I ES«CO CNi. loou. > m Timen ten Ve. tum. CD 00 o. us 26 en a a. LU o LL. t CO *- I i - O 1 CO CM. DO r- k. Ö) a 3 r ai 5 E Ê.P 'S. E S g.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I ES«CO CNi. loou. > m Timen ten Ve. tum. CD 00 o. us 26 en a a. LU o LL. t CO *- I i - O 1 CO CM. DO r- k. Ö) a 3 r ai 5 E Ê.P 'S. E S g."

Transcriptie

1 k. Ö) a 3 0 r ai > m Timn tn V LU o LL loou c CD 00 o oô o m ^r us 26 n a a. 5 o o DO r I ES«CO CNi t CO * I i O 1 CO CM tum ra Gb oortd a z 5 E Ê.P 'S Si E S g. < «E %

2 s O 5 ^ i I O l <5~ ë ö' m g 1!= tcot nort ^ Cl u o il? > o Mm «N 5 o m z i pi *t m' cd r co os»~

3 Modlstaat balans EUR* 1000 ACTIEF A. Vast Activa I. Immatriël vast activa 1. vrgodingsommn 2. goodwill 3. ovrig. m m I. Matriël vast activa 1. bdrijfsgbouwn n trrinn 2. machins n installatis 3. andr vast bdrijfsmiddln 4. vast bdrijfsmiddln in uitvoring _ II. Financiël vast activa 1. dlnmingn in gropsmaatschappijn 2. vordringn op gropsmaatschappijn 3. andr dlnmingn 4. activ blastinglatntis 5. vordringn op (ovrig) vrbondn partijn 6. ovrig ffctn 7. ovrig vordringn [SDcl fsdcl * * Totaal vast activa (I t/m lil) B. Vlottnd Actif I. Voorradn II. Vordrinan 1. dbiturn uit transfractivititn 2. handlsdbiturn 3. activ blastinglatntis 4. vordringn op vrbondn partijn 5. ovrig vordringn 6. ovrlopnd activa [spl III. Effctn IV. Liauid middln Totaal vlottnd activa (1 t/m IV) TOTAAL ACTIVA AOBECO 7& i «CCOUNTANTI > ULASTIHiADVISEUM toix Postbus CAEmmn I (0591) bconnumnw: ».AlllttWÜB :49 KNVB modlstaat BAL Halfjaarcijfrs 1112 DEF topsht ACT ia rut i Blad 1 van 4

4 Modlstaat halans EUR* 1000 PASSIEF C. Eign Vrmogn I. Gstort n opgvraagd kapitaal II. Agio III. Wttlijk n statutair rsrvs IV. Ovrig rsrvs V. Nitvrdld winstn VI. Cumulatif vrlissaldo D. Voorziningn I. Pnsionn II. Latnt blastingn III. Ovrig» E. Vrmd vrmogn I. Achtrgstld schuldn [spl II. Langlopnd schuldn [spl Kortlopnd schuldn 1. crditurn uit transfractivititn 2. handlscrditurn 3. krditinstllingn 4. blastingn n social vrzkringn 5. schuldn aan vrbondn partijn 6. ovrig schuldn 7. ovrlopnd passiva Tsocl [spl [spl Tsocl B TOTAAL PASSIVA Op dz vrslagstatn zijn dzlfd grondslagn voor waardring van activa n passiva n rsultaatbpaling van topassing als bij d jaarrkning van d vnnootschap. Emmn^ST ADBECO 71 i?ui\.füt'luhll ÜllSIINSjliJïlHJli Postbus 201? ft91 (A framn 1(0591) «SSSS bcntifiummr: nmi :49 KNVB modlstaat BAL Halfjaarcijfrs 1112 DEF topsht PAS Blad 2 van 4

5 Financiël vast activa* Mad/stal balans 6. vordringn op (ovrig) vrbondn partijn a), b) participantn c) maatschappijn waarin wordt dlgnomn d) ovrig vrbondn maatschappijn ) van aandlhoudrs opgvraagd stortingn f),. Totaal ultimo bokjaar (balans A.lll.5) (balans A.lll.6) _ f. ovrig vordringn (mt n looptijd > 1 Jaar) a) dbiturs n uil transfrbctiv i lit n b) handlsdbltaurn c) ovrig vordringn d) ovrlopnd activa ),... f) m..... Totaal ultimo bokjaar (balans A.lll.7) «(batons A.IH.7) B; IL Vordringn* vordringn op vrbondn partijn a) gropsmaatschappijn b) participantn c) maatschappijn waarin wordt dlgnomn d) ovrig vrbondn maatschappijn ) van aandlhoudrs opgvraagd stortingn 0 Totaal ultimo bokjaar (balans ) (balans 8.II.4) ' Vordringn mi n looptijd > i jaar motn vrantwoord wordon ondr d financifll vast activa Achtrgstld schuldn**») Naam krdltvistrkkr 6 ) ff j«)..v f) Totaal ultimo bokjaar (balans E.l.j (balans E.i.) ' Ondr acrusrgaslld schuldn kjmrj23 slchts dlo lningn wordn gprsntrd dia voldon aan all spcifik voorwaardn Langlopnd schuldn*** Naam krditvrtrkkr a) b) c) d) ) f) D Flomar B.V. langlopnd lningn crditurn uit transfractivititn (ovrig) schuldn aan vrbondn partijn financial las wrknmrs ovrig schuldn ovrlopnd passiva Totaal ultimo bokjaar (balans Eli) [balans Eli) (V 3 \ r r> i S r,ó >j o w : LU co i ; o 1 < ö = 5 1 o 1 o VT rn rj c s R 2 ^ T m a DO "^" Ol Kortlopnd schuldn*** M 49 KNVB modlstaat BAL Halfjaarcijfrs 1112 DEF spcificatis Blad 3 van A

6 Moälstaat ftajans krditinstllingn a) aflossingn Komnd 12 maandn op langlopnd lningn b) rkning courant Totaal ultimo bokjaar (balanae.iii.3) (balans E.IIU) 4. blastingn an prmi»* social vrzaksrlngn Btaii n gachtsrstsnd? ) social vaaofcrtngn b) CFK c) omzlblaatlng dj loonblasting ) vnnootschapsblasting 78 SO i n n n Totaal ultimo bokjaar _ 168 (balans E.lll.4) (balanae.ïtu) 82 hukin «a n varbon dn p* rttjn *2011 a) gropamaatbchappün b) participantn maatschappijn waarin wordt dlgnomn d) ovrig vrbondn maalchappljn ) aandlhoudrs * at Totaal utömo bokjaar (balans E.ttl.6) (bian E.lll.S) ovrig schuldn *2011 Btall ngsach tortand? a) aflossingn komnd 12 maandn op langlopnd lningn b) voojzlsnlngn (kortlopnd dl) c) tl nan i al ls» d) wrknmrs ) ovrig 43 1 Totat ultimo bokjaar (balans E.lll.6) 42 (balans 6.IH.6) ' Schuldn mt n (aantoonbar) loop lijd > 1 jaar kunnn vrantwoord wordn ondr da langlopnd schuldn A0BEC0?&2toti IHM ICC0IM1ANTI ICUSTWtAMIJNM Postbus 2d 17 73til catmmpn i (ossi) ss i»; ss bconnummvt 37923) «K.<Hlil)i((lM lß KNVB modlstaat BAL Halfjaarcijfrs 1112 DEF spcificatis Blad 4 van 4

7 Modlstaat VX.W tnnshœt WINST EN VERLIESREKENING halfjaarcijfrs '. : " : :. : :. fialfjaarcljl&ns NETTO OMZET Wdstrijdbatn Sponsoring Mdia grlatrd batn Subsidis & giftn Mrchandising & Businss to Consumr activititn Food & Bvrag Ovrig batn Som dr batn tu [Z] t 3 l [41 (5] [6] m ë w BEDRIJFSLASTEN Prsonlskostn Vrkoopkostn Huisvstingskostn Wdstrijd n trainingskostn Algmn kostn Afschrijvingskostn imm. & mat. vast activa Ovrig bdrijfskostn Som dr bdrijfslastn [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] E ë BEDRIJFSRESULTAAT Rntbatn I soortglijk opbrngstn Rntlastn / soortglijk kostn Som dr rntbatn n rntlastn [15] [15] 3 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN VOOR VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING < Afschrijving vrgodingsommn [16] Rsultaat vrgodingsommn [16] Som dr afschr. bijz. waardvrmindring n rs. vrgodingsommn RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN EN VERGOEDINGSOMMEN EN VOOR BELASTING Blastingn rsultaat uit gwon bdrijfsuitofning [17] Som dr blastingn rsultaat uit gwon bdrijfsvoring RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN, VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING Buitngwon batn Buitngwon lastn Bijzondr batn Bijzondr lastr Blastingn buitngwoon/bijzondr rsultaat Buitngwoon/bijzondr rsultaat na blastingn [18 [18 [18 [18 [ NETTO RESULTAAT Op dz vrslagstatn zijn dzlfd grondslagn voor waardring van activa n passiva n rsultaatbpaling van topassing als bij d jaarrkning van d vnnootschap. Emmn, 28 (brnad 2 3 J Paas ADBECO ^ ^ t :<liv!illllli IH.UlIXfJÜÏLHJOl mui KrtiinR)'ti; 7Sfil (lumtik'n i low)«ms tictwntiromr: >"Î3Î :50 Paraaf tkningsbvogd bstuurdr BVO ;:3D

8 + + * H * * * D club van Drnth Continuïtit D continuïtit van FC Emmn BV is voor ht lopnd sizon gwaarborgd door n aantal maatrgln. Dz zijn uitngzt in ht hrzin plan van aanpak van 15 januari 2012 dat op 9 fbruari 2012 is aangvuld mt n aantal zakn. En blangrijk ondrdl van d aanvullnd zakn is glgn in d oprichting van d stichting "d Tin van Emmn" di mt lkaar , hbbn bijngbracht t.b.v. d liquiditit van FC Emmn BV voor ht sizon 2011/2012. Voor d rst van d zaak vrwijs ik u naar d st documntn bhornd bij d aanvulling op ht hrzin plan van aanpak zoals rdr gnomd. ADBECO^S z~7oiz ACCOUHIANTS. IIMtlUfMOVIlHM Postbus 2017 t^7( 7301 CA Emmn r (0591) n l)cpnn.ufflfflir s37m3j dirctur FC Emmn BV P E T E R VAN DIJK comatianmvss Ophont Intrnational Scurity % BOS PVP Edn n Hotl l BôSSkSEF SCHUURMAN M INCASSO sö NOORDEN SCHOENEN # TJNWE blnoam. VlgTEWiPOW s j A Ä,,., B%naar s \nuliimov a «Clw raar Channl Channl rmmnanv Cwnpsny rnmni Univê stadion StadionpLin 1 Postbus AA Emmn [t] [f] [] [i] ING nr KvK Mppl S

9 _ m\w%m^ig\ Hondrkamp 22 A DDE CO * postbus 2017 wm T, ^ Fax (0591) com HR: FC Emmn B.V. Postbus AA EMMEN datum ons knmrk uw knmrk bhandld door 28 fbruari Dhr. M.J. Brust AA btrft Boordlingsvrklaring tussntijds cijfrs Aan: d Algmn Vrgadring van Aandlhoudrs n ht bstuur van d vnnootschap Boordlingsvrklaring tussntijds cijfrs Opdracht Wij hbbn d in dit vrslag opgnomn vrkort nklvoudig tussntijds financiël informati ovr d priod 1 juli 2011 tot n mt 31 dcmbr 2011 van FC Emmn B.V. t Emmn, bstaand uit d balans n d winstnvrlisrkning mt tolichting, boordld. Ht bstuur van d vnnootschap is vrantwoordlijk voor ht opstlln n ht wrgvn van d tussntijds financiël informati in ovrnstmming mt d in Ndrland gldnd Richtlijn voor d jaarvrslaggving 394 "Tussntijds Brichtn". Ht is onz vrantwoordlijkhid n conclusi t formulrn bij d tussntijds financiël informati op basis van onz boordling. I Wrkzaamhdn Wij hbbn onz boordling vrricht in ovrnstmming mt Ndrlands rcht, waarondr Standaard 2410 "Ht boordln van tussntijds financiël informati door d accountant van d ntitit", alsmd mt inachtnming van d "Richtlijn vrslaggving KNVB modlstatn", zoals opgnomn in ht "Handbok Licntisystm Btaald Votbal vrsi 2.1". D in dit kadr uitgvord wrkzaamhdn bstondn in hoofdzaak uit ht inwinnn van inlichtingn bij functionarissn van d ntitit n ht uitvorn van cijfranalyss mt btrkking tot d financiël ggvns. D rikwijdt van n boordling is aanzinlijk gringr dan di van n control di is uitgvord in ovrnstmming mt d Ndrlands controlstandaardn n stlt ons nit in staat zkrhid t vrkrijgn dat wij knnis hbbn gnomn van all aanglgnhdn van matril blang di bij n control ondrknd zou wordn. Om di rdn gvn wij gn controlvrklaring af.

10 AHDEfA 28 fbruari 2012 A U D E V U ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS Blad 2 van 3 Ondrbouwing van d conclusi mt bprking Ondr d achtrgstld schuldn is n lning ad opgnomn wlk vrstrkt is door Flomar B.V. D statutn van FC Emmn B.V. schrijvn voor dat lningn pas mogn wordn aanggaan na tostmming van d houdr van d priorititsaandln van FC Emmn B.V. Dz tostmming ontbrkt tot op hdn waardoor gn rchtgldig titl bstaat waarondr dz gldn vrstrkt zijn. D dircti n d Raad van Commissarissn kizn rvoor dz transacti vooralsnog t vrwrkn naar d strkking van d initiël ovrnkomst. Pr is d dlnming in d CV Trots van Drnth op aanwijzingn van d KNVB nit gconsolidrd vrwrkt, maar opgnomn ondr d ovrig vordringn voor Dit is in tgnstlling tot d vrglijknd cijfrs waar wl voor consolidati gkozn is. Ondr d ovrig vordringn is n vordring van ca op S.C. Hrnvn B.V. opgnomn. Ovr dz vordring dint nog ovrnstmming plaats t vindn, waardoor d inbaarhid nit gtotst kon wordn. Conclusi mt bprking Op grond van onz boordling is ons nits gblkn, uitgzondrd htgn vrmld is in d paragraaf "Ondrbouwing van d conclusi mt bprking", op basis waarvan wij zoudn motn concludrn dat d vrkort nklvoudig tussntijds financiël informati ovr d priod 1 juli 2011 tot n mt 31 dcmbr 2011 nit, in all van matril blang zijnd aspctn, is opgstld in ovrnstmming mt d in Ndrland gldnd Richtlijn voor d vrslaggving 394, "Tussntijds brichtn". Bnadrukking van onzkrhid omtrnt d continuïtit Wij vstign d aandacht op ht fit dat d ntitit n ntto vrlis van ca ovr d priod 1 juli 2011 tot n mt 31 dcmbr 2011 hft gldn n dat pr 31 dcmbr 2011 d kortlopnd schuldn van d ntitit d total activa ovrstgn mt ca Dz conditis duidn op ht bstaan van n onzkrhid van matril blang op grond waarvan grd twijfl zou kunnn bstaan ovr d continuïtitsvrondrstlling van d ntitit. Ht bstuur van FC Emmn B.V. hft chtr n toriknd uitnztting omtrnt d continuïtitsproblmatik ggvn, wlk d ghantrd grondslagn voor waardring van activa n passiva rchtvaardign. Hirvoor vrwijzn wij naar d uitnztting, zoals als bijlag bij dit rapport is gvogd. Dz situati dot gn afbruk aan ons oordl. Tolichting D in d balans tr vrglijking opgnomn informati pr is ontlnd aan d jaarrkning Dz jaarrkning is tot op hdn nit vastgstld door d Algmn Vrgadring van Aandlhoudrs.

11 A HIS CVll ACCOUNTANTS BElASTIHfiAOVtSÎURS Blad 3 van 3 Bprking vrspridingskring Dz boordlingsvrklaring is uitsluitnd bstmd voor d dircti, d Raad van Commissarissn, d Algmn Vrgadring van Aandlhoudrs inclusif d houdr van d priorititsaandln n d KNVB. Ht is drhalv nit togstaan dz vrklaring aan andrn t vrstrkkn zondr schriftlijk tostmming van Adbco Accountants n Blastingadvisurs. Emmn, 28 fbruari 2012 Adbco Accountants n Blastingadvisurs MJLBiustAA a v Voor waarmrkingdoélindn: ADBECO?&zf<2_ ACMUHMRTS > BilAJTINIIDVlilUII Hubn 2017 f^l ( 7S01 CA (nmitn ^ ^ T(0S91)4SMS5 nw«.iiïï<«.[oy btumm*mtt:i7mj

12 Tolichting bij afwijking bgroting vs ralisati *** ]K *** club van Drnth FC Emmn hft n zwaar rst halfjaar achtr d rug. D conomisch crisis is nit aan FC Emmn voorbijggaan, wat rsultrt in tgnvallnd inkomstn op all vlakkn. Bdrijvn zijn mindr brid t sponsorn n daarnaast zijn r ook mindr inkomstn vanuit d consumnt. D voortknn hirvan warn ook vorig sizon al zichtbaar, waardoor d slcti zowl kwantitatif als kwalitatif bhoorlijk hft motn inlvrn. Financil lvrt dit n bsparing op t.o.v. ht voorgaand sizon, maar sportif gzin is dit n bhoorlijk adrlating, waardoor sportiv succssn tot dusvr zijn uitgblvn. D organisati FC Emmn is bij aanvang van ht sizon 2011/2012 vrdr uitgkld, waardoor d club organisatorisch bijzondr kwtsbaar is gwordn. D (kantoor)organisati bhlst bij ht startn van d comptiti nog 3,5 FTE (buitnom n aantal parttim vrijwilligrs n xtrn advisurs). Juist op dat momnt valln d tw mst blangrijk prsonn in d organisati langdurig wg vanwg zikt. Ht btrft d Algmn Dirctur (hartinfarct) n d Commrcil Mdwrkr (burnout), gzamnlijk 2 FTE. Vanwg ht ontbrkn van dz prsonn is FC Emmn vanaf dat momnt nit in staat t wrkn aan ht vrgrotn van d (sponsor)inkomstn n komn d actis di gnomn motn wordn in ht kadr van ht Plan van Aanpak, namlijk schrp kostnbhrsing n ht nmn van andr moglijk bzuinigingsmaatrgln, stil t liggn. Om nit volldig stuurloos t wordn n ht tij t kunnn krn, is mdio oktobr xtra prsonl aangtrokkn (Dirctur a.i. & Commrcil Mdwrkr), wat hft grsultrd in hogr prsonlskostn. Dz norm tgnslag hft FC Emmn tot op d dag van vandaag nog nit kunnn vrwrkn. Ht bdrijfsrsultaat is uitindlijk mt , ngatif n gvolg van bovnstaand malais. Ht ntto rsultaat (43.000, ngatif) valt uitindlijk nog m vanwg incidntl batn. Duidlijk is dat bij FC Emmn vl mot gburn om d organisati wr op pil t krijgn zodat ht voortbstaan van d nig btaald votbalclub van Drnth kan wordn ggarandrd. Hirondr wordt pr ondrdl n kort tolichting ggvn pr ondrdl van d Winst n Vrlisrkning van FC Emmn t.a.v. d ondrdln waar n nomnswaardig vrschil t.o.v. d bgroting is gralisrd. HOOFDSPONSOR JMOIWßrWOT» COmiOFDJlWSÖSÏ blncom. Ophunt Intrnationa^ Scurity '!' EDEN ^ A BOS Ed H t, DAGBLADrS SCHUURMAN INCASSO tan MOti NOORDEN SCHOENEN VXNTER90RT s A i E, c Hillnaar Wirnov Sctniurmwi 'ZiËL O l """."*' E'Imirt Univé stadion Stadionplin 1 Postbus AA Emmn [t] [f] [] [i] ING nr KvK Mppl S

13 Wdstrijdbatn * it* H * + * D club van Drnth D wdstrijdbatn blijvn bhoorlijk achtr bij d bgroting. D rctts van d ofnwdstrijdn zijn bprkt gblvn. D sizonkaartvrkoop is , lagr dan vorig sizon. Daarnaast is FC Emmn bij d bkr in d (voor hn) rst rond uitgschakld, daar waar n volgnd rond was bgroot. Als gvolg van d tgnvallnd sportiv prstatis, blijvn tot slot ook d opbrngstn van d loss kaartvrkoop achtr bij d bgroting. Sponsoring D sponsoring is hogr dan bgroot, doch is dit nkl t dankn aan n gslotn bartr ovrnkomst mt ht NDC ad ,. D vrkoopkostn zijn drhalv mt nzlfd bdrag tognomn. Zondr dz bartrovrnkomst valt ht gralisrd bdrag aan sponsoring bhoorlijk tgn. Dit is bijna ghl t wijtn aan ht wgvalln van d Algmn Dirctur n d Commrcil Mdwrkr, waardoor zo'n 90% van ht commrciël apparaat van FC Emmn nkl maandn volldig hft stilglgn. Inmiddls zijn maatrgln gnomn om ht commrciël apparaat wr op voldond nivau t krijgn, zodat ht rsultaat zal vrbtrn. Mdia grlatrd batn Ook hir is t.o.v. d bgroting n klin daling t bspurn, wat ht gvolg is van ht uitblijvn van sportiv succssn. Prsonlskostn D prsonlskostn valln fors hogr uit dan oorspronklijk bgroot. Dit hft t makn mt nrzijds d aan ht bgin van d comptiti aangtrokkn vrstrkingn, waarovr in n rdr stadium rds is grapportrd. Dz splrs zijn aangtrokkn mt d ondr rsultaat vrgodingssommn vrantwoord gldn. Daarnaast valln d prsonlskostn hogr uit vanwg d prsonl vrstrkingn di om rdr gnomd rdnn in d (kantoor)organisati zijn gdaan. Vrkoopkostn Ht vrschil in d vrkoopkostn kan volldig wordn togrknd aan d rdr gnomd bartr ovrnkomst mt ht NDC. «H00 FDSPONS0 P E T E R VAN DIJK STADIONSPOUSOR KUGSPOmo«omcüspoiiiOR cohooroïpomori UNWÉ b ln G o m. Ophortl [Mrnational S^ily BOS INCASSO WINTERSPORT ^ Schuurman ADBECO ^X_«VOf " """"'' EDEN Edn Hotl SftSgkÊB* SCHUURMAN NOORDEN SCHOENEN Hillnaar "Ynulumov a Clar Channd Ca mpanv Ä Univé stadion Stadionplin 1 Postbus AA Emmn [t] [f] [] [i] ING nr KvK Mppl S !'*>'J'. IL A

14 Wdstrijd n trainingskostn * * * H * ** D club van Drnth D wdstrijd n trainingskostn valln bhoorlijk hogr uit dan bgroot. D gpland bzuinigingsmaatrgln zijn door ht langdurig wgvalln van d Algmn Dirctur nit in wrking gtrdn. Daarnaast zijn r divrs bartrovrnkomstn gslotn op ht gbid van klding, schoisl, ris & vrblijf wat ook als oorzaak van d tonam mot wordn aangmrkt. Ht sluitn van dz bartrovrnkomstn rsultrt nit in vrandring van ht bdrijfsrsultaat. Algmn kostn D algmn kostn latn n licht stijging zin t.o.v. d bgroting. D accountantskostn zijn aanzinlijk gstgn vanwg ht mrwrk dat d catgori 1 status mt zich hft mgbracht. Daarnaast zijn divrs bzuinigingsmaatrgln (nog) nit gïmplmntrd, vanwg ht, rds vakr gnomd, wgvalln van d Algmn Dirctur. Bijzondr batn Ondr bijzondr batn is nmalig mvallr opgnomn, aangzin ht Splrsfonds d Trots van Drnth hft bslotn af t zin van haar dl van d opbrngst van d Transfr van Chry. STADWHSPOHSOR BROEKSPOHSOR COHOOFDSPOHSORS P F T E R VAN DIJK C 9 EDEN " A "VS Edn Hotl gacbladsj SCHUURMAN ' Ä INCASSO NOORDEN SCHOENEN UMYÉ b, n^ "SSESSSF XLEGEA ADBEco Hillnaar ^muliimov ni«iuil >i)iii>ulm)k a Gar Channl Company ià Univé stadion Stadionplin 1 Postbus AA Emmn [t] [f] [] [i] ING nr KvK Mppl S

15 Modlstaaf hatttfö EUR* 1000 PASSIEF C Eign Vrmogn I Gstort n opgvraagd kapitaal II. Agio III Wttlijk n statutair rsrvs IV. Ovrig rsrvs V. Nitvrdld winstn VI. Cumulatif vrlissaldo D. Voorziningn I. Pnsionn II Latnt blastingn lil. Ovrig " E. Vrmd vrmogn I. Achtrgstld schuldn II. Langlopnd schuldn Kortlopnd schuldn 1. crditurn uit transfractivititn 2. handlscrditurn 3. krditinstllingn 4. blastingn, prmis soc. vrzkringn 5. CFK 6. ovrig schuldn 7. ovrlopnd passiva TOTAAL PASSIVA :35 KNVB modlstaat BAL Prognos 1112 DEF PAS TäP Blad 1 van 1

16 Modlstaat halans EUR* 1000 ACTIEF A. Vast Activa I. Immatriël vast activa 1. vrgodingsommn 2. goodwill 3. ovrig ~ II. Matriël vast activa 1 bdrijfsgbouwn n trrinn 2. machins n installatis 3. andr vast bdrijfsmiddln 4. vast bdrijfsmiddln in uitvoring _ I. Financiël vast activa 1. dlnmingn in gropsmaatschappijn 2. vordringn op gropsmaatschappijn 3. andr dlnmingn 4. activ blastinglatntis 5. vordringn op (ovrig) vrbondn partijn 6. ovrig ffctn 7. ovrig vordringn Totaal vast activa (I t/m III) B. Vlottnd Actif I. Voorradn II. Vordrinqn 1. dbiturn uit transfractivititn 2. handlsdbiturn 3. activ blastinglatntis 4. vordringn op vrbondn partijn 5. ovrig vordringn 6. ovrlopnd activa III. Effctn IV. Liauid middln 102 Totaal vlottnd activa (I t/m IV) TOTAAL ACTIVA ^5 KNVB modlstaat BAL Prognos 1112 DEF ACT tf Blad 1 van 1

17 N N t J ö a Is < DJ X m m rn l a u m x c Q ç H a S I o 5 1 S m m 7C z m m < c w 8gg o m H a m S O z g m PI *m 2 i O m» DD m 5 SE n m < co 71 Omm O, o a x 2 ç < m ci z m a z ui 5 2o Z 71 m m m m m 03 ES ui m H Z g? o > > ^ 2 O fc D W s? 3 a S ^ O =f o g. tn Q ni crt Q. on ^ 5 S "S 5 H 03 œ CD 00 CD ~sj O) Ul > OJ ft ft ft ft ft 3 3 ft rt, ft ft* f 1 * ft "i *> ^ ft ft ft ft ft ft 3> F3 r rti ftn ft ft ni ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft (Tl ft ft ft n» w (o &. n o> C*> si O Ol [O fc CO CO <c M ^ S) Ol lo Ul IO O cj ro t ro o w tó 3 o o o ta * ft ft ft ft ft ii i i A A ft ft Ift ft it> (*, ft m rin U fo s U ft ft ft ft f*ï fff fit A A A (fi ft ft ft fil rti ft ft m oi Jf Hy TI * m rti ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ƒ#! ft ft ft 5? Bl 3. ft ft ft ft ft fli (d Ai ffl fli ft fli ft A ft ft f*t ft 0> Ol Cd T3 ognos n> c 3? artaal 4 m ft 1*1 ft r*t ft ft ft ft ft I*I ft ft ft * rtl ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft rti ft ft ft ft fi T i ro * ro TO ro co *j w ro g o OJ (j O) s i m «ID : k lo W NJ O) 00 J O to J. Ol, Ol J J barotln îr 15 juni 2 O "O IQ

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving Uitgangspuntn bij d jaarrkning 2005 Wttlijk bpalingn inzak d jaarvrslaggving 2 G 1. l 20 O 231120QÉ Ht dol van d jaarrkning is nrzijds n gtrouw inzicht t vrschaffn omtrnt d bzittingn, d schuldn, ht vrmogn

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014. Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum. Uitgebracht op 27 mei2015 MUSEUM N EDERLANDS. Ter RSM Ni.

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014. Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum. Uitgebracht op 27 mei2015 MUSEUM N EDERLANDS. Ter RSM Ni. RAPPORT NZAKE DE JAARREKENNG 214 Stichting Ndrlands Volksbuurtmusum Uitgbracht op 27 mi215 N EDERLANDS MUSEUM Tr RSM Ni t/ ti Kooij NHOUDSOPGAVE Pag Jaarvrslag van d dircti Bij lagn bij j aarvrslag J t4

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136 M Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht 25lidrcht Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt Papndrcht Postbus 3350 M PAPENDRECHT I,.II MPGPD20306078036 GPD 07.06.203 036 T 078-644 98 80 E info@obop.n

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende CM: j fw9 Vn: ga R Dtum: (Ptit)//' V L A No: ^A, DGIS n l'^tj \ 20 novmbr 1974 1430/74 ƒ WAM E ^ o n t w i k k l i n g s b i i d I n d rcnt Algmn Rd (12/11 j 1 ) i s d communutir stndpuntbpling voor d

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte

de besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 3 Datum: l6 januari 2007 Ggvns ondrnming d bslotn vnnootschap mt bprkt aanspraklijkhid BROERSMA & KOPERDRAAD ADVERTISING/DESIGN 8.V., tvns handlnd ondr d na un Eys Opn Crativs,

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

ef ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ Gjl0 l GG DF D!F G!! c0dfc D DF D D D!l!! lf F F F Fo F F F FG Fj FG F F F F FD F FF F F F F Fj F F F F F F F F F F

ef ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ Gjl0 l GG DF D!F G!! c0dfc D DF D D D!l!! lf F F F Fo F F F FG Fj FG F F F F FD F FF F F F F Fj F F F F F F F F F F ل ل ل ل ل ل ل ل ل Gjl0GG D! G!! c0dc D D D D!l!! l o G j G D j ! 4 @ L / L sy4@ y L s@d j i L D p j i D j i D D D j i H j i 3 3 i o p D G p G p 3 3 ! L s @ D s 4 L y s L s y y sy4@ y y s @ D s@d s P PPs

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie