Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet"

Transcriptie

1 Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13

2 Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Inhoud Pagina 1. Inliding 1 2. Kadrs 2.1 Sociaal akkoord 2.2 Landlijk n rgionall lokal kadrs 2.3 Financiël kadrs 3. Visi 3.1 Wrkgvrsdinstvrlning 3.2 Tolidingsprocs: signalring, intak n diagnos 3.3 Dolgropn 4. Tot slot: ho brngn w d vrbindingn op ht sociaal domin in d praktijk? 14

3 1. Inliding Dz nota bvat d visi van d gmntn Maassluis, Schidam n Vlaardingn op d togang tot ht sociaal domin n d invoring participatiwt. In dz visinota is d uitkomst van d ambtlijk confrnti van 21 fbruari vrwrkt. In d confrnti warn vrtgnwoordigrs vanuit d vrschillnd dominn n uit d vrschillnd gmntn aanwzig. Dz nota bstaat uit d volgnd ondrdln: 1. W gaan rst in op (a) d inhoudlijk kadrs (landlijk, rgionaal n lokaal) n (b) d financiël kadrs waarbinnn dz visi is ontwikkld. 2. Vrvolgns bschrijvn w d visi op d invoring van d participatiwt n d togang tot ht sociaal domin. W gaan in op d volgnd thma's: - D wrkgvrsbnadring. - Ht tolidingsprocs: signalring, intak n diagnos. - D vrschillnd dolgropn in ht sociaal domin; w bsprkn achtrnvolgns d volgnd dolgropn: Bovnkant1 rgulir, , Bschut wrk, Zorg n activring n Zittnd bstand SW. 3. Tot slot gaan w in op ht ons inzins blangrijkst nog op t lossn vraagstuk. Aanvanklijk was dit d dolgrop loondispnsati. In ht Sociaal Akkoord is afgsprokn om loondispnsati nit door t vorn. Daarom is gkozn voor d bnaming Dat hft btrkking op d prcntags loonwaard van d btrokknn in d dolgrop (vrdinvrmogn van 40% tot 80% van ht WML).

4 2. Kadrs 2.1 Sociaal akkoord Ht kabint n d social partnrs stmdn onlangs in mt d maatrgln in ht Sociaal Akkoord. Ht Sociaal Akkoord hft blangrijk gvolgn voor d afsprakn di zijn gmaakt in ht huidig Rgrakkoord, mt nam tn aanzin van d Participatiwt. D prciz matriël gvolgn wordn d komnd maandn door ht kabint uitgwrkt. W nomn hirna d rlvant maatrgln: O Wrkgvrs n wrknmrs hbbn afgsprokn om op trmijn structurl arbidsghandicaptn aan ht wrk t hlpn. D ovrhid hlpt mnsn xtra aan ht wrk. Als di jaarlijks aantalln nit wordn ghaald, zal r gbruik wordn gmaakt van n quotumrgling. Ht huidig afgsprokn quotum van 5% vrvalt. O O Er komn 35 rgional Wrkbdrijvn di zorgn dat mnsn mt n arbidsbprking bij rgulir wrkgvrs aan ht wrk gaan. Dz Wrkbdrijvn - waarin gmntn n social partnrs samnwrkn - wordn d niuw schakl tussn wrkgvrs n mnsn mt n arbidsbprking. D Wrkbdrijvn zorgn voor bgliding op d wrkplk n bpaln, in samnspraak mt d btrokkn wrkgvrs, d loonwaard van wrknmrs. D Wrkbdrijvn organisrn vanaf 1 januari 2015 plkkn bschut wrk voor mnsn mt n arbidsbprking. Vrknd zal wordn of d kuring van wrknmrs door één organisati kan plaatsvindn, di gvormd wordt uit d samnvoging van UWV n CIZ. Pr is r gn niuw instroom in d WSW mr (was 2014). Mnsn di nit mr in d WSW kunnn instromn kunnn brop don op ht wrkbdrijf voor bgliding naar wrk. Ht zittnd bstand WSW blijft ondr ht huidig wttlijk WSW-rgim valln. D inzt is om zovl moglijk plaatsn voor WSW-rs bij rgulir wrkgvrs t organisrn. D in d voornmns opgnomn moglijkhid van loondispnsati vrvalt. Wrkgvrs btaln d wrknmrs volgns d CAO voor hun bdrijf n krijgn ht vrschil tussn d vastgstld loonwaard n ht wttlijk minimumloon van d ovrhid trug, in d vorm van loonkostnsubsidi. D Wajong blijft wl bstaan, maar alln voor jongghandicaptn di nooit zulln kunnn wrkn. D Wajong is pr (was 2014) alln nog toganklijk voor mnsn di volldig n duurzaam gn arbidsvrmogn hbbn, idr 5 jaar vindt r n hrkuring plaats. Ht zittnd bstand Wajong wordt hrkurd; mnsn mt arbidsvrmogn kunnn brop don op d gmnt voor n uitkring nlof ondrstuning bij r-intgrati (dz mnsn komn ondr ht bijstandsrgim t valln).

5 2.2 Landlijk n rgionall lokal kadrs Ht landlijk kadr zal primair wordn gvormd door d Participatiwt, waarvan ht d bdoling is dat dz ingaat pr 1 januari D blangrijkst aspctn van d Participatiwt, na ht Sociaal Akkoord, zijn: D Participatiwt is n samnvoging van d WWB, WSW n n dl van d Wajong. Pr 2015 is d Wajong alln toganklijk voor volldig n duurzaam arbidsongschiktn. Instroom in d WSW stopt pr 1 januari Op trmijn zijn r middln bschikbaar voor structurl wrkplkkn bschut, afgstmd op 100% WML. Er komt n fficincykorting op d rijksvrgoding voor ht zittnd bstand van d WSW. In n aantal jarn daalt d rijksbijdrag pr WSW-r van naar Er komt n xtra bzuiniging op ht Participatibudgt van 93 mln. pr jaar (28%). Ht budgt gaat van 1,6 mld. naar 500 mln. Naast invoring van d Participatiwt (vrdr t nomn PW) krijgn d gmntn op ht sociaal domin ook t makn mt: D dcntralisati van AWBZ takn in d WMO. Dcntralisati van d Jugdzorg, D wt Passnd Ondrwijs. D cntral gdacht achtr d niuw wtgving, di ook tot uitdrukking komt in d vrschillnd (visi)documntn di al door Schidam, Maassluis n Vlaardingn zijn gschrvn, is: * Idrn dot m. D zlfrdzaamhid van d burgr wordt maximaal gfacilitrd n gstimulrd. Burgrs zijn samn mt hun ntwrk vrantwoordlijk voor god ondrstuning, god gzondhid n activ dlnam aan d maatschappij. Bij n hulpvraag mot d burgr in rst instanti zijn ign ntwrk aanborn. Waar ht cht nodig is blijft r ondrstuning vanuit d ovrhid. Ht uitgangspunt is één huishoudnlgzin, één plan, één rgissur. Dit vrgt ook één budgt n één vrantwoordlijk van ovrhidszijd. Er komt hirdoor n ind aan d praktijk waarbij vl hulpvrlnrs langs lkaar hn wrkn bij d ondrstuning van één gzin. Binnn n ktn komt r n totaalaanbod voor d kwtsbar burgrs1 gzinnn. Bijlag 2 bvat n ovrzicht van dz documntn van Maassluis, Schidam n Vlaardingn.

6 O Er wordt ingzt op social cohsi in d wijk. Mn volt zich btrokkn bij lkaar. Er wordn niuw vrbindingn gzocht tussn inwonrs, organisatis, bdrijvn n gmntn. 2.3 Financiël kadrs W gaan nu in op d financiël kadrs n d ontwikkling van d cliëntaantalln. Dit zijn d kadrs uit ht Rgrakkoord. Moglijk wijzign di naar aanliding van d uitwrking van d Sociaal- Akkoord-maatrgln. Ht is nog nit bknd of n zo ja in wlk mat z gaan vrandrn. Daarom gaan w nu nog uit van d cijfrs zoals di ziin opgnomn in d huidig Riiksbgroting! W hbbn d landlijk cijfrs vrtaald naar ht nivau van d NWN-gmntn. Tabl l: vrwacht ontwikkling ongdld R-intgratibudgt NWN-totaal Bron: min SZW Tabl 2: totaal aantal klantn 2012 Gmnt WW6 Wajong WSW Maassluis Schidam Vlaardingn Totaal O54 Bron: CBS In bijlag 1 hbbn w dit pr gmnt uitgwrkt.

7 Tabl 3: ontwikkling klantnaantalln in NWN~ Bron: CBS Hiruit lidn w ht volgnd af: O Ht totaal bschikbar budgt voor r-intgrati nmt af van 54,80 mln in naar 29,17 mln in O D klantnaantalln voor d gmntn (in d PW) lopn glidlijk op. Op d langr trmijn zijn d vrandringn fors. Ook komn r mr Nuggrs, waarvoor d gmntn vrantwoordlijk zijn. Er is rkning ghoudn mt n vrdubbling van ht aantal Wajongrs tot 2055 bij ongwijzigd blid. Er is vrdr van uit ggaan dat bij ongwijzigd blid d tonam van ht aantal Wajongrs lidt tot n bprkt daling van ht aantal WWB-rs (dls communicrnd vatn). D WSW wordt ondr d Participatiwt ovr n priod van ruim 20 jaar (natuurlijk uitstroom) afgbouwd tot nul. Ht aantal Wajongrs gaat omlaag tot 113" van ht oorspronklijk vrwacht aantal in D mnsn di nit in n rgling komn, wordn Nuggr bij d gmnt. D tonam van ht totaal aantal uitkringsgrchtigdn hft t makn mt d autonom groi van d Wajong di dls wordt vrlgd naar d Participatiwt. Indin d mnsn mt vrdincapacitit di nu in d Wajong zittn rds pr 2015 cq na hrkuring ovrgaan naar d Participatiwt (zoals afgsprokn in ht Sociaal Akkoord), zal d fitlijk afnam van d Wajong vl snllr gralisrd wordn.

8 3. Visi 3.1 Wrkgvrsdinstvrlning En van d blangrijkst voorwaardn voor ht slagn van d invoring van d Participatiwt is ht tot stand brngn van n uitstknd wrkgvrsdinstvrlning. W willn n partnrschap aangaan mt wrkgvrs, maar tglijkrtijd z d vrantwoordlijkhid latn voln om mr t don voor mnsn mt n grot afstand tot d arbidsmarkt. Ook zulln w d samnwrking tussn ovrhid, ondrwijs n ondrnmingn vl strkr motn gaan stimulrn. D ovrhid hft hir n blangrijk rgissrnd taak in. Uitgangspunt bij wrkgvrsdinstvrlning c.q. bij d wrkgvrsbnadring is ht vanaf ht bgin btrkkn van wrkgvrs bij d ontwikkling n uitvoring van ht blid, vanuit d gdacht dat wrkgvrs n gmnt op dit thma n gzamnlijk vrantwoordlijkhid hbbn n hirbij glijkwaardig, als partnrs, optrkkn. Ht idaal is dat bid partijn (wrkgvr n gmnt) r btr van wordn (win-win), wat btknt dat d gmnt nit alln haalt, maar ook brngt. Vrtrkpunt van (d inrichting van d) wrkgvrsdinstvrlning is ht (nog t ontwikkln) arbidsmarktblid. Hirto brngn w d huidig n tokomstig vraag op d arbidsmarkt in bld. Op basis van dz analys wordt n stratgi, waarondr d wrkgvrsbnadring, uitgwrkt om d afstmming van vraag n aanbod t ontwikkln n t stimulrn. Dat vraagt om n intnsiv samnwrking tussn Social Zakn, Economisch Zakn n Ondrwijs. Kortom, w willn arbidsmarktblid ontwikkln, waar d wrkgvrsbnadring ondrdl van uit maakt. 0 D wrkgvrsbnadring vrschilt pr typ wrkgvr: - groot n landlijk wordn bovnrgionaal (o.a. WSPR, Locus) of landlijk bnadrd; - klin n middlgroot wordn lokaal1 subrgionaal bnadrd. D wrkgvrsbnadring is n gmntbrd activitit. Dus nit alln vanuit ht domin Wrk, Inkomn n Zorg. Ht gaat om intgraal accountmanagmnt richting d wrkgvr. Wrk n inkomn is daar n ondrdl van. Dsalnittmin is ht acquirrn van wrkplkkn n blangrijk ondrdl van d wrkgvrsbnadring. Tw blangrijk instrumntn voor ht acquirrn van wrkplkkn zijn: - Social rturn on invstmnt (SROI). SR01 wordt opgnomn in ht (gmntbrd) inkoopblid. D uitvoring van SROI, d.w.z. ht makn van n match tussn wrkgvr n cliënt, zit bij Wrk n Inkomn.

9 - D afsprakn mt wrkgvrs in ht sociaal akkoord om op trmijn structurl arbidsghandicaptn aan ht wrk t hlpn (op straff van ht alsnog invorn van n quotringsrgling als d jaarlijks aantalln nit wordn gralisrd). Succsvoll uitvoring van dz instrumntn maakt n hoogontwikkld wrkgvrsbnadring noodzaklijk. Daarnaast bogn w dat d profssionals ook d ambiti hbbn om wrkzokndn primair dirct rgulir t plaatsn. Voorstl: W willn n partnrschap aangaan mt wrkgvrs. Wrkgvrs motn zich vrantwoordlijk willn gaan voln voor arbidsghandicaptn n mnsn mt n afstand tot d arbidsmarkt. Wrkgvrs zulln alln brid zijn hir mdwrking aan t vrlnn als z hir ondrstuning vanuit d ovrhid bij krijgn. Bijvoorbld door z één aansprkpunt t bidn, d cliënt op d wrkvlor t bglidn (jobcoach), flxibl inzt van prsonn (bijvoorbld dtachring) n zo min moglijk administrativ rompslomp. 3.2 Tolidingsprocs: signalring, intak n diagnos Bij toliding gaat ht mt nam om d voorkant van ht procs, waar (potntiël) cliëntn binnn komn. Ht tolidingsprocs bstaat uit signalring, intak n diagnos n richt zich op ht hl social domin, dus nit alln Wrk & Inkomn, maar ook Zorg1 Participati~WMO. Ht vrbindn van wrk, zorg n wlzijn in ht tolidingsprocs zin w als n ssntiël voorwaard voor ht kwalitatif n kwantitatif op ord brngn van ht sociaal domin. In dz vrbinding ligt n blangrijk dl van d slutl om mt all kortingn van ht Rijk om t kunnn gaan. Andrs wordt d dinstvrlning aan d burgr onbtaalbaar n zijn w nit mr in staat om burgrs di dinstvrlning t bidn di zij nodig hbbn om aan d samnlving t kunnn mdon. Daarnaast kunnn w d kwalitit van d dinstvrlning vrbtrn door bij vrschillnd vormn van dinstvrlning vanuit d gmnt n vanuit andr publik instllingn mr t zokn naar intgralitit, ht voorkomn van dubblingn n d vrschillnd klantprocssn lkaar t latn vrstrkn in plaats van t blmmrn. Tot slot wordn gmntn mt d dcntralisati van d social rglingn 'd' ovrhidslaag di vrantwoordlijk is voor ht blid n d uitvoring van ht sociaal domin. Wij zijn nit mr slchts d uitvordrs van vrschillnd landlijk wttn n rglingn, maar wij zulln vanuit n cntral visi op ht sociaal domin n onz rol n taakopvatting als gmnt motn bpaln ho ht blid n d uitvoring wordn ingricht. Kortom, d wttn n rglingn bpaln nit mr ho ht blid n d uitvoring ruit zijn, maar onz ign intgral visi op ht ghl social domin.

10 Blangrijk uitgangspuntn voor d vormgving n inrichting van ht social domin: Intgraal ovr all lfgbidn. Bsparingn tot 50% op ondrstuning n activring. Zlfrdzaamhid n wdrkrighid van burgrs. Vangnt voor mst kwtsbar bwonrs. En samnhangnd n uniform procs mt Wrk n Inkomn, Maatschapplijk Organisatis, CJG, ZAT, huisartsn, KCCIWmo lokt = instrumnt. Ht tolidingsprocs willn w op basis van dz kadrs op d volgnd manir gaan organisrn: D gmnt hft n vrantwoordlijkhid om d participati n zlfrdzaamhid van burgrs t bvordrn. Nit idrn is van ondrstuning van d ovrhid afhanklijk. Ht strvn is dat w d schaars middln alln in gaan zttn voor di mnsn di d ondrstuning van d ovrhid daadwrklijk nodig hbbn. Tvns zokn w tlkns naar d mst godkop n dolmatig oplossing. Om di rdn hantrn w n gstaffld systm. - Uitgangspunt is dat burgrs ign vrantwoordlijkhid hbbn om t participrn n zlfstandig in hun ondrhoud t voorzin. - Indin z daar nit to in staat zijn, is d famili, d naast omgving of andr ntwrkn aan zt om mnsn daarbij t hlpn. Bij ondrstuning door andr ntwrkn kan bijvoorbld gdacht wordn aan school n huisarts. - Voor zovr gbruik gmaakt mot wordn van ondrstuning door d gmntn, is d dinstvrlning zovl moglijk lan gorganisrd. Voor zovr wij gbruik kunnn makn van zakn als -dinstvrlning n -diagnos n dinstvrlning op afstand (bv n KCC), zulln wij dat don. - D ovrhid blijft vrantwoordlijk voor ht zovl moglijk (dls) latn wrkn van mnsn mt n grot afstand tot d arbidsmarkt. D markt zal dz mnsn nit volldig kunnn absorbrn. - Individul hulpvrlning is kostbaar n nit in all gvalln ffctif. Daarom makn w gbruik van gropsgwijz dinstvrlning. Er zijn bijvoorbld god rvaringn mt ht gropsgwijs zokn naar wrk. - Voor zovr wl individul ondrstuning nodig is, ontvangt d klant individul ondrstuning via gschidn klantprocssn. Door topassing van gschidn klantprocssn kan dolmatighid wordn gralisrd door standaardisring n

11 schaalvrgroting. Ht gaat vooral om klantn mt btrkklijk nvoudig problmatik n singl problm klantn. Dat laat onvrlt dat w d profssionals willn trainn in ht multidisciplinair kijkn. Zo nodig zttn w vanuit andr disciplins ondrstuning in. Maar d btrokkn profssional blijft cntraal n intgraal vrantwoordlijk n zorgt voor d vrbinding. - In bpaald situatis is bij d klant sprak van complx problmatik n multiproblmsituatis. D ondrstuning is dan multidisciplinair n zovl moglijk gïntgrrd c.q. op lkaar afgstmd. Naast mlding door n burgr zlf is r ook sprak van zgn. "zorgmijdrs". Signalringsntwrkn voor zorgmijdrs zijn: - Mlding door famili, burn n buurtbwonrs. - Mlding door profssionals: op straat, bij n instanti of op school. Dz wrkwijz stlt hog isn aan d profssionals aan d voorkant van ht procs. Onz ambiti is dat dz profssionals in staat zijn om rds in n vrog stadium t signalrn om wat voor 'soort' klant ht gaat, zodat hijlzij zo snl moglijk op ht juist spoor wordt gplaatst. Voorts zulln d profssionals ondrstund wordn mt n adquat ICT-omgving, zodat zij tlkns volldig op d hoogt zijn ovr wlk vntul andr dinstvrlning richting d klant loopt. Mt ht oog op d dolmatighid, vindt d dinstvrlning grotndls cntraal binnn d gmntlrgio plaats. Bij mnsn mt n grot afstand tot d arbidsmarkt n multiproblmatik wordt d dinstvrlning dichtr bij huis gorganisrd.%aatwrk is nodig. D wijk staat daarbij cntraal D diagnos kan in d wijk plaatsvindn (bijvoorbld ht kukntaflgsprk), om op di manir n totaalbld t krijgn van d problmatik van d cliënt n daarbij n passnd oplossing t vindn, mt inzt van d naast omgving van d cliënt. Voor dz gropn wordt gbruik gmaakt van intrdisciplinair tams, di rop gricht zijn om brd naar vraagstukkn t kijkn. 6 Dit btrft cliëntn mt problmn op mrdr lvnstrrinn, bijvoorbld naast gn wrk ook n zorgvraag, schuldn, tc. Mrdr partijn zoals gmntn maar ook maatschapplijk organisatis n zorginstllingn bidn dz cliëntn ondrstuning.

12 D nu volgnd figuur laat ht ondrschid zin tussn ht tolidingsprocs voor singl problm cliëntn n multi problm cliëntn. -1 I I Plan van 1 I itstroom Uits troon? 3.3 Dolgropn Dolgrop Bovnkantl rgulir (vrdinvrmogn 80% tot 100%) Ht gaat bij d dolgrop Bovnkantl rgulir om gropn di zlfstandig aan d slag kunnn in n rgulir baan. Uitgangspunt voor dz dolgrop is dat dz mnsn zlfstandig hun wg naar d arbidsmarkt wtn t vindn. Krnbgrippn voor dz dolgrop zijn: ign vrantwoordlijkhid n n trugtrdnd ovrhid. Voor d klantgrop Rgulir makn w ondrschid tussn d instroom n ht zittnd bstand. Voor wat btrft d instroom vindt n strng slcti plaats aan d poort. Dol is namlijk om instroom in d uitkring zovl als moglijk t voorkomn. Waar nodig wordt n " instrumnt" ingzt, zoals gropstraining Mnsn hbbn n ign vrantwoordlijkhid om t voorzin in d ign bstaansmiddln n wordn gstimulrd om zlfstandig op zok t gaan naar wrk. Aan d voorkant van ht procs zulln w mnsn snl duidlijk makn dat naast rchtn ook bpaald plichtn bstaan, waarondr n tgnprstati voor d uitkring. Zoals w hirvoor rds zagn, is r in d tokomst substantil mindr budgt bschikbaar. W hbbn daarom d ambiti om dz grop zo klin moglijk t houdn, door middl van prvnti n handhaving. Wat btrft ht zitfnd bstand gldt dat r zo min moglijk onthffing van d arbidsplicht is. Er blijvn chtr gropn mt n btrkklijk kort afstand tot d arbidsmarkt, di om social rdnn onthffing kunnn krijgn van d arbidsplicht. Van dz gropn zulln w n vorm van tgnprstati vragn in ruil voor d uitkring, dan wl zij gaan in dltijd aan ht wrk, rkning

13 houdnd mt hun social vrantwoordlijkhdn. Op dz manir willn w voorkomn dat d afstand tot d arbidsmarkt van dz grop na afloop van d onthffing vrdr is opglopn Dolgrop mt n vrdinvrmogn van 40% tot 80% O O O Dz dolgrop is n blangrijk klantgrop in ht kadr van d Participatiwt. D focus vanuit ht domin Wrk n Inkomn komt vooral op dz grop t liggn. Hir ligt voor d komnd jarn d grootst opgav voor d gmntn. Ht gaat om d grop mt n vrdinvrmogn van tussn d 40% n 80%. Ht gaat dls om mnsn di voorhn n WSW-indicati ontvingn. D r-intgratimiddln zulln vooral op dz grop ingzt gaan wordn. Ht idaal is dat dz mnsn zovl als moglijk rgulir aan d slag gaan. D gmnt crërt hirto d voorwaardn. Dat kan btknn dat bgliding wordt gbodn, dat d wrkplk wordt aangpast, dat r hulpmiddln wordn vrstrkt n drglijk. D wrkgvr kan salaris btaln ondr ht minimumloon, in ovrnstmming mt ht vrdinvrmogn van btrokknn. D gmnt vult ht salaris aan (vanuit ht inkomnsdl) tot aan n bdrag tussn ht sociaal minimum n ht minimumloon. D gmnt zt gn langdurig r-intgratitrajctn mr in. Soms kan ht nodig zijn dat mnsn n kort cursus volgn of its drglijks, maar dit stds gricht op n zo snl moglijk plaatsing op n rgulir wrkplk. D wrkplkkn zijn naast ht sc hbbn van wrk ook van blang voor d ontwikkling van mnsn. Ht dol blijft altijd dat dz mnsn stappn zttn op d participatiladdr n uitindlijk zlfstandig n rgulir aan d slag gaan. Ht is chtr nit d vrwachting dat d volldig grop rgulir aan d slag kan. W makn bij dz dolgrop qua aan t bidn dinstvrlning daarom n ondrschid tussn: - D dolgrop zondr ontwikklingspotntil, waarvan d vrwachting is dat dz in princip nit rgulir aan d slag kan c.q. lastig dirct t plaatsn is bij wrkgvrs (prmannt loonwaardbprking). Voor dz (sub)dolgrop zulln w daarom ook ht instrumnt van (individul of grops)dtachring in gaan zttn. Dz mnsn staan dan op d loonlijst van d uitvoringsorganisati n ontvangn n salaris tussn sociaal minimum n wttlijk minimumloon. D wt laat ht in spcifik omstandighdn ook to dat r tijdlijk gwrkt wordt mt bhoud van uitkring. - D dolgrop mt (mr) ontwikklingspotntil/ -prspctif di op trmijn wl n rgulir baan zoudn motn kunnn vindn (tijdlijk loonwaardbprking). Ht is god dnkbaar dat in d praktijk ht ondrschid tussn 40% tot 60% n 60% tot 80% lastig t makn is. Pr individu zal stds naar ht ontwikklprspctif gkkn motn wordn.

14 Wrkplkkn n vacaturs gaan w voor dz dolgrop acquirrn via d wrkgvrsbnadring. D gmntn hbbn hirin n spcial vrantwoordlijkhid. Zij zulln ht god voorbld motn gvn n zovl als moglijk gmntlijk wrkplkkn motn rsrvrn voor mnsn vanuit d grop Daarnaast wordt ht instrumnt SR01 ingzt om dz mnsn aan d slag t hlpn. D grop nuggrs zal ondr d Participatiwt tonmn. Sommig gropn di vrogr in d WSW of d Wajong stroomdn, hbbn ondr d PW gn rcht mr op n uitkring. Gmntn hbbn voor dz grop n vrantwoordlijkhid. D dinstvrlning n ondrstuning kunnn vanuit ht ongdld r-intgratibudgt wordn btaald. Voor zovr door dz gropn n brop op d gmnt wordt gdaan, wordt d hirvoor gformulrd staffl ghantrd n wordt n kostn n batn afwging gmaakt Dolgrop Bschut wrk (vrdinvrmogn 0% tot 40%) O D klantgrop Bschut bstaat uit mnsn di n vrdinvrmogn hbbn van tussn d nul n vrtig procnt. Zij zijn nit in staat om in n rgulir omgving productiv arbid t vrrichtn. Gmntn krijgn ondr d Participatiwt middln om bschutt arbidsplkkn in t richtn n d btrokknn t btaln op minimumloonnivau. Ht is nu nog onbknd in hovrr gmntn hir in d tokomst blidsvrijhid in hbbn. D mnsn di nu n WSW dinstvrband hbbn bhoudn hun rchtn conform d WSW CAO. Er zit n grijs gbid tussn dz dolgrop n d dolgrop Zorg n activring. Er ligt vanuit dz dolgrop daarm ook n vrbinding mt wlzijn n zorg. Gmntn wordn ondr d WMO immrs vrantwoordlijk voor d dagopvang n bgliding. D grop Bschut zal voor n dl ovrnkomn mt d dolgrop van d dagopvang n d bgliding. W willn daarom één gmnschapplijk (WMO n Participatiwt) visi vanuit d gmnt ontwikkln op d grop mnsn di gn of zr bprkt productiv arbid kunnn vrrichtn n di al dan nit afhanklijk zijn van n uitkring vanuit d Participatiwt Dolgrop Zorg n activring O D dolgrop Zorg n activring hft rcht op n uitkring, maar is nit in staat om aan ht wrk t komn of (op kort trmijn) op t schuivn op d trdn van d participatiladdr. Ondrschid tussn dz dolgrop n d dolgrop Bschut wrkn is dat d dolgrop Zorg n activring nit in staat is om productif t wrkn (d.w.z. minimaal 20% van ht WML t vrdinn). In dz grop zittn ook d mnsn di in aanmrking komn voor arbidsmatig dagbstding n dagopvang. Dz klantn gaan w activrn via d wijkaanpak, waar zij wordn aangsprokn op hun burgrschap. Dit kan nit zondr profssionl bgliding ook al willn w hirdoor zovl

15 moglijk mnsn uit dz dolgrop gaan mobilisrn. W hbbn d ambiti om n dl van dz grop in t zttn voor vrijwilligrswrk. Daarnaast willn w voor dz grop d ign social ntwrkn (famili, knnissn, wijk, buurt) zovl als moglijk activrn, zodat zij mindr afhanklijk wordn van d ovrhid n mr gbruik makn van d mnsn in d ign omgving. D gmnt trdt hirbij vooral op als rgissur. Glt op d bprkt middln di d gmnt hft, wordt in dz dolgrop nit gïnvstrd vanuit ht participatibudgt. Daar waar middln nodig zijn, wordt vooral gkkn naar moglijkhdn bij andr voorziningn, zoals o.a. d GGZ n d AWBZNVMO Dolgrop Zittnd bstand SW Ht zittnd bstand SW bhoudt d huidig CAO-rchtn. D uitstroom naar rgulir wrk is naar vrwachting nihil. Dat, trwijl voor dz grop hog kostn motn wordn gmaakt tn last van ht participatibudgt n tglijkrtijd fors is bzuinigd op d btrffnd rijksvrgoding. Om t vrmijdn dat na invoring van d Participatiwt (ht grootst dl van) ht rstrnd budgt naar dz dolgrop gaat, zijn (ntto) kostnbsparingn op dz grop noodzaklijk. Dz willn wij op d volgnd manir ralisrn: Ht vrlagn van d kostn, door bijvoorbld huisvstingslastn, bgliding n ovrhad naar bndn t brngn. Vrdr is van blang d loonkostnontwikkling van dz grop zovl moglijk in d hand t houdn. Ht vrhogn van d opbrngstn. D opbrngstn kunnn w -idalitr- vrhogn door ht volgnd t don: - Ht vrgrotn van ht arbidspotntil n d arbidsproductivitit van Sw'rs, dus zovl moglijk SW-rs zo hoog moglijk op d laddr, door z zovl moglijk "van binnn naar buitn" t bglidn. Om ht (ontwikk1)potntii van ht zittnd SW bstand t kunnn bpaln, zal via n tots lk SW'r ingdld wordn in d dolgropladdr. Voor SW'rs mt ontwikklpotntil gaan w n plan makn ho w dit potntil zovl als moglijk kunnn bnuttn. - W willn god dals sluitn mt wrkgvrs, bijvoorbld door wrkgvrs n hogr inlnvrgoding t latn btaln. Waarbij ht d vraag is of wrkgvrs hirto brid zijn. Dit md door d concurrnti n ht aanbod op d arbidsmarkt. - Moglijk kan ook spcialisati van d SW-bdrijvn in d rgio bijdragn aan n hogr omzt.

16 4. Tot slot: ho brngn w d vrbindingn op ht sociaal domin in d praktijk? In dit hoofdstuk gaan w in op ons inzins blangrijk vraagstukkn di uit d hirvoor bschrvn visi naar vorn komn. Blangrijk uitgangspunt van onz visi is dat d ovrhid n vrantwoordlijkhid blijft houdn voor d mnsn di ondrstuning nodig hbbn bij ht participrn in d samnlving, zovl moglijk door middl van rgulir wrk. Dat btknt nit dat wij voor idrn di daarto nit zlfstandig in staat is, alls motn oplossn. Dat btknt wl dat wij n uitgsprokn visi motn hbbn ho d ondrstuning aan dz gropn wordt gbodn. Zoals aanggvn zijn mnsn in rst instanti zlf vrantwoordlijk om dl t nmn. Als dat nit zlfstandig lukt mot gkkn wordn of famili, knnissn of burn n buurtgnotn n hand uit kunnn stkn. Ook motn d voorziningn binnn onz gmnt n rgio'zovl moglijk d toganklijkhid van onz burgrs waarborgn. Als ht dsondanks nit lukt om dl t nmn, bidt d gmnt activ ondrstuning bij ht (wr) aan ht wrk komn dan wl participrn in d samnlving. Participati van onz burgrs mot daarom vanuit n cntral visi wordn bzin. Ht stlsl mot rop gricht zijn dat mnsn zovl moglijk zlf don n zo min moglijk van d ovrhidsvoorziningn gbruik makn. Dubblingn in d dinstvrlning motn daarom wordn voorkomn n vrschillnd vormn van ondrstuning door d gmnt n door d partnrorganisatis van d gmnt motn lkaar zovl moglijk vrstrkn in plaats van blmmrn. Ht zijn juist dz vrbindingn di kansn bidn voor vrhoging van kwalitit n ht vindn van n oplossing voor all kortingn vanuit ht Rijk. Dit vraagt om n zorgvuldig uitwrking van ht stlsl dat in d tokomst uitvoring mot gvn aan d maatrgln di op ht social domin wordn gnomn. Dit zal nit morgn gralisrd zijn, maar tijd nodig hbbn n in fass wordn uitgwrkt n ingvord. Ht ligt voor d hand dat d gmnt stds mr afstand nmt van d rol als uitvordr n ovrgaat naar n rol als rgissur op ht sociaal domin. Kortom, d gmnt mr als rgissur n partnr (gzamnlijk vrantwoordlijkhid, co-crati1 co-producti) n mindr als uitvordr. Er mot n vnwichtig stlsl ontstaan van chcks n balancs, waarbij d vrschillnd instllingn tlkns gstimulrd wordn om t handln in lijn mt d cntraal vastgstld visi n stratgi c.q. gstimulrd motn wordn gzamnlijk mt voorstlln t komn. Tw blangrijk vrvolgvragn zijn dan: (1) ho gaan w dz vrbindingn c.q. dz intgralitit ralisrn n (2) wlk kuzs makn w tn aanzin van d rol van d gmnt bij ht lggn (n ondrhoudn) van dz vrbindingn? D twd vraag kunnn w ook formulrn als: waar is d gmnt zlf van (bijvoorbld d poort: budgt n slcti) n wat zt d gmnt op afstand? Oftwl: ho zit d mix van (co)producti n rgi ruit?

17 D vrschillnd variantn zulln in n volgnd fas uitgwrkt motn wordn. Duidlijk mot wordn wlk stlsl d gmntn zowl op wijk, lokaal als rgionaal nivau, voor ogn hbbn n waarnaar fasgwijs kan wordn togwrkt. Ht stlsl mot antwoord bidn op d grot social vraagstukkn di lvn binnn onz gmntn. Op basis van d vrschillnd variantn kan n afwging plaatsvindn voor wlk modl wordt gkozn.

18 BIJLAGE 1: Vrwacht ontwikkling ongdld r-intgratibudgt NWN (mln B) MAASSLUIS 1. Participatibudgt 'oud stijl' 2. WSW zittnd bstand 3. Bgliding niuw dolgrop rgulir 4. Bgliding niuw dolgrop bschut 5. Ovrhvling r-intgrati Wajong 6. Ovrhvling no riskpolis Totaal ,lO 5,20 9, ,40 4,90 7, ,20 4,70 6, ,75 4,49 0,Ol 0,01 0,03 0,Ol 6, ,62 4,14 0,04 0,03 0,05 0,Ol 5, ,52 3,81 0,07 0,05 0,08 0,02 5, ,42 3,50 0,lO 0,06 0,lO 0,02 5, ,39 3,21 0,13 0,08 0,13 0,03 4,96 SCHIEDAM VLAARDINGEN

19 BIJLAGE 2: Rlvant documntn D visi van d gmntn Schidam, Maassluis n Vlaardingn is uitgwrkt in d volgnd documntn: I Maassluis Ondrzok 'Dukdalf wrkt aan Maassluis' Visinota 'Samnlvn do j nit alln' (dcmbr 2011) D btrokkn stad (dcmbr 2011) 0 Social Visi (fbruari 2013) Schidam Visinota 'Schidams maatwrk in ht social domin' (maart 2012) Kadrnota Sociaal domin (novmbr 2012) Vlaardingn Van 'Zorgn voor' naar 'Zorgn dat', naar transformati ondrstuning binnn sociaal domin in Vlaardingn Businssplan TBV , Korsn op kansn Aanvalsplan SZW 2013, Bijsturn n kors houdn bii tgnwind

20

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsvisie ZGT

Meerjarenbeleidsvisie ZGT Z G T 2 0 2 0 Mrjarnblidsvisi ZGT Inhoudsopgav Inliding ZGT anno 2015 Extrn ontwikklingn 4. D stratgisch opgav 5. Missi 6. Onz bloftn 7. Blidsvisi 2020; gzondhid n zorginnov 8. Vir bouwstnn Ons aanbod

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Rottrdam Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Ontwrpbgroting vastgstld in ht Algmn Bstuur GGDRR van 21 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN SPECIALIST IN HET GEWNE LEVEN JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! TELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht miliu, voor ht

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie