Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester Wie zijn wij?... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2"

Transcriptie

1 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links of rchts in Ndrland... 6 Eign kuzs... 7 Uitslag Dbat... 8 Uitslag schaduwvrkizingn... 8 Waarom zou j als jongr gïntrssrd zijn in gmntraadsvrkizingn? J mag zlf toch pas stmmn als j 18 bnt n dat duurt nog vn. Maar... gmntpolitik hoft nit d vr-van-j-bd-show t zijn! Vl bslissingn di door n gmntraad gnomn wordn, hbbn op jou n j lvn btrkking. Wat dnk j van sportfacilititn? Of huisvsting van lagr scholn? En ht wl of nit aanwijzn van hangplkkn? Ook mt d transiti van jugdzorg van d provinci naar d gmnt, wordt daar bpaald of n ho d zorginstllingn zich mt jugdign gaan bzighoudn. Ht is dus in aanloop naar j 18 vrjaardag bslist intrssant om d gmntpolitik t volgn. Wi wt raak j zo bgstrd van d visi van n bpaald politik partij, dat j j rbij aansluit. Tnslott zou ht zomaar kunnn gburn dat j zlf ooit gmntraadslid wordt. Mocht j nu al n god id hbbn, twittr dat naar één van d wthoudrs. J zult zin dat z dat op prijs stlln. Will Straathof, rctor Collg Hagvld? d a a r t n m g d Wat dot 1

2 Intrviw burgmstr 1. Waar bnt u ht mst trots op mt wat u mt dz gmnt hft brikt? Dat d samnwrking mt d omliggnd gmnts hl god vrloopt. Wij hbbn lkaar ook nodig voor ht uitvorn van onz takn. W staan dus nit mt onz rug naar onz burn. Ik bn ignlijk ook wl n btj trots op d conomisch zakn, want wij hbbn n paar blangrijk activititn uitgvord op dat trrin. Hmstd hft bijvoorbld vl ZZP rs n wij hbbn als gmnt di ZZP rs samngbracht n daardoor is o.a. n gzamnlijk arbidsongschikthidsvrzkring (broodfonds) in ht lvn gropn. Ook lggn w vl contactn mt bdrijvn n bzokn wij bdrijvn. En ook bn ik r trots op dat Hmstd n vilig gmnt is. Dat ligt natuurlijk ook aan d bwonrs zlf. Maar w hbbn vl aandacht voor vilighid, r is vl ovrlg mt politi n w pakkn actis op wannr dit nodig is. 2. Wat vindt u van ht id van d krant? Ik vind ht rg god dat julli dit don; om lftijdsgnotn t informrn n bwust t makn dat d gmntraadsvrkizingn r zijn n wat z inhoudn. 3. Vindt u dat jongrn mr btrokkn motn wordn bij d gmnt? Ja, mr informrn, btrkkn bij onz lokal gmnschap. Ik vind dat jongrn vooral tijdns maatschappijlr btrokkn motn wordn bij d politik, bijvoorbld door middl van gastlssn. Ook om d jongrn voor t bridn op ht momnt waarop z mogn stmmn. Ht is ook blangrijk dat wij jongrn mr btrkkn, bijvoorbld door middl van n jugdparlmnt of door t latn dbattrn op school. 4. Wat is ht blang van d vrkizingn? D partijn waarop wordt gstmd hbbn invlod, dus d partijn vrtgnwoordign jouw idën n zo hb j dus indirct inspraak op d vormgving van d gmnt. 5. Ho blangrijk is ht dat achttinjarign gaan stmmn n ho wilt u daar voor gaan zorgn? Wij probrn ht aantal stmmrs t vrgrotn door n vrkizingskrant uit t gvn, artikln in d Hmstdr t schrijvn n aandacht voor d vrkizingn op onz wbsit. Vrdr houdn wij n lijsttrkkrs dbat n sturn wij n prsoonlijk brif bij d rst kr dat j vanaf j 18 mag gaan stmmn. Maak van j stm gbruik! 6. Wat dot d gmntraad in d gmnt? D gmntraad is bstuurlijk gzin d hoogst baas, d ldn in dit bstuur wordn ook rchtstrks gkozn door burgrs. Dus d gmntraad is ignlijk ht algmn bstuur van Hmstd. D gmntraad stlt kadrs, d algmn lijnn waarm d gmnt ondr andr bstuurd wordt op financil gbid. Wi zijn wij? Wij zijn vijf Hagvlds lrlingn: Sandr, Lars, Hln, Amy n Ann. Wij hbbn d opdracht gkrgn om n niuwsbrif voor all jongrn in Hmstd t makn. Aangzin r binnnkort gmntraadsvrkizingn plaatsvindn, is ons gvraagd om d niuwsbrif hirovr t latn gaan. Dit vindn wij hartstikk intrssant. Wij willn mt dz niuwsbrif julli informrn ovr d lokal politik. Wat splt r ignlijk in Hmstd? Wat dot d gmntraad ignlijk? Ho dnkn d partijn? En wat zou jij kizn? Wij hopn dat julli na ht lzn van d niuwsbrif all vragn kunnn bantwoordn. Vl ls plzir! En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn! En jugdkrant vol aansprknd informati di gricht is op d Hmstds jongrn. Als coördinator Maatschapplijk Stag op Collg Hagvld, bn ik trots dat mijn lrlingn dit gmaakt hbbn. Daarnaast vind ik ht rg positif dat d Gmnt Hmstd op dz manir laat zin dat d mning n inbrng van jongrn daadwrklijk tlt n dat zij ook d ruimt krijgn om hir its m t don. En stag zoals ht schrijvn van dz jongrnkrant vraagt vl; intrviwn, dbattn volgn, knnis van d divrs politik vrkizingsprogramma s én rdactionl vaardighdn n dat alls ondr n stvig tijdsdruk. Ht is mooi om t zin dat d lrlingn uit klas 4 op dz manir (n buitn school!) knnis makn mt n maatschapplijk thma zoals d gmntraadsvrkizingn. Eén van d hoofddoln van d Maatschapplijk Stag is ht actif bvordrn van burgrschapsvorming van jongrn. Ht mog duidlijk zijn dat dit bij n stag als dz uitstknd glukt is. In d gsprkkn mt d divrs stagbglidrs van d Maatschapplijk Stag mrk ik dat d btrokknhid n d idën di lrlingn hbbn wordn gwaardrd; d Maatschapplijk Stag lft! D komnd jarn zal ik m r dan ook voor inspannn om d Maatschapplijk Stag t latn voortbstaan, zlfs als dz nit mr vrplicht gstld n nit mr gsubsidird wordt vanuit d ovrhid. Ptr Stam Tamlidr klas 4 Coördinator Maatschapplijk Stag Collg Hagvld 2

3 Eign kuzs Ann van dr Wijdn 15 jaar Ik zou stmmn op CDA, want CDA hft idaln waar ik ht hl rg m ns bn, zoals ht zorgn voor mnsn di ht moilijk hbbn, ht vrbtrn van d Binnnwg n d bibliothk n ontmotingsplk voor ons makn. Lars Wingn 15 jaar Ik zou VVD stmmn, omdat ik vind dat d vrijhid van d burgr cntraal mot staan. D gmnt n ovrhid motn zich nit zovl mt d burgr bmoin. Zo krijg j n conomisch gzond n wlvarnd Hmstd Hln Klinjans 15 jaar Als ik zou kunnn stmmn dz vrkizingn, dan zou ik stmmn op d PvdA, want di willn vl voor d cultuur don in Hmstd n ook vindn z dat mnsn lkaar motn hlpn indin dat nodig is, waarm ik ht hlmaal ns bn. Amy Rssang 16 jaar Ik zou, als ik zou kunnn stmmn, op d HBB stmmn. Zij wtn hl god wat r op klin schaal in Hmstd gburt n basrn daar dan ook hun kuzs n bslissingn op. Dat vind ik hl god. Sandr Tjo Ny 16 jaar Ik wt wl wat ik zou stmmn. Mijn stm zou naar d VVD gaan. Ik bn voor d zlfstandighid van d burgr. Ook vind ik d manir van bzuinign d god manir. Namlijk nit d lastn vrhogn maar mt bhoud bzuinign. Mning van d straat Wij zijn d straat opggaan n hbbn daar aan jongrn gvraagd op wlk partij zij zoudn stmmn. Z kondn kizn uit d zs partijn di mdon aan d vrkizingn. J kan zin dat vl jongrn gn mning haddn ovr dit ondrwrp, n w krgn vaak achtr ht antwoord ht commntaar want dat kist mijn vadr of maar ik hb ignlijk gn id. Ht was vaak n willkurig kuz. Dus hoog tijd om d jongrn wat mr t intrssrn voor d politik! 7

4 Links of rchts in Ndrland Eignlijk is r in Ndrland nit cht n hl groot vrschil mr in links of rchts. Vrogr had j nog d CPN, d communistisch partij van Marcus Bakkr. Dat was wl cht links, maar tgnwoordig gaan vl partijn mt hun idën stds n btj mr naar ht middn. Maar w pratn nog wl stds ovr rchts n links. Wat voor idën horn daar nu bij? En wat vind jij? 1. Voor ht vaststlln van n minimumloon. 2. Ontwikklingshulp is blangrijk, maar gn prioritit. 3. Nit t vl gld uitgvn aan dfnsi. 4. Euthanasi vrbidn. 5. God sociaal zkrhidsstlsl, gn bzwaar tgn blastingvrhoging om zo d social zkrhid t financirn. 6. D kloof tussn arm n rijk mot gdicht wordn. 7. Als r mr blasting ghvn mot wordn dan mot idrn dat btaln, ongacht of j rijk of arm bnt. 8. Ht lgalisrn van wittlt in Ndrland. Vraag 1 1 punt 2 puntn 2 2 puntn 1 punt 3 1 punt 2 puntn 4 2 puntn 1 punt 5 1 punt 2 puntn 6 1 punt 2 puntn 7 2 puntn 1 punt 8 1 punt 2 puntn 8-12 puntn Links: Jij wilt dat ht vrschil tussn arm n rijk klinr wordt. Ook bn j voor n grot ovrhid di vl blasting int zodat bijvoorbld armr mnsn n god uitkring kunnn krijgn. En links partij wil namlijk n god grgld samnlving mt vl rgls n n rlijkr vrdling. Dit kan door mr gld t gvn aan arm mnsn in Ndrland maar ook in Afrika n andr ontwikklingslandn puntn Rchts: Jij vindt ht vrschil tussn arm n rijk gn groot problm. Jij wilt dat mnsn mr vrijhid krijgn door hn ondr andr mindr blasting t latn btaln. Zij motn mr op zichzlf aangwzn zijn. J kan mindr snl trcht bij d ovrhid voor bijvoobld n uitkring. En rchts partij wil dat d ovrhid trughoudndr is maar wil nit dat d vrijhid van d burgr in gvaar komt. PRIJSVRAAG WIN WIN WIN Wil jij n gift card van 30 uro winnn? Voorspl dan hovl ztls idr partij in d volgnd gmntraad krijgt. Dnk jij dat j ht god hbt? Mail dan vòòr 19 maart a.s. naar: 30,- Hint: Er zijn 21 ztls t vrdln in d gmntraad van Hmstd ovr 6 partijn. Zi voor mr informati bladzijd 3. 6

5 Ho zit ht nu? D gmntraad in n gmnt is nt zoits als d Twd kamr in Dn Haag. En d burgmstr n d wthoudrs in n gmnt zijn dan nt zoits als ht kabint van Rutt n zijn ministrs. D gmntraad nmt bslissingn ovr wat r in Hmstd gaat gburn n ook ho Hmstd wordt ingricht. D gmntraad van Hmstd hft 21 ztls. Ht aantal ztls wordt bpaald door ht aantal inwonrs van n dorp/ stad. D afglopn vir jaar warn d plkkn in d gmntraad als volgt vrdld. En vrdr is r dus n collg. Dat zijn d burgmstr, mvrouw Mariann Hrmans, n d wthoudrs. Hmstd hft dri wthoudrs, dat zijn: - Jur Bottr (D66) - Christa Kuipr (CDA) - Pitr van d Stadt (VVD) D wthoudrs zijn d ministrs van d gmnt. Zij zorgn dat d plannn di d gmntraad maakt, uitgvord wordn. D gmntraad wordt lk vir jaar opniuw gkozn bij d gmntraadsvrkizingn. Wi gaat r winnn? J kan winstvoorspllingn op tw vrschillnd manirn vaststlln. kijkn naar ho ht landlijk mt d politik gaat kijkn naar ht vrldn, ho r ton gstmd is. Hl vl mnsn stmmn op partijn in d gmntraad waarop z ook landlijk stmmn. Dus als ht mt n politik partij landlijk nit god gaat, btknt dat ook vaak dat mnsn mindr op z stmmn in d gmntraadsvrkizingn. Als j kijkt naar ht vrldn kan j vl t wtn komn, want d ztls in d gmntraad vrandrn nit hl vl door d jarn hn, omdat d bvolking in n paar jaar ook nit hl vl vrandrt. Wat is r landlijk t zin? Er zijn natuurlijk landlijk vrkizingn gwst, daar is uit gkomn dat d PvdA n d VVD samn zijn gaan bsturn. Wat mstal btknt dat r vl kritik gaat komn op di partijn, dus dat zou n invlodrijk factor kunnn zijn. Ook zijn d ztls van ht CDA in d afglopn jarn flink gdaald, dus dat zou ook nog n factor kunnn zijn. En wat is r d afglopn jarn in Hmstd gburd? Dit zijn d ggvns van d vorig gmntraadsvrkizingn, zi hirondr. Wat j kan zin is dat ht aantal ztls voor ht CDA d afglopn jarn wl is afgnomn n dat D66 d laatst vrkizingn 3 ztls rbij hft gkrgn. Ook zi j dat d VVD al hl lang d grootst partij is in Hmstd. En als laatst zi j dat r ook nog n partij was, Niuw Hmstd, di in 2010 gn ztls haald n dit jaar ook nit mr mdot mt d vrkizingn voor d gmntraad. Dus nu gaan w voorsplln: Wat w kunnn vrwachtn dit jaar is dat d VVD d grootst partij blijft in d gmntraad. Ook kan ht gburn dat ht CDA daalt mt n ztl, vanwg d dalnd popularitit. Wat r mt GronLinks, HBB n PvdA gburt is nit hl god t voorsplln, maar wat t vrwachtn is, is dat z ongvr glijk blijvn mt ht aantal ztls. Als laatst is r nog D66, waarvan ht ht lastigst is om t voorsplln wat r gaat gburn, omdat z r bij d vorig vrkizingn 3 ztls bij krgn. Dus of d popularitit glijk blijft of hogr of lagr wordt, is lastig t zggn. Pitr van d Stadt (links), Christa Kuipr (middn) n Jur Bottr (rchts). 3

6 Mr zin? Kijk op: watch?v=6jv2j7zkabq&fatur=youtu.b UW Rmco Ats 4 H EEMSTEEDS D EMOCRATISCH A PPEL Christa Kuipr Jur Bottr Waar staat uw partij voor? Wij zijn nit links n nit rchts, wij kizn in ht blang van d burgr. Soms links, want idrn mot aan d Hmstds gmnschap kunnn dlnmn. Soms rchts, want sommig klin rgltjs zijn ovrbodig. Wij hbbn n paar blangrijk thma s voor d gmntraadsvrkizingn. Zorg is hl blangrijk; als mnsn ht cht nodig hbbn motn z dat kunnn krijgn. Wij motn ht gron in ht dorp bhoudn. Gronvoorziningn als d kindrbordrij motn blijvn. Ook zin wij n moglijkhid om d havn t rnovrn mt horca n bootjs. Wij stlln d burgr cntraal n willn graag mr initiativn aan d burgrs ovrlatn. D ovrhid mot daarbij facilitrn n ondrstunnd optrdn. Ook staan wij voor ht in vrijhid lvn, ign bslissingn kunnn nmn n hooguit ingrijpn wannr d n burgr d andr burgr nit rspctrt. Wij zijn noch links, noch rchts. Bnt u voor ht bouwn van n niuw Vomar? N, op di plk is n Vomar t groot. Er zal vl ovrlast voor d omwonndn komn. Ja, d Binnnwg mot trkkrs hbbn n als j d Vomar in Cruquius zou gaan bouwn dan zoudn vl mnsn nit mr naar d Binnnwg komn om boodschappn t don. Dat is ook slcht voor d andr winkls op d Binnnwg. Ht plan mot natuurlijk wl god uitgwrkt wordn, maar in princip zijn w voor. Ja, mits. D dfinitiv plannn zijn nog nit bknd. Eignlijk zijn w tgn n Vomar op dz plk, maar wannr imand nou nmaal d grond hft, r n prcdntwrking is, n wannr r rchtn zijn opgbouwd, dan motn w dat wl rspctrn. Ht is wl blangrijk om randvoorwaardn t stlln zodat d burgr zo min moglijk ovrlast krijgt. Ho zit u d tokomst van d bibliothk in Hmstd? Er zou n dolgropn bibliothk motn komn. Voor jongrn zoudn r bijvoorbld grot studiplkkn kunnn komn n voor d oudrn n ruim assortimnt. D tussngrop kan bdind wordn mt -books n rsrvrn via intrnt. Er zijn vl oplossingn n wij dnkn dat j op zok mot gaan naar blangstllndn di its willn xploitrn. J kan r bijvoorbld n café, n lunchroom of n vrgadrzaal bij makn. Hirdoor kunnn w mt lkaar d kostn dragn n blijft ht voor idrn btaalbaar. Vanuit onz visi als ondrwijspartij is n bibliothk blangrijk. D ontwikkling van d mns staat cntraal. Straks mot d bibliothk innovativr wordn n ook mr n ontmotingsfuncti krijgn. D bibliothk mag nit mr kostn dan nu, maar wij willn r ook zkr nit op bzuinign, d bibliothk Hmstd is namlijk rg blangrijk voor ht dorp. In vl partijplannn staat: idr Hmstds kind zou naar n school motn kunnn gaan van zijn of haar ign nivau n kuz. Maar wat als daar simplwg gn plaats voor is? Ht huidig lotingsblid is slcht, ik zou n kuzblid invorn mt 1, 2 of 3 kuz. En dat j sowiso bij één van di kuzs trcht komt. In d Zaanstrk is dit systm al jarn succsvol. Ht postcodblid hft tchnisch n wat andr lading. D scholn zijn vrantwoordlijk voor d plaatsing van lrlingn, maar wij vindn dat d gmnt r bij d scholn op mot aandringn dat lrlingn dicht bij hun huis naar school motn kunnn als zij dat willn. Nit alln viligr, maar ook voor ht social lvn vl btr. Wij zijn gn voorstandr van ht postcod blid, wl voorstandr voor plaatsn op kuz. W zijn afhanklijk van Haarlm. Ik maak m hard voor ht vrbtrn van ht systm. Vindt u dat d vilighid van d fitsr op d Binnnwg in Hmstd god grgld is? N, r zou n btr signalring motn komn n n duidlijkr fitsstrook. Ja, j mot wl god oplttn want j mot d rijbann dln mt auto s n md fitsrs. Maar als idrn zich god gdraagt dan mot ht moglijk zijn om n vilig Binnnwg t ralisrn. N, maar ht is ingwikkld om daar n god oplossing voor t vindn. D Vomar mt d niuw parkrgarag n n andr ingang zulln ook n oplossing zijn. Vindt u d niuw alcoholwt god? N, d wt is aan d n kant god maar is ook wr rdn voor ht vrschuivn van problmn. Ht drinkn gaat nu plaats vindn op moilijk controlrbar plaatsn. D alcoholwt zou duidlijkr motn zijn. Er is altijd wl n moglijkhid voor jongrn om aan alcohol t kunnn komn. D wt had daarom wat mij btrft nit ghovn. Ja, d wt is blijkbaar nodig n dat is op zich n god zaak, alln d vrantwoordlijkhid ligt nog stds bij d oudrs. Wij hopn dat d jugd n d oudrs hun vrantwoordlijkhid nmn. N, maar r gaat wl n prvntiv wrking van uit. D wt zou nit nodig zijn als jongrn zichzlf in d hand kunnn houdn. Dan is r gn problm. Maar jongrn ralisrn zich nit wlk schad alcohol op jong lftijd hft voor d hrsnn. Ht coma zuipn is dnk ik wl al mindr gwordn door dz wt. Maar d wt zlf is onduidlijk, j mag bijvoorbld wl alcohol drinkn ondr d 18, maar ht nit kopn.

7 Mr zin? Kijk op: watch?v=wwivdmayxp8&fatur=youtu.b Cs Lndrs & Michl Radix Strkr & Socialr Co Luvn Paul Wintrs Waar staat uw partij voor? Wij zijn libraln n wij vindn dat d burgr vrij mot zijn in ho hij zijn lvn inricht. Wij zijn ook voor mindr blasting, wij bzuinign livr dan dat w d blasting gaan vrhogn maar wij willn nits wgbzuinign. Wij stimulrn ook d wlvaart door ht makklijkr t makn voor ondrnmrs om n ign bdrijf t bginnn. Wij zijn n links partij. Wij vindn ht hl blangrijk dat Hmstd gron is n blijft. Ook willn wij Hmstd voor idrn btaalbaar makn door bijvoorbld social huurwoningn t bouwn. Als vanouds staat d PvdA voor ht social. Dus wij komn op voor d mnsn di ht wat mindr hbbn n wij zorgn rvoor dat wannr mnsn its nit kunnn btaln zij r toch gbruik van kunnn makn. Dnk bijvoorbld aan ondrwijs n culturl voorziningn. Bnt u voor ht bouwn van n niuw Vomar? Ja, ht is god voor d parkrglgnhid op d drukk Binnnwg n d Vomar wordt hlmaal nit zo hl groot als idrn zgt. Zoals d plannn r nu liggn wordt hij its grotr dan d huidig Dkamarkt n dat op n plk waar voldond ruimt is. Bovndin mot j n invstrdr di miljonn in d grond wilt stoppn n arbidsplaatsn crërt stunn. N, n als r één komt dan ht lifst nog n klinr want dz kan ook vl mnsn trkkn. N, dit willn w nit omdat ht gbid zich r nit voor lnt. Er zal t vl vrkr komn n r zijn ook al gnog suprmarktn. Wij zin livr d winkltjs di lg komn god bzt dan n Vomar di hir nit past. Ho zit u d tokomst van d bibliothk in Hmstd? Er zal n andr concpt van d bibliothk komn. J mot d dolgropn bdinn n mt commrciël partijn samnwrkn zodat d lastn kunnn vrmindrn. Mt commrciël partijn bdoln w bijvoorbld n Grand Café of huiswrkbgliding. Wij willn n modrn bibliothk, ht mot n ontmotingsplk wordn di cntraal glgn is zodat hij voor idrn toganklijk is. Bovndin willn wij nit vrdr bzuinign op d bibliothk want ht is n blangrijk ondrdl van Hmstd. D bibliothk mot r zkr blijvn, alln mot d functi misschin wl wordn uitgbrid. Wij zin ht graag als n ontmotingspunt. In vl partijplannn staat: idr Hmstds kind zou naar n school motn kunnn gaan van zijn of haar ign nivau n kuz. Maar wat als daar simplwg gn plaats voor is? D ovrhid n ht schoolbstuur zoudn ns om d tafl motn gaan zittn n als n school langdurig populair is dat zal j mr gld in di school motn invstrn n in d wat impopulairdr school wat mindr. Wij vindn ht lotingssystm slcht. Wij dnkn dat ht postcodblid n god altrnatif is zodat d scholn brikbaardr zijn. Wij vindn ht huidig lotingssystm nit god maar soms is ht gwoon nit andrs t rgln. D vrij kuz mot ht princip zijn n d bst oplossing is dat als ht n langdurig problm wordt dat d dsbtrffnd school mr ruimt krijgt, maar dit is vaak tchnisch nit moglijk. Vindt u dat d vilighid van d fitsr op d Binnnwg in Hmstd god grgld is? Ja, door d vrniuwing van d Binnnwg is dz rg vrbtrd. Er gburn bijna gn onglukkn n als d mnsn zich god gdragn is r gn nkl problm. N, ht is wl vrbtrd, maar r mot nog stds wl wat aan gdaan wordn. N, dat zou wl btr kunnn. Vindt u d niuw alcoholwt god? N, r komn nu mr huisfstn waar alcoholisch drankn gschonkn wordn n hir controlrt al hlmaal nimand. D wt is nit nodig want ht vrhlpt ht problm nit. D mntalitit van jongrn vrandrt nit mt dz wt. Ja, ik bn gn dskundig, maar alcohol brngt gwoon rnstig schad to aan d hrsnn bij gbruik op jong lftijd. Als jongrn nit zlf ht hft in handn kunnn nmn, dan is dz wt nodig n daarom ook wl god. D wt is ook mr om n statmnt t makn dat jongrn bwust wordn van d gvolgn van alcoholgbruik. Ja, alcohol is natuurlijk slcht voor d ontwikkling n bij jongrn is r ovr ht algmn n gbrk aan dit bsf. Wij staan zkr achtr d wt. Eignlijk zoudn jongrn zlf motn wtn waar d grns ligt, maar in d praktijk wrkt dat dus nit n mot d ovrhid dus inspringn. 5

8 Jongrn kizn ook! Mik Doodman, d jongrnwrkr van Hmstd hft afglopn wk d schaduwvrkizingn, vrkizingn voor jongrn ondr d 18 jaar, gorganisrd. Op vl scholn in Hmstd kon d afglopn wk gstmd wordn. D opkomst was groot, maar lifst n klin 400 jongrn brachtn hun stm uit. Ook was ht stmmn n aanliding om d landlijk n lokal politik in d klas t bsprkn. Volgns d jongrn wordn D66 n VVD d grootst partijn n wordt d groi van d D66 di bij d vorig vrkizingn plaatsvond doorgzt. D andr vir partijn zulln één ztl vrlizn of bhoudn. Ht is intrssant om t zin ho d mrdrhid wordt gvormd. J zou dnkn dat D66 n VVD samn d coaliti gaan vormn maar z dnkn vrschillnd ovr duurzaamhid. En andr moglijkhid zou dan zijn dat D66 samn mt d klin partijn d coaliti gaat vormn maar dan zijn gronblid n d financiën wl bsprkpuntn. D jongrn kondn ook aangvn waar d politici volgns hn d komnd 4 jaar xtra aandacht aan motn gvn : Wat is nu d uitslag? Jongrn bij ht lijsttrkkrsdbat Op 10 Maart vond in Hmstd ht lijsttrkkrsdbatdbat plaats. Hirbij dbattrdn all lijsttrkkrs van d zs partijn tgn lkaar. En wij hbbn ook m gdbattrd mt tw stllingn. D stlling: livr bzuinign op cultuur dan op gron wrd door Sandr n Lars vrddigd. Hir is nit ovr gdbattrd, wl hbbn w hm toglicht mt d argumntn dat gron voor d rst lvnsbhoft, namlijk gzondhid, zorgt. Cultuur is gn rst lvnsbhoft. Als mnsn cht cultuur willn, dan zijn z brid daarvoor t btaln n kunnn z ook zlf ht initiatif nmn. Mt gron gaat dat vl moilijkr, ht is bijvoorbld vrbodn om zlf n bos aan t lggn. Sandr n Amy hbbn gdbattrd ovr d stlling: n fstlijk bijnkomst voor jongrn di gslaagd zijn is blangrijkr dan n fstj voor 65-jarign. All partijn warn ignlijk tgn d stlling. D mstn zidn dat dat soort jongrnfstjs nit gsubsidird gaan wordn door d gmnt, maar dat ht n initiatif van d jongrn zlf mot zijn. Wij vindn dat dit wl mot gburn, want d jarn hirvoor hft d gmnt wl n fstj voor d gpnsionrd mnsn gorganisrd n gsubsidird, maar dit fstj is afgschaft. Waarom dan gn fstj voor jongrn? Bovndin gaan jongrn zich mr bindn mt d gmnt als r n fst voor hn gorganisrd wordt n om ht dorp lvnd t houdn, is ht blangrijk om Hmstd aantrkklijk t makn/houdn voor d jugd. Oudrn zijn vaak al gbondn aan ht dorp, maar jongrn vlign na hun indxamns uit naar andr grot stdn. Colofon Dz Jongrnkrant is md moglijk gmaakt door Gmnt Hmstd. Layout n druk: Van Assma Grafimdia, Hmstd. 8

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1 Excl Sht Data Btand Ht vrtrkn van d lfbaarhid in dorpn Mark Rijnir Mark Rijnir gmnt Brgn Brgn ambt naar it. 0 ambt naar aanlid ing Vrogr bdacht d gmnt all voor d dorpn. Vrogr toch wl n lit gj mnn uit ht

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Trots Tiede, een echte verenigingsman

Trots Tiede, een echte verenigingsman Trots Tid, n cht vrnigingsman 2 jaargang nr. 1 B w o n r s I n f o r m a t i M a g a z i n v a n R & B W o n n Tid van d Gucht uit Lwdorp is n vrnigingsman mt n warm hart voor zijn mdmnsn. Hij zit in divrs

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

89 juli 2014 Nr. verslag het Groot Parlementaire enquête woningcorporaties Nieuwe mogelijkheden bij verzorgingshuis Sint Jozef

89 juli 2014 Nr. verslag het Groot Parlementaire enquête woningcorporaties Nieuwe mogelijkheden bij verzorgingshuis Sint Jozef g a l s r v t o o r G ht Nr. 89 4 juli 201 12 nquêt r i a t n m is Parl orporat c g n i n o w 10 ij hdn b k j i l g o m ozf Niuw is Sint J u h s g n i vrzorg 14 f Roznho d t i u ls alnt Natuurt u d bou

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht D inhoud in voglvlucht Ovr d autur... xix Dankwoord... xx Inliding... 1 Dl I: Voorbridingn... 5 Hoofdstuk 1: Totsinstrumntn: n knnismaking... 7 Hoofdstuk 2: Wat j oudrs nooit hbbn vrtld ovr houding...

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie