aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer"

Transcriptie

1 Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz bhrdominn ondrstaand to. vraagzijd aanbodzijd ICT-infrastructuur rkncntrum xploitatiprspctif bhr n xploitati/ vrniuwing Tchnisch Bhr businss Functionl Bhr gbruikrs Applicatibhr applicatis informativoorzining ondrhoudsprspctif gbruiksprspctif applicatibhr, ondrhoud n vrniuwing systmignaar informati/ functionl bhr Figuur 1: d bhrdominn a. Functionl bhr of Businss Informati Functionl bhr vormt d vraagkant van informatitchnologi (IT) / informativoorzining (IV). Functionl bhr is namns d gbruikrsorganisati vrantwoordlijk voor ht ondrstunn bij ht gbruik van d informativoorzining n voor ht in stand houdn n aansturn van d informativoorzining. Functionl bhr vrtgnwoordigt d vraagorganisati op ht gbid van d informativoorzining n stuurt d aanbodorganisati van IT (Applicati n Infrastructuur) aan. Spcifik takn zijn ondr andr: ht ondrstunn van d gbruikrs bij ho mn d informativoorzining mot gbruikn; ht aangvn ho d informativoorzining ruit mot zin; ht bhrn van ht budgt voor IT/IV n, in ovrlg mt ht businss, vrzorgn van d priorititsstlling n budgtbpaling tn aanzin van IT; d aansturing van d IT-lvrancirs n ht bwakn van d dinstvrlning; ht makn van lang trmijnblid van d informativoorzining. Functionl bhr knt mn ook ondr namn zoals Product, Procs n Informati. Mstal wordt di laatst trm gbruikt voor d tactisch (sturnd) n stratgisch (richtinggvnd) activititn binnn ht aandachtsgbid n Functionl bhr voor d oprationl (uitvornd) takn. Om vrwarring t voorkomn gbruikn wij in ht vrvolg van dit documnt d trm Businss Informati (BIM), waarbij w dan zowl d uitvornd (oprationl)

2 vrantwoordlijkhdn als d sturnd (tactisch) n richtinggvnd (stratgisch) vrantwoordlijkhdn van Functionl bhr n Informati bdoln. Businss Informati is vrantwoordlijk voor ht informatiblid n d informatiarchitctuur. Binnn Businss Informati knnn w functis als functionl bhrdr, ky-usr, informatimanagr, accptatitstr, informatianalist. Blangrijk drijfvr voor Businss Informati is dat d informativoorzining d businss zo god moglijk mot ondrstunn n moglijk makn. En lidnd motif is customr intimacy : ht knnn n ondrstunn van ht bdrijfsprocs van d gbruikrsorganisati. Daarnaast is n lidnd motif: bst buy : di aanschaf don di nodig n nuttig is voor d businss tgn zo gunstig moglijk voorwaardn. Businss Informati btrft dus zowl d uitvornd activititn op ht trrin van d vraag van informativoorzining alsook d sturnd n richtinggvnd activititn. Ht is dat dl van n organisati dat zich bzig houdt mt d sturing van d informativoorzining, ht vormgvn n aanpassn rvan n ht in stand houdn n bwakn van d wrking van d informativoorzining. Hirbij gaat ht nit om tchnik, maar om d bdrijfsmatig kant n ht logisch gbruik rvan. Businss Informati vormt dus d vraagorganisati vanuit d businss (gbruikrsorganisati) voor d productifactor informativoorzining n bpaalt dus d bhoftn voor d informativoorzining op kort, middllang n lang trmijn, grlatrd aan d kostn rvan, d batn, d aansluiting richting bdrijfsprocs, d tvrdnhid van d gbruikrs n. b. Applicatibhr of Applicati D twd partij op ht gbid van IT/IV-bhr is ht Applicatibhr. Evnals d hirop volgnd partij (Tchnisch bhr) is dit n aanbidnd (lvrancirs-) partij. Applicatibhr houdt zich bzig mt d instandhouding (ht bhrn) n d aanpassing (ondrhoudn of intgrrn) van applicatis (informatisystmn) n ggvnsstructurn. D applicatis kunnn zowl maatwrksystmn zijn, spciaal gbouwd voor n klant/afnmr, als pakkttn n zlfs n combinati rvan. D basisprogrammatuur zoals compilrs n drivrs valln ondr ht rgim van tchnisch bhr. Applicatibhr btrft zowl bhractivititn als ondrhoudsactivititn. Eignlijk zou j dus motn spkn ovr applicatibhr n ondrhoud. Omdat d trm applicatibhr daarm n nogal uitvornd klank hft, trwijl r naast uitvornd takn ook zr tactisch n stratgisch takn ondr valln, maar ook omdat applicatibhr wliswaar bhrtakn hft (gmiddld voor zo n 20% van d tijd), maar mt nam ondrhoudstakn (zo n 80%), sprkn w in dit documnt ovr Applicati (AM), waarbij w dan zowl bhr als ondrhoud bdoln n zowl d uitvornd (oprationl) vrantwoordlijkhdn als d sturnd (tactisch) n richtinggvnd (stratgisch) vrantwoordlijkhdn van Applicatibhr n ondrhoud. Applicati is vrantwoordlijk voor d ontwikkl- n applicatiarchitctuur. Binnn Applicati knnn w functis als ontwrpr, programmur/ ontwikklaar n tstr. Blangrijk drijfvr voor Applicati is dat wnsn n isn tn aanzin van d functionalitit van applicatis vanuit d businss of vanuit andr partijn ffctif n fficiënt motn wordn doorgvord. Ook hir is customr intimacy n lidnd motif, maar ook conomy of scal is aan d ord: pakkttn of ASP-oplossingn zijn nu nmaal godkopr dan maatwrk. c. Tchnisch bhr of Infrastructuur D drd vorm van bhr is Tchnisch bhr. Dz vorm van dinstvrlning houdt zich bzig mt ht bhrn n vrniuwn van d infrastructuur. D infrastructuur bstaat uit all apparatuur, communicatiinfrastructuur n standaard- of basisprogrammatuur di noodzaklijk is om informatisystmn (applicatis) t kunnn draain. D infrastructuur kan bstaan uit d wrkplkkn, computrs (srvrs), ntwrkn, ghugnopslag, tc., maar ook uit ht databassystm, compilrs, drivrs tc..

3 Grofwg ondrknnn w binnn ht domin van tchnisch bhr d volgnd lagn: i. communicati n ntwrkn; ii. infrastructuur, hardwar; iii. databass n oprating systms; iv. intgrati n brichtnsoftwar; v. applicati ontwikklsystmn. Tchnisch bhr ondrhoudt n bhrt zowl d xploitati-infrastructuur als d ontwikkl- n tstinfrastructuur (dat laatst samn mt n in opdracht van applicatibhr). Tchnisch bhr is vrantwoordlijk voor d xploitatiarchitctuur. Binnn Tchnisch bhr knnn w functis als systmbhrdr, oprator, hlpdskmdwrkr, ntwrkbhrdr, platformbhrdr, scurity officr. Blangrijk drijfvr voor Infrastructuur is ht hbbn van n stabil infrastructuur tr ondrstuning van d informatihuishouding. Lidnd motivn zijn oprational xcllnc n conomy of scal : ho mr procssn r draain op d infrastructuur ds t godkopr is ht pr transacti. Dit is n van d drivrs voor uitbstding. D btrouwbaarhid mot in ord zijn n d concurrnti vindt vooral plaats op basis van d prijs. Door middl van schaalvrgroting kan d dinstvrlning godkopr aangbodn wordn, aangzin schaalvoordln bhaald kunnn wordn. In lijn mt d trmn Businss Informati n Applicati hbbn w ht vanaf nu of Infrastructuur (IM), waarbij w zowl d oprationl als d tactisch n stratgisch takn aanduidn. Tolichting modlln voor srvic a. ITIL ITIL is ht wrldwijd public domain modl voor IT-srvic. ITIL was ht acronym voor IT Infrastuctur Library, maar thans wordt ITIL nooit mr als zodanig uitgschrvn. ITIL is ontwikkld in England n gmngod in vrijwl d hl wrld. D spriding is in England n Ndrland ht grootst maar ook in divrs andr landn in n buitn ht Engls taalgbid wordt ITIL gbruikt. Vrijwl all organisatis in Ndrland di its op ht gbid van IT don knnn n gbruikn ITIL, al is ht vaak alln maar in naam. ITIL is ontstaan als n vrzamling bst practics op ht gbid van IT infrastructuurbhr di zijn gbundld in d ITIL-bibliothk. ITIL n gdachtgod is in bokvorm in Ndrland bgin ngntigr jarn van d vorig uw vrschnn. In 2007 is ht modl radicaal vrniuwd: ITIL v3. In ITIL v3 zijn grotndls dzlfd procssn opgnomn als in ITIL v2, maar r zijn ook nkl procssn vrdr uitgsplitst n aan togvogd n d bnadring is andrs: ITIL v3 gaat uit van d lvnscyclus van dinstn: ontwrp, transiti n oprati. Inmiddls is r n upgrad op ITIL v3: ITIL Howl d bhrdr van ITIL zgt dat r winig vrandrd is t.o.v. ITIL v3, vrschillnd d mningn daarovr. Vl schma s zijn vrandrd, r zijn wr 4 procssn bijgkomn (afgsplitst) n r zittn mr voorbldn in. Voor organisatis mt winig rvaring mt ITIL blijkt dat ITIL v3 zr lastig in t vorn is n mindr hrknbaar dan ITIL v2. Vl organisatis hbbn r (voorlopig?) voor gkozn om nit ovr t stappn naar ITIL v3. Voor ITIL 2011 zin w htzlfd bld. In ht ITIL-modl zijn all procssn bnomd voor IT Srvic, dus ook voor ht domin applicati. Grlatrd aan ht ITIL-modl is n intrnational ISO-norm ontwikkld: d ISO/IEC

4 ITIL v2 zit r als volgt uit: T h B u s i n s s Th Businss Prspctiv Planning to Implmnt Srvic Managmnt Srvic Dlivry Srvic Managmnt Applications Managmnt Srvic Support Scurity Managmnt ICT Infrastructur Mgt T h T c h n o l o g y Figuur 2: ht ITIL v2-modl Voor d volldighid tonn w hir ook ht ITIL v3 plaatj: Figuur 3: ht ITIL v3-modl D organisati di ITIL bhrt is OGC (voorhn: CCTA), d organisati di o.a. ook Princ2 bhrt. Vrdr wordn ht gdachtgod n d bst practics vrsprid door ITSMF. In Ndrland: ITSMF Ndrland. Voor mr informati zi:

5 b. ASL: Application Srvics Library ASL is ht public domain modl voor Applicati Managmnt (applicatibhr n ondrhoud). ASL is ontwikkld in Ndrland n daar gmngod. D spriding buitn Ndrland is op wrldschaal klin, maar wl groind. Grot organisatis in Ndrland di ASL gbruikn zijn o.a. Ordina, CapGmini, Politi, Dfnsi, Achma, ASR (voorhn Fortis vrzkringn), Hijmans, UWV n ht Ministri van Financiën. Grlatrd aan ht ASL-modl is n NEN-norm voor applicati ontwikkld: d NEN Sinds 2008 loopt r n trajct om d NEN 3434 op t waardrn tot n intrnational ISO-norm: d ISO Ht ASL-modl n gdachtgod is in bokvorm in 2001 vrschnn. Vanaf dat momnt zijn ook vl bst practics op ht gbid van ASL vrzamld. In 2008 is ht modl nigszins, maar d thortisch bschrijving in hogr mat, vrniuwd: ASL2. In ht ASL-modl zijn all procssn bnomd voor Applicati: zowl op richtinggvnd nivau als op sturnd n uitvornd nivau. Ht modl zit r als volgt uit: OCM Account & markt Supplir Cust- org stratgy ACM Capabilitis Srvic dlivry Tchnology ICT-stratgy Application lifcycl Application portfolio Cust. Envr stratgy Sturnd procssn Contract Planning n control Kwalitits Financil Lvrancirs Bhr Gbruiksondrstuning Continuititsbhr Vrbindnd procssn Wijzigingn bhr Impact analys Ontwrp Ondrhoud & vrniuwing Ralisati Configurati bhr Oprationl ICT-sturing Pro gramma bhr n -distributi Implmntati Tstn Figuur 4: ht ASL-modl D organisati di ASL bhrt n ht gdachtgod n d bst practics vrspridt is d ASL BiSL Foundation. Voor mr informati zi: c. BiSL: Businss information Srvics Library BiSL is ht public domain modl voor Businss Informati (functionl bhr n informati). BiSL is ontwikkld in Ndrland n daar inmiddls gmngod. D spriding buitn Ndrland is rg klin, maar wl groind. Grot organisatis in Ndrland di BiSL gbruikn zijn o.a. Politi, Dfnsi, Achma, ASR (voorhn Fortis vrzkringn), Hijmans, UWV n ht Ministri van Financiën (inclusif Blastingdinst). Ht BiSL-modl n gdachtgod is in bokvorm in 2005 vrschnn. Vanaf dat momnt zijn ook vl bst practics op ht gbid van businss informati vrzamld n vrsprid.

6 In ht BiSL-modl zijn all procssn bnomd voor Businss Informati: zowl op richtinggvnd nivau als op sturnd n uitvornd nivau. D organisati di BiSL bhrt n ht gdachtgod n d bst practics vrzamlt n vrspridt is d ASL BiSL Foundation. Voor mr informati zi: Ht modl zit r als volgt uit: Figuur 5: ht BiSL-modl d. Waarom 3 modlln? ITIL is ht, op wrldschaal, mst bknd n vrsprid modl voor IT-srvic. Wliswaar claimt ITIL ht hl vakgbid van IT, toch zit mn in d thori n in d bst practics vooral d ITinfrastructuur trug n past ht modl, naar onz mning, mindr op ht spcifik domin van applicati n nog mindr op ht IV- (dus nit IT-) domin van businss informati. D rst ASL-vrsi is ook in hog mat afglid van ITIL, maar dan ontdaan van d spcifik infraaspctn n aangkld mt d spcifik aspctn van applicati. Latr is BiSL aan dat twtal togvogd, waarbij opniuw lmntn van ITIL n ASL zijn glnd maar di zijn ook spcifik gmaakt n aangvuld mt d aspctn van Businss Informati. Ht rsultaat hirvan is dat mn in d dri modlln zowl ovrnkomstn n paralllln vindt als vrschilln. Enkl voorbldn: in all dri d modlln trft mn ht procs Wijzigingnbhr. Ht vrschil is chtr dat ht procs in d dri modlln andr bhrobjctn bhandlt n ook n nigszins andr invulling. Ht aanvragn van n wrkplk (pc mt standaard softwar n randapparatuur) is voor infrastructuur wl n wijziging (d configurati wijzigt) maar voor Businss informati nit (d functionalitit wijzigt nit);

7 binnn BiSL bstaat ht procs spcificrn. D btrft d spcificati van wijzigingsvrzokn vanuit bdrijfsprspctif. Voor Applicati zijn d spcificatis input (voor impactanalys, ontwrp n tstn) vnals voor infrastructuur. In ASL n in ITIL vindt mn dus gn procs dat Spcificrn ht. Wl kan mn zggn dat ht opstlln n ondrhoudn van ht Ontwrp n vorm van spcificrn is, maar dan nit ht spcificrn van d vraag maar ht spcificrn van d oplossing; in ASL zijn d ondrhoudsprocssn blangrijk omdat binnn applicati d applicatis (d configurati-itms) wordn aangpast. In ITIL zijn dz procssn nit zo duidlijk uitgwrkt: daar wordn d configurati-itms zlf nit aangpast, maar rdr aangschaft (w bouwn gn PC, maar schaffn di aan n (vr)plaatsn di). Howl r dus soms op gnrik nivau nig mat van ovrlap is, hantrn w d dri modlln naast lkaar, lk spcifik voor ht ign bhrdomin.

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN.

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN. VRTT -idz ptmbr 2008 Rmdhn 1429 Prof nr. urrij Zorg urrij Zorg is n jong rvrn orgnisti, mt rds 150 gzinnn di wij mt 90 mdwrrs bdinn. urrij Zorg vrt zorg bij mnsn mt divrs cutur chtrgrondn, goofsovrtuigingn

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 POCKETGUIDE Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht gmntlijk INFOBLAD vrschijnt nit in ugustus Mndlijks tijdschrift mi 2 5 MET EXTRA BIJLAGE Niuw schtjs in d wijk Kids Run - Jgging 2 p.3 Jbstudntn gzcht www.lpldsburg.b p.7 Dg vn ht prk p.8-9 Tips vr n zrglz

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De gedachte om ITIL toe te passen in een vraagorganisatie wordt niet overal met gejuich ontvangen. Voor de vorige versies van ITIL

Nadere informatie

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi.

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi. 6 AND 7 JUN 2015 CLAIR -OCUR OPN KRKN dagn JOURNÉ ds GLI OUVRT Programm - Programma opnchurchs.mobi opn churchs RUXLL...7 ruxlls...7 ttrbk...7 Forst...8 Ganshorn...8 Ixlls...7 Jtt...8 Lakn...7 Molnbk-aint-Jan...8

Nadere informatie