkrijk. n $ 4.4 wordt inggaan op d intrrgional bpaaldhid van ht ipr van d vrschillnd koninkrijksdln; strkt d functi van ht intrrgionaal conflictnrcht zich md uit tot ht bpaln van ht topasslijk intrnationaal conflictnrcht? Achtrnvolgns wordn d volgnd vir situatis bsprokn: a. n vrmdling is gdomicilird in één dr rijksdln; b. n Ndrlandr is gdomicilird in ht buitnland, hij hft strk bandn mt één dr rijksdln; c. n Ndrlandr is gdomicilird in ht buitnland, hij hft gn bijzondr bandn mt één dr rijksdln; d. n vrmdling is gdomicilird in ht buitnland. Btoogd wordt dat mn dz situatis dint t bnadrn vanuit ht dnkbld van d bprkt functi van ht intrrgionaal conflictnrcht n d bprkt functi van ht intrnationaal conflictnrcht. n $ 4.5 wordt n lans gbrokn voor wtgving inzak ht intrrgionaal privaatrcht. n ht kadr van d Haags Confrnti zijn rds rdr pogingn ondrnomn tot codificati van ht intrnationaal rfrcht. n hoofdstuk 5 passrn d Haags Confrntis van 1893, 1894, 1900, 1904,1925 n 1928 achtrnvolgns d rvu. D bsprking van dz confrntis richt zich op d rdr gnomd zvn thma's. Mt nam d tgnstllingn tussn nhidsstlsl n splitsingsstls nationalititsaanknoping n domiciliair aanknoping, n in mindr mat d omvang van d rfut vormdn tijdns d confrntis d struiklblokkn voor d totstandkoming van n rfrchtvrdrag. n hoofdstuk 6 wordt ht Haags Erfrchtvrdrag 1989 bsprokn aan d hand van rdr gnomd zvn thma's. Na n global schts van ht vrdrag in $ 6.2 komt in $ 6.3 ht rst thma aan d ord; nhidsstlsl vrsus splitsingsstls Ht vrdrag gaat uit van ht nhidsstlsl (art. 7 lid 1). Op dit uitgangspun wordn n aantal (schijn)uitzondringn gmaakt. Zo bidt artikl 6 d rflatr uitdrukklijk d moglijkhid tot ht makn van n matrilrchtlijk rchtskuz; hir is sprak van n schijnuitzondring. En wrklijk inbruk op ht nhidsstlsl wordt moglijkgmaakt door artikl 15; bijzondr rfrchtsrgims waíuaan bpaald onrornd godrn, ondrnmingn of andr bijzondr catgoriën godrn in ht land waarin zij zich bvindn zijn ondrworpn blijvn bhrst door ht daarop topasslijk rcht. Gzin ht opn karaktr van artikl 15 zal d topassing van d daarin nrglgd rgling in d praktijk nog tot d nodig onduidlijkhid aanliding gvn. Voorts maakt topassing van d hirna t bsprkn afstm-

6 mingsrgl van artikl 4 doorbrking van ht nhidsstlsl moglijk. Ook topassing van d opnbar ord xcpti van aíikl 18 kan lidn tot splitsing van d nalatnschap. n $ 6.4 vindt ht twd thma bsprking; nationalitit vrsus domicili. Artikl 3 van ht vrdrag bvat n zorgvuldig uitgbalancrd rgling waarin vnwicht is gzocht tussn nationalitits- n domiciliair aanknoping. n $ 6.4 wordt tvns stilgstaan bij d problmn di zich kunnn voordon wannr n rflatr mrdr nationalititn hft danwl staatloos is. Ook d in artikl 3 ghantrd aanknopingsfactorn "gwon vrblijfplaats" n "vrblijfplaats" wordn op hun mrits gtotst. Voorts bvat $ 6.4 n uitvorig bsprking van d vrschillnd door artikl 3 bstrkn situatis. Gconcludrd wordt dat artikl 3 n nit al t ingwikkld rgling bvat di chtr in d praktijk tot moilijkhdn kan lidn wannr d gwon vrblijfolaats van d rflatr mot wordn vastgstld. D gwon vrblijfplaats vormt n voor di praktijk t onbpaald bgrip. En nadr dfiniti van d wtgvr is drhalv noodzaklijk. $ 6.5 gaat in op d rchtskuzbvogdhid, ht drd thma. Ht vrdrag gft zowl n rgling tn aanzin van d matrilrchtlijk rchtskuzbvogdhid als d conflictnrchtlijk rchtskuz. D matrilrchtlijk rchtskuz brngt tn opzicht van ht huidig intrnationaal rfrcht nits niuws (art. 6). Dit ligt vnwl andrs tn aaruin van d conflictnrchtlijk rchtskuz (art. 5). Dz bprkt zich namlijknit tot conflictnrchtlijk vnwichtssituatis. D rflatr is bvogd om t kizn voor; ht rcht van ht land waarvan hij d nationalitit bzit tn tijd van kuz danwl tn tijd van ovrlijdn; of voor ht rcht van ht land waar hij zijn gwon vrblijfplaats hft tn tijd van kuz danwl tn tijd van ovrlijdn. n $ wordt nadr inggaan op dz vir kuzmoglijkhdn, waarbij ook d formulring van d rchtskuz wordt bsprokn. $ richt zich op d vorm van d rchtskuz. ngvolg aíikl 5 lid 2 dint d aanwijzing van ht topasslijk rcht t wordn uitgdrukt in n vrklaring di wat d vorm btrft voldot aan d vristn di wordn gstld aan uitrst wilsbschikkingn. D forml gldighid van tstamntair makingn wordt naar Ndrlands n Arubaans ipr bpaald door ht Haags Tstamntsvormnvrdrag Volgns Ndrlands-Antilliaans ipr gldt hir d facultativ conflictrgl van aíikl 12 NAAB n d bijzondr rgl van artikl9tl BW. Dz rgls zijn bsprokn in $ n $ Ht bstaan n d matriël gldighid van d rchtskuz is ondrwrp van bsprking in $ 6.5.4, d hrroping van d rchtskuz in $ n laatstgnomd paragraaf wordt tvns aandacht bstd aan ht vrval van d rchtskuz x lg. Artikl 5 lid bpaalt dat n uitgbracht rchtskuz altdd d ghl nalatnschap btrft. ( 336

7 c. Ook ing van vrsus rgling ng. n $ nr n artikl 3 " wordn g van d : artikl 3 ilijkhdn t wordn onbpaald $ 6.5 gaat zowl n rid als d brngt tn ligt vnwl,z bprkt r is bvogd zit tn tijd and waar hij n ovrlijdn. rarbij ook d d vorm van topasslijk rldot aan d l gldighid bpaald door rtilliaans ipr zondr rgl. Ht bstaan sprking in $ nd paragraaf g. Artikl5 rschap btrft' D hirm gpaard gaand moilijkhdn wordn bsprokn in g Ht vird thma, ht topassingsgbid van d vrwijzingsrgl, komt aan d ord in g 6.é Artikl 1 lid 1 bpaalt dat ht vrdrag van topassing is op rfopvolging. Ht twd lid van aíikl 1 zondrt n aantal ondrwrpn daarvan uit. Artikl 14 boogt i dit vrband ht intrnationaal trustrcht n ht intrnationaal rfrcht op lkaar i t stnrmn. Artikl 7 lrd Z gft aan wlk ondrwrpn in ht bijzondr word bstrkn door ht ingvolg ht vrdrag topasslijk rcht. Ht drd lid va artikl 7 vrmldt tn ovrvlod dat ht vrdragsluitnd statn vrij staat om oo andr ondrwrpn ondr ht matriël topassingsgbid t brngn. D vraag rijr of ook d in artikl lid 2 uitgzondrd ondrwrpn aldus wr ondr d topasslijk rfwt kunnn wordn gbracht. D Mmori van Tolichtin bantwoordt d vraag bvstignd maar gft nit aan wlk ondrwrpn via aíikt 7 lid 3 alsnog ondr d rfwt wordn gbracht. Btoogd wordt dat aldus n voc d praktijk hoogst onwnslijk situati ontstaat di door middl van uitvoringsw gving bhoort t wordn vrbtrd. n $ wordt aandacht bstd aan hr nzijdig karaktr van d conflictrgl wlk is nrglgd in artikl 4 W conflictnrcht rfopvolging n aan d daarin ghantrd aanknopingsfact "gwon vrblijfplaats". $ richt zich op d vraag wlk rcht van topassi is op d wijz van ovrgang van d rchtn, vrplichtingn n ht bzit van d nalatnschap op d rfgnamn. D Wt conflictnrcht rfopvolging ondrwrp dz kwsti aan ht rcht dat d vrffning bhrst. Btoogd wordt dat wijzigin van voornomd wt in dit opzicht noodzaklijk is. n g wordt nadr ingga op d vrffningsrgl van artikl 4 lid Wt conflictnrcht rfopvolging. Hirb komt ondr mr d positi van d vrffnaar aan d ord. $ bvat bsprking van d in artikl 4 lid 2 Wt conflictnrcht rfopvolging nrglgr rgl btrffnd d vrdling van d nalatnschap. Vrddigd wordt dat r voorgstld rgling gwijzigd zou motn wordn ovrnkomstig htgn t' aanzin van d vrbintnisrchtlijk n d godrnrchtlijk aspctn van vrdling is bschrvn in $ 2.3. Ht vijfd thma, hrvrwijzing n afstmming, vindt bsprking in $ 6.7. Erfrchtvrdrag vrwrpt d moglijkhid van hrvrwijzing uitdrukklijk (art. Aan d andr kant wordt chtr n afstmmingsrgl gïntroducrd in artik di gldt voor situatis waarin d rflatr gn rchtskuz hft uitgbracht. D bpaling komt r kort gzgd op nr dat wannr d vrdragsrgling ht rcht n nit-vrdragsland A als topasslijk aanwijst, ht ipr van land A chtr ht rr

8 van nit-vrdragsland B als topasslijk aanwijst, n ht ipr van land B zijn ign rcht vnns topasslijk acht, d tussn land A n B bstaand bslissingsharmo- 1 ni nit mag wordn doorbrokn. Btoogd wordt dat ht wnslijk is om ht voorbhoud van artikl 24 lid sub b t makn. waardoor artikl 4 nit bhoft t wordn togpast door d Ndrlands rchtspraktijk. Hirto wordt ondr mr aangvord dat artikl 4 d notariël rfrchtpraktijk onnodig complicrt nu d praktisch hantrbaarhid van dz bpaling gring is, artikl 4 nit strookt mt n dnkbld van Mijrs ovr dz problmatik n dat artikl 4 in strijd is mt ht dnkbld van d bprkt functi van ht conflictmcht. D N?ihrbrchtigung n rtorsi, ht zsd thma vindt bsprking in $ 6.8. Ht vrdrag gft gn rgling tn aanzin van dz problmatik. n artikl 2 Wt conflictnrcht rfopvolging is wl n vrrkningsrgl opgnomn. Dz bpaling stuit op n aantal bzwarn. Btoogd wordt dan ook dat wijziging van artikl 2 noodzaklijk is. Vrrkning dint slchts moglijk t zljn wírnnr d rflatr zijn gwon vrblijfplaats tn tijd van ovrlijdn in Ndrland had. Ht zvnd thma, ht intrrgionaal privaatrcht, wordt bsprokn in $ 6.9. n dz paragraaf wordt ondrzocht ho d in artikl 19 van ht Erfrchtvrdrag nrglgd intrrgional conflictrgl wrkt wannr ht door ht vrdrag aangwzn rcht n naar gbidsdln vrschillnd rchtsstlsl knt. Tvns wordt aandacht bstd aan d vraag wat d btknis van artikl 19 is voor ht huidi "Ndrlands" intrrsionaal rfrcht. Ht ondrzok wordt afgslotn mt nkl bschouwingn ovr d in artikl 7 Wt confl ictnrcht rfopvolging nrglgd rgl van ovrgangsrcht. T s s l c ( ( ( j 338

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende CM: j fw9 Vn: ga R Dtum: (Ptit)//' V L A No: ^A, DGIS n l'^tj \ 20 novmbr 1974 1430/74 ƒ WAM E ^ o n t w i k k l i n g s b i i d I n d rcnt Algmn Rd (12/11 j 1 ) i s d communutir stndpuntbpling voor d

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

This article from Familie & Recht is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker

This article from Familie & Recht is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker This articl from Famili & Rcht is publishd by Boom juridisch and mad availabl to anonim bzokr DOI: 10.5553/FnR/.000017 Samnlvingsovrnkomstn in d notariël praktijk Ptra Kuik, Prof. dr. Wndy Schrama n Prof.

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche u w i g n Communicati rondom kartring n ht actiplan a d v i s u r 2 novmbr 2010 Erik Rolofsn Ondrdln Uitgangspuntn communicati Wat mot dat mot Wat kan (mislukt / succs) Stllingn 1 Uitgangspuntn communicati

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval Intgrln onld intgrln onignlijk intgrln gmiddld funtiwrd o n intrvl Onld intgrl En onld intgrl wordt ogshrvn ls: f ( d ) wrin f() n willkurig funti is. En r gldt: f ( d ) = F( ) + Wrij F() d rimitiv funti

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

, het veiligheid. DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊneTaal Rijkswaterstaat. ffsissëji. \l.o. ': - -;m mm.. ::mmsm. Waterstaat

, het veiligheid. DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊneTaal Rijkswaterstaat. ffsissëji. \l.o. ': - -;m mm.. ::mmsm. Waterstaat \l.o Watrstaat DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊnTaal Rijkswatrstaat ': - -;m mm.. ::mmsm m "m.mss NIET UITLEENBAAR BUITEN VERKEER EN WATERSTAAT, s A***************************************** 5 *** f Bibliothk DWW Van dr Burghwg

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Deeltentamen Meet en Regeltechniek 14 juni 1996

Deeltentamen Meet en Regeltechniek 14 juni 1996 Dltntamn Mt n Rglthnik 4 juni 996 R028 C:\Job\MC-word\Tntamn\Tnt9606.do Ggvn: Van n vrwarmingytm van n kamr zijn d volgnd ggvn bknd: t 'Tkamr K Q0dW Q0 Qin Quit Quit K2' Tkamr Qin K3' Trad ' Tkamr ³ 0

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

I OPERATIONALISERING VAN VASTGOEDDERIVATEN: EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF 1

I OPERATIONALISERING VAN VASTGOEDDERIVATEN: EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF 1 I OPERATIONALISERING VAN VASTGOEDDERIVATEN: EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF 1 - En vrknr~ing van d kanscn n bdrigingn ondr: aanbidrs, afnml:~,$nancirs n adviszlrs - M.E. Vrmuln MBA MRICS Croslaan 143a 3521 DB

Nadere informatie