Financiële bijsluiter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële bijsluiter"

Transcriptie

1 Financiële bijsluiter Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste, krachtens de wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het product Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Wat houdt Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II in? Mn Services Levensloop Fonds is een fonds voor gemene rekening, waarvan de voorwaarden van beheer en bewaring zijn vastgesteld op 26 juli Mn Services Levensloop Fonds is gevestigd te 2282 MZ Rijswijk (ZH), Burgemeester Elsenlaan 329. Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II (hierna ook te noemen: het "Fonds") is een subfonds van Mn Services Levensloop Fonds. De beheerder van Mn Services Levensloop Fonds is Mn Services Fondsenbeheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder ), statutair gevestigd te Rijswijk en met adres Postbus 5210, 2280 HE Rijswijk, een dochtervennootschap van Mn Services N.V.. De bewaarder van Mn Services Levensloop Fonds is Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds. De bewaarder is verantwoordelijk voor het bewaren van de activa en het administreren van de beleggingen van het Fonds. De externe accountant is Deloitte Accountants B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam. B. Beleggingsgegevens Doelstelling De Beheerder beoogt door middel van Mn Services Levensloop Fonds uitvoering te geven aan de levensloopregeling als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 waardoor de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden een gedeelte van hun loon (voor een toekomstige periode van extra verlof) via een aparte levenslooprekening in Mn Services Levensloop Fonds te brengen zodat die gelden overeenkomstig het beleggingsbeleid van het desbetreffende subfonds kunnen worden belegd. Het Fonds richt zich op deelnemers die een eigen beleggingsmix willen samenstellen. Het beleggingsbeleid van een belegging in obligaties is erop gericht om op middellange termijn rendement te behalen en richt zich met name op het behalen van kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Het Fonds belegt haar vermogen door te participeren in een fonds voor gemene rekening 'Mn Services Beleggingsfonds'. Het Fonds belegt via dit Mn Services Beleggingsfonds in obligaties.

2 Mn Services Mn Services Beleggingsfonds Obligatiefonds Europa II Percentage 100% Het beleggingsbeleid van het Fonds staat beschreven in het supplement betreffende het Fonds (hierna te noemen: het 'Supplement') behorend bij het prospectus van Mn Services Levensloop Fonds (hierna te noemen: het 'Prospectus'). Mn Services Obligatiefonds Europa II Het Mn Services Obligatiefonds Europa II belegt, via een externe vermogensbeheerder, in Europese obligaties die zijn uitgegeven door Europese staten en bedrijven. Het gaat hier om een markt van obligaties die zijn uitgegeven in Euro s, Britse Ponden, Noorse, Zweedse en Deense Kronen met een looptijd langer dan één jaar en een creditrating (afgegeven door gerenommeerde creditrating agencies) groter of gelijk aan Baa3 voor bedrijfsobligaties en A voor staatsobligaties. De verhouding tussen staats- en bedrijfsobligaties is als volgt: maximaal 45% van de waarde van de portefeuille mag belegd zijn in bedrijfsobligaties. De bedrijfsobligaties bieden een extra rendement boven staatsobligaties, waarbij geldt dat ze een verhoogd risicoprofiel hebben. De benchmark van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is bij aanvang de Lehman Pan Europe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Deze benchmark bestaat voor het grootste gedeelte uit staatsobligaties. Het restant betreft bedrijfsobligaties in uiteenlopende sectoren. Het risicoprofiel van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is vergelijkbaar met de Lehman Pan Europe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Om het risico te beheersen zijn bandbreedtes vastgesteld voor de landen- en sectorwegingen en de durationafwijking ten opzichte van de benchmark. Het Mn Services Obligatiefonds Europa II is in beginsel vol belegd; het aanhouden van kastegoeden en het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot op 10% van het beheerde vermogen. De portefeuille dient grotendeels te bestaan uit obligaties die deel uitmaken van de benchmark, maar er is ook enige ruimte voor non-benchmark instrumenten (inclusief derivaten waarbij deze zowel worden gebruikt ter verhoging van het rendement alsmede voor de afdekking van risico s). Voor een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid van het Fonds wordt verwezen naar het Supplement en het Prospectus. Wat zijn de financiële risico s van het Fonds? De waardeontwikkeling van de participaties in het Fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Een uitgebreide risicobeschrijving treft u aan in het prospectus. Algemene risico's Bij het beleggen in effecten dient rekening te worden gehouden met de gebruikelijke risico s die verbonden zijn aan het beleggen in effecten. In dit verband dienen in ieder geval de volgende risico s in overweging te worden genomen: nadelige veranderingen in nationale of internationale economische omstandigheden; nadelige veranderingen in lokale marktomstandigheden;

3 ongunstige ontwikkelingen in de toepasselijke wet en regelgeving; de inflexibiliteit van het Fonds als onderdeel van de levensloopregeling en beperkingen op het overschakelen naar andere aanbieders; het ontstaan van onverzekerbare verliezen, kosten en/of schade; de mogelijkheid voor de Beheerder om binnen het beleggingsbeleid af te wijken van (i) de beoogde doelstelling, (ii) het beoogde beleggingsbeleid, (iii) de beoogde beleggingscategorieën, waardoor de belegging risicovoller kan worden dan beoogd; de nadelige gevolgen van het in gebreke blijven van het Fonds of een wederpartij; de nadelige gevolgen van de illiquiditeit van de beleggingen; overmacht; en andere factoren die buiten de invloed van de Beheerder liggen. Specifieke risico's In het onderstaande zal nader ingegaan worden op de specifieke risico s van het Fonds. Marktrisico Marktrisico s voor beleggingen worden door veel factoren beïnvloed. Belangrijke factoren zijn: o Economische omstandigheden o Prijsontwikkelingen op goederen- en valutamarkten o Politieke stabiliteit o Marktrente o Prijzen op de verhuurmark (onroerend goed) en vraag en aanbod naar vastgoedbeleggingen Hoe groter de beweeglijkheid van deze factoren, hoe groter het marktrisico.door de beleggingen in sectoren en regio s te spreiden worden de effecten van het marktrisico beperkt. Rendementsrisico Het Fonds zal beleggingen doen op basis van door de Beheerder op te stellen berekeningen en projecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk zullen resulteren in de door het Fonds beoogde rendementen. Het rendementsrisico kan tevens variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de beperkingen op eventuele waarborgen van derden. Inflatie- en wisselkoersrisico De ontwikkelingen van de beleggingen is, behalve van de marktomstandigheden, ook afhankelijk van de inflatie en wisselkoersschommelingen. Dit laatste betreft dan vooral effecten die niet in euro zijn genoteerd. Door diversificatie en het gebruik van valuta-instrumenten als termijncontracten en 'swaps' kan dit risico (deels) worden afgedekt. Risico van onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen De Deelnemers verkrijgen geen rechtstreeks economisch of juridisch eigendomsrecht noch enig stemrecht in de betreffende Mn Services Beleggingsfondsen. Het Fonds en de Deelnemers zullen geen enkele invloed hebben op het beheer over de Mn Services Beleggingsfondsen en zijn daarmee geheel afhankelijk van de beleggingen van de Mn Services Beleggingsfondsen en de wijze waarop deze door de betreffende beheerder beheerd worden. Enkele Mn Services Beleggingsfondsen kunnen

4 leningen aangaan, waardoor er een groter risico ontstaat dat deze pools hun waarde verliezen, wat zal kunnen leiden tot grotere verliezen voor het Fonds. Afwikkelingsrisico Het Fonds belegt (indirect) in effecten. Het risico bestaat dat de afwikkeling van en effectentransactie niet verloopt zoals het hoort, waardoor de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige consequenties van dien. Bewaarnemingrisico Het risico bestaat dat een (onder)bewaarder de in bewaring gegeven activa door insolvabiliteit, nalatigheid of fraude verliest. In geval van een bewaarder die optreedt als bewaarder van een beleggingsfonds waarvan de beheerder is geregistreerd bij de AFM, bepaalt het Bgfo dat deze bewaarder adequate maatregelen moet treffen met het oog op de aansprakelijkheid voor schade die voor de bewaarder kan voortvloeien uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude of beroving. Concentratierisico Het Fonds zal een goede spreiding van de beleggingsportefeuille aanhouden, waardoor het risico verband houdend met een sterke concentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategorieën, markten of sectoren wordt beperkt. Faillissementsrisico Ingevolge de Levensloopregeling vinden betalingen aan en door Stichting Mn Services Levensloop ten behoeve van een Deelnemer aan het Fonds plaats via de inhoudingsplichtige van die Deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de inhoudingsplichtige kan een bedrag bestemd voor het Fonds of betaald door het Fonds aan de inhoudingsplichtige ten behoeve van een Deelnemer, in de faillissementsboedel van de inhoudingsplichtige vallen. Indien een levenslooptegoed door het UWV of een rechter niet als loon wordt beschouwd en derhalve niet wordt betaald door het UWV in geval van faillissement van een inhoudingsplichtige, kan een Deelnemer hierdoor benadeeld worden. Ook indien een inhoudingsplichtige haar medewerking onthoudt of anderszins nalatig is, kan een Deelnemer hierdoor benadeeld worden. Het Fonds is niet aansprakelijk jegens de Deelnemer of andere partijen voor eventuele schade in dergelijke gevallen. Politiek risico/regelgeving Een factor waarmee vooraf geen rekening gehouden kan worden is de politiek. De locale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld de Levensloopregeling en fiscaliteit kunnen van invloed zijn op de rentabiliteit van de beleggingen. Het is mogelijk dat wijzigingen op het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvloeden. Structureringsrisico Een risico, verband houdende met de structuur van een paraplufonds, is dat het Fonds een ongedeeld vermogen heeft. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor de andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds volledig met eigen vermogen geschiedt, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten.

5 Valuta koersrisico bij stornering Indien bij uitgifte van Participaties, nadat het bedrag van de tegenrekening is geïncasseerd en hiervoor Participaties zijn gekocht, het bedrag wordt teruggeboekt (gestorneerd), worden de Participaties door de Beheerder van de desbetreffende Deelnemer gekocht tegen de koers van de laatste Handelsdag. Indien de Deelnemer op de eerstvolgende Handelsdag alsnog de Participaties wenst te kopen bestaat er een koersrisico, wanneer de Participaties in waarde zijn gestegen. Een uitgebreide risicobeschrijving treft u aan in het Prospectus en het Supplement. Risico indicator Rendement Het hieronder gegeven cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld bedoeld en geeft een weerspiegeling van in het verleden behaalde resultaten van de beleggingsinstelling. Op de jaarlijkse rendementen zijn belastingkosten en andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke, toekomstige beleggingsresultaten zijn niet te voorspellen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Per ultimo december 2008 bevat dit fonds geen vermogen, er is derhalve geen rendement behaald. 100,00% Rendement 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 C. Bedrijfsinformatie Belastingregime Mn Services Levensloop Fonds is een in Nederland gevestigd fonds voor gemene rekening dat belastingplichtig is in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Voor informatie omtrent uw persoonlijke belastingpositie dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst en/of de lidstaat van ontvangst, en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. Wat zijn de kosten? Omdat er in 2008 nog geen participanten in het Fonds zaten, zijn er nog geen kosten ten laste van het Fonds gebracht. Onder totale kosten wordt begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het vermogen worden gebracht. De gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarde gedeeld door het aantal waarnemingen. Kosten die door het Fonds in rekening worden gebracht betreffen: beheerfee van 70 basispunten (0,70%); en vermogensbeheerfee van gemiddeld 35 basispunten (0,35%). In- en uitstap kosten Bij aan- en verkoop van participaties het Fonds bent u in- en uitstapkosten verschuldigd. Deze bedragen maximaal 10 basispunten (0,10%) over de inleg of over het saldo dat u aan het Fonds onttrekt. Overige kosten Overige kosten die ten laste van het Fonds kunnen worden gebracht betreffen kosten van de Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds (max ), kosten verbonden aan het doen van mededelingen, kosten van promotiemateriaal, kosten van toezicht, verslaglegging, accountantscontrole en andere specifiek ten laste van het Fonds gemaakte kosten. Omloopfactor Omdat de beleggingsinstelling per ultimo december 2008 geen vermogen bevat, is de omloopfactor niet beschikbaar. D. Commerciële informatie Publicatie en frequentie prijsstellingen De waarde van de participaties van het Fonds wordt iedere Handelsdag vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Beheerder Veranderen van subfonds

7 U kunt binnen Mn Services Levensloop Fonds veranderen van subfonds. Deze overgang wordt geëffectueerd op de eerstvolgende handelsdag. Bij omwisseling naar een ander subfonds bent u uitstapkosten aan het Fonds verschuldigd. Deze bedragen maximaal 10 basispunten (0,10%) over het saldo dat u aan het fonds onttrekt. Voorts bent u de instapkosten aan het andere subfonds verschuldigd. Dividendbeleid Het Fonds is voornemens de voor uitdeling beschikbare winst beschikbaar te stellen door middel van toekennen van participaties uit de winst, dan wel door een bijschrijving uit de winst op bestaande participaties. Eventueel kan gekozen worden voor een keuzedividend, waarbij door de participanten gekozen kan worden tussen een cash dividend of een toekenning van participaties uit de winst. Stichting Mn Services Levensloop zal het netto door haar ontvangen dividend niet uitkeren aan de deelnemers, maar in beginsel herbeleggen in het Fonds. De Beheerder kan ten laste van het Fonds tussentijdse uitkeringen doen. Over het dividend wordt in beginsel 15% dividendbelasting ingehouden, echter ten aanzien van diegenen die deelnemen in het kader van de levensloopregeling hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden. Hoe kunt u in of uit het Fonds stappen? Het Fonds is een subfonds van het Mn Services Levensloop Fonds, dat in het kader van de levensloopregeling is opgezet. Het Mn Services Levensloop Fonds stelt (wettelijke) beperkingen aan het uitstappen uit het Fonds. Uitstappen uit het Fonds is onder andere mogelijk indien een van de onderstaande situaties zich voordoen: Bij beëindiging van de dienstbetrekking; Opnemen ouderschapsverlof: Sabbatical; Bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking kunnen de aanspraken door middel van een overdracht worden ingebracht in een levensloopregeling van de nieuwe inhoudingsplichtige; De aanspraak in een levensloopregeling kunnen worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling indien daarvoor nog fiscale ruimte is; Overlijden van de deelnemer. Bij verandering van levensloopuitvoerder t.g.v. waardeoverdracht. Indien u om een andere dan hierboven beschreven situatie niet meer wenst deel te nemen in het Fonds is het mogelijk om uw maandelijkse inleg stop te zetten, uw participaties in het Fonds blijven dan wel bestaan. E. Aanvullende informatie Verdere details over het Fonds vindt u in het Prospectus en het bijbehorende Supplement. De Beheerder raadt u aan ook hiervan kennis te nemen en deze nauwkeurig te lezen. Informatieverstrekking Exemplaren van het Prospectus, het Supplement alsmede het jaarverslag en de halfjaarcijfers zijn onder andere te raadplegen op de website van de Beheerder en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar via de Beheerder, Postbus 5210, 2280 HE Rijswijk.

8 Heeft u vragen? In geval van vragen kunt u zich wenden tot: Mn Services Levensloop Fonds Postbus HE Rijswijk Tel: Fax: Wie houdt toezicht op de Financiële bijsluiter van het Fonds? De Autoriteit Financiële Markten treedt op als toezichthouder voor de financiële bijsluiter. Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: ( 0,05 per minuut) of kijken op de website Deze financiële bijsluiter is geactualiseerd op 16 september Mn Services Fondsenbeheer B.V. Rijswijk, 16 september 2009.

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

AEAM Funds. Prospectus

AEAM Funds. Prospectus AEAM Funds Prospectus 10 oktober 2014 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 1. Inleiding 4 2. Doel en beleggingsbeleid; risicoprofiel 5 3. Deelname in AEAM Funds 12 4. Structuur 15 5. Fiscale

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie