BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In vereenstemming met de MiFID-richtlijn begt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken ver de kenmerken van de belangrijkste financiële instrumenten en de eraan verbnden risic s. Een uitgebreide beschrijving van de beleggingsinstrumenten (prducten, risic s, fiscaliteit, ) kunt u vinden in de brchure Beleggingsinstrumenten die beschikbaar is p de website van Febelfin, de verkepelende federatie vr de Belgische financiële sectr 1. I. Vastrentende beleggingen A. Depsit s en kasbns Onder depsit s verstaat men de depneringen van geldsmmen bij een financiële instelling met f znder renteclausule, die de financiële instelling het recht geven m vr haar bedrijfsuitefening ver de geldinlagen te beschikken, maar de verplichting inhuden m ze aan de depnent terug te bezrgen en hem kassiersdiensten te verlenen. Men nderscheidt zicht- en termijndepsit s en depsit s met pzeggingstermijn, zwel in eur als in vreemde munten. Kasbns zijn waardepapieren aan tnder die een schuldvrdering p een kredietinstelling vertegenwrdigen, die zulke instelling drlpend uitgeeft, meestal in minimumcupures van 200 EUR. Zij hebben gewnlijk een lptijd van 1 tt 5 jaar, maar sms k van 10 jaar en meer. Men nderscheidt met name (de hiernavlgende lijst is niet exhaustief): gewne kasbns, waarvan de rente bij het genblik van de uitgifte nwijzigbaar wrdt vastgesteld. de kasbns met prgressieve rente waarvr de nderschrijver p regelmatige tijdstippen de mgelijkheid heeft m de terugbetaling van de kasbns te vragen, met dien verstande dat he langer hij de kasbn aanhudt he hger de rente. de greibns die p elke vervaldag de keuze bieden tussen het kapitaliseren en het innen van de rente. de kapitalisatiebns die een verplichte kapitalisatie van de rente inhuden. Wisselrisic vr de beleggingen uitgedrukt in vreemde munten (wisselkersschmmelingen ten pzichte van de referentiemunt). Dit beïnvledt het rendement van de belegging. Risic van faillissement van de financiële instelling die de tegeden in bewaring neemt f de kasbns uitgeeft. 1

2 B. Geldmarktpapier Schatkistcertificaten naar Belgisch recht zijn gedematerialiseerde effecten die een schuldvrdering met een lptijd van 3, 6 f 12 maanden vertegenwrdigen. Zij wrden via aanbesteding uitgegeven dr het Ministerie van Financiën. Alleen bepaalde categrieën van persnen mgen erp intekenen: belastingplichtigen nderwrpen aan de venntschapsbelasting, gemeenschappelijke beleggingsfndsen, niet-inwners spaarders, Elke inschrijving met minimaal EUR bedragen. Staatsbns naar Belgisch recht zijn effecten die een schuldvrdering met een lptijd van 3 tt 7 jaar vertegenwrdigen, uitgegeven dr het Ministerie van Financiën. De rentevet is vast f herzienbaar, in het laatste geval evenwel gewnlijk met een gewaarbrgd minimum. Alleen particuliere persnen mgen erp intekenen. Het minimumbedrag per inschrijving is 200 EUR. Schatkistbns naar Belgisch recht zijn gedematerialiseerde effecten die een schuldvrdering met een lptijd van maximaal 1 jaar vertegenwrdigen. Zij wrden uitgedrukt in vreemde munten en gewnlijk via aanbesteding uitgegeven dr het Ministerie van Financiën. Alleen bepaalde categrieën persnen, die bij de uitgifte wrden vastgesteld, mgen erp intekenen (belastingplichtigen nderwrpen aan de venntschapsbelasting, gemeenschappelijke beleggingsfndsen, ). Thesauriebewijzen zijn effecten die een schuldvrdering vertegenwrdigen, uitgegeven dr venntschappen en bepaalde Belgische f buitenlandse verheden (de Staat, gemeenschappen, Gewesten, prvincies, ). Het minimumbedrag mag niet lager zijn dan EUR f het equivalent in vreemde munten. Depsitbewijzen zijn effecten die een schuldvrdering vertegenwrdigen, uitgegeven dr Belgische kredietinstellingen f buitenlandse kredietinstellingen die in België bedrijvig zijn. Het minimumbedrag is hetzelfde als vr de thesauriebewijzen. Wisselrisic vr de schatkistbns, thesauriebewijzen en depsitbewijzen uitgedrukt in vreemde munten (wisselkersschmmelingen ten pzichte van de referentiemunt). Dit beïnvledt het rendement van de belegging. Risic van waardevermindering ingeval het effect vóór de vervaldag p de secundaire markt wrdt verkcht. Risic van faillissement van de uitgever van de thesaurie- en de depsitbewijzen (niet-betaling van de rente en niet-terugbetaling van het belegde kapitaal). Liquiditeitsrisic, vral vr de thesaurie- en de depsitbewijzen, wanneer de secundaire markt van de betrkken effecten krap is. C. Beleggingen in bligaties Een bligatie is een effect dat een vrdering p een rechtspersn (Staat, venntschap, ) vertegenwrdigt ingevlge een lening van een welbepaalde duur (gewnlijk meer dan één jaar) en bedrag. De prijs (uitgifte -verhandelings- f terugbetalingsprijs) van een bligatie kan gelijk zijn aan, hger f lager zijn dan de nminale waarde, naargelang de bligatie aan, bven f nder pari wrdt uitgegeven. Bepaalde bligatieleningen kunnen vervregd wrden terugbetaald, gewnlijk p initiatief van de emittent. Men nderscheidt met name (de hiernavlgende lijst is niet exhaustief): 2

3 vastrentende bligaties: bligaties waarvan de rentevet vastligt en bepaald wrdt in functie van de nminale waarde van de bligatie. bligaties met herzienbare rente: bligaties waarvan de rentevet niet vastligt maar vr herziening vatbaar is (er is meestal een benedengrens bepaald). bligaties met variabele rente: bligaties waarvan de rentevet varieert p de vervaldag vlgens parameters die p het genblik van de uitgifte van de lening bepaald wrden (vaak met een gewaarbrgde minimumrentevet). bligaties met warrant die het recht geven m één f meerdere aandelen f bligaties te verwerven f erp in te schrijven: bligaties waaraan een recht (warrant) is gehecht dat het recht geeft m gedurende een welbepaalde peride een aandeel f bligatie van de uitgever van de warrant f van een andere venntschap te verwerven f erp in te schrijven, tegen een prijs die gewnlijk p vrhand is vastgelegd. De bligatie en de eraan gehechte warrant wrden dikwijls afznderlijk p de beurs genteerd. cnverteerbare bligaties: bligaties die na verlp van een zekere termijn f p een welbepaalde datum, p verzek van de huder in nieuwe aandelen van de venntschap kunnen wrden mgezet. De mzetting van de bligatie in een aandeel kan in bepaalde gevallen de betaling van een pleg aan de emittent ndzakelijk maken. bligaties met nulcupn: bligaties die geen recht geven p de peridieke betaling van een rente, maar waarvan de terugbetalingsprijs hger is dan de uitgifteprijs. achtergestelde bligaties: bligaties waarvr de huder aanvaardt m, in geval van faillissement, vereffening f elke andere situatie van juridische samenlp p de gederen van de emittent, na de niet-achtergestelde schuldeisers terugbetaald te wrden (en/f interesten te ntvangen). lineaire bligaties: gedematerialiseerde vastrentende effecten die via aanbesteding dr de Belgische Staat uitgegeven wrden, in minimumcupures van EUR, en met een lptijd van 3 tt 12 jaar. Alleen bepaalde categrieën van persnen mgen erp inschrijven, vrnamelijk prfessinelen uit de financiële sectr. Na hun inschrijving p de lineaire bligaties wrden zij belast met het verzrgen van de prmtie en de verspreiding nder het publiek (natuurlijke persnen, venntschappen, ). eur-bligaties: bligaties uitgegeven dr de verheid f dr private venntschappen, buiten de binnenlandse markt, in een munt die verschillend is van die van de ntlener. Deze bligaties wrden gewnlijk dr een internatinaal syndicaat van financiële instellingen bij het publiek geplaatst. Zals vr de bligaties bestaan er verschillende srten eurbligaties (cnverteerbare eur-bligaties, met warrant, met wisselptie, met vlttende rente, met nulcupn, ). Risic van niet-betaling van de interesten en/f niet-terugbetaling van het belegde kapitaal, afhankelijk van de slvabiliteit van de debiteur. Dit risic wrdt grter bij een achtergestelde bligatie. Risic van waardevermindering wanneer de bligatie vóór de vervaldag p de secundaire markt wrdt verkcht. Wisselrisic vr de eur-bligaties en de bligaties uitgedrukt in vreemde munten. Liquiditeitsrisic wanneer de secundaire markt vr de betrkken bligaties krap is. 3

4 II. Beleggingen met variabele inkmsten A. Aandelen Een aandeel is een mede-eigendmstitel uitgegeven dr een Belgische f buitenlandse venntschap, die de huder het recht geeft m, in verhuding tt zijn deelname, de dividenden die de venntschap eventueel uitbetaalt te innen en, bij afwezigheid van andersluidende bepalingen van de statuten, het recht geeft m p de algemene vergadering zijn stemrecht uit te efenen, dikwijls in verhuding tt het kapitaal dat hij aanhudt in de venntschap. Risic van afwezigheid van inkmsten, mdat het dividend een variabel inkmen is, dat afhangt van de rendabiliteit van de venntschap en haar winstuitkeringsbeleid. Vlatiliteitsrisic van de beurskersen dat afhangt van zwel het beleid van de venntschap als van de cnjuncturele, micr-ecnmische en financiële cntext. Risic van faillissement van de emittent van de aandelen. Wisselrisic vr de buitenlandse aandelen. Liquiditeitsrisic wanneer de secundaire markt vr de betrkken aandelen krap is. B. Instellingen vr cllectieve belegging (ICB) De instellingen vr cllectieve belegging zijn instellingen die de vrm aannemen van fwel een gemeenschappelijk beleggingsfnds (pgericht in de vrm van een nverdeeld vermgen), fwel een beleggingsvenntschap (pgericht in de vrm van een venntschap) en samengesteld zijn uit: fwel een veranderlijk aantal rechten van deelneming; in dit geval is de instelling gehuden m verzeken tt uitgifte f terugkp van rechten van deelneming vanwege de huders regelmatig te aanvaarden, p basis van de inventariswaarde (pen beleggingsfnds f bevek), fwel een vast aantal rechten van deelneming; in dit geval zijn de huders gehuden een vernemer vinden als zij hun rechten van deelneming willen verdragen (geslten beleggingsfnds f bevak). De instellingen vr cllectieve belegging, die dr specialisten beheerd wrden, beleggen, naargelang het uitgifteprspectus bepaalt, in aandelen, bligaties, andere financiële instrumenten (zals rechten van deelneming van andere instellingen vr cllectieve belegging), schuldvrderingen (instellingen vr belegging in schuldvrderingen) f in vastged (vastgedbevak f bevaki). Naargelang het uitkeringsbeleid zijn de aandelen en de rechten van deelneming van instellingen vr cllectieve belegging fwel distributieaandelen f -rechten van deelneming (uitkering van de dividenden aan de eigenaars van de aandelen en rechten van deelneming) fwel kapitalisatieaandelen f -rechten van deelneming (kapitalisatie van de dividenden). In principe dezelfde risic s als vr de aandelen, bligaties f de andere beleggingsvrmen waarin de instelling vr cllectieve belegging belegt, met dien verstande dat de spreiding van de beleggingen in principe het risic vermindert. Liquiditeitsrisic vr de instellingen vr cllectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, wanneer de secundaire markt vr de aandelen f rechten van deelneming van de betrkken instelling krap is. 4

5 C. Andere waarden 1. Gestructureerde prducten Onder een gestructureerd prduct verstaat men een financieel instrument dat meestal vereenstemt met een cmbinatie van verschillende andere financiële instrumenten, meer bepaald pties, waarvan het rendement (betaald in de vrm van een meerwaarde en/f een rente) afhangt van het verlp van, naargelang het geval, indexen, financiële instrumenten, vreemde munten, grndstffen f andere nderliggende waarden. Risic s (minderwaarde, vlatiliteit, wissel, ) naargelang het srt nderliggende waarde dat het prduct samenstelt. Wanneer bij het samenstellen van het prduct financiële instrumenten gebruikt wrden, dan kan de kans p verlies en/f winst gewijzigd wrden ten pzichte van een rechtstreekse belegging in de nderliggende waarde. Liquiditeitsrisic wanneer de secundaire markt vr het betrkken prduct krap is. 2. Warrants Effect dat de huder het recht geeft m een bepaald aantal aandelen f bligaties van een bepaalde venntschap te kpen f erp in te schrijven p een datum en tegen een prijs die gewnlijk vraf zijn vastgesteld. De kenmerken van de warrant zijn zeer sterk vergelijkbaar met die van de ptie (zie later). Vlatiliteitsrisic van de kers van de warrant, mdat die een speculatief beleggingsinstrument is. Risic van verlies dat gelijk is aan dat van een ptie, met dit verschil dat in het geval van een warrant het risic steeds beperkt blijft tt het verlies van het belegde kapitaal. Liquiditeitsrisic wanneer de markt van de betrkken warrant krap is. 3. Termijnwisselcntract Een termijnwisselcntract is een cntract met de bedeling vreemde munten te kpen f verkpen p een datum en tegen een prijs die bij het sluiten van het cntract wrden vastgelegd. De betaling gebeurt pas bij de levering van de munten. Er bestaat geen enkele gerganiseerde markt vr de termijnwisselcntracten, zdat deze verrichtingen uitsluitend via nderhandse vereenkmsten tussen de partijen wrden geregeld. De kenmerken van een termijnwisselcntract zijn vergelijkbaar met die van de futures (zie hierna). Zij bieden de mgelijkheid m als nderdeel van een niet-speculatief beheer de prtefeuille van een belegger tegen eventuele wisselrisic s in te dekken, mits een beperkt risic. Deze cntracten kunnen evenwel k met meer speculatieve deleinden wrden geslten, m vrdeel te halen uit de kersschmmelingen van de vreemde munten; in dat geval kunnen zij k grtere risic s inhuden. Risic van verlies afhankelijk van de wijze en de bedeling waarmee het termijnwisselcntract wrdt geslten (zie hiervr). Risic van faillissement van de tegenpartij. Liquiditeitsrisic mdat de belegger bij ntstentenis van een gerganiseerde markt zijn termijnwisselcntract niet kan verkpen f de psitie die eruit vrtvleit niet vervregd kan vereffenen, tenzij met het akkrd van de tegenpartij. 5

6 4. Swaps (mruilingscntract) In het algemeen nderscheidt men deviezenswaps en renteswaps. De deviezenswap ( currency swap ) is een cntract waarbij twee partijen vereenkmen m bedragen in verschillende munten m te ruilen p de vervaldagen die bij het sluiten van het cntract wrden vastgelegd. De renteswap ( Interest rate swap ) is een cntract waarbij twee partijen vereenkmen m, p de vervaldagen die bij het sluiten van het cntract wrden vastgelegd, rentestrmen te betalen die p verschillende wijzen p eenzelfde bedrag, ntineel bedrag genaamd, wrden berekend. De mruiling slaat in het algemeen p rentestrmen die p basis van een vaste en een vlttende rente wrden berekend. Er zijn verschillende varianten mgelijk. De partijen kunnen bijvrbeeld vereenkmen m zwel bedragen in verschillende munten te ruilen als rentestrmen die p verschillende wijze p deze bedragen werden berekend ( Interest rate currency swap ). Er bestaat geen gerganiseerde markt vr de swapcntracten, zdat deze cntracten, zals de termijnwisselcntracten, uitsluitend via nderhandse vereenkmsten tussen de partijen wrden geregeld. De swapcntracten wrden vr diverse deleinden aangewend. Zij bieden de mgelijkheid m als nderdeel van een niet-speculatief beheer de prtefeuille van een belegger tegen eventuele renteschmmelingen in te dekken, mits een beperkt risic. Zij kunnen k met meer speculatieve deleinden wrden geslten m vrdeel te halen uit de renteschmmelingen; in dit geval kunnen zij grtere risic s inhuden. Risic van verlies afhankelijk van de wijze waarp en de bedeling waarmee het swapcntract wrdt geslten (zie hiervr). Risic van faillissement van de tegenpartij. Liquiditeitsrisic in die zin dat de belegger bij ntstentenis van een gerganiseerde markt zijn termijncntract niet kan verdragen f de psitie die eruit vrtvleit niet vervregd kan vereffenen, tenzij met het akkrd van de tegenpartij. 5. Vastgedcertificaten Definitie : Het vastgedcertificaat is een rerende waarde die aan de huder een schuldvrdering geeft p de inkmsten van een vastgedbelegging (inkmsten uit de huur van een gebuw en eventuele meerwaarde p de verkp ervan). Znder strikt juridisch mede-eigenaar te zijn van een nrerend ged, is de huder van het vastgedcertificaat tch ecnmisch mede-eigenaar. Risic s : Onzekere meerwaarde p de vervaldag, bij de verkp van het gebuw en/f het terrein dat het vastgedcertificaat vertegenwrdigt. Risic van afwezigheid van inkmsten indien het ged dat het vastgedcertificaat vertegenwrdigt, niet verhuurd wrdt. Liquiditeitsrisic wanneer de secundaire markt vr het betrkken vastgedcertificaat krap is. 6. Gud Edelmetaal dat vral als beleggingsmiddel gebruikt wrdt. Het wrdt gewnlijk in de vrm van gudstaven en gudstukken f per ns verwrven. 6

7 Vlatiliteitsrisic van de kers afhankelijk van zwel macr-ecnmische, financiële als geplitieke ntwikkelingen. Wisselrisic mdat de gudprijs p de wereldmarkten meestal in Amerikaanse dllar wrdt uitgedrukt. D. Hedge Funds en Fndsen van Hedge Funds De term Hedge Fund dekt een waaier beleggingsvehikels met als gemeenschappelijk punt de ntwikkeling van niet-traditinele beleggingsstrategieën, met de bedeling een abslute return te beken, dit wil zeggen nafhankelijk van de ecnmische cnjunctuur f de ntwikkeling van de nderliggende sectr. Het Hedge Fund kan, naargelang de beheersstrategie (cf. infra), beleggen in aandelen, bligaties, grndstffen, liquide middelen, maar k in instrumenten met een hefbmeffect (pties, futures, verkp van ngedekte activa). Het Hedge Fund bleef lange tijd een srt belegging dat vrbehuden was aan de institutinele beleggers. Het zgenaamde alternatieve beheer is nchtans geleidelijk tegankelijk gewrden vr de particuliere beleggers via dakfndsen die dr prfessinals beheerd wrden. De risicgraad die aan een belegging in Hedge Fund verbnden is, hangt af van de beheersstrategie die het ntwikkelt. Dit risic is gewnlijk - maar niet altijd- hger dan het risic van een belegging in ICB s (cf. supra). Men kan drie srten strategieën nderscheiden, die elk verschillende risic s inhuden in termen van prestatie en vlatiliteit: 1. Relative value strategie Deze strategie wenst prfijt te halen uit een disfunctinering in termen van prijs van een bepaald financieel instrument (aandeel, cnverteerbare bligatie, ptie, enz.). Kwantitatieve f kwalitatieve analyses meten de financiële instrumenten identificeren waarvan de prijs afwijkt van de fair value f histrische nrm. Strategieën van het relative value type zijn gewnlijk weinig vlatiel en huden dus minder risic in. 2. Event driven strategie Deze strategie wenst prfijt te halen uit bijzndere situaties bij bepaalde ndernemingen die p krte termijn winstmgelijkheden bieden. Deze bijzndere situaties kunnen bijvrbeeld zijn penbare biedingen tt aankp f mruiling, management buy-in/buy-ut verrichtingen f andere gelijkaardige gebeurtenissen die de kers van de nderneming tijdelijk beïnvleden. 3. Opprtunistic strategie Deze, drgaans agressieve, strategie wenst winst te beken dr in alle srten activa te beleggen en dr p alle srten markten p te treden, dr vanuit een ngedekte psitie te kpen f te verkpen en dikwijls met een hefbmeffect. De strategieën die als pprtunistic gebekstaafd staan, behren tt de meest vlatiele en huden dus het meeste risic in. De fndsen van Hedge Fund die bestemd zijn vr een niet-prfessineel cliënteel veren drgaans een beleggingsdel met geringe vlatiliteit en relatief stabiele return in de tijd. Deze delstelling wrdt verwezenlijkt dankzij een diversificatie p het vlak van activacategrieën, strategieën en fndsbeheerders die in het fnds van Hedge Funds beleggen. Vlatiliteitsrisic verbnden aan de nderliggende activa en de gebruikte beheerstechnieken (ngedekte verkpen, hefbmeffect, ). Risic van verlies dat verband hudt met de wijze waarp het hedge fund beheerd is. In het geval van fndsen van hedge funds beperkt de spreiding van de beleggingen in principe de risic s, zwel p het gebeid van vlatiliteit als verlies. 7

8 Liquiditeitsrisic: deze fndsen zijn drgaans maar terugbetaalbaar p vaste termijnen (minimaal een maand). Wisselrisic: vr de hedge funds uitgedrukt in vreemde munten (zals drgaans het geval is). E. Verrichtingen p afgeleide prducten 1. Opties Een ptie hudt het recht in maar niet de verplichting m een welbepaalde heveelheid nderliggende activa (aandelen, deviezen, grndstffen, indexen, ) te kpen (kpptie, "call-ptie" genaamd) f te verkpen (verkpptie, "put-ptie" genaamd) tegen een bepaalde prijs (de uitefenprijs) gedurende een welbepaalde peride (Amerikaans type) f p een welbepaalde vervaldag (Eurpees type). De kper van de ptie betaalt de verkper een premie. Deze premie hangt nder meer af van de vervaldag en de uitefenprijs van de ptie, alsk van de prijs en de vlatiliteit van de nderliggende activa. Wanneer een ptie betrekking heeft p een index (index van aandelenkersen, grndstffenprijzen, munten, enz.), wrdt bij de uitefening van de ptie de nderliggende waarde niet materieel geleverd, maar wrdt het verschil betaald (indien psitief) tussen de waarde van de index p de dag van de uitefening en de waarde die in het ptiecntract vermeld is. Opties geven de mgelijkheid m kwantitatief belangrijke psities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevlg nderhevig aan een hefbmeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een prprtineel grtere weerslag zal hebben p de prtefeuille van de belegger. Dit hefbmeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschmmelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste gerganiseerde markten leggen de emittent (verkper) van pties een margesysteem p. Vr elke uitgifte (verkp) van een ptie met de belegger een marge in de vrm van cntanten f effecten strten ten belpe van een zeker percentage van de waarde van het cntract. Aan het einde van elke verhandelingsdag wrdt de ptie geherwaardeerd en, in geval van een ngunstige marktntwikkeling, met de emittent (verkper) van de ptie aan extra margeverplichtingen vlden. Als de belegger de vereiste extra marges niet strt, kan de tussenpersn zijn psitie afsluiten. Opties kunnen vr diverse deleinden wrden aangewend. Zij bieden de mgelijkheid m, als nderdeel van een niet-speculatief beheer, de prtefeuille tegen eventuele schmmelingen in te dekken, dr het risic van verlies te beperken tt strikt de prijs die vr de ptie betaald werd. Opties kunnen k vr meer speculatieve deleinden wrden gebruikt met de bedeling vrdeel te halen uit de schmmelingen van de nderliggende waarde, mits een beperkte investering. De pties kunnen in dit geval wegens het hefbmeffect (zie hierbven) grtere risic s inhuden dan aandelen f bligaties. De risic s verbnden aan ngedekte verrichtingen p pties (waarbij men de nderliggende waarde niet bezit) zijn theretisch nbeperkt. Vlatiliteitsrisic van de kers, mdat een ptie een speculatief beleggingsinstrument is. Risic van verlies afhankelijk van de wijze waarp en de bedeling waarmee de ptie is gebruikt (zie hierbven). Het hefbmeffect kan de verliezen vermenigvuldigen wanneer de prijsschmmelingen van de nderliggende waarde tegen de verwachtingen van de belegger ingaan. Het risic vr de kper van een ptie is beperkt tt de premie die vr deze ptie betaald werd. Het risic vr de verkper is theretisch nbeperkt. Liquiditeitsrisic wanneer de secundaire markt vr de betrkken ptie krap is. 8

9 2. Futures Een future is een cntract m een nderliggende waarde (aandelen, bligaties, deviezen, grndstffen, indexen, enz.) te kpen f verkpen p een datum en tegen een prijs die bij het sluiten van het cntract bepaald werden. De betaling van de nderliggende activa gebeurt pas bij de levering van deze activa. Wanneer een future betrekking heeft p een index (index van aandelenkersen, grndstffenprijzen, munten, enz.), dan wrdt de nderliggende waarde niet materieel geleverd, maar wrdt het verschil betaald (indien psitief) tussen de waarde van de index p de dag van de uitefening en de waarde die in het futurecntract vermeld is. Futures geven de mgelijkheid m kwantitatief belangrijke psities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevlg nderhevig aan een hefbmeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een prprtineel grtere weerslag zal hebben p de prtefeuille van de belegger. Dit hefbmeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschmmelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste gerganiseerde markten leggen de kper en verkper van futures een margesysteem p. Vr elke transactie (aankp f verkp) meten de partijen een marge strten in de vrm van cntanten f effecten ten belpe van een zeker percentage van de waarde van de gekchte f verkchte cntracten. Aan het einde van elke verhandelingsdag wrden de cntracten geherwaardeerd en wrden fwel extra marges gevraagd f marges teruggestrt, vlgens het kersverlp van de betrkken future. Als de belegger de gevraagde extra marges niet strt, kan de tussenpersn zijn psitie afsluiten. Futures kunnen vr diverse deleinden wrden aangewend. Zij bieden de mgelijkheid m als nderdeel van een niet-speculatief beheer de prtefeuille in te dekken tegen eventuele schmmelingen mits een beperkt risic. Futures kunnen evenwel k met meer speculatieve bedelingen wrden gebruikt met de bedeling vrdeel te halen uit de schmmelingen van de nderliggende waarde, mits een beperkte investering. Zij kunnen in dit geval wegens het hefbmeffect (zie hierbven) grtere risic s inhuden dan aandelen f bligaties. De risic s verbnden aan ngedekte verrichtingen p futures zijn theretisch nbeperkt. Vlatiliteitsrisic van de kers, mdat een future een speculatief beleggingsinstrument is. Risic van verlies afhankelijk, zals bij de pties, van de wijze waarp en de bedeling waarmee de future is gebruikt (zie hierbven). Liquiditeitsrisic wanneer de secundaire markt van de betrkken future krap is. 9

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Module 4 Beleggingsproducten Eindtermen

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Module 4 Beleggingsproducten Eindtermen Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Mdule 4 Beleggingsprducten DEEL 1 DE FINANCIËLE MARKTEN EN HET MONETAIR BELEID 1. De fundamenten van de marktecnmie 2. De verschillende financiële markten 3.

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Btw-vrijstellingsregeling kleine ndernemingen Belangrijke mededeling De btw-vrijstellingsregeling vr kleine ndernemingen zal belangrijke wijzigingen ndergaan met ingang van 1 april 2014. De belangrijkste

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal) 1. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (cöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Prgramma vr de emissie van bligaties ten belpe van 4.000.000.000 eur SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ).

De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ). FINANCIËLE BIJSLUITER Bij f krachtens wet vrgeschreven prductinfrmatie ver HiQ Invest Fundamental Value Fund. HiQ Invest Fundamental Value Fund Over de financiële bijsluiter Vr prducten als dit prduct

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 12 september

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 25 maart

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Platina Metaal & Techniek 1 (subfnds van Mn Services Levenslp Fnds) Deze financiële bijsluiter is een dcument van Mn Services Fndsenbeheer B.V. Ze is pgesteld vlgens een vaste, krachtens

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

SCnet BeNeLux b.v. 2 KM 50 B 150 B 400 B 1.200 B 3.600 B 7.200 B. Bulgarije 2 Lev 50 B 150 B 400 B 1.200 B 3.600 B 7.200 B

SCnet BeNeLux b.v. 2 KM 50 B 150 B 400 B 1.200 B 3.600 B 7.200 B. Bulgarije 2 Lev 50 B 150 B 400 B 1.200 B 3.600 B 7.200 B Cmpensatieschema f Marketingplan SCnet BeNeLux b.v. Shpping Center Netwrk (hierna SCNet genemd) is een multinatinale (internatinale) grep van lyale en mndige cnsumenten (hierna te nemen; de Partner/Kper)

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Update transacties. Voorbeelden

Update transacties. Voorbeelden Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 Ieper, België 28 februari 2014 Transics Internatinal N.V. (EURONEXT Brussel: TRAN) heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt vr bekjaar 2013. Business-hgtepunten

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013 Belfius Pensin Fund Maandelijkse Reprting Januari 2013 Markten Aandelen Psitief nieuws ndersteunt risicappetijt Equity Indices - 1 mnth YTD (%, in EUR) MSCI Eurpe 3.25% 3.25% MSCI EMU 3.74% 3.74% MSCI

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Marktregels. Om te waarborgen dat uw orders tegen een zo goed mogelijke koers worden uitgevoerd, bedraagt de tegenwaarde per order ten hoogste:

Marktregels. Om te waarborgen dat uw orders tegen een zo goed mogelijke koers worden uitgevoerd, bedraagt de tegenwaarde per order ten hoogste: Marktregels Om uw beursrders z ged mgelijk te kunnen uitveren, zijn aparte regels, de zgeheten marktregels, p BILnet in te zien. Lees deze aandachtig dr. Deze regels wrden u ter infrmatie meegedeeld en

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte 1 Pierre de Bandt 2 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) De tegang tt de markt is vrij (titel 1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten (titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming.

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming. PROSPECTUS GELDIG VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (geregeld dr Bek VII van het Wetbek van ecnmisch recht) WAT IS HYPOTHECAIR KREDIET? Een hypthecair krediet is een krediet p lange termijn waarmee ONROERENDE gederen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

De do s en dont s omtrent de nieuwe wetgeving

De do s en dont s omtrent de nieuwe wetgeving De d s en dnt s mtrent de nieuwe wetgeving Abnnementenland januari 2011 De wet is p 30 nvember 2010 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt in werking per 1 januari 2012. Vr wie geldt de nieuwe wet? De

Nadere informatie

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD)

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD) DEEL V: Tussenpersnen en distributie in België - Samenvatting (GD) Hfdstuk I: Eurpese achtergrnd - Praktische en wettelijke verschillen inzake activiteiten (verzekerings)tussenpersnen A. Eurpese richtlijn

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Het Klantenprfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken van de

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD De Amateurclub verkpt prducten f diensten (hierna: prducten ) waarmee amateur sprtverenigingen (hierna: de club(s)) extra inkmsten

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Belgische vertaling van het fiscal compact

Belgische vertaling van het fiscal compact Belgische vertaling van het fiscal cmpact Sessie VLEVA impact van het Eurpese begrtingsbeleid p Vlaamse, prvinciale en lkale verheden, 14 dec 2012 Ter herinnering Fiscal cmpact = budgettaire luik van het

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Pensioenregeling Meest Gestelde Vragen

Pensioenregeling Meest Gestelde Vragen Pensienregeling Meest Gestelde Vragen Keuzemgelijkheden Ik werk p dit mment vr Harting-Bank, RHC Dealergrep f Eureva Uit welke pensienregelingen kan ik kiezen? Middellnregeling Bedrijfstakpensienfnds PMT

Nadere informatie