Mn Services Levensloop Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mn Services Levensloop Fonds"

Transcriptie

1 Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services

2 Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie Inleiding Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid 6 3. MN Beleggingsfondsen Mn Services Geldmarktfonds 8 4. Risicoprofiel Rendement Kosten Informatie over het Subfonds Mededeling Beheerder 16 2

3 1. Belangrijke informatie 1.1 Inleiding Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met en is onderdeel van het Prospectus van Mn Services Levensloop Fonds (het Fonds). Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is toegekend in het Prospectus. Staal Mn Services (het "Subfonds") is een subfonds van het Fonds. Participanten en Deelnemers van het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. Participanten en Deelnemers dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alsmede van dit Supplement, alvorens te beleggen in één of meer Subfondsen. De afgifte en verspreiding van het Prospectus en dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke serie Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Prospectus en/of dit Supplement, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus en/of dit Supplement, is eveneens geen aanbod van, of een uitnodiging tot aankoop van, of verzoek om in te schrijven op Participaties van het Fonds in enig rechtsgebied waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. Het Fonds, de Stichting, de Beheerder, de Bewaarder en/of enigerlei gelieerde rechtspersoon hiervan zijn niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een mogelijke koper van Participaties is of niet. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus en dit Supplement opgenomen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus of in dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of Belangrijke informatie 3

4 zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Beheerder. De afgifte van het Prospectus en dit Supplement en toekenning, inkoop of omwisseling van Participaties op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van het Prospectus en dit Supplement nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Beheerder. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in het Subfonds wordt Participanten en Deelnemers aangeraden zonodig contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Op het Prospectus alsmede op dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Algemene informatie Het Fonds is een fonds voor gemene rekening met een open-end structuur. Dit betekent dat het Fonds, behoudens bijzondere omstandigheden, één keer per maand Participaties zal kunnen toekennen, omwisselen of inkopen. Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Het Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van het Fonds. Als Bewaarder van het Fonds treedt op Citibank International Plc, Nederlands bijkantoor. Juridisch eigenaar van het belegd vermogen is Stichting Juridisch Eigendom Mn Services Levensloop Fonds. Aan de Beheerder van het Fonds is op 30 juni 2006 door de AFM een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 Wft (oud), welke vergunning per 22 juli 2014 van rechtswege wordt omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft (nieuw). De Beheerder en de Stichting hebben niet het voornemen Participaties in het Fonds of daarvan afgeleide effecten aan een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten te noteren. Leeftijdsafhankelijke Subfondsen De Subfondsen zijn hoofdzakelijk leeftijdsafhankelijk ingesteld, vanuit de basisgedachte dat naarmate een Deelnemer ouder wordt, het beleggingsrisico af dient te nemen om meer zekerheid over het eindkapitaal te hebben. Van een jonge Deelnemer, zonder een duidelijk aangegeven verlofdoel, wordt aangenomen dat de beleggingshorizon langer is. Indien een Deelnemer op een gegeven moment wel een verlofdoel kiest waardoor de beleggingshorizon korter wordt, dan vindt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft, omwisseling van zijn Participaties plaats naar Participaties van het bij het alsdan opgegeven verlofdoel passende Subfonds. 4 Belangrijke informatie

5 De relatie tussen de leeftijd van de Deelnemer en het Subfonds waarin belegd wordt, is als volgt: Leeftijd: tot 40 vanaf 40 tot 55 vanaf 55 tot 61 vanaf 61 tot OP Rentefonds Subfonds: Platina Mn Services Goud Mn Services Zilver Mn Services Brons Mn Services Staal Mn Services Indien de Deelnemer heeft gekozen om in het standaard leeftijdsfonds deel te nemen, zullen de Participaties van het betreffende Subfonds worden omgewisseld in de Participaties van het volgende Subfonds wanneer een Deelnemer in de volgende leeftijdscategorie terecht komt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft. Besteding levenslooptegoed 1 Als een Deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van zijn aanwezige levenslooptegoed voor een bestedingsdoel van de levensloopregeling (bijvoorbeeld tussentijds verlof of vervroegde pensionering), dan worden zijn Participaties in het desbetreffende Subfonds omgewisseld in Participaties van het Subfonds met het laagste rendement-risicoprofiel. Keuzemogelijkheid en Omwisseling Een Deelnemer is vrij om te kiezen in welk Subfonds de ingelegde gelden belegd worden. Tevens heeft een Deelnemer de mogelijkheid om eenmaal per kwartaal van Subfonds te wisselen. Indien de Deelnemer hiervan gebruik maakt, dan worden zijn Participaties in een Subfonds omgewisseld in Participaties van het nieuw gekozen Subfonds. 1 Met betrekking tot de bestedingsmogelijkheden van het levenslooptegoed wordt verwezen naar het prospectus. Belangrijke informatie 5

6 2. Subfonds: Staal Mn Services 2.1 Beleggingsdoelstelling Het Subfonds beoogt deelnemers die in het kader van de Levensloopregeling een gegarandeerd rendement wensen of het tegoed van de regeling tijdelijk in het Fonds willen beleggen omdat het tegoed voor het beoogde bestedingsdoel binnen korte tijd zal worden opgenomen, een beleggingsmogelijkheid te bieden. Het beleggingsbeleid richt zich met name op het genereren van inkomsten. 2.2 Beleggingsbeleid Het Subfonds richt zich primair op het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. De Beheerder streeft hierbij naar een optimale verdeling over de verschillende beleggingscategorieën aandelen, obligaties alsmede liquiditeiten. De Beheerder beheert vijf levensloopfondsen met een oplopend risicoprofiel, van Staal, Brons, Zilver, Goud tot Platina. Het Subfonds belegt haar vermogen door te participeren in het volgende MN Beleggingsfonds: het Mn Services Geldmarktfonds II. Het beleggingsbeleid van het Subfonds is altijd gericht op een zorgvuldige afweging tussen het (verwachte) rendement en het (verwachte) risico en is specifiek afgestemd op de lange horizon. Hierbij geldt normaliter dat een hoger/lager verwacht rendement meer/minder risico met zich mee brengt. Het Subfonds is in beginsel vol belegd; het aanhouden van kastegoeden is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Het Subfonds is niet bevoegd als debiteur geldleningen aan te gaan. De strategische samenstelling van het Staal Mn Services Subfonds is als volgt: Staal Mn Services Weging Geldmarktfonds II 100% De stortingen op de Participaties in het Subfonds worden, op de eerstvolgende Handelsdag na de storting, verdeeld over het Mn Services Geldmarktfonds II. 6 Subfonds: Staal Mn Services

7 3. MN Beleggingsfondsen De MN Beleggingsfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening en zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten. De MN Beleggingsfondsen worden beheerd door Mn Services Fondsenbeheer B.V. die daartoe over een vergunning beschikt als bedoeld in artikel 2:65 Wft. Elk MN Beleggingsfonds heeft zijn eigen specifieke beleggingsbeleid. Het vermogen van elk MN Beleggingsfonds wordt ten behoeve van de participanten in dat MN Beleggingsfonds ten titel van beheer gehouden door een daarvoor opgerichte stichting. Mn Services Fondsenbeheer B.V voert het beheer over het betreffende MN Beleggingsfonds. De participaties in de MN Beleggingsfondsen zijn, behoudens inkoop door de MN Beleggingsfondsen, niet of slechts beperkt (tussen participanten onderling) overdraagbaar, een en ander afhankelijk van de fiscale status van het betreffende MN Beleggingsfonds. De participaties mogen niet worden verpand of bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan ook. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van de MN Beleggingsfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. kan de vermogensbeheerwerkzaamheden ook uitbesteden aan externe vermogensbeheerders. Het inhuren van een externe vermogensbeheerder door Mn Services Fondsenbeheer B.V., vindt alleen plaats wanneer deze externe vermogensbeheerder een wezenlijke toevoeging aan het product kan bieden. Pas na een zorgvuldig selectieproces, waarbij tevens de externe vermogensbeheerder wordt bezocht, vindt er inhuur plaats. De aan de externe vermogensbeheerder uitbestede vermogensbeheeractiviteit blijft de verantwoordelijkheid van Mn Services Fondsenbeheer B.V. De kosten verbonden aan het inhuren van een externe vermogensbeheerder zullen worden vergoed uit de door de beheerder van het MN Beleggingsfonds ontvangen beheervergoeding (zoals in dit Supplement vermeld). Subfonds: Staal Mn Services 7

8 3.1. Mn Services Geldmarktfonds II De beheerder van het Mn Services Geldmarktfonds II is Mn Services Fondsenbeheer B.V. Stichting Mn Services Geldmarktfonds II is juridisch eigenaar van het vermogen van Mn Services Geldmarktfonds II. Het Subfonds belegt (een deel van) zijn vermogen door te participeren in het Mn Services Geldmarktfonds II. Het hierna beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het Mn Services Geldmarktfonds II wordt gehanteerd. Beleggingsbeleid De Beheerder kan het beheer van de portefeuille van het Subfonds geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders, hetzij door de benoeming als manager van (een gedeelte van) de portefeuille of door deel te nemen in al dan niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen of samenwerkingsverbanden (partnerships) die gespecialiseerd zijn in de betreffende beleggingscategorie ( multi-management ). Als onderdeel van het multi-management proces kan de Beheerder er ook voor kiezen zelf de gehele of een deel van de portefeuille te beheren. Voor het Mn Services Geldmarktfonds II heeft de Beheerder er voor gekozen zelf de portefeuille te beheren. Beleggingsstrategie en doelstellingen Het Mn Services Geldmarktfonds II heeft ten doel het collectief en voor rekening en risico van de Participanten beleggen van het fondsvermogen in overeenstemming met de beleggingsrichtlijnen en doelstellingen die zijn opgenomen in dit Prospectus, met inachtneming van een door de Beheerder aanvaardbaar geacht risico en gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden zal de Beheerder zich uitsluitend richten naar de belangen van de Participanten. Het Mn Services Geldmarktfonds II biedt de Participanten de mogelijkheid om in de Euro geldmarkt te beleggen. De beleggingsdoelstelling van het Mn Services Geldmarktfonds II is het behalen van een beter rendement dan de 3-maands EURIBOR. Het Mn Services Geldmarktfonds II belegt voornamelijk in geldmarktinstrumenten en deposito s die luiden in euro s. De portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit deposito s, waaronder callable deposits. Het Mn Services Geldmarktfonds II mag tot op zekere hoogte ook beleggen in andere financiële instrumenten, zoals liquiditeiten, Interest Rate Swaps, Interest Rate Futures en Forward Rate Agreements. Het betreft zowel financiële instrumenten die verhandelbaar zijn op gereglementeerde markten als financiële en afgeleide instrumenten waarvan de aan- en verkoop tot stand komt zonder tussenkomst van een centrale gereguleerde marktplaats, maar onderdeel is van een afspraak tussen de betrokken marktpartijen. 8 MN Beleggingsfondsen

9 De visie op de korte rente (in beginsel < 1 jaar) vormt een belangrijke basis voor zowel de looptijden- als de instrumentenselectie. Het Mn Services Geldmarktfonds II heeft als richtlijn uitsluitend te handelen met instellingen die een credit rating van minimaal gemiddeld BBB1 (long-term issuer rating) hebben, zoals beoordeeld door tenminste één van de gerenommeerde rating agencies. Als de kredietwaardigheid van een instelling waarmee is gehandeld, wordt verlaagd mag deze in portefeuille blijven, totdat het mogelijk is deze positie te verkopen uit hoofde van efficiënt portefeuille onderhoud. Beleggingsrichtlijnen In het belang van de Participanten belegt de Beheerder volgens duidelijk gedefinieerde beleggingsrichtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van het beleggingsproces voor wat betreft de selectie van instrumenten, het monitoren van de portefeuille en de aan- en verkoopbeslissingen. Indien de Beheerder te eniger tijd mocht besluiten taken aan externe partijen uit te besteden, dan zullen deze externe partijen werken op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen die niet ruimer zijn dan de richtlijnen van het Mn Services Geldmarktfonds II. De Beheerder is verantwoordelijk voor een goede vastlegging van het proces en het onderhoud ervan. Ook heeft de Beheerder criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Valutabeleid Het Mn Services Geldmarktfonds II voert een neutraal valutabeleid ten opzichte van de Benchmark, wat inhoudt dat alle beleggingen zullen luiden in euro. Beleid inzake gebruik afgeleide instrumenten Het Mn Services Geldmarktfonds II kan gebruik maken van derivatentransacties en heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van afgeleide instrumenten die op OTC-basis worden verhandeld. Kasbeleid Het Mn Services Geldmarktfonds II zal in principe volledig belegd zijn. Kasposities en leningen worden tot 10% van het fondsvermogen beperkt. Uitzonderingen daarop vormen de tijdelijke positieve en negatieve kasposities die worden aangehouden met betrekking tot de in- en uitstroom van gelden als gevolg van de in- en verkoop van Participaties en kasposities om de hefboomwerking te neutraliseren die anders zou voortvloeien uit posities in derivaten Securities Lending Het Mn Services Geldmarktfonds II leent geen effecten uit MN Beleggingsfondsen 9

10 4. Risicoprofiel Aan het beleggen in het Subfonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. De waarde van beleggingen van het Subfonds kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Het Subfonds is niet bevoegd als debiteur leningen aan te gaan. Sommige MN Beleggingsfondsen kunnen wel als debiteur geldleningen aangaan. Ten opzichte van beleggingsinstellingen die niet met geleend geld beleggen betekent dit een groter risico. Er kunnen op deze wijze hogere rendementen worden behaald, maar er kan ook een groter verlies worden geleden op de inlegde gelden. De waardeontwikkeling van het Subfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de Europese kapitaal- en effectenmarkten. Dit betekent dat voor het vermogen belegd in het Mn Services Geldmarktfonds de mogelijkheid bestaat dat de belegging weinig rendement of zelfs een negatief rendement zal opleveren over de inlegperiode. Door de relatief lange beleggingshorizon wordt dit risico enigszins verminderd, maar niet weggenomen. Het beleggen in aandelen dan wel obligaties in een vreemde valuta brengt een valutarisico met zich mee. Hieronder volgt, in volgorde van relevantie voor zover dit naar de opinie van de Beheerder mogelijk is, een beschrijving van de aan het Subfonds verbonden risico s. Rendementsrisico Het Subfonds zal beleggingen doen op basis van door de Beheerder op te stellen berekeningen en projecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk zullen resulteren in de door het Fonds beoogde rendementen. Het rendementsrisico kan tevens variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de beperkingen op eventuele waarborgen van derden. Kredietrisico Obligaties, waar het Subfonds of één van de onderliggende fondsen in kan beleggen, zijn onderheving aan kredietrisico. Het kan niet uitgesloten worden dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Inflatierisico Inflatierisico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van veranderingen in de verwachte of werkelijke inflatie. Euro 10 Risicoprofiel

11 geldmarktbeleggingen zijn blootgesteld aan een inflatierisico op de euro. Dat wil zeggen dat, indien de inflatie stijgt in de eurozone, de waarde van het Fonds normaliter zal dalen. Reële Renterisico Reële rente risico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van veranderingen in de reële rente. De reële rente is het verschil tussen de nominale rente en de werkelijke inflatie. Euro geldmarktbeleggingen zoals deposito s betalen doorgaans een vaste rente in de valuta waarin de belegging wordt uitgedrukt. Derhalve zijn deze beleggingen blootgesteld aan een reëel renterisico op de Euro. Dat wil zeggen dat, als de reële rente stijgt in de eurozone, de waarde van het Fonds normaliter zal dalen. Liquiditeitsrisico De waardering en de hoogte van feitelijke aan- en verkoopkoersen van financiële instrumenten waarin het Subfonds belegt is mede afhankelijk van de liquiditeit van de betreffende financiële instrumenten.vanwege een (tijdelijk) gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod bestaat er een risico dat een ten behoeve van het Subfonds ingenomen positie (1) gewaardeerd zal worden tegen een verouderde koers en (2) niet (tijdig) tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. In potentie kan het gebrek aan liquiditeit leiden tot het limiteren of opschorten van de uitgifte en inkoop van participaties. Risico verlies status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het Fonds niet meer voldoet aan de FBI-criteria, waardoor het Fonds (tegen het gewone tarief) vennootschapsbelasting verschuldigd wordt. Risico van onderliggende MN Beleggingsfondsen De Deelnemers verkrijgen geen rechtstreeks economisch of juridisch eigendomsrecht noch enig stemrecht in de betreffende MN Beleggingsfondsen. Het Subfonds en de Deelnemers zullen geen enkele invloed hebben op het beheer over de MN Beleggingsfondsen en zijn daarmee geheel afhankelijk van de beleggingen van de MN Beleggingsfondsen en de wijze waarop deze door de betreffende beheerder beheerd worden. Enkele MN Beleggingsfondsen kunnen leningen aangaan, waardoor er een groter risico ontstaat dat deze fondsen hun waarde verliezen, wat zal kunnen leiden tot grotere verliezen voor het Subfonds. Risico beleggen in andere beleggingsinstellingen Bij het beleggen in andere beleggingsinstellingen wordt het Subfonds mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsinstellingen waarin zij belegt. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie en monitoring van de beleggingsinstellingen waarin het Fonds zal beleggen. Bewaarnemingrisico Het risico bestaat dat de in bewaring gegeven activa door insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder van de activa verloren gaan. De Bewaarder is jegens de Stichting of de Participatiehouders Risicoprofiel 11

12 aansprakelijk voor het verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument door de Bewaarder of door een derde aan wie de bewaarneming is overgedragen. De Bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen. De Bewaarder is jegens de Stichting of de Participatiehouders eveneens aansprakelijk voor alle andere verliezen die zij ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van deze Depositary Services Agreement met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt. Participatiehouders kunnen de aansprakelijkheid van de Bewaarder indirect inroepen door middel van de Beheerder. Indien de Beheerder niet aan een dergelijk verzoek wil mee werken zijn de Participatiehouders bevoegd om de schadeclaim rechtstreeks bij de Bewaarder in te dienen. Afwikkelingsrisico Het Subfonds belegt (indirect) in effecten. Het risico bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verloopt zoals het hoort, waardoor de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige consequenties van dien. Concentratierisico Het Subfonds zal een goede spreiding van de beleggingsportefeuille aanhouden, waardoor het risico verband houdend met een sterke concentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategorieën, markten of sectoren wordt beperkt. Faillissementsrisico Ingevolge de Levensloopregeling vinden betalingen aan en door Stichting Mn Services Levensloop ten behoeve van een Deelnemer aan het Fonds plaats via de inhoudingsplichtige van die Deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de inhoudingsplichtige kan een bedrag bestemd voor het Fonds of betaald door het Fonds aan de inhoudingsplichtige ten behoeve van een Deelnemer, in de faillissementsboedel van de inhoudingsplichtige vallen. Indien een levenslooptegoed door het UWV of een rechter niet als loon wordt beschouwd en derhalve niet wordt betaald door het UWV in geval van faillissement van een inhoudingsplichtige, kan een Deelnemer hierdoor benadeeld worden. Ook indien een inhoudingsplichtige haar medewerking onthoudt of anderszins nalatig is, kan een Deelnemer hierdoor benadeeld worden. Het Fonds is niet aansprakelijk jegens de Deelnemer of andere partijen voor eventuele schade in dergelijke gevallen. Politiek risico/regelgeving Een factor waarmee vooraf geen rekening gehouden kan worden is de politiek. De locale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld de Levensloopregeling en fiscaliteit kunnen van invloed zijn op de rentabiliteit van de beleggingen. Het is mogelijk dat wijzigingen op het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvloeden. 12 Risicoprofiel

13 5. Rendement Voor actuele informatie over het behaalde rendement van het Subfonds wordt verwezen naar het jaarverslag van het Subfonds en de website van de Beheerder (www.mn.nl/mnfondsenbeheer). Een volledig bijgewerkte bijlage, bestaande uit de jaarrekening van het Subfonds over het laatste boekjaar met bijbehoren/de controleverklaring en het laatste halfjaarbericht, is gepubliceerd op de website van de Beheerder (www. mn.nl/mnfondsenbeheer) en zal te allen tijde kosteloos opvraagbaar zijn bij de Beheerder voor Deelnemers die daarover niet reeds beschikken. Rendement 13

14 6. Kosten Bij het participeren in het Subfonds zullen geen kosten in rekening worden gebracht. 14 Kosten

15 7. Informatie over het Subfonds Maandelijks wordt een actueel overzicht met betrekking tot het Subfonds gepubliceerd op de website van de Beheerder met onder meer de meest recent berekende intrinsieke waarde, rendementscijfers, portefeuilleverdelingen en de grootste beleggingen binnen het Subfonds. Kosten 15

16 8. Mededeling Beheerder Uitsluitend de Beheerder van het Fonds is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen het Prospectus en dit Supplement. Het Prospectus en dit Supplement voldoen, voor zover van toepassing, aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels. Den Haag, 22 juli 2014, Mn Services Fondsenbeheer B.V. 16 Informatie over het subfonds

17 Mededeling Beheerder 17

18 MN P.O. Box ga Den Haag Prinses Beatrixlaan ak Den Haag The Netherlands t +31 (0) f +31 (0) MN 60 Cannon Street London EC4N 6NP United Kingdom T +44 (0) F +44 (0) VB

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie