Mn Services Levensloop Fonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mn Services Levensloop Fonds"

Transcriptie

1 Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek

2 Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie Inleiding Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Bandbreedtes 7 3. MN Beleggingsfondsen Mn Services Aandelenfonds Europa II Mn Services Obligatiefonds Europa II Mn Services Geldmarktfonds Risicoprofiel Rendement Kosten Beheerkosten van het Subfonds Algemene kosten van het Subfonds Kosten MN Beleggingsfondsen Informatie over het Subfonds Mededeling Beheerder 27 2

3 1. Belangrijke informatie 1.1 Inleiding Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met en is onderdeel van het Prospectus van Mn Services Levensloop Fonds (het Fonds). Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is toegekend in het Prospectus. Goud Metaal & Techniek (het "Subfonds") is een subfonds van het Fonds. Participanten en Deelnemers van het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. Participanten en Deelnemers dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alsmede van dit Supplement, alvorens te beleggen in één of meer Subfondsen. De afgifte en verspreiding van het Prospectus en dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke serie Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Prospectus en/of dit Supplement, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus en/of dit Supplement, is eveneens geen aanbod van, of een uitnodiging tot aankoop van, of verzoek om in te schrijven op Participaties van het Fonds in enig rechtsgebied waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. Het Fonds, de Stichting, de Beheerder, de Bewaarder en/of enigerlei gelieerde rechtspersoon hiervan zijn niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een mogelijke koper van Participaties is of niet. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus en dit Supplement opgenomen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus of in dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of Belangrijke informatie 3

4 zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Beheerder. De afgifte van het Prospectus en dit Supplement en toekenning, inkoop of omwisseling van Participaties op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van het Prospectus en dit Supplement nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Beheerder. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in het Subfonds wordt Participanten en Deelnemers aangeraden zonodig contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Op het Prospectus alsmede op dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Algemene informatie Het Fonds is een fonds voor gemene rekening met een open-end structuur. Dit betekent dat het Fonds, behoudens bijzondere omstandigheden, één keer per maand Participaties zal kunnen toekennen, omwisselen of inkopen. Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Het Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van het Fonds. Als Bewaarder van het Fonds treedt op Citibank International Plc, Nederlands bijkantoor. Juridisch eigenaar van het belegd vermogen is Stichting Juridisch Eigendom Mn Services Levensloop Fonds. Aan de Beheerder van het Fonds is op 30 juni 2006 door de AFM een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 Wft (oud), welke vergunning per 22 juli 2014 van rechtswege wordt omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2: 65 Wft (nieuw). De Beheerder en de Stichting hebben niet het voornemen Participaties in het Fonds of daarvan afgeleide effecten aan een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten te noteren. Leeftijdsafhankelijke Subfondsen De Subfondsen zijn hoofdzakelijk leeftijdsafhankelijk ingesteld, vanuit de basisgedachte dat naarmate een Deelnemer ouder wordt, het beleggingsrisico af dient te nemen om meer zekerheid over het eindkapitaal te hebben. Van een jonge Deelnemer, zonder een duidelijk aangegeven verlofdoel, wordt aangenomen dat de beleggingshorizon langer is. Indien een Deelnemer op een gegeven moment wel een verlofdoel kiest waardoor de beleggingshorizon korter wordt, dan vindt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft, omwisseling van zijn Participaties plaats naar Participaties van het bij het alsdan opgegeven verlofdoel passende Subfonds. 4 Belangrijke informatie

5 De relatie tussen de leeftijd van de Deelnemer en het Subfonds waarin belegd wordt, is als volgt: Leeftijd: tot 40 vanaf 40 tot 55 vanaf 55 tot 61 vanaf 61 tot OP Rentefonds Platina Goud Zilver Brons Staal Subfonds: Metaal & Metaal & Metaal & Metaal & Metaal & Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Indien de Deelnemer heeft gekozen om in het standaard leeftijdsfonds deel te nemen, zullen de Participaties van het betreffende Subfonds worden omgewisseld in de Participaties van het volgende Subfonds wanneer een Deelnemer in de volgende leeftijdscategorie terecht komt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft. Besteding levenslooptegoed 1 Als een Deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van zijn aanwezige levenslooptegoed voor een bestedingsdoel van de levensloopregeling (bijvoorbeeld tussentijds verlof of vervroegde pensionering), dan worden zijn Participaties in het desbetreffende Subfonds omgewisseld in Participaties van het Subfonds met het laagste rendement-risicoprofiel. Keuzemogelijkheid en Omwisseling Een Deelnemer is vrij om te kiezen in welk Subfonds de ingelegde gelden belegd worden. Tevens heeft een Deelnemer de mogelijkheid om eenmaal per kwartaal van Subfonds te wisselen. Indien de Deelnemer hiervan gebruik maakt, dan worden zijn Participaties in een Subfonds omgewisseld in Participaties van het nieuw gekozen Subfonds. 1 Met betrekking tot de bestedingsmogelijkheden van het levenslooptegoed wordt verwezen naar het prospectus. Belangrijke informatie 5

6 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek 2.1 Beleggingsdoelstelling Het Subfonds beoogt deelnemers met een leeftijd vanaf 40 tot 55 jaar of Deelnemers die expliciet voor het Subfonds gekozen hebben een beleggingsmogelijkheid te bieden. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn rendement te behalen en richt zich met name op het behalen van vermogensgroei. 2.2 Beleggingsbeleid Het Subfonds richt zich primair op het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. De Beheerder streeft hierbij naar een optimale verdeling over de verschillende beleggingscategorieën aandelen, obligaties alsmede liquiditeiten. De Beheerder beheert vijf levensloopfondsen met een oplopend risicoprofiel, van Staal, Brons, Zilver, Goud tot Platina.Het Subfonds belegt haar vermogen door te participeren in de volgende MN Beleggingsfondsen: het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds. Het beleggingsbeleid van het Subfonds is altijd gericht op een zorgvuldige afweging tussen het (verwachte) rendement en het (verwachte) risico en is specifiek afgestemd op de lange horizon. Hierbij geldt normaliter dat een hoger/lager verwacht rendement meer/minder risico met zich mee brengt. Het Subfonds is in beginsel vol belegd; het aanhouden van kastegoeden is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Het Subfonds is niet bevoegd als debiteur geldleningen aan te gaan. De strategische samenstelling van het Goud Metaal & Techniek Subfonds is als volgt: Goud Metaal & Techniek Weging Aandelenfonds Europa II 40% Obligatiefonds Europa II 45% Geldmarktfonds 60% De stortingen op de Participaties in het Subfonds worden, op de eerst volgende Handelsdag na de storting, verdeeld over het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het 6 Subfonds: Goud Metaal & Techniek

7 Mn Services Geldmarktfonds. 2.3 Bandbreedtes De exacte verhouding tussen het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds kan in de tijd fluctueren omdat de behaalde rendementen op de verschillende fondsen niet gelijk zijn. Op den duur zou dit kunnen leiden tot een ander risicoprofiel van het Subfonds dan gewenst is. Om dit te voorkomen, zijn de onderlinge verhoudingen aan bandbreedtes gebonden. De maximum- en minimumgewichten van het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds zijn: MN Beleggingsfonds Minimum Standaard Maximum Aandelenfonds Europa II 35% 40% 45% Obligatiefonds Europa II 40% 45% 50% Geldmarktfonds 10% 15% 20% Indien het maximum of minimum van een van de onderliggende fondsen wordt overschreden, vindt er binnen een redelijke termijn een herschikking plaats, zodat deze weer binnen de bandbreedtes komen. Naast deze herschikking op basis van bandbreedtes is er een periodieke herschikking aan het begin van elk kalenderjaar. Subfonds: Goud Metaal & Techniek 7

8 3. MN Beleggingsfondsen De MN Beleggingsfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening en zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten. De MN Beleggingsfondsen worden beheerd door Mn Services Fondsenbeheer B.V. die daartoe over een vergunning beschikt als bedoeld in artikel 2:65 Wft. Elk MN Beleggingsfonds heeft zijn eigen specifieke beleggingsbeleid. Het vermogen van elk MN Beleggingsfonds wordt ten behoeve van de participanten in dat MN Beleggingsfonds ten titel van beheer gehouden door een daarvoor opgerichte stichting. Mn Services Fondsenbeheer B.V voert het beheer over het betreffende MN Beleggingsfonds. De participaties in de MN Beleggingsfondsen zijn, behoudens inkoop door de MN Beleggingsfondsen, niet of slechts beperkt (tussen participanten onderling) overdraagbaar, een en ander afhankelijk van de fiscale status van het betreffende MN Beleggingsfonds. De participaties mogen niet worden verpand of bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan ook. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van de MN Beleggingsfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. kan de vermogensbeheerwerkzaamheden ook uitbesteden aan externe vermogensbeheerders. Het inhuren van een externe vermogensbeheerder door Mn Services Fondsenbeheer B.V., vindt alleen plaats wanneer deze externe vermogensbeheerder een wezenlijke toevoeging aan het product kan bieden. Pas na een zorgvuldig selectieproces, waarbij tevens de externe vermogensbeheerder wordt bezocht, vindt er inhuur plaats. De aan de externe vermogensbeheerder uitbestede vermogensbeheeractiviteit blijft de verantwoordelijkheid van Mn Services Fondsenbeheer B.V. De kosten verbonden aan het inhuren van een externe vermogensbeheerder zullen worden vergoed uit de door de beheerder van het MN Beleggingsfonds ontvangen beheervergoeding (zoals in dit Supplement vermeld) Mn Services Obligatiefonds Europa II De beheerder van het Mn Services Aandelenfonds Europa II is Mn Services Fondsenbeheer B.V. Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa II is juridisch eigenaar van het belegd vermogen van Mn Services Aandelenfonds Europa II. Het Subfonds belegt (een deel van) zijn vermogen door te participeren in het Mn Services Aandelenfonds Europa II. Het hierna beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het Mn Services Aandelenfonds Europa II wordt gehanteerd. 8 MN Beleggingsfondsen

9 Beleggingsbeleid De beheerder heeft ervoor gekozen het beheer van de portefeuille geheel te delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders door deel te nemen in al dan niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen of samenwerkingsverbanden (partnerships) die gespecialiseerd zijn in de betreffende beleggingscategorie ( multi-management ). Beleggingsstrategie en doelstellingen Het Mn Services Aandelenfonds Europa II heeft ten doel het collectief en voor rekening en risico van de participanten beleggen van het fondsvermogen in overeenstemming met de beleggingsrichtlijnen en doelstellingen die zijn opgenomen in het prospectus, met inachtneming van een door de beheerder aanvaardbaar geacht risico en gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden zal de beheerder zich uitsluitend richten op de belangen van de participanten. Het Mn Services Aandelenfonds Europa II belegt via een of meerdere beleggingsinstellingen voornamelijk in Europese aandelen. De benchmark van het Mn Services Aandelenfonds Europa II is op de publicatiedatum van het prospectus de MSCI Europe Net Total Return Index. Deze benchmark vertegenwoordigt de voornaamste aandelen die genoteerd zijn op de Europese beurzen. De samenstelling van de benchmark kan door de benchmark provider periodiek worden herzien. Het Mn Services Aandelenfonds Europa II heeft ten tijde van opstellen van dit Prospectus het BlackRock Index Selection Fund - BlackRock Europe Index Sub- Fund geselecteerd. Beleggingsbeleid van het BlackRock Index Selection Fund - BlackRock Europe Index Sub-Fund De doelstelling van het BlackRock Europe Index Sub-Fund is een totaalrendement te behalen, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, dat het totale rendement van de Europese aandelenmarkt weerspiegelt. Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken zal het BlackRock Europe Index Sub-Fund beleggen in een portefeuille van aandelen die voor zover mogelijk en praktisch haalbaar bestaat uit de samenstellende effecten van de MSCI Europe Index, de benchmark van het BlackRock Europe Index Sub-Fund. De beleggingen van het BlackRock Europe Index Sub-Fund zullen normaliter genoteerd of verhandeld worden op de gereglementeerde markten. Het BlackRock Europe Index Sub-Fund kan ook beleggen in niet-genoteerde effecten en in andere instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van exchange traded funds. Meer details over de benchmark (inclusief de bestanddelen) zijn beschikbaar op de volgende website: products/indices/licensing/constituents.html Het BlackRock Europe Index Sub-Fund kan beleggen in financiële derivaten voor directe beleggingsdoeleinden of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Bij het beleggen in financiële derivaten voor directe beleggingsdoeleinden, kan het BlackRock Europe Index Sub-Fund transacties aangaan in financiële MN Beleggingsfondsen 9

10 derivaten zoals opties en futures, swaps, termijncontracten, kredietderivaten, spot valutatransacties, caps en floors, contracts for differences of andere afgeleide transacties voor directe investeringen om te helpen bij het bereiken van haar doel en om redenen zoals het genereren van efficiëntie bij het verkrijgen van de blootstelling aan de bestanddelen van de MSCI Europe Index of aan de index zelf, de kosten of belastingen te verlagen of exposure te verkrijgen in het geval van niet-liquide aandelen of aandelen die niet beschikbaar zijn voor de markt of om het optreden van fouten te minimaliseren of voor andere redenen die worden geacht in het voordeel te zijn voor het BlackRock Europe Index Sub-Fund. Elke leverage, die resulteert uit het gebruik van financiële derivaten, zal niet meer bedragen dan 100% van de intrinsieke waarde van het BlackRock Europe Index Sub-Fund en zal in overeenstemming zijn met de door de toezichthouder vastgestelde grenzen. De basisvaluta van het BlackRock Europe Index Sub-Fund is de euro. Beleggingsrichtlijnen In het belang van de participanten belegt de beheerder volgens duidelijk gedefinieerde beleggingsrichtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van het beleggingsproces voor wat betreft de selectie, het monitoren en de aan- en verkoop van financiële instrumenten. Indien de beheerder te eniger tijd mocht besluiten taken aan externe partijen uit te besteden, dan zullen deze externe partijen werken op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen die niet ruimer zijn dan de richtlijnen van het Mn Services Aandelenfonds Europa II.De beheerder is verantwoordelijk voor een goede vastlegging van het proces en het onderhoud ervan. Ook heeft de beheerder criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Valutabeleid Het Mn Services Aandelenfonds Europa II voert een neutraal valutabeleid ten opzichte van de benchmark. Hierdoor zullen wisselkoersschommelingen direct merkbaar zijn in de koers van het Mn Services Aandelenfonds Europa II. Beleid inzake gebruik afgeleide instrumenten Mn Services Aandelenfonds Europa II zal geen derivatentransacties verrichten. Voor zover het Mn Services Aandelenfonds Europa II belegt in andere beleggingsinstellingen, kunnen deze beleggingsinstellingen gebruik maken van derivatentransacties en hebben deze beleggingsinstellingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van afgeleide instrumenten die op OTC-basis worden verhandeld. Kasbeleid Het Mn Services Aandelenfonds Europa II is in principe vol belegd; het aanhouden van kastegoeden of het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Uitzonderingen daarop vormen de tijdelijke kasposities die worden aangehouden met betrekking tot de in- en uitstroom van gelden als gevolg van de in- en verkoop van participaties en eventuele kasposities die worden aangehouden door onderliggende beleggingsstellingen. 10 MN Beleggingsfondsen

11 Beleggen in andere beleggingsinstellingen Het Mn Services Aandelenfonds Europa II zal - met inachtneming van de hiervoor genoemde beleggingsrestricties - in andere beleggingsinstellingen beleggen ( fund of funds beleggingen). In de jaarverslaggeving van het Mn Services Aandelenfonds Europa II zal informatie over die onderliggende beleggingsinstellingen worden opgenomen conform de alsdan geldende wet- en regelgeving. Vestigingsplaats van onderliggende beleggingsinstellingen De beleggingsinstelling waarin Mn Services Aandelenfonds Europa II op het moment van opstellen van het prospectus belegt heeft als vestigingsplaats Ierland. Mocht Mn Services Aandelenfonds Europa II op enig moment een allocatie doen naar een andere beleggingsinstelling, dan zal de Beheerder het Prospectus als zodanig aanpassen, zonder voorafgaande mededeling aan de Participatiehouders. 3.2 Mn Services Obligatiefonds Europa II Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II is juridisch eigenaar van het belegd vermogen van Mn Services Obligatiefonds Europa II. Het Subfonds belegt (een deel van) zijn vermogen door te participeren in het Mn Services Obligatiefonds Europa II. Het hierna beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het Mn Services Obligatiefonds Europa II wordt gehanteerd. Beleggingsbeleid De beheerder heeft ervoor gekozen het beheer van de portefeuille geheel te delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders door deel te nemen in al dan niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen of samenwerkingsverbanden (partnerships) die gespecialiseerd zijn in de betreffende beleggingscategorie ( multi-management ). Beleggingsstrategie en doelstellingen Het Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft ten doel het collectief en voor rekening en risico van de participanten beleggen van het fondsvermogen in overeenstemming met de beleggingsrichtlijnen en doelstellingen die zijn opgenomen in het prospectus, met inachtneming van een door de Beheerder aanvaardbaar geacht risico en gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden zal de beheerder zich uitsluitend richten op de belangen van de participanten. Het Mn Services Obligatiefonds Europa II belegt indirect via een of meerdere beleggingsinstellingen voornamelijk in euro gedenomineerde investment grade staats- en bedrijfsobligaties, luidend in euro, met een creditrating groter of gelijk aan investment grade, toegekend door minimaal één van de gerenommeerde ratingbureaus. Als de kredietwaardigheid van een obligatie, welke in de portefeuille is opgenomen, wordt verlaagd mag deze in portefeuille blijven, totdat het mogelijk is deze positie te verkopen uit hoofde van efficiënt portefeuille onderhoud. De benchmark van het Mn Services Obligatiefonds Europa II is Barclays Euro- Aggregate Bond Index. De Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index bevat MN Beleggingsfondsen 11

12 posities in investment grade obligaties die luiden in euro die openbaar zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond en Eurozone. Het Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft ten tijde van opstellen van dit Prospectus het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Bond Aggregate EUR Index fonds geselecteerd. Beleggingsbeleid van het Credit Suisse Institutional Fund Bond Aggregate EUR Index fonds Het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Bond Aggregate EUR Index fonds volgt de Barclays Global Aggregate Index EUR als referentie index. In sommige gevallen kan het in plaats van te beleggen in alle effecten in de index beleggen in een representatieve selectie van effecten van de referentie-index (geoptimaliseerd sampling ). Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van een systeem dat rekening houdt met zowel kwantitatieve factoren als factoren die het rendement bepalen. De portefeuille kan worden beperkt tot een representatieve selectie van effecten van de referentie-index als gevolg van de beleggingsbeperkingen hieronder uiteengezet of als gevolg van andere wettelijke of statutaire beperkingen of om de kosten en uitgaven te beperken of vanwege de illiquiditeit van bepaalde effecten. Het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF)Bond Aggregate EUR Index fonds: a) belegt in obligaties uitgedrukt in euro, evenals andere vaste of variabele rente schuld instrumenten en rechten van publieke, semi-publieke en private emittenten die zijn opgenomen in de benchmark; b) kan tijdelijk beleggen in in euro luidende obligaties en andere vastrentende of niet-vastrentende schuldinstrumenten en rechten die niet zijn opgenomen in de benchmark, maar waar er een grote kans bestaat dat deze effecten zullen worden opgenomen in de Barclays Global Aggregate Index EUR op basis van de acceptatiecriteria; c) hanteert een duration die niet meer dan zes maanden kan verschillen van die van de benchmark; d) belegt in derivaten (met inbegrip van warrants) van de voornoemde beleggingen Beleggingen (inclusief derivaten op deze beleggingen) die uit de benchmark zijn verwijderd moeten worden verkocht binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de belangen van de beleggers. Echter, effecten die uit de benchmark zijn verwijderd, vanwege het feit dat ze een resterende looptijd van minder dan een jaar hebben hoeven niet te worden verkocht. Bovendien mag niet meer dan 5% van de activa van het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Bond Aggregate EUR Index fonds worden belegd in futures: Op de genoemde benchmark Op de benchmarks van de afzonderlijke landen en regio's die worden weerspiegeld in de benchmark Op benchmarks die voornamelijk zijn gebaseerd op dezelfde markten als referentie-index van het compartiment Beleggingsrichtlijnen In het belang van de participanten belegt de beheerder volgens duidelijk gedefinieerde beleggingsrichtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van 12 MN Beleggingsfondsen

13 het beleggingsproces voor wat betreft de selectie, het monitoren en de aan- en verkoop van financiële instrumenten. Indien de beheerder te eniger tijd mocht besluiten taken aan externe partijen uit te besteden, dan zullen deze externe partijen werken op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen die niet ruimer zijn dan de richtlijnen van het Mn Services Obligatiefonds Europa II. De beheerder is verantwoordelijk voor een goede vastlegging van het proces en het onderhoud ervan. Ook heeft de beheerder criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Valutabeleid Het Mn Services Obligatiefonds Europa II voert een neutraal valutabeleid ten opzichte van de benchmark wat inhoudt dat alle beleggingen zullen luiden in euro. Beleid inzake gebruik afgeleide instrumenten Mn Services Obligatiefonds Europa II zal zelf geen derivatentransacties verrichten. Voor zover het Mn Services Obligatiefonds Europa II belegt in andere beleggingsinstellingen, kunnen deze beleggingsinstellingen gebruik maken van derivatentransacties en hebben deze beleggingsinstellingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van afgeleide instrumenten die op OTC-basis worden verhandeld. Kasbeleid Het Mn Services Obligatiefonds Europa II is in principe vol belegd; het aanhouden van kastegoeden of het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Uitzonderingen daarop vormen de tijdelijke kasposities die worden aangehouden met betrekking tot de in- en uitstroom van gelden als gevolg van de in- en verkoop van participaties en eventuele kasposities die worden aangehouden door onderliggende beleggingsstellingen. Beleggen in andere beleggingsinstellingen Het Mn Services Obligatiefonds Europa II zal - met inachtneming van de hiervoor genoemde beleggingsrestricties - in andere beleggingsinstellingen beleggen ( fund of funds beleggingen). In de jaarverslaggeving van het Mn Services Obligatiefonds Europa II zal informatie over die onderliggende beleggingsinstellingen worden opgenomen conform de alsdan geldende wet- en regelgeving. Vestigingsplaats van onderliggende beleggingsinstellingen De beleggingsinstelling waarin Mn Services Obligatiefonds Europa II ten tijde van opstellen van het prospectus belegt heeft als vestigingsplaats Zwitserland. Mocht Mn Services Obligatiefonds Europa II op enig moment een allocatie doen naar een beleggingsinstelling met een andere vestigingsplaats, dan zal de Beheerder het Prospectus als zodanig aanpassen, zonder voorafgaande mededeling aan de Participatiehouders. Afgeleide instrumenten Op niveau van het Subfonds wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide instrumenten. De onderliggende beleggingsinstelling(en) kunnen gebruik maken van afgeleide instrumenten, zoals opties, futures en swaps. Indien er in de MN Beleggingsfondsen 13

14 toekomst andere instrumenten in de financiële markten beschikbaar komen die voor de onderliggende beleggingsinstelling(en) geschikt worden geacht voor het realiseren van haar doelstelling of beleggingsbeleid, dan kan de onderliggende beleggingsinstelling(en) ook dergelijke technieken, instrumenten en/of structuren gebruiken. Afgeleide instrumenten, technieken of structuren kunnen tevens worden toegepast ter afdekking van financiële risico s (hedging) als voor efficiënt portefeuillebeheer. 3.3 Mn Services Geldmarktfonds De beheerder van het Mn Services Geldmarktfonds is Mn Services Fondsenbeheer B.V. Stichting Mn Services Geldmarktfonds is juridisch eigenaar van het vermogen van Mn Services Geldmarktfonds. Het Subfonds belegt (een deel van) zijn vermogen door te participeren in het Mn Services Geldmarktfonds. Het hierna beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het Mn Services Geldmarktfonds wordt gehanteerd. Beleggingsbeleid De beheerder kan het beheer van de portefeuille geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders, hetzij door de benoeming van hen als manager van (een gedeelte van) de portefeuille of door deel te nemen in al dan niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen of samenwerkingsverbanden (partnerships) die gespecialiseerd zijn in de betreffende beleggingscategorie ( multi-management ). Als onderdeel van het multi-management proces kan de beheerder er ook voor kiezen zelf de gehele of een deel van de portefeuille te beheren. Voor het Mn Services Geldmarktfonds heeft de beheerder er voor gekozen zelf een deel van de portefeuille te beheren en een deel te delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders. Beleggingsstrategie en doelstellingen Het Mn Services Geldmarktfonds heeft ten doel het collectief en voor rekening en risico van de participanten beleggen van het fondsvermogen in overeenstemming met de beleggingsrichtlijnen en doelstellingen die zijn opgenomen in het prospectus, met inachtneming van een door de beheerder aanvaardbaar geacht risico en gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden zal de beheerder zich uitsluitend richten op de belangen van de participanten. Het Mn Services Geldmarktfonds belegt direct en/of indirect via beleggingsinstelling(en) voornamelijk in geldmarktinstrumenten die luiden in euro s. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit deposito s. De benchmark van het Mn Services Geldmarktfonds is op de publicatiedatum van het prospectus het 1-maands Euribor rentetarief. De portefeuille dient hoofdzakelijk (meer dan 50%) te bestaan uit deposito s en geldmarktfondsen. Het Mn Services Geldmarktfonds mag tot op zekere hoogte ook beleggen in andere financiële instrumenten en kasgelden. De visie op de korte rente (in beginsel < 1 jaar) vormt een belangrijke basis voor zowel de looptijden- 14 MN Beleggingsfondsen

15 als de instrumentenselectie. Het Mn Services Geldmarktfonds heeft als richtlijn louter met instellingen te handelen die een credit rating van minimaal BBB1 long term issuer rating of vergelijkbaar hebben van tenminste één van de gerenommeerde rating agencies. Als de kredietwaardigheid van een instelling waarmee is gehandeld wordt verlaagd, mag deze in portefeuille blijven totdat het mogelijk is deze positie te verkopen. Beleggingsrichtlijnen In het belang van de participanten belegt de beheerder volgens duidelijk gedefinieerde beleggingsrichtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van het beleggingsproces voor wat betreft de selectie, het monitoren en de aan- en verkoop van financiële instrumenten. Indien de beheerder te eniger tijd mocht besluiten taken aan externe partijen uit te besteden, dan zullen deze externe partijen werken op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen die niet ruimer zijn dan de richtlijnen van het Mn Services Geldmarktfonds. De beheerder is verantwoordelijk voor een goede vastlegging van het proces en het onderhoud ervan. Ook heeft de beheerder criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Valutabeleid Het Mn Services Geldmarktfonds voert een neutraal valutabeleid ten opzichte van de Benchmark, wat inhoudt dat alle beleggingen zullen luiden in euro. Beleid inzake gebruik afgeleide instrumenten De beheerder heeft de mogelijkheid om ten behoeve van het Mn Services Geldmarktfonds derivatentransacties te verrichten ter afdekking van risico s in de portefeuille ( hedging ), alsmede voor efficiënt portefeuillebeheer. Ten aanzien van afgeleide instrumenten heeft de beheerder de mogelijkheid om gebruik te maken van afgeleide instrumenten die op Over the Counter (OTC)-basis worden verhandeld. Dat houdt in dat de aan- en verkoop van deze instrumenten tot stand komt zonder tussenkomst van een centrale gereguleerde marktplaats, maar onderdeel is van een afspraak tussen de betrokken marktpartijen. Voor zover het Mn Services Geldmarktfonds belegt in andere beleggingsinstellingen, kunnen deze beleggingsinstellingen gebruik maken van derivatentransacties en hebben deze beleggingsinstellingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van afgeleide instrumenten die op OTC-basis worden verhandeld. Kasbeleid Het Mn Services Geldmarktfonds is in beginsel vol belegd; het aanhouden van kastegoeden of het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Uitzonderingen daarop vormen de tijdelijke kasposities die worden aangehouden met betrekking tot de in- en uitstroom van gelden als gevolg van de in- en verkoop van participaties, kasposities om de hefboomwerking te neutraliseren die anders zou voortvloeien uit posities in derivaten en eventuele kasposities die worden aangehouden door onderliggende beleggingsstellingen. MN Beleggingsfondsen 15

16 Beleggen in andere beleggingsinstellingen Het Mn Services Geldmarktfonds zal - met inachtneming van de hiervoor genoemde beleggingsrestricties deels of geheel in andere beleggingsinstellingen beleggen ( fund of funds beleggingen). In de jaarverslaggeving van het Mn Services Geldmarktfonds zal informatie over die onderliggende beleggingsinstellingen worden opgenomen conform de alsdan geldende wet- en regelgeving. Vestigingsplaats van onderliggende beleggingsinstellingen De beleggingsinstellingen waarin het Mn Services Geldmarktfonds per de datum van dit prospectus belegt hebben als vestigingsplaats Ierland. Mocht Mn Services Geldmarktfonds op enig moment een allocatie doen naar een beleggingsinstelling met een andere vestigingsplaats, dan zal de beheerder het prospectus als zodanig aanpassen, zonder voorafgaande mededeling aan de participanten. Afgeleide instrumenten Op niveau van het Subfonds wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide instrumenten. De onderliggende beleggingsinstelling(en) kunnen gebruik maken van afgeleide instrumenten, zoals opties, futures en swaps. Indien er in de toekomst andere instrumenten in de financiële markten beschikbaar komen die voor de onderliggende beleggingsinstelling(en) geschikt worden geacht voor het realiseren van haar doelstelling of beleggingsbeleid, dan kan de onderliggende beleggingsinstelling(en) ook dergelijke technieken, instrumenten en/of structuren gebruiken. Afgeleide instrumenten, technieken of structuren kunnen tevens worden toegepast ter afdekking van financiële risico s (hedging) als voor efficiënt portefeuillebeheer. Securities Lending Op niveau van het Subfonds vindt geen securities lending plaats. Op niveau onderliggende fondsen: Mn Services Aandelenfonds Europa II Op het niveau van het Mn Services Aandelenfonds Europa II vindt geen securities lending plaats. In de beleggingsinstelling(en) waarin Mn Services Aandelenfonds Europa II kan beleggen, kan wel securities lending plaatsvinden. Mn Services Obligatiefonds Europa II Op het niveau van het Mn Services Obligatiefonds Europa II vindt geen securities lending plaats. In de beleggingsinstelling(en) waarin Mn Services Obligatiefonds Europa II kan beleggen, kan wel securities lending plaatsvinden. Mn Services Geldmarktfonds Op het niveau van het Mn Services Geldmarktfonds vindt geen securities lending plaats. In de beleggingsinstelling(en) waarin Mn Services Geldmarktfonds kan beleggen, kan wel securities lending plaatsvinden. 16 MN Beleggingsfondsen

17 4. Risicoprofiel Aan het beleggen in het Subfonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. De waarde van beleggingen van het Subfonds kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Het Subfonds is niet bevoegd als debiteur leningen aan te gaan. Sommige MN Beleggingsfondsen kunnen wel als debiteur geldleningen aangaan. Ten opzichte van beleggingsinstellingen die niet met geleend geld beleggen betekent dit een groter risico. Er kunnen op deze wijze hogere rendementen worden behaald, maar er kan ook een groter verlies worden geleden op de inlegde gelden. De waardeontwikkeling van het Subfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de Europese kapitaal- en effectenmarkten. Dit betekent dat voor het vermogen belegd in het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds de mogelijkheid bestaat dat de belegging weinig rendement of zelfs een negatief rendement zal opleveren over de inlegperiode. Door de relatief lange beleggingshorizon wordt dit risico enigszins verminderd, maar niet weggenomen. Het beleggen in aandelen dan wel obligaties in een vreemde valuta brengt een valutarisico met zich mee. Hieronder volgt, in volgorde van relevantie voor zover dit naar de opinie van de Beheerder mogelijk is, een beschrijving van de aan het Subfonds verbonden risico s. Rendementsrisico Het Fonds zal beleggingen doen op basis van door de Beheerder op te stellen berekeningen en projecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk zullen resulteren in de door het Fonds beoogde rendementen. Het rendementsrisico kan tevens variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de beperkingen op eventuele waarborgen van derden. Risicoprofiel 17

18 Kredietrisico Obligaties, waar het Subfonds of één van de onderliggende fondsen in kan beleggen, zijn onderheving aan kredietrisico. Het kan niet uitgesloten worden dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Liquiditeitsrisico De waardering en de hoogte van feitelijke aan- en verkoopkoersen van financiële instrumenten waarin het Subfonds belegt is mede afhankelijk van de liquiditeit van de betreffende financiële instrumenten.vanwege een (tijdelijk) gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod bestaat er een risico dat een ten behoeve van het Subfonds ingenomen positie (1) gewaardeerd zal worden tegen een verouderde koers en (2) niet (tijdig) tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. In potentie kan het gebrek aan liquiditeit leiden tot het limiteren of opschorten van de uitgifte en inkoop van participaties. Risico verlies status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het Fonds niet meer voldoet aan de FBI-criteria, waardoor het Fonds (tegen het gewone tarief) vennootschapsbelasting verschuldigd wordt. Risico van onderliggende MN Beleggingsfondsen De Deelnemers verkrijgen geen rechtstreeks economisch of juridisch eigendomsrecht noch enig stemrecht in de betreffende MN Beleggingsfondsen. Het Fonds en de Deelnemers zullen geen enkele invloed hebben op het beheer over de MN Beleggingsfondsen en zijn daarmee geheel afhankelijk van de beleggingen van de MN Beleggingsfondsen en de wijze waarop deze door de betreffende beheerder beheerd worden. Enkele MN Beleggingsfondsen kunnen leningen aangaan, waardoor er een groter risico ontstaat dat deze fondsen hun waarde verliezen, wat zal kunnen leiden tot grotere verliezen voor het Fonds. Risico beleggen in andere beleggingsinstellingen Bij het beleggen in andere beleggingsinstellingen wordt het Subfonds mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsinstellingen waarin zij belegt. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie en monitoring van de beleggingsinstellingen waarin het Fonds zal beleggen. 18 Risicoprofiel

19 Bewaarnemingrisico Het risico bestaat dat de in bewaring gegeven activa door insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder van de activa verloren gaan. De Bewaarder is jegens de Stichting of de Participatiehouders aansprakelijk voor het verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument door de Bewaarder of door een derde aan wie de bewaarneming is overgedragen. De Bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen. De Bewaarder is jegens de Stichting of de Participatiehouders eveneens aansprakelijk voor alle andere verliezen die zij ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van deze Depositary Services Agreement met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt. Participatiehouders kunnen de aansprakelijkheid van de Bewaarder indirect inroepen door middel van de Beheerder. Indien de Beheerder niet aan een dergelijk verzoek wil mee werken zijn de Participatiehouders bevoegd om de schadeclaim rechtstreeks bij de Bewaarder in te dienen. Afwikkelingsrisico Het Fonds belegt (indirect) in effecten. Het risico bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verloopt zoals het hoort, waardoor de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige consequenties van dien. Concentratierisico Het Fonds zal een goede spreiding van de beleggingsportefeuille aanhouden, waardoor het risico verband houdend met een sterke concentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategorieën, markten of sectoren wordt beperkt. Faillissementsrisico Ingevolge de Levensloopregeling vinden betalingen aan en door Stichting Mn Services Levensloop ten behoeve van een Deelnemer aan het Fonds plaats via de inhoudingsplichtige van die Deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de inhoudingsplichtige kan een bedrag bestemd voor het Fonds of betaald door het Fonds aan de inhoudingsplichtige ten behoeve van een Deelnemer, in de faillissementsboedel van de inhoudingsplichtige vallen. Indien een levenslooptegoed door het UWV of een rechter niet als loon wordt beschouwd en derhalve niet wordt betaald door het UWV in geval van faillissement van een inhoudingsplichtige, kan een Deelnemer hierdoor benadeeld worden. Ook indien een inhoudingsplichtige haar medewerking onthoudt of anderszins nalatig is, kan een Deelnemer hierdoor benadeeld worden. Het Fonds is niet aansprakelijk jegens de Deelnemer of andere partijen voor eventuele schade in dergelijke gevallen. Risicoprofiel 19

20 Politiek risico/regelgeving Een factor waarmee vooraf geen rekening gehouden kan worden is de politiek. De locale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld de Levensloopregeling en fiscaliteit kunnen van invloed zijn op de rentabiliteit van de beleggingen. Het is mogelijk dat wijzigingen op het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvloeden. Risico van in- en uitlenen van effecten Het in- en uitlenen van effecten vindt niet plaats op niveau van het Subfonds en de onderliggende MN Beleggingsfondsen, maar deze kunnen wel beleggen in beleggingsfondsen die wel aan in- en uitlenen van effecten doen. Bij uitleentransacties van effecten loopt een beleggingsfonds het risico dat de inlener niet aan zijn verplichting kan voldoen tot (tijdige) teruglevering van de ingeleende effecten of tot verstrekking van gevraagde zekerheden. Het uitleenbeleid van deze beleggingsfondsen is erop gericht om deze risico s zoveel mogelijk te beheersen. 20 Risicoprofiel

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metalektro Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metalektro 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Metaal & Techniek

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Zilver Metalektro Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Zilver Metalektro 6 2.1

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Zilver Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Zilver Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Zilver Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Goud Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Goud Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Zilver Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Goud Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2016 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 4 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 6 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inhoudsopgave 1 Belangrijke informatie 4 1.1 Definities 4 1.2 Achmea paraplu fonds A 5 1.3 Informatie over dit Prospectus 5 2 Informatie over alle Fondsen 8

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2015 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 3 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 4 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2014 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 3 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 4 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop Halfjaarverslag Vermogensbeheer Mn Services Levensloop INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Economische ontwikkelingen... 6 Platina Metalektro... 8 Halfjaarverslag... 8 Balans... 8 Winst- en verliesrekening...

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds HALFJAARVERSLAG 2013 Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 4 Platina Mn Services... 6 Halfjaarverslag... 6 Balans... 6 Winst- en verliesrekening... 7 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter 1 korte weergave Verlofopname, 30 september 2006 2 3 beleggingsgegevens bedrijfsinformatie 4 commerciële informatie 5 aanvullende informatie 1 korte weergave

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen

Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 7 Platina Metalektro... 10 Halfjaarverslag... 10 Balans... 10 Winst- en verliesrekening... 11 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie