eindejaarsbericht 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eindejaarsbericht 2015"

Transcriptie

1 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn n optimalisr uw aftrk n andr IndjaarstIps

2 Inliding Wat mot u dit jaar nog rgln n wat nit om fiscaal voordl t bhaln? Idr jaar vrandrt r op 1 januari wr ht nodig in d wt- n rglgving. Door slim op dz vrandringn in t spln kunt u moglijk voordl bhaln. In ons Eindjaarsbricht 2015 vindt u informati ovr n aantal van d (voorgstld) vrandringn n d gvolgn daarvan. Tvns willn wij hirbij van d glgnhid gbruik makn om u alvast n prttig dcmbrmaand to t wnsn. Ook dit jaar vrsturn wij gn krstkaartn, maar donrn d bsparing aan n god dol. Ht god dol van dit jaar is 3FM Srious Rqust: th nxt gnration in oorlogsgbidn. Wij wnsn u vl lsplzir, god zakn n alvast n succsvol 2016 to. Lt op! Lang nit all hir bschrvn rglingn zijn op ht momnt van ht opstlln van dz niuwsbrif dfinitif. Dat btknt dat r nog zakn kunnn vrandrn of dat bpaald voorstlln vrvalln. Ook kunt u nit all hir bschrvn rglingn zondr mr topassn n lidn dz nit altijd tot voordl. Ovrlg daarom mt ons voordat u vrdr stappn zt. Wilt u mr informati of prsoonlijk advis, aarzlt u dan nit om contact mt ons op t nmn. ONDERNEMINGEN Invstringsaftrk Er bstaan divrs rglingn om invstringn in bdrijfsmiddln t stimulrn. Ht gaat om n algmn rgling, namlijk d klinschalighidsinvstringsaftrk (KIA) n tw bijzondr rglingn, d nrgiinvstringsaftrk (EIA) n d miliuinvstringsaftrk (MIA). Rcht op KIA hbbn ondrnmrs voor invstringn in bdrijfsmiddln tussn n Er gldt n minimuminvstringsbdrag pr bdrijfsmiddl van 450. U krijgt gn KIA ovr invstringn in woonhuizn, zakn di zijn bstmd voor d vrhuur, prsonnauto s, goodwill, concssis n vrgunningn. Tip! U kunt d KIA optimalisrn door bpaald invstringn uit t stlln tot na d jaarwissling of juist naar vorn t haln. Bij vrvrmding van bdrijfsmiddln waarvoor u KIA hbt ghad binnn vijf jaar na ht kalndrjaar van aanschaf, vindt n corrcti op d rdr aftrk plaats door n dsinvstringsbijtlling. Tip! Ht kan zinvol zijn d vrkoop uit t stlln tot na d jaarwissling. Rcht op EIA is r bij invstringn in bpaald nrgibsparnd bdrijfsmiddln. D EIA bdraagt 41,5% van ht invstringsbdrag. Ht maximal invstringsbdrag waarovr aftrk wordt vrlnd bdraagt 119 miljon. MIA gldt voor invstringn in bdrijfsmiddln di zijn opgnomn in d MIA/Vamillijst. Dz lijst wordt idr jaar gwijzigd. Wilt u zkr zijn dat u mt uw invstring in aanmrking komt voor MIA dan mot u nog dit jaar invstrn. D hoogt van d MIA is afhanklijk van d catgori waarin ht bdrijfsmiddl is ingdld. Voor catgori I is d aftrk 36%, voor catgori II 27% n voor catgori III 13,5%. Elktrisch auto s komn tot n invstringsbdrag van in aanmrking voor MIA. En volldig lktrisch auto (0% CO 2- uitstoot) valt in catgori I, n plug-in hybrid valt afhanklijk van d uitstoot in catgori II of III. D vrvrogd afschrijving voor miliu-invstringn (Vamil) is nit van topassing op prsonnauto s. Tip! Wi voordlig wil rijdn in n auto van d zaak koopt n lktrisch auto of n plug-in hybrid. Voor EIA n MIA gldt n minimum invstringsbdrag pr bdrijfsmiddl van Lt op! U mot uw aanvragn voor EIA, MIA n Vamil binnn dri maandn na ht aangaan van invstringsvrplichtingn hbbn ingdind bij d Rijksdinst voor Ondrnmnd Ndrland. Supplti BTW Ondrnmrs, di hun btw-aangift ovr 2015 willn corrigrn of di n balanspost btw van 2015 willn aangvn, kunnn brkning van rnt voorkomn door dit vóór 1 april 2016 t don. Voor n suppltiaangift dint bij voorkur gbruik gmaakt t wordn van ht daarvoor bstmd formulir dat op d wbsit van d Blastingdinst t vindn is. Er volgt dan n truggaafbschikking of n nahffingsaanslag. Bdragn van mindr dan kunnn in d rstvolgnd aangift vrwrkt wordn. In di gvalln volgt gn truggaafbschikking of nahffingsaanslag voor d corrcti of supplti. Lt op! Dnk aan d afdracht van btw ovr privégbruik tc. bij d aangift ovr ht laatst kwartaal. Hrzining aftrk voorblasting Als u in ht vrldn bdrijfsmiddln hft aangschaft n d btw daarop 26

3 ghl of gdltlijk in aftrk hft gbracht, mot dz aftrk wordn hrzin als d mat van gbruik voor blast prstatis vrandrt. Voor onrornd zakn is d hrziningstrmijn 10 jaar, voor andr zakn 5 jaar. Bnt u d zaak in 2015 mr gaan gbruikn voor vrijgstld prstatis, dan mot u d hrzinings-btw vrwrkn in d laatst aangift van dit jaar. Hft u glt op ht gbruik in 2015 in ht vrldn t winig btw in aftrk gbracht, dan hft u rcht op truggaaf van hrzinings-btw. Ook dz truggaaf vrwrkt u in d laatst aangift van ht jaar. Truggav btw voor dubiuz dbiturn Als u dbiturn hft di nit mr zulln btaln, kunt u bij d inspctur n vrzok indinn voor truggav van d mt btrkking tot di dbiturn door u afgdragn btw. Btaal tankburtn nit contant Tankt u mt d auto van d zaak, btaal dan mt uw zaklijk tankpas, bankpas of crditcard. Bij contant btaling ontbrkt bwijs van wi d btaling hft gdaan. D kassabon is gn factuur n daarom onvoldond om rcht t hbbn op aftrk van btw. Tip! Btaal uw tankburtn mt uw zaklijk pinpas of rgl n tankpas. Arbidsrcht PERSONEEL In 2015 zijn d rst dln van d Wt Wrk n Zkrhid (WWZ) in wrking gtrdn. D WWZ hft ht arbidsrcht op n aantal ondrdln vrandrd. Blangrijk vrandringn zijn d vrplichting om n transitivrgoding t btaln bij ontslag of nit vrlngn van ht arbidscontract wannr n wrknmr tn minst 24 maandn in dinst is gwst, d vrplichting om tn minst 1 maand voor ht ind van ht contract d wrknmr t latn wtn of zijn contract wordt vrlngd n bprkingn in d topassing van proftijd n concurrntibding. Pr 1 januari 2016 gaat d maximal duur van ht rcht op WW stapsgwijs trug van 38 naar 24 maandn in D Wt Aanpak Schijnconstructi vrplicht wrkgvrs om ht wttlijk minimumloon pr bank t btaln. Auto van d zaak Voor ht privégbruik van n auto van d zaak mot n bijtlling bij ht inkomn wordn gdaan. D standaardbijtlling bdraagt 25% van d catalogusprijs van d auto. Voor bpaald catgoriën gldt n lagr bijtlling, zi d tabl. Er hoft gn bijtlling plaats t vindn als d wrknmr kan bwijzn dat hij nit mr dan 500 km pr jaar privé rijdt mt d auto. Dat bwijs kan d wrknmr lvrn mt n sluitnd rittnadministrati. D wrkgvr mot d rittnadministrati controlrn n bij zijn loonadministrati bwarn. D bijtlling kan achtrwg blijvn als d wrknmr n vrklaring aflgt bij d Blastingdinst dat hij d auto nit privé gbruikt n dz vrklaring aan d wrkgvr ovrhandigt. Lt op! Ook bij n vrklaring gn privégbruik mot d wrknmr kunnn bwijzn dat hij nit mr dan 500 km privé mt d auto rijdt. Lt op! Ht intrkkn van n vrklaring gn privégbruik in d loop van ht jaar kan fiscal gvolgn hbbn. D bijtlling gldt namlijk voor ht ghl jaar indin n auto tr bschikking staat n mot dus gcorrigrd wordn om t voorkomn dat t winig loonblasting is btaald. Pr 1 januari 2016 vrandrn d grnzn voor d vrlaagd bijtlling voor niuw auto s als volgt. Max. CO 2-uitstoot 2015 Bijtlling 2016 Bijtlling 0 g/km 4% 0 g/km 4% 50 g/km 7% 50 g/km 15% 82 g/km 14% 106 g/km 21% 110 g/km 20% - 25% - 25% Tip! Wilt u d komnd jarn vrzkrd zijn van n lag bijtlling (7 of 14%), koop of las dan nog dit jaar n niuw auto di aan d voorwaardn voldot. Vanaf ht momnt van d rst tnaamstlling gldt ht vrlaagd bijtllingsprcntag gdurnd maximaal 60 maandn. Gbruikt u d auto van d zaak ook voor n andr dinstbtrkking? Dat gbruik gldt als privégbruik, tnzij d andr wrkgvr d auto md tr bschikking stlt n d kostn daarvan voor zijn rkning nmt. Wrkkostnrgling D wrkkostnrgling is d manir waarop fiscaal mt vrgodingn n vrstrkkingn aan prsonl mot wordn omggaan. Sinds 1 januari 2015 is topassing van dz rgling vrplicht. Uitgangspunt is dat all vrgodingn n vrstrkkingn aan wrknmrs loon vormn. Dat gldt ook voor kostn di 100% zaklijk zijn. Er is n vrij ruimt om vrgodingn n vrstrkkingn blastingvrij t gvn. D vrij ruimt bdraagt 1,2% van d total fiscal loonsom. Ovrschrijdt ht total bdrag aan vrgodingn n vrstrkkingn d vrij ruimt, dan is ht mrdr blast tgn n indhffing van 80% voor rkning van d wrkgvr. 73

4 Tip! Controlr of u d vrij ruimt volldig bnut in Wijs vntul xtra vrgodingn aan di tn last van d vrij ruimt komn. Houd daarbij wl rkning mt vrgodingn n vrstrkkingn di u nog voor d jaarwissling gaat don. Bonussn n andr indjaarsuitkringn zijn doorgaans bruto. Ga ns na of u dz uitkringn ghl of gdltlijk blastingvrij kunt don, bijvoorbld in d vorm van n vrgoding voor riskostn. Moglijk hbt u nog n dl van d vrij ruimt ovr om bonussn blastingvrij uit t kunnn btaln. Voor bpaald vrgodingn n vrstrkkingn gldn apart vrijstllingn. Dz vrijstllingn komn nit tn last van d vrij ruimt. Wannr d vrgoding hogr is dan d daarvoor gldnd norm, dan is ht dl bovn d norm blastbaar loon van d wrknmr. Er zijn ook vrstrkkingn di op nihil wordn gwaardrd. Daarvoor hoft dus gn bdrag bij ht loon gtld t wordn. Prmikorting uitkringsgrchtigd jongrn Wrkgvrs di tussn 1 januari 2014 n 1 januari 2016 n jongr hbbn aangnomn komn tw jaar in aanmrking voor n prmikorting. D arbidsduur mot tn minst 32 uur pr wk bdragn n ht contract mot voor minimaal 6 maandn gldn. D rgling gldt voor jongrn van 18 tot 27 jaar di n WW- of bijstandsuitkring haddn. D prmikorting bdraagt pr jaar. Lning aan BV DGA EN BV En lning di n dga vrstrkt aan zijn BV valt ondr d trbschikkingstllingsrgling. D door d BV btaald rnt is bij d BV aftrkbaar van d winst n bij d dga progrssif blast. Ook vntul waardvrandringn van d vordring zijn fiscaal van blang. Wannr d BV nit mr aan haar rnt- n aflossingsvrplichtingn kan voldon, kan d dga d vordring tn last van zijn inkomn afwaardrn. Dat kan nit wannr d lning onzaklijk is. Dat is ht gval als d dga n dbiturnrisico loopt dat n onafhanklijk drd nit zou hbbn gaccptrd. Problm is dat d dga mr dan wi ook btrokkn is bij ht riln n ziln van d BV. Hij zal dus rdr gnigd zijn om gld t lnn aan zijn BV of zich borg t stlln voor lningn van d bank dan n willkurig drd, in ht licht van ht voortbstaan van d ondrnming. Factorn di d zaklijkhid van n lning bïnvlodn zijn d hoogt van d lning in vrhouding tot ht ign vrmogn, d looptijd, d aflossingsvrplichtingn, ht rntprcntag, n achtrstlling bij andr schuldn n d vrstrkt zkrhdn. Lt op! Ht fnomn onzaklijk lning kan zich ook voordon tussn glird vnnootschappn, zoals bij n lning van modr- aan dochtrmaatschappij of tussn zustrmaatschappijn. Tip! Dnk raan dat u zaklijk handlt als u gld uitlnt aan uw BV. Stl n god lningovrnkomst op n hantr n zaklijk rnt n zaklijk aflossingsvoorwaardn. Vrgt nit om zkrhdn t vragn. Pas zo nodig d lningovrnkomst aan. Lt op! Ook bij borgstlling voor schuldn van d BV is ht van blang dat u zaklijk handlt. Lt op! D vastglgd afsprakn motn uitraard wordn nagkomn. Als d BV nit voldot aan d aflossingsof rntvrplichtingn, komt d lning in n andr daglicht t staan. Arbidsbloning D gbruiklijk loonrgling is van topassing op n wrknmr mt n zkr aandlnblang in d BV waarvoor hij wrkt. In d rgl gaat ht om d dirctur-grootaandlhoudr (dga) n zijn partnr. Sinds 1 januari 2015 mot ht loon van n dga tn minst glijk zijn aan ht hoogst van d volgnd bdragn: 1. 75% van ht loon uit d mst vrglijkbar dinstbtrkking; 2. ht hoogst loon van d ovrig wrknmrs van d BV; D BV hft d moglijkhid om n lagr loon aannmlijk t makn dan ht op grond van d hoofdrgl vastgstld bdrag. Zolang ht loon nit lagr wordt dan mag rkning wordn ghoudn mt n afwijking tn opzicht van ht loon uit d mst vrglijkbar dinstbtrkking van 25%. Lt op! D gbruiklijk loonrgling is van topassing voor idr BV waarin d dga n aanmrklijk blang hft n waarvoor hij wrkzaamhdn vrricht. Tip! D gbruiklijk loonrgling hoft nit t wordn togpast als d wrkzaamhdn van d dga zo bprkt zijn dat n gbruiklijk bloning daarvoor nit hogr is dan pr jaar. Dividnd uitkrn Dnk ns aan ht uitkrn van dividnd door d BV in plaats van ht btaln van n hogr salaris. Dat kan voordligr uitpakkn. Voorwaard is dat d BV voldond vrij uitkrbar rsrvs hft. Ht maximal tarif van d inkomstnblasting bdraagt 52%. Van idr xtra 4

5 uro loon blijft ntto 48 cnt ovr. Winst van d BV is blast mt 20% (bovn winst is ht tarif 25%) vnnootschapsblasting. Van d rstrnd 80% gaat 25% af als d BV di uitkrt als dividnd aan d dga. Van idr uro winst voor blasting blijft na uitkring als dividnd dus 60 cnt ovr! Lt op! Op grond van ht BV-rcht mot rst wordn vastgstld dat d BV na d dividnduitkring aan haar vrplichtingn kan voldon. Tip! Ovrwg om d BV dividnd uit t latn krn in plaats van n tantièm. Afhanklijk van uw vrmogn in box 3 kan ht uitstl van dividnduitkring tot na 1 januari voordlig zijn omdat u dan blasting in box 3 kunt bsparn. Pnsion PRIVÉ D fiscal moglijkhdn voor d opbouw van ouddagsvoorziningn zijn bprkt. D opbouw- n prmiprcntags voor d pnsionopbouw zijn in 2015 vrlaagd n ht pnsiongvnd inkomn is gmaximrd op n bdrag van Om ovr ht dl van ht inkomn dat uitgaat bovn n bdrag van toch n vorm van ouddagsvoorzining op t kunnn bouwn kunt u, op vrijwillig basis, n zognaamd ntto lijfrntvrzkring afsluitn. D prmi hirvoor is nit aftrkbaar, maar d waard van d ntto lijfrnt is vrijgstld in box 3. D uitkringn wordn t.z.t. nit blast in box 1. Lijfrntprmi Als u n pnsiontkort hft, zijn d btaald prmis voor n lijfrntvrzkring aftrkbaar. D aftrkbar prmi voor n lijfrnt bdraagt in 2015 maximaal 13,8% van d prmigrondslag. Om d aftrkruimt voor lijfrntprmi dit jaar t bnuttn mot d prmi uitrlijk op 31 dcmbr btaald zijn! Voor d brkning van n pnsiontkort mot u uitgaan van d pnsionaangroi n ht inkomn van vorig jaar. U hft vrmodlijk n pnsiontkort wannr u nit ovr uw ghl inkomn pnsion opbouwt. Tip! Hft u n pnsiontkort? Dan komt u in aanmrking voor lijfrntprmiaftrk. Middling van inkomns D middlingsrgling is bdold om mnsn tgmot t komn di n strk wisslnd inkomn in box 1 hbbn. Bij n strk wisslnd inkomn, waarbij u ht n jaar wl n ht andr jaar nit in ht hoogst blastingtarif valt, kan ht zijn dat u in totaal mr blasting hbt btaald dan bij n mr glijkmatig vrdling van htzlfd inkomn ovr d jarn. Mt d middlingsrgling kan n vrmindring van blasting wordn vrkrgn. D inkomns ovr dri opnvolgnd jarn wordn gmiddld waarna d blasting pr jaar ovr ht gmiddld inkomn wordt brknd. Ht vrschil tussn d aanvanklijk brknd blasting n d hrrknd blasting, vrmindrd mt n drmplbdrag van 545, wordt op vrzok trugggvn. Ht middlingsvrzok mot gdaan wordn binnn dri jaar nadat d laatst aanslag ovr d btrffnd jarn dfinitif is gwordn. En kalndrjaar mag maar één kr in n middling wordn btrokkn. D kuz voor n middlingstijdvak kan vl vrschil makn. Tip! Laat middlingsbrkningn makn ovr vrschillnd priods. Hypothk Gzin d lag rnt di bankn btaln op spaartgodn kan ht aantrkklijk zijn om (xtra) af t lossn op uw hypothkschuldn. Howl d hypothkrnt momntl historisch laag is, ligt dz toch n aantal procntn hogr dan d spaarrnt. Botvrij aflossing is vaak moglijk tot 10 of zlfs 20% van d oorspronklijk hoofdsom. Aflossing mt spaargld vrlaagt bovndin d rndmntsgrondslag van box 3. Tip! Ovrwg om xtra af t lossn op uw hypothk. Hft u d rnt in ht vrldn voor langr tijd vastgzt op n hogr nivau dan d huidig rnt? Vraag dan ns wat ht u kost aan botrnt om dit contract opn t brkn n d rnt op n lagr nivau vast t zttn. Omdat r altijd n dl xtra mag wordn afglost, kan dit voordlig zijn. D botrnt di u bij vrvrogd aflossing mot btaln is aftrkbaar. Tip! Oriëntr u ook bij andr gldvrstrkkrs dan uw huidig. Ondanks d kostn van n niuw hypothk kunt u voordligr uit zijn door ovr t stappn. Tip! Dnk ook ns aan uw ign BV als gldvrstrkkr voor uw hypothk. En hypothk bij uw ign BV kan u vl gld oplvrn. Controlr d WOZ-waard Idr voorjaar ontvangt u van d gmnt d WOZ-bschikking voor uw onrornd zakn. D WOZ-bschikking 2016 knt als waardpildatum 1 januari Omdat d huiznmarkt inmiddls hrstllnd is mag vrwacht wordn dat d WOZ-waard van uw woning zal zijn gstgn. Bnt u van mning dat d WOZ-waard t hoog is, dan kunt u tgn d bschikking bzwaar makn. D gmnt mot uw bzwaarschrift binnn zs wkn na dagtkning van d bschikking hbbn ontvangn. Bnt u t laat mt ht indinn van uw 5

6 bzwaarschrift, dan kunt u nit in brop gaan bij d rchtr tgn d racti van d gmnt op uw bzwaar. Lt op! D WOZ-waard is nit alln van blang voor lokal hffingn als d onrorndzaakblasting n watrschapslastn, maar ook voor d inkomstnblasting (ignwoningforfait), d schnk- n rfblasting. Schnkingn aan kindrn Tr bsparing van rfblasting na uw ovrlijdn kan ht zinvol zijn om al tijdns uw lvn n dl van uw vrmogn ovr t dragn aan uw kindrn. Dnk ns na ovr ht opstlln van n schnkingsprogramma. Spriding van schnkingn ovr n bpaald priod kan lidn tot n optimaal gbruik van d jaarlijks vrijstlling voor schnkingn aan kindrn. Tip! Schnkn kan door gld t gvn, maar kan ook op papir. U mot d schnking dan wl vastlggn in n notariël akt n jaarlijks n rnt van 6% btaln ovr ht gschonkn bdrag. Schnkingn aan uw kindrn in 2015 zijn vrij van schnkblasting tot n bdrag van pr kind. Voor kindrn tussn 18 n 40 jaar gldt nmalig n vrhoogd vrijstlling van Dz nmalig vrhoogd vrijstlling kan vrdr wordn vrhoogd tot als d schnking btrkking hft op financiring van d ign woning van ht kind of op n dur studi van ht kind. Bovn d vrijstlling gldt n tarif van 10% ovr d rst n van 20% ovr ht mrdr. Voor schnkingn aan andrn, bijvoorbld klinkindrn, is ht blastingvrij bdrag Lt op! Als u gbruik wilt makn van d vrhoogd vrijstlling voor n schnking aan uw kindrn mot u in d aangift schnkblasting n brop op dz vrijstlling don. Lt op! Aangift schnkblasting voor schnkingn aan kindrn in 2015 mot vóór 1 maart 2016 gdaan zijn. Vrruiming schnkingsvrijstlling ign woning in 2017 Mt ingang van 1 januari 2017 gldt n vrruimd vrijstlling voor schnkingn di vrband houdn mt d financiring van n ign woning. D vrijstlling gldt tot n bdrag van Voor dz vrijstlling is gn bpaald familirlati tussn schnkr n vrkrijgr nodig. Wl gldt dat d vrkrijgr 18 jaar of oudr, maar nit oudr dan 40 jaar mot zijn. Ht bdrag van wordt vrmindrd mt rdr togpast vrhoogd vrijstllingn, voor zovr ht gaat om schnkingn van oudrs aan kindrn voor d ign woning of d studi van hun kind. Lning aan kindrn voor ign woning D rnt voor n hypothklning is aftrkbaar als d lning volldig wordt afglost. Dat gldt ook voor lningn van andr gldvrstrkkrs dan bankn, zoals lningn van oudrs aan hun kindrn. En lning van andr gldvrstrkkrs mot nu nog via n opgaaf lning ign woning bij d Blastingdinst wordn gmld. In d tokomst gaat dat via d aangift inkomstnblasting. Wannr oudrs (n dl van) d bnodigd financiring aan hun kindrn lnn, kan dat voor bid partijn gunstig zijn. D oudrs ontvangn n hogr rnt dan op n spaarrkning haalbaar is n d kindrn btaln wllicht mindr rnt dan zij aan d bank zoudn motn btaln. Lt op! En t lag rnt kan als n schnking voor d schnkblasting wordn aangmrkt. D lning kan gcombinrd wordn mt n (jaarlijks) schnking aan d kindrn, bijvoorbld door gbruik t makn van d jaarlijks vrijstlling van D kindrn kunnn d schnking gbruikn om d rnt of d aflossing t btaln. Ervn En god tstamnt kan hlpn om bij ovrlijdn blasting t bsparn. Soms wordt gkozn voor ht vrschuivn van rfblasting in plaats van bsparn van rfblasting. En moglijk rdn hirvoor is dat ht gld vastzit, bijvoorbld in n huis of in blggingn. Ht kan fiscaal gunstig zijn om ook d klinkindrn t latn rvn, bijvoorbld door n lgaat op t nmn in ht tstamnt. En klinkind kan van zijn grootoudrs n bdrag van (2015) blastingvrij rvn. Tip! Hft u n tstamnt? Laat ns controlrn of ht nog actul is n nog past bij uw huidig situati. Hft u gn tstamnt, ovrwg dan om n tstamnt op t stlln. Huwlijks voorwaardn D wttlijk rgling van d vrmognsrchtlijk gvolgn van n huwlijk is d gmnschap van godrn. Bid chtgnotn zijn voor d hlft grchtigd tot ht gmnschapplijk vrmogn. Wi van d wttlijk rgling wil afwijkn, mot huwlijks voorwaardn afsprkn. Huwlijks voorwaardn knnn vaak n bpaling ovr priodik vrrkning van d inkomstn. Daar is vaak aan togvogd dat ht rcht op vrrkning vrvalt als nit binnn n zkr trmijn is vrrknd. In d praktijk vindt priodik vrrkning tijdns ht huwlijk vrijwl nooit plaats. Mocht ht huwlijk strandn, 26

7 dan kan ht nit vrrknn rto lidn dat ht total vrmogn wordt vrdld alsof r n gmnschap van godrn was. Wi dat wil voorkomn dot r god aan voor ht ind van ht jaar ht inkomnsovrschot t vrdln. Tip! Controlr uw huwlijks voorwaardn op ht bstaan van n vrrknbding. Als uw voorwaardn n vrrknbding bvattn, vor ht dan uit n stl n vrrkning op. Box 3 Schuldn komn in mindring op ht vrmogn in box 3. Dat gldt chtr nit voor blastingschuldn, omdat dz uitdrukklijk zijn uitgzondrd. Alln rfblastingschuldn kunnn als schuld in box 3 wordn opgvord. Door blastingschuldn voor d jaarwissling t btaln kan n hogr blastinghffing in box 3 wordn voorkomn. Wi vrwacht dat hij blasting mot (bij) btaln kan d Blastingdinst vragn om n voorlopig aanslag of n aangift indinn n d aanslag voor d pildatum btaln. Is ht vrzok uitrlijk 8 wkn voor ht ind van ht jaar gdaan, maar hft d Blastingdinst nog nit of t laat gragrd op ht vrzok, dan mag toch rkning ghoudn wordn mt ht nog nit btaald bdrag als schuld. Tip! Er gldn divrs vrijstllingn in box 3, bijvoorbld voor gron blggingn. Ht kan aantrkklijk zijn om blast vrmogn om t zttn in vrijgstld vrmogn. U profitrt dan ook van n xtra hffingskorting in box 1 van 0,7% van d waard van d vrijgstld blggingn. Wijzigingn box 3 Ht kabint wil d rgling van blastinghffing in box 3 aanpassn pr 1 januari Voor blast vrmogns van tot gaat n fictif rndmnt van 4,7% gldn. Bovn wordt ht fictiv rndmnt zlfs 5,5%. In di gvalln loont ht d moit om op zok t gaan naar altrnativn. Dat kan d ign BV zijn, maar r zijn ook andr optis zoals d vrijgstld blggingsinstlling (VBI). Tip! Is uw vrmogn in box 3 hogr dan n is ht rndmnt laag, dan kan ht voordligr zijn om t blggn via d ign BV of n VBI. Zorgvrzkring Idr jaar vrandrn d prmis voor d zorgvrzkring. Ht vrplicht ign risico gaat van 375 in 2015 naar 385 in Omdat u door ht vrplicht ign risico toch al d nodig kostn voor ign rkning mot nmn, is ht t ovrwgn om ht ign risico t vrhogn. Ga na of uw huidig vrzkraar wl d juist aanbidr is voor u. Vl zorgvrzkraars knnn n voordligr intrntvariant. Ovrstappn kan zondr risico want voor d basisvrzkring hbbn vrzkraars n accptatiplicht. Ga ook na of uw aanvullnd vrzkring wl nodig is. Lt op! Voor aanvullnd pakkttn hbbn d zorgvrzkraars gn accptatiplicht. Giftn Giftn aan ht algmn nut bognd instllingn n aan stunstichtingn SBBI zijn aftrkbaar voor d inkomstnblasting. D giftn motn wl mr bdragn dan 1% van ht vrzamlinkomn van u n uw fiscal partnr samn. D drmpl bdraagt minimaal 60. D total aftrk kan nit hogr zijn dan 10% van ht gzamnlijk vrzamlinkomn. Tip! Vanwg d aftrkdrmpl kan ht raadzaam zijn uw gpland giftn voor tw jaar t bundln n in één jaar t don. Als u gdurnd n rks van jarn grotr giftn dot aan dzlfd instlling, is ht voordligr om dit t don in d vorm van n priodik uitkring. D aftrkdrmpl gldt namlijk nit voor drglijk giftn als d looptijd tn minst vijf jaar bdraagt n r n schnkingsakt is opgmaakt. Lt op! Priodik giftn zijn ook aftrkbaar zondr drmpl als z gdaan wordn aan vrnigingn di 25 of mr ldn hbbn n di nit vnnootschapsblastingplichtig zijn. Voor giftn aan culturl instllingn gldt n vrmnigvuldigingsfactor, waardoor d aftrkpost grotr uitvalt. D vrmnigvuldigingsfactor is 1,25 voor particulirn n 1,50 voor bdrijvn di ondr d vnnootschapsblasting valln. TEN SLOTTE Maak n lijstj van all zakn n aandachtspuntn voor 2015 n 2016 om t controlrn of alls op tijd is grgld. Dnk aan ht tijdig indinn van aanvragn, ht vastlggn van gmaakt afsprakn n drglijk. Pak r uw lijstj van voorgaand jarn bij om t voorkomn dat u its vrgt. Maak n lijstj mt actipuntn voor di zakn di u zkr nog in 2015 mot afwrkn. Howl bij d totstandkoming van dz uitgav d grootst moglijk zorgvuldighid is btracht, bstaat d moglijkhid dat bpaald informati na vrloop van tijd vroudrd of nit mr juist is. Dit kan tn gvolg van (aanpassing van d) rglgving di bknd is gwordn na ht opmakn van dz uitgav. Voor topassing in individul gvalln radn wij u aan contact mt ons op t nmn. 37

8 Ht is prttig ondrnmn als u wt waar u aan to bnt accountancy of blastingadvis? nm nu contact op voor n afspraak! Accountancy Administratis Fiscal zakn Bdrijfsadvizn

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012 Informatibulltin Uw PGB-AWBZ in 2012 In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1 Tarivn 2012 2 Eign bijdrag 3 Apart bankrkning 4 Gn contant btalingn 5 Bmiddlingskostn 6 Vrgodingnlijst

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2013 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen Tips voor huisignarn m balingsproblmn ur h c o r b z In d u ips om vind balingsvnullmn prob n ls voorkomknun don u wa u och m als u r n krijg. mak Drig u als huisignaar in d financiël problmn komn, bijvoorbld

Nadere informatie

This article from Familie & Recht is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker

This article from Familie & Recht is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker This articl from Famili & Rcht is publishd by Boom juridisch and mad availabl to anonim bzokr DOI: 10.5553/FnR/.000017 Samnlvingsovrnkomstn in d notariël praktijk Ptra Kuik, Prof. dr. Wndy Schrama n Prof.

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie