Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS"

Transcriptie

1 Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs in t zttn om t focussn op d krnmissi n door mt kort, snll projctn in t spln op d kansn di d markt bidt. Ht komt r nu op aan dat idrn in d organisati, dus van ht managmnt tot d ondrhoudsafdling, dz doln nastrft door gbruik t makn van ffctiv bdrijfsstratgiën. Omdat voor d mst organisatis d kostn voor vastgod, bouw, infrastructuur n facilititn d op n na hoogst kostnpost vormn, is ht van ssntil blang dat managrs d total bzttingskostn omlaag brngn middls stratgiën di ht volgnd omvattn: Ht crërn n ondrstunn van niuw paradigma's voor ruimtbhr n dinstvrlning, zoals altrnativ stratgiën voor wrkplkkn n ht ondrbrngn van xtrn of mobil mdwrkrs, naast gstroomlijnd ondrhoudspraktijkn Ht ralisrn van mr inzichtlijk voorspllingsmthodn voor facilitis n financiën om trnds t kunnn ontdkkn n kostn proactif t kunnn bhrsn Ht bhrn van kostn voor ruimtbztting zondr dat dit tn kost gaat van d samnwrking tussn collga's Ht inzttn van Building Information Modling (BIM) n andr tchnologiën voor informati-intgrati waarin oprationl n asstggvns zijn opgnomn voor n ffctif bhr van d lvnsduur van gbouwn

2 Bdrijfsvrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Vrbtring in d nalving van miliuvoorschriftn n in ht vrmindrn van risico's tr bschrming van prsonn, gkoppld aan ht voorkómn van bots n vrplicht sluitingn Ht ralisrn van drglijk doln vrist IT-tools waarm ggvns wordn gcntralisrd n toganklijk wordn gmaakt voor d juist prsonn, waar di zich ook bvindn. Ht gaat dan om tools di rndabl zijn, mnsn mr moglijkhdn bidn, snl kunnn wordn ingzt n gïntgrrd kunnn wordn in d bstaand ERP-infrastructuur. Ht blangrijkst aspct daarvan is dat dz tools n intuïtiv visualisati bidn van d kostnstructuur van fysik assts n n duidlijk bld vrschaffn ovr d wijz waarop dz ht bst kunnn wordn togspitst op d missi van d organisati. Profssionals hbbn bhoft aan d mst uitgbrid, intllignt n rndabl softwar-oplossing voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilititsbhr in d branch om d total bzttingskostn zo bprkt moglijk t houdn. Als brd opgztt oplossing hft ARCHIBUS talrijk functis voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilititsbhr mt n volldig gïntgrrd aanpak om kostn t vrlagn, risico's t vrmindrn n srvicnivaus t optimalisrn. Wrkplk n facilititn Wrkplk Infrastructuur Ruimtplanning & Managmnt Ruimttowijzing & Lay-out Doorblasting, Stratgisch planning Vrhuismanagmnt Vrhuizingn allnstaand of pr grop Scnarioplanning Wrkplksrvics Srvic Dsk, Hotlingrsrvringn Callcntr Wagnparkbhr Invntarisbhr Mubilair, Apparatuur IT objcttracring / Towijzing kablconnctivitit G G O p t i m a l i s r n O p t i m a l i s r n r d m a k n r d m a k n T o T o Entrpris Information Modling B B w w h h o i i j j u o z z d n n n d n Portfuillbhr onrornd god Vastgod, Lass, Kostn n Facturring Doorblasting, Prognoss Bhr invstringsprojctn Invstringsbudgttring, Projctbhr, Conditimting Miliu & risicobhr Enrgi, CO2-votafdruk Scors crtificring Gvaarlijk stoffn & MSDS Afvalbhr Duurzaamhid, EH&S Bdrijfscontinuïtit Gbouwnbhr Aangvraagd n gpland ondrhoud Conditimting Onrornd god n gbouwn Enginring n oprationl bhr

3 Niuw paradigma's voor d wrkplk: vrbtring van d winstgvndhid Uit ondrzok is gblkn dat kantoorruimt bij organisatis 50% of mr ondrbzt is. Dat btknt kostn di mr dan 10% van d omzt kunnn bdragn n mr dan 25% van vast activa op d balans in bslag nmn. In n omgving di wordt gknmrkt door tonmnd concurrnti n krimpnd budgttn is ht bprkn van ovrbodig ruimt n d daaraan gkoppld kostn n cruciaal aspct bij ht vrmindrn van d total bzttingskostn van n organisati. Altrnativ wrkplkstratgiën mt tlwrkn als hokstn zijn n onontbrlijk ondrdl van dat systm gwordn. D Amrikaans think-tank voor tlwrkn, Tlcommut Amrica, schat bijvoorbld dat van d jaarlijks onrorndgodkostn van n organisati 60% kan wordn bspaard door d bhoft aan ruimt trug t dringn mt bhulp van d juist stratgiën voor tlwrkn. D bsparingn kunnn daarbij voor grotr organisatis tot in d miljonn uro's lopn. D vrmindring in d braamd ruimtbhoft is ht dirct rsultaat van ht fit dat mdwrkrs thuis kunnn wrkn of vanuit xtrn n godkopr kantoorruimts in plaats van t motn rizn naar dur kantorn in d stad. Maar mdwrkrs di nog wl grgld op kantoor motn zijn, of op vrschillnd locatis pr dag, kunnn nu ook hun voordl don mt n niuw gnrati wbgstuurd softwar voor accomodati- n ruimtrsrvringn, waarbij z zlf n godkopr n mt andrn gdld ruimt kunnn rsrvrn. In d publik sctor motn ovrhidsinstllingn stds mr bzuinign op gbouwn n facilititn, htgn gmakklijkr t ralisrn is middls programma's voor tlwrkn. Bovndin is ovrhidsprsonl dat zijn wrk mr vrprid uitvort, mindr bvattlijk voor bsmttlijk zikts, natuurrampn n moglijk trruraanslagn. In d Vrnigd Statn bijvoorbld namn d ngativ gvolgn voor d productivitit als gvolg van rcnt gripgolvn n zwar stormn bduidnd af dankzij door d fdral ovrhid ingvord stratgiën voor tlwrkn. Maar wbgstuurd topassingn makn ook n andr vrschuiving in ht paradigma van d wrkplk moglijk: mr slfsrvic voorziningn voor ht aanvragn van vrhuizingn, ordrs voor ondrhoud, rsrvringn voor vrgadrruimts n tal van andr dinstn. Dz onlin aanvragn wordn togwzn, gprioritrd, gvolgd n kunnn na voltooiing wordn ondrzocht, n dat alls automatisch, mt gbruikmaking van gavancrd wrkstroommthodn. Daardoor hbbn facility managrs mindr papirwrk om handn, gaan r mindr wrkordrs vrlorn n kan ht wrk snllr wordn uitgvord, wat lidt tot mr tvrdnhid bij d klant. Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Wrldwijd d nummr 1 oplossing voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilititsbhr

4 Bdrijfsvrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Gmakklijkr voorspllingsmthodn voor facilititn n financiën Hovl ruimt hbt u nodig n hovl gaat u dat kostn? Mt di vraag wordn all vastgod- n facility managrs gconfrontrd bij ht plannn van d bhoft aan ruimt voor hun organisati n ht schattn van tokomstig kostn. Softwartopassingn voor ht vastlggn van historisch ruimt- n kostnggvns kunnn hlpn bij ht makn van wlovrwogn ramingn voor tokomstig bhoftn. Door n mthod t bidn voor ht volgn van invstringsbudgttn, van aanvraag n boordling tot godkuring n financiring n door dz informati ondr t brngn in één gïntgrrd n gcntralisrd locati kunnn managrs d mastr-planning, uitbriding, modrnisring n consolidati rvan uitvorn op n gorganisrd n rndabl wijz. Mt d middln voor ht volgn van bstaand n graamd bzittingn, vrhuurd ruimt vrsus ign ruimt, ggvns van bouwkostn n ruimtprognoss via wat-als-scnario's, makn z n inzichtlijk planning n uitvoring moglijk. En mt functis voor inzoomn op dtails, grafisch n gografisch dashboards, KPI-grafikn n gprsonalisrd wrgavn kunnn z ggvns visualisrn n analysrn voor ht nmn van door fitn gstaafd bslissingn om d missi van hun organisati t ondrstunn. D gprsonalisrd n intllignt ARCHIBUSdashboards bidn n ral-tim bld van d oprationl n financiël prstatis mt bhulp van analyss, di kunnn wordn bkkn in lokal of andr valuta, op ht nivau van ht gslctrd dtail.

5 Bzttingskostn bhrn, samnwrking ralisrn Door ht vastlggn van all onrorndgod-, infrastructuur- n facilitair kostn, zoals lass, nutsvoorziningn, ondrhoudswrkzaamhdn, vrhuizingn, bviliging n andr voorziningn, kan n organisati n panoramisch bld van d wrklijk total bzttingskostn krijgn. Door kostn af t zttn tgn locati, divisi, afdling n tijd kunnn managrs bovndin inzicht krijgn in wat dz uitgavn voor d organisati btknn n wat d gvolgn zijn van d divrs scnario's voor d winstgvndhid van d organisati. Z kunnn ook kostn n ruimtmiddln in d portfolio vrglijkn mt d vristn voor d tokomstig missi n vntul hiatn tussn d visi n d bstaand situati illustrrn. Ongacht d groott van d organisati of d gografisch vrspriding rvan, mt d juist softwar-oplossing kan d samnwrking wordn bvordrd tussn n mt collga's, frlancrs, srviclvrancirs, xtrn locatis, tlwrkrs, boordlingscommissis n tal van andr gbruikrs. Dz moglijkhdn vormn d basis voor nkl van d blangrijkst niuw kansn di d juist tchnologi t bidn hft bij ht vrandrn van d activititn van uw organisati n ht trugdringn van d alghl kostn. Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Wrldwijd d nummr 1 oplossing voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilititsbhr

6 Bdrijfsvrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS BIM-lvnsduurbhr: Bsparingn vanuit n 4D-standpunt Slchts 25% van d kostn van lvnsduur voor n gbouw hbbn btrkking op ht ontwrp n d bouw rvan. D ovrig 75% wordt bstd aan bdrijfsvoring n ondrhoud. Building Information Modling (BIM) bidt n zr gdtaillrd aanpak voor d manir waarop gbouwn wordn ontworpn n gbouwd n wordt daarom n vrist voor stds mr bouwprojctn. Wat r chtr aan ontbrkt, is n manir om d informati af t stmmn op portfolionivau n dz t koppln aan bdrijfsggvns. Voor ht bhr van d lvnsduur is intgrati nodig mt ggvns van facilitair bhr. Mt d bi-dirctionl synchronisatifuncti kunt u vanuit ARCHIBUS n binnn uw Rvit-modl databasgstuurd bdrijfsinformati opnmn, zoals ruimttowijzing pr afdling. Voor n 4D-wrgav van d activa in n portfolio mot r n BIM 4.0-topassing wordn ontworpn vanuit ht oogpunt van n facility managr n bi-dirctionl wordn gkoppld aan n databas voor facilitair bhr voor complt informati ovr d bdrijfsvoring n activa. Di informati maakt ht BIM-modl complt n gft managrs n duidlijk bld van ho hun organisati ruitzit, ho dz wrkt n wat d wrklijk oprationl kostn zijn. En dat alls wordt bijn ghoudn door rgls n wrkstromn di d bi-dirctionl uitwissling van ggvns coördinrn n ht BIM-modl zlf bijwrkn. Dat bidt n virdimnsionl wrgav van n organisati n haar procssn.

7 Miliu & risicobhr: 10-20% bsparing op bdrijfskostn Uit n ondrzok dat rcntlijk wrd uitgbracht door ht Massachustts Institut of Tchnology (MIT) n d Boston Consulting Group, waarbij mr dan 4000 managrs uit 113 landn warn btrokkn, is gblkn dat duurzaamhid hoog op d agnda van organisatis staat n 67% van d ondrvraagdn mldd dat duurzaamhid nodig was om in d huidig markt concurrrnd t blijvn. En god uitgwrkt stratgi voor duurzaamhid kan n bsparing van 10%, n moglijk zlfs 20%, op d bdrijfskostn oplvrn. Bovndin kunnn organisatis door strngr voorschriftn op ht gbid van duurzaamhid, gzondhid n vilighid grchtlijk procdurs, bots n sluitingn voorkomn, n daarm d productivitit n winstgvndhid in stand houdn. En toonaangvnd softwar-oplossing voor miliu- n risicobhr kan d bnodigd ggvns vrschaffn voor ht mt succs uitvorn van miliuprogramma's n ht vrmindrn van risico's voor d divrs blanghbbndn van n organisati, zoals wrknmrs, klantn, rglgvnd instantis, nit-gouvrnmntl organisatis of invstrdrs. Maar naast d onmiddllijk oprationl bsparingn kan ht bvordrn van miliubhr in combinati mt risicovrmindring ht imago n d naam van n organisati vrstrkn n d waard voor all btrokkn partijn vrbtrn. ARCHIBUS-topassingn voor Miliu & risicobhr bidn n gstructurrd omgving voor all rlvant ggvns n gvn kaartn of plattgrondn wr van d btrokkn locatis, waarbij u kunt inzoomn op gslctrd n gdtaillrd informati. Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Wrldwijd d nummr 1 oplossing voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilititsbhr

8 ARCHIBUS: Uw gïntgrrd oplossing voor vrandringn Uw vastgodobjctn, infrastructuur n facilititn zijn van ssntil blang voor d daadkracht van uw organisati. Door n ffctif bhr rvan kunt u btr inspln op vrandringn binnn d organisati n d markt, trwijl u d alghl kostnstructuur vrlaagt n ht gbruik van uw bdrijfsmiddln vrbtrt. Mt slchts één gïntgrrd softwaroplossing kunt u rds bstaand ggvns activrn, inconsistnti van informati vrmindrn n hoft u nit langr vrschillnd IT-systmn bij t houdn. Of u uw facilitis nu last of nit, zlf bhrtakn uitvort of uitbstdt, u kunt nu intllignt gbouwn crërn n d fficiënti, productivitit n winstgvndhid van uw organisati vrbtrn door d total bzttingskostn trug t dringn: n dat alls mt bhulp van ARCHIBUS. ARCHIBUS is wrldwijd marklidr op ht gbid van oplossingn voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilitair bhr mt n jaaromzt aan ARCHIBUS-productn n -dinstn van mr dan USD 2,1 miljard. Dankzij ffctiv innovati n bdrijfsvrandringn bsparn ARCHIBUS-gbruikrs hun organisatis jaarlijks mr dan USD 100 miljard. Mt ARCHIBUS hbbn organisatis één nkl, allsomvattnd n gïntgrrd oplossing in huis voor ht makn van wlovrwogn stratgisch bslissingn om d ROI (rturn-on-invstmnt) n ROA (rturn-on-assts) t optimalisrn, d total kostn ovr d lvnsduur t vrlagn n d productivitit n winstgvndhid door d ghl ondrnming hn t vrbtrn. ARCHIBUS zt zich wrldwijd in voor duurzaamhid op all moglijk gbidn. Al mr dan 30 jaar dominrt ARCHIBUS d automatisringsmarkt voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilitair bhr mt n marktaandl van mr dan 94%. Mr dan ARCHIBUS-gbruikrs bhrn in totaal mr dan gbouwn n vastgodobjctn, n organisatis mldn kostnbsparingn op hun facilititn tot lifst 34%. Mt mr dan 1600 ARCHIBUS Businss Partnrs is lokal n rgional ondrstuning ovral tr wrld vrkrijgbaar in mr dan 190 landn n 30 taln. ARCHIBUS, mt d hoofdvstiging in Boston, Massachustts (VS), is al sinds 1982 n pionir op ht gbid van computrgstuurd tchnologiën voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilititsbhr. ARCHIBUS, Inc. 18 Trmont Strt Boston, MA USA Tlfoon: Wrldwijd d nummr 1 oplossing voor onrorndgod-, infrastructuur- n facilititsbhr Mr dan 4 miljon gbruikrs bwijzn ht lk dag opniuw door hun organisatis jaarlijks mr dan USD 100 miljard t bsparn 2012 ARCHIBUS, Inc. All rchtn voorbhoudn. DrivBusinss-8_121016

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180 Blggingsblid Pulls & Rijpprt Finncil Advis Schotrwg 5 2021 HZ Hrlm tlfoon: Inliding Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ht blggingsblid Ht dol vn dit blggingsblid is om u t voorzin vn n uitgbrid n nduidig documnt

Nadere informatie