Regionale rekeningen van de landbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale rekeningen van de landbouw"

Transcriptie

1 Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin Brussl

2

3 INLEIDING Mt d landbouwrkningn wordt boogd d inkomnsvorming uit d conomisch activitit op ht gbid van d landbouw t mtn, t bschrijvn n t analysrn. In 1992 wrd in n intrn documnt van ht tonmalig Landbouw Economisch Instituut 1 d mthodologi bschrvn van d national n rgional rkningn. Intussn zijn r tal van wijzign doorgvord qua mthodologi n bronggvns. Dit rapport hft dan ook als voornaamst dolstlling om d huidig stand van zakn in vrband mt d mthodologi voor d brkning van d rgional landbouwrkningn wr t gvn. Ht btrft n bschrijving van d mthodologi voor d dfinitiv cijfrs. Bpaald postn van d rkningn wordn immrs in afwachting van dfinitiv ggvns rst voorlopig graamd. Dz voorlopig ramingn zijn dan gbasrd op andr bronmatriaal. Dit wordt in dit rapport buitn bschouwing glatn. Er dint op gwzn t wordn dat dz matri aan constant vrandring ondrhvig is: zowl d inhoud van d vrschillnd rubrikn als d bschikbar bronnn kunnn in d loop van d tijd volurn. Daarom, n md om rdnn van ovrzichtlijkhid, wrd goptrd voor n global bschrijving zondr ovrdrvn in dtail t gaan. Ht rapport wrd opgdld in 4 dln. In dl I wordn d ondrliggnd concptn n dfinitis van d rgional rkningn aanggvn n toglicht. Dl II n III bschrijvn d brkningsmthodn van d vrschillnd rubrikn van d landbouwrkningn op rgionaal vlak. Dz bschrijving wrd, naar analogi mt d opgstld rkningn, ondrvrdld in d productirkningn (dl II) n d vrdlingsoprati (dl III). Tnslott wordn in dl IV tr illustrati d rsultatn wrggvn voor ht Vlaams gwst. Om rdnn van vrglijkbaarhid tussn d gwstlijk cijfrs wrd dz mthodologi opgstld in samnwrking mt ht Waals gwst (Dirction général d l agricultur). 1 DE BECKER, R. (1992). D national n rgional rkningn van d landbouw in Blgië. Landbouwconomisch Instituut. Brussl. 203 p.

4

5 INHOUD Inliding I. Concptn n dfinitis 1 1. Schmatisch ovrzicht van ht rkningnstlsl D productirkning D vrdlingsoprati Arbidsnhdn Ht vrglijkbaar inkomn 8 2. Obsrvativld 8 3. Rfrntipriod 8 4. Rgional hov 9 5. Ntto indproducti n intrmdiair vrbruik 9 II. D productirkning 13 A. D indproductiwaard D akkrbouwsctor D tuinbouwsctor D vtltsctor D dirn Dirlijk productn 22 B. Ht intrmdiair vrbruik Intrmdiair vrbruik van d landbouw Intrmdiair vrbruik van d tuinbouw Intrmdiair vrbruik van d loonwrkrs 24 C. D bruto n ntto togvogd waard Afschrijvingn Subsidis n taksn 26 III. D vrdlingsoprati n ovrig concptn 27 A. Vrgoding voor grond n kapitaal Vrgoding voor grond (pacht) Vrgoding voor kapitaal (intrst) 28 B. Aantal arbidsnhdn 29 C. Ht vrglijkbaar inkomn 30 IV. Rsultatn Eindproductiwaard Intrmdiair vrbruik Ntto togvogd waard Landbouwarbidsinkomn 40 Bijlagn, litratuurlijst n lijst van afkortingn 41

6

7 I. Concptn n dfinitis 1

8 1. Schmatisch ovrzicht van ht rkningnstlsl In ht rkningnstlsl wordn tw grot opnvolgnd gdltn ondrschidn: d productirkning (punt 1.1) n d vrdlingsoprati (punt 1.2). Ht uitindlijk rsultaat van d vrdlingsoprati is ht landbouwarbidsinkomn. Dit inkomn is, na omrkning pr arbidsnhid (punt 1.3), d indicator di gbruikt wordt om ht inkomn ggnrrd door d landbouwactivitit t vrglijkn mt d lonn in ht ghl van ht bdrijfslvn (punt 1.4). En schmatisch ovrzicht van ht rkningnstlsl wordt in figuur 1 wrggvn 1. In wat volgt wordn d divrs bgrippn toglicht. 1.1 D productirkning In d productirkning wordn d transactis mt btrkking tot ht productiprocs grgistrrd. Samngvat lidn d productiopratis tot d vorming van d bruto n d ntto togvogd waard. D bruto togvogd waard tgn marktprijzn is ht vrschil tussn d indproductiwaard n ht intrmdiair vrbruik. Om dz bruto togvogd waard t kunnn ralisrn, wrdn o.a. btalingn vrricht aan d gbruikt productifactorn (arbid, grond n kapitaal) n wrdn indirct blastingn btaald. D bruto togvogd waard tgn marktprijzn omvat dus mr dan d ignlijk vrgodingn van productifactorn, namlijk d indirct blastingn. Dz taksn wordn ntto brknd, wat wil zggn dat d subsidis bschouwd wordn als ngativ blastingn n van d taksn in mindring gbracht wordn. Van d bruto togvogd waard wordt nog n dl gbruikt om bstaand kapitaalgodrn t vrvangn. Dit zijn d zognaamd afschrijvingn. D afschrijvingn gvn aan mt hovl d bstaand kapitaalgodrn van d ondrnming in d loop van ht jaar door tchnisch slijtag of conomisch vroudring in waard zijn vrmindrd. Wannr d bruto togvogd waard vrmindrd wordt mt d ntto indirct blastingn (of vrmrdrd mt d subsidis n vrmindrd mt d taksn) n d afschrijvingn, bkomt mn d ntto togvogd waard tgn factorkostn, di d vrgoding voor d productifactorn omvat. D ntto togvogd waard tgn factorkostn vrtgnwoordigt dan ht global inkomn van d land- n tuinbouwactivitit. In wat volgt wordn d vrschillnd stadia binnn d productiopratis gdfinird. 1 Er dint opgmrkt t wordn dat dit schma nit mt d juist groottvrhoudingn tussn d divrs postn wordt wrggvn. 2

9 3 Figuur 1: Economisch rkningn van d landbouw Productirkning Inkomn uit zlfstandig arbid Vrgoding gzinsldn Aangrknd vrgoding bdrijfskapitaal Vrdlingsoprati E i n d p r o d u c t i w a a r d I n t r m d i a i r v r b r u i k K a p i t a a l s i n k o m n o n d r n m i n g s i n k o m n Afschrijvingn B r u t o t o g v. w a a r d t g n m a r k t p r i j z n Aangrknd pacht Btaald pacht N t t o t o g v. w a a r d t g n m a r k t p r i j z n Subsidis - indirct blastingn Btaald lonn Vrgoding bdrijfslidr A r b i d B d r i j f s k a p i t a a l G r o n d Btaald intrstn bdrijfskapitaal N t t o t o g v. w a a r d t g n f a c t o r k o s t n a r b i d s i n k o m n

10 1.1.1 Eindproductiwaard D indproductiwaard omvat d waard van: - ht gdlt van d producti dat vrkocht wordt buitn d rgional hov 1 - ht gdlt van d producti dat vrbruikt wordt door d landbouwr n zijn gzin (autoconsumpti) - d invntarisvrandring. D invntarisvrandring is positif als d indvoorraad grotr is dan d bginvoorraad n ngatif in ht andr gval. Schmatisch kan dit als volgt wrggvn wordn (in gval van n positiv invntarisvrandring): Figuur 2: Schmatisch voorstlling van d indproducti Producti Bginvoorraad Intraconsumpti Autoconsumpti Vrkopn Eindvoorraad Eindproducti Zoals blijkt uit dit schma stmt d indproducti dus nit ovrn mt d total producti omwill van ht al dan nit in rkning brngn van rspctivlijk d invntarisvrandring n d intraconsumpti. D intraconsumpti is ht gdlt van d producti dat binnn d rgional hov vrbruikt wordt voor ht productiprocs (zaaigod afgnomn van ign oogst, vodrs gproducrd op d rgional hov n bstmd voor ht v van d rgional hov, ). D indproducti wordt ondrvrdld in dri grot gropn: - AKKERBOUW: graangwassn, aardappln, suikrbitn n andr akkrbouwgwassn (o.a. vlas, vodrgwassn, stro, zaai- n pootgod) - TUINBOUW: grontn (voor d nijvrhid n voor vrs vrbruik), fruit n nit-tbar gwassn - VEETEELT: dirn n dirlijk productn (o.a. zuivlproductn n irn) 1 Ht bgrip rgional hov wordt toglicht in punt

11 1.1.2 Intrmdiair vrbruik Ht intrmdiair vrbruik is d waard van all godrn n dinstn di als input voor d producti van d bschouwd priod wordn gbruikt n buitn d rgional hov aangkocht wordn. Dz post omvat gn uitgavn waarvan ht gbruik vrdld is ovr vrschillnd jarn. Mr gspcificrd, gft ht intrmdiair vrbruik d uitgavn wr gdaan voor: - zaai- n pootgod dat in d handl aangkocht wordt - nrgi n smrmiddln - mststoffn - fytosanitair productn - vvodrs gkocht buitn d landbouw - ingvord gbruiksv - klin matriaal n ondrhoud- n hrstllingskostn van machins n gbouwn - algmn onkostn (dirgnskundig zorgn, vrzkringn, watr, ) Pr dfiniti omvat ht intrmdiair vrbruik noch d aankoop van matriaal waarvan d lvnsduur grotr is dan 1 jaar, noch d aankoop of grot hrstllingn van gbouwn wlk invstringsuitgavn zijn. D lonn, di bij d vrdlingsoprati wordn opgnomn, makn gn dl uit van ht intrmdiair vrbruik Afschrijvingn D afschrijvingn gvn aan mt hovl ht ingztt vast kapitaal (o.a. matriaal, gbouwn n srrs) in d loop van d bschouwd priod door tchnisch slijtag of conomisch vroudring in waard is vrmindrd. En gdlt van ht vast kapitaal wordt chtr nit afgschrvn, namlijk: grond, boomgaardn n invstringsv. Van d grond wordt aangnomn dat r bij normaal bhr gn vrlis van producticapacitit optrdt. Bij d boomgaardn wordt vrondrstld dat d mrwaard van d groind jongr bomn d lagr waard van d aftaklnd oudr bomn compnsrt. Tot ht invstringsv bhorn bijvoorbld fokv n mlkv. Mn zou dan n raming motn makn van d vrmindring van d productivitit van dit v. Gzin d praktisch moilijkhdn bij d waardring wordn r gn afschrijvingn gbokt op invstringsdirn. D afschrijvingn wordn brknd op d vrvangingswaard, namlijk op d prijzn di zoudn motn btaald wordn om d uitrusting t vrvangn door n andr di zo glijk moglijk is. D vrvangingswaard wordt gbruikt om ht ontstaan van onignlijk winstn of vrlizn t vrmijdn di nkl t wijtn zijn aan inflati of dflati. 5

12 1.1.4 Subsidis n taksn Subsidis zijn btalingn di door publikrchtlijk organismn rchtstrks wordn uitgkrd aan producntn van vrhandlbar godrn n dinstn n di ht inkomn van d producntn rchtstrks bïnvlodn. Ondr taksn wordn d door publikrchtlijk organismn opglgd btalingn aan d producntn grgistrrd. Dz blastingn hbbn btrkking op productn of ht gbruik van bpaald productifactorn. Bij convnti wordn d rkningn xclusif blasting ovr togvogd waard opgstld, zodat dz nit opgnomn wordt bij d taksn. 1.2 D vrdlingsoprati D ntto togvogd waard tgn factorkostn vrtgnwoordigt ht global inkomn van d land- n tuinbouwactivitit. In d rkningn wordt dit global inkomn vrdld ovr d divrs productifactorn (grond, kapitaal n arbid) di tobhorn aan ht bdrijf (zi figuur 1). In d inkomnsrkning wordn vrschillnd concptn gbruikt, waarvan d blangrijkst: ht ondrnmrsinkomn, ht inkomn uit zlfstandig arbid, ht landbouwarbidsinkomn n ht kapitaalsinkomn. Daarom kan in fit nit wordn gsprokn van ht inkomn. Elk inkomnsconcpt blicht n andr aspct van ht inkomn. Momntl wordt door ht AMS nkl ht arbidsinkomn brknd op Vlaams nivau, maar volldighidshalv wordn in wat volgt al dz inkomnsconcptn kort toglicht. D hir bschrvn dfiniti is dign zoals z stds wrd togpast in d macro-conomisch rkningn van ht CLE Ondrnmrsinkomn Dit inkomn vrtgnwoordigt ht inkomn van d producntn als zlfstandig bhrdrs van hun ign kapitaal n arbid. Ht wordt bkomn door van d ntto togvogd waard d btaald lonn n intrstn n d total pachtn af t trkkn. D btaald lonn vrtgnwoordign d loonkost btaald door d landbouwrs of ht ghl van d bruto lonn n social lastn btaald door d landbouwrs voor hun arbidrs. D btaald intrst omvat d rnt di lk jaar ffctif btaald wordt door d producntn voor ht vrwrvn van bdrijfskapitaal (v, machins, ). D intrstn btaald voor ht vrwrvn van grondkapitaal wordn hir nit in aanmrking gnomn omdat dit vrrknd wordt in d aangrknd pachtn. 6

13 D pacht is dan d vrgoding voor ht gbruik van grondn n gbouwn (incl. srrs). Er wordt n vrgoding togknd voor ht ghl van d grondn n gbouwn of z nu ghuurd of in igndom zijn. Ht is dus ht totaal van d wrklijk btaald n aangrknd pacht dat hir gbokt wordt Inkomn uit zlfstandig arbid Dit inkomn bstaat uit d vrgoding voor d arbid di glvrd wordt door d nit-btaald arbidskrachtn n wordt bkomn door van ht ondrnmrsinkomn d vrgoding voor ht bdrijfskapitaal in igndom in mindring t brngn Landbouwarbidsinkomn Ht arbidsinkomn is d vrgoding voor all arbid glvrd voor land- n tuinbouwactivititn. Ht is d som van d btaald lonn n ht arbidsinkomn uit zlfstandig arbid. Ht arbidsinkomn wordt brknd door van d ntto togvogd waard tgn factorkostn d btaald n aangrknd pachtn n d btaald n aangrknd intrstn op bdrijfskapitaal af t trkkn. Ht is dus alln n vrgoding voor d factor arbid n is wat ovrblijft nadat d tw andr factorn (grond- n bdrijfskapitaal) vrgod zijn. Omgrknd pr arbidsnhid, is ht arbidsinkomn d indicator di binnn ht CLE van oudshr gbruikt wordt om ht inkomn ggnrrd door d landbouwactivitit t vrglijkn mt d lonn in ht ghl van ht bdrijfslvn (ht vrglijkbaar inkomn) Kapitaalsinkomn Dit concpt vrtgnwoordigt d vrgoding voor all ingzt kapitaal (grond- n bdrijfskapitaal) n bstaat uit d btaald n aangrknd pachtn n intrstn op ht bdrijfskapitaal. 1.3 Arbidsnhdn Tnind d nhidsinkomstn in d landbouw t brknn, dint ht aantal arbidskrachtn uitgdrukt in aantal prsonn omgzt t wordn in arbidsnhdn. Eén arbidsnhid vrtgnwoordigt dan n prsoon van 20 tot 65 jaar di voltijds op ht landbouwbdrijf wrkzaam is. Ht aantal prsonn dat wrkzaam is in d landbouw wordt omgzt in arbidsnhdn door middl van omzttingscoëfficiëntn di rkning houdn mt d lftijd n d tgnwoordighid van d dsbtrffnd prsonn op ht bdrijf. 7

14 1.4 Ht vrglijkbar inkomn Ht vrglijkbar inkomn (of rfrnti-inkomn) komt ovrn mt ht gmiddld brutosalaris van n voltijds twrkgstld loontrkknd. Bij d brkning van dit gmiddld wordt gn rkning ghoudn mt d wrkzokndn. 2. Obsrvativld Als obsrvativld wordt d bdrijfstak landbouw wrhoudn. D bdrijfstak landbouw omvat dan all nhdn, di één of mrdr van volgnd godrn voortbrngn: - plantaardig productn, - dirn, - dirlijk productn. Daarnaast wordn vnns n aantal, nauw mt d landbouwproducti vrband houdnd activititn opgnomn, namlijk d activititn op ht bdrijf di in ht vrlngd van d landbouwactivitit liggn n waarbij landbouwproductn wordn gbruikt (vb. vrwrking op ht bdrijf van mlk tot zuivlproductn). D bdrijfstak landbouw omvat bhalv landbouwbdrijvn ook nhdn als coöpratis n gspcialisrd nhdn di mt hun machins, matril n prsonl loonwrk vrrichtn. Enhdn di uitsluitnd voor ign gbruik bovngnomd productn producrn (vb. nitlandbouwrs mt tuinn n vhoudrij voor ign gbruik) wordn buitn bschouwing glatn. D landbouwproducti voor ign vrbruik door landbouwrs (autoconsumpti) wordt chtr wl in rkning gbracht. Andr conomisch activititn dan dz hirbovn opgsomd (vb. hovtorism), wordn nit grgistrrd. 3. Rfrntipriod Voor d dirlijk productn is d rfrntipriod ht burgrlijk jaar, voor d plantaardig ht oogstjaar. In fit wordt voor d plantaardig producti d oogst van ht jaar in aanmrking gnomn mt d hiraan voorafgaand priod waarin d kostn gmaakt wrdn om dz oogst voort t brngn n d rop volgnd vrkooppriod, waarin d ontvangstn binnnvloin. Dz tw priodn kunnn gdltlijk buitn ht bschouwd burgrlijk jaar valln. Dz manir van handln hft ht voordl dat d rkningn ovrnkomn mt d conomisch ralitit zoals z aangvold wordt binnn d sctor. Vrdr motn r op dz manir gn voorradn gschat wordn voor d plantaardig productn. 8

15 4. Rgional hov D mting van d output is gbasrd op ht bgrip rgional hov : n fictif landbouwbdrijf dat d total landbouwoutput van d rgional conomi voortbrngt. D rkningn wordn opgstld alsof r slchts één hov bstaat pr gwst: 1 voor ht Vlaams, 1 voor ht Waals n 1 voor ht Brussls gwst. Dz hov gbruikt als ht war all arbidskrachtn, vrkoopt all productn, koopt all productimiddln aan, Uit dit princip volgt dat d transactis di rchtstrks plaatsvindn tussn d nhdn di dl uitmakn van d rgional hov (d zognaamd intraconsumpti) nit in rkning gbracht wordn. Productn (vb. zaai- n pootgod) di door d landbouwrs buitn d rgional hov vrkocht wordn n daarna trug aangkocht wordn, wordn wl gbokt ondr vrkopn n aankopn. D ovrdrachtn van dirn tussn d bdrijvn van d rgio waarbij d vhandlaar (nitlandbouwr) tijdlijk ignaar wordt van d btrokkn dirn vormn n uitzondring op dz rgl: alln d transfrkostn tn last van d landbouwrs-aankoprs wordn gbokt bij ht intrmdiair vrbruik. Op dz wijz wordt vrmdn dat d waard van d dirn tlkns in vrkoop n aankoop gbokt wordt als d dirn van n landbouwbdrijf naar n andr gaan door tussnkomst van n handlaar. 5. Ntto indproductiwaard n intrmdiair vrbruik D rkningn wordn opgstld mt d bgrippn ntto indproductiwaard n ntto intrmdiair vrbruik, di ht aandl van d divrs rgio s in d national indproductiwaard n ht intrmdiair vrbruik wrgvn. Naar analogi mt d rgional indproducti, wordt d national indproducti opgstld op basis van ht bgrip national hov, n fictif bdrijf voor gans Blgië. D national indproducti omvat d vrkopn buitn d national hov, d autoconsumpti n d invntarisvrandring. Ht nationaal intrmdiair vrbruik is d waard van d godrn n dinstn aangkocht buitn d national hov. D national hov bstaat uit dri rgional hovs (Vlaandrn, Wallonië n Brussl). Om d bgrippn ntto indproducti n ntto intrmdiair vrbruik to t lichtn wordn d invntarisvrandring n d autoconsumpti vn buitn bschouwing glatn n glijkgstld aan nul. Vrdr wordt r vrondrstld dat r slchts 2 rgio s zijn: Vlaandrn n Wallonië. Schmatisch wordt ht bgrip ntto indproductiwaard wrggvn in figuur 3. In dit schma vrstaat mn ondr vrkopn d vrkoop van afgwrkt productn n d gburlijk vrkopn van onafgwrkt productn aan ht buitnland (buitn d national hov). D bgrippn in- n uitvor hbbn hir nkl btrkking op d handl van onafgwrkt productn tussn d rgio s. 9

16 D national indproducti is nit glijk aan d som van d rgional indproductis omdat voor d rgional cijfrs d intrrgional handl van onafgwrkt productn nog dint in rkning gbracht t wordn. Indin bijvoorbld n Waals landbouwbdrijf onafgwrkt productn (vb. nuchtr kalvrn, biggn, ) vrkoopt aan n Vlaams landbouwbdrijf, dint dit in rkning gbracht t wordn bij d Waals indproductiwaard n ht Vlaams intrmdiair vrbruik. Ht gaat immrs rspctivlijk om n vrkoop n aankoop buitn d dsbtrffnd rgional hov. Dz intrrgional handl wordt chtr nit in rkning gbracht bij d national cijfrs omdat dit handl is tussn nhdn van d national hov (intraconsumpti). D national indproductiwaard n intrmdiair vrbruik zijn dus vrschillnd van d som van d rgional waardn. Togpast op Vlaandrn btknt dit dat d Vlaams indproducti d xport van onafgwrkt productn naar Wallonië omvat n dat d Vlaams intrmdiair consumpti d import van onafgwrkt productn vanuit Wallonië omvat. Er kan chtr ook gstld wordn dat d ingvord onafgwrkt productn (vb. biggn) uit Wallonië wordn vrwrkt in Vlaandrn tot afgwrkt productn (vb. varknsvls) n vrwrkt voorkomn in d Vlaams indproductiwaard. In d plaats van d invor van onafgwrkt productn vanuit Wallonië naar Vlaandrn t bhandln als n lmnt van d Vlaams intrmdiair consumpti, wordt dz invor bschouwd als n ngativ Vlaams producti. Dit wil zggn dat dz invor rchtstrks van d indproducti in mindring wordt gbracht. Ht wrklijk aandl van Vlaandrn in d national indproducti, ntto indproducti gnaamd, is ht rsultaat van d Vlaams vrkopn vrmindrd mt d invor van onafgwrkt productn (ntto vrkopn) n vrmrdrd mt d uitvor van onafgwrkt productn naar Wallonië. Ht voordl van dz wrkwijz is dat d ntto bijdragn van d rgio s aan d national indproducti wordn brknd n dat d som van d rgional indproductiwaardn glijk is aan d national. Bij ht gbruik van ht concpt rgional ntto indproducti mag natuurlijk d invor vanuit d andr rgio s nit mr bij ht intrmdiair vrbruik gvogd wordn om dubbltlling t vrmijdn. Mn nomt dit dan ht ntto intrmdiair vrbruik. Daar r gn intrrgional in- n uitvorstatistikn bstaan, wordt nit rst d invor van onafgwrkt productn afgtrokkn n daarna d uitvor van onafgwrkt productn bijgtld, maar mot r gwrkt wordn mt ht saldo van d intrrgional handl (uitvorinvor). Dit saldo kan onrchtstrks wl graamd wordn door ht rgionaal tkort of ovrschot aan onafgwrkt productn, dat nodig is om d rgional producti van afgwrkt productn t producrn, t brknn. D brkningswijz is afhanklijk van product tot product (zi vrdr). 10

17 Figuur 3: D rgional ntto indproducti National indproducti Ntto indproducti rgio I Ntto indproducti rgio II Eindproducti rgio I Eindproducti rgio II Vrkopn van rgio I Uitvor van rgio I naar II Vrkopn van rgio I Ntto vrkopn van rgio I Invor naar rgio I vanuit II Ntto vrkopn van rgio I Uitvor van rgio I naar II Saldo Invor naar rgio I vanuit II 11

18 12

19 II. D productirkning 13

20 A. DE EINDPRODUCTIEWAARDE Zoals bschrvn in ht rst dl omvat d indproducti ht gdlt van d producti dat buitn d rgional hov wordt vrkocht, ht gdlt dat door d producntn zlf wordt vrbruikt n d invntarisvrandring. Voor ht bpaln van d indproductiwaard motn dus d hovlhdn n d prijs van dz 3 gdlts graamd wordn. D vrkoop van d producti buitn d rgional hov kan op vrschillnd manirn gburn. Voor bpaald productis vrloopt d vrkoop bijna uitsluitnd via d handl of vrwrknd industri (vb. suikrbitn). Voor tal van andr productn (vb. mlk, aardappln, ) is r chtr naast d vrkoop aan d handl ook n rchtstrks vrkoop aan d vrbruikr. Gzin ht prijsvrschil tussn d vrkoopskanaln dint voor dz productn voor d divrs kanaln d hovlhdn n d prijs graamd t wordn. D bpaling van d prijs voor d autoconsumpti is voor all productn dzlfd. Er wordt bij convnti d gwogn prijs van d divrs vrkoopskanaln togpast. D total rgional ntto indproductiwaard kan ondrvrdld wordn in 3 grot gropn: akkrbouw, tuinbouw n vtlt. In wat volgt wordt pr grop d mthodologi in grot lijnn toglicht. 1. D akkrbouwsctor Voor d opstlling van d rkningn, wordt d akkrbouwsctor als volgt ingdld: - graangwassn: tarw grst havr andr grann - aardappln - suikrbitn - andr akkrbouwgwassn: vodrgwassn n stro zaai- n pootgod oli- n iwithoudnd gwassn aromatisch plantn (cichori, hop n tabak) Zoals kan opgmrkt wordn, wordt d tlt mt ht oog op d producti van zaai- n pootgod in n apart post binnn d akkrbouwsctor gbokt n dit omwill van ht prijsvrschil mt d gwon tlt. 14

21 Voor ht bpaln van d indproductiwaard motn in princip d hovlhdn n d prijs van d vrkopn buitn d rgional hov (al dan nit opgsplitst pr vrkoopskanaal), d autoconsumpti n d invntarisvrandring graamd wordn. Daar voor d akkrbouwproductn d rfrntipriod ht oogstjaar is, wordt d invntarisvrandring vrwaarloosd. D raming in volum van d vrkopn buitn d rgional hov n d autoconsumpti (d total indproducti) voor n bpaald product gburt als volgt: Producti intrn vrbruik (voor zaaigod n vvodr) = Eindproducti Daar d prijs voor d autoconsumpti bij convnti glijkgstld wordt aan d gwogn prijs van d divrs vrkoopskanaln, dint d autoconsumpti, howl dz dl uitmaakt van d producti, vnns apart bpaald t wordn indin r vrschillnd vrkoopskanaln bstaan. Ht intrn vrbruik (afnam van ign oogst voor zaaigod n vvodrs) n d autoconsumpti (afnam van ign oogst voor mnslijk consumpti op ht bdrijf) wordn bpaald op basis van rsultatn van ht bokhoudnt. Ht prcntag van d total producti afkomstig van d bdrijvn in ht bokhoudnt, dat afgnomn wordt voor dz dolindn, wordt togpast op d rgional producti. D prijsbpaling is afhanklijk van product tot product. Er wordt o.a. brop gdaan op bokhoudggvns, marktggvns n ggvns van d bropssctor. 2. D tuinbouwsctor D tuinbouwsctor wordt ingdld in volgnd subsctorn: - grontn: - grontn in opn lucht: grontn voor industri grontn voor vrs vrbruik - grontn bschutt tlt - fruit - nit tbar tuinbouwproductn: - kwkrijplantn - blomn n sirplantn Op nationaal vlak wordn schattingn gmaakt van d vrmarktbar producti in volum n waard door n daarto opgricht commissi. Op rgionaal vlak maakt dz commissi gn ramingn. D slutl di gbruikt wordt om d national ggvns t rgionalisrn zijn d opprvlakts aanggvn in d mitlling n d novmbr-nquêt. 15

22 In fit wordt r, bij gbrk aan cijfrmatriaal, gn rkning ghoudn mt gburlijk rndmnts- n/of prijsvrschilln tussn d rgio s. Tnind d indproductiwaard t brknn, dinn tw corrctis t wordn doorgvord: nrzijds voor d autoconsumpti n andrzijds voor d intrrgional handl. Voor d autoconsumpti wordn d cijfrs nog aangpast om rkning t houdn mt d producti van d privé-tuinn n boomgaardn van d landbouwrs. D corrcti voor d intrrgional handl in onafgwrkt productn hft btrkking op ht witloof. D tlt van witloofwortln n ht trkkn van witloof gburt nit altijd op htzlfd bdrijf. D aangkocht wortln kunnn in dat gval in n andr gwst gkwkt zijn. Gzin in d rkningn gwrkt wordt mt d ntto bijdrag van n bpaald gwst in ht national, wordt r nog n corrcti doorgvord om dz intrrgional handl in rkning t brngn. 3. D vtltsctor D subsctorn van d vtltsctor zijn d volgnd: - dirn: rundrn varkns gvoglt andr dirn (paardn, gitn, schapn, konijnn) - dirlijk productn: zuivlproductn (mlk n mlkdrivatn) irn (consumpti- n brodirn) 3.1 D dirn D indproducti van d dirn omvat d vrkopn buitn d landbouwsctor, d autoconsumpti n d invntarisvrandring. Zoals uitglgd in punt I.4 wordn alln d transfrkostn tn last van d landbouwrsaankoprs gbokt om t vrmijdn dat d post dirn in blangrijk mat kunstmatig zou vrhogn. D vrkopn buitn d sctor bstaan dus nkl uit dz dirn di vrkocht wordn om gslacht of uitgvord t wordn. Vrdr ovrnkomstn inzak d bhandling van in- n uitvor zijn d volgnd: - d ingvord slachtdirn bhorn nit tot d indproducti; - d ingvord gbruiksdirn makn dl uit van ht intrmdiair vrbruik; - d ingvord fokdirn wordn gbokt als n ngativ invntarisvrandring; - d uitgvord dirn wordn gbokt bij d indproductiwaard. 16

23 In tgnstlling mt d plantaardig sctor is d invntarisvrandring bij d dirn nit t vrwaarlozn. D vrkopn buitn d rgional hov komn voort uit n vstapl di zich constant hrniuwt n waarvan d variati ook in aanmrking dint gnomn t wordn bij d bpaling van d indproducti. Indin d stapl tonmt tussn ht bgin n ht ind van ht jaar, vrtgnwoordign d vrkopn slchts n gdlt van d rël producti van d bschouwd priod. Indin d vstapl vrmindrt, ovrtrffn d vrkopn buitn d hov d rël producti van di priod omdat r gdstockrd is. D vrkopn motn daarom aangpast wordn mt d invntariswijziging (indinvntaris bgininvntaris) om d indproducti t bkomn. Er wordt chtr gn mr- of mindrwaard gbokt. Indin d gmiddld waard van d vstapl vrandrt, trwijl r gn vrandring is in ht aantal tussn bgin n ind, is bij d opstlling van d rkningn d invntarisvrandring glijk aan nul. D bstaand vstapl wordt dus nit in zijn ghl ghrwaardrd D rundrn - Rgional indproducti in volum D rgional ntto indproducti wordt als volgt brknd: ntto lvringn + invntarisvrandring (inclusif ingvord fokdirn) D ntto lvringn zijn dan glijk aan d rgional slachtproducti + uitvor fok- n gbruiksdirn naar buitnland + ht gwstlijk migratisaldo (uitvor invor). D rgional slachtproducti n d uitvor van fok- n gbruiksdirn naar ht buitnland, zijn ht rsultaat van d vrdling van d national slachtproducti (slachtingn - invor slachtdirn + uitvor slachtdirn) n d national uitvor van fok- n gbruiksdirn ovr d gwstn. Vrmits lk slachting van rundrn in princip plaatsvindt in n slachthuis, dint d autoconsumpti nit apart brknd t wordn daar dz vrrknd is in d slachtstatistikn. Er wordt n ondrschid gmaakt tussn: kalvrn, vaarzn, mannlijk dirn n koin. Voor d vrdling van d koin in aantal ovr d gwstn wordn dz rst vrdr ondrvrdld in zoogkoin n mlkkoin. D (gwstlijk) producti in invntaris wordt bkomn door pr tllingklass d indinvntaris van d bgininvntaris in mindring t brngn n dit rsultaat t vrmindrn mt d, vanuit ht buitnland, ingvord fokrundrn. Wat ht gwstlijk migratisaldo btrft, wordt gwrkt mt n dmografisch modl (zi figuur 4 n 5). Uit dz figurn blijkt dat ht nationaal dmografisch modl van n lftijdsklass volldig bpaald is door d knnis van d bgin- n indinvntaris n d vijf bwgingn in d vstapl. 17

24 Dz bwgingn, di mn d uitwndig bwgingn kan nomn, zijn d slachtingn, strft, gboort n d in- n uitvor. D ovrgang tussn d lftijdsklassn (d inwndig bwgingn) zijn t bkomn door n saldobrkning. Op gwstlijk vlak is dit saldo nog samngstld uit d inwndig bwging n n uitwndig bwging di ht saldo is van d handl tussn d gwstn. Om d brkning t makn op gwstlijk vlak, wordt rst ht nationaal modl opgstld. Hiruit wordt d ovrgang tussn d lftijdsklassn bpaald. Dz wordn vrdld ovr d gwstn n alzo kan mn ht intrgwstlijk migratisaldo bpaln als sluitpost. - Rgional indproducti in waard Erst wordn d national lvringn, bstaand uit d slachtproducti n d uitvor van gbruiks- n fokdirn, in waard brknd. D slachtproducti n d uitvor van gbruiksdirn wordn gwaardrd aan n gwogn gmiddld jaarprijs. Dz wordt bpaald door d maandlijks marktprijzn pr kwalititscatgori t wgn mt hun rspctivlijk aandl (gbasrd op d indling van d karkassn volgns SEUROP). D gmiddld jaarprijs wordt brknd door d bkomn maandprijzn t wgn mt d vrdling van d slachtingn pr maand. Wat btrft d buitnlands handl, wordt d waard bpaald aan d hand van d statistikn van d NBB. Om nu rkning t houdn mt ht prijsvrschil tussn d gwstn, wordt gbruik gmaakt van d gwstlijk bokhoudggvns. Naast d lvringn dint ook nog d invntarisvrandring in waard bpaald t wordn. D invntarisvrandring in aantal (zi vorig punt) wordt vrmnigvuldigd mt d nhidswaard. Als basisggvns voor d nhidswaards wordt brop gdaan op bokhoudggvns. 18

25 Figuur 4: Ht nationaal n gwstlijk modl voor n bpaald lftijdscatgori Ht nationaal modl Bgininvntaris Invor vanuit ht buitnland Slachtingn Strft Uitvor naar buitnland Ovrgang naar hogr lftijdsklass Ovrgang vanuit lagr lftijdsklass Gboort Eindinvntaris Ht gwstlijk modl (mt intrgwstlijk migratisaldo) Bgininvntaris Invor vanuit ht buitnland Slachtingn Strft Uitvor naar buitnland Ovrgang naar hogr lftijdsklass Intrgwstlijk positif saldo (uitvor-invor) Ovrgang vanuit lagr lftijdsklass Gboort Intrgwstlijk ngatif saldo (uitvor-invor) Eindinvntaris 19

26 Figuur 5: Ht nationaal dmografisch modl voor all lftijdscatgoriën (uitvor > invor fok- n gbruiksdirn) Bgininvntaris koin Bgininvntaris vaarzn Slachtproducti koin Strft Uitvorsaldo fok- n gbruikskoin Slachtproducti vaarzn Strft Uitvorsaldo fok- n gbruiksvaarzn Vaarzn di gkalfd hbbn >= 2jaar 1-2 jaar Eindinvntaris koin Eindinvntaris vaarzn Bgininvntaris kalvrn Bgininvntaris volw. mann. dirn Gboortn Uitvorsaldo fok- n gbruikskalvrn Slachtproducti mannlijk dirn Strft Uitvorsaldo fok- n gbruiksstirn vrouwlijk kalvrn di vaarzn gwordn zijn Slachtproducti kalvrn Strft mannlijk kalvrn di volwassn mannlijk dir Eindinvntaris kalvrn gwordn zijn Eindinvntaris volw. mann. dirn 20

27 3.1.2 D varkns D ntto indproducti wordt als volgt brknd: ntto lvringn + autoconsumpti + invntarisvrandring (inclusif ingvord fokdirn) D post ntto lvringn + autoconsumpti omvat dan d rgional slachtproducti + uitvor fok- n gbruiksdirn naar buitnland + ht gwstlijk migratisaldo. D rgional slachtproducti is ht rsultaat van d vrdling van d national slachtproducti (slachtingn (inclusif thuisslachtingn) - invor slachtdirn + uitvor slachtdirn) ovr d gwstn. In tgnstlling tot d rundrn mot ht slachtn van varkns nit vrplicht in n slachthuis plaatsgrijpn. D slachtingn opggvn door d slachthuizn wordn daarom nog gcorrigrd voor d thuisslachtingn. Erst wordn d national lvringn, bstaand uit d slachtproducti n d uitvor van fokn gbruiksdirn, in waard brknd. D slachtproducti wordt ingdld in zugn n mstvarkns. D varkns wordn gwaardrd aan n gwogn gmiddld jaarprijs, gbasrd op marktggvns. D waard van d uitvor van fok- n gbruiksdirn is gbasrd op d uitvorstatistikn van d NBB. Vrmits d varknsproducti uit tw stadia bstaat (d fokkrij n d mstrij) n dz tw stadia ruimtlijk kunnn gschidn zijn, waarbij n intrrgionaal transport van biggn plaatsvindt, zou ht onjuist zijn om d national waard van d lvringn alln volgns d aanwzighid van d mstvarkns t vrdln ovr d gwstn. Om rkning t houdn mt ht intrrgionaal transport, wordt d national waard opgdld in d waard van d biggnproducti n d rstrnd waard. D national waard van d biggnproducti wordt vrdld ovr d gwstn volgns ht aantal aanwzig zugn. D rstrnd national waard wordt vrdld ovr d gwstn volgns ht aantal aanwzig zugn n mstvarkns. Naast d ntto lvringn n autoconsumpti dint ook nog d invntarisvrandring in waard bpaald t wordn. D (gwstlijk) producti in invntaris wordt brknd als volgt: pr tllingklass wordt d bgininvntaris afgtrokkn van d indinvntaris n dit rsultaat wordt vrmindrd mt d, vanuit ht buitnland (in ht btrokkn gwst), ingvord fokdirn. Voor d waard wordt brop gdaan op d bokhoudggvns n op statistikn van d NBB. 21

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

Energiezuinig produceren Nederland en glastuinbouw nog niet op schema. Voor wie verstandig handelt!

Energiezuinig produceren Nederland en glastuinbouw nog niet op schema. Voor wie verstandig handelt! Enrgizuinig producrn Ndrland n glastuinbouw nog nit op schma Trndsamnvatting Naam Dfiniti Aandacht voor nrgizuinig producrn D blangrijkst kritik van d samnlving op d glastuinbouw btrft ht nrgigbruik n

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

ICW-nota 1183 Team Integraal Waterbeheer Centrum Water&Klimaat Alterra-WUR

ICW-nota 1183 Team Integraal Waterbeheer Centrum Water&Klimaat Alterra-WUR NOTA 1183 maart 198 Instituut voor Cultuurtchnik n Watrhuishouding Wagningn ICW-nota 1183 i I GRONDWATERSTANDSVERLAGINGEN TENGEVOLGE VAN ONTTREKKINGEN VOOR KUNSTMATIGE BEREGENING EN DE DRINKWATERVOORZIENING

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder Iv-Grop CO 2 -Prstatiladdr CO 2 -Ktnanalys Ontwrp van bruggn 20141205.Ktnanalys bruggn vrsi 1.2.dfinitif Iv-Grop b.v. i Opdrachtgvr: Projctnur opdrachtgvr: Projct: Projctnur: Btrft: Rfrnti: Iv-Grop CO

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP Eric Pontt Juli 2006 Inliding D Europs Uni tlt 25 lidstatn ; daarvan zijn r 11 mt n klinr aantal inwonrs dan Vlaandrn.

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25 Ondrzok uitgvord in opdracht van: Fysiothrapi Cntrum Zuidwold Door: Drs. Irn Kloostrman Oktobr, 2006 Voorwoord Dit ondrzok is gdaan in opdracht van Fysiothrapi Cntrum Zuidwold. Ongvr 1 jaar gldn hbbn zij

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies D Wagnings Mthod 5&6 VWO wiskund B Uitgbridr antwoordn Hoofdstuk 5 Eponntiël functis Paragraaf Eponntiël functis a. J mag wl van n artikl van 00 uro uitgaan. Bij d n krijg j: 00 0 0 99 Bij d andr: 00 90

Nadere informatie