Publicatiestukken 17 juli Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren"

Transcriptie

1 Publicatistukkn 17 juli Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn

2 Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning 4 Balans pr 31 dcmbr Winst-n-vrlisrkning ovr Kasstroomovrzicht ovr Tolichting op d balans n winst-nvrlisrkning 8 Ovrig ggvns 19 Statutair rgling inzak d winstbstmming 2 Voorstl winstbstmming 2 Gburtnissn na balansdatum 2 Controlvrklaring van d onafhanklijk accountant 21 Controlvrklaring van d onafhanklijk accountant 21 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 2

3 Jaarvrslag van d dircti Hrstl zt door In ht jaarvrslag 213 wrd d vrwachting uitgsprokn dat d omzt in 214 zou stabilisrn. In wrklijkhid stg d omzt in 214 mt ruim 14% tot 35,9 miljon (213: 31,5 miljon). Onz concptn voor niuwbouw n rnovati n d ign projctontwikkling hbbn bijgdragn aan dz groi. D rnovati n d vrduurzaming van ruim 66 huurwoningn in opdracht van woningcorporatis hft fors aan d omztgroi bijgdragn. D winst na blastingn ovr 214 bdraagt 1,33 miljon (213: 1,26 miljon). Dit rsultaat voldot aan d dolstllingn. D financiël positi is zr solid. D liquiditit is op htzlfd hog nivau gblvn, ondanks ht fit dat ht saldo van d ondrhandn projctn vanwg n turn-ky projct bhoorlijk is opglopn. Inmiddls is dit turn-ky projct (btaling gschidt bij oplvring inns in plaats van tussntijds trmijnn) bgin 215 opglvrd. D solvabilitit is wdrom tognomn, van 41% in 213 tot 51% in 214. D in 213 ingztt rorganisati is in 214 volldig afgrond. Dz rorganisati btrof voornamlijk bouwplaats mdwrkrs. Ht gmiddld aantal wrknmrs is gdaald tot 62 (213: 76). Ht voorzichtig hrstl op d bouwmarkt n d niuw manir van wrkn, hbbn aanliding ggvn tot n aanpassing n uitbriding van onz intrn organisati. Vanaf d zomr van 214 zijn acquisiti, ontwikkling n markting & communicati in één niuw afdling vrwrving n ontwikkling ondrgbracht. In dcmbr 214 is d tchnisch dirctur mt pnsion ggaan, na mr dan 4 jaar voor Rinbouw wrkzaam t zijn gwst. Dz post wordt nit opniuw ingvuld, d takn zijn ovr mrdr afdlingn vrdld n ht tam van projctlidrs is vrstrkt. Waar wnsn wonn D in 213 gdan invstringn in xpansi, omztvolum n niuw concptn, hft zich uitbtaald. Dz ingslagn wg als concptul bouwr blijkt d juist t zijn n zal wordn gcontinurd. Naast d concptn voor grondgbondn woningn n rnovati, al dan nit naar wns t combinrn mt innovativ duurzaamhid, is in 214 ht concpt voor gstapld bouw vrdr uitontwikkld. Er zijn n twtal btoncasco s als prof gproducrd n in 215 zal ht rst projct volgns dit concpt gralisrd gaan wordn. Ook d zorg wordt als groisctor bschouwd n past naadloos in onz concptn: momntl wordn in samnwrking mt particulir initiatifnmrs n twtal zorgprojctn ontwikkld. D slogan van onz concptn luidt: waar wnsn wonn. Rinbouw zal haar gnomd concptn continu blijvn doorontwikkln, immrs stilstand btknt achtruitgang. Vooruitzicht 215 D ordrportfuill bgint sinds lang tijd wr structurl t groin. D markt voor koopwoningn, mt nam in ht wstn, is n groimarkt. Rinbouw is op vl marktn actif n ontplooit zlf d nodig initiativn. D solid financiël positi bidt moglijkhdn om uit ign middln grondpositis t vrwrvn n daar haar concptn op los t latn. Ook zokt Rinbouw samnwrkingspartnrs om t participrn in dit soort ontwikklingstrajctn. Howl d ordrportfuill groit, wordt r in 215 gn groi van d omzt vrwacht. Door d ontwikkl- n voorbridingstijd wordt d groi van d bouwproducti pas in 216 vrwacht. Naar vrwachting zal d omzt in 215 op htzlfd of its lagr nivau als in 214 uitkomn, maar wl opniuw mt n positif rsultaat. In 215 zal ht niuw aangschaft ERP-pakkt wordn gïmplmntrd, opdat d organisati optimaal ondrstund wordt. Om d ambitiuz ordrportfuill waar t makn zal ht prsonlsbstand in 215 wllicht uitgbrid dinn t wordn. D Dircti, 17 juli 215 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 3

4 Projct: Wozoco, Hoornaar Opdrachtgvr: Stichting klurrijkwonn Ralisati: Rinbouw B.V. Jaarrkning Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 4

5 Balans pr 31 dcmbr 214 (na voorgstld rsultaatbstmming) Activa 31 dcmbr dcmbr 213 Passiva 31 dcmbr dcmbr 213 Vast activa Matriël vast activa Bdrijfsgbouwn n -trrinn Andr vast bdrijfsmiddln Nit aan d bdrijfsuitofning dinstbaar Financiël vast activa Latnt blastingn Vlottnd activa Voorradn Ondrhandn projctn Vordringn Handlsdbiturn Vordringn op gropsmaatschappijn Blastingn n prmis social vrzkringn Ovrig vordringn n ovrlopnd activa Liquid middln Rf Eign vrmogn Gstort n opgvraagd kapitaal Ovrig rsrvs Voorziningn Kortlopnd schuldn Schuldn aan lvrancirs n handlskrditn Ondrhandn projctn Schuldn aan gropsmaatschappijn Blastingn n prmis social vrzkringn Pnsionprmis Ovrig schuldn n ovrlopnd passiva Rf Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 5

6 Winst-nvrlisrkning ovr 214 Ntto-omzt Kostprijs van d omzt Rf Bruto-omztrsultaat Vrkoopkostn Algmn bhrkostn Som dr kostn Ntto-omztrsultaat Rntbatn n soortglijk opbrngstn Rsultaat uit gwon bdrijfsuitofning vóór blastingn Blastingn ( ) ( ) Rsultaat na blastingn Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 6

7 Kasstroomovrzicht ovr Rf. Rf. Kasstroom uit oprationl activititn Kasstroom uit invstringsactivititn Ntto-omztrsultaat Invstringn in matriël vast activa 5. ( ) ( ) Dsinvstringn in matriël vast activa Aanpassingn voor: Kasstroom uit invstringsactivititn ( ) ( ) Afschrijvingn n ovrig waardvrmindringn Kasstroom uit financiringsactivititn Mutati voorziningn ( ) ( 4.735) Btaald dividnd Vrandringn in financiël vast activa ( ) ( 3.554) Kasstroom uit financiringsactivititn Vrandringn in wrkkapitaal: To- c.q. afnam gldmiddln ( 343.2) Voorradn Ondrhandn projctn ( ) Vordringn ( 1.773) Ht vrloop van d gldmiddln is als volgt: Kortlopnd schuldn (xclusif bankkrdit) ( ) ( ) ( ) Stand pr 1 januari Mutati bokjaar ( 343.2) Kasstroom uit bdrijfsopratis Stand pr 31 dcmbr Ontvangn intrst Vnnootschapsblasting 16. ( ) ( ) ( ) ( ) Kasstroom uit oprationl activititn ( ) Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 7

8 Projct: DUIN, Almr Opdrachtgvr: Amvst B.V. Ralisati: Rinbouw B.V. Tolichting op d balans n winst-nvrlisrkning Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 8

9 1. Algmn tolichting 1.1. Activititn D activititn van Rinbouw B.V. bstaan voornamlijk uit d uitofning van ht aannmingsbdrijf voor d burgrlijk n utilititsbouw, grond-, watr- n wgnbouw n ht vrrichtn van ondrhoudswrkzaamhdn op dat gbid Vstigingsadrs Rinbouw B.V. is fitlijk gvstigd op Industrilaan 8, 6951 KG t Dirn. D statutair ztl is Dirn Gropsvrhoudingn Rinbouw B.V. bhoort tot d Rinbouw-grop. Aan ht hoofd van dz grop staat Rinbouwgrop B.V. t Dirn. D jaarrkning van Rinbouw B.V. is opgnomn in d gconsolidrd jaarrkning van Rinbouwgrop B.V Stlslwijzigingn In 214 hbbn zich gn stlslwijzigingn voorgdaan Vrbondn partijn D gropsmaatschappijn van Rinbouwgrop B.V. wordn aangmrkt als vrbondn partijn. D vrbondn partijn voor Rinbouw B.V. zijn: Rinbouw Vastgod B.V.; Niuw Wgn B.V.; Rinbouw Grondfonds B.V.; Rindrs Managmnt n Consulting B.V.; Rinbouw Invst B.V.; Old Rikkrt Bouw B.V.; Rinbouw Zuid B.V.; Sarinco Pty Ltd; Exar Pty Ltd; Vijvrbrg Zuid B.V.; Hof van Lbrt B.V.; Voorts wordn d volgnd rchtsprsonn aangmrkt als vrbondn partijn: Brnard Rindrs B.V. n Stichting Administratikantoor Brnard Rindrs Tolichting op ht kasstroomovrzicht Ht kasstroomovrzicht is opgstld volgns d indirct mthod. D gldmiddln in ht kasstroomovrzicht bstaan uit d liquid middln. Ontvangstn n uitgavn uit hoofd van intrst n winstblastingn zijn opgnomn ondr d kasstroom uit oprationl activititn. Btaald dividndn zijn opgnomn ondr d kasstroom uit financiringsactivititn Schattingn Om d grondslagn n rgls voor ht opstlln van d jaarrkning t kunnn topassn, is ht nodig dat d dircti van Rinbouw B.V. zich ovr vrschillnd zakn n oordl vormt, n dat d dircti schattingn maakt di ssntil kunnn zijn voor d in d jaarrkning opgnomn bdragn. Indin ht voor ht gvn van ht in art. 2:362 lid 1 BW vrist inzicht noodzaklijk is, is d aard van dz oordln n schattingn inclusif d bijbhornd vrondrstllingn opgnomn bij d tolichting op d btrffnd jaarrkningpostn. D post ondrhandn projctn is naar mning van d dircti d mst kritisch schattingspost Continuïtit D jaarrkning is opgstld uitgaand van d continuïtitsvrondrstlling Grondslagn voor ht opstlln van d jaarrkning D jaarrkning is opgstld in ovrnstmming mt d wttlijk bpalingn van Titl 9 Bok 2 BW n d stllig uitsprakn van d Richtlijnn voor d Jaarvrslaggving, uitggvn door d Raad voor d Jaarvrslaggving. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 9

10 2. Grondslagn voor waardring van activa n passiva 2.1. Algmn D jaarrkning is opgstld in ovrnstmming mt d wttlijk bpalingn van Titl 9 Bok 2 BW n d stllig uitsprakn van d Richtlijnn voor d Jaarvrslaggving, di uitggvn zijn door d Raad voor d Jaarvrslaggving. D jaarrkning is opgstld in uro s. Activa n vrplichtingn wordn in ht algmn gwaardrd tgn d vrkrijgings- of vrvaardigingsprijs of d actul waard. Indin gn spcifik waardringsgrondslag is vrmld vindt waardring plaats tgn d vrkrijgingsprijs. In d balans, d winst-n-vrlisrkning n ht kasstroomovrzicht zijn rfrntis opgnomn. Mt dz rfrntis wordt vrwzn naar d tolichting Vrglijking mt voorgaand jaar D ghantrd grondslagn van waardring n van rsultaatbpaling zijn ongwijzigd tn opzicht van ht voorgaand jaar Matriël vast activa Bdrijfsgbouwn n -trrinn wordn gwaardrd tgn vrkrijgingsprijs plus bijkomnd kostn of vrvaardigingsprijs ondr aftrk van linair afschrijvingn gdurnd d gschatt tokomstig gbruiksduur. Op trrinn wordt nit afgschrvn. Er wordt rkning ghoudn mt d bijzondr waardvrmindringn di op balansdatum wordn vrwacht. Voor d vaststlling of voor n matril vast actif sprak is van n bijzondr waardvrmindring wordt vrwzn naar paragraaf 2.4. D ovrig matriël vast activa wordn gwaardrd tgn vrkrijgings- of vrvaardigingsprijs inclusif dirct torknbar kostn, ondr aftrk van linair afschrijvingn gdurnd d vrwacht tokomstig gbruiksduur n bijzondr waardvrmindringn. D vrvaardigingsprijs bstaat uit d aanschaffingskostn van grond- n hulpstoffn n kostn di rchtstrks torknbaar zijn aan d vrvaardiging inclusif installatikostn. Nit aan d bdrijfsuitofning dinstbar activa wordn gwaardrd tgn vrkrijgings- of vrvaardigingsprijs of lagr vrwacht dirct opbrngstwaard. Er is gn sprak van n vrplichting tot hrstl na afloop van ht gbruik van ht actif. Voor tokomstig kostn van groot ondrhoud aan d bdrijfsgbouwn is gn voorzining voor groot ondrhoud gvormd. D kostn wordn rchtstrks in ht rsultaat vrantwoord Bijzondr waardvrmindringn van vast activa D vnnootschap boordlt op idr balansdatum of r aanwijzingn zijn dat n vast actif aan n bijzondr waardvrmindring ondrhvig kan zijn. Indin drglijk indicatis aanwzig zijn, wordt d ralisrbar waard van ht actif vastgstld. Indin ht nit moglijk is d ralisrbar waard voor ht individul actif t bpaln, wordt d ralisrbar waard bpaald van d kasstroomgnrrnd nhid waarto ht actif bhoort. Van n bijzondr waardvrmindring is sprak als d bokwaard van n actif hogr is dan d ralisrbar waard; d ralisrbar waard is d hoogst van d opbrngstwaard n d bdrijfswaard. D opbrngstwaard is bpaald mt bhulp van d activ markt. Voor d bpaling van d bdrijfswaard is voor d contantmaking van d kasstromn n discontringsvot ghantrd. En bijzondrwaardvrmindringsvrlis wordt dirct als n last vrwrkt in d winst-n-vrlisrkning. Indin wordt vastgstld dat n bijzondr waardvrmindring di in ht vrldn vrantwoord is, nit mr bstaat of is afgnomn, dan wordt d tognomn bokwaard van d dsbtrffnd activa nit hogr gstld dan d bokwaard di bpaald zou zijn indin gn bijzondr waardvrmindring voor ht actif zou zijn vrantwoord. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 1

11 2.5. Voorradn Voorradn voor gbruik n vrkoop D voorradn grond- n hulpstoffn wordn gwaardrd op vrkrijgingsprijzn ondr topassing van d FIFO-mthod (first in, first out) of lagr opbrngstwaard Ondrhandn wrkn Ondrhandn wrk is n ondrdl van d voorradn n wordt uitsluitnd gwaardrd tgn kostprijs of lagr opbrngstwaard. Indin n voor zovr voor nhdn van ht projct gn onvoorwaardlijk vrkoopovrnkomst is afgslotn, wordn d kostn samnhangnd mt dz nhdn gactivrd. D t activrn kostn rprsntrn ht to t rknn dl van d total projctkostn di zijn gmaakt n vrband houdn mt tokomstig prstatis di in volgnd priodn zulln wordn vrricht. Zodra tijdns d uitvoring van ht projct voor aanvullnd nhdn n onvoorwaardlijk vrkoopovrnkomst wordt afgslotn, wordn d gactivrd kostn towijsbaar aan dz nhdn vnns aangmrkt als projctkostn n vrwrkt in d winstn-vrlisrkning naar rato van d vrricht prstatis Ondrhandn projctn Ondrhandn projctn in opdracht van drdn wordn gwaardrd tgn d gralisrd projctkostn n togrknd winst, zi hirvoor tvns d grondslag in paragraaf 3.2. D projctkostn omvattn d dirct op ht projct btrkking hbbnd kostn, d kostn di torknbaar zijn aan projctactivititn in ht algmn n towijsbaar zijn aan ht projct n andr kostn di contractul aan d opdrachtgvr kunnn wordn togrknd. Indin van topassing, wordn hirop d vrwrkt vrlizn n rds gdclarrd trmijnn in mindring gbracht. Ondrhandn projctn waarvan d gfacturrd trmijnn hogr zijn dan d gralisrd projctopbrngstn wordn gprsntrd ondr d kortlopnd schuldn. Uitgavn voor projctkostn voor nog nit vrricht prstatis wordn opgnomn ondr d voorradn Vordringn Vordringn wordn bij rst vrwrking gwaardrd tgn d rël waard van d tgnprstati. Handlsvordringn wordn na rst vrwrking gwaardrd tgn d gamortisrd kostprijs. Als d ontvangst van d vordring is uitgstld op grond van n vrlngd ovrngkomn btalingstrmijn wordt d rël waard bpaald aan d hand van d contant waard van d vrwacht ontvangstn n wordn r op basis van d ffctiv rnt-inkomstn tn gunst van d winst-n-vrlisrkning gbracht. Voorziningn wgns oninbaarhid wordn in mindring gbracht op d bokwaard van d vordring Liquid middln Liquid middln bstaan uit kas, banktgodn n dirct opisbar dposito s mt n looptijd kortr dan twaalf maandn. Rkningcourantschuldn bij bankn zijn opgnomn ondr schuldn aan krditinstllingn ondr kortlopnd schuldn. Liquid middln wordn gwaardrd tgn d nominal waard Voorziningn Algmn Voorziningn wordn gvormd voor in rcht afdwingbar of fitlijk vrplichtingn di op d balansdatum bstaan, waarbij ht waarschijnlijk is dat n uitstroom van middln noodzaklijk is n waarvan d omvang op btrouwbar wijz is t schattn. D voorziningn wordn gwaardrd tgn d bst schatting van d bdragn di noodzaklijk zijn om d vrplichtingn pr balansdatum af t wikkln. D voorziningn wordn gwaardrd tgn d nominal waard van d uitgavn di naar vrwachting noodzaklijk zijn om d vrplichtingn af t wikkln, tnzij andrs vrmld. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 11

12 Wannr d vrwachting is dat n drd d vrplichtingn vrgodt, n wannr ht waarschijnlijk is dat dz vrgoding zal wordn ontvangn bij d afwikkling van d vrplichting, dan wordt dz vrgoding als n actif in d balans opgnomn Latnt blastingvrplichtingn Latnt blastingvrplichtingn wordn opgnomn voor tijdlijk vrschilln tussn d waard van d activa n passiva volgns fiscal voorschriftn nrzijds n d bokwaardn di in dz jaarrkning gvolgd wordn andrzijds. D brkning van d latnt blastingvrplichtingn gschidt tgn d blastingtarivn di op ht ind van ht vrslagjaar gldn, of tgn d tarivn di in d komnd jarn gldn, voor zovr dz al bij wt zijn vastgstld. Blastinglatntis wordn gwaardrd op nominal waard Voorzining jubila D voorzining jubila wordt opgnomn voor vrwacht lastn gdurnd ht dinstvrband Ovrig voorziningn D ovrig voorziningn wordn opgnomn tgn nominal waard van d voor d afwikkling van d voorzining naar vrwachting noodzaklijk uitgavn Kortlopnd schuldn Schuldn wordn bij d rst vrwrking gwaardrd tgn rël waard. Transactikostn di dirct zijn to t rknn aan d vrwrving van d schuldn wordn in d waardring bij rst vrwrking opgnomn. Schuldn wordn na rst vrwrking gwaardrd tgn gamortisrd kostprijs, zijnd ht ontvangn bdrag rkning houdnd mt agio of disagio n ondr aftrk van transactikostn. Ht vrschil tussn d bpaald bokwaard n d uitindlijk aflossingswaard wordt op basis van d ffctiv rnt gdurnd d gschatt looptijd van d schuldn in d winst-n-vrlisrkning als intrstlast vrwrkt Lasing Oprationl lasing Bij d vnnootschap kunnn r lascontractn bstaan waarbij n groot dl van d voor- n nadln di aan d igndom vrbondn zijn, nit bij d vnnootschap ligt. Dz lascontractn wordn vrantwoord als oprationl lasing. Vrplichtingn uit hoofd van oprationl lasing wordn, rkning houdnd mt ontvangn vrgodingn van d lssor, op linair basis vrwrkt in d winst-n-vrlisrkning ovr d looptijd van ht contract. 3. Grondslagn voor bpaling van ht rsultaat Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Algmn Ht rsultaat wordt bpaald als ht vrschil tussn d opbrngstwaard van d glvrd prstatis n d kostn n andr lastn ovr ht jaar. D opbrngstn op transactis wordn vrantwoord in ht jaar waarin zij zijn gralisrd Opbrngstvrantwoording Vrkoop van godrn Opbrngstn uit d vrkoop van godrn wordn vrwrkt zodra all blangrijk rchtn n risico s mt btrkking tot d igndom van d godrn zijn ovrgdragn aan d kopr Vrlnn van dinstn Opbrngstn uit d lvring van dinstn gschidn naar rato van d glvrd prstatis, gbasrd op d vrricht dinstn tot aan d balansdatum in vrhouding tot d in totaal t vrrichtn dinstn Projctopbrngstn n projctkostn Voor ondrhandn projctn, waarvan ht rsultaat op btrouwbar wijz kan wordn bpaald, wordn d projctopbrngstn n d projctkostn vrwrkt als ntto-omzt n kostn in d winst-nvrlisrkning naar rato van d vrricht prstatis pr balansdatum (d Prcntag of Compltion -mthod, ofwl d PoC-mthod).

13 D voortgang van d vrricht prstatis wordt bpaald op basis van d tot d balansdatum gmaakt projctkostn in vrhouding tot d gschatt total projctkostn. Als ht rsultaat (nog) nit op btrouwbar wijz kan wordn ingschat, dan wordn d opbrngstn als ntto-omzt vrwrkt in d winst-n-vrlisrkning tot ht bdrag van d gmaakt projctkostn dat waarschijnlijk kan wordn vrhaald; d projctkostn wordn dan vrwrkt in d winst-n-vrlisrkning in d priod waarin z zijn gmaakt. Zodra ht rsultaat wl op btrouwbar wijz kan wordn bpaald, vindt opbrngstvrantwoording plaats volgns d PoC-mthod naar rato van d vrricht prstatis pr balansdatum. Ht rsultaat wordt bpaald als ht vrschil tussn d projctopbrngstn n projctkostn. Projctopbrngstn zijn d contractul ovrngkomn opbrngstn n opbrngstn uit hoofd van mr- n mindrwrk, claims n vrgodingn indin n voor zovr ht waarschijnlijk is dat dz wordn gralisrd n z btrouwbaar kunnn wordn bpaald. Projctkostn zijn d dirct op ht projct btrkking hbbnd kostn, di in ht algmn aan projctactivititn wordn togrknd n togwzn kunnn wordn aan ht projct, n andr kostn di contractul aan d opdrachtgvr kunnn wordn togrknd. Projctkostn in d winst-n-vrlisrkning wordn gcorrigrd voor dkking algmn kostn, wlk zijn gprsntrd ondr algmn bhrskostn. Indin ht waarschijnlijk is dat d total projctkostn d total projctopbrngstn ovrschrijdn, dan wordn d vrwacht vrlizn onmiddllijk in d winst-n-vrlisrkning vrwrkt. Dit vrlis wordt vrwrkt in d kostprijs van d omzt. D voorzining voor ht vrlis maakt ondrdl uit van d post ondrhandn projctn Ntto-omzt Ntto-omzt omvat d opbrngstn uit lvring van godrn n dinstn n gralisrd projctopbrngstn uit hoofd van ondrhandn projctn ondr aftrk van kortingn n drglijk van ovr d omzt ghvn blastingn Kostprijs van d omzt Ondr kostprijs van d omzt wordt vrstaan d aan d omzt to t rknn dirct n indirct kostn, waarondr grond- n hulpstoffn, kostn uitbstd wrk n andr xtrn kostn, prsonlskostn voor productiprsonl, afschrijvingskostn van gbouwn n machins n ovrig bdrijfskostn di torknbaar zijn aan d kostprijs van d omzt. Bokrsultatn uit d vrkoop van immatriël n matriël vast activa wordn vrwrkt als ondrdl van d kostprijs van d omzt Vrkoopkostn n algmn bhrkostn Ondr vrkoopkostn n algmn bhrkostn wordn di kostn vrstaan di tn last van ht jaar komn, n di nit dirct aan d kostprijs van d glvrd godrn zijn to t rknn Prsonlsbloningn Priodik btaalbar bloningn Lonn, salarissn n social lastn wordn op grond van d arbidsvoorwaardn vrwrkt in d winst-n-vrlisrkning voor zovr z vrschuldigd zijn aan wrknmrs Pnsionn Rinbouw B.V. hft all pnsionrglingn vrwrkt volgns d vrplichtingnbnadring. D ovr ht vrslagjaar vrschuldigd prmi wordt als last vrantwoord. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 13

14 3.7. Afschrijvingn op immatriël n matriël vast activa Matriël vast activa wordn vanaf ht momnt van ingbruiknming afgschrvn ovr d vrwacht tokomstig gbruiksduur van ht actif. Ovr trrinn wordt nit afgschrvn. Indin n schattingswijziging plaatsvindt van d tokomstig gbruiksduur, dan wordn d tokomstig afschrijvingn aangpast Financiël batn n lastn Rntbatn n rntlastn Rntbatn n rntlastn wordn tijdsvnrdig vrwrkt, rkning houdnd mt d ffctiv rntvot van d btrffnd activa n passiva. Bij d vrwrking van d rntlastn wordt rkning ghoudn mt d vrantwoord transactikostn op d ontvangn lningn di als ondrdl van d brkning van d ffctiv rnt wordn mgnomn Blastingn D blasting ovr ht rsultaat wordt brknd ovr ht rsultaat voor blastingn in d winst-n-vrlisrkning, rkning houdnd mt bschikbar, fiscaal compnsabl vrlizn uit voorgaand bokjarn (voor zovr nit opgnomn in d latnt blastingvordringn) n vrijgstld winstbstanddln n na bijtlling van nit-aftrkbar kostn. Tvns wordt rkning ghoudn mt wijzigingn di optrdn in d latnt blastingvordringn n latnt blastingschuldn uit hoofd van wijzigingn in ht t hantrn blastingtarif. D vnnootschapsblasting wordt in rkning-courant vrrknd mt Rinbouwgrop B.V. mt wlk vnnootschap n fiscal nhid voor d vnnootschapsblasting bstaat. 4. Financiël instrumntn n risicobhrsing 4.1. Marktrisico Valutarisico Rinbouw B.V. is voornamlijk wrkzaam in Ndrland. Hirdoor is r gn sprak van n valutarisico Prijsrisico Rinbouw B.V. loopt gn risico s tn aanzin van d waardring van ffctn Rnt- n kasstroomrisico Rinbouw B.V. loopt rntrisico ovr d rntdragnd vordringn (mt nam d liquid middln) n rntdragnd langlopnd n kortlopnd schuldn Krditrisico Rinbouw B.V. hft gn significant concntratis van krditrisico. D liquid middln staan uit bij bankn di minimaal n AA-rating hbbn Liquidititsrisico Rinbouw B.V. maakt gbruik van mrdr instllingn om ovr mrdr garantifacilititn t kunnn bschikkn. Voor zovr noodzaklijk, wordn nadr zkrhdn vrstrkt aan d instllingn voor bschikbar facilititn Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 14

15 5. Matriël vast activa D mutatis in d matriël vast activa wordn als volgt wrggvn: Bdrijfsgbouwn n -trrinn Andr vast bdrijfsmiddln Nit aan d bdrijfsuitofning dinstbaar Totaal Stand pr 1 januari 214 Vrkrijgingsprijzn Cumulativ afschrijvingn ( ) ( ) ( ) ( ) Bokwaardn Mutatis Invstringn Aanschaffingswaard dsinvstringn ( ) ( ) Afschrijvingn matriël vast activa ( 3.552) ( ) ( 8.956) ( ) Afschrijvingn dsinvstringn Saldo ( 3.552) ( 2.588) ( 8.956) ( 6.96) Stand pr 31 dcmbr 213 Vrkrijgingsprijzn Cumulativ afschrijvingn ( ) ( ) ( ) ( ) Bokwaardn Afschrijvingsprcntags %-3,33% 1-2% 2% 6. Ondrhandn projctn Ondrhandn projctn ( ) Gralisrd projctkostn, winstopslag minus voorziningn Gdclarrd trmijnn ( ) ( ) ( ) Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 15 Ondrhandn projctn mt n dbtstand bdragn (213: ), ondrhandn projctn mt n crditstand bdragn (213: ). Vanwg ht aannmn van turn-ky projctn, waarbij d opbrngstn pas bij oplvring in plaats van tussntijds trmijnn wordn ontvangn, is ultimo 214 n dbtstand ontstaan. In april 215 is dit turn-kyprojct opglvrd n zijn d opbrngstn ontvangn.

16 7. Vordringn 8. Liquid middln 9. Gstort n opgvraagd kapitaal All vordringn hbbn n rstrnd looptijd kortr dan n jaar. D rël waard van d vordringn bnadrt d bokwaard rvan, ggvn ht kortlopnd karaktr rvan n ht fit dat waar nodig voorziningn voor oninbaarhid zijn gvormd. Van d liquid middln staat n bdrag van nit tr vrij bschikking, dit btrft n G-rkning. Ht maatschapplijk kapitaal van Rinbouw B.V. bdraagt 567.5, vrdld in 1.25 gwon aandln van 454. Hirvan zijn gplaatst 25 gwon aandln. 1. Ovrig rsrvs Stand pr 1 januari Rsultaat na blastingn Stand pr 31 dcmbr Kortlopnd schuldn 12. Vrstrkt zkrhdn D kortlopnd schuldn hbbn all n rstrnd looptijd van kortr dan n jaar. D rël waard van d kortlopnd schuldn bnadrt d bokwaard vanwg ht kortlopnd karaktr rvan. D bankgarantifacilititn zijn op ht nivau van Rinbouwgrop B.V. ovrngkomn n bdragn voor d binnn Rinbouwgrop B.V. vallnd ntititn Hirbij is sprak van n ngativ pldg waarbij d Rabobank tostmming dint t vrlnn indin Rinbouwgrop B.V. n zkrhid wil stlln op igndommn. Ultimo 214 is r door d bankir tn last van d bankgarantifacilitit voor (213: ) aan bankgarantis n bridvrklaringn afggvn. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 16

17 13. Nit in d balans opgnomn rchtn n vrplichtingn (Mrjarig) financiël vrplichtingn Er zijn las-ovrnkomstn afgslotn voor prsonnauto s. D looptijd van d contractn bdraagt maximaal 6 maandn. Ht rstrnd totaal van d vrplichtingn bdraagt ultimo (213: ) waarvan (213: ) vrvalt binnn n jaar. Daarnaast zijn las-ovrnkomstn afgslotn voor computr(rand) apparatuur n grdschappn. D looptijd van dz contractn bdraagt maximaal 48 maandn. Ht rstrnd totaal van d vrplichtingn bdraagt ultimo (213: ), waarvan (213: 38.) vrvalt binnn n jaar Oprationl lass Ultimo bokjaar zijn d vrplichtingn uit hoofd van oprationl lass als volgt t spcificrn: Total vrplichtingn ultimo T btaln binnn één jaar T btaln tussn één n vijf jaar Garantis Ht saldo van d pr 31 dcmbr 214 uitstaand garantis tn last van d vnnootschap bij Eulr Hrms Garantis bdraagt (213: ). Ht saldo van d pr 31 dcmbr 214 uitstaand garantis tn last van d vnnootschap bij Woningborg N.V. bdraagt (213: ). Van d door Woningborg N.V. togknd facilitit wordt ultimo 214 ca. 33% bnut Aanspraklijkhid bij n fiscal nhid D vnnootschap maakt voor d vnnootschapsblasting dl uit van n fiscal nhid mt Brnard Rindrs B.V. Dz fiscal nhid bstaat naast Brnard Rindrs B.V. uit d volgnd vnnootschappn: Rinbouwgrop B.V., Rinbouw Zuid B.V., Rinbouw Invst B.V., Rinbouw Vastgod B.V., Old Rikkrt Bouw B.V., Niuw Wgn B.V, Rinbouw Grondfonds B.V. n Rindrs Managmnt n Consulting B.V.; lk dr vnnootschappn is hoofdlijk aanspraklijk voor d t btaln vnnootschapsblasting van all bij d fiscal nhid btrokkn vnnootschappn. D vnnootschap maakt voor d omztblasting dl uit van n fiscal nhid mt Rinbouwgrop B.V., Rinbouw Vastgod B.V., Rinbouw Invst B.V. n Old Rikkrt Bouw B.V.; lk dr vnnootschappn is hoofdlijk aanspraklijk voor d t btaln omztblasting van all bij d fiscal nhid btrokkn vnnootschappn Pnsionn Voor wat btrft d pnsionn is Rinbouw B.V. conform d vrplichtstlling vanuit d CAO aangslotn bij ht Bdrijfstakpnsionfonds voor d Bouwnijvrhid (BPF-Bouw). Gdurnd 1987 tot 27 was voor ht UTA-prsonl dispnsati voor dz vrplichting vrlnd n vond d pnsionopbouw in di priod voor ht UTA-prsonl plaats bij National Ndrlandn. D bij dz vrzkraar achtrgblvn pnsionrchtn wordn voor rkning van Rinbouw B.V. jaarlijks tgn koopsommn gïndxrd conform ht door BPF-Bouw in dcmbr van idr jaar vastgstld indxatiprcntag. Ht laatst vastgstld indxatiprcntag bdrog,15%. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 17 Ht saldo van d pr 31 dcmbr 214 uitstaand bankgarantis n bridvrklaringn tn last van d vnnootschap bij d Rabobank bdraagt (213: ). Ht bdrag aan bankgarantis bdraagt (213: ) n aan bridvrklaringn 3. (213: 55.). Van d door d Rabobank togknd facilitit wordt ultimo 214 ca. 42% bnut.

18 14. Ntto-omzt D ntto-omzt is in 214 mt 14% tognomn tn opzicht van Gmiddld aantal wrknmrs, loon/ salaris, social lastn, pnsionprmis Gdurnd ht jaar 214 warn 62 wrknmrs in dinst op basis van n volldig dinstvrband (213: 76). Hirvan warn gn wrknmrs wrkzaam buitn Ndrland (213: ). Loon/salaris Social lastn Pnsionprmis Blastingn Acut vnnootschapsblasting t btaln c.q. t (vrrknn): Dirn, 17 juli 215 Dirctur Ir. B. Rindrs Rinbouw B.V. Industrilaan 8 Dirn Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 18

19 Projct: Rnovati appartmntn Kopplwg, Dosburg Opdrachtgvr: Woonsrvic IJsslland Ralisati: Rinbouw B.V. Ovrig ggvns Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 19

20 Statutair rgling inzak d winstbstmming In artikl 21 n 22 van d statutn is vastglgd ho d winstvrdling n d uitkring dint t gschidn. Artikl D winst staat tr bschikking van d Algmn Vrgadring van Aandlhoudrs; uitkringn kunnn slchts wordn gdaan mt inachtnming van ht bpaald in artikl En tkort mag slchts tn last van d door d wt voorgschrvn rsrvs wordn gdlgd voor zovr d wt dat tostaat. Artikl a. D vnnootschap kan slchts uitkringn don voor zovr haar ign vrmogn grotr is dan ht bdrag van ht gstort kapitaal, vrmrdrd mt d rsrvs di krachtns d wt motn wordn aanghoudn. b. Op aandln wordt gn winst tn bhov van d vnnootschap uitgkrd. Bij brkning van d winstvrdling tlln d aandln di d vnnootschap in haar ign kapitaal houdt nit m, tnzij dz aandln blast zijn mt n vruchtgbruik of daarvan mt mdwrking van d vnnootschap crtificatn zijn uitggvn. 2. D vnnootschap kan tussntijds uitkringn don mits mt inachtnming van ht in lid 1 bpaald. Voorstl winstbstmming Vooruitlopnd op d vaststlling van d jaarrkning door d Algmn Vrgadring van Aandlhoudrs is d winst na blasting ovr 214 ad aan d ovrig rsrvs togvogd. Gburtnissn na balansdatum Er zijn gn nomnswaardig gburtnissn di op dz jaarrkning van invlod zijn. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 2

21 Controlvrklaring van d onafhanklijk accountant Aan: d Algmn Vrgadring van Rinbouw B.V. Vrklaring btrffnd d jaarrkning Wij hbbn d in dit rapport opgnomn jaarrkning 214 van Rinbouw B.V. t Dirn gcontrolrd. Dz jaarrkning bstaat uit d balans pr 31 dcmbr 214 n d winst-n-vrlisrkning ovr 214 mt d tolichting, waarin zijn opgnomn n ovrzicht van d ghantrd grondslagn voor financiël vrslaggving n andr tolichtingn. Vrantwoordlijkhid van ht bstuur Ht bstuur van d vnnootschap is vrantwoordlijk voor ht opmakn van d jaarrkning di ht vrmogn n ht rsultaat gtrouw dint wr t gvn, alsmd voor ht opstlln van ht jaarvrslag, bid in ovrnstmming mt Titl 9 Bok 2 van ht in Ndrland gldnd Burgrlijk Wtbok (BW). Ht bstuur is tvns vrantwoordlijk voor n zodanig intrn bhrsing als ht noodzaklijk acht om ht opmakn van d jaarrkning moglijk t makn zondr afwijkingn van matril blang als gvolg van fraud of foutn. Vrantwoordlijkhid van d accountant Onz vrantwoordlijkhid is ht gvn van n oordl ovr d jaarrkning op basis van onz control. Wij hbbn onz control vrricht in ovrnstmming mt Ndrlands rcht, waarondr d Ndrlands controlstandaardn. Dit vrist dat wij voldon aan d voor ons gldnd thisch voorschriftn n dat wij onz control zodanig plannn n uitvorn dat n rdlijk mat van zkrhid wordt vrkrgn dat d jaarrkning gn afwijkingn van matril blang bvat. KOPIE En control omvat ht uitvorn van wrkzaamhdn tr vrkrijging van control-informati ovr d bdragn n d tolichtingn in d jaarrkning. D gslctrd wrkzaamhdn zijn afhanklijk van d door d accountant togpast oordlsvorming, mt inbgrip van ht inschattn van d risico s dat d jaarrkning n afwijking van matril blang bvat als gvolg van fraud of foutn. Bij ht makn van dz risico-inschattingn nmt d accountant d intrn bhrsing in aanmrking di rlvant is voor ht opmakn van d jaarrkning n voor ht gtrouw bld daarvan, gricht op ht opzttn van controlwrkzaamhdn di passnd zijn in d omstandighdn. Dz risico-inschattingn hbbn chtr nit tot dol n oordl tot uitdrukking t brngn ovr d ffctivitit van d intrn bhrsing van d vnnootschap. En control omvat tvns ht valurn van d gschikthid van d gbruikt grondslagn voor financiël vrslaggving n van d rdlijkhid van d door ht bstuur van d ntitit gmaakt schattingn, alsmd n valuati van ht alghl bld van d jaarrkning. Wij zijn van mning dat d door ons vrkrgn control-informati voldond n gschikt is om n ondrbouwing voor ons oordl t bidn. Oordl btrffnd d jaarrkning Naar ons oordl gft d jaarrkning n gtrouw bld van d groott n samnstlling van ht vrmogn van Rinbouw B.V. pr 31 dcmbr 214 n van ht rsultaat ovr 214 in ovrnstmming mt Titl 9 Bok 2 BW. Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 21

22 Vrklaring btrffnd ovrig bij of krachtns d wt gstld isn Ingvolg artikl 2:393 lid 5 ondr n f BW vrmldn wij dat ons gn tkortkomingn zijn gblkn naar aanliding van ht ondrzok of ht jaarvrslag, voor zovr wij dat kunnn boordln, ovrnkomstig Titl 9 Bok 2 BW is opgstld, n of d in artikl 2:392 lid 1 ondr b tot n mt h BW vrist ggvns zijn togvogd. Tvns vrmldn wij dat ht jaarvrslag, voor zovr wij dat kunnn boordln, vrnigbaar is mt d jaarrkning zoals vrist in artikl 2:391 lid 4 BW. Lochm, 17 juli 215 D Jong & Laan Accountants B.V. Originl gtknd door drs. M.J. Marlisa RA Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn 22

23 Industrilaan KG Dirn Postbus AA Dirn T F

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7 Jaarvrslag 2013 Jaarvrslag 2013 2 Inhoudsopgav Mrjarnovrzicht van krncijfrs n kngtalln 4 Bstuursvrslag 6 1 Woord van d voorzittr 7 2 Algmn informati 9 2.1 Profil 9 2.2 Prsonalia 9 2.3 Bstuurscommissis

Nadere informatie

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136 M Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht 25lidrcht Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt Papndrcht Postbus 3350 M PAPENDRECHT I,.II MPGPD20306078036 GPD 07.06.203 036 T 078-644 98 80 E info@obop.n

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014. Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum. Uitgebracht op 27 mei2015 MUSEUM N EDERLANDS. Ter RSM Ni.

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014. Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum. Uitgebracht op 27 mei2015 MUSEUM N EDERLANDS. Ter RSM Ni. RAPPORT NZAKE DE JAARREKENNG 214 Stichting Ndrlands Volksbuurtmusum Uitgbracht op 27 mi215 N EDERLANDS MUSEUM Tr RSM Ni t/ ti Kooij NHOUDSOPGAVE Pag Jaarvrslag van d dircti Bij lagn bij j aarvrslag J t4

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie