SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: (231209)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)"

Transcriptie

1 SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn Services Levensloop Fonds (en haar subfondsen) wordt aangeboden. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds. U kunt deze downloaden (www.mn-services.nl/mnfondsenbeheer) of opvragen bij de afdeling Klantinformatie via (070)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Belangrijke informatie 3 Mn Services Levensloop Fonds 4 Leeftijdsafhankelijke Subfondsen 4 Het Subfonds 5 Doelstelling 5 Beleggingsbeleid 5 Mn Services Beleggingsfondsen 6 Bandbreedtes 8 Risicoprofiel 9 Rendement 11 Vergoedingen en kosten Subfonds 11 Securities Lending 13 Herbelegging van dividend 14 Informatie over het Subfonds 14 Mededeling Beheerder 14 2

3 Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met en is onderdeel van het Prospectus van het Fonds. Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is toegekend in het Prospectus. Brons Metaal & Techniek (het "Subfonds ") is een subfonds van het Fonds. Potentiële Participatiehouders en Deelnemers van het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. Participatiehouders en Deelnemers dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alsmede van dit Supplement, alvorens te beleggen in één of meer Subfondsen. De afgifte en verspreiding van het Prospectus en dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke serie Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van Prospectus en/of dit Supplement, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus en/of dit Supplement, is eveneens geen aanbod van, of een uitnodiging tot aankoop van, of verzoek om in te schrijven op Participaties van het Fonds in enig rechtsgebied waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. Het Fonds en de Beheerder en/of enigerlei gelieerde rechtspersoon hiervan zijn niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een mogelijke koper van Participaties is of niet. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus en dit Supplement opgenomen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus of in dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Beheerder. De afgifte van het Prospectus en dit Supplement en toekenning, inkoop of omwisseling van Participaties op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van het Prospectus en dit Supplement nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Beheerder. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in het Subfonds wordt Participatiehouders en Deelnemers aangeraden zonodig contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Op het Prospectus alsmede op dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3

4 Mn Services Levensloop Fonds Mn Services Levensloop Fonds (het Fonds) is een fonds voor gemene rekening met een (semi) open-end structuur. Dit betekent dat het Fonds, bijzondere omstandigheden uitgezonderd, één keer per maand Participaties zal kunnen toekennen, omwisselen of inkopen. Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Het Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van het Fonds; Als bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds..Aan de Beheerder van het Fonds is op 30 juni 2006 door de AFM een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2: 65 lid 1 onder a Wft. De Beheerder en de Bewaarder van het Fonds hebben niet het voornemen Participaties in het Fonds of daarvan afgeleide effecten aan een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten te noteren. Leeftijdsafhankelijke Subfondsen De Subfondsen zijn hoofdzakelijk leeftijdsafhankelijk ingesteld, vanuit de basisgedachte dat naarmate een Deelnemer ouder wordt, het beleggingsrisico af dient te nemen om meer zekerheid over het eindkapitaal te hebben. Van een jonge Deelnemer, zonder een duidelijk aangegeven verlofdoel, wordt aangenomen dat de beleggingshorizon lang is. Indien een Deelnemer op een gegeven moment wel een verlofdoel kiest waardoor de beleggingshorizon korter wordt, dan vindt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft, omwisseling van zijn Participaties plaats naar Participaties van het bij het alsdan opgegeven verlofdoel passende Subfonds. Voor deze omwisseling worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. De relatie tussen de leeftijd van de Deelnemer en het Subfonds waarin belegd wordt, is als volgt: Leeftijd: tot 40 vanaf 40 tot vanaf 55 tot vanaf 61 tot Rentefonds OP Subfonds: Platina Metaal & Techniek Goud Metaal & Techniek Zilver Metaal & Techniek Brons Metaal & Techniek Staal Metaal & Techniek Indien de Deelnemer heeft gekozen om in het standaard leeftijdsfonds deel te nemen, zullen de Participaties van het betreffende Subfonds worden omgewisseld in de Participaties van het volgende Subfonds wanneer een Deelnemer in de volgende leeftijdscategorie terecht komt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft. Hiervoor worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. Aanwending levenslooptegoed Als een Deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van zijn aanwezige levenslooptegoed voor een aanwendingsdoel van de levensloopregeling (bijvoorbeeld tussentijds verlof of vervroegde pensionering), dan worden zijn Participaties in het desbetreffende Subfonds omgewisseld in Participaties van het subfonds met het laagste rendement-risicoprofiel. Hiervoor worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. 4

5 Keuzemogelijkheid en Omwisseling Een Deelnemer is vrij om te kiezen in welk Subfonds de ingelegde gelden belegd worden of om een eigen beleggingsmix samen te stellen. Tevens heeft een Deelnemer de mogelijkheid om eenmaal per kwartaal van Subfonds te wisselen *. Indien de Deelnemer hiervan gebruik maakt dan worden zijn Participaties in een Subfonds omgewisseld in Participaties van het nieuw gekozen Subfonds. Hiervoor worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betrefffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. Een Deelnemer kan in meerdere Subfondsen tegelijk beleggen. Het Subfonds Doelstelling Het Subfonds beoogt deelnemers met een leeftijd vanaf 61 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd of Deelnemers die expliciet voor het Subfonds gekozen hebben een beleggingsmogelijkheid te bieden. Het beleggingsbeleid is erop gericht op kortere termijn rendement te behalen en richt zich op het genereren van inkomsten. Beleggingsbeleid Het Subfonds belegt haar vermogen door te participeren in de volgende Mn Services Beleggingsfondsen: het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds. Het beleggingsbeleid van het Subfonds is altijd gericht op een zorgvuldige afweging tussen het (verwachte) rendement en het (verwachte) risico en specifiek afgestemd op de korte horizon. Hierbij geldt normaliter dat een hoger/lager verwacht rendement meer/minder risico met zich mee brengt. Het Subfonds is niet bevoegd als debiteur geldleningen aan te gaan. De samenstelling van het Subfonds is als volgt: Mn Services Beleggingsfonds 40% Obligaties Europa II 60% Geldmarktfonds De tijdelijke en correcte stortingen op de Participaties in het Subfonds worden, op de eerstvolgende Handelsdag na de storting, verdeeld over het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds volgens de bovenstaande verhouding. * Het Fonds raadt het veelvuldig switchen tussen Subfondsen af. Dit komt het rendement op uw belegging naar verwachting niet ten goede gezien de daaraan verbonden kosten. 5

6 Mn Services Beleggingsfondsen Mn Services Beleggingsfondsen De Mn Services Beleggingsfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening en zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten. De Mn Services Beleggingsfondsen zijn vrijgesteld van de verbodsbepaling van artikel 2: 65 Wft. Elk Mn Services Beleggingsfonds heeft zijn eigen specifieke beleggingsbeleid. Het vermogen van elk Mn Services Beleggingsfonds wordt ten behoeve van de participatiehouders in dat Mn Services Beleggingsfonds ten titel van beheer gehouden door een daarvoor opgerichte stichtingen die tevens het beheer over het betreffende Mn Services Beleggingsfonds voeren. Het verwerven van participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen is alleen mogelijk: - voor participatiehouders die een gekwalificeerde belegger in de zin van artikel 1: 1 Wft zijn; en/of - indien participaties worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR ,- per participatiehouder. Het Fonds is een gekwalificeerde belegger zoals hiervoor bedoeld. De participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen zijn, behoudens inkoop door de bewaarder van de Mn Services Beleggingsfondsen, niet of slechts beperkt (tussen twee of meer participatiehouders onderling) overdraagbaar, een en ander afhankelijk van de fiscale status van het betreffende Mn Services Beleggingsfonds. De participaties mogen niet worden verpand of bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan ook. Mn Services Vermogensbeheer B.V. voert voor de beheerder van de Mn Services Beleggingsfondsen de beheerhandelingen uit, met uitzondering van de bepaling van het beleggingsbeleid van het Fonds. De vermogensbeheerwerkzaamheden worden verricht door een gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam van de business unit Vermogensbeheer van Mn Services N.V. Het team van Mn Services N.V. bestaat uit hoog opgeleide professionals. Mn Services N.V. stimuleert een intensieve samenwerking en informatieuitwisseling binnen en tussen de verschillende beleggingsteams. Om de kennis en vaardigheden van de professionals steeds verder te verbeteren en blijvend te laten aansluiten bij de moderne tijd, biedt Mn Services N.V. diverse opleidings- en bijscholingsprogramma s aan. De professionals maken voor het portefeuillebeheer gebruik van hoogwaardige systemen. Mn Services N.V. investeert op continue basis om deze systemen up-to-date te houden. Mn Services Vermogensbeheer B.V. kan de vermogensbeheerwerkzaamheden ook uitbesteden aan externe vermogensbeheerders. Het inhuren van een externe vermogensbeheerder door Mn Services Vermogensbeheer B.V., vindt alleen plaats wanneer deze externe vermogensbeheerder een wezenlijke toevoeging aan het product kan bieden. Pas na een zorgvuldig selectieproces, waarbij tevens de externe vermogensbeheerder wordt bezocht, vindt er inhuur plaats. De aan de externe vermogensbeheerder uitbestede vermogensbeheeractiviteit blijft de verantwoordelijkheid van Mn Services Vermogensbeheer B.V. De kosten verbonden aan het inhuren van een externe vermogensbeheerder zullen worden vergoed uit de door de beheerder van het Mn Services Beleggingsfonds ontvangen vermogensbeheervergoeding (zoals in dit Supplement vermeld). 6

7 Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II Het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II belegt, via een externe vermogensbeheerder, in Europese obligaties die zijn uitgegeven door Europese staten en bedrijven. Het gaat hier om een markt van obligaties die zijn uitgegeven in Euro s, Britse Ponden, Noorse, Zweedse en Deense Kronen met een looptijd langer dan één jaar en een creditrating (afgegeven door gerenommeerde creditrating agencies) groter of gelijk aan Baa3 voor bedrijfsobligaties en A voor staatsobligaties De verhouding tussen staats- en bedrijfsobligaties is als volgt: maximaal 45% van de waarde van de portefeuille mag belegd zijn in bedrijfsobligaties. De bedrijfsobligaties bieden een extra rendement boven staatsobligaties, waarbij geldt dat ze een verhoogd risicoprofiel hebben. De beheerder en bewaarder van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II. Het bestuur van Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II bestaat uit Mn Services N.V. Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft de taken van beheer en belegging overgedragen aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. Mn Services N.V. stelt werknemers en haar administratieve apparaat ter beschikking aan laatstgenoemde vennootschap. Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft de beleggingen van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II in bewaring gegeven bij een externe partij. De benchmark van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is bij aanvang de Lehman Pan Europe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Deze benchmark bestaat voor het grootste gedeelte uit staatsobligaties. Het restant betreft bedrijfsobligaties in uiteenlopende sectoren. Het risicoprofiel van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is vergelijkbaar met de Lehman Pan Europe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Om het risico te beheersen zijn bandbreedtes vastgesteld voor de landen- en sectorwegingen en de durationafwijking ten opzichte van de benchmark. Het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is in beginsel vol belegd; het aanhouden van kastegoeden en het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot op 10% van het beheerde vermogen van het fonds. De portefeuille dient grotendeels te bestaan uit obligaties die deel uitmaken van de benchmark, maar er is ook enige ruimte voor non-benchmark instrumenten (inclusief derivaten). Daarnaast zijn er criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Het is het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II toegestaan een securities lending programma in te voeren en uit dien hoofde obligaties behorende tot het vermogen van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II ten titel van verbruikleen tijdelijk ter beschikking stellen van derde partijen, waarbij geëigende maatregelen worden getroffen om risico s zoveel mogelijk te vermijden. Resultaten die voortvloeien uit securities lending komen ten goede aan het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II. Wanneer op enig moment het vermogensbeheer voor het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II door het team van Mn Services N.V. zal worden uitgevoerd, zal 10% van de resultaten voortvloeiende uit een securities lending programma ten goede komen aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. 7

8 Mn Services Geldmarktfonds Het Mn Services Geldmarktfonds belegt in geldmarktinstrumenten die luiden in Euro s. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit deposito s. De beheerder en bewaarder van het Mn Services Geldmarktfonds is Stichting Mn Services Geldmarktfonds. Het bestuur van Stichting Mn Services Geldmarktfonds bestaat uit Mn Services N.V. Stichting Mn Services Geldmarktfonds heeft de taken van beheer en belegging overgedragen aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. Mn Services N.V. stelt werknemers en haar administratieve apparaat ter beschikking aan laatstgenoemde vennootschap. Stichting Mn Services Geldmarktfonds heeft de beleggingen van het Mn Services Geldmarktfonds in bewaring gegeven bij een externe partij. De benchmark van het Mn Services Geldmarktfonds is bij aanvang het gemiddelde van 3, 6 en 9 maands Euribor met een afslag van 10 basispunten in verband met beheerkosten en bied/laatspreads die in de markt worden gehanteerd. Door een spreiding tussen verschillende looptijden aan te brengen wordt voorkomen dat onverwachte rentebewegingen een onevenredig groot effect hebben op de portefeuille. Het risicoprofiel van het Mn Services Geldmarktfonds is vergelijkbaar met gemiddelde van de 3, 6 en 9 maands Euribor. Om verder het risico te beheersen zijn maxima gesteld voor het aantal actieve posities en moet de duration zich in een bepaalde bandbreedte bewegen. De portefeuille dient hoofdzakelijk te bestaan uit deposito's, maar ook instrumenten als Interest Rate Swaps, Interest Rate Futures en Forward Rate Agreements zijn toegestaan. De visie op de korte rente (in beginsel < 1 jaar) vormt een belangrijke basis voor zowel de looptijden- als de instrumentenselectie. Het Mn Services Geldmarktfonds heeft als richtlijn louter met instellingen te handelen die een creditrating van minimaal single A hebben van de gerenommeerde ratingagencies. Bandbreedtes De verhouding tussen het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds kan in de tijd fluctueren omdat de rendementen op de verschillende fondsen niet gelijk zijn. Op den duur zou dit kunnen leiden tot een ander risicoprofiel van het Subfonds dan gewenst is. Om dit te voorkomen, is de verhouding aan bandbreedtes gebonden. De maximum- en minimumgewichten van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds zijn: Mn Services Beleggingsfonds Minimum Standaard Maximum Obligaties Europa II 35% 40% 45% Geldmarktfonds 55% 60% 65% Indien het maximum of minimum van een van de onderliggende fondsen wordt overschreden, vindt er binnen een redelijke termijn een herschikking plaats naar de gewenste verhouding. Naast deze herschikking op basis van bandbreedtes is er een periodieke herschikking aan het begin van elk kalenderjaar. Toetreding tot het Subfonds zal altijd conform de standaard verhouding geschieden, uittreding daarentegen, zal plaatsvinden volgens de dan bestaande verhouding. 8

9 Risicoprofiel Aan het beleggen in het Subfonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. De waarde van beleggingen van het Subfonds kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Sommige Mn Services Beleggingsfondsen kunnen als debiteur geldleningen aangaan. Ten opzichte van beleggingsinstellingen die niet met geleend geld beleggen betekent dit een groter risico. Er kunnen op deze wijze hogere rendementen kunnen worden behaald, maar er kan ook een groter verlies worden geleden op de inlegde gelden. De waardeontwikkeling van het Subfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de Europese kapitaalen effectenmarkten. Dit betekent dat voor het vermogen belegd in het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II de mogelijkheid bestaat dat de belegging weinig rendement zal opleveren over de inlegperiode. Het beleggen in obligaties in een vreemde valuta brengt een valutarisico met zich mee. Hieronder volgt een beschrijving van de aan de het subfonds verbonden risico s. Marktinstabiliteit Het Fonds is voor de liquidatie van haar beleggingen in aanzienlijke mate afhankelijk van de publieke kapitaalmarkten. Algemene onzekerheid, prijsfluctuaties of waardedalingen op de effectenmarkten kunnen ertoe leiden dat de beleggingen slechts met grote verliezen kunnen worden verkocht. Status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het Mn Services Levensloop Fonds of het Fonds niet meer voldoet aan de FBI-criteria, waardoor het Mn Services Levensloop Fonds of het Fonds (tegen het gewone tarief) vennootschapsbelasting verschuldigd wordt. Inflatie- en koersrisico De ontwikkelingen van de beleggingen is, behalve van de marktomstandigheden, ook afhankelijk van de inflatie en wisselkoersschommelingen. Dit laatste betreft dan met name effecten die niet in euro's zijn genoteerd. Door diversificatie en het gebruik van valuta-instrumenten als termijncontracten en 'swaps' kan dit risico (deels) worden afgedekt. Faillissementsrisico Ingevolge de levensloopregeling vinden betalingen aan en door Stichting Mn Services Levensloop ten behoeve van een deelnemer aan het Fonds plaats via de Inhoudingsplichtige van die deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de inhoudingsplichtige kan een bedrag bestemd voor het Fonds of betaald door het Fonds aan de Inhoudingsplichtige ten behoeve van een deelnemer, in de faillissementsboedel van de inhoudingsplichtige vallen. Indien een levenslooptegoed door het UWV of een rechter niet als loon wordt beschouwd en derhalve niet wordt betaald door het UWV in geval van faillissement van een inhoudingsplichtige, kan een deelnemer hierdoor benadeeld worden. Ook indien een inhoudingsplichtige haar medewerking onthoudt of anderszins nalatig is, kan een deelnemer hierdoor benadeeld worden. Het Fonds is niet aansprakelijk jegens de deelnemer of andere partijen voor eventuele schade in dergelijke gevallen. 9

10 Politiek risico/regelgeving Een factor waarmee vooraf geen rekening gehouden kan worden is de politiek. De locale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld de levensloopregeling en fiscaliteit kunnen van invloed zijn op de rentabiliteit van de beleggingen. Zo kan bijvoorbeeld ook de regelgeving met betrekking tot de FBI aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is mogelijk dat wijzigingen op het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvloeden. Rendementsrisico Het Fonds zal beleggingen doen op basis van door de Beheerder op te stellen berekeningen en projecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk zullen resulteren in de door het Fonds beoogde rendementen. Het rendementsrisico kan tevens variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de beperkingen op eventuele waarborgen van derden. Risico van onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen De deelnemers verkrijgen geen rechtstreeks economisch of juridisch eigendomsrecht noch enig stemrecht in de betreffende Mn Services Beleggingsfondsen. Het Fonds en de deelnemers zullen geen enkele invloed hebben op het beheer over de Mn Services Beleggingsfondsen en zijn daarmee geheel afhankelijk van de beleggingen van de Mn Services Beleggingsfondsen en de wijze waarop deze door de betreffende beheerder beheerd worden. Enkele Mn Services Beleggingsfondsen kunnen leningen aangaan, waardoor er een groter risico ontstaat dat deze pools hun waarde verliezen, wat zal kunnen leiden tot grotere verliezen voor het Fonds. Afwikkelingsrisico Het Fonds belegt (indirect) in effecten. Het risico bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verloopt zoals het hoort, waardoor de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige consequenties van dien. Bewaarnemingrisico Het risico bestaat dat een (onder)bewaarder de in bewaring gegeven activa door insolvabiliteit, nalatigheid of fraude verliest. In geval van een bewaarder die optreedt als bewaarder van een beleggingsfonds waarvan de beheerder is geregistreerd bij de AFM, bepaalt het Bgfo dat deze bewaarder adequate maatregelen moet treffen met het oog op de aansprakelijkheid voor schade die voor de bewaarder kan voortvloeien uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude of beroving. Valutarisico bij stornering Indien bij uitgifte van participaties, nadat het bedrag van de tegenrekening is geïncasseerd en hiervoor Participaties zijn gekocht, het bedrag wordt teruggeboekt (gestorneerd), worden de Participaties door de Beheerder van de desbetreffende deelnemer gekocht tegen de koers van de laatste Handelsdag. Indien de deelnemer op de eerstvolgende Handelsdag alsnog de Participaties wenst te kopen bestaat er een koersrisico, wanneer de Participaties in waarde zijn gestegen. Concentratierisico Het Fonds zal een goede spreiding van de beleggingsportefeuille aanhouden, waardoor het risico verband houdend met een sterke concentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategorieën, markten of sectoren wordt beperkt. 10

11 Structureringsrisico Een risico, verband houdende met de structuur van een paraplufonds, is dat Mn Services Levensloop Fonds een ongedeeld vermogen heeft. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor de andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds volledig met eigen vermogen geschiedt, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. Rendement Voor actuele informatie over het behaalde rendement van het Subfonds wordt verwezen naar het jaarverslag van het Subfonds en de website van de Beheerder (www.mn-services.nl/mnfondsenbeheer). Een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van het vermogen van het Subfonds alsmede van de baten en lasten van het Subfonds over de afgelopen drie jaar zijn vervat in de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de op die jaarrekeningen betrekking hebbende verklaringen en de laatste halfjaarcijfers. Een volledig bijgewerkte bijlage, bestaande uit de jaarrekeningen van het Fonds over de laatste drie boekjaren met bijbehorende accountantsverklaring en het laatste halfjaarbericht, is gepubliceerd op de website van de Beheerder (www.mn-services.nl/mnfondsenbeheer) en zal te allen tijde kosteloos opvraagbaar zijn bij de Beheerder voor Deelnemers die daarover niet reeds beschikken. Vergoedingen en kosten Subfonds De vergoedingen en kosten worden weergeven in basispunten (bp) over het belegde vermogen in het Subfonds. Een basispunt komt overeen met 0,01%. Algemeen Alle hierna vermelde kosten zijn verwachte kosten voor 2010 en zullen, aangepast voor eventuele inflatie, naar verwachting, bijzondere omstandigheden voorbehouden, in volgende boekjaren in dezelfde lijn liggen. Het voorgaande is geen garantie dat die kosten in 2010 of volgende boekjaren niet (substantieel) hoger zullen zijn omdat deze kosten niet alle door de Beheerder kunnen worden beïnvloed en daar waar deze wel door de Beheerder kunnen worden beïnvloed, zij in het belang van de Participatiehouders en Deelnemers besluiten kan nemen die tot gevolg hebben dat de kosten hoger zijn. In de jaarrekening en in het halfjaarbericht van het Fonds zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verantwoord. De totale kosten, exclusief de kosten van effectentransacties, komen tot uiting in een kostenratio voor het Subfonds. Oprichtingskosten De eenmalige bij het aangaan van het Fonds gemaakte kosten van externe adviseurs van maximaal EUR ,--, zullen in vijf jaar ten laste van alle Subfondsen waarvan Participaties uitstaan naar rato van de intrinsieke waarde van de Subfondsen per de laatste Handelsdag van een boekjaar. 11

12 Beheer kosten Subfonds De beheervergoeding van het Subfonds is een percentage van het gemiddeld beheerde vermogen op jaarbasis en bedraagt 50 bp. De beheervergoeding is vrijgesteld van omzetbelasting. Deze kosten worden direct in rekening gebracht aan het Subfonds en komen ten laste van het vermogen. De Beheerder zal geen kosten in rekening brengen terzake van een aankoop of inkoop van een participatie in het Subfonds. Algemene kosten Mn Services Levensloop Aandelenfonds Europa Kosten van het Fonds die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds worden ten laste gebracht van alle Subfondsen waarvan Participaties uitstaan naar rato van de intrinsieke waarde van de Subfondsen per de laatste Handelsdag van de maand waarin de kosten zijn gemaakt. Onder kosten van het Fonds die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds zijn mede begrepen de hierna vermelde voor 2010 verwachte kosten (indien van toepassing inclusief BTW): Kosten van de (externe) accountant EUR 7.500,-- Kosten van het toezicht op grond van de Wft EUR 7.020,-- Kosten van externe juridisch en fiscale adviseurs EUR 7.000,-- Kostenratio over boekjaar 2009 bedraagt 0,83 %. Voor de kostenratio over eerdere boekjaren wordt verwezen naar de betreffende jaarverslagen Vergoedingen en kosten bij Mn Services Beleggingsfondsen In de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen waarin het Subfonds belegt, wordt een (vermogens)beheervergoeding ten laste van de intrinsieke waarde van een participatie ingehouden die gegeven de beleggingsmix op gemiddeld 26 bp uitkomt (zie hieronder). Deze (vermogens)beheervergoeding wordt maandelijks (één/twaalfde) ingehouden en uitgekeerd aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. aan wie de (vermogens)beheertaken zijn gedelegeerd. Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II Geldmarktfonds Gemiddeld voor Subfonds (40%, 50%) Beheervergoeding (op jaarbasis) 35 bp 20 bp 26 bp Afhankelijk van de eerder vermelde bandbreedte kan de totale beheervergoeding, die ten laste van de intrinsieke waarde van de participaties van de onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen wordt gebracht, fluctueren. De totale beheervergoeding kan daardoor fluctueren tussen 30 bp en 32 bp. Transactie- en custodykosten (samen 1,6 bp op basis van het huidige kostenniveau) en overige kosten die rechtstreeks samenhangen met het feitelijke beheer van de portefeuille (ca. 1 bp op basis van het huidige kostenniveau) worden ten laste gebracht van de intrinsieke waarde van de participaties van de onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen. Op het niveau van de Mn Services Beleggingsfondsen zullen kosten gebaseerd op de transactiekosten binnen een bepaalde bandbreedte (spread) in rekening worden gebracht indien effecten dienen te worden aangekocht of verkocht in verband met de aankoop of inkoop van participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen. Deze kosten worden ten laste van de intrinsieke waarde van de participaties van de Mn Services Beleggingsfondsen gebracht. De hoogte van de spread verschilt dan ook per Mn Services Beleggingsfonds en bedraagt: 12

13 Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II Geldmarktfonds Aan-/verkoop Subfonds (40%, 60%) Spread 10 bp 0 bp 4 bp Het zijn de kosten op het niveau van de onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen en deze kosten zijn nadrukkelijk geen vergoeding aan de beheerder van de Mn Services Beleggingsfondsen. De kosten worden gemaakt om ervoor zorg te dragen dat zittende deelnemers in de Mn Services Beleggingsfondsen geen financieel nadeel ondervinden van toe- of uittredende deelnemers. De hoogte van de spread zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld door Mn Services Vermogensbeheer B.V. Eventuele aankoop-, inkoop- en omwisselingtransacties binnen Bons Metaal & Techniek zullen door de Beheerder gesaldeerd worden ten behoeve van de bepaling van de verschuldigde kosten. Het saldo van de kosten zal naar rato aan de betreffende deelnemers in rekening worden gebracht. Som van kosten De inschatting van de som van alle hiervoor vermelde kosten en zoals nogmaals weergegeven in onderstaande tabel, op basis van een gemiddeld belegd vermogen over 2010 van EUR ,--, die ten laste van het Subfonds komen beloopt EUR Kosten (in EUR) Oprichtingskosten 30,000 Beheerkosten 50,000 Kosten van bewaring 1,500 Vergoedingen en kosten Mn Services 26,000 beleggingsfondsen Transactie-, custody en overige kosten ivm 2,600 feitelijk beheer Extra kosten fonds 21,520 Totaal kosten Subfonds 131,620 Securities Lending Securities Lending beleid In onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen kan securities lending plaatsvinden met als doel het rendement van deze fondsen te verhogen tegen een aanvaarbaar risico. Met betrekking tot het Mn Services Aandelenfonds Europa II geldt dat in principe de gehele portefeuille (100%) beschikbaar is voor het securities lending programma. Uitzonderingen kunnen worden gevormd door onder andere beleid rond corporate governance. Overeenkomsten met betrekking tot security lending worden opgesteld met voorwaarden die gebruikelijk zijn in de markt. Het Mn Services Beleggingsfonds is te allen tijde bevoegd om uitgeleende stukken terug te halen. De borrower dient in een dergelijk geval de securities uiterlijk binnen 5 werkdagen terugleveren, of een andere periode die in de markt gebruikelijk is. Voor uitgeleende aandelen geldt een collateral (onderpand) van minimaal 100% van de waarde van de uitgeleende aandelen of obligaties. Voor het onderpand geldt dat deze dienen te zijn overgedragen aan de bewaarder, voor rekening en risico worden gehouden voor de borrower en dat deze direct beschikbaar zijn aan het Mn Services beleggingsfonds in geval van het niet nakomen van verplichtingen door de borrower. 13

14 Herbelegging van dividend Stichting Mn Services Levensloop zal ontvangen dividend niet uitkeren aan de Deelnemers, maar in beginsel herbeleggen tegen de waarde zoals vastgesteld op de eerstvolgende Waarderingsdag. Op het niveau van Mn Services Beleggingsfondsen zal ten laste van de intrinsieke waarde van de participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen een opslag in rekening worden gebracht ter dekking van de transactiekosten ter gelegenheid van de aankoop of verkoop van effecten door de Mn Services Beleggingsfondsen. Informatie over het Subfonds Maandelijks wordt een actueel overzicht met betrekking tot het Subfonds gepubliceerd op de website van de Beheerder met onder meer rendementscijfers, portefeuilleverdelingen en de grootste beleggingen binnen het Subfonds. Mededeling Beheerder Uitsluitend de Beheerder van het Fonds is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen het Prospectus en dit Supplement. Het Prospectus en dit Supplement voldoen, voor zover van toepassing, aan bij of krachtens de Wft gestelde regels. Rijswijk, 23 december 2009 Mn Services Fondsenbeheer B.V. 14

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Zilver Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Zilver Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Zilver Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Goud Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Goud Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Goud Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Zilver Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Metaal & Techniek

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metalektro Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metalektro 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Zilver Metalektro Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Zilver Metalektro 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter 1 korte weergave Verlofopname, 30 september 2006 2 3 beleggingsgegevens bedrijfsinformatie 4 commerciële informatie 5 aanvullende informatie 1 korte weergave

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter 1 korte weergave EvenStoppen, 30 september 2006 2 3 beleggingsgegevens bedrijfsinformatie 4 commerciële informatie 5 aanvullende informatie 1 korte weergave

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop Halfjaarverslag Vermogensbeheer Mn Services Levensloop INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Economische ontwikkelingen... 6 Platina Metalektro... 8 Halfjaarverslag... 8 Balans... 8 Winst- en verliesrekening...

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter 1 korte weergave EerderStoppen, 30 september 2006 2 3 beleggingsgegevens bedrijfsinformatie 4 commerciële informatie 5 aanvullende informatie 1 korte weergave

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2016 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 4 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 6 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen

Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 7 Platina Metalektro... 10 Halfjaarverslag... 10 Balans... 10 Winst- en verliesrekening... 11 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds HALFJAARVERSLAG 2013 Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 4 Platina Mn Services... 6 Halfjaarverslag... 6 Balans... 6 Winst- en verliesrekening... 7 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2014 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 3 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 4 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2015 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 3 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 4 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van Beleggingsfondsen N.V., -Novib Microkredietfonds en Groenprojectenfonds maakt hierbij het voornemen bekend om genoemde entiteiten te herstructureren,

Nadere informatie

Jaarrapport Brons Metaal & Techniek

Jaarrapport Brons Metaal & Techniek Jaarrapport Brons Metaal & Techniek 1 mei t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE BRONS METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL BRONS METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Inlegvel bij het Prospectus van het Mn Services Levensloop Fonds

Inlegvel bij het Prospectus van het Mn Services Levensloop Fonds Inlegvel bij het Prospectus van het Mn Services Levensloop Fonds De hieronder beschreven informatie zal in een geactualiseerde versie van het Prospectus worden opgenomen. Totdat deze informatie is verwerkt

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds HALFJAARVERSLAG 2011 Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 4 Platina Mn Services... 4 Halfjaarverslag... 7 Balans... 7 Winst- en verliesrekening... 8 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie