PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D"

Transcriptie

1 PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D

2 Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich aan d Wsprstraat in Amstrdam. Inmiddls wordt V&D pr wk door 1.7 miljon bzokrs bzocht. All V&D winkls vrkopn nit alln privat labl, maar bijvoorbld ook dsignr klding n schonn. Er ligt n focus op damsmod, siradn, cosmtica, n grot vrschidnhid aan bokn, cd s n dvd s, lktronisch artikln/apparatuur, brifpapir, kaartn n postrs, mubls, huishoudlijk apparatuur n sizonsartikln. D mst V&D winkls hbbn één of mr La Plac rstaurants, mt vrs natuurlijk ingrdiëntn n vodslwarn. La Plac is momntl d op één na grootst rstaurantktn in Ndrland, di nit alln in V&D winkls gvstigd is, maar ook op ign locatis vrsprid door ht land. Sinds novmbr 2010 is V&D ondrdl van Sun Europan Partnrs, d Europs advisur van Sun Capital Partnrs Inc., n toonaangvnd Amrikaans invstringsmaatschappij. Sun Capital Partnrs Inc. hft in haar portfolio ondrnmingn di actif zijn op ht gbid van rtail n food srvics. Van ht huidig portfolio van Sun Capital Partnrs n aangslotn partijn makn rtailbdrijvn als Nckrmann, Shopko & Limitd Brands n rstaurants als Gardn Frsh n Frindly Ic Cram Corporation dl uit. D krn van d visi van V&D is simplwg om hét warnhuis van Ndrland t zijn. D missi van V&D is om (wdrom) d mst grspctrd, bwondrd n winstgvnd rtailr in Ndrland t wordn, n daarbij bknd t staan door d inspirrnd productn, fantastisch srvic n marktlidrschap. ORGANOGRAM FINANCE

3 FINANCE Binnn rtail splt financ altijd n cntral rol. Financil gzin is ht bdrijfsprocs namlijk god t vrtaln naar marg, omzt pr m 2 n wrkkapitaal. En warnhuis is chtr complxr dan vl andr rtailformuls. Dit wordt vroorzaakt door d grot variëtit van ht assortimnt n d variëtit in samnwrkingsvormn mt xtrn partijn. Ht aanpassn van ht assortimnt aan d sizonn n ht afprijzn vroorzakn vl mutatis in ht administrativ systm. D tonam van businss modlln in d samnwrking mt partnrs maakt d Administrativ Organisati n Intrn Control (AO/IC) nog complxr. Actul inzicht in d financiël cijfrs, ook richting samnwrknd partnrs, is wl cruciaal. Er wordt wl ns gzgd: Rtailn is dtailn', wat btknt dat als ht gaat om d financiën d vingr continu aan d pols ghoudn mot wordn. Dit vraagt om strakk procdurs n tijdig rapportags di aansluitn bij ht prspctif vanuit ht lijnmanagmnt. D a f d l i n g F i n a n c & I T b s t a a t u i t d o

4 Positi ACHTERGROND D Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit (Managr R&I) maakt dl uit van d scti Financ. D afdling bstaat naast d Managr uit tw intrnal auditors di wordn aangstuurd door d managr. D intrnal auditors zijn vrantwoordlijk voor d uitvoring van stor audits. D Managr R&I is vrantwoordlijk voor d Pr-audit n opvolging van d bvindingn van d stor audits. D Managr R&I hft n onafhanklijk rol binnn V&D n La Plac n, naast d zorg voor n rapportrnd lijn aan d CFO, houdt hij ook nauw contact mt d CEO n d Raad van Commissarissn. V&D hft vrijwillig ht structuurrgim ingvord mt n activ Raad van Commissarissn, n volgt d princips n bst practic-bpalingn conform d Ndrlands Govrnanc Cod. D Risk Managr hft hir n blidsbpalnd n aanjagnd rol in. DOEL VAN DE FUNCTIE Ht ontwikkln, implmntrn n ondrhoudn van n gstructurrd n transparant Risk Managmnt n Intrnal Audit programma, zodat d blangrijkst risico s (financil, IT, oprationl n stratgisch) in control zijn. KERNACTIVITEITEN Ondrstunn van dircti n managmnt door ht ffctif idntificrn, adrssrn n monitorn van d risico s di ffct kunnn hbbn op ht ralisrn van financiël, oprationl n/of stratgisch dolstllingn van V&D, alsmd ht inrichtn van adquat controls tr afdkking van dz risico s; Aansturn van audits waarbij wordt vastgstld of d blangrijkst controls op n adquat wijz wordn uitgvord; Onafhanklijk van d dircti van V&D vaststlln wat d kwalitit is van ht V&D Intrnal Control Framwork, ht signalrn van tkortkomingn n ht aansprkn van d dircti V&D op d voortgang van grlatrd vrbtringsactis; Linking pin tussn V&D n intrim audit accountants. Tvns is d Managr R&I Hoofd Vrzkringn, Gdragscod Coördinator n IT Scurity Officr. Als Hoofd Vrzkringn bn j vrantwoordlijk voor ht organisrn van vrzkringsactivititn binnn V&D, waarondr ook ht bpaln van d vrist vrzkringsdkking valt. J ondrhandlt mt d vrzkringsmaklaar n stuurt tvns ht procs aan rond schad aangiftn. Als Gdragscod Coördinator rol j d gdragscod vrdr uit n trd j op als vrtrouwnsprsoon voor all collga s (dnk aan anonim mldingn). Voor d rol van IT Scurity Officr bn j vrantwoordlijk voor ht ontwrpn, implmntrn n borgn van ht stlsl van maatrgln di d fysik n logisch (togangs)bviliging van d systmn dint t waarborgn. Op dit momnt wordt knnis van ICT audit xtrn inghuurd.

5 Profil Managr Risk managmnt & Intrnal Audit V&D Pagina 5 van 8 INTERVIEW CARMEN VELTHUIS, DIRECTOR FINANCE & IT: Carmn: V&D is volop in bwging n groit. W willn wr d mst grspctrd, bwondrd n winstgvnd rtailr van Ndrland wordn. In d afglopn jarn hft V&D stijgnd marktaandln latn zin n zijn w op d wg trug naar n gzond bdrijf. In ons strvn naar marktlidrschap stlln wij d klant cntraal n dnkn w vanuit d klant. Vanuit dz gdacht ondrstunt mn vanuit ht Srvic Cntr in Amstrdam d bdrijfsactivititn van V&D n ook La Plac. Qua imago n cultuur is rds vl vrandrd. Ht inspirrnd n ghl vrniuwd hoofdkantoor van V&D is gvstigd in Amstrdam n staat symbool voor dz vrandring. D niuw cultuur van d organisati is t omschrijvn als btrokkn, nthousiast, no-nonsns, ambitius n volhardnd. V&D/La Plac bidt wat dit btrft d mst uitdagnd combinati van bdrijfsprocssn di j in d rtail tgn kunt komn: food, non-food, mod, hardwar, ign mrkn, A-mrk partnrs n onrornd god managmnt. Carmn: D Managr R&I gaat msturn aan onz vrdr profssionalisring door d hl V&D organisati hn. D Managr R&I snapt n ovrzit ho all businss procssn binnn rtail lopn. Zowl binnn d financ als daarbuitn dint d Managr R&I zakn t signalrn n vrbtrpuntn voor t schrijvn. Dat maakt ht bst wl n vrij rol. J hbt gn last van d maandlijks rporting dadlins n j kunt focussn op continu vrbtring. Winkls vindn ht zlfs ook positif als z audits krijgn. Winkls di ht qua rsultaat god don komn vaak ook hl god uit d audit. D advizn wordn srius gnomn n cht ondrstund door onz CEO. Carmn: Afglopn jarn hbbn wij Risk Managmnt op d kaart gzt. W zijn btr in control n idrn houdt zich aan d autorisatirgls. W wtn ook wat w mindr god grgld hbbn, maar w hbbn d blangrijk risico s god afgdkt. Carmn: Ik bn ovrtuigd dat w nog vrdr stappn kunnn zttn door op d juist procssn in t zoomn. Ik dnk hirbij nit alln aan ht mr proactif voorschrijvn van AO/IC procsvrbtringn, maar ook aan ht optimalisrn van procssn in ht niuw distributicntrum n d groind E-commrc activititn. D niuw Managr R&I kan ook mt n friss blik gaan kijkn naar d winklaudits. Ook binnn vrzkringn zoudn w slimmr kunnn kijkn wlk risico s w motn vrzkrn n ho w schads fficiëntr kunnn dclarrn. Carmn: Rtail is n pragmatisch businss. W zokn imand di rsultaatgricht is mt n praktisch businss sns. Mnsn mt n achtrgrond of stijl van wrkn als di van n consultant of accountant zulln hir mindr god passn. W communicrn bondig n komn snl tot d krn.

6 6 Om n klik t hbbn mt d organisati is ht blangrijk dat j dskundig bnt n j wrk god voor lkaar hbt. Wij hbbn imand nodig di d snioritit hft om vanuit zijn of haar positi d vrtrouwnsrol god t vrvulln. En prsoon mt vl vrtrouwn di andr mnsn in hun waard laat. En stabil factor di rust uitstraalt n zkr vijf jaar blijft. Succsvoll mnsn bij V&D zijn prmannt gricht op vrbtrn n hbbn d wil n ht gduld om vrandringn tot n god ind t brngn!

7 Profil Managr Risk managmnt & Intrnal Audit V&D Pagina 7 van 8 Prsoonlijk Profil FUNCTIE-EISEN, ERVARING EN COMPETENTIES Opliding n rvaring o WO wrk-, dnknivau, aangvuld mt RA- n / of RO-opliding; o Mr dan tin jaar wrkrvaring in accountancy n vrvult nu n intrnal audit n/of risk managmnt positi, bij voorkur binnn wholsal rtail; o Ervaring in procs- n vrandr managmnt, bstuurlijk informativoorzining n informatibviliging; o Vloind bhrsing van d Ndrlands n Engls taal. Krncomptntis o Rsultaatgricht mt praktisch businss sns; o God in plannn, procsgricht, organisrn n voortgangsbwaking; o Flxibl, zlfstandig n proactif; o Btrokkn, snsitif n mpathisch. Krijgt mnsn m door vrtrouwn n dskundighid. Hog gunfactor; o Wns om t xcllrn in n omgving mt ambitiuz dolstllingn; o Strssbstndig. SAMENGEVAT: WAAROM IS DIT EEN AANTREKKELIJKE LOOPBAANSTAP? J hbt n blidsbpalnd n aanjagnd rol om bst practic princips van Ndrlands Govrnanc Cod, Risk Managmnt n Intrnal Control uit t rolln bij n groot warnhuis. J vrvult d rol van vrtrouwnsprsoon voor d ghl organisati n staat rchtstrks in contact mt CEO n RVC. J bnt lidinggvnd mt tw dirct rports. ARBEIDSVOORWAARDEN Salarisrang: ,- tot ,- pr jaar, inclusif vakantigld n xclusif n bonus van maximaal 25%. LOCATIE Laardrhoogtwg 25, Amstrdam CAREER OPENERS Consultant Grt-Jan Joostn

8 8 Gïntrssrd? Dan ontvangn w graag j cv n n kort motivati via d rgistrati pagina op onz wbsit (www.carropnrs.nl). Gf ondr tolichting a.u.b. aan dat ht d positi van Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit bij V&D btrft (Rfrnti: 12038).

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180 Blggingsblid Pulls & Rijpprt Finncil Advis Schotrwg 5 2021 HZ Hrlm tlfoon: Inliding Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ht blggingsblid Ht dol vn dit blggingsblid is om u t voorzin vn n uitgbrid n nduidig documnt

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie