socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten"

Transcriptie

1 Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering Cntact Wuter Rbijn Stafmedewerker Talent en Ontwikkeling Tel: 02/ Natinaal Verbnd van Scialistische Mutualiteiten Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

2 Wie zijn we? Onze ziekenfndsen van de Scialistische Mutualiteiten streven naar het bevrderen van het fysiek, psychisch en sciaal welzijn van haar leden. We den dit znder winstgmerk, in een geest van zrg, nderlinge hulp en slidariteit. Wij zijn actief p een aantal dmeinen: de verplichte (wettelijke) ziekteverzekering en nze aanvullende vrdelen en diensten. De verplichte ziekteverzekering De sciale zekerheid in België mvat verschillende sectren, waarnder bijvrbeeld de pensienen, de werklsheidsuitkeringen, de kinderbijslag en de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het beheer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is tevertruwd aan de ziekenfndsen. Wij den dit cncreet vr de terugbetaling van medische ksten en vr de betaling van uitkeringen zals vervangingsinkmen dr arbeidsngeschiktheid. Aanvullende vrdelen en diensten Om de leemten in de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aan te vullen, biedt ns ziekenfnds extra vrdelen en diensten aan. Deze wrden gefinancierd met kleine bijdragen van de leden. Dit gaat van aanvullende vrdelen (bv vr tandzrgen, sprtpremie, ), tt hspitalisatieverzekeringen en diensten (uitleendienst, dienst maatschappelijk werk, petshulp, kraamzrg, ). Structuur We hebben een Natinale hfdzetel ( NVSM - Natinaal Verbnd van Scialistische Mutualiteiten) en een ziekenfnds per prvincie. Er werken ngeveer 4600 medewerkers in nze ziekenfndsen en ng eens meer dan 5000 medewerkers in nze nevenrganisaties. Zij zetten zich elke dag in m meer dan 3 miljen leden te ndersteunen. Deze leden kunnen terecht in ngeveer 800 kantren ver het hele land. We hebben in het ttaal 390 verantwrdelijken en directieleden aangevuld met een 500-tal cel-f kantrverantwrdelijken. Aan Nederlandstalige zijde ziet de structuur er al vlgt uit: Learning & Develpment Een stuurgrep van HR-medewerkers en verantwrdelijken stuurt Learning & Develpment aan Nederlandstalige zijde aan en stippelt nieuwe prjecten uit die p elke lcatie cncreet wrden uitgewerkt en uitgerld. In deze stuurgrep zitten vertegenwrdigers van het NVSM en van de prvinciale ziekenfndsen. Onze rganisatie kent reeds een ruim aanbd aan vrming en begeleiding, zwel p het vlak van vaardigheden als kennis. 1

3 Waarm dit prject? De ziekenfndswereld verandert sterk. Een aantal factren (bvb. de digitalisering van de gezndheidszrg, besparingen, cmplexere vragen van leden, ) stimuleren ns m ns beleid en nze werking te herzien en te herriënteren. Onze verantwrdelijken spelen bij deze veranderingen een cruciale rl. Lgisch, zij staan in vr de ntwikkeling, de implementatie en het, samen met hun medewerkers, tt een ged eind brengen van veranderingsprcessen. Een antwrd bieden p nieuwe uitdagingen, een evluerende bedrijfscultuur en een lerende rganisatie, is geen sinecure en vraagt veel van nze verantwrdelijken. Om te slagen in hun pdracht is ged leiderschap cruciaal. Verwachting: van technieker tt cach Vreger was de verantwrdelijke de technische expert en dé kenner van de dienst. Vaak drliep hij f zij het parcurs van bediende naar expert en dan naar verantwrdelijke. Vandaag verwachten we dat ze k een echte cach zijn. Die nieuwe verwachtingen schreven de verantwrdelijken, directie en HR neer in een charter. We verwachten dus van nze verantwrdelijken dat ze meer cach zijn dan expert in hun dienst. Als HR-dienst engageerden wij ns m, samen met de directie, nze verantwrdelijken grndig te ndersteunen m aan deze verwachtingen en aan hun nieuwe rl te kunnen vlden. Vandaar dat we het prject samen met hun hebben pgestart. Aandachtspunten Al snel was duidelijk dat het aangaan van de uitdaging m nze verantwrdelijken te ndersteunen en te leiden naar hun gewijzigde rl een aparte aanpak vreg. Omdat: Elke verantwrdelijke zijn sterke- en zijn verbeterpunten heeft. Elke verantwrdelijke reeds verscheidene pleidingen, begeleidingsmmenten en ervaringen achter de rug heeft. De therie en mdellen zijn reeds vldende gekend. Leidinggevenden een drukke agenda hebben en de werkdruk sterk is verhgd. Intern netwerken en leren van elkaar nvldende is ingeburgerd in nze rganisatie. Een gezamenlijke pleiding met de nrmale therie rnd he leiding geven leek ns niet de beste keuze. Wie wilden we bereiken? Verantwrdelijken met een zekere anciënniteit in hun functie, die reeds verschillende pleidingen hebben gevlgd. In ttaal namen bijna 50 leidinggevenden deel aan het traject. Deze kwamen uit verschillende regi s en verscheidene entiteiten binnen de rganisatie. We kzen er vr m een 2

4 beperkte grep een intensief traject te geven zdat er echt verankering was van hetgeen ze leerden in het traject. De deelnemers werden vrnamelijk geselecteerd dr de directie van elk prvinciaal ziekenfnds uit verantwrdelijken die werken binnen de verplichte ziekteverzekering. In deze sectr is veel verandering vanuit nze rganisatie en vanuit de mgeving. Deze werden aangevuld met een aantal verantwrdelijken vanuit andere sectren tt 50 deelnemers. We zijn er verder vanuit gegaan dat iedereen van deze grep de transitie kn maken naar de nieuwe verwachtingen. Het was niet de bedeling m een berdeling te geven van hun functineren, maar wel het begeleiden naar hun vernieuwde rl. Onze keuze We kzen vr een begeleidingstraject, p maat, met een lptijd van 18 maand (start december 2012 tt mei 2014), met begeleiding dr een interne en een externe cach, en met interactieve wrkshps en andere leerinitiatieven (geen traditinele pleidingen). De interne cach werd een HR-medewerker, de externe cach een cach van Amelir. Om het traject p maat en niet vrijblijvend te maken, deelden we het p in 3 grte nderdelen. Een spiegelmment, een individueel traject en een afsluitend spiegelmment. Spiegelmment Het spiegelmment brengt de huidige situatie in kaart en geeft inzicht in het functineren van de verantwrdelijke: wat zijn de sterke kanten, waarin kunnen ze zich ng verder ntwikkelen, wat kunnen zij delen met cllega s,? We hanteren hiervr een aantal meetinstrumenten: 360 -vragenlijst: gevrmd rnd 7 cmpetenties die vr iedereen vrpgesteld werden. De vragenlijst wrdt ingevuld dr de deelnemer zelf, dr zijn f haar directeur, dr 3 tt 6 medewerkers en 2 cllega s; Persnlijkheidsvragenlijst; Leiderschapsstijl vragenlijst. De resultaten hiervan wrden aangevuld met de eigen verwachtingen en deze van hun directeur. De gebundelde infrmatie wrdt besprken met de deelnemer, de interne en externe cach en de directeur van de deelnemer. Op basis van al deze infrmatie wrdt vr elke deelnemer een Persnlijk OntwikkelPlan (POP) pgesteld. Dit plan bestnd uit verschillende leerdelen en p welke manier deze bereikt knden wrden. Tijdens de gesprekken met de interne cach werd dit pgevlgd. Individueel traject Het traject mvat verschillende nderdelen die vrm gegeven werden p basis van de POP: 2 cllectieve trainingsdagen Persnlijkheidsprfiel en leiderschap (dag 1) Strategie (dag 2) 4 tt 6 wrkshps p basis van het spiegelmment en het POP Dit waren telkens halve dagen m z weinig mgelijk te interfereren met het dagelijkse werk. De ndersteunende therie en mdellen werden p vrhand bezrgd zdat de wrkshps interactief, praktisch en cncreet waren. Een srt 3

5 flipping the classrm, m te zrgen dat er vldende tijd was vr vragen en inefenen. Verschillende thema s kwamen aan bd. De tpics van de wrkshps waren: Cnflicthantering Multipartijsamenwerking Delegeren en Ontwikkelplannen maken empwerment Overtuigen Feedback geven Samenwerken ver diensten heen Interne cmmunicatie Situatineel leiding geven Kennisverdracht Timemanagement Leiding geven p afstand Intervisies Tussen de wrkshps rganiseerden we intervisies zdat de deelnemers k met elkaar ervaringen knden uitwisselen. Persnlijke begeleiding vanuit het POP: naast de wrkshps en intervisies werd er vr iedere deelnemer begeleiding vrzien m aan alles wat in het POP staat te werken. Begeleiding van een interne HR cach Tussen de wrkshps werd elke deelnemer pgevlgd in caching mmenten dr de interne cach. Er werd verlpen he de verschillende elementen van het POP werden tegepast en he dit verder kn ntwikkeld wrden. Begeleiding van de verantwrdelijke van de deelnemer Naast de interne cach had k de directeur van de deelnemer een belangrijke pdracht. In tussentijdse gesprekken tussen directeur en deelnemer werd pgevlgd he het lpt, wat de meilijkheden zijn en he de directeur k kan helpen in de ntwikkeling en de tepassing van het geleerde. Hewel de directeur de verantwrdelijke later k berdeelt is het belangrijk dat hij k meehelpt m hem f haar te den greien, meedenkt bij bstakels m het geleerde te te passen, Praktijkpdrachten Tussen de wrkshps, intervisies en de cachgesprekken waren er telkens persnlijke pdrachten etc. m het geleerde te verankeren in de dagelijkse werking. Afsluitend spiegelmment Na het traject vlgde er pnieuw een spiegelmment: dezelfde 360 vragenlijst, een extra ROEM vragenlijst (=Return On Expectatin Measurement) en een afsluitend caching gesprek samen met de directeur. De balans werd pgemaakt: is er evlutie, waar met ng aan gewerkt wrden,? Verdere verwachtingen en/f leerpunten werden besprken. De POP werd pgenmen in het nrmale functinerings- en begeleidingssysteem van de rganisatie. Z blijft de POP verder leven znder een apart instrument te zijn. De verantwrdelijkheid ligt wel bij de directeur en (ex)deelnemer m dit verder p te vlgen. Inzet van mensen en middelen 5 HR medewerkers 4

6 uitwerken traject (ism met Amelir) interne cach vr telkens een tiental mensen rganiseren & begeleiden van intervisies praktische rganisatie en pvlging van het vlledige traject zij kregen een deel van hun tijd ter beschikking m dit prject uit te veren Externe partner: Amelir begeleiding bij de uitwerking van het traject 15-tal verschillende wrkshps caching mmenten tijdens het eerste en afsluitende spiegelmment vr iedere deelnemer ndersteuning van de HR medewerkers budget vr ngeveer 60 dagen begeleiding ver twee jaar Missin accmplished? Vr 50 deelnemende vertegenwrdigers werkten we een individueel traject uit. Geen eenheidswrst, maar elke deelnemer had een traject p maat met verschillende wrkshps, een eigen cach en praktijkpdrachten. 50 individuele trajecten hadden we gemaakt. Heeft dit dan k effect gehad en zijn we erin geslaagd m hen te ndersteunen en te leiden hun nieuwe rl als cach? Bij de vergelijking van de 360 -vragenlijsten aan het begin en aan het einde van het traject, merken we dat nze verantwrdelijken er significant p vruit gaan. Op de cmpetenties ndernemen, resultaatgericht leiding geven en rganisatiebetrkkenheid is de vruitgang het grtst. De vruitgang p de laatste cmpetentie is nchtans niet iets waar we specifieke initiatieven vr gepland hadden, maar tch merk je dat als je mensen ndersteunt ze zich meer betrkken velen. Naast de 360 -vragenlijst hebben we k een Return On Expectatins Measurement (ROEM) gedaan. Omdat we uit de literatuur wisten dat een 360 -vragenlijst in een veranderende mgeving meilijk te interpreteren is. Ligt de verandering aan ns traject, de mgeving, de verwachtingen van medewerkers die veranderen, f een cmbinatie van deze factren. Dat is meilijk in te schatten. Daarm vregen we aan nze deelnemers f de initiatieven aan hun verwachtingen vldeden en f ze hebben bijgedragen tt hun ntwikkeling. Gede scres vr de meeste initiatieven kwamen naar vr. Al merk je wel dat wat vr de ene deelnemer heel hg scrt, dat niet z vr de andere heft te zijn. De insteek m vr iedereen een aangepast traject te maken leek dus de juiste keuze. Wat verder ng pviel is dat intervisies tussen de deelnemers en de individuele caching van de interne cach en hun directeur zeer ged scrden. Iets waar we nu in het tekmstige traject ng meer p zullen inzetten. De evaluaties waren psitief ndanks het scepticisme bij smmigen aan de start van het traject. Uiteindelijk waren de reacties lvend en de resultaten zeer psitief. Cnclusie Deze nieuwe leervrm: in de spiegel kijken 5

7 vr elke deelnemer een traject p maat uitwerken praktijkgericht interactief met veel cases weinig belastend wrdt als een uitstekende leervrm dr deze delgrep ervaren. Neveneffecten Een 5-tal verantwrdelijken merkten tijdens het traject p dat zij steeds meer wrstelen met de nieuw gestelde verwachtingen naar leidinggevenden. Deze bewustwrding leidde erte dat zij zelf m herriëntering vregen. Er werd vr hen naar een andere, meer geschikte, functie gezcht wat hun jbtevredenheid ten gede kwam. Het was een van de eerste keren dat we feedback vregen aan medewerkers ver hun verantwrdelijke (via een 360 -vragenlijst). Hewel niet iedereen hier meteen en spntaan wilde aan meewerken, merkten we dat de ervaringen met dit piltprject ervr hebben gezrgd dat het evidenter is gewrden m k bttm-up feedback te geven. Ok nze directeurs waren na het piltprject vragende partij m te werken met een 360 -vragenlijst. He gaat het verder? September 2014 is de pstart nieuw traject met meer dan 35 verantwrdelijken. Dr de psitieve reacties van de 50 deelnemers aan het eerste traject, kwamen de vragen naar een vervlgtraject vanzelf. De deelnemers van eerste traject wrden verder pgevlgd dr hun directeur p basis van de afspraken uit het laatste spiegelgesprek en ndersteund dr HR. TIPS vr andere rganisaties Bij de pstart is het erg belangrijk m de verwachtingen duidelijk te stellen, zwel vr de deelnemer als vr zijn directeur. Engagement van beiden is cruciaal vr de slaagkans van dit traject. De HR interne cach met k p geregelde tijdstippen zwel spntaan als gerganiseerd en p afgesprken mmenten feedback vragen tijdens het traject en deze pvlgen. Lslaten is geen ptie. Verder is k de samenwerking tussen interne HR-medewerkers die de rganisatie en haar mensen ged kennen en een externe expert met kennis van zaken ideaal. Dr z n samenwerking km je tt een mi traject waar de deelnemers enthusiast van wrden en grte stappen vruit zetten in hun prfessinele ntwikkeling. 6

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie