Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Met Cardea kun je verder!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2012. Met Cardea kun je verder!"

Transcriptie

1 Jaarvrslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr!

2 Jaarvrslag tolichting digitaal jaarvrslag Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht miliu, voor ht budgt van Carda n voor u. Via ondrstrpt vrwijzingn kunt u naar andr plkkn binnn dit jaarvrslag springn. Wilt u dit vrslag afdrukkn? Kis dan alln d pagina s di u cht wilt bwarn. Gbruiksaanwijzing U lst dit vrslag mt bhulp van d buttons ondraan d pagina. p wlk pagina u ook bnt, mt n muisklik springt u naar ht bgin van n van d hoofdstukkn. Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Mt kunt naar d volgnd pagina n mt kunt u naar d vorig pagina. Mt d komt u wr in d inhoudsopgav. Mt d komt u wr in dz tolichting.

3 Jaarvrslag inhoud Voorwoord BERICHT VAN DE RAAD VAN TEZICHT Uitgangspuntn van d vrslaglgging Profil van d organisati Algmn idntificatiggvns Structuur van d organisati Krnggvns Samnwrkingsrlatis Bstuur, tozicht, bdrijfsvoring n mdzggnschap Normn voor god bstuur Raad van bstuur Raad van Tozicht Bdrijfsvoring Cliëntnraad Jongrnraad ndrnmingsraad Blid, inspanningn n prstatis Mrjarnblid Algmn blid Algmn kwalititsblid Kwalititsblid tn aanzin van cliëntn Kwalitit tn aanzin van mdwrkrs Samnlving n maatschapplijk vrantwoord ondrnmn Financil blid Jaarrkning vrig ggvns Accountantsvrklaring Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit

4 Jaarvrslag voorwoord is wdrom n succsvol jaar gwst voor Carda. In mijn twd jaar als bstuurdr van d organisati hb ik ook in mogn rvarn dat Carda n gzond n door vln gwaardrd organisati is mt zr btrokkn, gmotivrd n kundig profssionals. Hirin sta ik nit alln: cliëntn waardrn Carda in hog mat, gzin d rapportcijfrs di w hbbn gkrgn (oudrs 8, n jugdign 7,7). In zijn r in totaal.878 cliëntn gholpn. Mr dan 88% van d samn mt cliëntn gformulrd hulpvrlningsdoln zijn in ghl of gdltlijk gralisrd. Van blang hirbij is d vrmlding dat dz rsultatn zijn gbasrd op d fdback van d cliëntn. is n jaar gwst dat d contourn van ht niuw stlsl Zorg voor Jugd stds duidlijkr zijn gwordn. D gmntn in Holland Rijnland vanaf blast mt d planning n financiring van ht stlsl zijn zich nadrukklijk gaan oriëntrn n profilrn op hun niuw takn. Carda is zr actif gsprkspartnr van d gmntn n op vl manirn anticiprt d organisati op d tokomst: in d kuz van zwaartpuntn in d zorg, in d samnwrking in d ktn n in d stratgisch planvorming. Carda hft in dri thma s bnomd di d krn vormn voor ht blid n d inrichting van d organisati d komnd jarn. Dz krn thma s zijn: ongdld hulp, middn in d samnlving n xcllnt organisati. D thma s zijn nit slchts in thori richtinggvnd. In is d organisati voortvarnd aan d slag om dz thma s in d praktijk t brngn. Zo hft Carda vl gïnvstrd samnwrking mt ktnpartnrs (zoals JugdzorgPlus, kindr- n jugdpsychiatri n ht algmn maatschapplijk wrk) tnind d gzamnlijk vrantwoordlijkhid voor n sluitnd ongdld hulpaanbod in d praktijk t brngn. Mt JugdzorgPlus-organisatis ralisrt Carda uitstroomtrajctn uit gslotn hulp n mt n organisati voor algmn maatschapplijk wrk is Carda actif mt ht ralisrn van hulp in woonwijkn. Mt d ktnpartnrs uit d kindr- n jugdspychiatri wrkt Carda aan d totstandkoming van vrrgaand nit vrijblijvnd samnwrking. Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Daarnaast is Carda actif in n pilot in dri Cntra voor Jugd n Gzin, hft d organisati in Lidn n togangslokt voor oudr jugd opgzt n wrkt zr nauw samn mt ondrwijsinstllingn n is ook aanwzig op n groot aantal scholn. Hirm raak ik aan ht twd krnthma: middn in d samnlving. Carda bidt d hulp zovl moglijk in d normal alldaags - omgving van d cliëntn. In dit licht is d grot tonam van ht aantal jugdign dat wordt brikt in ht ondrwijs tnind schooluitval t voorkomn, n positif rsultaat. ok d innovatis van Carda zijn r vooral op gricht om d draagkracht van cliëntn t vrstrkn in d ign omgving: zoals gzgd binnn ht ondrwijs, maar ook binnn d kindropvang n in d ign woonwijk. Carda is nit alln in d mr traditionl hulpvormn succsvol: d vraag naar hulp na chtschiding (omgangsbgliding n mdiation) n naar d hulp di Carda bidt op ht snijvlak van somatisch zorg n jugdzorg is onvrandrd groot. Tnslott wil Carda n xcllnt oprrnd n functionrnd ktnorganisati zijn. m dit t ralisrn, richt Carda zich op d optimalisring van d procssn binnn d organisati n ht optimaal torustn van zowl uitvornd als ondrstunnd prsonl. Hirbij staan ht bidn hog kwalitit tgn aanvaardbaar lag kostn, trugdringing van onnodig administrativ lastn n fficiënt n ffctif handlnd prsonl cntraal. Lidnd bij d aanpak zijn d vir V s di tot n continu vrbtrprocs lidn in d daglijks praktijk. D vir V s zijn: Vrhogn van klantwaard n kwalitit Voorkomn van (onnodig) vrrichtingn n procssn Vrmindrn van vrrichtingn n procssn Vrsnlln van vrrichtingn n procssn D grondgdacht hirbij is dat d organisati Carda mt optimaal ingrgld procssn n god togrust prsonl, god is voor d cliënt n ht prsonl. In n drglijk organisati wordn publik middln fficiënt n ffctif bstd.

5 Jaarvrslag Daarnaast is mt ht aantrdn van ht niuw kabint ook duidlijk gwordn wlk omvang d bzuinigingn d komnd jarn in idr gval zulln krijgn. Uitggaan wordt van tnminst %. Carda zal zich tot ht uitrst inspannn om haar maatschapplijk opdracht ht bidn van god hulp aan kwtsbar kindrn, jugdign n hun oudrs in n krimpnd markt t kunnn blijvn ralisrn. Carda is klaar voor morgn. W willn n toonaangvnd splr zijn n blijvn in d hulp aan jugd in Zuid-Holland Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Noord. Mt dz ambiti bridt Carda zich actif voor d stlslhrzining in d jugdzorg n d ovrhvling van d financiringsvrantwoordlijkhid van d provinci naar d gmntn. Ik zi vl kansn in ht vrschit liggn om d hulp aan kindrn, jugdign n oudrs t vrbtrn. Ik zi d tokomst mt vrtrouwn tgmot! Grrit Jan Hoogland bstuurdr

6 Jaarvrslag bricht van d raad van tozicht Mt gnogn hft d Raad van Tozicht vastgstld dat in mr opzichtn n succsvol jaar is gwst voor Carda. Mt d niuw bstuurdr hft d organisati mt haar kundig profssionals n stap in d god richting gzt in ht trajct naar stlslhrzining n transiti. Tvns is d organisati financil gzond, wat ook wr n god basis vormt voor d ralisati van d bzuinigingsopdracht di d komnd jarn mot wordn uitgvord. In is n niuw Rglmnt Raad van Tozicht vastgstld. In ht Rglmnt is opgnomn dat d Raad van Tozicht zich houdt aan d aan bvlingn voor god bstuur, god tozicht n juist vrantwoording, zoals is vastglgd in d zorg brd Govrnanc Cod. Dz cod hft n groot aantal princips n gdragslijnn di bijdragn aan n intgr n transparant gang van zakn binnn organisatis. is voor d Raad van Tozicht ook n ingrijpnd jaar gwst, omdat ht voorzittrschap n d samnstlling van d Raad grondig zijn gwijzigd n r gïnvstrd is d continuïtit n bhoud van (historisch) knnis. D ovrgang is md doordat niuw ldn van d Raad zich snl hbbn kunnn inwrkn sopl vrlopn. Tn gvolg van d vrniuwing van d Raad, zijn d takn opniuw vrdld. D bstaand commissis zijn gwijzigd, zodat d takn optimalr kondn wordn uitgvord. Zo is d auditcomissi in d plaats gkomn van d financiël commissi n huisvstingscommissi. Voorts is d rnumraticommissi ingstld, di ondr andr is blast mt d boordling van ht functionrn van d bstuurdr. In is ook bslotn dat één van d ldn d kwalititsztl zal innmn gricht op kwalitit. In ht vrslagjaar is d Raad van Tozicht vir kr bijn gwst. Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Ht tozicht in omvatt d rgulir jaarlijks blidscyclus zoals ht stratgisch blid, finan ciël rapportags n vrslagn ovr d producti ralisati, d bgroting, ht maatschapplijk vrslag n d jaarrkning. ok zijn subsidiaanvragn, bschikkingn n afrkningn ondrwrp van tozicht gwst. D Raad hft ook ovrlg gvord mt (vrtgn woordigrs van) d Cliëntnraad n d ndr nmingsraad. Daarnaast hft d Raad zich gbogn ovr n aantal thma s di md van blang zijn voor d continuïtit van d organisati. Dz thma s warn: Ht stratgisch blid in ht prspctif van d op handn zijnd stlslwijziging; D rsultatn van ht Mdwrkrstvrdnhids ondrzok; D rsultatn van d HKZ-audits. D auditcommissi is in dri kr bijn gwst. D jaarrkning n bgroting zijn in tw sparat vrgadringn van d auditcommissi bsprokn, voorafgaand aan ht ovrlg mt d voltallig Raad. D jaarrkning is bsprokn in aanwzighid van d accountant in zowl d auditcommissi als in d vrgadring van d Raad van Tozicht. Blangrijk ondrwrp op ht trrin van huisvsting was d niuwbouw van ht multifunctionl zorggbouw in Lidrdorp. Tnslott hft d auditcommissi zich gbogn ovr d voorgnomn invstringn, ht ICT-blid n d zognomd kadrbrif. D Raad van Tozicht zit d nabij tokomst van Carda mt vrtrouwn tgmot. Ht wordt gn gmakklijk priod, maar ht in d organisati aanwzig potntil stmt tot vrtrouwn in d tokomst. L. Gluk Voorzittr 6

7 Jaarvrslag uitgangspuntn van d vrslaglgging Carda gft in dit jaardocumnt n ovrzicht van haar activititn in ht jaar. Ht vrslag gft n wrgav van d kors, d ontwikklingn, d inspanningn n d gralisrd rsultatn van Carda. Dit vrslag is opgstld volgns ht format jaardocumnt jugdzorg, dat is afglid van ht jaardocumnt zorg. Ht vrslag is gkoppld aan d informati op Digimv. D standaard is opgstld om transparanti n standaardisati t bvordrn, bij t dragn aan d Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit vrmindring van administrativ lastn n ht crërn van n landlijk bld van d sctor. Ht jaarvrslag bvat zowl n vrantwoording van d activititn in ht kadr van d provinciaal gfinancird jugd- n opvodhulp, van d vanwg d AWBZ gfinancird zorg n gmntlijk gldn. Ht jaarvrslag is vastgstld door d Raad van Bstuur n godgkurd door d Raad van Tozicht. 7

8 Jaarvrslag profil van d organisati. Algmn idntificatiggvns Carda Haags Schouwwg 8 E/F, Postbus 9 KG Lidn ingvuld door andr vormn van cliëntparticipati, zoals bwonrs radn, oudrbijnkomstn n grops gsprkkn mt cliëntn. Rchtsvorm: Stichting Kamr van Koophandl: 8889 Carda hft n bijzondr activ Jongrnraad di naast haar rol in d mdzggnschap ook jongrn stimulrt om andr talntn t ont wikkln. D Jongrnraad hft ondr andr n training bjgning voor mdwrkrs van Carda ontwikkld, di zij aan all niuw mdwrkrs bij d start van hun dinstvrband mt Carda gvn... Krnggvns Structuur van d organisati.. Krnactivititn n krnggvns Juridisch structuur Carda Jugdzorg is n stichting. Bsturingsmodl Carda knt n nhoofdig Raad van Bstuur. Samn mt d bstuurdr vormn d sctor managrs n staf managrs ht managmnttam van Carda. Binnn d sctorn wordt d aansturing door tamlidrs n gdragswtnschapprs gralisrd. D ondrstunnd dinstn zijn: Bhandlzakn (ndrzok & ntwikkling, Cliëntnsrvic n Kwalitit), Bdrijfsvoring (Informatisring, ICT, Financiën, Facilitair dinst n Huisvsting), HRM (Salarisadministrati, P& n Juridisch zakn) n Stratgi & Bstuur (Stratgisch blid, Blids cyclus Carda, Markting, Communicati n PR). Uitgangspuntn Carda hantrt d volgnd uitgangspuntn: - D hulp is systmgricht; - D dinstvrlning is profssionl op all nivaus; - D intrvntis zijn ffctif; - Vrantwoordlijkhid wordt ggvn n gnomn. Mdzggnschap Carda hft n activ ndrnmingsraad di functionrt mt all advis- n instmming bvogdhdn n ht rcht op informati zoals zijn vastglgd in d Wt op d ondrnmingsradn. D cliëntnraad van Carda hft n in d Wt op d jugdzorg n d Wt mdzggnschap cliëntn zorginstllingn vrankrd informati- n advisrcht. D btrokknhid n inbrng van cliëntn wordt daarnaast Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Jugd & pvodhulp Carda is n zorgaanbidr in ht kadr van d Wt op d jugdzorg. Carda wordt voor ht grootst dl gfinancird door d provinci Zuid-Holland. D organisati bidt ondrstuning n intnsiv hulp aan kindrn, jugdign n oudrs bij ontwikklingsopvodings- n opgroi vraagstukkn. D organisati bidt d functis Jugdhulp, (dltijd n -uurs) Vrblijf n bsrvatidiagnostik n Crisisopvang aan jugdign van tot 8 jaar (mt n uitloop naar ) of combinatis van functis. Dz functis wordn in vrschillnd programma s gbodn: Jugdhulp in intnsiv ambulant programma s, vlal mt ht prdikaat vidnc basd ; Vrblijf in dltijd in d Carda campussn; Vrblijf in klinschalig units n in of naast gzinnn (bid Carda huizn); bsrvatidiagnostik, gkoppld aan (dltijd) vrblijf; Crisishulp in ambulant vorm of in -uur opvang. AWBZ In ht kadr van d AWBZ is Carda toglatn tot d functis bgliding, bhandling n vrblijf gricht op licht vrstandlijk bprkt jugdign n jugdign mt psychiatrisch problmatik. Mt ht Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstlland n Mrlandn zijn productiafsprakn gmaakt voor d functis bgliding, bhandling n vrblijf (inclusif dagbstding). 8

9 Jaarvrslag Gmntn Carda bidt in samnwrking mt gmntn n voorliggnd gmntlijk voorziningn zorg di mt gmntlijk financiring wordt gralisrd. D blangrijkst voorbldn hirvan zijn d ondrwijszorgcombinati PRLidn n Carda n ht Wrkhotl. Dz voorzining voor oudr jugd (dikwijls 8+) bidt n gïntgrrd aanbod gricht op wonn, lrn n wrkn. Daarnaast invstrt Carda in tonmnd mat in ktnzorg in gmntn, Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit md financil moglijk gmaakt door d provinci Zuid-Holland. Zo is d organisati btrokkn bij d ontwikkling van dri cntra voor Jugd- n Gzin in ht wrkgbid. Contractzorg Carda wrkt in tonmnd mat op contract basis in ht voortgzt ondrwijs. D financiring vrloopt via d school of via n co-financiring van Carda (provincial middln) n d school. 9

10 Jaarvrslag.. Cliëntn, producti, prsonl, opbrngstn n ratio s udrs 8, 8, Jongrn jaar 7,7 7,9..8 Ambulant 8 8 Daghulp 8 7 -uurshulp 9 Aantal cliëntn* in zorg vrslagjaar Provinciaal.. Ambulant.8.7 Daghulp 9 9 -uurshulp Aantal dagn vrblijfszorg PZH (rgulir) Aantal urn vrblijf dltijd PZH (rgulir) Aantal prsonlsldn in loondinst ultimo jaarind (xcl. stagiair) Aantal FTE in loondinst ultimo jaarind (xcl. stagiair) 9,%,% Cliënttvrdnhid Aantal cliëntn* in zorg ind vrslagjaar Provinciaal Aantal cliëntn in zorg vrslagjaar AWBZ, WM n ovrig AWBZ WM n ovrig Producti Aantal ambulant cliënt-contacturn individul PZH (rgulir) Aantal ambulant cliënt-contacturn grop PZH (rgulir) Aantal trajctn bsrvatidiagnostik PZH (rgulir) Aantal urn gspcialisrd bgliding AWBZ Aantal dagdln dagactivitit VG zwaar AWBZ Aantal dagn intramural zorgprstatis Prsonl Ziktvrzuim % * Cliëntn wordn nmaal gtld op basis van d "zwaarst" uit t vorn/uitgvord zorgaanspraak uit ht indicatibsluit, omvat zowl rgulir als incidntl subsidi. Bdrijfsopbrngstn D hulp van Carda wordt mt nam gfinancird uit d doluitkring Jugdzorg, d AWBZ n Gmntlijk gldn. In wordn gn privat activititn ontplooid. Bdrijfsopbrngstn Bdrijfsopbrngstn (x. uro) Provincial Jugd n pvodhulp AWBZ WM n ovrig Ratio s Budgtratio (wrstandsvrmogn/totaal batn),% 9,% Solvabilitit (wrstandsvrmogn/totaal vrmogn) 8,8%,% Liquiditit - currnt ratio (vlottnd activa/kortlopnd schuldn) Rsultaatratio (nttowinst / totaal batn) Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit,8,,%,%

11 Jaarvrslag.. Wrkgbidn Carda hft d rgio Zuid-Holland Noord als haar wrkgbid, voor zowl d provinciaal gfinancird jugdzorg als d zorg in ht kadr van d AWBZ. Voor ht projct Tinrmodrs/jong oudrschap hft Carda ook n bovnrgional provincial - functi. D krngmntn van d rgio Zuid-Holland Noord zijn Lidn, Lidrdorp, Alphn aan dn Rijn, Katwijk n Liss.. Samnwrkingsrlatis Voorbldn van organisatis waarm op oprationl nivau wordt samngwrkt zijn: Provincial Jugdzorg n JugdzorgPlus: Burau Jugdzorg, Stk, Trivium-Lindnhof, Horizon n Pluryn/Hondrloo LVB-zorg: Ips D Bruggn; GGZ: GGZ Rivirduinn Kindrn n Jugd, Curium-LUMC; Somatisch gnskund: LUMC, Rijnland Ziknhuis; Justitiël jugdzorg: Tylingrind; Gmntlijk ingbdd organisatis, zoals d Cntra voor Jugd n Gzin, GGD, Kwadraad, maatschapplijk opvang; Divrs scholn, zoals PR Lidn, Lids buitn school, Don Boscoschool, Parkschool, Lo Kannr ndrwijsgrop, RC Lidn, Gron Hartcollg, ID-collg. Kindropvang: BKids (Alrtyou); Woningbouwcorporatis: D Slutls, D Vooruitgang, Portaal. vrig Zorgkantoor - Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstlland n Mrlandn. Zorgvrzkraar - Zorg n Zkrhid. Carda wrkt nauw samn mt n groot aantal ktnpartnrs omdat dit grot winst oplvrt voor d kwalitit van d zorg- n dinstvrlning voor d cliënt n voor d fficincy n ffctivitit van d gbodn zorg. D ktn van Carda wordt gvormd door partnrs uit d jugdzorg, zoals Burau Jugdzorg, d provincial collga-organisatis voor jugd- n opvodhulp n organisatis voor JugdzorgPlus, organisatis uit aangrnzn zorgsctorn, zoals d LVB-zorg, kindr- n jugdpsychiatri, somatisch gnskund n justitiël jugdzorg. Daarnaast wrkt Carda nauw samn mt ht (spciaal) ondrwijs (basis-, voortgzt, bropsn hogr ondrwijs) n in tonmnd mat mt gmntlijk gpositionrd organisatis, zoals d CJG s, d GGD, organisatis voor maatschapplijk dinstvrlning n d cntra voor Kindropvang. ok hft Carda nauw samnwrkingsrlatis mt woningbouwcorporatis. Hoofdstukkn Blangrijk samnwrkingspartnrs waarm priodik divrs ovrlggn plaatsvindn, zijn: vrhdn - Provinci Zuid Holland, gmntn in d rgio Zuid-Holland Noord, Ministri van VWS n daaraan glird instllingn. Trug Vooruit Tozichthoudrs - Inspcti Jugdzorg. Cliëntnorganisatis - JugdWlzijnBraad, Landlijk cliëntnforum jugdzorg, provinciaal ovrlg cliëntnradn, National Jugdraad Univrsititn/knnisinstitutn - Rijksunivrsitit Groningn (RUG), Ndrlands Jugdinstituut (NJI), TN. Samnwrkingsorgann - Carda is actif lid van n aantal samnwrkings- of ovrlgorgann. p landlijk nivau is dit d branch- n wrkgvrsorganisati Jugdzorg Ndrland. Evnns op landlijk nivau participrt Carda in mr inhoudlijk platforms di zijn gkoppld aan spcifik intrvntis, zoals Ambulant Spodhulp-FF, PMT n Jugdzorg in d Buurt. In d provinci vormt Carda mt d collgaorganisatis voor Jugd- n pvodhulp n Burau Jugdzorg d samnwrkingsorganisati PSJ. Dz organisati is n blangrijk gsprkspartnr van d provincial ovrhid. p rgionaal nivau (Zuid-Holland Noord) is Carda lid van d projctgrop Ktnaanpak van ht intrgmntlijk samnwrkingsvrband Holland Rijnland. Tvns op rgionaal nivau is Carda actif in ht Prntnkabint: n platform van bstuurdrs van organisatis uit vrschillnd sctorn op ht gbid van zorg voor jugd. Mt Rivirduinn n Curium (GGZ) wordt op ht gbid van divrs hulpvrlningsprogramma s samngwrkt (co-productn) n wordt vrdrgaand intnsiv samnwrking voorbrid.

12 Jaarvrslag bstuur, tozicht, bdrijfsvoring n mdzggnschap. Normn voor god bstuur (inclusif d jaarrkning) lgt d Raad van Tozicht vrantwoording af ovr haar handlwijz. Carda hft n Raad van Tozicht n n Raad van Bstuur. D statutn n ht rglmnt van d Raad van Tozicht vormn d basis voor ht tozicht op ht bstuur. In is n niuw Rglmnt Raad van Tozicht vastgstld. In ht rglmnt is opgnomn dat d Raad van Tozicht zich houdt aan d aanbvlingn voor god bstuur, god tozicht n juist vrantwoording, zoals is vastglgd in d Zorg brd Govrnanc Cod. Dz cod hft n groot aantal princips n gdragslijnn di bijdragn aan n intgr n transparant gang van zakn binnn organisatis. D Raad van Bstuur vrvult gn nvnfunctis di strijdig zijn mt d blangn van Carda. Jaarlijks boordlt d Raad van Tozicht ht functionrn van d Raad van Bstuur n haar ign functionrn. In vrband mt d vl ldnwisslingn hft d Raad van Tozicht haar ign functionrn in dit vrslagjaar nit boordld. In d valuati wordt in ht bijzondr d rlati tussn d Raad van Tozicht n d Raad van Bstuur btrokkn. In ht jaardocumnt. Raad van bstuur Inliding D nhoofdig Raad van Bstuur draagt d ind vrantwoordlijkhid voor ht total blid van Carda. D Raad van Bstuur zorgt rvoor dat d activititn van d stichting bstuurlijk, juridisch, zorginhoudlijk, organisatorisch n financil corrct gwaarborgd zijn, inzichtlijk zijn n wordn vrantwoord aan cliëntn, financirs, opdrachtgvrs n tozichthoudrs. D huidig Raad van Bstuur hft vrant woording ovr afglgd aan d Raad van Tozicht in ovrnstmming mt d statutair bvogd hdn n ht Rglmnt Raad van Bstuur. D honorring van d Raad van Bstuur staat vrmld in d jaarrkning. In d honorring wordt ht advis gvolgd van Jugdzorg Ndrland n d Ndrlands Vrniging van Zorgdircturn (NVZD). Naam Bstuursfuncti Nvnfunctis G.J. Hoogland Bstuurdr - Lid Coöpratibstuur PGGM - Lid Raad van Tozicht Stichting Kindropvang Maassluis (SKM) - Bstuurslid stichting Jorik - Lid bstuur St. Myosotis Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit

13 Jaarvrslag. Raad van Tozicht Inliding D Raad van Tozicht is vrantwoordlijk voor ht tozicht op d blangn van Carda. D ldn van wordn voor n priod van maximaal vir jaar bnomd. Aftrdnd ldn kunnn éénmaal wordn hrbnomd voor n priod van maximaal vir jaar. Ldn van d Raad van Tozicht wordn op opnbar wijz gworvn op basis van n vooraf opgstld profilschts. Naam Bstuursfuncti Nvnfunctis L.K. Gluk Voorzittr Voorzittr Collg van Bstuur RC Middn Ndrlandstuur RC Middn Ndrland - Lid Raad van Tozicht Ndrlands Jugdinstituut (tot novmbr ) - voorzittr Stichting Laurnskrk Rottrdam - Lid bstuur Stichting Rottrdam Basktbal - Voorzittr Transiticommissi Jugd (sinds sptmbr ) G.J. van Zoln tot -- Voorzittr Raad van Bstuur Vlitland Ziknhuis Schidam - Vicvoorzittr Rgional Commissi Gzondhidszorg Niuw Watrwg Noord - Voorzittr Rgional Commissi Gzondhidszorg DSW (intrim) - Lid bstuur SRZ (Samnwrknd Rijnmonds Ziknhuizn) - Scrtaris Facilitair Stichting Huisartsnzorg - Lid wrkcommissi Ziknhuizn Collg BouwZiknhuizn - Voorzittr bstuur Stichting Trombosdinst Schidam - Lid bstuur stichting Cntral Huisartsn Post - Lid Raad van Tozicht Stichting Pathan - Lid bstuur Stichting Vrindn Vlitland Ziknhuis G.F. van Pijkrn Zlfstandig organisati advisur bstuur n organisati - Voorzittr Raad van Tozicht zorg- n wlzijnsorganisati Librtas Lidn - Voorzittr Raad van Tozicht ondrstuningsorganisati cliëntnradn LC-Zggnschap in Zorg. - Lid Raad van Commissarissn organisati voor ambulant ggz. Max Ernst - Lid Raad van Commissarissn organisati ggz/maatschapplijk opvang Jan Arnds - Voorzittr Raad van Advis Zorgkantoor Amstrdam I. Ivakic miv -- sr. Managmnt Advisur bij D Galan n Voigt - lid bstuur Ndrlands Migrati Instituut M.J. Vrdir miv -6- Lid Raad van Bstuur Gron Hart Ziknhuis - Voorzittr Stichting Transmuraal Ntwrk Middn Holland - Lid Bstuur VN-NCW Rijn n Gouw - Voorzittr Stichting Inloophuis d Gl Lind - Lid Bstuur CarCar W.J. Möhring miv -- Partnr Bor & Croon - Lid Raad van Tozicht Vrwy-Jonkr Instituut - Bstuurslid Stichting Amstrdams Uitburo (AUB) - Lid van d Raad voor ht opnbaar bstuur (Rob) Takn n bvogdhdn D takn n bvogdhdn van d Raad van Tozicht zijn omschrvn in d statutn van Carda d.d. 9 oktobr 7. D aangpast statutn zijn op fbruari gpassrd. vrlg Ldn van d Raad van Tozicht ontvangn n vrgoding voor hun wrkzaamhdn di valt binnn ht kadr van ht advis van d Ndrlands Vrniging Tozichthoudrs (NVTZ). D vrgoding staat vrmld in d jaarrkning. In ht vrslagjaar is d Raad van Tozicht vir kr bijn gwst. Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Thma s Ht tozicht in bvatt d rgulir jaarlijks blidscyclus zoals ht stratgisch blid, finan ciël rapportags n vrslagn ovr d productiralisati, d bgroting, ht maatschapplijk vrslag n d jaarrkning. Hirnaast zijn d volgnd thma s aan d ord gwst: Stratgisch blid in ht prspctif van d op handn zijnd stlslwijziging; Samnstlling van d Raad van Tozicht; Invulling van d commissis van d Raad, tn gvolg van ht aantrdn van nkl niuw ldn; Taakvrdling in d Raad; Rsultatn Mdwrkrstvrdnhidsondrzok; vrlg mt d Cliëntnraad n n dlgati van d ndrnmingsraad;

14 Jaarvrslag Subsidiaanvragn, bschikkingn n afrkningn; productiafsprakn Zorgkantoor; Rapport commissi Samson; Rsultatn HKZ-audits; Samnwrking mt ktnpartnrs. D jaarrkning, bgroting, kwartaalrapportag, ICTblid, invstringsbsluitn n d kadrbrif zijn in dri sparat vrgadringn van d audit commissi (n niuw commissi waarin d takn van d voormalig financiël commissi n huisvstingscommissi zijn ondrgbracht) bsprokn, voorafgaand aan ht ovrlg mt d voltallig Raad. D jaarrkning is bsprokn in aanwzighid van d accountant in zowl d auditcommissi als in d vrgadring van d Raad van Tozicht. Vrdr is n rmunraticommissi ingstld. Blangrijk ondrwrp op ht trrin van huisvsting was d niuwbouw van n multifunctionl zorggbouw in Lidrdorp. Vrlnn van godkuring In hft d Raad van Tozicht godkuring vrlnd aan: Ht financiël n inhoudlijk jaarvrslag van ; D Kwartaalrapportags van ; D bnoming van niuw ldn van d Raad van Tozicht; Ht Jaarplan n d intrn bgroting van ; D Subsidiaanvraag voor.. Bdrijfsvoring Blidscyclus D blidscyclus van Carda is n blangrijk bouwstn van ht Kwalititsmanagmntsystm (KMS) van Carda. D cyclus omvat d total kwalititscirkl van Dming (Plan, Do, Chck, Act). Plan Carda hantrt n stratgiformulringsprocs waarbij aan d hand van n xtrn analys n intrn analys d stratgi wordt hrijkt. In ht jaar stond d voorbriding van d organisati op d stlslwijziging n dcntralisati cntraal. Tvns hft d organisati gïnvstrd in d voorbriding op aanstaand bzuinigingn. D krnthma s ongdld hulp, middn in d samnlving n xcllnt organisati zijn vastgstld, als kadr voor d organisatorisch n inhoudlijk vrandringn waar d organisati voor staat. Er zijn vrschillnd sssis ghoudn mt divrs gldingn in d organisati n dls in aanwzighid mt vrtgnwoordigrs van d cliëntnraad. Uitkomstn zijn ondr andr bsprokn in d Raad van Tozicht. Dz fas is afgslotn mt n stratgisch visidocumnt n n jaarplan. Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Do Ht stratgisch visidocumnt wordt goprationalisrd door vrtaling rvan in n jaarplan mt stratgisch agnda n in activititnplannn van d sctorn n stafafdlingn. Monitoring vindt plaats via d kwartaalrapportag waarin wordt gwrkt mt n managmntdashboard n n statusomschrijving. Ht jaarplan is goprationalisrd door vrtaling rvan in n mr gdtaillrd activititnplan (Carda-brd n pr afdling). D financiël vrtaling van ht jaarplan is vastglgd in d bgroting di is vastgstld door d Raad van Bstuur n is godgkurd door d Raad van Tozicht. D bgroting is opgbouwd vanuit d subsidi bschikking van d Provinci Zuid Holland, togknd budgt vanwg d AWBZ n ovrig contractn. Chck n Act D taakstllnd bgroting wordt jaarlijks vrtaald naar n balancd scorcard mt als prspctivn klanttvrdnhid n hulpvrlningsrsultaat, wachtlijst, kwalitit, prsonl, productivitit n financiën. Bij lk prspctif zijn kritisch succsfactorn opgnomn, waarbij d status wordt aanggvn door middl van n vrkrslicht. Naast dz maandlijks monitoring wordt in d kwartaalrapportag ook d status wrggvn van d hirvoor gnomd stratgisch agnda n activititnplan. D kwartaal rapportag wordt bsprokn in d Raad van Tozicht. In is gwrkt aan ht aanbidn van rapportags op n digital n dynamisch manir aan d lijn- n staffunctionarissn. Voortgangsbwaking n intrn control Carda wrkt mt n jaarplanning waarin d hirvoor bschrvn blidscyclus in d tijd is uitgzt. Carda wrkt mt n prospctiv jaaragnda waarin all agndapuntn van ht Managmnttam, Raad van Tozicht, Cliëntnraad n ndrnmingsraad zijn opgnomn. Dit is voor d ovrig chlons van d organisati d basis voor d ovrlgcyclus, waarin d hirvoor gnomd rapportags wordn bsprokn n d plannn wordn gmonitord. D agnda is ondrwrp van gsprk tijdns ht bilatral ovrlg tussn bstuurdr n afzondrlijk ldn van ht Managmnt Tam, ht ovrlg tussn sctormanagr n tamlidrs, ht tamlidrovrlg n ht ovrlg van gdragswtnschapprs. En blangrijk ondrdl van d intrn control is d blidscyclus waarbij ht stratgisch blid wordt vrtaald in normn n n planning, di vrvolgns kritisch wordn gvolgd. Mt financirs bstaat n ovrlgcyclus, waarin ht jaarplan van Carda, d voortgang n vrantwoording van d rsultatn cntraal staan.

15 Jaarvrslag Risicobhrsing Risicobhrsing is vrankrd in ht Kwalitit Managmnt Systm. Carda hantrt d Zorgbrd Govrnanc Cod. Carda hft haar stratgiformulringsprocs dusdanig vormggvn dat d xtrn ontwikklingn in kaart zijn gbracht n zijn vrtaald in kansn n bdrigingn. Dit wordt afgzt tgn d strkts n zwakts in d intrn organisati. Hiruit ontstaat n SWT-matrix, di is mgnomn in d formulring van ht mrjarnplan n jaarplan. Blangrijkst xtrn ontwikklingn zijn d op handn zijnd stlslwijziging n d bzuinigingn. Jaarlijks controlrt d accountant tijdns d intrimcontrol n d jaarrkningcontrol d opzt, ht bstaan n d wrking van d administrativ organisati. Dz control omvat n boordling van d inhrnt risico s. D EDP-auditor boordlt jaarlijks d organisati van d automatisring n d IT-bhrsmaatrgln. Carda is HKZ-gcrtificrd. Ht risicobwustzijn n kwalititsdnkn zijn vrankrd in d blidscyclus n d daarm samnhangnd procssn n procdurs (plando-chck-act). Carda totst dit jaarlijks via n intrn audit. D uitkomstn wordn gclustrd n kunnn rsultrn in vrbtrplannn. Dz vrbtrplannn knnn n vast tmplat n wordn gvolgd via d kwartaalrapportag. D vrbtrformulirn wordn lk kwartaal gvolgd via ht activititnplan. D actualitit van ht kwalititshandbok wordt gborgd doordat voor lk protocol d valuatidatum is vastglgd mt n automatisch `hrziningswaarschuwing tn bhov van d procsignaar. Ht ondrhoud van d pandn van Carda vindt plaats op basis van n mrjarn-ondrhoudsplan dat is opgstld door n xtrn burau. Carda hft n subsidi van Provinci Zuid Holland ontvangn voor d vrvangnd niuwbouw van n multifunctionl zorggbouw. Conform d planning is in gstart mt d bouw. Er is n intrn Vastgodovrlg ondr voor zittrschap van d bstuurdr. Dlnmrs zijn d sctormanagrs, d managr Bouwzakn n d managr Bdrijfsvoring. Vast agndapuntn zijn ht valurn van ht huisvstingsbstand (functionl n tchnisch), d vrhouding huur/igndom, knlpuntn n actis. Tvns wordt in ht ovrlg vastgstld of bstaand n niuw accommodatis voldon aan d gldnd isn (bijvoorbld in ht kadr van d Arbo wtn rglgving). Richtinggvnd is d stratgisch huisvstingsvisi waarin nadrukklijk n koppling wordt gmaakt mt risico s n maatrgln. Carda invstrt in d vrdr ontwikkling van d sctor. Carda hft dlgnomn in d voorbridnd wrkgrop van n landlijk bnchmark di in voor ht rst wordt uitgvord in d sctor Jugd- & Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit pvodhulp (mt Brnschot als uitvordr), daarnaast participrt zij in d landlijk wrkgrop (VWS, SCP) Vrdlmodl Gmntn n Bkostiging Zorg voor Jugd (VWS, VNG). Binnn d afdling ICT wordt gwrkt volgns d ITILmthod. ITIL is n rfrntikadr voor d inrichting van bhrprocssn binnn n ICT-organisati. Dit is tvns vastglgd in ht ICT-procdurbok. Carda maakt gbruikt van n ticktsystm (incidntnrgistrati). Ht bidt d moglijkhid om d doorloop- n rsponstijdn t volgn n controlrn n t bpaln vanuit wlk locati mldingn wordn gdaan. D srvrs n ht ntwrk wordn mt bhulp van n applicati pro-actif gmonitord. Carda wrkt mt n comptabilititsmatrix. Hirin wordt inzichtlijk gmaakt wlk applicatis n softwar compatibl mt lkaar zijn. Wijzigingn in ht bhr vindt plaats via n zoghtn Rqust for Chang procdur. Carda wrkt mt n drd lijn: n gspcialisrd IT-bdrijf dat togang hft tot dit ticktsystm. Carda wrkt mt n kopirpark mt ht follow-m princip waarbij prints pas wordn afgdrukt als d mdwrkr zijn prsoonlijk pincod ingft. D Singl Sign n functi is oprationl voor blangrijk krnapplicatis zoals Car (Cliëntrgistratisystm) n HRM Slfsrvic. W makn gbruik van ht ht pakkt Umra waarm r n koppling is tussn ht prsonlssystm n d Activ Dirctory (togangs- n bviligings systm) van d ICTinfrastructuur. p dz wijz vindt n vrdr borging plaats dat alln gautorisrd prsonn togang krijgn tot ggvns van Carda. Ht gnrrt ook automatisch -mail alrts naar d applicatibhrdrs inzak indinst- n uitdinsttrding van prsonl. Carda hantrt n hog mat van complxitit tn aanzin van wachtwoordisn. In is ht IT-blid gactualisrd, wlk is opgbouwd vanuit d stratgi van Carda n d ontwikklingn in d xtrn omgving n hulpvrlning. In wordt d ICT-infrastructuur vrdr togrust om in t kunnn spln op ht tonmnd gbruik van multimdia in d hulpvrlning n d organisati van ht wrk. In hft Lloyd s n xtrn audit ghoudn, di hft glid tot continuring van ht HKZ-crtificaat. Daarnaast is r (ondr andr) n inspcti gwst door d Inspcti Jugdzorg. Voorts zijn d RI&E (Arbowt) gactualisrd n hft r n EDP-audit plaatsgvondn (intrn controlmaatrgln rondom ICT) als ondrdl van d intrim- n jaarrkningcontrol. Hirbij zijn d opzt n wrking van d administrativ procdurs boordld. Inspctis brandvilighid, spltostlln, lgionlla-prvnti n machins zijn uitbstd aan daarto gcrtificrd organisatis. Monitoring van dz organisatis door Carda is vast ondrdl van ht HKZ.

16 Jaarvrslag. Cliëntnraad Carda knt n cliëntnraad conform d Wt op d jugdzorg n d Wt mdzggnschap cliëntn zorginstllingn. D cliëntnraad is ht cntral inspraakorgaan binnn Carda. p basis van haar statutair bvogdhdn n ht Rglmnt Cllëntnraad () vrricht d cliëntnraad haar wrkzaamhdn. Hirin is vastglgd ovr wlk zakn d cliëntnraad gïnformrd mot wordn n wannr om advis mot wordn gvraagd. D cliëntnraad wordt ondrstund door ht bstuursscrtariaat van Carda. D CR is ook in voorgztn door n advisur van JS (xprtiscntrum jugd, samnlving n ontwikkling). D raad bstond in vrdr uit tw oudrs n tw afgvaardigdn van d Jongrnraad. Pr -- knd d cliëntnraad d volgnd samnstlling: Naam Functi Mvrouw F. Schlling Voorzittr D hr F. d Patr lid Mvrouw I. d Klot lid Dri ldn van d Jongrnraad (Ann, Ambr n Shakira) ldn D coachs van d jongrnraad mvrouw I. Hsp of mvrouw N. Mls lid D Cliëntnraad is in zs kr bijn gwst. D CR hft advis uitgbracht ovr d volgnd zakn: talntontwikkling, d implmntati van ht cliëntnblid, nazorg, d idal hulpvrlnr, d opzt van n -panl. Vrdr is r ondr andr gsprokn ovr Transiti jugdzorg, Jugdzorg in d Buurt My Carda, innovatiprojct mt Alars Incidntnanalys Sluitn crisis/bhandlgrop Uitkomstn van d vilighidsbaromtr ht ondrzok van Tympaan naar nazorg Wrkplan van d CR n d JR n Samnwrking mt d JR, ht jubilum van d JR Stratgisch blidsplan, jaarplan n d bgroting Cliëntparticipati bij Carda Aanbvlingn van d Commissi Samson. vrig activititn D Cliëntnraad hft op vrzok van d bstuurdr dlgnomn aan d intrn stratgibijnkomstn. D CR stlt ht op prijs, dat zij in n vrogtijdig stadium btrokkn wordt bij ht stratgisch blid van Carda. D voorzittr hft samn mt d blidsmdwrkr n n aantal mdwrkrs advis uitgbracht ovr d vormgving van cliëntnblid binnn Carda. Ht voorstl staat bgin op d agnda van ht Managmnttam. D Cliëntnraad hft in juni ovrlg ghad mt d Raad van Tozicht. In dat ovrlg is ondr andr gplit voor ht btrkkn van oudrs n jongrn van Carda bij ht blid op all nivaus n d transformati van d jugdzorg. D CR dot m aan ht provinciaal ovrlg van cliëntnradn. Dit hft in dri kr plaats gvondn. Ht ovrlg hft samn mt ht Landlijk Cliëntn Forum Jugdzorg, Zorgblang n Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit JS tin puntn opgstld di oudrs n jongrn blangrijk vindn in d transiti. In d zomr zijn ovr dz puntn door jongrn n oudrs filmpjs gmaakt. Di zijn gprsntrd op n provincial bijnkomst ind oktobr. Ht jaarlijks ovrlg mt d gdputrd is uitgstld naar bgin. D CR hft dlgnomn aan ht wrkbzok van n dlgati van VWS (Lon d Wvr). Hirbij is aandacht bstd aan d niuw Jugdwt n aan d wnsn van oudrs n jongrn tn aanzin van d transformati. D rdr gnomd filmpjs zijn aan d vrtgnwoordigrs van VWS aangbodn voor d niuw staatsscrtaris Martin van Rijn. D voorzittr n n lid hbbn mgwrkt aan d 6 gradn fdback voor d bstuurdr. D Voorzittr CR hft ovrlg ghad mt Tympaan, JS, Zorgblang ovr ht ondrzok na nazorg. In augustus hft d CR knnisgmaakt mt d WMraad van Lidn. Dz wil graag contact mt cliëntn uit d jugdzorg om d gmnt god t kunnn advisrn mt btrkking tot d transiti jugdzorg. Zs oudrs n n lid van d Jongrnraad zijn in gstopt mt hun wrkzaamhdn voor d Cliëntnraad. D wrving vraagt continu aandacht. Zo staan r rglmatig bijdragn van d voorzittr op intrant of d wbsit van Carda ovr d wrkzaamhdn van d raad. Door middl van voorlichting aan d gzinsbglidrs n via d managrs wordn mdwrkrs gvraagd gschikt oudrs t bnadrn. ndrzok wijst namlijk uit, dat ht blangrijk is dat mdwrkrs oudrs n jongrn prsoonlijk vragn om dl t nmn aan n raad. Dz wrvingsactis hbbn in vir niuw ldn opglvrd. Waarvan r hlaas dri inmiddls gstopt zijn omdat d zorg voor hun kind n hun wrk nog nit gcombinrd kon wordn mt dlnam aan d CR. 6

17 Jaarvrslag.6 Jongrnraad Carda hft n activ jongrnraad di ook is afgvaardigd (dri ldn) in d cliëntnraad. Voor jongrn is participrn in d jongrnraad vooral n platform om t lrn. Voor Carda is d jongrnraad n blangrijk invulling van ht participatiblid. D jongrraad vrgadrt idr tw wkn n hft wrkgropn op divrs ondrwrpn. D jongrnraad gft ook trainingn aan niuw mdwrkrs (bjgning) n jongrn van Carda di 8 wordn. Tw ldn van d jongrnraad hbbn in n jugdlintj van d gmnt Lidn ontvangn. In ht vrslagjaar zijn ondr andr d volgnd thma s aan d ord gwst: rganisati van d jongrnraad PR van d jongrnraad; Jongrnraad jarig bstaan; Landlijk bijnkomst van ht JugdWlzijnsBraad; Looptocht; Transiti jugdzorg; Samnwrking Klokhuis; nlin hulpvrlning My Carda; Talntontwikkling; Spaarplan 8+; Digital chcklist uitstroom jugdzorg..7 ndrnmingsraad In d ondrnmingsraad van Carda hft ztls. En aantal ztls is in vacant gwst. Vanaf sptmbr zijn all ztls wr bzt. D huidig xtrn ontwikklingn zorgn rvoor dat d R stds mr t makn krijgt mt snl vrandrnd vragn. Stds mr zal n brop wordn gdaan op flxibilisring van mdwrkrs. D R is in daarom samn mt d bstuurdr op zok ggaan naar n passnd samnwrking. Dit procs zt zich in vrdr voort. D R is activr gwordn in ht bnadrn van mdwrkrs om zo mr gvod t wordn ovr wat r lft. ok dz bwging wordt in vrdr voortgzt. Vrgadrn Idr dagn is n rgulir ovrlg mt all Rldn. In hft d R kr vrgadrd. D ovrlgvrgadring, waarin d R ovrlgt mt d bstuurdr, vindt gmiddld ns pr acht wkn plaats. Tijdns d ovrlgvrgadring is bij ht rst gdlt d managr HRM aanwzig om d zakn mt btrkking tot ht prsonlsblid to t lichtn. In ht twd dl van d vrgadring sprkt d bstuurdr mt d R ovr d ontwikklingn binnn d organisati n d zakn di spln binnn d jugdzorg. Naast d R- Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit n d V-vrgadring, komn ldn d ook in klinr vrband bij lkaar, vanwg vrdiping op n bpaald trrin. Thma s En grp uit d bsprokn ondrwrpn binnn d R: Stlslhrzining jugdzorg n transiti naar gmntn Moglijk samnwrkingsvrbandn Bzok arbidsinspcti Bropsrgistrati Flxibilisring mdwrkrs Inkrimping tams / sluitingn locatis Ht Niuw Wrkn, softwar n digitalisring; Intrn n xtrn audit; Wrkdruk, ziktvrzuim, agrssi n vilighid MdwrkrsTvrdnhidndrzok RI&E Enhoofdig aansturing van rion Vastgod (vrhuizingn, vrbouwingn, niuwbouw) plidingsplan Carda Contactn mt achtrban Vrkizingn R Scholing R Instmmings- n advisaanvragn D R hft in instmming vrlnd of advis uitgbracht ovr d volgnd ondrwrpn: oudrschapsvrlof, ambulant vilig wrkn, VG, RIE, famili n partnrrlatis, opzggn arts in bdrijf, fiscal uitruil (caftariargling). Taakvrdling D R hft haar takn ovr commissis vrdld: Achtrban, Vrkizingn (tijdlijk), Daglijks Bstuur, Arbo-blid (n aanvrwant zakn), Financiën n Extrn ontwikklingn -stratgisch blid. D wrkgrop achtrban hft gïnvstrd in d uitbriding van haar contactprsonn. Via dz contactprsonn raadplgt d R d mdwrkrs ovr blangrijk bsprkpuntn. Daarnaast informrt d R d mdwrkrs via ht bricht van d R wat n samnvatting is van d bsprokn ondrwrpn mt d bstuurdr. D notuln van d R n V-vrslagn zijn opnbaar n wordn gplaatst op intrant. Ht Daglijks Bstuur hft ingzt op ht wr complt makn van d R n ht procs van tamvorming t stimulrn. D vrdr vorming van commissis krijgt in vrdr invulling. Profssionalisring D R hcht waard aan ht god kunnn uitofnn van haar takn. Mt nig rglmaat volgt zij daarom scholing. In mi hft n kort WR training plaatsgvondn. In novmbr hbbn all niuw n smi-niuw R ldn n kort WR training gvolgd. D ghl R hft in novmbr workshops 7

18 Jaarvrslag gvolgd di aansluitn bij d commissi n/of intrss. In volgt d ghl R n twdaags training waarin d samnwrking mt d bstuurdr, ht vormn van visi, sprpuntn ondrdl van d training zulln Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit zijn. Aansluitnd wordt in kaart wordn gbracht wlk spcifik trainingn R-ldn, of commissildn, nodig hbbn om hun taak god t kunnn uitvorn. 8

19 Jaarvrslag blid, inspanningn n prstatis. Mrjarnblid In is ht procs om t komn tot n niuw stratgisch plan voortgzt n afgrond. In divrs bijnkomstn van ht managmnttam mt tam lidrs n gdragswtnschapprs is ht plan uitvorig bsprokn. ok in lk vrgadring van d Raad van Tozicht is dit ht gval gwst. Ht stratgisch plan is d basis voor ht mrjarn blid van Carda. Ht plan is gricht op d positionring n profilring van d organisati in ht ligt van d stlslhrzining. In wordt gstart mt d uitvoring d plannn... Missi/Visi Missi Kindrn hbbn ht rcht op n adquat n lifdvoll opvoding, zodat z kunnn opgroin tot volwaardig dlnmrs aan d samnlving, waarin z hun ign prspctif naar vrmogn kunnn ontwikkln n vrwznlijkn. Carda bidt dskundighid n hulp aan kindrn di - door ontwikklings-, opgroi- n opvodproblmn - wordn blmmrd in hun ontwikkling n in d vrwznlijking van dit prspctif. Visi nz intrvntis zijn vraaggricht, systm gricht n oplossingsgricht. Snll bschikbaarhid van hulp is onz kracht. W zijn zichtbaar in d dirct (lf) omgving van d cliënt n zttn onz hulp ook daar in. W bidn hulp aan kindrn èn hun opvodrs. Mt onz hulp zijn z (wr) in staat hun lvn zo zlfstandig als binnn hun moglijkhdn ligt, in t richtn. Wij zijn n btrouwbar n dskundig partnr voor cliëntn n opdrachtgvrs / financirs. W bidn aantoonbaar positiv rsultatn tgn aanvaardbar kostn. Problmn wordn naar tvrdnhid van cliëntn n opdrachtgvrs hantrbaar of opglost. D hulp di w bidn is zo licht als moglijk n zo intnsif als noodzaklijk. Lidnd zorgprincips Gzinsgricht D hulp bprkt zich nit alln tot kindrn, jongrn n oudrs. ok ht gzin, d famili (grootoudrs) n andr rlvant prsonn uit ht ntwrk van d cliënt wordn zovl moglijk bij d hulpvrlning btrokkn. D wrkzaamhdn wordn bij voorkur binnn ht gzin uitgvord, in nauw samnwrking mt d school. Als ht blang van ht kind of jongr n/of ht gzin hirm is gdind, wordt ht kind of d jongr in n vrvangnd gzinssituati, bhandlvorm of bglid woonvorm gplaatst. En ook dan wordn oudrs n gzin zo vl moglijk bij d hulpvrlning btrokkn. Vraaggricht D vraag van d cliënt staat cntraal n vormt ht uitgangspunt voor vrdr hulpvrlning. Cliëntn komn in d dialoog mt d hulpvrlnr ovr hun problmn zlf tot n hulpvraag. p basis van hun vraag komn zij zlf tot kuzs ovr d bhandling of bgliding. D hulpvrlnrs zijn in staat cliëntn t informrn ovr d vrschillnd ondrzoks- n bhandlmoglijkhdn, alsmd ovr d doln di daarbij wordn nagstrfd n d rsultatn di daarvan vrwacht mogn wordn. D gdacht hirachtr is dat cliëntn hirdoor mr gmotivrd zijn n mr vrantwoordlijkhid nmn voor hun hulpvrlning, als zij daarin zlf n kuz hbbn kunnn makn. Empowrmnt D hulp is gricht op ht vrgrotn van d zlfsturing van gzinnn n ht vrmogn van ht gzin om op ign kracht d problmn op t lossn. D hulpvrlnr richt zich op ht op sporn van d in ht gzin aanwzig krachtn n comptntis n op ht bnuttn n vrstrkn van dz krachtn n comptntis. plossingsgricht In d hulp ligt d focus op d oplossingn n nit op d problmn van d cliënt. Uitgangspunt is dat d cliënt in staat is zijn ign oplossingn t construrn. Er is altijd sprak van vrandringn n dz kunnn bnut wordn als kansn. Hrhaling van gslaagd gdragingn, ho klin ook, vormt d basis voor positiv vrandring. Systmgricht D hulp richt zich op ht hl systm rond d cliënt. D hulpvrlnrs hbbn aandacht voor procssn, rlatis n intracti in ht gzin n voor positis van gzinsldn n d invlod van ht brdr systm waar ht gzin dl van uitmaakt. Er is nit één oorzaak voor één problm, maar r is sprak van circulair causalitit: n wdrkrig bïnvlodingsprocs. Normalisrn Ht strvn is om voor lk cliënt d situati zo gwoon moglijk t makn, t problmn hantrbaar t makn n to t wrkn naar ht hrstl van ht gwon lvn. Daarom strvn w rnaar n uitgbalancrd zorgpakkt op maat samn t stlln. Ht zorgaanbod is daarto opgdld in moduls di - afhanklijk van d situati - op flxibl wijz kunnn wordn ingzt. D hulp mot zovl moglijk plaatsvindn in d ign omgving n passn in ht gwon lvn. Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit 9

20 Jaarvrslag Krnwaardn D krnwaardn van Carda zijn: vrantwoordlijk, samn n rsultaatgricht. Dz krnwaardn staan cntraal in d brops houding n ht handln. Vrantwoordlijk - Wij nmn d vrantwoordlijkhid voor d hulp aan kindrn, jugdign n opvodrs, als d ontwikkling gvaar loopt of stagnrt, n/of ht opgroin n opvodn problmatisch vrloopt. - W mobilisrn n vrstrkn d ign kracht n moglijkhdn van cliëntn zodat z zlf (wr) vrantwoordlijkhid kunnn nmn voor d inrichting van hun ign lvn n zo god moglijk in staat zijn tot maatschapplijk participati. W sprkn onz cliëntn aan op hun ign vrantwoordlijkhdn n sluitn altijd n samnwrkingsovrnkomst mt onz cliëntn. Samn - Wij zijn als ktnorganisati vrantwoordlijk voor ht bidn van ongdld hulp, zodat cliëntn nit van ht kastj naar d muur wordn gstuurd. W don nit altijd alls zlf: w wrkn nauw samn mt vrschillnd ktnpartnrs. Wannr n ktnpartnr mr kan btknn, vrwijzn w door n bglidn w d cliënt naar d juist plaats. - Wij staan middn in d samnlving n bidn onz hulp in d normal lfomgving van d cliënt: daar waar z wonn, wrkn n naar school gaan. Partnrschap mt opvodrs n ldn van ht social of familintwrk is n must. ngdld hulp is ons uitgangspunt. Daarom wrkn w nauw samn mt all rlvant partijn in d omgving van d cliënt: kindropvang, scholn, woningcorporatis, gmntlijk (wlzijns)organisatis, tc. - Daarnaast wrkn w als ktnorganisati nauw samn mt gspcialisrd partnrs di ovr spcifik knnis n kund bschikkn, zoals organisatis uit d somatisch zorg, d kindr- n jugdpsychiatri, d zorg aan licht vrstandlijk bprkt kindrn n justitiël jugdinrichtingn. Kindrn n jugdign horn in hun ign (gzins)omgving op t groin. Als dit tijdlijk nit kan, bidn wij vrvangnd opvoding. ok hirbij is partnrschap mt d ign opvodrs van ht kind n blangrijk succsfactor. - W zijn opn n duidlijk ovr onz plannn, wrkwijzn n rsultatn. Rsultaatgricht - W bidn hulp zo kort n licht als moglijk n zo lang n intnsif als noodzaklijk. - Maatgvnd voor succs zijn: d tvrdnhid van cliëntn, d mat waarin w doln hbbn gralisrd n d mat waarin problmn aantoonbaar zijn vrmindrd. - W mtn rsultatn n w makn z zichtbaar. Wij zijn aansprkbaar n afrknbaar op d rsultatn. - W wrkn mt publik middln. Kwalitit n ffctivitit van d hulp rlatrn w altijd aan d kostn... Stratgisch contxt D omgving van Carda vrandrt d komnd jarn strk, tn gvolg van d stlslhrzining n d transiti van d jugdzorg naar gmntn. Carda wil optimaal kunnn inspln op ht vrandrnd krachtnvld. Dcntralisati van d Jugdzorg naar gmntn Er komt n niuw ordning in d bstuurlijk contxt van d jugdzorg: d takn n vrantwoordlijkhdn op ht trrin van planning n financiring van d zorg voor jugdign wordn ovrghvld naar gmntn. Er ontstaat n ongdld stlsl zorg voor jugd : prvnti, gmntlijk wlzijnsblid, jugdbschrming, provincial jugdzorg, ggz voor jugdign n d zorg aan lvb-jugd komn binnn n niuw wttlijk kadr mt n nduidig financiring. Er komt zoals ht zich nu laat aanzin n cntral rol voor d Cntra voor Jugd n Gzin. D gmntn zijn nu al n prominnt bstuurslaag als ht gaat om d rst lijns vrantwoordlijkhdn, prvntiv n lichtcurativ zorg aan jugdign n hun oudrs. D cntra zijn laagdrmplig n gmakklijk brikbaar; oudrs n kindrn kunnn voor vragn trcht n krijgn dirct hulp. Ht dol is ht voorkomn van ht ontstaan van of Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit vrrgrn van problmn of oplossing van problmn in n vrog stadium. Carda is vanuit haar xprtis op ht trrin van hulp bij rnstig mrvoudig problmn - actif dlnmr in n aantal Cntra voor Jugd n Gzin. Van rcht op jugdzorg naar opvodn vrstrkn D jugdzorg hft t makn mt n para digmashift van ht rcht op jugdzorg naar d ht rcht op n adquat opvoding. Er is n focus op ht vrstrkn van ign kracht n zlfrdzaamhid. D voorziningn wordn zovl moglijk (prvntif) dicht bij d omgving van ht kind, gzin n d jongr vrlnd n sluit zovl als moglijk aan bij d vindplaatsn. In dit kadr oprrt Carda in n aantal woonwijkn (Jugzorg in d Buurt). Marktwrking Marktwrking dot ho dan ook langzaam maar zkr haar intrd. Vooralsnog is nog nit zkr op wlk wijz g mntn contractn gaan afsluitn n op wlk wijz zorglvrancirs zich dinn t prsntrn. Duidlijk is wl dat gmntn maximal vrijhid willn hbbn. Dit b t knt dat ook niuw aanbidrs zich zulln gaan mldn.

21 Jaarvrslag Uniformring financiringskadr Er komt n niuw wttlijk kadr voor d zorg voor jugd. ok wordn d middln voor d zorg aan jugdign goormrkt. Hirbij zulln gmntn zlf d uitindlijk zggnschap krijgn of d xact bstding van d middln. Trugdringn vraag gïndicrd jugdzorg D vraag naar jugdzorg is d laatst jarn fors gstgn. Dit hft oplopnd wachtlijstn tot gvolg ghad. Mt d sprpuntn laag drmplig zorg n zorg in d lfomgving gvn d ovrhdn n zorgvrzkraars richting aan ht dol om d vraag naar zorg t vrmindrn. Vilighid Ht bschrmn van jugdign tgn gwld n kindrmishandling krijgt in d samnlving vl aandacht. Transparanti D isn tn aanzin van ht aflggn van vrant woording n aanspraklijkhid wordn strngr. Dit wordt vrstrkt door d politik racti op gburtnissn in d jugdzorg di maatschapplijk vl commoti vroorzakn... Stratgisch uitgangspuntn Carda D stratgisch agnda voor d komnd jarn is gclustrd rond d dri krnthma s, ongdld hulp, middn in d samnlving n xcllnt ktnorganisati. ngdld hulp Elk cliënt di zich mldt bij Carda ontvangt ho dan ook hulp. D cliënt ondrvindt gn hindr van d schottn di r vntul nog zijn tussn organisatis of sctorn n wordt altijd gholpn als n doorvrwijzing naar n andr organisati nodig is. Carda draagt r mt haar ktnpartnrs zorg voor dat n intgraal n aansluitnd hulp aanbod bschikbaar is n wordt gbodn. Carda nomt dit ongdld hulp. m ongdld hulp t kunnn ralisrn wil Carda mt financirs n ktnpartnrs vrr gaand afsprakn makn ovr d gzamnlijk vrant woordlijkhid voor (d hulp aan) d jugd populati in gmntn. ok in is Carda actif aan d slag gwst om samn mt ktnpartnrs ongdld hulp in d praktijk t brngn. Bijvoorbld in uitstroomtrajctn JugdzorgPlus, in Jugdzorg in d Buurt, binnn d Cntra voor Jugd n Gzin. Middn in d Samnlving Middn in d Samnlving btknt voor Carda dat z actif is op vir gbidn: in d lf omgving van cliëntn, richting gmntlijk ovrhdn, richting ktnpartnrs n richting (potntil) prsonl. Hoofdstukkn vrig Trug Vooruit Carda is aanwzig in d normal lfomgving van d cliënt. D profssionals knnn d lfomgving n -wrld n zijn fysik aanwzig, dichtbij of in dz wrld. D hulp aan cliëntn knmrkt zich doordat d intnsitit n d duur n afglid zijn van ht boogd prspctif van d cliënt n d oplossingn di n financir als rprsntant van d samnlving vraagt. p dz wijz strft Carda naar duurzaamhid. Zoals vrmld wil Carda mt d financirnd ovrhdn n ktnpartnrs vrrgaand afsprakn makn ovr d gzamnlijk vrantwoordlijkhid voor d jugdpopulati in gmntn. Carda zt hirvoor haar god togrust profssionals in. Dz voln zich thuis bij d organisati n zijn gmotivrd om hun wrk god t don. Carda strft naar n prsonlsbstand dat qua lftijd, sx n tnicitit n afspigling is van d samnlving. Excllnt ktnorganisati Carda wil n xcllnt oprrnd n functio nrnd ktnorganisati t zijn. m dit t ralisrn, richt Carda zich op d optimalisring van d primair n scundair procssn binnn d ghl organisati n ht optimaal torustn van zowl uitvornd als ondrstunnd prsonl. Hirbij staan ht bidn hog kwalitit tgn aanvaardbaar lag kostn, trugdringing van onnodig administrativ lastn n fficiënt n ffctif handlnd prsonl cntraal. Lidnd bij d aanpak zijn d vir V s di tot n continu vrbtrprocs lidn in d daglijks praktijk. D vir V s zijn: Vrhogn van klantwaard n kwalitit Voorkomn van (onnodig) vrrichtingn n procssn Vrmindrn van vrrichtingn n procssn Vrsnlln van vrrichtingn n procssn p andr plaatsn in dit documnt zijn concrt voorbldn gnomd van d wijz waarop Carda in d thma s in praktijk hft gbracht.. Algmn blid In ht vrslagjaar is uitvoring ggvn aan ht jaarplan. D voortgang is in ht vrslagjaar door middl van priodik rapportags (maandcijfrs n kwartaalrapportags) zowl binnn d afdlingn als op ht nivau van ht managmnttam kritisch gvolgd, gëvalurd n daar waar gwnst bijgstuurd. Blangrijk opdracht di Carda zichzlf in stld, is d afronding van d voorbriding van d organisati op d transiti van takn n bvogdhdn op ht trrin van d brd jugdzorg van d provinci naar d

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN SPECIALIST IN HET GEWNE LEVEN JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! TELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht miliu, voor ht

Nadere informatie

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

MIDDEN IN DE SAMENLEVING MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! Jaarvrslag TELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht miliu, voor

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsvisie ZGT

Meerjarenbeleidsvisie ZGT Z G T 2 0 2 0 Mrjarnblidsvisi ZGT Inhoudsopgav Inliding ZGT anno 2015 Extrn ontwikklingn 4. D stratgisch opgav 5. Missi 6. Onz bloftn 7. Blidsvisi 2020; gzondhid n zorginnov 8. Vir bouwstnn Ons aanbod

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014 Aandachtspuntn- n actilijst informatibijnkomst d.d. 11 juni 2014 Ondrwrp Stand van zakn digitalisring VVV Middn-Limburg Aandachtspuntn Bij grnsovrschrijdnd torism aandacht hbbn voor Blgië. Actis Wannr

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Fase 1. Ontwikkeling van het instrumentarium en eerste ervaringen

Fase 1. Ontwikkeling van het instrumentarium en eerste ervaringen Evaluationdrzok Systmtozicht op kwalitit n vilighid in d zorg Fas 1. Ontwikkling van ht instrumntarium n rst rvaringn Dr. A. (Annmik) Stoopndaal Dr.Ing. M. (Martin) d Br MBA instituut Blid & Managmnt Gzondhidszorg

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie