Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel"

Transcriptie

1 Learning & Develpment Awards 2015 Cmpetentiemanagement als gezelschapsspel

2 Vrstelling van de rganisatie en cntactgegevens Zrgbedrijf Antwerpen, vereniging naar Publiek recht. Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. Cntactgegevens : Ann D Havé, 03/ , 0475/ Zrgbedrijf Antwerpen (hierna afgekrt tt ZBA) biedt een ruime waaier aan wn-zrgdiensten vr de Antwerpse seniren en verleent bijstand aan kinderen, jngeren en het gezin in meilijke pvedingssituaties. Het is een verzelfstandiging vanuit het OCMW Antwerpen. Hierdr erfde ZBA k een ude arbeidscultuur die vlledig met wrden mgevrmd. ZBA telt 43 dienstencentra, serviceflats en 18 wnzrgcentra verspreid ver heel de stad. Tevens bieden wij een gamma thuisdiensten aan zals petshulp met dienstencheques, thuiszrg en thuisverpleging. Daarnaast heeft Zrgbedrijf Antwerpen 5 Centra vr kinderzrg en gezinsndersteuning en twee instellingen vr bijzndere jeugdzrg. In ttaal gaat het m een 100-tal lcaties verspreid ver de Stad Antwerpen en haar districten. Onze missie : We vullen de ntbrekende schakel(s) in zdat iedereen, aan een betaalbare prijs, de kans krijgt m cmfrtabel uder te wrden. We den dit vanuit de vlgende visie : Iedereen in nze stad, k de hulpbehevende, heeft het recht m cmfrtabel te leven. Daarm bieden we aan huis en in de wijk f buurt alle diensten aan die een mens ndig heeft m z aangenaam mgelijk zelfstandig te kunnen leven. Met cmpetent en gemtiveerd persneel, met een aanbd dat kwaliteit en vernieuwing vrpstelt en met een heldere prijzenplitiek, streven we altijd naar diensten die het leven van nze klanten kwaliteitsvl maken en die ns bedrijf financieel geznd huden. ZBA kan rekenen p 3608 werknemers (dd. 30/06/2014). Van het ttale aantal medewerkers werkt 70% rechtstreeks in de zrg en werken dus met de bewners en hulpbehevenden. Inzake pleidingsniveau zijn 1347 medewerkers niet f laaggeschld, 1607 medewerkers bezitten een middelbaar diplma, slechts 694 medewerkers hebben een diplma hger nderwijs bachelr f universitair. 33% van de medewerkers is uder dan 50 jaar. Het is binnen dit persneelskader dat het prject cmpetentiemanagement werd pgezet.. Learning & develpment is binnen ZBA ingebed in de afdeling Lpbaanbeleid en Ontwikkeling (LB&O). LB&O maakt deel uit van het HR departement, die rnd de vlgende thema s haar visie en missie heeft uitgewerkt: talentgerichte inzet van medewerkers effectief ndernemerschap en passie een innverende werkmgeving inspirerend leiderschap respect en waardering vr elkaars

3 LB&O staat vr het implementeren van een talentbeleid waarbij de nadruk ligt p het creëren van de rganisatrische beleidscntext m alle medewerkers in hun lpbaan te ndersteunen en te ntwikkelen en dit vanuit de vlgende visie : Talentbeleid is het verbinden van één f meerdere individuele begaafdheden en de passie deze in te zetten, rekening hudend met hun niveau en beperkingen, gedurende een bepaalde peride, m tegemet te kmen aan nden en verwachtingen van individu en rganisatie, met als del zwel individu als rganisatie blijvend te ntwikkelen binnen een veranderende cntext. Dit betekent dat ZBA zich als werkgever verantwrdelijk acht vr de blijvende inzetbaarheid van haar medewerkers, niet enkel binnen het eigen bedrijf maar k binnen de ruimere arbeidsmarkt. Via nder meer lpbaancaching kunnen medewerkers p zek naar hun talenten, zelfinzicht en ntwikkelingspprtuniteiten die zich k buiten ZBA kunnen situeren. Wij willen nze medewerkers immers emplyable huden, k als deze emplyability niet direct tt een functie binnen het eigen bedrijf situeert. Drdat L&D ingebed is in een afdeling die vrnamelijk werkt rnd deze inzetbaarheid en het vlledige lpbaanbeleid vr haar rekening neemt, blijft L&D niet beperkt tt het rganiseren van pleidingen. L&D maakt integraal deel uit van de HR strategie. Vrstelling van het traject Vrafgaandelijke Infrmatieverzameling ver de situatie as is Vanaf de vergang van OCMW-Antwerpen naar Zrgbedrijf Antwerpen zijn er heel wat aspecten verandert, alsk binnen HR. ZBA wilde een nieuw begin maken dr ndermeer het cmpetentiemanagement van OCMW-Antwerpen niet ver te nemen. Dat was immers een samenvegsel van de cmpetenties van OCMW-Antwerpen met deze van de Stad Antwerpen waardr er per functie meer dan 20 cmpetenties werden pgelijst die uiteraard niet langer afgestemd waren p de missie van ZBA. We hebben er bewust vr gekzen m het aantal cmpetenties per functie te beperken m het behapbaar te huden en ruimte te laten vr talenten van medewerkers. Die ruimte vr talenten is zeer belangrijk mdat dit nu net de unieke bijdrage van een medewerker is aan de rganisatie. Cmpetentiemanagement met de rde draad zijn binnen HR en zijn prcessen. De uitdaging bestnd er in dit geen abstracte materie te laten blijven maar k effectief te vertalen naar nze medewerkers zdat het vr nze medewerkers duidelijk is wat er te den staat als hij/zij met zijn/haar lpbaan aan de slag wil en dit binnen alle HR prcessen. Dit betekent het creëren van een unifrme taal binnen ZBA en zijn diverse delgrepen. Een unifrme taal aanleren aan medewerkers is niet altijd vanzelfsprekend dus mesten we p zek naar een laagdrempelige, maar gerichte manier van kennisverdracht. Opstartredenen De vergang naar ZBA brengt een mix van ude en nieuwe aspecten met zich mee en dr cmpetenties te gebruiken en te implementeren brengen we binnen HR een rde draad aan in al nze prcessen. Deze gemeenschappelijke taal biedt een betere samenhang tussen de HRprcessen en zijn de schakels tussen de diensten en prcessen k duidelijker vr nze medewerkers.

4 Delgrep en bereik De delgrep van dit prject zijn alle medewerkers van ZBA. Dit willen zeggen ngeacht het niveau en de rl in de rganisatie (zrgprfielen, ndersteunende prfielen, directies, leidinggevenden,..). Hierdr met de aanpak en uitrl van het prject afgestemd zijn p alle niveaus en alle functies binnen het bedrijf. Met de breedte en variatie van de delgrep is in de ntwerpfase al rekening gehuden. Dit maakt dat we p een unifrme manier, maar tch functiegericht tewerk kunnen gaan in nze implementatie. In de delgrep zitten vele laag- f niet geschlde medewerkers dus de cmmunicatie en kennisverdracht met k vr hen duidelijk zijn. Dr middel van het cmpetentiespel is de wijze van kennisverdracht aangenaam vr ieder niveau binnen de rganisatie en wrden thema s bespreekbaar gemaakt p een meer ludieke manier. De leidinggevende fungeert hier als spelleider en heeft een meer drgedreven pleiding gehad ver cmpetenties. Op die manier kan hij/zij meteen antwrd bieden p bedenkingen f vragen die uit de teams kmen die het spel spelen. Afstemming met het strategisch beleid en/f HR beleid. Dit leerprject heeft een rechtstreekse link naar de missie van ZBA in zijn geheel met cmpetent en gemtiveerd persneel en HR/LB&O in het bijznder talentgerichte inzet van medewerkers. Cmpetenties vrmen nu de rde draad drheen nze HR-prcessen en zijn een kapstk vr nze medewerkers als ze gericht willen ntwikkelen binnen ZBA. Dit was al langer het geval achter de schermen, maar sinds dit jaar zijn cmpetenties meer transparant naar de rganisatie te. De vrbereidingen binnen HR zijn getrffen vrdat het expliciet p de vrgrnd kwam.

5 Cncrete aanpak van het prject Opzetten van de werkgrep cmpetentiemanagement De werkgrep cmpetentiemanagement bestnd uit vrijwilligers vanuit alle lagen en schakels van ZBA. Er werden in enkele vrzieningen en diensten pilttrajecten pgezet waarbij vlgende aspecten aan bd kwamen : Wat zijn belangrijke aspecten van zrgfuncties, niet-zrgfuncties, directieleden, Uit de trajecten zijn uiteindelijk 17 verschillende cmpetenties gekzen als DE cmpetenties vr ZBA. We hebben er bewust vr gekzen m het aantal cmpetenties per functie te beperken tt 9 zdat het behapbaar blijft en er k ruimte kan zijn vr talenten van medewerkers. Dit betekent dat een medewerker van ZBA (ngeacht welke functie) slechts 9 van de 17 cmpetenties aan zijn/haar functie gekppeld krijgt. De cmpetenties zijn pgedeeld in een aantal subcategrieën m te bepalen wie welke cmpetenties krijgt. Dit betekent k dat als een medewerker gedurende zijn lpbaan bij ZBA andere functies zal uitefenen hij/zij k ander cmpetenties zal meten beheersen en/f aanleren. We spreken hier van Kerncmpetenties die vr iedere medewerkers van tepassing zijn ngeacht de functie f plaats van tewerkstelling. Daarna kijken we naar de rl die een medewerker uitefent binnen ZBA. Is hij/zij een expert, een leidinggevende f een prject leid(st)er? Naarmate de uitkmst krijgt de medewerker Rlcmpetenties tegewezen. Als laatste kijken we dan naar de functie-specifieke cmpetenties die aangeven f iemand in wel f niet in de zrg staat f een lid is van de directie.

6 Opzetten en uitrl van een traject - implementatie In eerste instantie is ervr gezrgd dat cmpetenties de rde draad vrmen drheen nze HRprcessen. Hewel vr HR-medewerkers de term cmpetenties bekend zijn, was het k vr hen een aanpassing m met deze nieuwe cmpetenties te werken. Om die reden is er achter de schermen eerst alles in gereedheid gebracht m nze HR-medewerkers ged vr te bereiden p de ndersteuning en begeleiding ervan. De deadline m cmpetentiemanagement transparant te maken naar de rganisatie lag p 1 januari Hewel de input vr de ZBA-cmpetenties mede van de werkvler is gekmen, hebben we ervr gekzen m eerste de eerstelijnsleidinggevenden grndig p te leiden en nder te dmpelen in deze nieuwe materie. Aanvullend aan de pleidingen kregen zij een cmpetentiewrdenbek dat p maat van ZBA geschreven is. Hierdr waren ze niet alleen pgeleid, maar knden ze waar en wanneer ze wilden en het ndig bleek de materie terug vastpakken en gebruiken. Cmmunicatie De cmmunicatie gebeurde zrgbedrijfbreed via verschillende kanalen en werd afgestemd p de stakehlders (directie, vakbnden, leidinggevenden en medewerkers): Inf via Zrgbreed (een brief die maandelijks met de lnfiches wrdt meegestuurd) Inf via intranet Via pleidingen vr ALLE leidinggevenden Cmpetentiewrdenbek, cmpetentiebrchures, cmpetentiespel Inf via gezamelijke verlegrganen (vrnamelijk managers en directie) Via radshw (telichting dr directie aan alle medewerkers van ZBA) Mndelinge prmtie dr de HR Partners Na de pleidingen en cmmunicatie was er ng 1 zeer belangrijk aspect het laten leven in de rganisatie. Een cmpetentiespel : Meer dan Bing 1. Waarm een spel? Bij het implementeren van de nieuwe cmpetenties binnen ZBA is er in eerste instantie rekening gehuden met de verschillende delgrepen. De verscheidenheid is dermate hg dat 1 aanpak niet vldende zu zijn vr het gehele ZBA. Naast het cmpetentiewrdenbek is er daarm k ng gekzen vr de cmpetentiebrchures (beknpte en gerichte inf vr medewerkers) en een spel. Het spel is bedeld m p een leuke, ludieke en vral laagdrempelige manier de materie kenbaar te maken aan de rganisatie.

7 Naast het laagdrempelige aspect mesten we zeken naar een manier m efficiënt en effectief te werkt te gaan als we meer dan 3000 medewerkers p een kwalitatief gede manier wilden bereiken. Om die reden mest de pleiding gemakkelijk en flexibel te te passen zijn m de werkvler. 2. Het tt stand kmen van Vr de medewerkers van ZBA hebben we gebruik gemaakt van gamificatin als didactische werkvrm. De methde mest laagdrempelig, eenvudig, maar zeker k efficiënt en flexibel te te passen zijn. Vr de pmaak hiervan hebben we gewerkt met een externe cnsultant die veel ervaring hadden in gamificatin. Dit betekent k dat het beleid hier 100% achterstnd en hier k budget vr vrijgemaakt heeft. De beginsituatie was de vlgende : de delgrep weten niet wat cmpetenties zijn en welke cmpetenties binnen ZBA gehanteerd wrden. Het del van het cmpetentiespel was zeer belangrijk en tnt k meteen de laagdrempeligheid. Het del was : medewerkers te laten KENNISMAKEN met de cmpetenties van ZBA en meer specifiek HUN cmpetenties. Na die analyse knden we aan de slag met een universele spelvrm te kiezen gezien de diversiteit die in nze rganisatie aanwezig is. Om die reden hebben we gekzen vr een srt van kwartet. 3. He werkt het? Bij Meer dan bing wint de speler die als eerste zijn spelrster vl heeft met de juiste cmpetentiekaarten. Dit spel is geschikt vr iedere medewerker en is gemaakt m dr leidinggevenden te spelen met hun medewerkers, bijvrbeeld tijdens een verlegmment. Het spel is ntwikkeld p niveau van elke werknemer. Het aantal spelers is minimum twee tt maximum zes per speelds en duurt van 30 tt 45 minuten (als je met zes speelt). Een uur met nabespreking erbij. Je kan spelen tt een speler zijn spelrster vl heeft f p vrhand afspreken he lang er zal wrden gespeeld. 1. Het persnage met de grtste schenmaat begint. Speel daarna verder met de wijzers van de klk mee. 2. Ben je aan de beurt, dan heb je twee mgelijkheden:

8 a. Je legt één f meer cmpetentiekaarten p je spelrster. Zeg k welke cmpetentie(s) je aflegt en waarm je denkt dat juw persnage ze ndig heeft. Neem evenveel kaarten van de stapel als je hebt afgelegd. OF b. Je neemt een actiekaart als je geen cmpetentiekaart kan afleggen. Lees de actiekaart vr en de wat p de kaart staat. Leg daarna de kaart pnieuw nderaan de stapel. 3. Een jkerkaart biedt deze vrdelen: a. Je mag een jkerkaart p gelijk welke cmpetentie van juw spelrster leggen. b. Je kan een jkerkaart die al p het spelrster van een medespeler ligt, ruilen vr een cmpetentiekaart die jij in de hand hebt. De vrwaarde is wel dat juw kaart vereenkmt met de cmpetentie die nder de jkerkaart schuilt. De jker die je p deze manier ververt, met je meteen p je eigen spelbrd gebruiken. 4. Het spel stpt als een speler een vl spelrster heeft (f als de afgesprken tijd vrbij is). Alle andere spelers mgen hun cmpetentiekaarten ng p het prfiel plaatsen. Zwel het cmpetentiewrdenbek, als de cmpetentiebrchures alsk het cmpetentiespel zijn z pgebuwd dat hier geen verdere ndersteuning ndzakelijk is. Wel hebben we steeds aangebden extra infrmatie te geven, f extra ndersteuning te bieden, p maat, vr zij die dit wensen. Omwille van de grtte van ZBA, zwel p gebied van persneelsleden alsk de verspreiding van nze 101 lcaties, is ervr gekzen de vraag naar ndersteuning p maat rganisch te laten greien. 5. Tepassingen In de eerste plaats is het del geweest medewerkers te laten kennismaken met cmpetenties. Medewerkers meten in eerste instantie ermee vertruwd geraken vraleer ze ermee aan de slag kunnen. Dit is dus een eerste stap in het (lang) prces van cultuurverandering. De cultuur van een rganisatie kan van bvenaf bepaald wrden, maar de verandering is er pas wanneer deze zich uit in het gedrag van al haar medewerkers. Dr deze kennismaking kan een leidinggevende zijn/haar team vrbereiden p de wijzigingen in a waarderingencriteria. De leidinggevende kan het spel gebruiken als tl m de nieuwe cmpetenties bespreekbaar te maken in en met zijn/haar team. Het biedt handvaten m gerichte inf te geven.

9 6. Vrlpig resultaat Medewerkers leren kennis maken met de cmpetenties p een aangename en laagdrempelige manier waardr de kennisverdracht als aangenaam wrdt ervaren en hierrnd van in het begin een meer psitieve en cnstructieve sfeer heerst. Medewerkers kiezen gericht welke pleiding te ze vlgen in functie van hun jb f persnlijke interesse en weten daarbij duidelijk welke cmpetentie ze daarbij ntwikkelen. Medewerkers wrden geselecteerd p de cmpetenties die binnen de functie van belang zijn. De nieuwe medewerkers krijgen bij aanvang van hun sllicitatie dus k al een duidelijk zicht p wat van hun verwacht wrdt. Medewerkers wrden p hun cmpetenties gewaardeerd en kunnen ntwikkeldelstellingen pmaken ifv hun cmpetenties. Medewerkers maken gebruik van hun cmpetentiebrchure m a hun waardering vr te bereiden. Persnlijke ntwikkelplannen wrden pgesteld met herkenbare en gerichte cmpetenties. Drgreitrajecten wrden gestuurd dr eigen talenten en gerichte cmpetenties 7. Feedback p het spel Ik vind het een zeer aangename manier m met cmpetenties aan de slag te gaan en m het thema levend te maken (teamcach Thuiszrg) Het is niet altijd evident vr medewerkers (vaak de laaggeschlden) m het begrip cmpetenties te begrijpen. De rl van de leidinggevende hierin is zeer belangrijk m bepaalde zaken te kunnen kaderen. Deze feedback kadert k meteen waarm eerst de leidinggevenden zijn pgeleid in deze thematiek vraleer het verder uit te rllen in de rganisatie. Zinvl m de cmpetenties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 8. De tekmst he nu verder? Het spel is een srt van basisspel dat we in de tekmst verder gaan uitbuwen dmv extra kaart, andere instructies, m z k medewerkers p een laagdrempelige manier te leren cmpetenties gericht te ntwikkelen, zichzelf gaan te evalueren (waardering), Op die manier willen we k rganisatrisch gezien efficiënt mspringen met nze middelen en deze ver een langer termijn inzetten. Nu het binnen ZBA is uitgerld vlgen we dit verder p dmv evaluaties en ndersteuning p maat.

10 Evaluaties Bij het spelen van het spel wrdt gestimuleerd een evaluatie in te vullen. Op die manier trachten we een cntinue instrm van feedback te krijgen. Hierdr hebben we tegelijkertijd zicht p heveel het spel gebruikt wrdt. Ondersteuning p maat Dr een duidelijke cmmunicatie vraf is de weg naar nze dienst geëffend vr vragen en pmerkingen. Als er vragen kmen ivm cmpetentiemanagement f het cmpetentiespel gaan we na he we de beste hulp kunnen bieden. Dit gaat van het (pnieuw) aanreiken van tls die zijn pgemaakt tt het langsgaan bij de betreffende vraagsteller en hier zeer gericht en cncreet antwrdt beiden f gestelde vragen. In smmige gevallen wrdt het spel begeleidt dr een HR-Partner m z de leidinggevende te ndersteunen in het werken met cmpetenties en het kaderen ervan vr zijn/haar medewerkers. 9. Randvrwaarden Alle persneelsleden van een wnzrgcentrum meten via het Vlaams wnzrgdecreet minimum 20 uur pleiding per twee jaar vlgen. Omwille van cntinue persneelstekrten is dit niet altijd evident. Het spelen van het spel werd dan k beschuwd als een uur vrming vr nze medewerkers. Het is een kennismaking met de cmpetenties en past in hun pleiding, bewustwrding rnd cmpetenties. Een belangrijke bezrgdheid vanuit de zrgmedewerkers is het krijgen en hebben van tijd en ruimte m nieuwe dingen aan te leren en hiermee te werken. Het implementeren van nieuwe ntwikkelrichtlijnen, waarderingscriteria, vragen energie en tijd m gewn te wrden. efficiënt en gericht te werk gaan is dus de bdschap, maar daarnaast is het cruciaal dat de directie dit steunt en de tijd en ruimte geeft m medewerkers hierin te laten trainen. Dmv het spel is er getracht dit p een efficiënte en flexibele manier te verwezenlijken. Vele van nze medewerkers zijn laag- f niet geschld en dus is het belangrijk dat bij de implementatie rekening wrdt gehuden met verschillende pleidingsniveaus in de rganisatie. Vernieuwend? Dit vrgestelde prject is heel vernieuwend vr nze rganisatie mwille van vlgende redenen : In de ude OCMW bedrijfscultuur beslisten de leidinggevenden vr hun medewerkers. ZBA wil echter dat medewerkers zelf de verantwrdelijkheid vr hun lpbaan in handen nemen.

11 Om die reden zijn de medewerkers vanaf het begin betrkken bij WELKE cmpetenties binnen ZBA belangrijk zijn en WAT deze cmpetenties inhuden. De input vr de cmpetenties is mede van de medewerkers zelf gekmen. Dr de medewerkers aan te spreken p hun kennis, verantwrdelijkheid en vaardigheden, wrden zij erkend in hun kunnen en stijgt de betrkkenheid. Cmpetenties zitten verweven in alle HR-prcessen zdat leidinggevenden en medewerkers hier cntinu mee gecnfrnteerd wrden en de bruikbaarheid van cmpetenties zichtbaar is. Hierdr wrdt de waarm duidelijk vr nze delgrep. De ndersteuning bij de implementatie is p maat van de delgrepen gemaakt. Vr IEDERE leidinggevende is er pleiding gegeven en een cmpetentiewrdenbek gemaakt met ALLE inf ver nze cmpetenties. Vr de medewerkers is er een cmpetentiebrchure gemaakt met cncrete inf ver hun cmpetentieprfiel. Dit p maat van hun specifieke functie. Vr alle medewerkers van ZBA (leidinggevenden en hun medewerkers) is er een cmpetentiespel gemaakt m medewerkers te leren kennismaken met cmpetenties. Dit spel is tepasselijk vr ieder niveau binnen de rganisatie. Dit zrgt vr een laagdrempelige aanpak naar de medewerkers te. Gamificatin is een relatief nieuwe pleidingsmethde, maar zeker een effectieve en efficiënte. Dr die spel kunnen we gerichter en flexibeler pleiden drdat het z is pgebuwd dat iedereen het kan spelen znder een extra telichting. De handleiding wijst zichzelf uit en dat maakt het vr een leidinggevende eenvudig m met zijn team aan de slag te gaan als hij het wil hebben ver cmpetenties. Transfer naar andere bedrijven en situaties. Cmpetentiemanagement is niet nieuw, maar de aanpak kan p vele plaatsen zeer verschillend zijn. We kunnen hier als ZBA ng grte stappen zetten, maar de basis en pbuw is zeker iets wat we kunnen meegeven aan andere rganisaties en kan daarm zeker getransfereerd wrden. Het gaat hier ver een rde draad drheen heel wat prcessen. Hiervr zijn meerdere aspecten belangrijk m zwel de leidinggevende als de medewerker hierin te ndersteunen: Medewerkers bewust maken van hun eigen capaciteit en talent Medewerkers mee verantwrdelijk maken Meewerken aan de switch inzake bedrijfscultuur Ondersteuning p maat In de vrm van tls die aangereikt wrden

12 In de vrm van timing wanneer je ndersteuning biedt (p de mment dat het ndig is en niet een half jaar vraf)

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Iedereen is artiest (J. Beuys)

Iedereen is artiest (J. Beuys) Iedereen is artiest (J. Beuys) Het DNA van de Stedelijke Academie vr Muziek Wrd en Dans Lier Het APP f Artistiek Pedaggisch Prject Evaluaties en examens in de SAMWD Lier De SAMWD Lier in de praktijk Artistiek-pedaggisch

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Het TOL-model Totale OntwikkelingsLoopis ontwikkeld vanuit 10 jaar begeleiding op het gebied van. zowel therapie als onderwijs.

Het TOL-model Totale OntwikkelingsLoopis ontwikkeld vanuit 10 jaar begeleiding op het gebied van. zowel therapie als onderwijs. Treen je Breen Integratief leren is meer dan het leren van kennis. Integratief leren gaat ver het integreren van sciaalemtinele grei en fysieke grei zdat er een ptimale balans is m tt cgnitieve grei te

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Aanbod inspiratie en introductie workshops

Aanbod inspiratie en introductie workshops Aanbd inspiratie en intrductie wrkshps Overzicht van de inspiratie en intrductie wrkshps Inspiratie en kennismaking met systeemdenken en duurzaam ndernemen Deze reeks wrkshps belicht een reeks aspecten

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Evaluaties in de SAMWD info voor leerlingen en ouders

Evaluaties in de SAMWD info voor leerlingen en ouders Evaluaties in de SAMWD inf vr leerlingen en uders Wij willen al diegenen die zich als leerling inschrijven in nze academie een brede, drgedreven artistieke vrming p maat bieden. Breed artistiek: we zetten

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst Pedaggische begeleidingsdienst Standpunt GO! in verband met de wijziging van de regelgeving vanaf 1/9/2014 mtrent het leergebied Frans in het basisnderwijs. Wat is er veranderd? Vr de schlen in Brussel

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW

HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW Verklaring vr een eenzijdige verbintenis ten pzichte van de klant van de HVW 1 HOOFDSTUK 1 ONZE MISSIE Wij, de Hulpkas vr werklsheidsuitkeringen, zijn een penbare instelling

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA nr. 03_K Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie