Financiële bijsluiter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële bijsluiter"

Transcriptie

1 Financiële bijsluiter Platina Metaal & Techniek 1 (subfnds van Mn Services Levenslp Fnds) Deze financiële bijsluiter is een dcument van Mn Services Fndsenbeheer B.V. Ze is pgesteld vlgens een vaste, krachtens de wet vrgeschreven pzet. Het del is u p hfdlijnen een beeld te geven van het prduct Platina Metaal & Techniek en m u in staat te stellen dit prduct beter te vergelijken met andere financiële prducten. Deze financiële bijsluiter geeft geen infrmatie die p uw persnlijke situatie is tegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de vr u geldende rechten en plichten. A. Krte weergave van de beleggingsinstelling Wat hudt Platina Metaal & Techniek in? Mn Services Levenslp Fnds is een fnds vr gemene rekening, waarvan de vrwaarden van beheer en bewaring zijn vastgesteld p 26 juli Mn Services Levenslp Fnds is gevestigd te 2282 MZ Rijswijk (ZH), Burgemeester Elsenlaan 329. Platina Metaal & Techniek (hierna k te nemen: het "Fnds") is een subfnds van Mn Services Levenslp Fnds. De beheerder van Mn Services Levenslp Fnds is Mn Services Fndsenbeheer B.V. (hierna k te nemen: de Beheerder ), statutair gevestigd te Rijswijk en met adres Pstbus 5210, 2280 HE Rijswijk, een dchtervenntschap van Mn Services N.V.. De bewaarder van Mn Services Levenslp Fnds is Stichting Bewaarder Mn Services Levenslp Fnds. De bewaarder is verantwrdelijk vr het bewaren van de activa en het administreren van de beleggingen van het Fnds. De externe accuntant is Delitte Accuntants B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam. B. Beleggingsgegevens Delstelling De Beheerder begt dr middel van Mn Services Levenslp Fnds uitvering te geven aan de levenslpregeling als bedeld in de Wet p de lnbelasting 1964 waardr de deelnemers de mgelijkheid wrdt gebden een gedeelte van hun ln (vr een tekmstige peride van extra verlf) via een aparte levenslprekening in Mn Services Levenslp Fnds te brengen zdat die gelden vereenkmstig het beleggingsbeleid van het desbetreffende subfnds kunnen wrden belegd. Het Fnds richt zich p deelnemers met een leeftijd tt 40 jaar f deelnemers die expliciet vr het Fnds hebben gekzen. Het beleggingsbeleid is erp gericht m p langere termijn rendement te behalen en richt zich met name p het behalen van kapitaalgrei. 1 Levenslp Metaal & Techniek (en haar subfndsen) is een van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen) wrdt aangebden. Mn Services Levenslp Fnds en de andere namen waarnder (de subfndsen van) het Mn Services Levenslp Fnds wrden aangebden zijn in het register van de AFM pgenmen. Vr nadere infrmatie wrdt verwezen naar het prspectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levenslp Fnds. U kunt deze dwnladen p ( f pvragen bij de afdeling Klantinfrmatie via (070)

2 Beleggingsbeleid Het Fnds belegt haar vermgen dr te participeren in twee verschillende fndsen vr gemene rekening de 'Mn Services Beleggingsfndsen'. Het Fnds belegt via deze Mn Services Beleggingsfndsen in aandelen en bligaties, vlgens de vlgende verhuding: Mn Services Mn Services Mn Services Beleggingsfnds Aandelenfnds Eurpa II Obligatiefnds Eurpa II Percentage 60% 40% Bandbreedte 2 55% - 65% 35% - 45% Het beleggingsbeleid van het Fnds staat beschreven in het supplement betreffende het Fnds (hierna te nemen: het 'Supplement') behrend bij het prspectus van Mn Services Levenslp Fnds (hierna te nemen: het 'Prspectus'). Mn Services Aandelenfnds Eurpa II Het Mn Services Aandelenfnds Eurpa II belegt, via een externe vermgensbeheerder, in aandelen van bedrijven die een beursntering hebben in Eurpa met als aandachtgebieden de Eurlanden, het Verenigd Kninkrijk, Zwitserland, Nrwegen, Zweden en Denemarken. Het is het fnds, binnen de gestelde limieten, tegestaan te investeren in Eurpese aandelen die p een andere dan de hierbven genemde beurzen zijn genteerd f wrden verhandeld dan wel te handelen in niet beursgenteerde aandelen. De benchmark van het Mn Services Aandelenfnds Eurpa II is bij aanvang de MSCI Eurpe Ttal Return Index. Deze benchmark vertegenwrdigt de vrnaamste aandelen die genteerd zijn p de Eurpese beurzen en bestaat uit ngeveer 600 in Eurpa gevestigde ndernemingen. Het risicprfiel van het Mn Services Aandelenfnds Eurpa II is vergelijkbaar met de MSCI Eurpe Ttal Return Index. Om het risic te beheersen zijn bandbreedtes vastgesteld vr de regi-, landen-, en sectrwegingen. Daarnaast zijn beperkingen pgelegd met betrekking tt het investeren in de aandelen van één enkele rechtspersn. Het Mn Services Aandelenfnds Eurpa II is in beginsel vl belegd; het aanhuden van kastegeden f het aangaan van leningen is slechts tegestaan tt p 10% van het beheerde vermgen. De prtefeuille dient grtendeels te bestaan uit aandelen die deel uitmaken van de benchmark, maar er is k enige ruimte vr nn-benchmark instrumenten (inclusief derivaten waarbij deze zwel wrden gebruikt ter verhging van het rendement alsmede vr de afdekking van risic s). Mn Services Obligatiefnds Eurpa II Het Mn Services Obligatiefnds Eurpa II belegt, via een externe vermgensbeheerder, in Eurpese bligaties die zijn uitgegeven dr Eurpese staten en bedrijven. Het gaat hier m een markt van bligaties die zijn uitgegeven in Eur s, Britse Pnden, Nrse, Zweedse en Deense Krnen met een lptijd langer dan één jaar en een creditrating (afgegeven dr gerenmmeerde creditrating agencies) grter f gelijk aan Baa3 vr bedrijfsbligaties en A vr staatsbligaties. 2 De bandbreedte beschrijft de minimale en de maximale verhuding van de nderliggende fndsen die zijn tegestaan ten pzichte van elkaar. Dit betekend vr dit fnds dat de nrmale verhuding vr aandelen 60 % is en dat deze minimaal 55 % met zijn. Bij een lagere waarde dan 55% zullen er participaties wrden bijgekcht.

3 De verhuding tussen staats- en bedrijfsbligaties is als vlgt: maximaal 45% van de waarde van de prtefeuille mag belegd zijn in bedrijfsbligaties. De bedrijfsbligaties bieden een extra rendement bven staatsbligaties, waarbij geldt dat ze een verhgd risicprfiel hebben. De benchmark van het Mn Services Obligatiefnds Eurpa II is bij aanvang de Lehman Pan Eurpe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Deze benchmark bestaat vr het grtste gedeelte uit staatsbligaties. Het restant betreft bedrijfsbligaties in uiteenlpende sectren. Het risicprfiel van het Mn Services Obligatiefnds Eurpa II is vergelijkbaar met de Lehman Pan Eurpe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Om het risic te beheersen zijn bandbreedtes vastgesteld vr de landen- en sectrwegingen en de duratinafwijking ten pzichte van de benchmark. Het Mn Services Obligatiefnds Eurpa II is in beginsel vl belegd; het aanhuden van kastegeden en het aangaan van leningen is slechts tegestaan tt p 10% van het beheerde vermgen. De prtefeuille dient grtendeels te bestaan uit bligaties die deel uitmaken van de benchmark, maar er is k enige ruimte vr nn-benchmark instrumenten (inclusief derivaten waarbij deze zwel wrden gebruikt ter verhging van het rendement alsmede vr de afdekking van risic s). Vr een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid van het Fnds wrdt verwezen naar het Supplement en het Prspectus. Wat zijn de financiële risic s van het Fnds? De waardentwikkeling van de participaties in het Fnds is afhankelijk van ntwikkelingen p kapitaal-, effecten-, valuta- en gederenmarkten. De mgelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter k mgelijk dat uw belegging weinig tt geen inkmsten zal genereren en dat uw inleg bij een ngunstig kersverlp geheel f ten dele verlren gaat. Algemene risic's Bij het beleggen in effecten dient rekening te wrden gehuden met de gebruikelijke risic s die verbnden zijn aan het beleggen in effecten. In dit verband dienen in ieder geval de vlgende risic s in verweging te wrden genmen: nadelige veranderingen in natinale f internatinale ecnmische mstandigheden; nadelige veranderingen in lkale marktmstandigheden; ngunstige ntwikkelingen in de tepasselijke wet en regelgeving; de inflexibiliteit van het Fnds als nderdeel van de levenslpregeling en beperkingen p het verschakelen naar andere aanbieders; het ntstaan van nverzekerbare verliezen, ksten en/f schade; de mgelijkheid vr de Beheerder m binnen het beleggingsbeleid af te wijken van (i) de begde delstelling, (ii) het begde beleggingsbeleid, (iii) de begde beleggingscategrieën, waardr de belegging risicvller kan wrden dan begd; de nadelige gevlgen van het in gebreke blijven van het Fnds f een wederpartij; de nadelige gevlgen van de illiquiditeit van de beleggingen; vermacht; en andere factren die buiten de invled van de Beheerder liggen.

4 Specifieke risic's In het nderstaande zal nader ingegaan wrden p de specifieke risic s van het Fnds. Marktrisic Marktrisic s vr beleggingen wrden dr veel factren beïnvled. Belangrijke factren zijn: Ecnmische mstandigheden Prijsntwikkelingen p gederen- en valutamarkten Plitieke stabiliteit Marktrente Prijzen p de verhuurmark (nrerend ged) en vraag en aanbd naar vastgedbeleggingen He grter de beweeglijkheid van deze factren, he grter het marktrisic. Dr de beleggingen in sectren en regi s te spreiden wrden de effecten van het marktrisic beperkt. Rendementsrisic Het Fnds zal beleggingen den p basis van dr de Beheerder p te stellen berekeningen en prjecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en prjecties daadwerkelijk zullen resulteren in de dr het Fnds begde rendementen. Het rendementsrisic kan tevens variëren p grnd van de keuzes die mgelijk zijn p grnd van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan f ntbreken van, dan wel de beperkingen p eventuele waarbrgen van derden. Status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden kunnen erte leiden dat het Mn Services Levenslp Fnds f het Fnds niet meer vldet aan de FBI-criteria, waardr het Mn Services Levenslp Fnds f het Fnds (tegen het gewne tarief) venntschapsbelasting verschuldigd wrdt. Inflatie- en wisselkersrisic De ntwikkelingen van de beleggingen is, behalve van de marktmstandigheden, k afhankelijk van de inflatie en wisselkersschmmelingen. Dit laatste betreft dan vral effecten die niet in eur zijn genteerd. Dr diversificatie en het gebruik van valuta-instrumenten als termijncntracten en 'swaps' kan dit risic (deels) wrden afgedekt. Risic van nderliggende Mn Services Beleggingsfndsen De Deelnemers verkrijgen geen rechtstreeks ecnmisch f juridisch eigendmsrecht nch enig stemrecht in de betreffende Mn Services Beleggingsfndsen. Het Fnds en de Deelnemers zullen geen enkele invled hebben p het beheer ver de Mn Services Beleggingsfndsen en zijn daarmee geheel afhankelijk van de beleggingen van de Mn Services Beleggingsfndsen en de wijze waarp deze dr de betreffende beheerder beheerd wrden. Enkele Mn Services Beleggingsfndsen kunnen leningen aangaan, waardr er een grter risic ntstaat dat deze pls hun waarde verliezen, wat zal kunnen leiden tt grtere verliezen vr het Fnds. Afwikkelingsrisic Het Fnds belegt (indirect) in effecten. Het risic bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verlpt zals het hrt, waardr de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige cnsequenties van dien.

5 Bewaarnemingrisic Het risic bestaat dat een (nder)bewaarder de in bewaring gegeven activa dr inslvabiliteit, nalatigheid f fraude verliest. In geval van een bewaarder die ptreedt als bewaarder van een beleggingsfnds waarvan de beheerder is geregistreerd bij de AFM, bepaalt het Bgf dat deze bewaarder adequate maatregelen met treffen met het g p de aansprakelijkheid vr schade die vr de bewaarder kan vrtvleien uit brand, verver van geld en waardepapieren, fraude f berving. Cncentratierisic Het Fnds zal een gede spreiding van de beleggingsprtefeuille aanhuden, waardr het risic verband hudend met een sterke cncentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategrieën,markten f sectren wrdt beperkt. Faillissementsrisic Ingevlge de Levenslpregeling vinden betalingen aan en dr Stichting Mn Services Levenslp ten beheve van een Deelnemer aan het Fnds plaats via de inhudingsplichtige van die Deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de inhudingsplichtige kan een bedrag bestemd vr het Fnds f betaald dr het Fnds aan de inhudingsplichtige ten beheve van een Deelnemer, in de faillissementsbedel van de inhudingsplichtige vallen. Indien een levenslpteged dr het UWV f een rechter niet als ln wrdt beschuwd en derhalve niet wrdt betaald dr het UWV in geval van faillissement van een inhudingsplichtige, kan een Deelnemer hierdr benadeeld wrden. Ok indien een inhudingsplichtige haar medewerking nthudt f anderszins nalatig is, kan een Deelnemer hierdr benadeeld wrden. Het Fnds is niet aansprakelijk jegens de Deelnemer f andere partijen vr eventuele schade in dergelijke gevallen. Plitiek risic/regelgeving Een factr waarmee vraf geen rekening gehuden kan wrden is de plitiek. De lcale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tt bijvrbeeld de Levenslpregeling en fiscaliteit kunnen van invled zijn p de rentabiliteit van de beleggingen. Het is mgelijk dat wijzigingen p het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvleden. Structureringsrisic Een risic, verband hudende met de structuur van een paraplufnds, is dat het Fnds een ngedeeld vermgen heeft. Dit betekent dat een eventueel negatief vermgenssald van een Subfnds gevlgen kan hebben vr de andere Subfndsen. Met name geldt dit bij het den van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfnds, waarbij een eventueel negatief vermgenssald wrdt mgeslagen ver de andere Subfndsen. Gezien de aard van de beleggingen en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfnds vlledig met eigen vermgen geschiedt, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nageneg uitgeslten. Valuta kersrisic bij strnering Indien bij uitgifte van Participaties, nadat het bedrag van de tegenrekening is geïncasseerd en hiervr Participaties zijn gekcht, het bedrag wrdt teruggebekt (gestrneerd), wrden de Participaties dr de Beheerder van de desbetreffende Deelnemer gekcht tegen de kers van de laatste Handelsdag. Indien de Deelnemer p de eerstvlgende Handelsdag alsng de Participaties wenst te kpen bestaat er een kersrisic, wanneer de Participaties in waarde zijn gestegen.

6 Risic indicatr Rendement Het hiernder gegeven cijfervrbeeld is alleen als vrbeeld bedeld en geeft een weerspiegeling van in het verleden behaalde resultaten van de beleggingsinstelling. Op de jaarlijkse rendementen zijn belastingksten en andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke, tekmstige beleggingsresultaten zijn niet te vrspellen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie vr de tekmst. 25,00% 20,00% 15,00% Rendement 19,57% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 0,25% ,00% -20,00% -25,00% -30,00% -24,61% C. Bedrijfsinfrmatie Belastingregime Mn Services Levenslp Fnds is een in Nederland gevestigd fnds vr gemene rekening dat pteert vr de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet p de venntschapsbelasting 1969, met ingang van 1 januari 2010.

7 Vr infrmatie mtrent uw persnlijke belastingpsitie dient u cntact p te nemen met een belastingadviseur. Zwel uw persnlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkmst en/f de lidstaat van ntvangst, en de uitleg van deze regels kunnen een psitieve f negatieve invled hebben p uw persnlijke fiscale psitie. In geval van nduidelijkheden dient u cntact p te nemen met een belastingadviseur. Wat zijn de ksten? De kstenrati van het Fnds ver het bekjaar 2009 is vastgesteld p 1,20%. Vr de berekening van de kstenrati wrden de ttale ksten gedeeld dr de gemiddelde nettvermgenswaarde van het Fnds. De kstenrati in 2008 was 1,26% en in 2007 was deze vastgesteld p 1,18%. Onder ttale ksten wrdt begrepen de ksten die in de verslagperide ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het vermgen wrden gebracht. De gemiddelde nettvermgenswaarde van het Fnds wrdt berekend als de sm van de nettvermgenswaarde gedeeld dr het aantal waarnemingen. Ksten die dr het Fnds in rekening wrden gebracht betreffen: beheerfee van 80 basispunten (0,80%); en vermgensbeheerfee van gemiddeld 38 basispunten (0,38%); de vermgensbeheerfee kan fluctueren mdat de verhuding tussen de nderliggende Mn Services Beleggingsfndsen kan fluctueren als gevlg van uiteenlpende rendementen. Om deze fluctuatie zveel mgelijk te beperken, zijn er grenzen gesteld aan deze verhuding. Deze staan in het bvenstaande schema nder B, Beleggingsbeleid weergegeven bij de bandbreedte. Als gevlg van deze bandbreedte kan de vermgensbeheerfee fluctueren tussen 37,75 (0,3775%) en 38,25 (0,3825%) basispunten. Instappen in het Fnds gaat altijd cnfrm de bvenvermelde verhuding. In- en uitstap ksten Bij aan- en verkp van participaties van het Fnds bent u in- en uitstapksten verschuldigd. Deze bedragen maximaal 19 basispunten (0,19%) ver de inleg f ver het sald dat u aan het Fnds nttrekt. Overige ksten Overige ksten die ten laste van het Fnds kunnen wrden gebracht betreffen ksten van de Stichting Bewaarder Mn Services Levenslp Fnds (max ), ksten verbnden aan het den van mededelingen, ksten van prmtiemateriaal, ksten van tezicht, verslaglegging, accuntantscntrle en andere specifiek ten laste van het Fnds gemaakte ksten. Omlpfactr De mlpfactr van het Fnds wrdt berekend dr: het ttaal aantal effectentransacties (aan- en verkpen) minus het ttaal aan transacties (uitgifte en inkpen) van deelnemingsrechten te delen dr de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. (effectenaankpen + effectenverkpen) -/- (uitgifte + inkp deelnemingsrechten) gemiddelde intrinsieke waarde beleggingsinstelling Deze factr geeft een indicatie van de mlpsnelheid van de prtefeuille. Vr 2009 is de mlpfactr 24.31%.

8 D. Cmmerciële infrmatie Publicatie en frequentie prijsstellingen De waarde van de participaties van het Fnds wrdt iedere Handelsdag vastgesteld en maandelijks gepubliceerd p de website van de Beheerder Veranderen van subfnds U kunt binnen Mn Services Levenslp Fnds veranderen van subfnds. Deze vergang wrdt geëffectueerd p de eerstvlgende handelsdag. Bij mwisseling naar een ander subfnds bent u uitstapksten aan het Fnds verschuldigd. Deze bedragen maximaal 19 basispunten (0,19%) ver het sald dat u aan het Fnds nttrekt. Vrts bent u de instapksten aan het andere subfnds verschuldigd. Dividendbeleid Het Fnds zal ter vldening aan de vrwaarden vr de status van fiscale beleggingsinstelling, jaarlijks binnen acht maanden na aflp van het bekjaar de vr uitkering vastgestelde winst aan Stichting Mn Services Levenslp uitkeren. Het Fnds is vrnemens de vr uitdeling beschikbare winst beschikbaar te stellen dr middel van tekennen van participaties uit de winst, dan wel dr een bijschrijving uit de winst p bestaande participaties. Eventueel kan gekzen wrden vr een keuzedividend, waarbij dr de participanten gekzen kan wrden tussen een cash dividend f een tekenning van participaties uit de winst. Stichting Mn Services Levenslp zal het nett dr haar ntvangen dividend niet uitkeren aan de deelnemers, maar in beginsel herbeleggen in het Fnds. De beheerder kan ten laste van het Fnds tussentijdse uitkeringen den. Over het dividend wrdt in beginsel 15% dividendbelasting ingehuden, echter ten aanzien van diegenen die deelnemen in het kader van de levenslpregeling heft geen dividendbelasting te wrden ingehuden. He kunt u in f uit het Fnds stappen? Het Fnds is een subfnds van het Mn Services Levenslp Fnds, dat in het kader van de levenslpregeling is pgezet. Het Mn Services Levenslp Fnds stelt (wettelijke) beperkingen aan het uitstappen uit het Fnds. Uitstappen uit het Fnds is nder andere mgelijk indien een van de nderstaande situaties zich vrden: Bij beëindiging van de dienstbetrekking; Opnemen uderschapsverlf: Sabbatical; Bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking kunnen de aanspraken dr middel van een verdracht wrden ingebracht in een levenslpregeling van de nieuwe inhudingsplichtige; De aanspraak in een levenslpregeling kunnen wrden mgezet in een aanspraak ingevlge een pensienregeling indien daarvr ng fiscale ruimte is; Overlijden van de deelnemer. Bij verandering van levenslpuitverder t.g.v. waardeverdracht. Indien u m een andere dan hierbven beschreven situatie niet meer wenst deel te nemen in het Fnds is het mgelijk m uw maandelijkse inleg stp te zetten, uw participaties in het Fnds blijven dan wel bestaan.

9 E. Aanvullende infrmatie Verdere details ver het Fnds vindt u in het Prspectus en het bijbehrende Supplement. De Beheerder raadt u aan k hiervan kennis te nemen en deze nauwkeurig te lezen. Infrmatieverstrekking Exemplaren van het Prspectus, het Supplement alsmede het jaarverslag en het halfjaarcijfers zijn nder andere te raadplegen p de website van de Beheerder en zijn p aanvraag kstels verkrijgbaar via de Beheerder, Pstbus 5210, 2280 HE Rijswijk. Heeft u vragen? In geval van vragen kunt u zich wenden tt: Mn Services Levenslp Fnds Pstbus HE Rijswijk Tel: Fax: Wie hudt tezicht p de Financiële bijsluiter van het Fnds? De Autriteit Financiële Markten treedt p als tezichthuder vr de financiële bijsluiter. Vr vragen kunt u de Tezichtslijn van de Autriteit Financiële Markten bellen: ( 0,05 per minuut) f kijken p de website Deze financiële bijsluiter is geactualiseerd p 27 mei Mn Services Fndsenbeheer B.V. Rijswijk, 27 mei 2010.

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ).

De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ). FINANCIËLE BIJSLUITER Bij f krachtens wet vrgeschreven prductinfrmatie ver HiQ Invest Fundamental Value Fund. HiQ Invest Fundamental Value Fund Over de financiële bijsluiter Vr prducten als dit prduct

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Zilver Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Goud Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter 1 korte weergave Verlofopname, 30 september 2006 2 3 beleggingsgegevens bedrijfsinformatie 4 commerciële informatie 5 aanvullende informatie 1 korte weergave

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In vereenstemming met de MiFID-richtlijn begt deze sectie u algemene inlichtingen te

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet)

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet) [Alle nderstreepte teksten en drhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het APF-wetsvrstel, zals dat is aangenmen dr de Tweede Kamer, naar de stand van zaken p 1 juli 2015.] [Geel gearceerd betreft wijzigingen

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken De nzakelijke lening Leuker kunnen we het niet maken Cervus, maart 2012 Fiscale kwalificatie leningen Civielrechtelijke vrm, echter BNB 1988/217; BNB 1998/208, BNB 2003/231 Schijn en wezen: (terugbetalingsverplichting

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 12 september

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Update transacties. Voorbeelden

Update transacties. Voorbeelden Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Page 1 of 5. Paul le Clercq. AEGON rondt goedkeuringsproces met Europese Commissie af

Page 1 of 5. Paul le Clercq. AEGON rondt goedkeuringsproces met Europese Commissie af Page 1 f 5 Paul le Clercq Van: gca-ir@aegn.cm Verznden: dinsdag 17 augustus 2010 8:02 Aan: Nieuws Ecnmie Redactie Onderwerp: AEGON rndt gedkeuringsprces met Eurpese Cmmissie af AEGON rndt gedkeuringsprces

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten.

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten. 400.1 Algemeen In het jaarverslag det het bestuur schriftelijk verslag mtrent de gang van zaken bij de rechtspersn en het dr de rechtspersn geverde beleid. In de praktijk van de jaarverslaggeving wrdt

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Sparen

Beoordelingskader Dashboardmodule Sparen Berdelingskader Dashbardmdule Sparen De mdule Sparen 2014-2015 bestaat uit de nderstaande nderdelen. I. Klantbelang dienen dr geen dakpancnstructies te hanteren. II. III. IV. Het prductaanbd is verzichtelijk

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene vrwaarden pgenmen in dit dcument zijn van tepassing p uw deelname aan halaluitvaart. Halaluitvaart is nderdeel van Stichting Takaaful Nederland. De algemene vrwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages: Mem 1 december 2011 Onderwerp: Release infrmatie bankentaxnmie BT2012 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release infrmatie van de definitieve versie van de bankentaxnmie

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 25 maart

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie