MPGPD GPD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136"

Transcriptie

1 M Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht 25lidrcht Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt Papndrcht Postbus 3350 M PAPENDRECHT I,.II MPGPD GPD T E Poldrmoln TH Papndrcht F KvK: Rabobank nr Datum : 29 mi 203 Bhandld M. Bk Knmrk : 203/2229 Ondrwrp : jam rslag Gacht ldn van d raad, Bijgaand trft u ht jaarvrslag 202 van d Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht- Slidrcht aan. Ht vrslag is voorzin van n godkurnd accountantsvrklaring. Ht bstuur hft op 23 mi jl. mt dit vrslag ingstmd. Volgns artikl 48 van d WPO dint vrvolgns d gmntraad mt dit jaarvrslag n dz jaarrkning in t stmmn, alvorns ht bstuur ht vrslag dfinitif kan vaststlln. Mt vrindlijk grot, namns ht bstuur :5dFEE. Bk-Huisks, Bstuursmanagr Bijlag: jaarvrslag 202

2

3 Stichting Opnbaar PO Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht M ARSTUKKEN 202 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht Poldrmoln TH Papndrcht Tlfoon Wbsit Datum

4 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING Aanbiding 4 Financiël positi 29 Rsultaat 30 Kngtalln 3 JAARREKENING A Grondslagn 32 B Balans pr 3 dcmbr 202 na rsultaatbstmming 38 C Staat van batn n lastn ovr D Kasstroomovrzicht E Tolichting bhornd tot d balans pr 3 dcmbr F Nit uit d balans blijknd vrplichtingn 46 G Ovrzicht vrbondn partijn 47 H Tolichting op d staat van batn n lastn ovr I Opgav dolsubsidis 53 J Bzoldiging van bstuurdrs n tozichthoudrs 54 K Ondrtkning 55 OVERIGE GEGEVENS Controlvrklaring 57 Bstmming van ht nttorsultaat 59 Gburtnissn na balansdatum 60 Ggvns ovr d rchtsprsoon 6 BIJLAGE(N) Bstuur Gmnschapplijk (bovnschools) activititn RZ - OBS D Wilgn 2CL - OBS Hnri Dunant 3BY - OBS D Knotwilg 3MP - OBS D Virmastr 3RI - OBS Ann Frank 27RM - OBS 't Kofschip

5 Stichting Opnbaar Prim air Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht AANBIEDING D Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht bidt u hirbij d jaarstukkn ovr d priod januari 202 tot n mt 3 dcmbr 202 aan. D jaarstukkn bstaan uit n inhoudlijk vrslag n d jaarrkning. D jaarrkning bstaat uit n balans pr 3 dcmbr 202 n n staat van batn n lastn ovr d priod januari tot n mt 3 dcmbr 202, wlk bid zijn voorzin van d bnodigd spcificatis n tolichtingn. Namns ht bstuur M.L.C. Bk - Huisks Bstuursmanagr 4

6 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs apnd rcht Slid rcht JAARVERSLAG 202 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht 5

7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Algmn informati Vrslag van ht tozichthoudnd bstuur WERKWIJZE VERSLAG VAN DE DIALOOG MET INTERN EN EXTERN BELANGHEBBENDEN RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLE SYSTEMEN Vrslag van d bstuursmanagr EXTERNE EN INTERNE CONTACTEN BOVENSCHOOLS NIVEAU EXTERNE EN INTERNE CONTACTEN OP DIRECTIENIVEAU ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN Ondrwijsontwikklingn VERLOOP EN BEKOSTIGING LEERLINGEN ONDERWIJSKWALITEIT EN ZORGBELEID Prsonlsblid FUNCTIEOPBOUW LEEFTIJDSOPBOUW ZIEKTEVERZUIM Huisvstingsblid ALGEMENE INLEIDING ONDERHOUD EN HUISVESTING Financil blid ALGEMENE INLEIDING BALANS EN KENGETALLEN RESULTAAT Samnvatting tokomstig ontwikkl- n sprpuntn DE TOEZICHTHOUDER BOVENSCHOOLS BESTUURLIJK BELEID

8 Voorwoord Hirbij trft u ht jaarvrslag van d Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht ovr ht jaar 202 aan. In dit jaarvrslag wordt op stichtingsnivau vrslag gdaan ovr d blangrijkst activititn van ht afglopn jaar. Dit btrffn d volgnd ondrdln: Algm n inform ati Organisatorisch ontwikklingn Ondrwijs ontwikklingn Prsonlsblid Huisvsting, financiën n bhr Pr ondrdl wordn blidsontwikklingn n activititn bschrvn di in 202 hbbn plaatsgvondn. 7

9 . Algmn informati Juridisch - n or ganisatistructuur D gm ntradn van Papndrcht n Slidrcht hbbn hun bstuurlijk takn ovrgdragn aan ht schoolbstuur van Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht (OPOPS). Dit is forml vastglgd in d stichtingsstatutn. Er blijft n rapportagplicht bstaan aan d bid gmntn ovr in d statutn gnomd ondrwrpn, waarondr d jaarrkning n d bgroting. D standplaats van d stichting is Papndrcht. D stichting wordt bstuurd door ht tozichthoudnd stichtingsbstuur. Bstuursldn wordn bnom d door d bid gm ntradn op voordracht van oudrs (bindnd), prsonl n d bid gm ntn. Ht bstuur bstaat uit: - dhr. H. A. Vrhof, voorzittr, bnomd pr op voordracht van d gm ntn; - dhr. R. B schr, scrtaris, bnomd pr op bindnd voordracht van d oudrs; - dhr. J. G. Troost, bnomd pr op voordracht van ht prsonl; - mw. A. van dr Hok, bnomd pr op voordracht van d gmntn; - dhr. A.P. Flir, bnomd pr op bindnd voordracht van d oudrs; - dhr. C.A. Oskam, bnomd pr op voordracht van ht prsonl. Er is n fitlijk schiding tussn bstuur n tozicht. Ht tozichthoudnd stichtingsbstuur hft d taakvrdling tussn haar n d bstuursm anagr via n m anagm ntstatuut vastgstld. Hirin zijn ondr andr gdlgrd n gmandatrd takn opgnom n. Er is n bovnschools stafburau m t als prsonl bztting naast d bstuursmanagr n managmntassistnt n stafm dwrkr bdrijfsvoring. Ondr OPOPS rssortrn pr 3 dcmbr 202 zs scholn voor rgulir basisondrwijs, vrsprid ovr ngn locatis. Vir van d scholn zijn glgn in d gmnt Papndrcht n tw in d gm nt Slidrcht. Er is n schooldircti bstaand uit 6 dircturn. Schooldircturn lggn vrantwoording af aan d bstuursm anagr. Krnacti vit it n m aat schappl ijk inbdding Krnactivitit Stichting OPOPS vrzorgt primair ondrwijs aan kindrn van 4 tot 2/3 jaar in ht spridingsgbid Papndrcht n Slidrcht, ongacht gloof, ras of achtrgrond, bhalv aan dignn aan wi aantoonbaar zorg mot wordn bstd di d capacitit van haar scholn t bovn gaat. Idntit it D stichting glooft in n pluriform samnlving waar m nsn ongacht hun hrkomst sam n lvn n sam n vormgvn aan di sam nlving. Hirvoor is wdrzijds rspct n btrokknhid op lkaar nodig. Binnn di samnlving hft idr kind rcht op god ondrwijs. Knm rkn van God ondrwijs zijn: - lrn van n mt lkaar - n uitdagnd n vilig lrom gving - zo dicht moglijk bij huis én middn in d samnlving - isn stlln aan kindrn, oudrs n lrkrachtn. 8

10 Missi Onz missi is onz lrlingn voor t bridn op hun maatschapplijk functionrn nu n in d tokom st. Al onz scholn zijn gricht op d optimal ontwikkling van onz lrlingn. Dit ralisrn zij door n god pdagogisch klim aat, uit t gaan van d vrschillnd ondrwijsbhoftn van d kindrn n zich t richtn op normn n waardn, rspct n wlbvindn. Z wrkn aan zowl d cognitiv als d nit-cognitiv basisvaardighdn n n sopl aansluiting op ht voortgzt ondrwijs. Ons prsonl is god gkwalificrd, r wordt gwrkt mt gvarird wrkvorm n n modrn matrialn in n vilig n uitdagnd schoolom gving mt duidlijk rgls. OPOPS zit oudrs als waardvoll partnrs in dit procs. Krnwaardn voor OPOPS zijn: actif n sociaal btrokkn, blijvnd ontwikklnd, sam n n in vrtrouwn, m t wdrzijds rspct n in dialoog, kritisch n rchtvaardig, zlfsturnd n rflctif n ontdkknd/ ondrzoknd/ blangstllnd. Maatschapplijk inbdding OPOPS is n organisati di mt bid bnn in d samnlving staat. Ondr andr dankzij intnsif contact m t oudrs, andr schoolbsturn (ook voortgzt ondrwijs), kindropvang, vrnigingn n gmntn. Schm atisch wrggvn zit ht vld rond lrlingn n oudrs r als volgt uit: 9

11 volst% 3stutir :o g tr4 Bstuursmanagr k 50 (bs O, cp lrlingn n oudrs (adm.) ondrstuning 0 cl) C% 0- / / 40 top, GM R Maatschapplijk omgving 9 r n n t r l 0

12 2. Vrslag van ht tozichthoudnd bstuur 2. W r k wi j z Ht tozichthoudnd bstuur wrkt volgns d princips van ht Policy Govrnanc m odl. D vrtaling daarvan voor haar ign functionrn staat gdocum ntrd in d notiti "blidskadr Stichting Opnbaar Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht". Hirin is d niuw cod god bstuur vrwrkt. Daarnaast is r in 202 n managmntstatuut vastgstld, passnd bij d praktijk van d niuw bstuursstructuur. Ht bstuur is aangslotn bij d bsturnorganisati VOS/ABB n d PO-raad. Jaarlijks valurt ht bstuur haar functionrn in n apart hirvoor inglast bstuursvrgadring. Fdback ovr haar functionrn door d bstuursmanagr wordt hirbij btrokkn. 2.2 Vrslag van d dialoog m t intrn n xtrn blanghbbndn I n t r n Ht bstuur hft in 202 zvn kr vrgadrd. Naast d vrplicht (financiël) ondrwrpn was r dit jaar spcial aandacht voor invoring cod god bstuur, totsing van d govrnanc structuur aan d niuw wt, divrs huisvstingsaanglgnhdn, brd school, ondrwijsopbrngstn, profssionalisring van ht financil blid, naam gving van d stichting, n divrs bstuurszakn, waarondr valuati van ht bstuurlijk functionrn n ht roostr van aftrdn. Ook vond monitoring van d voortgang van ht stratgisch blid plaats. Dit jaar is gstart mt voor aanvang van d vrgadring n inhoudlijk thma t latn prsntrn door n of mr prsonlsldn. Dit jaar was dat d niuwbouw van d Roald Dahl ht thma. Ht bstuur trdt x pr jaar in gsprk mt d schooldircturn ovr actul ondrwrpn én valuati van d ondrling rlati. Dit jaar warn d ondrwrpn: bgroting, huisvsting, profilschts OPOPS, stichtingsstatutn, managm ntstatuut n doln bstuur. Naast d bstuursvrgadringn hft ht bstuur d volgnd inform l contactmomntn m t d organisati: - d niuwjaarsrcpti voor ht prsonl - n maal pr tw jaar wordt n school bzocht - divrs bstuursldn hbbn uit bstuurlijk btrokknhid uitnodigingn voor ht bijwonn van fstlijk activititn van d afzondrlijk scholn gaccptrd. Extrn Contact m t gmntn Ht ovrlg tussn ht bstuur n bid gmntn is gricht gwst op huisvsting: niuwbouw n d procsgang rond ht IHP. Hirdoor hft contact in ht kadr van horizontal vrantwoording voor ht twd jaar achtr lkaar nit plaatsgvondn. In vrband m t bovngnom d hft r ook rglm atig afstm m ingsovrlg plaatsgvondn mt ht bstuur van d Christlijk collga's in Papndrcht zowl als Slidrcht.

13 2. 3 Risicobhrsings- n control systm n D ondrwijskwalitit wordt gm onitord via lrlingrsultatn n tvrdnhid van oudrs n prsonl (n kr pr vir jaar). Daarnaast rapportrt d bstuursm anagr één kr pr jaar ovr d voortgang van ht stratgisch blid. Tn aanzin van d lrlingrsultatn wordn d volgnd ggvns gmonitord: - Drmplondrzok vrtaald in Citoscors - Tussntijds citoscors - Uitstroom naar vrvolgondrwijs Mr inform ati ovr dit ondrdl in hoofdstuk vir. D planning n control cyclus is gbasrd op d intgral m rjarnbgroting. Er wordt gm onitord via n vir-, acht- n twaalfm aands financiël rapportag. Er is blid op ht gbid van liquiditit n aan d hand hirvan wordt liquidititsbhr gvord conform ht trasurystatuut. Er wordt gwrkt op basis van n mrjarnondrhoudsplan. Dit plan wordt twjaarlijks gactualisrd. Rapportag vindt plaats via d kwartaalrapportags Eén oudr hft in 20 n klacht ingdind ovr d bsprking van hun kind. Mdiation in 202, gïnitird vanuit d landlijk klachtncomm issi, hft gn oplossing opglvrd. Ht kind is van school ggaan. 2

14 3. Vrslag van d bstuursmanagr 3. Extrn n intr n contactn bovnschools nivau Op bovnschools nivau participrt d bstuursmanagr namns d stichting in divrs ovrlggn: - ht bsturnovrlg m t all ondrwijspartnrs PO/ V0 t Papndrcht. ht Bstuurlijk Ovrlg Slidrcht m t all ondrwijspartnrs PO/V0 n n gm ntlijk vrtgnwoordiging t Slidrcht. - ht rgionaal bstuurlijk ovrlg mt all collga bstuurdrs n/of dirctis opnbaar ondrwijs uit d rgio. - in divrs ovrlggn mt d gmnts, ondr andr in ht kadr van knnismaking mt d wthoudr, brd school, huisvsting, (voorbridingscomm issi van) n Lokal Educativ Agnda (LEA), d Voor- n Vrogschools Educati (VVE) n d oprichting van n Zorgadvistam (ZAT); - ovrlggn in vrband m t d brd school mt collga-instllingn voor ondrwijs n kindropvang. OPOPS is lid van ht algmn bstuur van ht sam nwrkingsvrband D bstuursm anagr hft 3 kr vrgadrd mt d GMR. Ondrwrpn warn harmonisati prsonlsblid, GMR-rglmnt, gdragscod, divrs huisvstingszakn, bstuursformatiplan, invstringsvoorstlln, brd school, jaarvrslag, ign risicodragrschap WGA n d bgroting. D dirctis n d bstuursm anagr hbbn in 202 kr vrgadrd n 3 studidagn ghoudn. Naast d jaarlijks trugkrnd ondrwrpn kwam n ook aan d ord opbrngst gricht wrkn, wrkn mt (hoog)bgaafd lrlingn, passnd ondrwijs n d schoolprofiln. 3.2 Extrn n intrn contactn op dirctinivau In ht ovrlgorgaan van d dircturn, ht dirctiplatform, wordn praktisch schools zakn bsprokn n wordt indin rlvant ht ovrlg m t d bstuursmanagr voorbrid. Ondrwrpn di aan bod zijn gkom n: vakantiroostr, bnomingsvrplichtingn, samnwrking m t d Pabo, opn dag, prsonlsdag, knniskringn, ParnasSys, schoonmaak, inzt ondrwijsassistntn, bgroting, BHV, zorgtam, brd school, vilighid, doorstroom ggvns. Op schoolnivau wordn d oudrs om hun inzt gvraagd om gzamnlijk wnsn t ralisrn. Voorbldn hirvan zijn: vrkrsvilig om gving rond d school, fstn n jubila, hulp bij ht gropslzn, knutslactivititn, bgliding tijdns xcursis n sportactivititn tc. Op all scholn functionrn m dzggnschapsradn n oudrradn. Tw scholn hbbn n lrlingnraad. Op schooldirctinivau hft OPOPS zitting in d stuurgrop van ht samnwrkingsvrband, zijn r contactn mt d pabo's, kindropvangorganisatis, wijk- buurt- n wlzijnsorganisatis, n d afzondrlijk gmntn waar ht schoolspcifik zakn btrft. 3

15 3.3 Organisatorisch ontwikklingn Lrnd vrmogn van d organisati Er vindn divrs vormn van scholing n knnisdling plaats binnn OPOPS. D knniskring van intrn bglidrs is haar twd jaar inggaan n n knniskring hoogbgaafdn is gstart. Er zijn divrs scholingn gorganisrd op bovnschool nivau: - cursus opbrngstgricht wrkn voor dirctis n intrn bglidrs - scholing op instllingsnivau op ht gbid van hoogbgaafdhid, ADHD n PDD NOS: - xtrn ondrstuning IB-ovrlg Dz activititn zijn bkostigd uit d in 202 vrij gkom n prstatiboxmiddln. Er is n wrkgrop opbrngstgricht wrkn ingstld om instllingsblid t form ulrn. Risico bhrsing n control systm n In 202 is n vrvolg ggvn aan d ontwikkling om pro actif t kunnn ragrn n anticiprn op blangrijk risico's. In 202 zijn in dit kadr n aantal blidsmaatrgln n procssn vrdr uitgwrkt in d handbokn prsonl, huisvsting n financiën. Daarnaast zijn r op divrs trrinn activititn ontplooid om concrt risico's bhrsbaar t krijgn. Enkl voorbldn hirvan zijn: gautom atisrd vrzuimsignalring/-bgliding, ign risicodragrschap voor d WGA. Op huisvstingsgbid vindt r pr kwartaal n rapportag plaats door ht bouwkundig advisburau aan d stafmdwrkr bdrijfsvoring. Tvns is d organisati n monitoring van dit bdrijfsondrdl gstroom lijnd. Er is n start gmaakt m t vrdr blidsontwikkling. D administrati is uitbstd aan OSG. Op ht gbid prsonl dinstvrlning hft r n vrbtringsslag plaatsgvondn. OSG maakt gbruik van ht salarissystm CASO/Edukaat. Dit systm zal landlijk pr januari 204 nit mr gbruikt kunnn wordn. In ht twd kwartaal van 202 is n kuz gmaakt om mt ingang van januari 203 ht HRM systm van AFAS t gaan gbruikn voor OPOPS. Na n voorbridingsfas in d twd hlft van 202 zal d volldig migrati in divrs fasn in 203 plaatsvindn. OPOPS hft pr januari 202 n niuw nrgicontract gslotn mt GDF SVEZ. Dit contract is op grond van n Europs aanbstdingsprocdur voor divrs scholn via ProMror tot stand gkom n. D contractn rond tuinondrhoud n vuilnis zijn vrniuwd n cntraal afgslotn. Evaluati schoonm aak In 20 is r n Europs aanbstdingsprocdur voor schoonmaakactivititn n sanitair middln uitgvord. D dolstllingn warn: kwalititsvrbtring, kostnbhrsing n ontzorging van d scholn. Vanaf januari 202 wordn d schoonmaakactivititn op all scholn uitgvord door m dwrkrs van CSU n vindt d voorzining in schoonmaakm iddln plaats door Initial Hokatx. Daarnaast is aan Anculus ht contractbhr uitbstd. D kwalitit van d schoonmaak is achtr gblvn bij d vrwachtingn (prsonlswisslingn, onvoldond instructi, com municati- n opstartproblmn) Dit blijkt m t nam uit d VSR m tingn, blvingsondrzokn (schriftlijk nquêt n bl acti) n d ractis van dircturn di op ht stafkantoor zijn ontvangn. Op ht gbid van kostnbhrsing zijn d dolstllingn maar gdltlijk bhaald doordat r op scholn xtra schoonmaak is ingkocht om bovngnomd problmn op t lossn, r mutatis in ht contract hbbn plaatsgvondn n doordat ht btw prcntag is vrhoogd van 9% naar 2%. Dit hft rto glid dat scholn onvoldond ontzorgd zijn op schoonm aakgbid (ruim 60 klachtn n ngativ ractis van prsonl). Na valuati van d schoonmaakactivititn zal in 203 vrbtrplan wordn opgstld. 4

16 Brd school n VVE Op all scholn wordt sam ngwrkt mt kindropvang, putrsplzaal of buitnschools opvang. All locatis hbbn tussnschools opvang. Er zijn in Papndrcht wijkactivititn gorganisrd, in samnwrking m t ht Christlijk ondrwijs n d kindropvang. Ht succs vrschild pr wijk. D samnwrking mt d W E putrsplzaln is gïntnsivrd, gricht op d knmrkn van n "nulgrop". 5

17 4. Ondrwijsontwikklingn 4. Vrloop n bkostiging lrlingn Ht lrlingaantal is d afglopn dri jaar rdlijk stabil gblvn. In ondrstaand tabl zijn d aantalln pr school wrggvn. Lrlingaantalln pr tldatum oktobr Knotwilg Virmastr Ann Frank 't Kofschip Totaal Papndrcht D Wilgn Hnri Dunant Totaal Slidrcht TOTAAL OPOPS Ht marktaandl is in 202 in Papndrcht licht gdaald van 45,50 h naar 45,0 % n in Slidrcht licht gstgn van 30, 30% naar 30, 67. a Ht aannam blid is conform rglgving. Er warn gn wachtlijstn in Ondrwijskwalitit n zorgblid Ook 202 valln all scholn van OPOPS binnn ht basisarrangm nt van d inspcti. Dat btknt dat zij aan d basisnormn voldon di aan n school gstld m ogn wordn. Ht bovnschools trajct opbrngstgricht wrkn is afgrond n hft glid tot n instllingsnotiti di d basis mot vormn voor vrvolgblid. D invoring van d -zorgrout is binnn d blidskadrs van ht samnwrkingsvrband W r Samn naar School voortgzt. Zs scholn hbbn d lsurn voor all schooljarn glijkgtrokkn (naar 950 uur). Ondr wi jsopbrngstn D stichting hft gdfinird wat zij ondr ondrwijsopbrngstn voor d basisvaardighdn vrstaat n wlk normn daarbij horn voor indopbrngstn n tussnopbrngstn. Ook d vaardighidsscors op d cognitiv vakkn wordn cntraal gnnonitord. D indopbrngstn wordn gmtn via ht drm plondrzok, wlk scor omgzt wordt in n citoscor. Voor 202 zijn d indrsultatn als volgt: Dr m plondr zok 2 0 Drm plondrzok Knotwilg - Morbihof 537, 2 537,2 Knotwilg - Lilind 533, 9 534,3 Virm astr 536, 6 536,6 Ann Frank 535, 5 536, 't Kofschip - Zuidkil 537, 9 536,9 't Kofschip - d W iln 536,0 537,9 D Wilgn 535, 4 535,4 D Wilgn - Roald Dahl 536, 6 536,6 Hnri Dunant 535, 8 535,8 6

18 Ht landlijk gm iddld ligt op 536. Uit dz indscor is nit af t lzn of r grot vrschilln in n grop zittn of dat r sprak is van n hom ogn grop. Uitstroom cijfrs gvn hirovr aanvullnd informati. Uit- n doorstroomprcntags: Uit str oom 20 2 Vir - mastr Ann Fr ank Kofschip Wiln M orb ihof/ Wilgnhok Lilind* Wilgn Roald D a h l * 3 jaar s- door stroom Virmastr Kofschip Z uidkil d Wiln Lilind Ann Frank brug- brug- brug- brug- brug- 3 jaar klas 3 jaar klas 3 laar klas 3 laar klas 3 jaar klas T o t a a l % V S O / Pr O o o o o o o o o o o T o t a a l % VM BO B / K / T T o t a a l % H A V O / VW O Hnri Du na nt % % % % % % % % % VMBO B/K/T HAVO/VWO * dz scholn hbbn vl uitstroom VMBO T OPOPS hcht vl waard aan n god, stabil doorvrwijzing van ht voortgzt ondrwijs, daarom volgn wij d lrlingn nog 3 jaar na vrtrk van d basisschool. Hirondr wordt d instroom in ht brugklasnivau vrglkn m t d instroom van dizlfd kindrn in ht drd lrjaar van ht voortgzt ondrwijs pr augustus jaar s- door stroom Knotwilg M orbihof Hnri Dun ant d Wi lg n* Roald Dahl brugklas brug- brug- brug- 3 jaar klas 3 jaar klas 3 jaar klas 3 laar T o t a a l % V S O / Pr O o o o o o o o o T o t a a l % VM BO B / K / T T o t a a l % H A V O / VW O (als gvolg van afronding kunnn optllingn van prcntags its afwijkn) * wijziging van prcntag wordt vroorzaakt door n aantal vrhuizingn van havo/ vwo kindrn di vrvolgns nit mr tracrbaar warn. 7

19 Prstatiboxmiddln In ht bstuursakkoord primair ondrwijs zijn d landlijk am bitis m t btrkking tot d kwalitit van ht ondrwijs vastglgd. Op grond hirvan hft OPOPS in 202 zognaamd prstatiboxmiddln ontvangn. OPOPS hft in 202 haar am bitis gformulrd n daaraan activititn n middln gkoppld. In ondrdl ndrwijsopbrngstn n talntontwikkling staan dz ambitis gform ulrd. D prstatiboxnniddln hbbn w in 202 ghl ingzt op ht gbid van opbrngstgricht wrkn (tam scholing invoring gropsplannn in ParnasSys), training tn bhov van d bgliding van hoogbgaafdn n kindrn mt gdragsproblm atik (ADDH, PDD NOS), opzt van knniskringn (op IB/ICT n hoogbgaafdhid) n d ontwikkling van ht lrlingvolgsystm ParnasSys. Idr school hft n zorgprofil ontwikkld n dit is opgnom n binnn d schoolplannn. Mt btrkking tot d tokom stig inzt van prstatiboxm iddln wordt in hoofdstuk 8.2 n vrdr tolichting ggvn. 8

20 5. Prsonlsblid Ht voor d Stichting OPOPS gldnd prsonlsblid staat in ht prsonlshandbok. Ht afglopn jaar is aandacht bstd aan ht vrbtrn van d monitoring van langdurig zikn d prsonl vrplichtingn, spciaal van tijdlijk aanstllingn n wachtgldrs. Dit laatst is van blang gzin d krimp waar OPOPS m t makn hft. Er zijn tw ondrwijsassistntn in ht risicodragnd dl van d formati gplaatst als gvolg van ht afnmn van ht aantal kindrn mt xtra financiring in d vorm van n rugzakj. 5. Functiopbouw In ondrstaand tabl is wrggvn wlk functis pr pildatum n voorkomn binnn d stichting OPOPS. Functi *) Lrkracht LA 95,85 87, 6 Lrkracht LB 4,96 9,68 Lio,50 0,00 Schoonm aakprsonl 0,60 0,00 Conciërg 3,56 3,56 Administratif m dwrkr,40 2,3 Ondrwijsassistnt 4,67 4,69 Staf,80,80 Dirctur 5,26 6,00 Adjunct Dirctur 6,23 6,54 35,83 32, 0 *) inclusif wtf bapo n btaald oudrschapsvrlof chtr d total wtf m.b.t. d bapo is vrwrkt in d lrkracht LA in 20. D bapo is in 202 juist gcatgorisrd. Dit btknt n vrschuiving in d ggvns van 202. Afglopn jaar hft r voor ht twd jaar op rij n licht daling plaatsgvondn bij ht ondrwijznd prsonl. Dz daling is vroorzaakt door d door stopzttn van tijdlijk uitbridingn n natuurlijk vrloop. Wat btrft d invoring van d functimix zit OPOPS nt ondr d norm van ht door ht Rijk gwnst quotum. 9

21 5. 2 Lft ijdsopbouw In ondrstaand tabl is ht aantal prsonlsldn mt d gmiddld total ft-om vang, d vrdling tussn mannn/vrouwn n d vrdling naar lftijdscatgori pr school wrggvn (pildatum ) Knotwilg Virmastr Ann Frank Kofschip D Wilgn Hnri Dunant Aantal prsonlsldn/ 40-26, , , , , ,4 gm. ft omvang *) Vrdling m annn / vrouwn Lftijdscatgori in % < 25 jaar jaar jaar jaar jaar laar -- Gwogn gmiddld lftijd 47,09 38,85 39,57 42,24 42,2 4,45 *) Opm.in d tabl ovrzicht f unctis s taat d ft-omvang vrmld pr pildatum n in bovnstaand ovrzicht wordt n jaargmiddld gprsntrd. 5.3 Ziktvrzuim Ht landlijk gmiddld ziktvrzuim prcntag ovr d rst dri kwartaln in ht ondrwijs ovr 202 is gm iddld 4,2% (bron: CBS-statlin). In 20 was dit 5,%. Ht gm iddld bij OPOPS was in 202 7, 39 (in 20 6,3%). D stijging wordt vroorzaakt door n aantal com plx langdurig ziktgvalln. Ht gmiddld aantal zikmldingn is gstgn van,3 in 20 naar,7 in 202. D gmiddld vrzuimduur is mt 2,04 licht gstgn tn opzicht van 20 (20,90). En licht stijging van ht aantal frqunt zikn is hir d oorzaak van. In d loop van 202 is d monitoring aangschrpt n dit zal naar vrwachting d vrzuimprcntags volgnd jaar don daln. OPOPS is pr juli 202 ignrisicodragr waardoor ht financiël risico van WGA-instroom bhrsbaar is gwordn n dit hft glid tot n intnsivr aanpak t. a. v. frqunt n langdurig ziktvrzuim. a 20

22 6. Huisvstingsb lid 6. Algmn inliding OPOPS strft naar tokom stbstndig huisvsting van haar scholn. En aantal scholn voldot daar aan, n aantal ook nit. Voor all locatis gldt als dolstlling dat ht ondrwijs vrantwoord ghuisvst is. Ht blid, d uitvoring n d com municati op dit gbid is goptimalisrd. Er is in 202 n handbok huisvstingsondrhoud samngstld, dit handbok zal jaarlijks wordn gëvalurd Ondr houd n huisvsting Voor ht vijfd jaar op rij hft d gmnt Papndrcht gn actul IHP. D gm nt wrkt mt n calamititnfonds voor d btrffnd schoolgbouwn. Dit m aakt ht vorn van tokomstgricht huisvstingsblid van d stichting lastig. Dri gbouwn van OPOPS in dz gmnt (D W iln, D Lilind n D Knotwilg) komn in aanmrking voor rnovati of niuwbouw. Om dsinvstring t voorkom n vort ht bstuur noodzaklijk doch matig ondrhoud. Daarnaast zijn r scholn di xtra aandacht hbbn opgëist afglopn jaar: Bij d Ann Frank hft d aandacht zich mt nam gricht op d aanpak van houtrotproblmatik. Voor zowl d niuwbouw alsm d d oudbouw blijft dit laatst ondrdl door d bouwdtaillring n bron van zorg. Ook lkkags als gvolg van constructifoutn zijn nog nit opglost. D gm ntraad Papndrcht hft gld uitgtrokkn voor hrstl van gbrkn van d niuwbouw aangaand ht gbouw van 't Kofschip. Ht hrstl is grotndls uitgvord. OPOPS hft zorgn dat ht budgt nit toriknd zal zijn om all noodzaklijk vrbtringn, m t nam ook intrn, door t vorn. Stichting OPOPS handhaaft daarom vooralsnog haar bsluit ht juridisch igndom nit op zich t nmn. Asbstinvntarisati In d zomr van 20 is ondr d scholn van ht primair ondrwijs in Ndrland in ht kadr van ht projct "Asbst in scholn" n ondrzok gstart naar d aanwzighid van asbst in d schoolgbouwn. Naar aanliding daarvan hft OPOPS in haar scholn di daarvoor in aanmrking kwamn in sptm br 202 n asbstinvntarisati door n gspcialisrd bdrijf latn uitvorn. In nkl locatis asbsthoudnd m atrialn aangtroffn n di zijn z.s.m. gsanrd. Niuwbouw/ uitbriding In Slidrcht is mn op d Roald Dahl bzig gwst mt ht uitwrkn van plannn voor niuwbouw samn mt d christlijk school Ann d Vris. Er komt één gbouw voor bid scholn. D Hnri Dunant hft tw gropn uit motn plaatsn in vrband mt ruimttkort. Buitnschools opvang n putrsplzaln Er is op 6 van d 9 locatis mdgbruik van d gbouwn door n stichting voor kindropvang voor buitnschools opvang (BSO). Op tw locatis is r ook n putrsplzaal. Op d ovrig locatis is r n voorzining in d dirct omgving van d school. Voor all locatis zijn huurcontractn opgstld. 2

23 7. Financil blid 7. Algmn inliding In 202 hft d nadruk glgn op n juist financiël rgistrati n d rnrjaarlijks financiël bhrsing. D comm unicati n samnwrking m t ht adm inistratikantoor is gïntnsivrd n d profssionalisring n ondrstuning van d schooldircturn is vrstrkt. Tvns is gstart mt ht lggn van samnhang tussn all procssn: ondrwijs, prsonlsblid, huisvsting n invstringsblid. Dit procs is in ontwikkling. In juni 202 is ht handbok financil blid hirop aangpast n dit zal jaarlijks wordn aangvuld c. q. bijgstld. Ht mrjarnbgrotingsm odl bidt schooldircturn n m iddl om d financiël consquntis van hun plannn door t rknn. Tvns kunnn schooldircturn daglijks d financiël voortgang volgn. Hirbij wordn zij ondrstund n gstuurd door d stafm dwrkr bdrijfsvoring. Bgroting D bgrotingssystmatik gaat op schoolnivau uit van n norm ativ brkning van d loonkostn n d loonsubsidi di aan d scholn wordt togknd. D variabln di op dit nivau bpalnd zijn voor d kostn n d dkking uit d loonsubsidi zijn (functi-)schaal, wrktijdfactor n priod van bnom ing. Dit zorgt rvoor dat n nvoudig n btr bhrsing moglijk is van d prsonl kostn op schoolnivau. Bovnschools wordn d wrklijk loonkostn gbokt, waarbij schaalvrschilln, uitlooptoslagn.d. wordn uitgm iddld. Daarnaast wordn bovnschools d kostn voor BAPO-vrlof n oudrschapsvrlof gdragn. D gprsntrd bgrotingsggvns zijn opgstld in samnwrking m t ht adm inistratikantoor OSG Rottrdam. D bgroting is vrdr gbasrd op d gralisrd ggvns van ht voorafgaand jaar n d prognoss t.a. v. d ontwikkling van ht lrlingaantal. D organisati bschikt ook ovr n m rjarnbgroting. In d bgroting wordt gn rkning ghoudn mt prijsaanpassingn (indxring). Ralisati Ht ghl jaar 202 is gwrkt volgns d mthodik van normativ doorblasting van loonbdragn aan d scholn. D bwustwording n knnisvrbtring bij schooldircturn op financil gbid is vrstrkt. Dit blijft n ontwikklpunt voor 203. Trasurystatuut In 20 is door ht bstuur hi trasurystatuut voor d stichting vastgstld. In sam nhang hirm is op grond van d liquidititsbgroting n aanvang gmaakt om ht bhr van liquidititn inzichtlijkr t m akn n t optim alisrn. Gzin d rnt ontwikkling (vrlagingn in maart n juni 202) van onz lopnd spaarrkningn in rlati tot d spaartgodn, is bslotn om in 202 n vrm ognspaarrkning t opnn waarop n hogr rntvrgoding wordt vrkrgn. Daarnaast is door intnsif bhr van d liquid m iddln r n hogr rntbat ovr 202 ontvangn dan vrwacht. 22

24 7.2 Balans n kngtalln Zoals blijkt uit ht gprsntrd "vrglijknd balansovrzicht" is ht balanstotaal ind 202 tognom n m t C Hirondr volgt n kort tolichting hirop in samnhang mt d gprsntrd kngtalln. Activa D afnam van d activa wordt pr saldo voornamlijk vroorzaakt door: - d mutati in d matriël vast activa (+C 3.227) di gbasrd is op ht saldo van d invstringn n d afschrijvingn. - d tonam van d liquid middln (C ) blijkt uit ht kasstroomovrzicht 202, waarbij d inkom nd kasstroom wordt vrklaard door oprationl activititn (C ) n rntbatn (C ) n door d invstringsuitgavn (+C ) Door d licht tonam van d vlottnd activa n n licht tonam van d kortlopnd schuldn is ht kngtal bhornd bij d liquidititspositi voor OPOPS 4, 28. Dit ligt ruim bovn d door OCW ghantrd signalringsgrns van,5. Dit wrspiglt n positiv vrwachting voor d kort trm ijn. Passiva Aan passiva zijd van d balans wordt d afnam mt nam vrklaard door: - d afnam van ht ign vrmogn als gvolg van ht ngativ xploitatirsultaat (-C 8.889). - d afnam van d kortlopnd schuldn in 202. Door dz ffctn latn d kngtalln solvabilitit n glijksoortig bld zin als in 20.Dit schtst n positif bld van OPOPS t.a.v. d vrplichtingn op lang trmijn. OCW hantrt hirvoor n ondrgrns van 20%. Hiraan voldot OPOPS ruim schoots (58,9%). Kngtalln Ht kngtal rntabilitit gft n wrspigling van d m at waarin ffctif wordt om ggaan mt d opbrngstn. Dit kngtal gft n ngativ waard wr wannr r n ngatif xploitatirsultaat bstaat. Dit is voor 202 ht gval voor OPOPS. Maar dit kngtal mot in sam nhang m t ht kngtal solvabilitit wordn bschouwd. Tijdlijk ngativ xploitatirsultatn zijn accptabl indin r ruim voldond solvabilitit bstaat. Bij OPOPS is dit ht gval. Kijknd naar ht huidig mrjarnprspctif blijft ht kngtal d komnd priod vooralsnog accptabl. D kapitalisatifactor van OPOPS laat voor 20 n 202 n vrglijkbaar bld zin. Voor d komnd jarn wordt op grond van ht t vorn blid van OPOPS chtr n fors afnam van dit kngtal vrwacht. D hoogt van d kapitalisatifactor kan als volgt nadr wordn vrklaard:. D bnodigd financiring van d vrvangingswaard van d matril vast activa. 2. D onzkrhid ovr d hoogt van d subsidis door d bkostigingssystmatik van d ovrhid n d nog in ontwikkling zijnd n daardoor nog nit volldig stabil bsturing van d organisati is rdn om mr rsrvs aan t houdn. 3. Er wordt xtra rsrv bschikbaar ghoudn voor m oglijk tokom stig schaalvrgroting. 4. Er wordt gld grsrvrd voor invstring in divrs ondrwijskundig innovatis. Hirvoor is in 202 ondr andr n wrkgrop flxibilisring ICT opgstart. 5. In n in 2009 opgstld risicoanalys vorm t huisvsting ht grootst risico. In vrband m t d oudrdom van d schoolgbouwn is mr ondrhoud nodig dan uit d norm ativ vrgoding kan wordn grsrvrd. Daarom wordt hirvoor xtra rsrv aanghoudn. Daarnaast bstaat r nog grot onzkrhid om trnt m oglijk niuwbouw n rnovati van schoolgbouwn. Hirovr zal, na jarn van onzkrhid, in 203 duidlijkhid kom n. 6. D onzkrhid tn aanzin van d uitwrking van ht voornmn om rijksm iddln n vrantwoordlijkhdn voor ht buitnondrhoud n aanpassingn aan schoolgbouwn t dcntralisrn naar ht schoolbstuur (doordcntralisati). 7. OPOPS zal volgns huidig cijfrs d komnd 0 jaar t m akn mt n fors lrlingndaling. D vrwrking van dz krimp zal m aatrgln bhovn di kostn mt zich m brngn. D vrwachting is dat op grond van bovnstaand onzkrhdn n gvord innovatif blid d signalringsgrns van 35% snllr zal wordn bnadrd dan in d bgroting wrggvn wordt. 23

25 Voorziningn D voorziningn zijn gbasrd op m rjarnramingn. Ht gaat om n voorzining voor groot ondrhoud aan gbouwn, waarvoor n mrja rnondrhoudsplan (MOP) is opgstld dat jaarlijks wordt gactualisrd. Gzin d lag vrgodingn di ht bstuur voor dz post van ht rijk ontvangt, wordt hir sobr ghandld; waar moglijk wordn d ign activititn afgstm d op d door gmnt gfinancird activititn. Ook dz laatst zijn in ht MOP opgnomn. Ook als gvolg van uitstl van gm ntlijk bsluitvorming t. a. v. niuwbouw c. q. rnovati van vrschillnd gbouwn wordt OPOPS gdwongn tot trughoudnd blid tr voorkoming van kapitaalsvrnitiging. In voorkomnd gvalln hantrt d gm nt calamititnblid. Tvns is r n voorzining voor jubila. Prsonl dat 25 rsp. 40 jaar aan ht ondrwijs is vrbondn hft rcht op n jubilum uitkring. Ht bstuur dint hirvoor jaarlijks n bdrag opzij t zttn. Uit (statistisch) brkningn door ht administratikantoor volgt dat d bnodigd dotati aan d voorzining 202 vrhoogd dint t wordn. Rsrvs Algmn rsrv In 202 zijn d xploitatirsultatn van d scholn conform blid tn last van d algmn rsrvs van d dsbtrffnd scholn gbracht. D rsrv van ht bstuurskantoor btrft uitsluitnd d om vang van d bokwaard van d vast activa (pr saldo wordt ht xploitatirsultaat vrffnd mt d gm nschapplijk rsrv). Ht xploitatitkort van d gm nschapplijk activititn is, na corrcti in vrband mt d aanpassing van d bstm mingsrsrv, togvogd aan d gmnschapplijk rsrv. Bstm mingsrsrv Voorafgaand aan d samnstlling van d jaarrkning van 20 is op grond van n bstuursbsluit n bstm mingsrsrv gvormd tr hoogt van ht nog uit t vorn achtrstallig ondrhoud bij d Slidrchts scholn. D wrkzaam hdn di hirm sam nhangn zijn gdltlijk uitgvord in 202. D rstrnd wrkzaamhdn zijn vanwg wrsom standighdn uitgstld naar d rst hlft van 203, drhalv blijft d bstmm ingsrsrv nog bstaan in 203. Invstri ngsbl i d Ht invstringsblid wordt kort bschrvn in ht ondrdl "grondslagn voor d waardring van activa n passiva" n is vastglgd in ht handbok financil blid. Schooldirctis nmn in d mrjarnbgroting hun invstringsplannn op. Na godkuring hirvan m ogn d schooldirctis d invstringn uitvorn. 24

26 7. 3 R s u l t a a t Exploitati Exploitati Ralisati Ralisati Bgroting Bgroting (in C) Batn Rijksbijdragn Ministri van OCW Ovrig ovrhidsbijdragn n -subsidis Ovrig batn Totaal batn Lastn Loonkostn Afschrijvingn matriël vast activa Huisvstingslastn Ovrig lastn Totaal lastn Saldo batn n lastn Financiël batn n lastn Rsultaat Incidntl batn Nttorsultaat Ht ntto rsultaat ovr 202 is m indr ngatif dan vrwacht. D afwijking aan d batnkant wordt voornamlijk vrklaard door batn di nit in d bgroting voor 202 warn opgnom n: - d jaarlijks indxring van rijksmiddln -d toknning van prstatiboxm iddln (37K), prsonl-/m atriël groim iddln (rsp.50k n 22K) n subsidi voor studivrlof (7K) - n incidntl bat btrft d trugvordring van d blastingdinst in vrband mt t hog prsonl blastingafdrachtn in d priod (64K). Aan d kostn kant bstaat d afwijking tussn bgrot n wrklijk uitgavn uit dri ondrdln. D vrklaring voor d afwijking op ht gbid van prsonl kostn bstaat uit hogr BAPO lastn, n grotr prsonl inzt (dit in sam nhang m t togknd groim iddln) n d WGAprm i n koopsom voor 202. Zi voor vrdr vrklaring van afwijkingn van prsonl kostn hoofdstuk H ondr prsonlslastn. Mt btrkking tot d huisvstingslastn kan wordn opgm rkt dat d dotati aan d ondrhoudsvoorzining aanzinlijk lagr is dan bgroot. Dit wordt voornamlijk vrklaard door d mthodik di vorig jaar bij d vaststlling van d bgroting is ghantrd. Hirbij wrd ht vast mrjarnondrhoud mgnomn in d vaststlling van d voorzining. Bij ht vaststlln van d jaarrkning is dit ondrdl opgnomn in d xploitatilastn n drhalv nit opgnomn in d ondrhoudsvoorzining. Dit btknt dat d kostn voor ondrhoud/ ovrig huisvstingslastn aan d lag kant warn bgroot. In rlati tot 20 latn dz kostn n (vrwacht) stabil bld zin ondanks d btw vrhoging van 9% naar 2%. D ovrschrijding van d ovrig lastn wordt hoofdzaklijk vrklaard door d postn in ht dskundign advis (50K). Dit btrft d f voor ht bsparingsondrzok door d AON n d kostn van r-intgrati n vrzuimadvis door Dyad. Ook zijn d kostn van softwar licntis, aanpassingn op wbsits n ovrig lrm iddln hogr dan bgroot. 25

27 Rnt D total rntbatn van 202 zijn togvogd aan d gmnschapplijk xploitatirkning. D lagr rntopbrngst voor 202 (75K) t. o.v. 20 (3K) wordt vroorzaakt doordat n rntopbrngst van n intrntspaarrkning ovr 200 was opgnomn in ht jaarwrk 20 (C ). D gunstigr rntbatn tn opzicht van d bgroting wordn vrklaard door n activr liquidititsbhr. Liquidit it D liquiditit is in 202 tognomn m t 73K. D bschikbaar gkomn m iddln zijn ontstaan door n its lagr invstringsnivau tn opzicht van 20; n positif oprationl xploitatirsultaat. Invstringn In 202 zijn invstring gplgd van in totaal C Dit btrof C voor vrvanging van invntaris n apparatuur n voor C voor d vrvanging van lsmthodn. Er is voor C niuw m ubilair aangschaft. 26

28 8. Samnvatting tokomstig ontwikkl- n sprpuntn 8. D tozichthoudr Ht tozichthoudnd stichtingsbstuur hft dri sprpuntn: - actualisrn van haar blidskadr - contact hrvattn tussn gm nt n OPOPS gricht op horizontal vrantwoording - wrving niuw bstuursldn 8. 2 Bovnschools bstuurlijk blid Ht blid van OPOPS hft divrs bovnschools sprpuntn voor 203, zoals opbrngstgricht wrkn, passnd ondrwijs, brd school, huisvsting n p.r.-idntititsblid. Voor al dz thm a's zijn prstati indicatorn n norm n gform ulrd. Lrl ingnvr loop In ondrstaand tabl is d lrlingnprognos voor d kom nd 5 jaar wrggvn: Knot wi lg Vi r m ast r Ann Fr ank 't Kofschip subtotaal D Wil gn Hnri Dunant subtotaal Totaal a D prognoss zijn opgstld door d dircturn n sluitn aan bij d vastgstld bgroting 203. Z kom n in grot lijnn ovrn m t d gm ntlijk prognoss, 206 in Papndrcht uitgzondrd. Daarovr zijn d vrwachtingn bij d dircturn its roosklurigr. D cijfrs gaan uit van n daling van ruim 9 Wo voor d komnd 7 jaar. Bij d uitvoring van ht stratgisch blid zal r op school- n bovnschools nivau op d vrwacht krim p ganticiprd m otn wordn. Vrknning van schaalvrgroting, intrn n xtrn m obilitit o.b.v. mrjarn prsonlsprognoss bhovn aandacht. Ondrwi jsopbrngstn n tal ntontwikkl ing D volgnd sprpuntn krijgn aandacht: - hoog- n mr bgaafdnblid - formulrn van normn op schoolnivau voor d basisvaardighdn - ht wrkn mt grops- n handlingsplannn - voorbriding invoring rfrntinivaus - voorbriding invoring passnd ondrwijs - opstlln van zorgprofiln pr school - ht wrkn m t ontwikklingsprspctivn d aansluiting tussn cntraal n dcntraal scholingsblid zal wordn uitgbouwd. Taakdiffrntiati binnn d functi lrkracht wordt gstim ulrd. 27

29 Dolstllingn 203 / schooljaar 203/204: - lk school hft n visi op hoogbgaafdhid n dz gïmplmntrd via n plusklas - één school ontwikklt via n pilot blid t.a.v. d nulgrop - lk school formulrt ign normn t.a.v. d basisvaardighdn - OPOPS hft n instllingszorgprofil - Lrkrachtgdrag wordt gprofssionalisrd wat btrft opbrngstgricht wrkn n gkoppld aan prsonlsblid - Dskundighidsblid voor dircturn Om dz ambitis t ralisrn zulln hiraan op schoolnivau activititnplannn n prstatiboxm iddln wordn gkoppld. Brd school/vve OPOPS strft rnaar op of bij all ondrwijslocatis facilititn voor kindropvang t ralisrn. Inhoudlijk doln zijn daarbij: wrkn vanuit n uitgwrkt visi op d brd school, n aansluitnd pdagogisch klim aat m t d kindropvangpartnrs n passnd huisvsting. Aansluiting van ht program ma van d VVE putrsplzaln n d ondrbouw wordt vrdr uitgwrkt. Financiën, huisvsting n bhr D profssionalisringsslag wordt voortgzt m t d volgnd aandachtsgbidn: - d mrjarnbgroting - vilighidsblid - bhrs- n dinstvrlningscontractn - inkoop-n invstringsblid W hopn in 203 op d volgnd locatis t kunnn startn mt niuwbouw/rnovati/xtra noodlokaln op grond van d tw nog vast t stlln gmntlijk IHP's: D W iln, Roald Dahl, Hnri Dunant, Knotwilg, Lilind. Concrt dolstllingn voor 203/schooljaar 203/ 204: - igntijds uitstraling locati t Kofschip na rnovati door gm nt - afkoop van d WIA koopsom - duurzaam nrgiblid ralisrn op tw locatis - all locatis latn voldon aan d niuwst brandwrvoorschriftn 28

30 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht FINANCIËLE POSITIE Tr analys van d financiël positi dint d volgnd opstlling, wlk is gbasrd op d ggvns uit d balans: Vrglijknd balansovrzicht ACTIVA Matriël vast activa , ,5 Vordringn , ,8 Liquid middln , , , ,0 PASSIVA Eign vrmogn , , Voorziningn , , Kortlopnd schuldn , , , ,0-29 -

31 Stichting Opnbaar Prim air Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht RESULTAAT Ht nttorsultaat ovr 202 bdraagt ngatif C tgnovr ngatif C ovr 20. D nttorsultatn ovr bid jarn kunnn als volgt wordn samngvat: Ralisati Bgroting Ralisati C C C Batn Rijksbijdragn Ministri van OCW I Ovrig ovrhidsbijdragn n -subsidis Ovrig batn Totaal batn Lastn i l Brutolonn n salarissn Social Pnsionlastn I Hrvrdling prsonl lastn Ovrig prsonl lastn Af: Uitkringn Afschrijvingn matriël vast activa Huisvstingslastn Ovrig lastn I Totaal lastn Saldo batn n lastn I Financiël batn I Financiël lastn Financiël batn n lastn Buitngwoon rsultaat Nttorsultaat I E

32 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht KENGETALLEN In 2009 hft d Commissi Don n virtal kngtalln als signalringsgrns gdfinird. Ht ministri van OCW hft di ovrgnomn. Liquiditit (Vlottnd activa/kortlopnd schuldn) 4,28 4,50 D liquiditit gft d mat aan waarin ht bstuur in staat is op kort trmijn aan haar vrplichtingn t voldon. D liquidititspositi gft d tostand op 3 dcmbr wr; r is dus sprak van n momntopnam OCW hantrt n signalringsgrns van 0,5 tot,5. Solvabilitit (Eign vrmogn (xcl. voorziningn) / totaal passiva * 00%) 58,90 6, D solvabilitit gft d mat aan waarin ht bstuur in staat is op langr trmijn aan haar vrplichtingn (rnt n aflossing) t voldon. D solvabilititspositi gft d tostand op 3 dcmbr wr; r is dus sprak van n momntopnam. OCW hantrt n signalringsgrns van > 20%; daarondr bhoft dit aandacht. Solvabilitit 2 (Eign vrmogn (mnd. voorziningn) / totaal passiva * 00%) 80,26 8,22 Rntabilitit (Nttorsultaat! total batn * 00%) -0,9 -, 8 D rntabilitit gft aan ho ffctif mt d opbrngstn wordt omggaan. Bij dit kngtal wordt gkkn naar d vrhouding tussn ht rsultaat n d total opbrngstn. OCW hantrt n signalringsgrns van 0-5% tnzij r n hog solvabilitit bstaat. Wrstandsvrmogn (Eign vrmogn - matriël vast activa) / total batn * 00%) 25,99 27,49 Ht wrstandsvrmogn gft aan ho d bschikbar rsrvs zich vrhoudn tot d xploitati. Naarmat d rsrvs grotr zijn zal ht wrstandsvrmogn grotr zijn. Prsonl lastn / total lastn 82,80 83, 2 Matriël lastn / total lastn 7,20 6,79 Kapitalisatifactor D kapitalisatifactor wordt ghantrd om t signalrn of n ondrwijsinstlling zijn kapitaal al dan nit fficiënt bnut. OCW hantrt n variabl signalringsgrns van 35-60%. (Totaal vrmogn - gbouwn n trrinn) / total batn * 00%) 59,92 59,52-3 -

33 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht A GRONDSLAGEN ALGEMEEN D jaarrkning is opgstld mt inachtnming van d bpalingn opgnomn in d Ministriël Richtlijn jaarvrslaggving ondrwijs. Hirbij wordt aansluiting gzocht bij d bpalingn van Bok 2 titl 9 van ht Burgrlijk Wtbok n d Richtlijnn voor d jaarvrslaggving waarondr Richtlijn 660 Ondrwijsinstllingn. D waardring van activa n passiva n d bpaling van ht rsultaat vindn plaats op basis van historisch kostn. Tnzij bij d dsbtrffnd grondslag voor d spcifik balanspost andrs wordt vrmld, wordn d activa n passiva opgnomn tgn nominal waard. Batn n lastn wordn togrknd aan ht jaar waarop z btrkking hbbn. Winstn wordn slchts opgnomn voor zovr zij op balansdatum zijn gralisrd. Vrplichtingn n moglijk vrlizn di hun oorsprong vindn voor ht ind van ht vrslagjaar, wordn in acht gnomn indin zij voor ht opmakn van d jaarrkning bknd zijn gwordn. D in d jaarrkning opgnomn bdragn luidn in hl uro's. VERGELIJKENDE CIJFERS Voor zovr van topassing zijn tr vrglijking d ralisaticijfrs opgnomn van ht voorgaand jaar, alsmd d cijfrs van d mst rcnt, vastgstld vrsi van d bgroting van ht vrantwoordingsjaar. In vrband mt nkl hrrubricringn zijn d vrglijknd cijfrs aangpast in vrband mt d vrglijkbaarhid. Dz aanpassingn hbbn gn invlod op ht vrmogn n rsultaat

34 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Matriël vast activa D matriël vast activa wordn gwaardrd op vrkrijgingsprijs ondr aftrk van vntul invstringssubsidis, vrmindrd mt d cumulativ afschrijvingn n indin van topassing mt bijzondr waardvrmindringn. D afschrijvingn wordn gbasrd op d gschatt conomisch lvnsduur n wordn brknd op basis van n vast prcntag van d vrkrijgingsprijs, rkning houdnd mt n vntul rsiduwaard. Er wordt afgschrvn vanaf ht jaar van aanschaf +. Op trrinn wordt nit afgschrvn. Invstringn ondr d C 500 wordn rchtstrks tn last van ht rsultaat gbracht. Ht conomisch igndom van d gbouwn is in handn van d gmnt. Ht juridisch igndom van d gbouwn brust bij ht schoolbstuur, bhalv van 't Kofschip n d Wilgnhock. Vanwg d bouwkundig staat van ht schoolgbouw van 't Kofschip is n igndomsovrdracht van d gmnt naar ht schoolbstuur nit vrantwoord. D locati Wilgnhock gvstigd aan d Duindoornhof btrft n tijdlijk voorzining di door d gmnt bschikbaar is gstld in afwachting van niuwbouw van OBS D Knotwilg. Voor kostn van priodik groot ondrhoud wordt n voorzining gvormd. Dz voorzining is opgnomn aan d passifzijd van d balans. Klin invstringsaankopn wordn volgns n bstndig gdragslijn tn last van d xploitatirkning gbracht in ht jaar van aanschaf. D afschrijvingstrmijnn zijn als volgt: Gbouwn: 40 jaar Vrbouwingn: 25 jaar Stoffring: 0 jaar Machins n installatis: 0 jaar Mubilair: 20 jaar Lrmiddln: 8 jaar Duurzam apparatuur: 7 jaar ICT apparatuur bstuurskantoor: 5 jaar ICT apparatuur scholn: 5 jaar Ntwrk: 5 jaar Digibordn n ovrig matriël vast activa: 7 jaar Vordringn n ovrlopnd activa D vordringn wordn opgnomn tgn nominal waard, voor zovr noodzaklijk ondr aftrk van n voorzining voor ht risico van oninbaarhid. Liquid middln D liquid middln staan, voor zovr nit andrs vrmld in d tolichting op d balans, tr vrij bschikking van ht bstuur n wordn gwaardrd tgn nominal waard

35 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht Rsrvs D algmn rsrv btrft n buffr tr waarborging van d continuïtit van ht bvogd gzag n wordt opgbouwd uit rsultaatbstmming van ovrschottn wlk ontstaan uit ht vrschil tussn d togrknd batn n wrklijk gmaakt lastn. In gval van n tkort wordt dit rsultaat tn last van d algmn rsrv gbracht. Rsrvs wordn gacht uit publik middln t zijn opgbouwd tnzij xplicit andrs is vrmld in d tolichting op d balans. Bstmmingsrsrvs Bstmmingsrsrvs wordn gvormd mt als dol dz in d tokomst aan t wndn voor n spcifik dol, bstmmingsrsrvs zijn gvormd op basis van n bsluit van ht bvogd gzag. Aan d bstmmingsrsrvs ligt n plan tn grondslag waarin is opgnomn wlk uitgavn tn last van d rsrv komn, n inschatting van ht totaal van d uitgavn n n inschatting in wlk jaar d uitgavn zulln wordn gdaan. D ovrig bstmmingsrsrv is bstmd voor ht nog uit t vorn achtrstallig ondrhoud van d Slidrchts scholn. Hirvoor hft d gmnt n budgt bschikbaar gstld. Voorziningn D voorziningn wordn gvormd voor in rcht afdwingbar vrplichtingn di op balansdatum bstaan n waarbij ht waarschijnlijk is dat n uitstroom van middln noodzaklijk is, waarvan d hoogt rdlijkrwijs gschat kan wordn n voor zovr dz vrplichtingn n risico's nit op activa in mindring zijn gbracht. Evnns wordn voorziningn gvormd voor vrlizn di naar waarschijnlijkhid in d tokomst zulln wordn gbokt maar di voortkomn uit risico's di op balansdatum aanwzig zijn. Voorziningn kunnn wordn gvormd tr galisati van kostn waarbij n dl van d in d tokomst t vrwachtn uitgavn zijn oorsprong hft voor balansdatum. Voorzining ondrhoud D voorzining ondrhoud boogt kostngalisati voor d uitgavn van groot planmatig ondrhoud aan onrornd zakn di door d jarn hn n onrglmatig vrloop hbbn. D dotatis aan d voorzining zijn gbasrd op d mrjarnondrhoudsbgroting di n priod knt van 0 jaar. Ht uitgvord ondrhoud wordt tn last van dz voorzining gbracht. D voorzining is, rkning houdnd mt gpland jaarlijks dotatis, toriknd voor ht uit t vorn ondrhoud in d priod waarvoor d mrjarnondrhoudsbgroting strkt. Voorzining jubila D voorzining jubila is gvormd tr dkking van d kostn van jubilumgratificatis di op grond van d CAO dinn t wordn btaald. Daarbij wordt rkning ghoudn mt d datum van indinsttrding, blijfkansprcntag n n uitkring bij 25 n 40-jarig jubilum conform d CAO. D voorzining is gwaardrd tgn contant waard, d discontovot bdraagt 5 h

36 Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht-Slidrcht t Papndrcht Kortlopnd schuldn n ovrlopnd passiva D kortlopnd schuldn hbbn n vrwacht looptijd van maximaal één jaar n zijn opgnomn tgn nominal waard. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algmn Ht rsultaat wordt bpaald als ht vrschil tussn d batn n all hirm vrbondn, aan ht vrslagjaar to t rknn lastn. D batn n lastn wordn togrknd aan d vrslagpriod waarop dz btrkking hbbn. Rijksbijdragn OCW Ondr d Rijksbijdragn OCW wordn d vrgodingn voor d xploitati opgnomn vrstrkt door ht Ministri OCW. D ontvangn (normativ) rijksbijdrag n d nit-goormrkt OCW-subsidis (vrij bstdbar dolsubsidis zondr vrrkningsclausul) wordn in ht jaar waarop d toknningn btrkking hbbn volldig vrwrkt als bat in d staat van batn n lastn. Goormrkt OCW-subsidis mt n vrij bstdbaar ovrschot (dolsubsidis waarbij ht ovrschot gn vrrkningsclausul hft) wordn tn gunst van d staat van batn n lastn vrantwoord naar rato van d voortgang van d gsubsidird activititn. Ht dl van d subsidis waar nog gn activititn voor zijn vrricht pr balansdatum wordn vrantwoord ondr d ovrlopnd passiva. Goormrkt OCW-subsidis (dolsubsidis mt vrrkningsclausul) wordn tn gunst van d staat van batn n lastn vrantwoord in ht jaar tn last waarvan d gsubsidird lastn komn. Nit bstd middln wordn vrantwoord ondr d ovrlopnd passiva zolang d bstdingstrmijn nog nit is vrlopn. Nit bstd middln wordn vrantwoord ondr d kortlopnd schuldn zodra d bstdingstrmijn is vrlopn op balansdatum. Afschrijvingn D afschrijvingn zijn grlatrd aan d aanschafwaard van d dsbtrffnd immatriël n matriël vast activa. Afschrijvingn vindn plaats volgns d linair mthod op basis van d gschatt lvnsduur. Er wordt afgschrvn vanaf ht jaar van aanschaf +, drhalv afgschrvn vanaf januari 203. Pnsionvrplichtingn Er is sprak van n togzgd pnsionrgling. Hirbij is n pnsion togzgd aan prsonl op pnsiongrchtigd lftijd, afhanklijk van lftijd, salaris n dinstjarn. Dz togzgd pnsionrgling is vrwrkt als zou sprak zijn van n togzgd bijdrag rgling. Voor d pnsionrgling wordn op vrplicht basis prmis btaald aan ht pnsionfonds. Bhalv d prmibtaling zijn r gn vrdr vrplichtingn uit hoofd van dz rgling. Er is gn vrplichting in gval van n tkort bij ht pnsionfonds tot ht voldon van aanvullnd bijdrag andrs dan tokomstig prmis. D prmis wordn vrantwoord als prsonlskostn als dz vrschuldigd zijn. Vooruitbtaald prmis wordn opgnomn als ovrlopnd activa indin dz lidn tot n trugstorting of tot n vrmindring van tokomstig btalingn

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving Uitgangspuntn bij d jaarrkning 2005 Wttlijk bpalingn inzak d jaarvrslaggving 2 G 1. l 20 O 231120QÉ Ht dol van d jaarrkning is nrzijds n gtrouw inzicht t vrschaffn omtrnt d bzittingn, d schuldn, ht vrmogn

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7 Jaarvrslag 2013 Jaarvrslag 2013 2 Inhoudsopgav Mrjarnovrzicht van krncijfrs n kngtalln 4 Bstuursvrslag 6 1 Woord van d voorzittr 7 2 Algmn informati 9 2.1 Profil 9 2.2 Prsonalia 9 2.3 Bstuurscommissis

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG ISO-crtificring spcialistnoplidingn UMCG Prof. Lambrt d Bont Aanliding Brif RGS augustus 03: D RGS gaat pr 04 tozin op d implmntati van n kwalitits- cyclus (PDCA) door d oplidingsgrop. D RGS knt, glt op

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

ef ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ Gjl0 l GG DF D!F G!! c0dfc D DF D D D!l!! lf F F F Fo F F F FG Fj FG F F F F FD F FF F F F F Fj F F F F F F F F F F

ef ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ Gjl0 l GG DF D!F G!! c0dfc D DF D D D!l!! lf F F F Fo F F F FG Fj FG F F F F FD F FF F F F F Fj F F F F F F F F F F ل ل ل ل ل ل ل ل ل Gjl0GG D! G!! c0dc D D D D!l!! l o G j G D j ! 4 @ L / L sy4@ y L s@d j i L D p j i D j i D D D j i H j i 3 3 i o p D G p G p 3 3 ! L s @ D s 4 L y s L s y y sy4@ y y s @ D s@d s P PPs

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2012. Met Cardea kun je verder!

Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2012. Met Cardea kun je verder! Jaarvrslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! Jaarvrslag tolichting digitaal jaarvrslag Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Rottrdam Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Ontwrpbgroting vastgstld in ht Algmn Bstuur GGDRR van 21 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie