Regionale rekeningen van de landbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale rekeningen van de landbouw"

Transcriptie

1 Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin Brussl

2

3 INLEIDING Mt d landbouwrkningn wordt boogd d inkomnsvorming uit d conomisch activitit op ht gbid van d landbouw t mtn, t bschrijvn n t analysrn. In 1992 wrd in n intrn documnt van ht tonmalig Landbouw Economisch Instituut 1 d mthodologi bschrvn van d national n rgional rkningn. Intussn zijn r tal van wijzign doorgvord qua mthodologi n bronggvns. Dit rapport hft dan ook als voornaamst dolstlling om d huidig stand van zakn in vrband mt d mthodologi voor d brkning van d rgional landbouwrkningn wr t gvn. Ht btrft n bschrijving van d mthodologi voor d dfinitiv cijfrs. Bpaald postn van d rkningn wordn immrs in afwachting van dfinitiv ggvns rst voorlopig graamd. Dz voorlopig ramingn zijn dan gbasrd op andr bronmatriaal. Dit wordt in dit rapport buitn bschouwing glatn. Er dint op gwzn t wordn dat dz matri aan constant vrandring ondrhvig is: zowl d inhoud van d vrschillnd rubrikn als d bschikbar bronnn kunnn in d loop van d tijd volurn. Daarom, n md om rdnn van ovrzichtlijkhid, wrd goptrd voor n global bschrijving zondr ovrdrvn in dtail t gaan. Ht rapport wrd opgdld in 4 dln. In dl I wordn d ondrliggnd concptn n dfinitis van d rgional rkningn aanggvn n toglicht. Dl II n III bschrijvn d brkningsmthodn van d vrschillnd rubrikn van d landbouwrkningn op rgionaal vlak. Dz bschrijving wrd, naar analogi mt d opgstld rkningn, ondrvrdld in d productirkningn (dl II) n d vrdlingsoprati (dl III). Tnslott wordn in dl IV tr illustrati d rsultatn wrggvn voor ht Vlaams gwst. Om rdnn van vrglijkbaarhid tussn d gwstlijk cijfrs wrd dz mthodologi opgstld in samnwrking mt ht Waals gwst (Dirction général d l agricultur). 1 DE BECKER, R. (1992). D national n rgional rkningn van d landbouw in Blgië. Landbouwconomisch Instituut. Brussl. 203 p.

4

5 INHOUD Inliding I. Concptn n dfinitis 1 1. Schmatisch ovrzicht van ht rkningnstlsl D productirkning D vrdlingsoprati Arbidsnhdn Ht vrglijkbaar inkomn 8 2. Obsrvativld 8 3. Rfrntipriod 8 4. Rgional hov 9 5. Ntto indproducti n intrmdiair vrbruik 9 II. D productirkning 13 A. D indproductiwaard D akkrbouwsctor D tuinbouwsctor D vtltsctor D dirn Dirlijk productn 22 B. Ht intrmdiair vrbruik Intrmdiair vrbruik van d landbouw Intrmdiair vrbruik van d tuinbouw Intrmdiair vrbruik van d loonwrkrs 24 C. D bruto n ntto togvogd waard Afschrijvingn Subsidis n taksn 26 III. D vrdlingsoprati n ovrig concptn 27 A. Vrgoding voor grond n kapitaal Vrgoding voor grond (pacht) Vrgoding voor kapitaal (intrst) 28 B. Aantal arbidsnhdn 29 C. Ht vrglijkbaar inkomn 30 IV. Rsultatn Eindproductiwaard Intrmdiair vrbruik Ntto togvogd waard Landbouwarbidsinkomn 40 Bijlagn, litratuurlijst n lijst van afkortingn 41

6

7 I. Concptn n dfinitis 1

8 1. Schmatisch ovrzicht van ht rkningnstlsl In ht rkningnstlsl wordn tw grot opnvolgnd gdltn ondrschidn: d productirkning (punt 1.1) n d vrdlingsoprati (punt 1.2). Ht uitindlijk rsultaat van d vrdlingsoprati is ht landbouwarbidsinkomn. Dit inkomn is, na omrkning pr arbidsnhid (punt 1.3), d indicator di gbruikt wordt om ht inkomn ggnrrd door d landbouwactivitit t vrglijkn mt d lonn in ht ghl van ht bdrijfslvn (punt 1.4). En schmatisch ovrzicht van ht rkningnstlsl wordt in figuur 1 wrggvn 1. In wat volgt wordn d divrs bgrippn toglicht. 1.1 D productirkning In d productirkning wordn d transactis mt btrkking tot ht productiprocs grgistrrd. Samngvat lidn d productiopratis tot d vorming van d bruto n d ntto togvogd waard. D bruto togvogd waard tgn marktprijzn is ht vrschil tussn d indproductiwaard n ht intrmdiair vrbruik. Om dz bruto togvogd waard t kunnn ralisrn, wrdn o.a. btalingn vrricht aan d gbruikt productifactorn (arbid, grond n kapitaal) n wrdn indirct blastingn btaald. D bruto togvogd waard tgn marktprijzn omvat dus mr dan d ignlijk vrgodingn van productifactorn, namlijk d indirct blastingn. Dz taksn wordn ntto brknd, wat wil zggn dat d subsidis bschouwd wordn als ngativ blastingn n van d taksn in mindring gbracht wordn. Van d bruto togvogd waard wordt nog n dl gbruikt om bstaand kapitaalgodrn t vrvangn. Dit zijn d zognaamd afschrijvingn. D afschrijvingn gvn aan mt hovl d bstaand kapitaalgodrn van d ondrnming in d loop van ht jaar door tchnisch slijtag of conomisch vroudring in waard zijn vrmindrd. Wannr d bruto togvogd waard vrmindrd wordt mt d ntto indirct blastingn (of vrmrdrd mt d subsidis n vrmindrd mt d taksn) n d afschrijvingn, bkomt mn d ntto togvogd waard tgn factorkostn, di d vrgoding voor d productifactorn omvat. D ntto togvogd waard tgn factorkostn vrtgnwoordigt dan ht global inkomn van d land- n tuinbouwactivitit. In wat volgt wordn d vrschillnd stadia binnn d productiopratis gdfinird. 1 Er dint opgmrkt t wordn dat dit schma nit mt d juist groottvrhoudingn tussn d divrs postn wordt wrggvn. 2

9 3 Figuur 1: Economisch rkningn van d landbouw Productirkning Inkomn uit zlfstandig arbid Vrgoding gzinsldn Aangrknd vrgoding bdrijfskapitaal Vrdlingsoprati E i n d p r o d u c t i w a a r d I n t r m d i a i r v r b r u i k K a p i t a a l s i n k o m n o n d r n m i n g s i n k o m n Afschrijvingn B r u t o t o g v. w a a r d t g n m a r k t p r i j z n Aangrknd pacht Btaald pacht N t t o t o g v. w a a r d t g n m a r k t p r i j z n Subsidis - indirct blastingn Btaald lonn Vrgoding bdrijfslidr A r b i d B d r i j f s k a p i t a a l G r o n d Btaald intrstn bdrijfskapitaal N t t o t o g v. w a a r d t g n f a c t o r k o s t n a r b i d s i n k o m n

10 1.1.1 Eindproductiwaard D indproductiwaard omvat d waard van: - ht gdlt van d producti dat vrkocht wordt buitn d rgional hov 1 - ht gdlt van d producti dat vrbruikt wordt door d landbouwr n zijn gzin (autoconsumpti) - d invntarisvrandring. D invntarisvrandring is positif als d indvoorraad grotr is dan d bginvoorraad n ngatif in ht andr gval. Schmatisch kan dit als volgt wrggvn wordn (in gval van n positiv invntarisvrandring): Figuur 2: Schmatisch voorstlling van d indproducti Producti Bginvoorraad Intraconsumpti Autoconsumpti Vrkopn Eindvoorraad Eindproducti Zoals blijkt uit dit schma stmt d indproducti dus nit ovrn mt d total producti omwill van ht al dan nit in rkning brngn van rspctivlijk d invntarisvrandring n d intraconsumpti. D intraconsumpti is ht gdlt van d producti dat binnn d rgional hov vrbruikt wordt voor ht productiprocs (zaaigod afgnomn van ign oogst, vodrs gproducrd op d rgional hov n bstmd voor ht v van d rgional hov, ). D indproducti wordt ondrvrdld in dri grot gropn: - AKKERBOUW: graangwassn, aardappln, suikrbitn n andr akkrbouwgwassn (o.a. vlas, vodrgwassn, stro, zaai- n pootgod) - TUINBOUW: grontn (voor d nijvrhid n voor vrs vrbruik), fruit n nit-tbar gwassn - VEETEELT: dirn n dirlijk productn (o.a. zuivlproductn n irn) 1 Ht bgrip rgional hov wordt toglicht in punt

11 1.1.2 Intrmdiair vrbruik Ht intrmdiair vrbruik is d waard van all godrn n dinstn di als input voor d producti van d bschouwd priod wordn gbruikt n buitn d rgional hov aangkocht wordn. Dz post omvat gn uitgavn waarvan ht gbruik vrdld is ovr vrschillnd jarn. Mr gspcificrd, gft ht intrmdiair vrbruik d uitgavn wr gdaan voor: - zaai- n pootgod dat in d handl aangkocht wordt - nrgi n smrmiddln - mststoffn - fytosanitair productn - vvodrs gkocht buitn d landbouw - ingvord gbruiksv - klin matriaal n ondrhoud- n hrstllingskostn van machins n gbouwn - algmn onkostn (dirgnskundig zorgn, vrzkringn, watr, ) Pr dfiniti omvat ht intrmdiair vrbruik noch d aankoop van matriaal waarvan d lvnsduur grotr is dan 1 jaar, noch d aankoop of grot hrstllingn van gbouwn wlk invstringsuitgavn zijn. D lonn, di bij d vrdlingsoprati wordn opgnomn, makn gn dl uit van ht intrmdiair vrbruik Afschrijvingn D afschrijvingn gvn aan mt hovl ht ingztt vast kapitaal (o.a. matriaal, gbouwn n srrs) in d loop van d bschouwd priod door tchnisch slijtag of conomisch vroudring in waard is vrmindrd. En gdlt van ht vast kapitaal wordt chtr nit afgschrvn, namlijk: grond, boomgaardn n invstringsv. Van d grond wordt aangnomn dat r bij normaal bhr gn vrlis van producticapacitit optrdt. Bij d boomgaardn wordt vrondrstld dat d mrwaard van d groind jongr bomn d lagr waard van d aftaklnd oudr bomn compnsrt. Tot ht invstringsv bhorn bijvoorbld fokv n mlkv. Mn zou dan n raming motn makn van d vrmindring van d productivitit van dit v. Gzin d praktisch moilijkhdn bij d waardring wordn r gn afschrijvingn gbokt op invstringsdirn. D afschrijvingn wordn brknd op d vrvangingswaard, namlijk op d prijzn di zoudn motn btaald wordn om d uitrusting t vrvangn door n andr di zo glijk moglijk is. D vrvangingswaard wordt gbruikt om ht ontstaan van onignlijk winstn of vrlizn t vrmijdn di nkl t wijtn zijn aan inflati of dflati. 5

12 1.1.4 Subsidis n taksn Subsidis zijn btalingn di door publikrchtlijk organismn rchtstrks wordn uitgkrd aan producntn van vrhandlbar godrn n dinstn n di ht inkomn van d producntn rchtstrks bïnvlodn. Ondr taksn wordn d door publikrchtlijk organismn opglgd btalingn aan d producntn grgistrrd. Dz blastingn hbbn btrkking op productn of ht gbruik van bpaald productifactorn. Bij convnti wordn d rkningn xclusif blasting ovr togvogd waard opgstld, zodat dz nit opgnomn wordt bij d taksn. 1.2 D vrdlingsoprati D ntto togvogd waard tgn factorkostn vrtgnwoordigt ht global inkomn van d land- n tuinbouwactivitit. In d rkningn wordt dit global inkomn vrdld ovr d divrs productifactorn (grond, kapitaal n arbid) di tobhorn aan ht bdrijf (zi figuur 1). In d inkomnsrkning wordn vrschillnd concptn gbruikt, waarvan d blangrijkst: ht ondrnmrsinkomn, ht inkomn uit zlfstandig arbid, ht landbouwarbidsinkomn n ht kapitaalsinkomn. Daarom kan in fit nit wordn gsprokn van ht inkomn. Elk inkomnsconcpt blicht n andr aspct van ht inkomn. Momntl wordt door ht AMS nkl ht arbidsinkomn brknd op Vlaams nivau, maar volldighidshalv wordn in wat volgt al dz inkomnsconcptn kort toglicht. D hir bschrvn dfiniti is dign zoals z stds wrd togpast in d macro-conomisch rkningn van ht CLE Ondrnmrsinkomn Dit inkomn vrtgnwoordigt ht inkomn van d producntn als zlfstandig bhrdrs van hun ign kapitaal n arbid. Ht wordt bkomn door van d ntto togvogd waard d btaald lonn n intrstn n d total pachtn af t trkkn. D btaald lonn vrtgnwoordign d loonkost btaald door d landbouwrs of ht ghl van d bruto lonn n social lastn btaald door d landbouwrs voor hun arbidrs. D btaald intrst omvat d rnt di lk jaar ffctif btaald wordt door d producntn voor ht vrwrvn van bdrijfskapitaal (v, machins, ). D intrstn btaald voor ht vrwrvn van grondkapitaal wordn hir nit in aanmrking gnomn omdat dit vrrknd wordt in d aangrknd pachtn. 6

13 D pacht is dan d vrgoding voor ht gbruik van grondn n gbouwn (incl. srrs). Er wordt n vrgoding togknd voor ht ghl van d grondn n gbouwn of z nu ghuurd of in igndom zijn. Ht is dus ht totaal van d wrklijk btaald n aangrknd pacht dat hir gbokt wordt Inkomn uit zlfstandig arbid Dit inkomn bstaat uit d vrgoding voor d arbid di glvrd wordt door d nit-btaald arbidskrachtn n wordt bkomn door van ht ondrnmrsinkomn d vrgoding voor ht bdrijfskapitaal in igndom in mindring t brngn Landbouwarbidsinkomn Ht arbidsinkomn is d vrgoding voor all arbid glvrd voor land- n tuinbouwactivititn. Ht is d som van d btaald lonn n ht arbidsinkomn uit zlfstandig arbid. Ht arbidsinkomn wordt brknd door van d ntto togvogd waard tgn factorkostn d btaald n aangrknd pachtn n d btaald n aangrknd intrstn op bdrijfskapitaal af t trkkn. Ht is dus alln n vrgoding voor d factor arbid n is wat ovrblijft nadat d tw andr factorn (grond- n bdrijfskapitaal) vrgod zijn. Omgrknd pr arbidsnhid, is ht arbidsinkomn d indicator di binnn ht CLE van oudshr gbruikt wordt om ht inkomn ggnrrd door d landbouwactivitit t vrglijkn mt d lonn in ht ghl van ht bdrijfslvn (ht vrglijkbaar inkomn) Kapitaalsinkomn Dit concpt vrtgnwoordigt d vrgoding voor all ingzt kapitaal (grond- n bdrijfskapitaal) n bstaat uit d btaald n aangrknd pachtn n intrstn op ht bdrijfskapitaal. 1.3 Arbidsnhdn Tnind d nhidsinkomstn in d landbouw t brknn, dint ht aantal arbidskrachtn uitgdrukt in aantal prsonn omgzt t wordn in arbidsnhdn. Eén arbidsnhid vrtgnwoordigt dan n prsoon van 20 tot 65 jaar di voltijds op ht landbouwbdrijf wrkzaam is. Ht aantal prsonn dat wrkzaam is in d landbouw wordt omgzt in arbidsnhdn door middl van omzttingscoëfficiëntn di rkning houdn mt d lftijd n d tgnwoordighid van d dsbtrffnd prsonn op ht bdrijf. 7

14 1.4 Ht vrglijkbar inkomn Ht vrglijkbar inkomn (of rfrnti-inkomn) komt ovrn mt ht gmiddld brutosalaris van n voltijds twrkgstld loontrkknd. Bij d brkning van dit gmiddld wordt gn rkning ghoudn mt d wrkzokndn. 2. Obsrvativld Als obsrvativld wordt d bdrijfstak landbouw wrhoudn. D bdrijfstak landbouw omvat dan all nhdn, di één of mrdr van volgnd godrn voortbrngn: - plantaardig productn, - dirn, - dirlijk productn. Daarnaast wordn vnns n aantal, nauw mt d landbouwproducti vrband houdnd activititn opgnomn, namlijk d activititn op ht bdrijf di in ht vrlngd van d landbouwactivitit liggn n waarbij landbouwproductn wordn gbruikt (vb. vrwrking op ht bdrijf van mlk tot zuivlproductn). D bdrijfstak landbouw omvat bhalv landbouwbdrijvn ook nhdn als coöpratis n gspcialisrd nhdn di mt hun machins, matril n prsonl loonwrk vrrichtn. Enhdn di uitsluitnd voor ign gbruik bovngnomd productn producrn (vb. nitlandbouwrs mt tuinn n vhoudrij voor ign gbruik) wordn buitn bschouwing glatn. D landbouwproducti voor ign vrbruik door landbouwrs (autoconsumpti) wordt chtr wl in rkning gbracht. Andr conomisch activititn dan dz hirbovn opgsomd (vb. hovtorism), wordn nit grgistrrd. 3. Rfrntipriod Voor d dirlijk productn is d rfrntipriod ht burgrlijk jaar, voor d plantaardig ht oogstjaar. In fit wordt voor d plantaardig producti d oogst van ht jaar in aanmrking gnomn mt d hiraan voorafgaand priod waarin d kostn gmaakt wrdn om dz oogst voort t brngn n d rop volgnd vrkooppriod, waarin d ontvangstn binnnvloin. Dz tw priodn kunnn gdltlijk buitn ht bschouwd burgrlijk jaar valln. Dz manir van handln hft ht voordl dat d rkningn ovrnkomn mt d conomisch ralitit zoals z aangvold wordt binnn d sctor. Vrdr motn r op dz manir gn voorradn gschat wordn voor d plantaardig productn. 8

15 4. Rgional hov D mting van d output is gbasrd op ht bgrip rgional hov : n fictif landbouwbdrijf dat d total landbouwoutput van d rgional conomi voortbrngt. D rkningn wordn opgstld alsof r slchts één hov bstaat pr gwst: 1 voor ht Vlaams, 1 voor ht Waals n 1 voor ht Brussls gwst. Dz hov gbruikt als ht war all arbidskrachtn, vrkoopt all productn, koopt all productimiddln aan, Uit dit princip volgt dat d transactis di rchtstrks plaatsvindn tussn d nhdn di dl uitmakn van d rgional hov (d zognaamd intraconsumpti) nit in rkning gbracht wordn. Productn (vb. zaai- n pootgod) di door d landbouwrs buitn d rgional hov vrkocht wordn n daarna trug aangkocht wordn, wordn wl gbokt ondr vrkopn n aankopn. D ovrdrachtn van dirn tussn d bdrijvn van d rgio waarbij d vhandlaar (nitlandbouwr) tijdlijk ignaar wordt van d btrokkn dirn vormn n uitzondring op dz rgl: alln d transfrkostn tn last van d landbouwrs-aankoprs wordn gbokt bij ht intrmdiair vrbruik. Op dz wijz wordt vrmdn dat d waard van d dirn tlkns in vrkoop n aankoop gbokt wordt als d dirn van n landbouwbdrijf naar n andr gaan door tussnkomst van n handlaar. 5. Ntto indproductiwaard n intrmdiair vrbruik D rkningn wordn opgstld mt d bgrippn ntto indproductiwaard n ntto intrmdiair vrbruik, di ht aandl van d divrs rgio s in d national indproductiwaard n ht intrmdiair vrbruik wrgvn. Naar analogi mt d rgional indproducti, wordt d national indproducti opgstld op basis van ht bgrip national hov, n fictif bdrijf voor gans Blgië. D national indproducti omvat d vrkopn buitn d national hov, d autoconsumpti n d invntarisvrandring. Ht nationaal intrmdiair vrbruik is d waard van d godrn n dinstn aangkocht buitn d national hov. D national hov bstaat uit dri rgional hovs (Vlaandrn, Wallonië n Brussl). Om d bgrippn ntto indproducti n ntto intrmdiair vrbruik to t lichtn wordn d invntarisvrandring n d autoconsumpti vn buitn bschouwing glatn n glijkgstld aan nul. Vrdr wordt r vrondrstld dat r slchts 2 rgio s zijn: Vlaandrn n Wallonië. Schmatisch wordt ht bgrip ntto indproductiwaard wrggvn in figuur 3. In dit schma vrstaat mn ondr vrkopn d vrkoop van afgwrkt productn n d gburlijk vrkopn van onafgwrkt productn aan ht buitnland (buitn d national hov). D bgrippn in- n uitvor hbbn hir nkl btrkking op d handl van onafgwrkt productn tussn d rgio s. 9

16 D national indproducti is nit glijk aan d som van d rgional indproductis omdat voor d rgional cijfrs d intrrgional handl van onafgwrkt productn nog dint in rkning gbracht t wordn. Indin bijvoorbld n Waals landbouwbdrijf onafgwrkt productn (vb. nuchtr kalvrn, biggn, ) vrkoopt aan n Vlaams landbouwbdrijf, dint dit in rkning gbracht t wordn bij d Waals indproductiwaard n ht Vlaams intrmdiair vrbruik. Ht gaat immrs rspctivlijk om n vrkoop n aankoop buitn d dsbtrffnd rgional hov. Dz intrrgional handl wordt chtr nit in rkning gbracht bij d national cijfrs omdat dit handl is tussn nhdn van d national hov (intraconsumpti). D national indproductiwaard n intrmdiair vrbruik zijn dus vrschillnd van d som van d rgional waardn. Togpast op Vlaandrn btknt dit dat d Vlaams indproducti d xport van onafgwrkt productn naar Wallonië omvat n dat d Vlaams intrmdiair consumpti d import van onafgwrkt productn vanuit Wallonië omvat. Er kan chtr ook gstld wordn dat d ingvord onafgwrkt productn (vb. biggn) uit Wallonië wordn vrwrkt in Vlaandrn tot afgwrkt productn (vb. varknsvls) n vrwrkt voorkomn in d Vlaams indproductiwaard. In d plaats van d invor van onafgwrkt productn vanuit Wallonië naar Vlaandrn t bhandln als n lmnt van d Vlaams intrmdiair consumpti, wordt dz invor bschouwd als n ngativ Vlaams producti. Dit wil zggn dat dz invor rchtstrks van d indproducti in mindring wordt gbracht. Ht wrklijk aandl van Vlaandrn in d national indproducti, ntto indproducti gnaamd, is ht rsultaat van d Vlaams vrkopn vrmindrd mt d invor van onafgwrkt productn (ntto vrkopn) n vrmrdrd mt d uitvor van onafgwrkt productn naar Wallonië. Ht voordl van dz wrkwijz is dat d ntto bijdragn van d rgio s aan d national indproducti wordn brknd n dat d som van d rgional indproductiwaardn glijk is aan d national. Bij ht gbruik van ht concpt rgional ntto indproducti mag natuurlijk d invor vanuit d andr rgio s nit mr bij ht intrmdiair vrbruik gvogd wordn om dubbltlling t vrmijdn. Mn nomt dit dan ht ntto intrmdiair vrbruik. Daar r gn intrrgional in- n uitvorstatistikn bstaan, wordt nit rst d invor van onafgwrkt productn afgtrokkn n daarna d uitvor van onafgwrkt productn bijgtld, maar mot r gwrkt wordn mt ht saldo van d intrrgional handl (uitvorinvor). Dit saldo kan onrchtstrks wl graamd wordn door ht rgionaal tkort of ovrschot aan onafgwrkt productn, dat nodig is om d rgional producti van afgwrkt productn t producrn, t brknn. D brkningswijz is afhanklijk van product tot product (zi vrdr). 10

17 Figuur 3: D rgional ntto indproducti National indproducti Ntto indproducti rgio I Ntto indproducti rgio II Eindproducti rgio I Eindproducti rgio II Vrkopn van rgio I Uitvor van rgio I naar II Vrkopn van rgio I Ntto vrkopn van rgio I Invor naar rgio I vanuit II Ntto vrkopn van rgio I Uitvor van rgio I naar II Saldo Invor naar rgio I vanuit II 11

18 12

19 II. D productirkning 13

20 A. DE EINDPRODUCTIEWAARDE Zoals bschrvn in ht rst dl omvat d indproducti ht gdlt van d producti dat buitn d rgional hov wordt vrkocht, ht gdlt dat door d producntn zlf wordt vrbruikt n d invntarisvrandring. Voor ht bpaln van d indproductiwaard motn dus d hovlhdn n d prijs van dz 3 gdlts graamd wordn. D vrkoop van d producti buitn d rgional hov kan op vrschillnd manirn gburn. Voor bpaald productis vrloopt d vrkoop bijna uitsluitnd via d handl of vrwrknd industri (vb. suikrbitn). Voor tal van andr productn (vb. mlk, aardappln, ) is r chtr naast d vrkoop aan d handl ook n rchtstrks vrkoop aan d vrbruikr. Gzin ht prijsvrschil tussn d vrkoopskanaln dint voor dz productn voor d divrs kanaln d hovlhdn n d prijs graamd t wordn. D bpaling van d prijs voor d autoconsumpti is voor all productn dzlfd. Er wordt bij convnti d gwogn prijs van d divrs vrkoopskanaln togpast. D total rgional ntto indproductiwaard kan ondrvrdld wordn in 3 grot gropn: akkrbouw, tuinbouw n vtlt. In wat volgt wordt pr grop d mthodologi in grot lijnn toglicht. 1. D akkrbouwsctor Voor d opstlling van d rkningn, wordt d akkrbouwsctor als volgt ingdld: - graangwassn: tarw grst havr andr grann - aardappln - suikrbitn - andr akkrbouwgwassn: vodrgwassn n stro zaai- n pootgod oli- n iwithoudnd gwassn aromatisch plantn (cichori, hop n tabak) Zoals kan opgmrkt wordn, wordt d tlt mt ht oog op d producti van zaai- n pootgod in n apart post binnn d akkrbouwsctor gbokt n dit omwill van ht prijsvrschil mt d gwon tlt. 14

21 Voor ht bpaln van d indproductiwaard motn in princip d hovlhdn n d prijs van d vrkopn buitn d rgional hov (al dan nit opgsplitst pr vrkoopskanaal), d autoconsumpti n d invntarisvrandring graamd wordn. Daar voor d akkrbouwproductn d rfrntipriod ht oogstjaar is, wordt d invntarisvrandring vrwaarloosd. D raming in volum van d vrkopn buitn d rgional hov n d autoconsumpti (d total indproducti) voor n bpaald product gburt als volgt: Producti intrn vrbruik (voor zaaigod n vvodr) = Eindproducti Daar d prijs voor d autoconsumpti bij convnti glijkgstld wordt aan d gwogn prijs van d divrs vrkoopskanaln, dint d autoconsumpti, howl dz dl uitmaakt van d producti, vnns apart bpaald t wordn indin r vrschillnd vrkoopskanaln bstaan. Ht intrn vrbruik (afnam van ign oogst voor zaaigod n vvodrs) n d autoconsumpti (afnam van ign oogst voor mnslijk consumpti op ht bdrijf) wordn bpaald op basis van rsultatn van ht bokhoudnt. Ht prcntag van d total producti afkomstig van d bdrijvn in ht bokhoudnt, dat afgnomn wordt voor dz dolindn, wordt togpast op d rgional producti. D prijsbpaling is afhanklijk van product tot product. Er wordt o.a. brop gdaan op bokhoudggvns, marktggvns n ggvns van d bropssctor. 2. D tuinbouwsctor D tuinbouwsctor wordt ingdld in volgnd subsctorn: - grontn: - grontn in opn lucht: grontn voor industri grontn voor vrs vrbruik - grontn bschutt tlt - fruit - nit tbar tuinbouwproductn: - kwkrijplantn - blomn n sirplantn Op nationaal vlak wordn schattingn gmaakt van d vrmarktbar producti in volum n waard door n daarto opgricht commissi. Op rgionaal vlak maakt dz commissi gn ramingn. D slutl di gbruikt wordt om d national ggvns t rgionalisrn zijn d opprvlakts aanggvn in d mitlling n d novmbr-nquêt. 15

22 In fit wordt r, bij gbrk aan cijfrmatriaal, gn rkning ghoudn mt gburlijk rndmnts- n/of prijsvrschilln tussn d rgio s. Tnind d indproductiwaard t brknn, dinn tw corrctis t wordn doorgvord: nrzijds voor d autoconsumpti n andrzijds voor d intrrgional handl. Voor d autoconsumpti wordn d cijfrs nog aangpast om rkning t houdn mt d producti van d privé-tuinn n boomgaardn van d landbouwrs. D corrcti voor d intrrgional handl in onafgwrkt productn hft btrkking op ht witloof. D tlt van witloofwortln n ht trkkn van witloof gburt nit altijd op htzlfd bdrijf. D aangkocht wortln kunnn in dat gval in n andr gwst gkwkt zijn. Gzin in d rkningn gwrkt wordt mt d ntto bijdrag van n bpaald gwst in ht national, wordt r nog n corrcti doorgvord om dz intrrgional handl in rkning t brngn. 3. D vtltsctor D subsctorn van d vtltsctor zijn d volgnd: - dirn: rundrn varkns gvoglt andr dirn (paardn, gitn, schapn, konijnn) - dirlijk productn: zuivlproductn (mlk n mlkdrivatn) irn (consumpti- n brodirn) 3.1 D dirn D indproducti van d dirn omvat d vrkopn buitn d landbouwsctor, d autoconsumpti n d invntarisvrandring. Zoals uitglgd in punt I.4 wordn alln d transfrkostn tn last van d landbouwrsaankoprs gbokt om t vrmijdn dat d post dirn in blangrijk mat kunstmatig zou vrhogn. D vrkopn buitn d sctor bstaan dus nkl uit dz dirn di vrkocht wordn om gslacht of uitgvord t wordn. Vrdr ovrnkomstn inzak d bhandling van in- n uitvor zijn d volgnd: - d ingvord slachtdirn bhorn nit tot d indproducti; - d ingvord gbruiksdirn makn dl uit van ht intrmdiair vrbruik; - d ingvord fokdirn wordn gbokt als n ngativ invntarisvrandring; - d uitgvord dirn wordn gbokt bij d indproductiwaard. 16

23 In tgnstlling mt d plantaardig sctor is d invntarisvrandring bij d dirn nit t vrwaarlozn. D vrkopn buitn d rgional hov komn voort uit n vstapl di zich constant hrniuwt n waarvan d variati ook in aanmrking dint gnomn t wordn bij d bpaling van d indproducti. Indin d stapl tonmt tussn ht bgin n ht ind van ht jaar, vrtgnwoordign d vrkopn slchts n gdlt van d rël producti van d bschouwd priod. Indin d vstapl vrmindrt, ovrtrffn d vrkopn buitn d hov d rël producti van di priod omdat r gdstockrd is. D vrkopn motn daarom aangpast wordn mt d invntariswijziging (indinvntaris bgininvntaris) om d indproducti t bkomn. Er wordt chtr gn mr- of mindrwaard gbokt. Indin d gmiddld waard van d vstapl vrandrt, trwijl r gn vrandring is in ht aantal tussn bgin n ind, is bij d opstlling van d rkningn d invntarisvrandring glijk aan nul. D bstaand vstapl wordt dus nit in zijn ghl ghrwaardrd D rundrn - Rgional indproducti in volum D rgional ntto indproducti wordt als volgt brknd: ntto lvringn + invntarisvrandring (inclusif ingvord fokdirn) D ntto lvringn zijn dan glijk aan d rgional slachtproducti + uitvor fok- n gbruiksdirn naar buitnland + ht gwstlijk migratisaldo (uitvor invor). D rgional slachtproducti n d uitvor van fok- n gbruiksdirn naar ht buitnland, zijn ht rsultaat van d vrdling van d national slachtproducti (slachtingn - invor slachtdirn + uitvor slachtdirn) n d national uitvor van fok- n gbruiksdirn ovr d gwstn. Vrmits lk slachting van rundrn in princip plaatsvindt in n slachthuis, dint d autoconsumpti nit apart brknd t wordn daar dz vrrknd is in d slachtstatistikn. Er wordt n ondrschid gmaakt tussn: kalvrn, vaarzn, mannlijk dirn n koin. Voor d vrdling van d koin in aantal ovr d gwstn wordn dz rst vrdr ondrvrdld in zoogkoin n mlkkoin. D (gwstlijk) producti in invntaris wordt bkomn door pr tllingklass d indinvntaris van d bgininvntaris in mindring t brngn n dit rsultaat t vrmindrn mt d, vanuit ht buitnland, ingvord fokrundrn. Wat ht gwstlijk migratisaldo btrft, wordt gwrkt mt n dmografisch modl (zi figuur 4 n 5). Uit dz figurn blijkt dat ht nationaal dmografisch modl van n lftijdsklass volldig bpaald is door d knnis van d bgin- n indinvntaris n d vijf bwgingn in d vstapl. 17

24 Dz bwgingn, di mn d uitwndig bwgingn kan nomn, zijn d slachtingn, strft, gboort n d in- n uitvor. D ovrgang tussn d lftijdsklassn (d inwndig bwgingn) zijn t bkomn door n saldobrkning. Op gwstlijk vlak is dit saldo nog samngstld uit d inwndig bwging n n uitwndig bwging di ht saldo is van d handl tussn d gwstn. Om d brkning t makn op gwstlijk vlak, wordt rst ht nationaal modl opgstld. Hiruit wordt d ovrgang tussn d lftijdsklassn bpaald. Dz wordn vrdld ovr d gwstn n alzo kan mn ht intrgwstlijk migratisaldo bpaln als sluitpost. - Rgional indproducti in waard Erst wordn d national lvringn, bstaand uit d slachtproducti n d uitvor van gbruiks- n fokdirn, in waard brknd. D slachtproducti n d uitvor van gbruiksdirn wordn gwaardrd aan n gwogn gmiddld jaarprijs. Dz wordt bpaald door d maandlijks marktprijzn pr kwalititscatgori t wgn mt hun rspctivlijk aandl (gbasrd op d indling van d karkassn volgns SEUROP). D gmiddld jaarprijs wordt brknd door d bkomn maandprijzn t wgn mt d vrdling van d slachtingn pr maand. Wat btrft d buitnlands handl, wordt d waard bpaald aan d hand van d statistikn van d NBB. Om nu rkning t houdn mt ht prijsvrschil tussn d gwstn, wordt gbruik gmaakt van d gwstlijk bokhoudggvns. Naast d lvringn dint ook nog d invntarisvrandring in waard bpaald t wordn. D invntarisvrandring in aantal (zi vorig punt) wordt vrmnigvuldigd mt d nhidswaard. Als basisggvns voor d nhidswaards wordt brop gdaan op bokhoudggvns. 18

25 Figuur 4: Ht nationaal n gwstlijk modl voor n bpaald lftijdscatgori Ht nationaal modl Bgininvntaris Invor vanuit ht buitnland Slachtingn Strft Uitvor naar buitnland Ovrgang naar hogr lftijdsklass Ovrgang vanuit lagr lftijdsklass Gboort Eindinvntaris Ht gwstlijk modl (mt intrgwstlijk migratisaldo) Bgininvntaris Invor vanuit ht buitnland Slachtingn Strft Uitvor naar buitnland Ovrgang naar hogr lftijdsklass Intrgwstlijk positif saldo (uitvor-invor) Ovrgang vanuit lagr lftijdsklass Gboort Intrgwstlijk ngatif saldo (uitvor-invor) Eindinvntaris 19

26 Figuur 5: Ht nationaal dmografisch modl voor all lftijdscatgoriën (uitvor > invor fok- n gbruiksdirn) Bgininvntaris koin Bgininvntaris vaarzn Slachtproducti koin Strft Uitvorsaldo fok- n gbruikskoin Slachtproducti vaarzn Strft Uitvorsaldo fok- n gbruiksvaarzn Vaarzn di gkalfd hbbn >= 2jaar 1-2 jaar Eindinvntaris koin Eindinvntaris vaarzn Bgininvntaris kalvrn Bgininvntaris volw. mann. dirn Gboortn Uitvorsaldo fok- n gbruikskalvrn Slachtproducti mannlijk dirn Strft Uitvorsaldo fok- n gbruiksstirn vrouwlijk kalvrn di vaarzn gwordn zijn Slachtproducti kalvrn Strft mannlijk kalvrn di volwassn mannlijk dir Eindinvntaris kalvrn gwordn zijn Eindinvntaris volw. mann. dirn 20

27 3.1.2 D varkns D ntto indproducti wordt als volgt brknd: ntto lvringn + autoconsumpti + invntarisvrandring (inclusif ingvord fokdirn) D post ntto lvringn + autoconsumpti omvat dan d rgional slachtproducti + uitvor fok- n gbruiksdirn naar buitnland + ht gwstlijk migratisaldo. D rgional slachtproducti is ht rsultaat van d vrdling van d national slachtproducti (slachtingn (inclusif thuisslachtingn) - invor slachtdirn + uitvor slachtdirn) ovr d gwstn. In tgnstlling tot d rundrn mot ht slachtn van varkns nit vrplicht in n slachthuis plaatsgrijpn. D slachtingn opggvn door d slachthuizn wordn daarom nog gcorrigrd voor d thuisslachtingn. Erst wordn d national lvringn, bstaand uit d slachtproducti n d uitvor van fokn gbruiksdirn, in waard brknd. D slachtproducti wordt ingdld in zugn n mstvarkns. D varkns wordn gwaardrd aan n gwogn gmiddld jaarprijs, gbasrd op marktggvns. D waard van d uitvor van fok- n gbruiksdirn is gbasrd op d uitvorstatistikn van d NBB. Vrmits d varknsproducti uit tw stadia bstaat (d fokkrij n d mstrij) n dz tw stadia ruimtlijk kunnn gschidn zijn, waarbij n intrrgionaal transport van biggn plaatsvindt, zou ht onjuist zijn om d national waard van d lvringn alln volgns d aanwzighid van d mstvarkns t vrdln ovr d gwstn. Om rkning t houdn mt ht intrrgionaal transport, wordt d national waard opgdld in d waard van d biggnproducti n d rstrnd waard. D national waard van d biggnproducti wordt vrdld ovr d gwstn volgns ht aantal aanwzig zugn. D rstrnd national waard wordt vrdld ovr d gwstn volgns ht aantal aanwzig zugn n mstvarkns. Naast d ntto lvringn n autoconsumpti dint ook nog d invntarisvrandring in waard bpaald t wordn. D (gwstlijk) producti in invntaris wordt brknd als volgt: pr tllingklass wordt d bgininvntaris afgtrokkn van d indinvntaris n dit rsultaat wordt vrmindrd mt d, vanuit ht buitnland (in ht btrokkn gwst), ingvord fokdirn. Voor d waard wordt brop gdaan op d bokhoudggvns n op statistikn van d NBB. 21

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Intertel Telecom Hosted PBX 1

Intertel Telecom Hosted PBX 1 Intrtl Tlcom Hostd PBX 1 Wat s n Hostd VoIP-tlfooncntral? Hostd vrwjst naar ht ft dat d tlfooncntral zch nt fysk n d ondrnmng bvndt. Ht fysk, tastbar s vrvangn door n ntwrk van krachtg srvrs n n strk bvlgd

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie