Overzicht van deelwijken Lelystad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van deelwijken Lelystad"

Transcriptie

1 g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt ht ondrzok zijn d mningn gpild ovr n vlhid aan thma s: d gschikthid van d huidig woning; vntul vrhuiswnsn; d voorziningn, d problmn n d sfr in d buurt; gvolns van onvilighid n fitlijk slachtoffrschap van misdrijvn; binding mt n ign btrokknhid bij buurt n Llystad; n d tvrdnhid mt d voorziningn voor hondn. D nquêt is voor n blangrijk dl n hrhaling van vragn di al vl jarn aan inwonrs van Llystad n andr stdn wordn voorglgd. Hirm wordn zowl trnds in d tijd als vrglijkingn mt andr stdn moglijk gmaakt. In dz dlrapportag latn wij zin ho inwonrs van Llystad d vilighid van hun buurt n stad boordln. Daarbij prsntrn wij bvindingn ovr hovl inwonrs gvolns van onvilighid blvn n ho dz gvolns mt vrschilln in stadswijk n prsoonsknmrkn samnhangn. Ook wordt aanggvn hovl inwonrs ht afglopn jaar slachtoffr zijn gwst van allrli soortn misdrijvn. Mr in ht algmn gvn wij door middl van landlijk rknd schaln wr wlk vilighidsproblmn mnsn in hun woonomgving blvn. Vrglkn mt voorgaand pilingn is n opvallnd trnd uit d bvindingn af t lidn: trwijl d kans onvrandrd blijft dat mn slachtoffr van n misdrijf wordt, daalt ht aandl inwonrs aanzinlijk dat d woonomgving als onvilig blft. novmbr 2007

2 Ovrzicht van dlwijkn Llystad Colofon Dz rapportag is gmaakt door: Ondrzok n Statistik Vrkrijgbaar, zolang d voorraad strkt bij: Gmnt Llystad Ondrzok n Statistik Postbus AB Llystad T F mail: Voor fitn n cijfrs n ovrig ondrzoksrapportags kunt u trcht op onz wbsit: Llystad, novmbr 2007

3 Inliding D vragn ovr vilighid zijn in n drital catgoriën t vrdln. Erst is ht oordl van bwonrs gvraagd ovr d mat waarin bpaald problmn in hun woonomgving voorkomn. Daarna zijn r nkl vragn gstld waarm d vilighidsblving van bwonrs is gpild. Ht drd thma wordt gvormd door n vragnrks waarin bwonrs kondn aangvn of z ht afglopn jaar slachtoffr zijn gwst van divrs voorvalln. Dz dri thma s wordn achtrnvolgns bsprokn. Buurtproblmn Inwonrs kondn op n lijst van 20 rgrnissn aangvn wlk in hun buurt vaak voorkomn. Uit d rangschikking blijkt dat 'hondnpop', 'romml' n 'parkrovrlast' hun top 3 notringn van d afglopn jarn bhoudn. Dz laatst mot ondrtussn d drd plk dln mt vrnilingn van tlfoonclln of bushokjs, n problm dat tn opzicht van 2005 tw plaatsn in d rangord is gstgn. Ook d blving van fitsndifstal is sinds 2005 flink tognomn. Grafik 1: Rangord van vl voorkomnd buurtproblmn Hondnpop op straat (V) Romml op straat (V) Vrniling straatmubilair (V) Parkrovrlast Gluidsovrlast (O) Agrssif vrkrsgdrag Fitsndifstal (VD) Vrniling/difstal van auto (VD) Inbraak in woning (VD) Difstal uit auto (VD) Ovrlast gropn jongrn (O) Ovrlast door omwonndn (O) Murn/gbouwn bklad (V) Dronkn mnsn op straat (D) Drugsovrlast (D) Handl in harddrugs Gwldsdlictn (D) Bdriging (D) Mnsn lastig gvalln (D) Tasjsroof (D) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor En n andr kan cijfrmatig wordn samngvat door di schattingn omtrnt buurtproblmn in schaln t zttn. Daarbij gldt n scor van 0 wannr mn vindt dat gn van d ondrschidn problmn in d buurt (soms) voorkomn n n maximal scor van 10 wannr mn vindt dat all ondrschidn problmn vaak in d buurt voorkomn. Kort gzgd: ho lagr d scor, ho btr. Nt als bij voorgaand pilingn prsntrn wij n virtal schaln om d frqunti van buurtproblmn tussn stadswijkn ondrling t vrglijkn. D rst schaal gaat om vrlodring. D prcpti van inwonrs wordt brknd door hun schattingn omtrnt n virtal buurtproblmn bij lkaar op t tlln (Di problmn zijn in grafik 1 mt n (V) aangduid). In grafik 2 zijn d gmiddld scors voor d acht stadswijkn wrggvn; tr vrglijking zijn d gmiddldn uit d dri voorgaand pilingn ook in n staaf t zin. Voor ghl Llystad is d mat van vrlodring licht gstgn (naar 4,0). Dz scor is nog altijd lagr dan ht gmiddld van 4,3 voor all 31 stdn btrokkn bij ht GrotStdnBlid. Grafik 2: Schaalscors prcpti vrlodring GSB stdn 4,3 3,2 3,5 4,0 3,9 4,0 4,3 4,2 4,3 5,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Vrglkn mt voorgaand jarn is d vrlodring mt nam in d Schpnwijkn 1 gstgn. Gmiddld scors van bovn d vijf komn voor in d dlwijkn Kmpnaar/Kogg, ht Stadshart n Jol/Galjon/Puntr. D laagst vrlodringscors komn voor in ht buitngbid, d niuw buurtn van n in d Landrijn. Op vrglijkbar wijz is n schaal voor d prcpti van buurtovrlast samngstld op basis van inwonrs schattingn omtrnt d omvang van n drital problmn (aangduid mt n O in 1 In dz rapportag wordt Schpnwijk-Middn gbruikt om d stadswijk aan t duidn di uit d buurtn Kmpnaar, Kogg, Gondl n Schouw bstaat (in tablln afgkort mt. Ht gbid Schpnwijkn bhlst ook d andr tw stadswijkn waarin schpsbuurtn liggn, namlijk n. 2 Gmnt Llystad, Ondrzok n Statistik

4 grafik 1). D gmiddld scors naar stadswijk zijn in grafik 3 wrggvn. Daarin zin wij dat d scors voor ghl Llystad nauwlijks afwijkn van voorgaand jarn, n ook nit van gmiddldn ondr GSB-stdn. GSB stdn Grafik 3: Schaalscors prcpti buurtovrlast 2,0 2,3 2,4 2,6 2,8 2,7 2,8 2,8 3,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 En zkr trnd schuilt achtr d vrij stabil stadsscor voor buurtovrlast: waar in ht vrldn d ovrlast zich concntrrd in oostlijk stadswijkn zin wij anno 2007 gn stadswijk waar d ovrlast in blangrijk mat van ht stadsgmiddld afwijkt. Opniuw zin wij in d dri Schpnwijkn stijgnd problmn tn opzicht van voorgaand jarn. D niuw buurtn van Llystad- Havn ondrschidn zich mt d minst ovrlast. In n drd schaal wordn d schattingn van buurtbwonrs omtrnt d frqunti van vrmognsdlictn samngvat (d vir indicatorn hirvoor zijn in grafik 1 mt VD aangduid). En ovrzicht van d gmiddld scors zijn in grafik 4 wdrom naar stadswijkn ondrschidn. Uit d grafik kan wordn afglid dat Llystdlingn mindr difstal in hun woonomgving blvn. Sinds 2001 is d schaalscor glidlijk (van 3,0) naar 2,4 gdaald. Vrglijkbar stdn knnn doorgaans vl hogr scors op dz schaal. 2 Vooral 2 D rfrntistad in grafik 4 is door d Rgio Politi brknd op basis van hun ghl landlijk databstand. Dit bstand is zodanig hrwogn dat ht qua vrstdlijking (aantalln inwonrs pr catgori van vrstdlijking) n populatiopbouw (lftijd n gslacht) xact ovrnkomt mt d gmnt Llystad. D staaf gft ht gmiddld voor d jarn 2003 n 2005 wr, zoals vrmld in d Politi Monitor Inwonrs gvn doorgaans hogr in Zuidrz- n zijn d prcptis bhoorlijk positivr gwordn d afglopn jarn. Daarntgn zijn inwonrs van Schpnwijk-Middn (mt nam Gondl/Schouw) n (Wst) gtuig van mr vrmognsdlictn in hun omgving dan voorhn. Grafik 4: Schaalscors prcpti vrmognsdlictn Rfrntistad 3,8 2,4 1,1 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3, En laatst schaal gft (glukkig) mr gring gmiddld scors. Ht bhlst d frqunti van drigingn in d buurt (waarvan d itms mt D zijn aangduid in grafik 1). Grafik 5 toont d scors pr stadswijk, alsmd n (gunstig) vrglijking mt andr stdn. 3 Grafik 5: Schaalscors prcpti driging Rfrntistad 0,3 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 1,1 2,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 schattingn aan d politi; voor Llystad in 2005 was bijvoorbld 3,3 door d politi n 2,6 door O&S brknd. 3 D rfrntistad in grafik 5 is door d Rgio Politi op dzlfd wijz brknd, als ht gtal in grafik 4. Zi d vorig votnoot. Vilighid

5 Wdrom zin wij in d grafik n dalnd trnd in d prcpti van drigingn in Zuidrz- n, alsmd. Voor d laatst tw btknt vooral d situati in d niuwbouwbuurtn n vrbtring. scoort nog altijd ht hoogst van all wijkn, maar ht vrschil is ondrtussn t ovrzin. Mt nam in d Kogg/Kmpnaar buurtn is r sprak van n ngativ spiraal. Ondrtussn scoort dz dlwijk ht slchtst van all gbidn buitn ht Stadshart. Onvilighidsgvolns Op d vraag of mn zich wl ns onvilig volt, gft 78% van d inwonrs n ontknnnd antwoord. Dit aandl is sinds 2001 (van 73%) aan ht stijgn. Uit d vrvolgvraag blijkt dat 13% van d inwonrs zich soms onvilig volt n 2% vaak. En mr gnuancrd bld komt tvoorschijn wannr inwonrs kunnn aangvn of z zich wl ns in d ign buurt onvilig voln. In grafik 6 is t zin dat aanzinlijk mindr inwonrs zich onvilig voln, zowl tn opzicht van andr GSB-stdn als vrglkn mt voorgaand jarn. Grafik 6: % Inwonrs dat zich wl ns in GSB stdn ign buurt onvilig volt Uit grafik 6 kan wordn afglzn dat in vrijwl all stadswijkn ht aandl inwonrs dat zich onvilig volt daalt. Dit gldt vooral voor d Zuidrz- n. Ondrtussn zijn r aardig wat gbidn in d stad waar nog gn 10% van d inwonrs zich onvilig volt. D Landstrknwijk spant d kroon mt slchts 3%. Alln Schpnwijk-Middn lijkt gn daling van onvilighidsgvolns t knnn. Ook komn onvilighidsgvolns mindr voor tn opzicht van 2005 wannr inwonrs zich ldrs in d stad bvindn, dus buitn d ign buurt. Ht aandl dat zich wl ns onvilig volt, is in tw jaar tijd mt gdaald. In grafik 7 is t zin dat di daling zich voordot ondr inwonrs van all acht ondrschidn stadswijkn. 4 Grafik 7: % Inwonrs dat zich wl ns ldrs in Llystad onvilig volt Grafik 7 toont ook aan dat di gvolns van onvilighid buitn d ign buurt nit in blangrijk mat samnhangn mt d wijk waarin mn woont. Uit d analys blijkt dat di gvolns mr mt (jong) lftijd n (vrouwlijk) gslacht samnhangn. Zo volt mr dan drikwart van d vrouwn jongr dan 30 jaar zich wl ns onvilig. Slachtoffrschap Hirbovn zijn d prcptis n gvolns van inwonrs bsprokn (d zognaamd 'subjctiv' vilighid'). Inwonrs hbbn ook aanggvn of z zlf in ht afglopn jaar slachtoffr zijn gwordn van n misdaad ('objctiv vilighid'). Van ht 12- tal dlictnsoortn dat in d nquêt is ondrschidn zulln wij nkl bvindingn prsntrn. Ondr 'buurtproblmn' is bsprokn ho tn opzicht van voorgaand jarn 'vrlodring' - waarvan vrnilingn n ondrdl vormn - door n groind aantal inwonrs als n problm wordt gzin. In grafik 8 zin wij dat ht aandl inwonrs aanzinlijk is gstgn dat zlf ht 4 Ht gmiddld prcntag (52%) is wliswaar mr dan ht dubbl van ht aandl inwonrs dat bij d inlidnd vraag aangaf zich wl ns in ht algmn onvilig t voln (22%). Dz bvindingn tonn ondr mr d gvolighid van rspondntn aan voor nuancs in vraagstllingn omtrnt gvolns Gmnt Llystad, Ondrzok n Statistik

6 afglopn jaar slachtoffr van vrnilingn is gwst. D tonam lijkt zich in vrijwl all stadswijkn voor t don; alln in d is r sprak van n (licht) daling. Grafik 8: % Slachtoffrs afglopn jaar van GSB stdn vrnilingn 9% 11% 11% 13% 13% % 18% 0% 10% 1 20% 2 Vrglkn mt d aangiftrgistratis van d politi zijn dz prcntags ongvr n factor tin hogr: in 2006 warn r bijvoorbld voor lk 100 inwonrs van stadswijkn 1,4 voorvalln van vrnilingn bij d politi aanggvn. Ht aantal aangiftn is sinds 2005 ook licht stijgnd (mt 0,3%); dit is n trnd di zich alln in stadsdln Zuidoost n wst voordot. Inwonrs zin vrmognsdlictn in its mindr mat als n buurtproblm; zij zijn ook in its mindr mat zlf ht afglopn jaar slachtoffr van drglijk dlictn gwst. Zo is ht aandl inwonrs waarvan auto(ondrdln) zijn gstoln (van 23% tussn 2001 n 2005) naar 21% gdaald. Grafik 9: % Slachtoffrs afglopn jaar van GSB stdn (poging tot) woninginbraak 1% 2% 6% 7% 13% 0% 2% 6% 8% 10% 12% 1 In grafik 9 latn wij d bvindingn zin voor n andr soort vrmognsdlict, namlijk (pogingn tot) woninginbraak. Hir is ook sprak van n licht daling tn opzicht van voorgaand pilingn, mt als grootst uitzondring rspondntn wonnd in Schpnwijk-Middn. Ook in d aangiftrgistratis van d politi zin wij n daling in woninginbrakn, (van 1,7% tussn 2000 n 2005) naar 1,3% van d woningn in En dalnd trnd is op basis van d aangiftn zlfs in Schpnwijk-Middn t zin (van 2,0 naar 1,8%); chtr ook volgns d aangiftrgistrati is ht afglopn jaar in dz wijk d kans op woninginbraak ht hoogst. In wlk mat inwonrs tn prooi valln aan gwldsdadn is moilijk uit d divrs pilingn vast t stlln. Dit hft dls t makn mt ht fit dat gwld ook tn opzicht van andr misdadn - rlatif winig voorkomt. Wij zagn hirbovn dat driging door winign als buurtproblm wordt bschouwd, mindr dan bij voorgaand pilingn n mindr dan in andr grot stdn. Grafik 10: % Slachtoffrs afglopn jaar van GSB stdn 1% gwld 3% 0% 2% 6% 8% 10% 7% Ook ht aandl inwonrs dat zgt zlf ht afglopn jaar slachtoffr van n gwldsmisdrijf t zijn is (van tussn 2001 n 2005) naar gdaald. Zoals grafik 10 laat zin, dot dz daling zich voor in all stadswijkn mt uitzondring van n stadsdl Zuidwst. Dz dalnd trnd wordt nit wrspigld in d aangiftrgistratis van d politi. Daar zin wij juist n stijging (van 1, tussn 2000 n 2005) naar 1,8% in 2006 van ht aandl stadsbwonrs dat n gwldsmisdrijf aangvn. Di stijging dot zich tvns voor in all stadswijkn, mt uitzondring Vilighid

7 van. Ho kunnn wij dz tgnstrijdig trnds mt lkaar rijmn? Allrrst motn z mt voorzichtighid wordn bhandld, want d daling in ht prcntag gwldslachtoffrs is op basis van stkprovn gschat. Rondom di schattingn zijn stds afwijkingsmargs van 1 á 2% di d daling statistisch kunnn don omkrn. En mr inhoudlijk vrklaring is dat gwldslachtoffrs mr gnigd zijn om aangift t don: vrondrstllnd dat d stkprofschattingn kloppn is ht prcntag dat d misdaad bij d politi mldt van ongvr 2 in 2001 naar mr dan 40% gstgn. Wij constatrn kortom n stijging in ht aandl inwonrs dat slachtoffr is van vrnilingn, n n daling van ht aandl slachtoffrs van difstal n gwld. Hft n inwonr mr of mindr kans slachtoffr van n misdaad t wordn? En indicati is uit d piling afglid, door ht aandl rspondntn t brknn dat ht voorgaand jaar slachtoffr is gwst van minstns één van d 12 ondrschidn misdadn. D bvindingn zijn in grafik 11 samngvat. Grafik 11: % Slachtoffrs afglopn jaar van n misdaad 30% 36% 42% 41% 46% 46% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grafik 11 laat zin dat d gmiddld kans (42%) onvrandrd is tn opzicht van d priod Dz kans is ht grootst in Schpnwijk-Middn n ht klinst in d tw stadswijkn langs d kust. Opvallnd is d blangrijk stijging in : bij voorgaand pilingn was d kans om prooi van n misdaad t wordn stds op 36 a 37% gschat; di kans is opns tot 46% gstgn. Oordl ovr buurtvilighid Tnslott zijn inwonrs vrzocht, naast andr buurtknmrkn, n rapportcijfr voor d vilighid in d buurt t gvn. D gmiddld scors zijn in grafik 12 naar stadswijkn uitgsplitst; tr vrglijking is ht gmiddld van dri voorgaand pilingn ook in stavn aangbracht. Grafik 12: Rapportcijfr buurtvilighid 7,3 7,1 7,4 7,3 7,2 7,3 7,2 7,5 7, Wij zin uit d grafik dat d vilighidsblving ovr d ghl stad licht is gstgn. D stijging laat zich alln in Schpnwijk-Middn nit zin. In n drital stadswijkn gvn inwonrs hogr cijfrs (van gmiddld 0,5 punt n mr): in, n. Dz rsultatn ondrschrijvn n hoofdlijn dat door dz rapportag is gtrokkn: tn opzicht van voorgaand jarn zijn inwonrs van Llystad nit aantoonbaar viligr gwordn, z voln zich chtr mr vilig in hun woonomgving. Grot uitzondring op dit patroon dot zich voor in Schpnwijk-Middn: van all stadswijkn lopn inwonrs van dz wijk d grootst kans slachtoffr van n misdrijf t wordn, n dat blvn z ook zo. 6 Gmnt Llystad, Ondrzok n Statistik

8 Ondrzoksvrantwoording Ht ondrzok Lfbaarhid n Vilighid 2007 is uitgvord in maart Er is n stkprof van inwonrs van 18 jaar n oudr uit d gmntlijk basis administrati gtrokkn. Ook zijn d ldn van ht LlyStadsPanl (LSP) bnadrd. D rspons van d stkprof kwam nr op 3. Van ht LSP rspondrd 86%. In totaal hbbn Llystdlingn mgwrkt aan dit ondrzok. Er is gbruik gmaakt van n schriftlijk vragnlijst voor d stkprof n n dl van ht panl. D ovrig panlldn (70%) hbbn digitaal n nquêt via Intrnt ingvuld. Om d ondrzoksrsultatn rprsntatif t makn voor d inwonrs van d ghl stad is gwogn op d knmrkn gslacht, lftijd, n stadsdl. Zowl d volgord n formulring van vragn als d tchnik van hrwging zijn conform landlijk afsprakn van d 31 stdn btrokkn bij ht GrotStdnBlid om d ondrling vrglijking van bvindingn t optimalisrn. Vilighid

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25 Ondrzok uitgvord in opdracht van: Fysiothrapi Cntrum Zuidwold Door: Drs. Irn Kloostrman Oktobr, 2006 Voorwoord Dit ondrzok is gdaan in opdracht van Fysiothrapi Cntrum Zuidwold. Ongvr 1 jaar gldn hbbn zij

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies D Wagnings Mthod 5&6 VWO wiskund B Uitgbridr antwoordn Hoofdstuk 5 Eponntiël functis Paragraaf Eponntiël functis a. J mag wl van n artikl van 00 uro uitgaan. Bij d n krijg j: 00 0 0 99 Bij d andr: 00 90

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

BEWAARDERS EN STRESS

BEWAARDERS EN STRESS !,D "' BEWAARDERS EN STRESS n valuati van ht gbruik van d vragnlijst organisatistrss papr voor ht kwantitatif projct Sociologisch Instituut Lidn M.M. Kommr novmbr 987 k) INHOUD INLEIDING ACHTERGROND 3,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Opkomst bij verkiezingen

Opkomst bij verkiezingen Opkomst bij vrkizingn Ondrzoksrapportag in opdracht van ht Ministri van Binnnlands Zakn n Koninkrijksrlatis, Dircti Constitutionl Zakn n Wtgving C.W.A.M. Aarts Facultit dr Bstuurskund Univrsitit Twnt Postbus

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2) (hoofdstuk 1 en 2) Verkenning van het onderzoeksgebied (hoofdstuk 3)

Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2) (hoofdstuk 1 en 2) Verkenning van het onderzoeksgebied (hoofdstuk 3) 173 Hoofdstuk 10 Ht ondrzok in prspctif In dit hoofdstuk van ht ondrzok wordt naggaan of d doln van ht ondrzok, zoals gformulrd in 1.4, zijn brikt. Ht uitgvord ondrzok wordt hirbij vrantwoord aan d hand

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie zo m rditi d in is a m th it D Too ls a a n bod van d N w g ko m n. Pot nti l Ondrnmr Markt Uw bdrijf bvindt zich in n bpaald markt. Hir lft n bpaald aantal mnsn van n bpaald lftijd. Mt n bpaald inkomn,

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Publieksrapportage van het onderzoek

Publieksrapportage van het onderzoek Publiksrapportag van ht ondrzok Paul Sikkma Kindrn n jongrn Positiv kracht Copyright Amstrdam, maart 2012 Qrius n Paul Sikkma, op all ggvns van n tkstn ovr Jongrn 2011, alsmd op all ovrig ondrdln van dz

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

ZILVER VERDIENT GOUD. Verbeterplan voor hoog gewaardeerde verpleeghuis zorg

ZILVER VERDIENT GOUD. Verbeterplan voor hoog gewaardeerde verpleeghuis zorg ZILVER VERDIENT GOUD Vrbtrplan voor hoog gwaardrd vrplghui zorg 2 Rcnt i d Ndrland vrplghuizorg ngatif in ht niuw gkomn. D aanliding i dat d kwalitit van zorg in vl Ndrland vrplghuizn volgn divr btrokknn

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Extra oefening hoofdstuk 1

Extra oefening hoofdstuk 1 Etra ofning hoofdstuk = ( ) = = v v v dr 7 7 7 v a = + v als v 7 v v dus als = 7 7 7 7 dv waaruit volgt dat v = 7 km/uur. v = 7 gft R = 7, 7 mg/min. a f ' = = ' = + = ( + ) ' = = ( ) = f f d f ' ln ln

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie