Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen"

Transcriptie

1 Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK K O E LT E C H N I E K BEVEILIGING S A N I TA I R vrvolg functionalititn HANDEL PROJECTEN In dit nummr: SERVICE Magazijnn Dz modul is bstmd voor ht uitvorn van magazijnbhr ovr één of mr- Ht inlzn n vrwrkn van uw inkoopnota s (al dan nit ontstaan als gvolg van rdr bstllingn), alsmd ht don van priodik btalingn kunt u uitvorn mt dz modul. Financiël administrati En modul bdold voor d standaard financiël administrati. Syntss Atrium kopplt gn xtrn pakkttn, maar bschikt ovr n ign financiël administrati. Moglijkhdn zijn bschikbaar voor Kostnplaatsn, Inlzn loonjournaal- DOSSIER & KLANTENPORTAL Crditurn CAD U bnt van hart wlkom op onz stand! (standnr. 09.B010) MATERIEEL Syntss Softwar OFFREREN KANTOOR BEGROTEN PLANNEN RESERVEREN BESTELLEN FACTUREREN WERKVLOER MAGAZIJN CREDITEUREN FINANCIËN PROJECTHISTORIE GROOTBOEK DASHBOARD RAPPORTAGE Ons bdrijf, onz productn n srvics Niuw rlass, productn n srvics, n d laatst ontwikklingn En kwart uw ontwikkling van softwar voor úw branch! Syntss Atrium in schma Agnda postn, Afschrijvingn, Budgttrn, Auditfil n Intrcompany bokingn. Voor uw financiël administrati is n grootbokadministrati n vrist. Dashboard Syntss Atrium bidt dashboardfunctionalitit om uw ign gwnst inzichtn grafisch wr t gvn (klokkn, mtrs tc). D indicatorn rood, oranj of gron Vakburs Jaarburs Utrcht 30 sptmbr t/m 4 oktobr 2013 gvn u in één oogopslag inzicht in d stand van zakn. Kantoor D vakantipriods zijn wr voorbij n in hl Ndrland zijn installatibdrijvn wr aan In d modul Kantoor kunt u uw kantoorwrkzaamhdn indln. Dit zijn Actis, Bovnstaand schma gft d bdrijfsprocssn wr van Syntss Syntss Atrium wordt gbruikt door installatibdrijvn in lktro- ht wrk. Ook d grot burzn komn r wr aan, zoals d vakburs Klachtnrgistrati, Brivn, Mailingn, Koppling MS-Word n n Koppling Atrium. Syntss Atrium is n gïntgrrd pakkt dat all bdrijfs- tchnik, cv n loodgitr, koltchnik, sanitair n bviliging. n d VSK. Vanzlfsprknd is Syntss Softwar prsnt! OpnOffic Writr. ondrdln van n installatibdrijf kan automatisrn. Er kan mt nkl moduls gstart wordn maar vrvolgns ook wordn door- Mt Syntss Atrium hft u gn andr softwar nodig om uw Dz uitgav bidt u n ovrzicht van d bschikbar ditis n functionalititn di wij u Rapportag ggroid naar n complt pakkt. Er zijn dri ditis bschikbaar: bdrijf t automatisrn. All functionalititn zijn bschikbaar n Syntss Atrium bidt u n intrn rapportgnrator voor ht vrij rapportrn van Entry, Profssional n Entrpris. éénmalig invor van ggvns staat cntraal. U kunt ht aantal Elktro Vakburs 2013 mt Syntss Atrium kunnn bidn. Wij ontmotn u graag op d burs, waar u prsoonlijk gbruikrs onbprkt uitbridn. Syntss Atrium draait ondr ht Evnmntnhal Hardnbrg 10, 11 n 12 dcmbr 2013 d door u gwnst ggvns. Dossir Voor gdtaillrd informati kunt u dit schma intractif bkijkn bsturingssystm Windows. D softwar kan zowl lokaal op uw op onz wbsit ntwrk wordn gïnstallrd als ook onlin waarbij uw softwar Syntss Atrium bidt u divrs vormn of moglijkhdn van dossirvorming. wordt ghost bij n Syntss-providr. Syntss Softwar draagt zorg Dit zijn ht Klantnportal, ht Rlatidossir, Extrn documntnbhr, d Idr functigrop knt nog divrs ondrliggnd functis, nit voor uw daglijks backup n updats. Op dz manir kan Syntss Vrzndsrvr n ht Prsonlsdossir. idr naam zult u dus in dit schma aantrffn. Atrium op lk systm mt n intrntvrbinding wordn gbruikt. mt onz (niuwst) productn n srvics kunt knnismakn. Ook als u al gbruikmaakt van onz softwar bnt u natuurlijk van hart wlkom op onz stand; god om vn mt lkaar bij t pratn! Last but not last kunnn ook onz spcial bursaanbidingn (alln gldig tijdns d bursdagn) voor u rdn zijn onz stand t bzokn. Vraag rnaar op onz stand! En uitgav van Syntss Softwar BV T Productontwikkling is n continu procs n d laatst rlass zijn dan ook op d burs oprationl. Onz accountmanagrs zijn aanwzig zodat u d moglijkhid hft om uw ign contactprsoon t ontmotn. Wilt u mr wtn ovr d niuwst ontwikklingn? Vraag ht één van onz accountmanagrs, hij/zij vrtlt u r graag mr ovr. Natuurlijk zondr nig aar n g l vraa spcia onz burs gn!* din i b aan Volg ons op Twittr voor d mst rcnt vrplichting. Niuw ontwikklingn waar u aan kunt dnkn zijn o.a. d wrkbon op basis van wbtchnologi, ht klantnportal n onlin intrntplannnn. D vakburs wordt ghoudn van maandag 30 sptmbr t/m vrijdag 4 oktobr in d Jaarburs Utrcht. Graag tot zins op onz stand, nr 09.B010! * Onz spcial bursaanbidingn zijn alln gldig tijdns d bursdagn. Vraag rnaar op onz stand! Syntss Softwar Spijksdijk 16a 4207 GN Gorinchm T F Rtouradrs: Spijksdijk 16a, 4207 GN Gorinchm B E U R S S P E C I A L Cntraal magazijn n Inlzn barcods. CALCULEREN dr magazijnn. Ook bidt d modul moglijkhdn voor Projctmagazijnn,

2 VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE Syntss Softwar Ons bdrijf, onz productn n srvics En kwart uw ontwikkling van softwar voor úw branch! SYNTESS ATRIUM Syntss Softwar, hoofdvstiging Zirikz Syntss Softwar is producnt van softwar voor d installatibranch. Vanaf 1985 zijn w actif mt ht ontwikkln, vrkopn n ondrstunn van softwarfunctionalitit voor d sctorn Elktrotchnik, Bviliging, CV n Loodgitrij, Koltchnik n Sanitair. Alls mt als dol ú (mr) grip op uw bdrijfsprocssn t bidn. Ht is onz filosofi om all bnodigd functionalitit aan t bidn in één gïntgrrd softwarpakkt, van rlatibhr (CRM) tot n mt financiël administrati. Alls zovl moglijk gbasrd op slchts nmalig invorn van ggvns. Dit btrft d ghl kantoorautomatisring inclusif d buitndinst. D bdiningswijz van onz softwarproductn is uniform, htgn in d daglijks praktijk duidlijk voordln voor uw kantoorfficincy oplvrt. Dskundig support staat u tr bschikking wannr u hulp of advis nodig hft. Al onz mdwrkrs zijn gcrtificrd voor onz productn. Syntss Atrium: grip op uw bdrijfsprocssn! Onz softwar-ditis Onz softwar is bschikbaar in vrsis voor klin-, middlgrot- n grot installatibdrijvn. Immrs, n klin bdrijf hft doorgaans mindr wnsn dan n groot bdrijf. Syntss Softwar bidt daarom dri vrschillnd Atrium-ditis waarbij d moglijkhdn pr diti vrschilln: Entry voor klin, Profssional voor middlgrot n Entrpris voor grot installatibdrijvn.

3 Syntss Atrium Entry Onz Entry-diti is afgstmd op d daglijks praktijk van klin installatibdrijvn, mt n prijsstlling passnd bij dz bdrijfsgroott. En, blangrijk: tokomstbstndig door d moglijkhid door t groin naar onz Profssional-diti, mocht dat nodig zijn. Syntss Atrium Profssional Voor middlgrot installatibdrijvn hbbn wij onz Profssionalditi ontwikkld. Dit pakkt bvat all moglijk functionalitit di bschikbaar is. Knmrk van Syntss Atrium Profssional is d intgrati mt d financiël administrati. Op d projct- n ondrhandnwrkadministrati na, kunnn r automatisch journaalpostn wordn aangmaakt. Wat btrft voorraad n urnadministrati kan d gbruikr hirin zlf d kuz makn. Syntss Atrium Entrpris Voor d grot (of vlisnd middlgrot) installatibdrijvn is onz Entrpris-diti bschikbaar. Binnn dz diti is ook d projctn n ondrhandnwrkadministrati ghl gïntgrrd. Dit is bdold voor bdrijvn mt grot n langlopnd projctn di ook financil n sluitnd ovrzicht ovr hun projctn willn houdn. Onz functionalititn D vl functionalititn wordn modulair aangbodn, zodat d samnstlling van uw pakkt optimaal op uw bdrijf kan wordn afgstmd. Uitraard bgint lk samnstlling mt n aantal basismoduln di, htzij dirct htzij op n latr momnt, mt xtra moduln kan wordn aangvuld naar bhoft. D volgnd functionalititn zijn bschikbaar: Rlatibhr Hir wordt all informati van klantn, lvrancirs n ovrig contactn vastglgd. All data is bschikbaar in d ovrig moduls. Artiklbhr Syntss Atrium communicrt mt all groothandlarn binnn d branch. Ook is d intgrati 2BA bschikbaar n is r functionalitit voor wbslcti bij uw tolvrancir, inclusif rcptn. Projctn Dz modul is bdold voor ht bhrn van projctn, voor- n nacalculati n ht rapportrn hirvan. Uitvorig intgrati mt ovrig moduln zoals urn, inkoop, facturring tc. Srvic n ondrhoud En complt modul voor ht ondrhoudn van uw installatis. Blangrijk ondrdln btrffn d planning n d aanmaak van wrkbonnn. Dz modul is ook gcrtificrd voor Borg-installatis n F-gas installatis. Calculrn En uitgbrid calculatipakkt mt brd functionalitit. U bschikt ovr all dnkbar mthodn, zoals ntto plus toslag, bgrotingsstaartn, bruto min korting, dkkingstoslagn tc. Ook zijn r moglijkhdn voor kostprijscalculati n bwrkingstijdn. Matril Modul voor ht uitgvn n ontvangn van matril of grdschappn.

4 VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE Uw bdrijf én Syntss Atrium: Slimmr Samn Wrkn! Corrspondnti Mt d gïntgrrd tkstvrwrkr maakt u brivn, mailingn, offrts n bhrt u uitstaand corrspondnti. Ook n vrkoopinformatisystm is gïntgrrd voor ht prognotisrn van uitstaand offrts n t ondrnmn actis naar prospcts n klantn. Wrkvoorbriding Ht uittrkkn n afropn van ht bnodigd matriaal kunt u zin als n apart schakl in d logistik uitvoring van uw projctn. D schakl tussn calculrn, opdracht n ht uitvorn van ht wrk. Plannn Ho stmt u ht aangbodn wrk n uw mnsn op lkaar af? Hirvoor bidt Syntss Atrium u Wrkbonnn, Import wrkbonnn, Koppling C-track, Koppling Track & Trac, Urn n n Grafisch planschrm. Rsrvrn Logistik modul voor ht rsrvrn van matriaal n urn. SLIMMER SAMEN WERKEN Bstlln Uitvorig inkoopmodul voor ht bstlln van bnodigd zakn voor projctn, klantn, voorraad tc. Barcodfunctionalititn zijn bschikbaar. Bstllingn vindn mt nam plaats via lktronisch ovrdracht. Facturring Vrkoopfacturn makn bhoort tot d basisfunctionalitit. Aanvullnd functis zijn Importrn vrkoopfacturn, Klantrkning, Aanmaningn, G-rkning, Btalingsconditis, Incassolijst n Krditlimit. Wrkvlor Softwar voor uw monturs om hun administrati t vrnvoudign, zoals d Wbwrkbon, Wburn, Mobil chcklistn n Mobil indirct urn. vrvolg op ommzijd Syntss Atrium is voor d installatibranch bschikbaar in d ditis Entry, Profssional n Entrpris

5 Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK K O E LT E C H N I E K BEVEILIGING S A N I TA I R vrvolg functionalititn HANDEL PROJECTEN In dit nummr: SERVICE Magazijnn Dz modul is bstmd voor ht uitvorn van magazijnbhr ovr één of mr- Ht inlzn n vrwrkn van uw inkoopnota s (al dan nit ontstaan als gvolg van rdr bstllingn), alsmd ht don van priodik btalingn kunt u uitvorn mt dz modul. Financiël administrati En modul bdold voor d standaard financiël administrati. Syntss Atrium kopplt gn xtrn pakkttn, maar bschikt ovr n ign financiël administrati. Moglijkhdn zijn bschikbaar voor Kostnplaatsn, Inlzn loonjournaal- DOSSIER & KLANTENPORTAL Crditurn CAD U bnt van hart wlkom op onz stand! (standnr. 09.B010) MATERIEEL Syntss Softwar OFFREREN KANTOOR BEGROTEN PLANNEN RESERVEREN BESTELLEN FACTUREREN WERKVLOER MAGAZIJN CREDITEUREN FINANCIËN PROJECTHISTORIE GROOTBOEK DASHBOARD RAPPORTAGE Ons bdrijf, onz productn n srvics Niuw rlass, productn n srvics, n d laatst ontwikklingn En kwart uw ontwikkling van softwar voor úw branch! Syntss Atrium in schma Agnda postn, Afschrijvingn, Budgttrn, Auditfil n Intrcompany bokingn. Voor uw financiël administrati is n grootbokadministrati n vrist. Dashboard Syntss Atrium bidt dashboardfunctionalitit om uw ign gwnst inzichtn grafisch wr t gvn (klokkn, mtrs tc). D indicatorn rood, oranj of gron Vakburs Jaarburs Utrcht 30 sptmbr t/m 4 oktobr 2013 gvn u in één oogopslag inzicht in d stand van zakn. Kantoor D vakantipriods zijn wr voorbij n in hl Ndrland zijn installatibdrijvn wr aan In d modul Kantoor kunt u uw kantoorwrkzaamhdn indln. Dit zijn Actis, Bovnstaand schma gft d bdrijfsprocssn wr van Syntss Syntss Atrium wordt gbruikt door installatibdrijvn in lktro- ht wrk. Ook d grot burzn komn r wr aan, zoals d vakburs Klachtnrgistrati, Brivn, Mailingn, Koppling MS-Word n n Koppling Atrium. Syntss Atrium is n gïntgrrd pakkt dat all bdrijfs- tchnik, cv n loodgitr, koltchnik, sanitair n bviliging. n d VSK. Vanzlfsprknd is Syntss Softwar prsnt! OpnOffic Writr. ondrdln van n installatibdrijf kan automatisrn. Er kan mt nkl moduls gstart wordn maar vrvolgns ook wordn door- Mt Syntss Atrium hft u gn andr softwar nodig om uw Dz uitgav bidt u n ovrzicht van d bschikbar ditis n functionalititn di wij u Rapportag ggroid naar n complt pakkt. Er zijn dri ditis bschikbaar: bdrijf t automatisrn. All functionalititn zijn bschikbaar n Syntss Atrium bidt u n intrn rapportgnrator voor ht vrij rapportrn van Entry, Profssional n Entrpris. éénmalig invor van ggvns staat cntraal. U kunt ht aantal Elktro Vakburs 2013 mt Syntss Atrium kunnn bidn. Wij ontmotn u graag op d burs, waar u prsoonlijk gbruikrs onbprkt uitbridn. Syntss Atrium draait ondr ht Evnmntnhal Hardnbrg 10, 11 n 12 dcmbr 2013 d door u gwnst ggvns. Dossir Voor gdtaillrd informati kunt u dit schma intractif bkijkn bsturingssystm Windows. D softwar kan zowl lokaal op uw op onz wbsit ntwrk wordn gïnstallrd als ook onlin waarbij uw softwar Syntss Atrium bidt u divrs vormn of moglijkhdn van dossirvorming. wordt ghost bij n Syntss-providr. Syntss Softwar draagt zorg Dit zijn ht Klantnportal, ht Rlatidossir, Extrn documntnbhr, d Idr functigrop knt nog divrs ondrliggnd functis, nit voor uw daglijks backup n updats. Op dz manir kan Syntss Vrzndsrvr n ht Prsonlsdossir. idr naam zult u dus in dit schma aantrffn. Atrium op lk systm mt n intrntvrbinding wordn gbruikt. mt onz (niuwst) productn n srvics kunt knnismakn. Ook als u al gbruikmaakt van onz softwar bnt u natuurlijk van hart wlkom op onz stand; god om vn mt lkaar bij t pratn! Last but not last kunnn ook onz spcial bursaanbidingn (alln gldig tijdns d bursdagn) voor u rdn zijn onz stand t bzokn. Vraag rnaar op onz stand! En uitgav van Syntss Softwar BV T Productontwikkling is n continu procs n d laatst rlass zijn dan ook op d burs oprationl. Onz accountmanagrs zijn aanwzig zodat u d moglijkhid hft om uw ign contactprsoon t ontmotn. Wilt u mr wtn ovr d niuwst ontwikklingn? Vraag ht één van onz accountmanagrs, hij/zij vrtlt u r graag mr ovr. Natuurlijk zondr nig aar n g l vraa spcia onz burs gn!* din i b aan Volg ons op Twittr voor d mst rcnt vrplichting. Niuw ontwikklingn waar u aan kunt dnkn zijn o.a. d wrkbon op basis van wbtchnologi, ht klantnportal n onlin intrntplannnn. D vakburs wordt ghoudn van maandag 30 sptmbr t/m vrijdag 4 oktobr in d Jaarburs Utrcht. Graag tot zins op onz stand, nr 09.B010! * Onz spcial bursaanbidingn zijn alln gldig tijdns d bursdagn. Vraag rnaar op onz stand! Syntss Softwar Spijksdijk 16a 4207 GN Gorinchm T F Rtouradrs: Spijksdijk 16a, 4207 GN Gorinchm B E U R S S P E C I A L Cntraal magazijn n Inlzn barcods. CALCULEREN dr magazijnn. Ook bidt d modul moglijkhdn voor Projctmagazijnn,

6 Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK K O E LT E C H N I E K BEVEILIGING S A N I TA I R vrvolg functionalititn HANDEL PROJECTEN In dit nummr: SERVICE Magazijnn Dz modul is bstmd voor ht uitvorn van magazijnbhr ovr één of mr- Ht inlzn n vrwrkn van uw inkoopnota s (al dan nit ontstaan als gvolg van rdr bstllingn), alsmd ht don van priodik btalingn kunt u uitvorn mt dz modul. Financiël administrati En modul bdold voor d standaard financiël administrati. Syntss Atrium kopplt gn xtrn pakkttn, maar bschikt ovr n ign financiël administrati. Moglijkhdn zijn bschikbaar voor Kostnplaatsn, Inlzn loonjournaal- DOSSIER & KLANTENPORTAL Crditurn CAD U bnt van hart wlkom op onz stand! (standnr. 09.B010) MATERIEEL Syntss Softwar OFFREREN KANTOOR BEGROTEN PLANNEN RESERVEREN BESTELLEN FACTUREREN WERKVLOER MAGAZIJN CREDITEUREN FINANCIËN PROJECTHISTORIE GROOTBOEK DASHBOARD RAPPORTAGE Ons bdrijf, onz productn n srvics Niuw rlass, productn n srvics, n d laatst ontwikklingn En kwart uw ontwikkling van softwar voor úw branch! Syntss Atrium in schma Agnda postn, Afschrijvingn, Budgttrn, Auditfil n Intrcompany bokingn. Voor uw financiël administrati is n grootbokadministrati n vrist. Dashboard Syntss Atrium bidt dashboardfunctionalitit om uw ign gwnst inzichtn grafisch wr t gvn (klokkn, mtrs tc). D indicatorn rood, oranj of gron Vakburs Jaarburs Utrcht 30 sptmbr t/m 4 oktobr 2013 gvn u in één oogopslag inzicht in d stand van zakn. Kantoor D vakantipriods zijn wr voorbij n in hl Ndrland zijn installatibdrijvn wr aan In d modul Kantoor kunt u uw kantoorwrkzaamhdn indln. Dit zijn Actis, Bovnstaand schma gft d bdrijfsprocssn wr van Syntss Syntss Atrium wordt gbruikt door installatibdrijvn in lktro- ht wrk. Ook d grot burzn komn r wr aan, zoals d vakburs Klachtnrgistrati, Brivn, Mailingn, Koppling MS-Word n n Koppling Atrium. Syntss Atrium is n gïntgrrd pakkt dat all bdrijfs- tchnik, cv n loodgitr, koltchnik, sanitair n bviliging. n d VSK. Vanzlfsprknd is Syntss Softwar prsnt! OpnOffic Writr. ondrdln van n installatibdrijf kan automatisrn. Er kan mt nkl moduls gstart wordn maar vrvolgns ook wordn door- Mt Syntss Atrium hft u gn andr softwar nodig om uw Dz uitgav bidt u n ovrzicht van d bschikbar ditis n functionalititn di wij u Rapportag ggroid naar n complt pakkt. Er zijn dri ditis bschikbaar: bdrijf t automatisrn. All functionalititn zijn bschikbaar n Syntss Atrium bidt u n intrn rapportgnrator voor ht vrij rapportrn van Entry, Profssional n Entrpris. éénmalig invor van ggvns staat cntraal. U kunt ht aantal Elktro Vakburs 2013 mt Syntss Atrium kunnn bidn. Wij ontmotn u graag op d burs, waar u prsoonlijk gbruikrs onbprkt uitbridn. Syntss Atrium draait ondr ht Evnmntnhal Hardnbrg 10, 11 n 12 dcmbr 2013 d door u gwnst ggvns. Dossir Voor gdtaillrd informati kunt u dit schma intractif bkijkn bsturingssystm Windows. D softwar kan zowl lokaal op uw op onz wbsit ntwrk wordn gïnstallrd als ook onlin waarbij uw softwar Syntss Atrium bidt u divrs vormn of moglijkhdn van dossirvorming. wordt ghost bij n Syntss-providr. Syntss Softwar draagt zorg Dit zijn ht Klantnportal, ht Rlatidossir, Extrn documntnbhr, d Idr functigrop knt nog divrs ondrliggnd functis, nit voor uw daglijks backup n updats. Op dz manir kan Syntss Vrzndsrvr n ht Prsonlsdossir. idr naam zult u dus in dit schma aantrffn. Atrium op lk systm mt n intrntvrbinding wordn gbruikt. mt onz (niuwst) productn n srvics kunt knnismakn. Ook als u al gbruikmaakt van onz softwar bnt u natuurlijk van hart wlkom op onz stand; god om vn mt lkaar bij t pratn! Last but not last kunnn ook onz spcial bursaanbidingn (alln gldig tijdns d bursdagn) voor u rdn zijn onz stand t bzokn. Vraag rnaar op onz stand! En uitgav van Syntss Softwar BV T Productontwikkling is n continu procs n d laatst rlass zijn dan ook op d burs oprationl. Onz accountmanagrs zijn aanwzig zodat u d moglijkhid hft om uw ign contactprsoon t ontmotn. Wilt u mr wtn ovr d niuwst ontwikklingn? Vraag ht één van onz accountmanagrs, hij/zij vrtlt u r graag mr ovr. Natuurlijk zondr nig aar n g l vraa spcia onz burs gn!* din i b aan Volg ons op Twittr voor d mst rcnt vrplichting. Niuw ontwikklingn waar u aan kunt dnkn zijn o.a. d wrkbon op basis van wbtchnologi, ht klantnportal n onlin intrntplannnn. D vakburs wordt ghoudn van maandag 30 sptmbr t/m vrijdag 4 oktobr in d Jaarburs Utrcht. Graag tot zins op onz stand, nr 09.B010! * Onz spcial bursaanbidingn zijn alln gldig tijdns d bursdagn. Vraag rnaar op onz stand! Syntss Softwar Spijksdijk 16a 4207 GN Gorinchm T F Rtouradrs: Spijksdijk 16a, 4207 GN Gorinchm B E U R S S P E C I A L Cntraal magazijn n Inlzn barcods. CALCULEREN dr magazijnn. Ook bidt d modul moglijkhdn voor Projctmagazijnn,

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi.

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi. 6 AND 7 JUN 2015 CLAIR -OCUR OPN KRKN dagn JOURNÉ ds GLI OUVRT Programm - Programma opnchurchs.mobi opn churchs RUXLL...7 ruxlls...7 ttrbk...7 Forst...8 Ganshorn...8 Ixlls...7 Jtt...8 Lakn...7 Molnbk-aint-Jan...8

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

Diversiteit decentrale publicaties

Diversiteit decentrale publicaties Divrsitit dcntral publicatis Tlichting divrsitit gmntlij publicatis Blauw: Algmn vrbindnd vrschriftn (vrrdningn): Mtn pr 1-1-2014 in ltrnisch publicatiblad Oranj: Andr bsluitn van algmn string: Mgn in

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Extended Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce Voor de kantoorvakhandel betreft: sollicitatiegesprek Geachte ondernemer in de kantoorvakhandel, Mijn naam is Nina. Ik vernam dat uw kantoorvakhandel zoekt naar

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen.

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen. Welkom bij KWALITEITverzekeringen. Sinds 1980 ben ik als verzekeringsagent werkzaam in de fiële dienstverlening. Na twintig jaar besloot ik om voor mijzelf te beginnen en op 1 januari 2000 was de overstap

Nadere informatie

TrackJack Professional Handleiding

TrackJack Professional Handleiding V2013 Inhoud 1. Welkom 3 2. Inhoud van de verpakking 3 3. Inbouw 3 3.1. Zelf inbouwen 3.2. Laten inbouwen 3.3. Uitleg signaallichten 4. Account aanmaken 6 4.1. Account aanmaken 4.2. App voor uw Smartphone

Nadere informatie

Projectmatig werken in control brengen

Projectmatig werken in control brengen Projectmatig werken in control brengen Als u projectmatig werkt, dan valt het niet mee uw bedrijf adequaat te besturen. En het maakt dan niet uit of u een service bedrijf, een consultancy bureau, een bouwbedrijf,

Nadere informatie

SCAN-CRM. SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem.

SCAN-CRM. SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem. CRM webbased software voor de Collectieven SCAN-CRM SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem. Door elk collectief worden in SCAN-CRM alle deelnemers geregistreerd die deelnemen aan het ANLB.

Nadere informatie

Accelereren om te presteren

Accelereren om te presteren Accelereren om te presteren Topprestaties met CarIT van VCD Automotive Maak kennis met dé totaaloplossing voor de automotive branche Uw bedrijfsprocessen op peil met CarIT DMS en CRM CarIT in een notendop

Nadere informatie