Mn Services Levensloop Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mn Services Levensloop Fonds"

Transcriptie

1 Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek

2 Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie Inleiding Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Bandbreedtes 7 3. MN Beleggingsfondsen Mn Services Aandelenfonds Europa II Mn Services Obligatiefonds Europa II Mn Services Geldmarktfonds Risicoprofiel Rendement Kosten Beheerkosten van het Subfonds Algemene kosten van het Subfonds Kosten MN Beleggingsfondsen Informatie over het Subfonds Mededeling Beheerder 27 2

3 1. Belangrijke informatie 1.1 Inleiding Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met en is onderdeel van het Prospectus van Mn Services Levensloop Fonds (het Fonds). Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is toegekend in het Prospectus. Goud Metaal & Techniek (het "Subfonds") is een subfonds van het Fonds. Participanten en Deelnemers van het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. Participanten en Deelnemers dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alsmede van dit Supplement, alvorens te beleggen in één of meer Subfondsen. De afgifte en verspreiding van het Prospectus en dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke serie Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Prospectus en/of dit Supplement, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus en/of dit Supplement, is eveneens geen aanbod van, of een uitnodiging tot aankoop van, of verzoek om in te schrijven op Participaties van het Fonds in enig rechtsgebied waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. Het Fonds, de Stichting, de Beheerder, de Bewaarder en/of enigerlei gelieerde rechtspersoon hiervan zijn niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een mogelijke koper van Participaties is of niet. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus en dit Supplement opgenomen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus of in dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of Belangrijke informatie 3

4 zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Beheerder. De afgifte van het Prospectus en dit Supplement en toekenning, inkoop of omwisseling van Participaties op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van het Prospectus en dit Supplement nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Beheerder. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in het Subfonds wordt Participanten en Deelnemers aangeraden zonodig contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Op het Prospectus alsmede op dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Algemene informatie Het Fonds is een fonds voor gemene rekening met een open-end structuur. Dit betekent dat het Fonds, behoudens bijzondere omstandigheden, één keer per maand Participaties zal kunnen toekennen, omwisselen of inkopen. Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Het Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van het Fonds. Als Bewaarder van het Fonds treedt op Citibank International Plc, Nederlands bijkantoor. Juridisch eigenaar van het belegd vermogen is Stichting Juridisch Eigendom Mn Services Levensloop Fonds. Aan de Beheerder van het Fonds is op 30 juni 2006 door de AFM een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 Wft (oud), welke vergunning per 22 juli 2014 van rechtswege wordt omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2: 65 Wft (nieuw). De Beheerder en de Stichting hebben niet het voornemen Participaties in het Fonds of daarvan afgeleide effecten aan een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten te noteren. Leeftijdsafhankelijke Subfondsen De Subfondsen zijn hoofdzakelijk leeftijdsafhankelijk ingesteld, vanuit de basisgedachte dat naarmate een Deelnemer ouder wordt, het beleggingsrisico af dient te nemen om meer zekerheid over het eindkapitaal te hebben. Van een jonge Deelnemer, zonder een duidelijk aangegeven verlofdoel, wordt aangenomen dat de beleggingshorizon langer is. Indien een Deelnemer op een gegeven moment wel een verlofdoel kiest waardoor de beleggingshorizon korter wordt, dan vindt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft, omwisseling van zijn Participaties plaats naar Participaties van het bij het alsdan opgegeven verlofdoel passende Subfonds. 4 Belangrijke informatie

5 De relatie tussen de leeftijd van de Deelnemer en het Subfonds waarin belegd wordt, is als volgt: Leeftijd: tot 40 vanaf 40 tot 55 vanaf 55 tot 61 vanaf 61 tot OP Rentefonds Platina Goud Zilver Brons Staal Subfonds: Metaal & Metaal & Metaal & Metaal & Metaal & Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Indien de Deelnemer heeft gekozen om in het standaard leeftijdsfonds deel te nemen, zullen de Participaties van het betreffende Subfonds worden omgewisseld in de Participaties van het volgende Subfonds wanneer een Deelnemer in de volgende leeftijdscategorie terecht komt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft. Besteding levenslooptegoed 1 Als een Deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van zijn aanwezige levenslooptegoed voor een bestedingsdoel van de levensloopregeling (bijvoorbeeld tussentijds verlof of vervroegde pensionering), dan worden zijn Participaties in het desbetreffende Subfonds omgewisseld in Participaties van het Subfonds met het laagste rendement-risicoprofiel. Keuzemogelijkheid en Omwisseling Een Deelnemer is vrij om te kiezen in welk Subfonds de ingelegde gelden belegd worden. Tevens heeft een Deelnemer de mogelijkheid om eenmaal per kwartaal van Subfonds te wisselen. Indien de Deelnemer hiervan gebruik maakt, dan worden zijn Participaties in een Subfonds omgewisseld in Participaties van het nieuw gekozen Subfonds. 1 Met betrekking tot de bestedingsmogelijkheden van het levenslooptegoed wordt verwezen naar het prospectus. Belangrijke informatie 5

6 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek 2.1 Beleggingsdoelstelling Het Subfonds beoogt deelnemers met een leeftijd vanaf 40 tot 55 jaar of Deelnemers die expliciet voor het Subfonds gekozen hebben een beleggingsmogelijkheid te bieden. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn rendement te behalen en richt zich met name op het behalen van vermogensgroei. 2.2 Beleggingsbeleid Het Subfonds richt zich primair op het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. De Beheerder streeft hierbij naar een optimale verdeling over de verschillende beleggingscategorieën aandelen, obligaties alsmede liquiditeiten. De Beheerder beheert vijf levensloopfondsen met een oplopend risicoprofiel, van Staal, Brons, Zilver, Goud tot Platina.Het Subfonds belegt haar vermogen door te participeren in de volgende MN Beleggingsfondsen: het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds. Het beleggingsbeleid van het Subfonds is altijd gericht op een zorgvuldige afweging tussen het (verwachte) rendement en het (verwachte) risico en is specifiek afgestemd op de lange horizon. Hierbij geldt normaliter dat een hoger/lager verwacht rendement meer/minder risico met zich mee brengt. Het Subfonds is in beginsel vol belegd; het aanhouden van kastegoeden is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Het Subfonds is niet bevoegd als debiteur geldleningen aan te gaan. De strategische samenstelling van het Goud Metaal & Techniek Subfonds is als volgt: Goud Metaal & Techniek Weging Aandelenfonds Europa II 40% Obligatiefonds Europa II 45% Geldmarktfonds 60% De stortingen op de Participaties in het Subfonds worden, op de eerst volgende Handelsdag na de storting, verdeeld over het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het 6 Subfonds: Goud Metaal & Techniek

7 Mn Services Geldmarktfonds. 2.3 Bandbreedtes De exacte verhouding tussen het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds kan in de tijd fluctueren omdat de behaalde rendementen op de verschillende fondsen niet gelijk zijn. Op den duur zou dit kunnen leiden tot een ander risicoprofiel van het Subfonds dan gewenst is. Om dit te voorkomen, zijn de onderlinge verhoudingen aan bandbreedtes gebonden. De maximum- en minimumgewichten van het Mn Services Aandelenfonds Europa II, het Mn Services Obligatiefonds Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds zijn: MN Beleggingsfonds Minimum Standaard Maximum Aandelenfonds Europa II 35% 40% 45% Obligatiefonds Europa II 40% 45% 50% Geldmarktfonds 10% 15% 20% Indien het maximum of minimum van een van de onderliggende fondsen wordt overschreden, vindt er binnen een redelijke termijn een herschikking plaats, zodat deze weer binnen de bandbreedtes komen. Naast deze herschikking op basis van bandbreedtes is er een periodieke herschikking aan het begin van elk kalenderjaar. Subfonds: Goud Metaal & Techniek 7

8 3. MN Beleggingsfondsen De MN Beleggingsfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening en zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten. De MN Beleggingsfondsen worden beheerd door Mn Services Fondsenbeheer B.V. die daartoe over een vergunning beschikt als bedoeld in artikel 2:65 Wft. Elk MN Beleggingsfonds heeft zijn eigen specifieke beleggingsbeleid. Het vermogen van elk MN Beleggingsfonds wordt ten behoeve van de participanten in dat MN Beleggingsfonds ten titel van beheer gehouden door een daarvoor opgerichte stichting. Mn Services Fondsenbeheer B.V voert het beheer over het betreffende MN Beleggingsfonds. De participaties in de MN Beleggingsfondsen zijn, behoudens inkoop door de MN Beleggingsfondsen, niet of slechts beperkt (tussen participanten onderling) overdraagbaar, een en ander afhankelijk van de fiscale status van het betreffende MN Beleggingsfonds. De participaties mogen niet worden verpand of bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan ook. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van de MN Beleggingsfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. kan de vermogensbeheerwerkzaamheden ook uitbesteden aan externe vermogensbeheerders. Het inhuren van een externe vermogensbeheerder door Mn Services Fondsenbeheer B.V., vindt alleen plaats wanneer deze externe vermogensbeheerder een wezenlijke toevoeging aan het product kan bieden. Pas na een zorgvuldig selectieproces, waarbij tevens de externe vermogensbeheerder wordt bezocht, vindt er inhuur plaats. De aan de externe vermogensbeheerder uitbestede vermogensbeheeractiviteit blijft de verantwoordelijkheid van Mn Services Fondsenbeheer B.V. De kosten verbonden aan het inhuren van een externe vermogensbeheerder zullen worden vergoed uit de door de beheerder van het MN Beleggingsfonds ontvangen beheervergoeding (zoals in dit Supplement vermeld) Mn Services Obligatiefonds Europa II De beheerder van het Mn Services Aandelenfonds Europa II is Mn Services Fondsenbeheer B.V. Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa II is juridisch eigenaar van het belegd vermogen van Mn Services Aandelenfonds Europa II. Het Subfonds belegt (een deel van) zijn vermogen door te participeren in het Mn Services Aandelenfonds Europa II. Het hierna beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het Mn Services Aandelenfonds Europa II wordt gehanteerd. 8 MN Beleggingsfondsen

9 Beleggingsbeleid De beheerder heeft ervoor gekozen het beheer van de portefeuille geheel te delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders door deel te nemen in al dan niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen of samenwerkingsverbanden (partnerships) die gespecialiseerd zijn in de betreffende beleggingscategorie ( multi-management ). Beleggingsstrategie en doelstellingen Het Mn Services Aandelenfonds Europa II heeft ten doel het collectief en voor rekening en risico van de participanten beleggen van het fondsvermogen in overeenstemming met de beleggingsrichtlijnen en doelstellingen die zijn opgenomen in het prospectus, met inachtneming van een door de beheerder aanvaardbaar geacht risico en gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden zal de beheerder zich uitsluitend richten op de belangen van de participanten. Het Mn Services Aandelenfonds Europa II belegt via een of meerdere beleggingsinstellingen voornamelijk in Europese aandelen. De benchmark van het Mn Services Aandelenfonds Europa II is op de publicatiedatum van het prospectus de MSCI Europe Net Total Return Index. Deze benchmark vertegenwoordigt de voornaamste aandelen die genoteerd zijn op de Europese beurzen. De samenstelling van de benchmark kan door de benchmark provider periodiek worden herzien. Het Mn Services Aandelenfonds Europa II heeft ten tijde van opstellen van dit Prospectus het BlackRock Index Selection Fund - BlackRock Europe Index Sub- Fund geselecteerd. Beleggingsbeleid van het BlackRock Index Selection Fund - BlackRock Europe Index Sub-Fund De doelstelling van het BlackRock Europe Index Sub-Fund is een totaalrendement te behalen, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, dat het totale rendement van de Europese aandelenmarkt weerspiegelt. Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken zal het BlackRock Europe Index Sub-Fund beleggen in een portefeuille van aandelen die voor zover mogelijk en praktisch haalbaar bestaat uit de samenstellende effecten van de MSCI Europe Index, de benchmark van het BlackRock Europe Index Sub-Fund. De beleggingen van het BlackRock Europe Index Sub-Fund zullen normaliter genoteerd of verhandeld worden op de gereglementeerde markten. Het BlackRock Europe Index Sub-Fund kan ook beleggen in niet-genoteerde effecten en in andere instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van exchange traded funds. Meer details over de benchmark (inclusief de bestanddelen) zijn beschikbaar op de volgende website: products/indices/licensing/constituents.html Het BlackRock Europe Index Sub-Fund kan beleggen in financiële derivaten voor directe beleggingsdoeleinden of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Bij het beleggen in financiële derivaten voor directe beleggingsdoeleinden, kan het BlackRock Europe Index Sub-Fund transacties aangaan in financiële MN Beleggingsfondsen 9

10 derivaten zoals opties en futures, swaps, termijncontracten, kredietderivaten, spot valutatransacties, caps en floors, contracts for differences of andere afgeleide transacties voor directe investeringen om te helpen bij het bereiken van haar doel en om redenen zoals het genereren van efficiëntie bij het verkrijgen van de blootstelling aan de bestanddelen van de MSCI Europe Index of aan de index zelf, de kosten of belastingen te verlagen of exposure te verkrijgen in het geval van niet-liquide aandelen of aandelen die niet beschikbaar zijn voor de markt of om het optreden van fouten te minimaliseren of voor andere redenen die worden geacht in het voordeel te zijn voor het BlackRock Europe Index Sub-Fund. Elke leverage, die resulteert uit het gebruik van financiële derivaten, zal niet meer bedragen dan 100% van de intrinsieke waarde van het BlackRock Europe Index Sub-Fund en zal in overeenstemming zijn met de door de toezichthouder vastgestelde grenzen. De basisvaluta van het BlackRock Europe Index Sub-Fund is de euro. Beleggingsrichtlijnen In het belang van de participanten belegt de beheerder volgens duidelijk gedefinieerde beleggingsrichtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van het beleggingsproces voor wat betreft de selectie, het monitoren en de aan- en verkoop van financiële instrumenten. Indien de beheerder te eniger tijd mocht besluiten taken aan externe partijen uit te besteden, dan zullen deze externe partijen werken op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen die niet ruimer zijn dan de richtlijnen van het Mn Services Aandelenfonds Europa II.De beheerder is verantwoordelijk voor een goede vastlegging van het proces en het onderhoud ervan. Ook heeft de beheerder criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Valutabeleid Het Mn Services Aandelenfonds Europa II voert een neutraal valutabeleid ten opzichte van de benchmark. Hierdoor zullen wisselkoersschommelingen direct merkbaar zijn in de koers van het Mn Services Aandelenfonds Europa II. Beleid inzake gebruik afgeleide instrumenten Mn Services Aandelenfonds Europa II zal geen derivatentransacties verrichten. Voor zover het Mn Services Aandelenfonds Europa II belegt in andere beleggingsinstellingen, kunnen deze beleggingsinstellingen gebruik maken van derivatentransacties en hebben deze beleggingsinstellingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van afgeleide instrumenten die op OTC-basis worden verhandeld. Kasbeleid Het Mn Services Aandelenfonds Europa II is in principe vol belegd; het aanhouden van kastegoeden of het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Uitzonderingen daarop vormen de tijdelijke kasposities die worden aangehouden met betrekking tot de in- en uitstroom van gelden als gevolg van de in- en verkoop van participaties en eventuele kasposities die worden aangehouden door onderliggende beleggingsstellingen. 10 MN Beleggingsfondsen

11 Beleggen in andere beleggingsinstellingen Het Mn Services Aandelenfonds Europa II zal - met inachtneming van de hiervoor genoemde beleggingsrestricties - in andere beleggingsinstellingen beleggen ( fund of funds beleggingen). In de jaarverslaggeving van het Mn Services Aandelenfonds Europa II zal informatie over die onderliggende beleggingsinstellingen worden opgenomen conform de alsdan geldende wet- en regelgeving. Vestigingsplaats van onderliggende beleggingsinstellingen De beleggingsinstelling waarin Mn Services Aandelenfonds Europa II op het moment van opstellen van het prospectus belegt heeft als vestigingsplaats Ierland. Mocht Mn Services Aandelenfonds Europa II op enig moment een allocatie doen naar een andere beleggingsinstelling, dan zal de Beheerder het Prospectus als zodanig aanpassen, zonder voorafgaande mededeling aan de Participatiehouders. 3.2 Mn Services Obligatiefonds Europa II Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II is juridisch eigenaar van het belegd vermogen van Mn Services Obligatiefonds Europa II. Het Subfonds belegt (een deel van) zijn vermogen door te participeren in het Mn Services Obligatiefonds Europa II. Het hierna beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het Mn Services Obligatiefonds Europa II wordt gehanteerd. Beleggingsbeleid De beheerder heeft ervoor gekozen het beheer van de portefeuille geheel te delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders door deel te nemen in al dan niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen of samenwerkingsverbanden (partnerships) die gespecialiseerd zijn in de betreffende beleggingscategorie ( multi-management ). Beleggingsstrategie en doelstellingen Het Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft ten doel het collectief en voor rekening en risico van de participanten beleggen van het fondsvermogen in overeenstemming met de beleggingsrichtlijnen en doelstellingen die zijn opgenomen in het prospectus, met inachtneming van een door de Beheerder aanvaardbaar geacht risico en gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden zal de beheerder zich uitsluitend richten op de belangen van de participanten. Het Mn Services Obligatiefonds Europa II belegt indirect via een of meerdere beleggingsinstellingen voornamelijk in euro gedenomineerde investment grade staats- en bedrijfsobligaties, luidend in euro, met een creditrating groter of gelijk aan investment grade, toegekend door minimaal één van de gerenommeerde ratingbureaus. Als de kredietwaardigheid van een obligatie, welke in de portefeuille is opgenomen, wordt verlaagd mag deze in portefeuille blijven, totdat het mogelijk is deze positie te verkopen uit hoofde van efficiënt portefeuille onderhoud. De benchmark van het Mn Services Obligatiefonds Europa II is Barclays Euro- Aggregate Bond Index. De Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index bevat MN Beleggingsfondsen 11

12 posities in investment grade obligaties die luiden in euro die openbaar zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond en Eurozone. Het Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft ten tijde van opstellen van dit Prospectus het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Bond Aggregate EUR Index fonds geselecteerd. Beleggingsbeleid van het Credit Suisse Institutional Fund Bond Aggregate EUR Index fonds Het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Bond Aggregate EUR Index fonds volgt de Barclays Global Aggregate Index EUR als referentie index. In sommige gevallen kan het in plaats van te beleggen in alle effecten in de index beleggen in een representatieve selectie van effecten van de referentie-index (geoptimaliseerd sampling ). Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van een systeem dat rekening houdt met zowel kwantitatieve factoren als factoren die het rendement bepalen. De portefeuille kan worden beperkt tot een representatieve selectie van effecten van de referentie-index als gevolg van de beleggingsbeperkingen hieronder uiteengezet of als gevolg van andere wettelijke of statutaire beperkingen of om de kosten en uitgaven te beperken of vanwege de illiquiditeit van bepaalde effecten. Het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF)Bond Aggregate EUR Index fonds: a) belegt in obligaties uitgedrukt in euro, evenals andere vaste of variabele rente schuld instrumenten en rechten van publieke, semi-publieke en private emittenten die zijn opgenomen in de benchmark; b) kan tijdelijk beleggen in in euro luidende obligaties en andere vastrentende of niet-vastrentende schuldinstrumenten en rechten die niet zijn opgenomen in de benchmark, maar waar er een grote kans bestaat dat deze effecten zullen worden opgenomen in de Barclays Global Aggregate Index EUR op basis van de acceptatiecriteria; c) hanteert een duration die niet meer dan zes maanden kan verschillen van die van de benchmark; d) belegt in derivaten (met inbegrip van warrants) van de voornoemde beleggingen Beleggingen (inclusief derivaten op deze beleggingen) die uit de benchmark zijn verwijderd moeten worden verkocht binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de belangen van de beleggers. Echter, effecten die uit de benchmark zijn verwijderd, vanwege het feit dat ze een resterende looptijd van minder dan een jaar hebben hoeven niet te worden verkocht. Bovendien mag niet meer dan 5% van de activa van het Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Bond Aggregate EUR Index fonds worden belegd in futures: Op de genoemde benchmark Op de benchmarks van de afzonderlijke landen en regio's die worden weerspiegeld in de benchmark Op benchmarks die voornamelijk zijn gebaseerd op dezelfde markten als referentie-index van het compartiment Beleggingsrichtlijnen In het belang van de participanten belegt de beheerder volgens duidelijk gedefinieerde beleggingsrichtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van 12 MN Beleggingsfondsen

13 het beleggingsproces voor wat betreft de selectie, het monitoren en de aan- en verkoop van financiële instrumenten. Indien de beheerder te eniger tijd mocht besluiten taken aan externe partijen uit te besteden, dan zullen deze externe partijen werken op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen die niet ruimer zijn dan de richtlijnen van het Mn Services Obligatiefonds Europa II. De beheerder is verantwoordelijk voor een goede vastlegging van het proces en het onderhoud ervan. Ook heeft de beheerder criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Valutabeleid Het Mn Services Obligatiefonds Europa II voert een neutraal valutabeleid ten opzichte van de benchmark wat inhoudt dat alle beleggingen zullen luiden in euro. Beleid inzake gebruik afgeleide instrumenten Mn Services Obligatiefonds Europa II zal zelf geen derivatentransacties verrichten. Voor zover het Mn Services Obligatiefonds Europa II belegt in andere beleggingsinstellingen, kunnen deze beleggingsinstellingen gebruik maken van derivatentransacties en hebben deze beleggingsinstellingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van afgeleide instrumenten die op OTC-basis worden verhandeld. Kasbeleid Het Mn Services Obligatiefonds Europa II is in principe vol belegd; het aanhouden van kastegoeden of het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot maximaal 10% van het beheerde vermogen. Uitzonderingen daarop vormen de tijdelijke kasposities die worden aangehouden met betrekking tot de in- en uitstroom van gelden als gevolg van de in- en verkoop van participaties en eventuele kasposities die worden aangehouden door onderliggende beleggingsstellingen. Beleggen in andere beleggingsinstellingen Het Mn Services Obligatiefonds Europa II zal - met inachtneming van de hiervoor genoemde beleggingsrestricties - in andere beleggingsinstellingen beleggen ( fund of funds beleggingen). In de jaarverslaggeving van het Mn Services Obligatiefonds Europa II zal informatie over die onderliggende beleggingsinstellingen worden opgenomen conform de alsdan geldende wet- en regelgeving. Vestigingsplaats van onderliggende beleggingsinstellingen De beleggingsinstelling waarin Mn Services Obligatiefonds Europa II ten tijde van opstellen van het prospectus belegt heeft als vestigingsplaats Zwitserland. Mocht Mn Services Obligatiefonds Europa II op enig moment een allocatie doen naar een beleggingsinstelling met een andere vestigingsplaats, dan zal de Beheerder het Prospectus als zodanig aanpassen, zonder voorafgaande mededeling aan de Participatiehouders. Afgeleide instrumenten Op niveau van het Subfonds wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide instrumenten. De onderliggende beleggingsinstelling(en) kunnen gebruik maken van afgeleide instrumenten, zoals opties, futures en swaps. Indien er in de MN Beleggingsfondsen 13

14 toekomst andere instrumenten in de financiële markten beschikbaar komen die voor de onderliggende beleggingsinstelling(en) geschikt worden geacht voor het realiseren van haar doelstelling of beleggingsbeleid, dan kan de onderliggende beleggingsinstelling(en) ook dergelijke technieken, instrumenten en/of structuren gebruiken. Afgeleide instrumenten, technieken of structuren kunnen tevens worden toegepast ter afdekking van financiële risico s (hedging) als voor efficiënt portefeuillebeheer. 3.3 Mn Services Geldmarktfonds De beheerder van het Mn Services Geldmarktfonds is Mn Services Fondsenbeheer B.V. Stichting Mn Services Geldmarktfonds is juridisch eigenaar van het vermogen van Mn Services Geldmarktfonds. Het Subfonds belegt (een deel van) zijn vermogen door te participeren in het Mn Services Geldmarktfonds. Het hierna beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het Mn Services Geldmarktfonds wordt gehanteerd. Beleggingsbeleid De beheerder kan het beheer van de portefeuille geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders, hetzij door de benoeming van hen als manager van (een gedeelte van) de portefeuille of door deel te nemen in al dan niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen of samenwerkingsverbanden (partnerships) die gespecialiseerd zijn in de betreffende beleggingscategorie ( multi-management ). Als onderdeel van het multi-management proces kan de beheerder er ook voor kiezen zelf de gehele of een deel van de portefeuille te beheren. Voor het Mn Services Geldmarktfonds heeft de beheerder er voor gekozen zelf een deel van de portefeuille te beheren en een deel te delegeren aan één of meer externe vermogensbeheerders. Beleggingsstrategie en doelstellingen Het Mn Services Geldmarktfonds heeft ten doel het collectief en voor rekening en risico van de participanten beleggen van het fondsvermogen in overeenstemming met de beleggingsrichtlijnen en doelstellingen die zijn opgenomen in het prospectus, met inachtneming van een door de beheerder aanvaardbaar geacht risico en gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden zal de beheerder zich uitsluitend richten op de belangen van de participanten. Het Mn Services Geldmarktfonds belegt direct en/of indirect via beleggingsinstelling(en) voornamelijk in geldmarktinstrumenten die luiden in euro s. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit deposito s. De benchmark van het Mn Services Geldmarktfonds is op de publicatiedatum van het prospectus het 1-maands Euribor rentetarief. De portefeuille dient hoofdzakelijk (meer dan 50%) te bestaan uit deposito s en geldmarktfondsen. Het Mn Services Geldmarktfonds mag tot op zekere hoogte ook beleggen in andere financiële instrumenten en kasgelden. De visie op de korte rente (in beginsel < 1 jaar) vormt een belangrijke basis voor zowel de looptijden- 14 MN Beleggingsfondsen

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

AeAM Dutch Mortgage Fund

AeAM Dutch Mortgage Fund AeAM Dutch Mortgage Fund Informatie Memorandum Inhoud Adressen 3 Definities 4 Belangrijke Informatie 6 1. Inleiding 7 2. Beschrijving hypothekenmark 8 3. Doelgroep investeerders 10 4. Profiel en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie