De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder )."

Transcriptie

1 FINANCIËLE BIJSLUITER Bij f krachtens wet vrgeschreven prductinfrmatie ver HiQ Invest Fundamental Value Fund. HiQ Invest Fundamental Value Fund Over de financiële bijsluiter Vr prducten als dit prduct is het pstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een dcument van het HiQ Invest Fundamental Value Fund (hierna k: het Fnds). Ze is pgesteld vlgens een vaste, bij wet vrgeschreven pzet. Het del is u p hfdlijnen een beeld te geven van het prduct HiQ Invest Fundamental Value Fund. En m u in staat te stellen dit prduct beter te vergelijken met andere financiële prducten. Deze financiële bijsluiter geeft geen infrmatie die p uw persnlijke situatie is tegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de vr u geldende rechten en plichten. Verdere details ver het HiQ Invest Fundamental Value Fund vindt u in het prspectus. HiQ Invest B.V. raadt u aan k hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wrdt actueel gehuden, de datum van de laatste wijziging ervan vindt u nder aan de laatste pagina. A. Krte weergave van de beleggingsinstelling Wat hudt het HiQ Invest Fundamental Value Fund in? HiQ Invest Fundamental Value Fund is een beslten fnds vr gemene rekening, pgericht p 1 nvember 2006 vr in beginsel nbepaalde tijd. Er wrden participaties uitgegeven die p naam staan van de participant. Het Fnds is niet beursgenteerd. Het Fnds belegt in beursgenteerde aandelen met een ntering binnen één van de Eurlanden waarvan de meeste een beurswaarde zullen hebben van minder dan EUR 5 miljard. Of er in een bepaald land wrdt geïnvesteerd, heeft te maken met enerzijds de gevnden kansen en anderzijds met de handelsksten in een betreffend land. De kers van een Participatie is direct afhankelijk van de kersen van de effecten waarin het Fnds p enig mment de haar ter beschikking staande middelen heeft belegd. De beheerder van het Fnds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ). De bewaarder is Stichting Bewaarbedrijf Guests, gevestigd te Amsterdam (hierna: de Bewaarder ). Het adres van het Fnds is: HiQ Invest B.V. Herengracht BZ Amsterdam Tel : Fax : Website: Het Fnds staat ingeschreven in het register bedeld in artikel 18 eerste lid van de Wet tezicht beleggingsinstellingen. De externe accuntant van het Fnds is KPMG. B. Beleggingsgegevens Delstelling van het HiQ Invest Fundamental Value Fund Het Fnds heeft als delstelling het bieden van een actief en prfessineel beheerde prtefeuille van bedrijven met een beursntering in een van de Eurlanden en een beurswaarde van minder dan EUR 5 miljard, waarbij wrdt gestreefd naar het behalen van een rendement dat hger ligt dan het rendement van de Benchmark, zals hierna mschreven. Benchmark De benchmark vr het Fnds is de Eurland HSBC Smaller Cmpanies Index (blmberg cde JCSCECU). Infrmatie ver deze index kan wrden verkregen bij de beheerder. De Eur is de basisvaluta. Fundamental Value Fund 1 Bijsluiter

2 Beleggingsbeleid Om de beleggingsdelstelling te bereiken selecteert het Fnds minimaal 10 en maximaal 25 verschillende aandelen uit het beleggingsuniversum. Dit beleggingsuniversum wrdt begrensd dr de vlgende criteria: het betreft aandelen in ndernemingen met een marktkapitalisatie kleiner dan EUR 5 miljard; het betreft aandelen in ndernemingen die genteerd zijn aan een effectenbeurs in één van de Eurlanden. Samenstelling van de prtefeuille van het HiQ Invest Fundamental Value Fund vindt plaats p basis van het dr de beheerder speciaal hiervr ntwikkelde mdel. Binnen het universum wrdt gezcht naar ndernemingen die p basis van cijfers uit het verleden een relatief ged vrspelbare peratinele en financiële grei kunnen tnen en die in de gen van de beheerder een sterke nderwaardering hebben. Hierte vindt eerst een vrselectie plaats aan de hand van een geautmatiseerde kppeling tussen het mdel en de database van één van de grtste aanbieders van financiële data wereldwijd. Deze geautmatiseerde vrselectie is ndzakelijk m binnen een efficiënte tijd alle aandelen uit het universum te analyseren. De definitieve selectie vindt nu plaats aan de hand van een verdieping in alle beschikbare gegevens van de vrgeselecteerde ndernemingen, waaruit het Fnds minimaal 10 en maximaal 25 ndernemingen selecteert, die de prtefeuille van het HiQ Invest Fundamental Value Fund zullen vrmen. Belangrijke criteria vr zwel de vr- als definitieve selectie van de investeringen zijn: de grei van de peratinele cashflw en winst; de kwaliteit van het management en de Raad van Cmmissarissen; de balans en daarmee de cntinuïteit van de nderneming; de marktpsitie en de ntwikkeling hiervan; de eventuele relatieve nderwaardering van de nderneming; de waardering van de nderneming in haar sectr; de spreiding in sectren; Het is mgelijk dat in afwachting van gede investeringsmgelijkheden liquide middelen (tijdelijk) rentedragend wrden aangehuden. Er zal naar wrden gestreefd dat het vermgen van het Fnds te allen tijde vr minimaal 90% belegd is. Rente pbrengsten van de aangehuden liquide middelen, zijn vr rekening van het Fnds. Kasbeleid Er zal geen actief kasbeleid wrden geverd vr het Fnds. Er zal een beperkte kaspsitie wrden aangehuden in verband met in- en uitstrm van vermgen. Het Fnds kan als debiteur leningen aangaan tt een percentage van 15% van het Fndsvermgen. De beheerder bepaalt, met inachtneming van het bvenstaande, het beleid en is verantwrdelijk vr de uitvering daarvan. Ksten verbnden met het aanhuden van deze geldleningen zijn vr rekening van het Fnds. Wat zijn de financiële risic s van het Fnds? De waardentwikkeling van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling is naast de ntwikkelingen p de kapitaal-, effecten-, valuta- en gederenmarkten tevens afhankelijk van de beleggingsbeslissingen die de beheerder neemt. De mgelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter k mgelijk dat uw belegging weinig tt geen inkmsten zal genereren en dat uw inleg bij een ngunstig kersverlp geheel f ten dele verlren gaat. Drdat in de prtefeuille een beperkt aantal effecten wrdt pgenmen, lpt u een hg risic. Het risic bestaat dat het dr u verwachtte rendement p uw belegging zich niet heeft gerealiseerd p het mment dat u uw belegging verkpt. Daarnaast staat niet vast dat het Fnds zijn delstelling zal halen. Het rendement van het Fnds is afhankelijk van de waardentwikkeling van de beleggingen en de directe pbrengsten van deze beleggingen. Fundamental Value Fund 2 Bijsluiter

3 Het Fnds is nderhevig aan de vlgende risic's: Rendementsrisic: met inbegrip van het feit dat het risic kan variëren p grnd van de keuzes die mgelijk zijn p basis van het beleggingsbeleid; Marktrisic: het risic dat de hele markt f een categrie van beleggingen daalt, waardr de prijs en de waarde van de beleggingen wrden beïnvled; Wederpartijrisic: het risic dat een uitgevende instelling f een tegenpartij in gebreke blijft; Macr-ecnmische risic s: het Fnds kan nderhevig zijn aan waardemutaties ten gevlge van, nder andere, veranderingen in rentestand en wisselkersen, ecnmische, plitieke en bedrijfs(tak)ntwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisic s), inflatie en pltselinge grte verschillen in vraag en aanbd p financiële markten; Liquiditeitsrisic: het risic dat een psitie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan wrden geliquideerd. Het vermgen van het Fnds zal veelal wrden belegd in aandelen van kleinere beursgenteerde ndernemingen, welke vaak beperkt verhandelbaar zijn. Dit kan aanzienlijke liquiditeitsrisic s met zich meebrengen. Als er in krte tijd veel aandelen verkcht meten wrden kan dit leiden tt een aanzienlijk verlies van de waarde van het Fnds; Risic s verbnden aan wijziging van tepasselijke regelgeving, bijvrbeeld ten aanzien van het tepasselijke belastingregime; Het risic dat is verbnden aan een grte cncentratie van de beleggingen in bepaalde srten f p bepaalde markten; Het risic van verlies van in bewaring gegeven activa als gevlg van inslvabiliteit, nalatigheid f frauduleuze handelingen van de Bewaarder f van een nderbewaarnemer; Het risic bestaat dat het dr u verwachtte rendement p uw belegging zich niet heeft gerealiseerd p het mment dat u uw belegging verkpt. Daarnaast staat niet vast dat het Fnds zijn delstelling zal halen. Het rendement van het Fnds is afhankelijk van de waardentwikkeling van de beleggingen en de directe pbrengsten van deze beleggingen; Het Fnds is gevelig vr waardeverandering van de beleggingen als gevlg van fluctuatie van prijzen in de aandelenmarkten (marktrisic). Daarnaast kunnen k de prijzen van de individuele aandelen waarin het Fnds belegt, fluctueren; Als gevlg van de beperkte verhandelbaarheid van de participaties (alleen dr verkp aan het Fnds p vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mgelijk alleen p een relatief ngunstige mment te gelde wrden gemaakt; Als gevlg van inflatie kan de waarde van de beleggingspbrengsten wrden aangetast; Drdat het vermgen van het Fnds in incurante effecten kan wrden belegd, bestaat het risic dat niet vldende financiële middelen vrij kunnen wrden gemaakt die ndig kunnen zijn m aan bepaalde verplichtingen te vlden; Het Fnds is nderhevig aan risic's van waardeveranderingen van het kapitaal, met inbegrip van het risic van ersie als gevlg van intrekkingen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hger zijn dan het beleggingsrendement; Het Fnds is gevelig vr het risic dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zals verwacht, mdat de betaling f levering van de financiële instrumenten dr een tegenpartij niet, niet p tijd f niet zals verwacht plaatsvindt; Het Fnds lpt het risic van verlies van in bewaring gegeven activa (bewaarnemingrisic) als gevlg van inslvabiliteit, nalatigheid f frauduleuze handelingen van de bewaarnemer van die activa; Drdat financiële en fiscale wetgeving aan verandering nderhevig zijn, kan een gunstige mstandigheid ten tijde van tetreding ten nadele wijzigen; In uitznderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde mgelijkheid van verkp van participaties aan het Fnds, de participaties kunnen in het geheel niet aan derden wrden vergedragen.; Een zrgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen in de prtefeuille is geen garantie vr psitieve dan wel relatief gede resultaten. Een algehele daling van de aandelenkersen p de effectenmarkten zal naar verwachting leiden tt een daling van de intrinsieke waarde van het Fnds. Er zijn geen theretische f praktische argumenten p basis waarvan men tijdelijke waardedalingen in de rde van de grtte van bijvrbeeld 25% in de tekmst zu kunnen uitsluiten. Een uitgebreide beschrijving van de risic s kunt u nalezen in het prspectus. Fundamental Value Fund 3 Bijsluiter

4 Beleggingsklasse Het Fnds is een belegging in niet liquide aandelen en behrt hierdr tt de beleggingsklasse 5. Beleggingsklasse 5 staat vr een belegging in aandelen. Risic-indicatr: risic dat u uw inleg niet terugkrijgt GUISE - Gemiddelde Uitbetaling In geval van Slechte Eventualiteiten bij aanvankelijke inleg van EUR einde jaar GUISE Om een indruk te geven van het risic dat u neemt indien u participeert in het Fnds, adviseert de tezichthuder de Gemiddelde Uitbetaling In geval van Slechte Eventualiteiten (GUISE) in de financiële bijsluiter p te nemen. Hierte heeft de tezichthuder vrgeschreven wat de mgelijke scenari s zijn waarlangs de intrinsieke waarde van het Fnds zich ntwikkelt (het nderliggende kansmdel met bijbehrende waarde vr rendement en spreiding). Bvenstaande tabel bevat de resultaten van deze berekening, waarbij vr de GUISE rekening is gehuden met beheervergeding, in- en uitstapksten. Aangezien het gaat m slechte eventualiteiten wrdt er vr de berekening van uitgegaan dat er geen perfrmance fee wrdt ingehuden. Waarte verplicht u zich als u participaties in het beleggingsfnds HiQ Invest Fundamental Value Fund kpt? Nadat u participaties heeft gekcht en de kpsm daarvr heeft betaald heeft u geen verdere verplichtingen. Beleggingsresultaten Fundamental Value Fund 4 Bijsluiter

5 C. Bedrijfsinfrmatie Welke infrmatie is van belang vr de inkmstenbelasting? Vr een particuliere participant wnachtig in Nederland zal in veruit de meeste gevallen het participatiebezit in het Fnds wrden gerekend tt de vermgensbestanddelen waarver in Bx 3 belasting wrdt geheven. Dit betekent dat jaarlijks ver de gemiddelde kerswaarde van het participatiepakket een frfaitair rendement van 4% wrdt belast tegen een tarief van 30%. Het Fnds is een beslten fnds vr gemene rekening. Dit betekent dat het Fnds fiscaal transparant is. De bezittingen en schulden van het Fnds wrden vr tepassing van de inkmstenbelasting direct tegerekend aan de participanten. Op het dividend dat het Fnds uitkeert zal in beginsel daarm geen dividendbelasting wrden ingehuden. Een participant zal drgaans de Nederlandse dividendbelasting die is ingehuden p uitkeringen aan het Fnds kunnen verrekenen met de verschuldigde inkmstenbelasting. Zwel uw persnlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkmst f de lidstaat van ntvangst en de uitleg van deze regels kunnen een psitieve f negatieve invled hebben p uw persnlijke fiscale psitie. In geval van nduidelijkheden dient u cntact p te nemen met een belastingadviseur. Vrbeelden van rendementen en ksten Het hiernder gegeven cijfervrbeeld is alleen als vrbeeld bedeld. De uiteindelijke resultaten zijn niet te vrspellen. Het is dan k waarschijnlijk dat uw daadwerkelijke rendement in de tekmst niet gelijk zal zijn aan het hiernder vermelde. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie vr de tekmst. Vrbeeldwaarde van de pbrengst na alle ksten bij verkp van een eenmalige inleg van EUR ,- in het HiQ Invest Fundamental Value Fnds. Op basis van een Op basis van een Op basis van een Aan het einde pessimistisch rendement van: rendement van: van jaar: rendement van: 1% 4% 10% Omdat het Fnds krter dan vijf jaar bestaat, wrden geen vrbeelden gegeven p basis van histrische rendementen. Bvenstaand vrbeeld is berekend p basis van één eenmalige belegging van EUR ,-. De rendementspercentages zijn percentages vr aftrek van alle ksten. De bedragen zijn na aftrek van alle ksten (de te- en uittredingsksten en de beheervergeding). Ok de transactieksten vr de aanschaf en het beheren van de prtefeuille zijn hierin pgenmen. In de scenari s is geen rekening gehuden met perfrmance fee. Bij de rendementen is geen rekening gehuden met verschuldigde inkmstenbelasting. In de tabel ziet u nder andere wat u in ntvangt bij een pessimistische ntwikkeling van de financiële markten. De berekening is gebaseerd p een gemiddelde stijging van 1% in de nderliggende waarden van het fnds. De uitkmst kan naar bven, maar k naar beneden afwijken. Uiteraard kan het rendement van het Fnds k negatief zijn. Het brut vrbeeldpercentage van 4% is dr de tezichthuder vrgeschreven en is vr alle prducten gelijk. De tabel is bedeld m u een indruk te geven van de verschillen die er kunnen zijn in mgelijke uitkmsten. Fundamental Value Fund 5 Bijsluiter

6 Ksten Hiernder vlgen de belangrijkste kstencmpnenten van het HiQ Invest Fundamental Value Fund: Beheervergeding De beheerder ntvangt vr het beheer van het Fnds een vaste beheervergeding van 0,075% per maand berekend ver de intrinsieke waarde van het Fnds per ultim van de betreffende maand. Uit de beheervergeding wrden de vlgende ksten betaald: de transactieksten vr het samenstellen en nderhuden van het Fnds; de ksten van het beheer van het Fnds dr de beheerder, waarnder de ksten van uitbesteding van taken dr de beheerder aan derden; de vergeding aan de Bewaarder; de vergedingen aan derden vr het aanbrengen van participanten; de initiële ksten van prichting en intrductie van het Fnds; alle vaste ksten, zijnde: accuntantsksten; ksten van het dr de Tezichthuder uitgeefende tezicht krachtens de Wft; ksten van externe adviseurs; de vergeding aan Fastnet Netherlands N.V. vr het veren van de administratie; en alle verige ksten verbnden aan de bedrijfsvering van het Fnds. Niet vr rekening van de beheerder (en dus ten laste van het Fnds) zijn ksten in de vrm van alle srten belastingen indien deze zich vr den, hierbij kan men denken aan bijvrbeeld stamp duty, deze kmen vr rekening van het Fnds. Niet vr rekening van de beheerder (en dus ten laste van het Fnds) zijn ksten vr ten beheve van een eventuele krtstndige kaspsitie welke kan wrden aangehuden in verband met in- en uitstrm van vermgen. Deze rentelasten kmen vr rekening van het Fnds. Bij een Participatie ter waarde van EUR ,- bedraagt de jaarlijkse beheervergeding ngeveer EUR 90,- Perfrmance fee De beheerder heeft recht p een perfrmance fee. Deze perfrmance fee wrdt maandelijks uit het fnds betaald vlgens de nderstaande vrwaarden. De perfrmance fee bedraagt 25% van het extra rendement ten pzichte van de benchmark, die vr dit fnds vastgesteld is p de Eurland HSBC Smaller Cmpanies Index (Blmberg cde: JCSCECU INDEX). De perfrmance fee werkt vlgens het zgenaamde all-time-high-watermark principe. Als het fnds de benchmark verslaat, bijvrbeeld als in nderstaand figuur, dan wrdt er perfrmance fee berekend p de tijdstippen aangegeven met de cirkeltjes en dan alleen ver de extra utperfrmance ten pzichte van het vrige stippellijntje. utperfrmance Vrbeeld perfrmance fee berekening tijd Ksten ten laste van de Participant Onderstaande ksten kmen vr rekening van de individuele Participanten. Administratieksten bij te- en uittreding De administratieksten bij te- en uittreding in het Fnds bedragen respectievelijk 0,25% van het bedrag waarvr de Participant tetreedt en 0,25% van het bedrag waarvr de Participant uittreedt. Deze ksten kmen ten gede aan de beheerder. Fundamental Value Fund 6 Bijsluiter

7 Bij een Participatie ter waarde van gemiddeld EUR ,- bedragen de te- uittredingsksten allebei EUR 25,-. Gelieerde partijen BinckBank N.V. verleent mgelijk een aantal diensten ten beheve van het fnds, te weten (i) bancaire diensten (aanhuden van de rekening), (ii) (gedeeltelijke) transactie-uitvering en (iii) administratieve ndersteuning. De diensten levert BinckBank N.V. tegen marktcnfrme vrwaarden aan de Beheerder. Uit de kstenstructuur zals die vr dit fnds geldt blijkt dat alle dr BinckBank N.V. geleverde diensten nderdeel uitmaken van de beheerfee en nimmer direct ten laste van het Fnds wrden gebracht. Verdere details vindt u in het prspectus. D. Cmmerciële infrmatie He kunt u uit het HiQ Invest Fundamental Value Fund stappen en wat zijn de gevlgen? Algemeen Op verzek van een participant zullen de participaties dr het Fnds wrden ingekcht. Inkp van participaties geschiedt dr het Fnds en kan uitsluitend plaatsvinden p de eerste werkdag van een maand, dan wel p een nader dr de beheerder vast te stellen werkdag. Verzek participant Een verzek van een participant als hiervr bedeld dient de beheerder uiterlijk vijf werkdagen vrafgaande aan de eerste werkdag van een maand te hebben bereikt, dan wel p een dr de beheerder te bepalen krtere termijn. Een dergelijk verzek dient te luiden in participaties die tt in maximaal vier decimalen zijn gespecificeerd. Vr het inkpen van participaties hanteert de beheerder een minimum van EUR ,-. Indien de waarde van de gehuden participaties minder dan EUR ,- bedraagt kan enkel vlledig wrden uitgetreden tegen inkp van alle dr de betreffende participant p dat mment gehuden participaties. Opschrten inkp Inkp van participaties vindt niet plaats gedurende de peride dat tekenning van participaties niet mgelijk is. Na ntbinding van het Fnds vindt geen inkp van participaties meer plaats. Kpprijs De kpprijs vr een in te kpen Participatie is gelijk aan de (intrinsieke) waarde van de Participatie, verminderd met indien van tepassing dr de beheerder vast te stellen ksten zals die zijn aangegeven in de paragraaf Ksten en vergedingen in dit Prspectus. De beheerder stelt de waarde van de Participatie vast p de dag van verkrijging. Dit gebeurt p basis van de intrinsieke waarde van de Participatie(s) aan het einde van de maand die vrafgaat aan de werkdag waarp inkp plaatsvindt. Vlden kpprijs Het Fnds vldet de kpprijs vr (een) aan hem ten titel van bewaring vergedragen Participatie(s) aan de participant binnen tien werkdagen na de verkrijging van de desbetreffende participaties. Betaling van de kpprijs vindt plaats dr bijschrijving van de kpprijs p de dr de participant aangehuden rekening bij de kredietinstelling, zals vermeld in het register van participanten. Vervallen ingekchte participaties De participaties die dr het Fnds wrden ingekcht en ten titel van bewaring zijn vergedragen aan de Bewaarder kmen te vervallen. Dividenden en rente Fundamental Value Fund 7 Bijsluiter

8 De revenuen die in de vrm van rente en dividend wrden verkregen, wrden kstels vr de participant herbelegd. Publicatie van kersen Dagelijks wrdt de intrinsieke waarde van het Fnds p basis van de sltkersen van de vrige beursdag p de website gepubliceerd. De berekening geschiedt p dezelfde wijze als waarp de Administrateur haar maandelijkse berekening maakt. Is een wettelijk garantiestelsel van tepassing p het HiQ Invest Fundamental Value Fund Op het Fnds is geen garantiestelsel van tepassing. E. Aanvullende infrmatie Wat gebeurt er bij verlijden? Als u kmt te verlijden wrden uw participaties verdeeld nder uw erfgenamen. Uw verlijden heeft geen gevlgen vr de waarde van de belegging. Wel zal de waarde van de belegging p dag van verlijden mede bepalend zijn vr de hgte van de dr uw erfgenamen af te dragen successierechten. He handelt u bij vragen f klachten? U kunt zich bij een vraag f een klacht wenden tt HiQ Invest B.V. Bij vrkeur ntvangen zij uw klacht schriftelijk per pst (HiQ Invest B.V. Singel 540, 1017 AZ, Amsterdam) f per Wie hudt tezicht p de financiële bijsluiter van het HiQ Invest Fundamental Value Fund? Vr vragen ver het tezicht p de Financiële Bijsluiter kunt u de Tezichtslijn van de Stichting Autriteit Financiële Markten bellen: (p werkdagen van 9 tt 17 uur, EUR 0,35 per gesprek) f u kunt kijken p Uitsluiting aansprakelijkheid HiQ Invest B.V. is behudens pzet f grve schuld niet aansprakelijk vr een eventuele nvlledigheid van de in deze bijsluiter verstrekte infrmatie. De infrmatie die in deze financiële bijsluiter wrdt verstrekt is gebaseerd p de gegevens zals deze bekend zijn p de datum genemd nderaan de pagina. He kunt u verdere infrmatie verkrijgen? Een exemplaar van het Prspectus is nder andere te raadplegen p en is p aanvraag kstels verkrijgbaar bij HiQ Invest B.V., per f per telefn ( ). Jaarlijks binnen 4 maanden na aflp van het bekjaar wrdt het jaarverslag van het Fnds penbaar gemaakt. Daarnaast wrdt jaarlijks vóór 1 september het halfjaarbericht van het Fnds gepubliceerd p de website van de beheerder. In andere gevallen kunt u een exemplaar van deze stukken pvragen per f per telefn ( ). Welke infrmatie dient u aan de financiële nderneming te verstrekken? participanten dienen een inschrijffrmulier in te vullen met daarp een aantal persnsgegevens. Het frmulier dient tezamen met een kpie legitimatiebewijs te wrden pgestuurd naar de beheerder van het HiQ Invest Fundamental Value Fund: HiQ Invest B.V., Herengrach 442, 1017 BZ, Amsterdam. De infrmatie is gebaseerd p de gegevens zals bekend p 1 april Fundamental Value Fund 8 Bijsluiter

9 Infrmatie T F E Adres HiQ Invest B.V. Herengracht BZ Amsterdam Fundamental Value Fund 9 Bijsluiter

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Platina Metaal & Techniek 1 (subfnds van Mn Services Levenslp Fnds) Deze financiële bijsluiter is een dcument van Mn Services Fndsenbeheer B.V. Ze is pgesteld vlgens een vaste, krachtens

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund.

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. FINANCIËLE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. HiQ Invest Market Neutral Fund Over de financiële bijsluiter Voor producten als het Market

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken De nzakelijke lening Leuker kunnen we het niet maken Cervus, maart 2012 Fiscale kwalificatie leningen Civielrechtelijke vrm, echter BNB 1988/217; BNB 1998/208, BNB 2003/231 Schijn en wezen: (terugbetalingsverplichting

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

HERSTELPLAN PENSIOENFONDS VERVOER 2016

HERSTELPLAN PENSIOENFONDS VERVOER 2016 HERSTELPLAN PENSIOENFONDS VERVOER 2016 Aangepast herstelplan 2016 Dr de inwerkingtreding van het nieuwe Financieel Tetsingskader (nftk) per 1 januari 2015 wrden dr De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe regels

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Update transacties. Voorbeelden

Update transacties. Voorbeelden Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD De Amateurclub verkpt prducten f diensten (hierna: prducten ) waarmee amateur sprtverenigingen (hierna: de club(s)) extra inkmsten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Brns Metaal & Techniek 1 (subfnds van Mn Services Levenslp Fnds) Deze financiële bijsluiter is een dcument van Mn Services Fndsenbeheer B.V. Ze is pgesteld vlgens een vaste, krachtens

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever Klantprfiel en inventarisatiemdel Werkgever Algemene vragen Heveel uderdmspensien denkt u dat uw werknemers ndig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie