Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs

2 Wt Wrk n Zkrhid

3 Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt vrstrkt En rlijkr n duidlijkr ontslagrcht; In ht huidig ontslagrcht kist wrkgvr d rout n bpaalt daarm (dls) d vrgoding

4 Wijzigingn in ht arbidsrcht; waarom n wlk? Achtrgrondn van d Wt Wrk n Zkrhid (WWZ) - Flxbpalingn (pr 1 januari 2015) - Ontslagrcht (pr 1 juli 2015)

5 Flxwrkrs - Uitzndkrachtn - Wrknmrs via payrollorganisatis - Opropkrachtn In ht kadr van d wtgving ook: - Wrknmrs mt n arbidsovrnkomst voor bpaald tijd c

6 Flxbpalingn, ingangsdatum 1 januari 2015 Loonbtaling/opropcontractn Proftijd Concurrntibding Bpaald tijd n aanzgging Ktnrgling (pr 1 juli 2015)

7 Loonbtaling/opropcontractn Opropkrachtn: moglijkhid uitsluiting loondoorbtaling wordt bprkt Oud: - Moglijkhid om d rst zs maandn loondoorbtaling uit t sluitn. Moglijkhid om dz trmijn pr CAO t vrlngn. Vanaf : - Moglijkhid om dz trmijn t vrlngn pr CAO vrdwijnt. - CAO rgling mot in 2016 aangpast zijn. c

8 Proftijd Gn proftijd indin d arbidsovrnkomst is aanggaan voor tn hoogst zs maandn Gn proftijd bij opvolgnd arbidsovrnkomstn, tnzij r sprak is van duidlijk andr vaardighdn of vrantwoordlijkhdn c

9 Proftijd 2 Gn proftijd in kort contractn Contract < 6 maandn = gn proftijd Contract onbpaald tijd = 2 maandn Contract bpaald tijd > 6 maandn < 2 jaar = 1 maand Contract bpaald tijd > 2 jaar = 2 maandn Tip: bid uw niuw wrknmr n contract aan van nt its mr dan 6 maandn mnd (gn transitivg., gn onbp. tijd, wl proftijd) c

10 Concurrntibding Hoofdrgl: alln n concurrntibding in n schriftlijk arbidsovrnkomst voor onbpaald tijd mt n mrdrjarig wrknmr Uitzondring: concurrntibding in n arbidsovrnkomst voor bpaald tijd indin ht bding noodzaklijk is vanwg zwaarwgnd bdrijfs- of dinstblangn Motivringsplicht wrkgvr in d arbidsovrnkomst D rchtr kan ht concurrntibding ghl of gdltlijk vrnitign blangnafwging

11 Bpaald tijd n aanzgging Vanaf : Vrplicht uitrlijk één maand voor ht ind van ht contract voor bpaald tijd, schriftlijk mddln of ht contract wl/ nit vrlngd wordt. Bij voortztting gft d wrkgvr aan ondr wlk omstandighdn hij d arbidsovrnkomst wil voortzttn Aanzgtrmijn gldt alln voor tijdlijk contractn van 6 maandn of langr. Vrgoding bij schnding aanzgvrplichting: n (pro rato) maandsalaris

12 Aanzgging 2 Aanzggn is vrplicht! Aanzgging vrgtn? Vrgoding van maximaal n maandsalaris. Altijd aanzggn: ook als ht contract wl vrlngd wordt. Indin ht contract wl vrlngd wordt: aangvn ondr wlk voorwaardn. Sancti gldt naar rato (loon btaln ovr priod dat t laat is opgzgd).

13 Aanzgging 3 Houd bij wlk tijdlijk contractn van 6 maandn of langr zijn aanggaan: voor 1 januari 2015 n indign na 1 fbruari wlk tijdlijk contractn van 6 maandn of langr aan zijn ggaan vanaf 1 januari Agndr d uitrst aanzgdata. Zorg t alln tijd voor n tijdig schriftlijk aanzgging. Zorg voor n bwijs van ontvangst!

14 Ktnrgling, ingangsdatum 1 juli 2015 Huidig ktn: 3 x 3 x 3 / Niuw ktn: 3 x 2 x 6 Dri tijdlijk contractn, gdurnd maximaal tw jaar, tussnpozn van zs maandn tlln nit mr m in d ktn Afwijking bij cao ondr voorwaardn moglijk, maximaal 6 x 4 x 6 ovrgangspriod cao aanggaan voor 1 juli 2015 n doorloopt (1 juli 2016) c

15 Ktnrgling 2 Uitzondringn: Bijbaantjs (mindr dan 12 uur pr wk) voor ondr d 18 jaar Bstuurdr Lr- wrkovrnkomst Bpaald functis vanwg d intrinsik aard van d bdrijfsvoring (bij cao) c

16 Ktnrgling 3 Ktnrgling gaat vrandrn vanaf 1 juli 2015: Mrdr contractn zondr ondrbrking langr dan 6 maandn? Na 2 jaar altijd vast contract. Dnk aan 7,8,8 modl c

17 Ktnrgling 4 D niuw ktnrgling gldt pas bij ht afsluitn van n (opvolgnd): Arbidsovrnkomst op of na 1 juli Afwijking bij CAO bprkt moglijk. 6 tijdlijk contractn in 4 jaar tijd. Afwijking van ondrbrking 6 maandn is nit moglijk. Afwijknd rgling huidig CAO: tot max. 1 juli 2016 gldig D ktnrgling gldt nit voor BBL-rs n wrknmr tot 18 jaar di gmiddld max 12 uur in d wk wrkn. c

18 Ktnrgling 5 Tip: Maak inzichtlijk van wlk wrknmrs ht rst of twd contract afloopt vóór 1 juli Vóór dz datum gldt nog ht oud rcht. Als ht contract afloopt na 1 juli 2015: vntul toch al voor 1 juli 2015 n opvolgnd arbidsovrnkomst aan gaan waar ht oud rcht op van topassing is! c

19 Ontslagrcht ingangsdatum 1 juli 2015 Duaal ontslagstlsl blijft, maar wordt andrs ingvuld Procdurl wijzigingn Transitivrgoding Ovrgangsrgling MKB Billijk vrgoding Bëindigingsovrnkomst (vso)

20 Opzgging of ontbinding? D rdn voor ontslag bpaalt wlk rout, 8 limitatif opgsomd rdnn (r mot altijd n rdlijk grond aanwzig zijn n hrplaatsing is nit moglijk/ligt nit in d rd): UWV (opzgging) a)bdrijfsconomisch omstandighdn b)langdurig arbidsongschikthid Rchtr (ontbinding) c) Frqunt ziktvrzuim d)disfunctionrn )Vrwijtbaar handln of nalatn f) Wrkwigring wgns gwtnsbzwarn g) En vrstoord arbidsvrhouding h)andr grondn di zodanig zijn dat van d wrkgvr in rdlijkhid nit kan wordn gvrgd dat d arbidsovrnkomst voortduurt

21 Opzgging via ht UWV Bslist binnn 4 wkn ipv 8 wkn nu Ontslagcommissi bij cao moglijk Vrsopling afspiglingsbginsl: 10% talntrgling Vrsopling afspiglingsbginsl bij cao moglijk

22 Ontbinding via d rchtr Ontslag glgn in d prsoon van d wrknmr, limitatif aantal grondn: c h grondn Indin tostmming UWV is gwigrd Arbidsovrnkomst voor bpaald tijd zondr tussntijds opzgbding Ontbinding mt inachtnming van d opzgtrmijn Duur procdur in mindring op opzgtrmijn Gn opzgtrmijn bij rnstig vrwijtbaar handln wrknmr

23 Procdurl wijzigingn Kantonrchtr bvogd bij opzgging na UWV: Arbidsovrnkomst t hrstlln Billijk vrgoding to t knnn bij rnstig vrwijtbaar handln/nalatn wrkgvr Tgn bschikking kantonrchtr staat hogr brop opn (Hof) Tgn arrst hof staat cassati opn (Hog Raad) Gn schorsnd wrking hb/cassati Gwijzigd n vrkort vrvaltrmijnn; 2 of 3 maandn All vordringn kunnn bij 1 vrzokschrift wordn gdaan

24 Transitivrgoding In plaats van d ontbindingsvrgoding (ogv kantonrchtrsformul) n d schadvrgoding wgns knnlijk onrdlijk ontslag Transitivrgoding bdold voor d transiti van wrk naar wrk, maar d wt knt gn bstmmingsis Voor all wrknmrs mt n dinstvrband van minimaal 24 maandn, waarbij d arbidsovrnkomst onvrijwillig indigt Uitgangspunt: wrknmr ontvangt nkl dz vrgoding Uitzondring: ht muizngaatj billijk vrgoding c

25 Transitivrgoding 2 Gldt nit voor: Wrknmr jongr dan 18 jaar mt arbidsovrnkomst van nit mr dan 12 uur pr wk Ernstig vrwijtbaar handln/nalatn wrknmr Brikn pnsiongrchtigd lftijd Faillissmnt/sursanc van btaling c

26 Transitivrgoding 3 1/6 maandsalaris pr 6 maandn 1/4 maandsalaris pr 6 maandn vanaf 10 dinstjaar Maximum ,- of (hogr) jaarsalaris Aftrkbaar: kostn van mployability Afwijking voor 50+ wrknmr mt dinstvrband langr dan 10 jaar - 1/2 maandsalaris pr priod van 6 maandn vanaf 50 (tot ) - Gldt nit voor wrkgvr mt 25 of mindr wrknmrs c

27 Transitivrgoding 4 Transitivrgoding mag wordn vrmindrd mt: a) transitikostn (kostn voor ht bkortn of voorkomn van wrklooshid) èn b) inztbaarhidskostn (tijdns dinstvrband gmaakt tn bhov van d brdr inztbaarhid van d wrknmr)

28 Transitivrgoding 5 Transitivrgoding transitikostn: voorbldn scholing, outplacmnt, n vrlngd opzgtrmijn. inztbaarhidskostn: nit voor kostn di óók inztbaarhid intrn vrbtrn, voorbldn nit-wrkgrlatrd taalcursus, prsoonlijk ontwikkling, managmntcursus bij gn uitzicht op managmntpositi kostn tot vijf jaar trug, tnzij andr priod afgsprokn bij ht makn van d kostn mot d wrknmr instmmn mt in mindring komn op transitivrgoding

29 Transitivrgoding 6 Tip: Sluit bij lk cursus/scholing/training di d wrkgvr vrgodt n studikostnovrnkomst Nm in ovrnkomst op dat d kostn in mindring komn op n transitivrgoding, als di op nig momnt aan d wrknmr btaald zou motn wordn Dnk na of dat vijf jaar mot zijn of vntul andr priod Spcificr hl prcis d kostn of (btr nog) nom n bdrag Zijn ht gn inztbaarhidskostn dan nog is trugbtaling bij voortijdig vrtrk af t sprkn, mt afbouwschma

30 Ovrgangsrgling MKB (gmiddld) 25 wrknmrs (of mindr) in dinst dan gldt n ovrgangsrgling Ontslag wgns bdrijfsconomisch omstandighdn Dinstvrband slchts brknn vanaf 1 mi 2013 Tot 1 januari 2020 c

31 Billijk vrgoding Ernstig vrwijtbaar handln/nalatn wrkgvr Voorbldn: Wrkgvr vort n vals grond voor ht ontslag aan Wrkgvr schndt r-intgrativrplichtingn Nit brknn ogv kantonrchtrsformul, ho wl? Ht muizngaatj d tijd/jurisprudnti zal lrn ho groot dit muizngaatj is

32 Bëindigingsovrnkomst (vso) Waarom? Wrknmr glgnhid gvn zich t latn advisrn n bschrmn tgn psychisch druk Wrkgvr is vrplicht bdnktrmijn in d ovrnkomst t vrmldn, zo nit dan is di trmijn wttlijk dri wkn In bdnktijd kan d wrknmr zondr opgaaf van rdnn trugkomn op d gmaakt afsprakn, door brif aan wrkgvr

33 Bëindigingsovrnkomst (vso) 2 D bëindigingsovrnkomst of vaststllingsovrnkomst (vso) blijft Niuw: Bdnktijd wrknmr; tw wkn bdnktijd Sancti nit vrmldn bdnktijd: n wk xtra Juridisch bijstand hft gn invlod op d bdnktijd Indin wrknmr na inropn bdnktijd alsnog instmt mt vso gn niuw bdnktijd

34 Bëindigingsovrnkomst (vso) 3 Ho vaak bdnkn? nmaal dan zs maandn wachttijd En afspraak waarbij bdnktrmijn wordt uitgslotn of bprkt, is nitig. Is n opti om af t sprkn: - d ontslagvrgoding is 100, maar als jij n brop dot op d bdnktrmijn dan wordt di 90? - of: als j r gn brop op dot wordt di 110?

35 Bëindigingsovrnkomst (vso) 4 Tip: nm straks in d bëindigingsovrnkomst op: Wrkgvr hft wrknmr gwzn op d wttlijk bdnktrmijn van tw wkn na ondrtkning van d ovrnkomst. Wrknmr kan dz ovrnkomst vrnitign, door middl van n daarto strkknd schriftlijk vrklaring aan d wrkgvr binnn tw wkn na d ondrtkning van d ovrnkomst. D vrgoding di aan wrknmr in dz ovrnkomst in artikl is togknd, komt ghl in d plaats van d transitivrgoding di n wrknmr togknd zou wordn bij onvrijwillig ontslag. Buitn d krachtns dz ovrnkomst togknd som hft d wrknmr drhalv gn nkl aanspraak op nig bijkomnd vrgoding tr zak d bëindiging van zijn arbidsovrnkomst.

36 Vragn? Bdankt voor julli aandacht!

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

Intertel Telecom Hosted PBX 1

Intertel Telecom Hosted PBX 1 Intrtl Tlcom Hostd PBX 1 Wat s n Hostd VoIP-tlfooncntral? Hostd vrwjst naar ht ft dat d tlfooncntral zch nt fysk n d ondrnmng bvndt. Ht fysk, tastbar s vrvangn door n ntwrk van krachtg srvrs n n strk bvlgd

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie