SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: (231209)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)"

Transcriptie

1 SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn Services Levensloop Fonds (en haar subfondsen) wordt aangeboden. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds. U kunt deze downloaden (www.mn-services.nl/mnfondsenbeheer) of opvragen bij de afdeling Klantinformatie via (070)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Belangrijke informatie 3 Mn Services Levensloop Fonds 4 Leeftijdsafhankelijke Subfondsen 4 Het Subfonds 5 Doelstelling 5 Beleggingsbeleid 5 Mn Services Beleggingsfondsen 6 Bandbreedtes 8 Risicoprofiel 9 Rendement 11 Vergoedingen en kosten Subfonds 11 Securities Lending 13 Herbelegging van dividend 14 Informatie over het Subfonds 14 Mededeling Beheerder 14 2

3 Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met en is onderdeel van het Prospectus van het Fonds. Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is toegekend in het Prospectus. Brons Metaal & Techniek (het "Subfonds ") is een subfonds van het Fonds. Potentiële Participatiehouders en Deelnemers van het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. Participatiehouders en Deelnemers dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alsmede van dit Supplement, alvorens te beleggen in één of meer Subfondsen. De afgifte en verspreiding van het Prospectus en dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke serie Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van Prospectus en/of dit Supplement, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus en/of dit Supplement, is eveneens geen aanbod van, of een uitnodiging tot aankoop van, of verzoek om in te schrijven op Participaties van het Fonds in enig rechtsgebied waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. Het Fonds en de Beheerder en/of enigerlei gelieerde rechtspersoon hiervan zijn niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een mogelijke koper van Participaties is of niet. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus en dit Supplement opgenomen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus of in dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Beheerder. De afgifte van het Prospectus en dit Supplement en toekenning, inkoop of omwisseling van Participaties op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van het Prospectus en dit Supplement nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Beheerder. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in het Subfonds wordt Participatiehouders en Deelnemers aangeraden zonodig contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Op het Prospectus alsmede op dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3

4 Mn Services Levensloop Fonds Mn Services Levensloop Fonds (het Fonds) is een fonds voor gemene rekening met een (semi) open-end structuur. Dit betekent dat het Fonds, bijzondere omstandigheden uitgezonderd, één keer per maand Participaties zal kunnen toekennen, omwisselen of inkopen. Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Het Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. Mn Services Fondsenbeheer B.V. is de Beheerder van het Fonds; Als bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds..Aan de Beheerder van het Fonds is op 30 juni 2006 door de AFM een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2: 65 lid 1 onder a Wft. De Beheerder en de Bewaarder van het Fonds hebben niet het voornemen Participaties in het Fonds of daarvan afgeleide effecten aan een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten te noteren. Leeftijdsafhankelijke Subfondsen De Subfondsen zijn hoofdzakelijk leeftijdsafhankelijk ingesteld, vanuit de basisgedachte dat naarmate een Deelnemer ouder wordt, het beleggingsrisico af dient te nemen om meer zekerheid over het eindkapitaal te hebben. Van een jonge Deelnemer, zonder een duidelijk aangegeven verlofdoel, wordt aangenomen dat de beleggingshorizon lang is. Indien een Deelnemer op een gegeven moment wel een verlofdoel kiest waardoor de beleggingshorizon korter wordt, dan vindt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft, omwisseling van zijn Participaties plaats naar Participaties van het bij het alsdan opgegeven verlofdoel passende Subfonds. Voor deze omwisseling worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. De relatie tussen de leeftijd van de Deelnemer en het Subfonds waarin belegd wordt, is als volgt: Leeftijd: tot 40 vanaf 40 tot vanaf 55 tot vanaf 61 tot Rentefonds OP Subfonds: Platina Metaal & Techniek Goud Metaal & Techniek Zilver Metaal & Techniek Brons Metaal & Techniek Staal Metaal & Techniek Indien de Deelnemer heeft gekozen om in het standaard leeftijdsfonds deel te nemen, zullen de Participaties van het betreffende Subfonds worden omgewisseld in de Participaties van het volgende Subfonds wanneer een Deelnemer in de volgende leeftijdscategorie terecht komt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft. Hiervoor worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. Aanwending levenslooptegoed Als een Deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van zijn aanwezige levenslooptegoed voor een aanwendingsdoel van de levensloopregeling (bijvoorbeeld tussentijds verlof of vervroegde pensionering), dan worden zijn Participaties in het desbetreffende Subfonds omgewisseld in Participaties van het subfonds met het laagste rendement-risicoprofiel. Hiervoor worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. 4

5 Keuzemogelijkheid en Omwisseling Een Deelnemer is vrij om te kiezen in welk Subfonds de ingelegde gelden belegd worden of om een eigen beleggingsmix samen te stellen. Tevens heeft een Deelnemer de mogelijkheid om eenmaal per kwartaal van Subfonds te wisselen *. Indien de Deelnemer hiervan gebruik maakt dan worden zijn Participaties in een Subfonds omgewisseld in Participaties van het nieuw gekozen Subfonds. Hiervoor worden via de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen de in de betrefffende Supplementen weergegeven in- en uitstapkosten in rekening gebracht. Een Deelnemer kan in meerdere Subfondsen tegelijk beleggen. Het Subfonds Doelstelling Het Subfonds beoogt deelnemers met een leeftijd vanaf 61 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd of Deelnemers die expliciet voor het Subfonds gekozen hebben een beleggingsmogelijkheid te bieden. Het beleggingsbeleid is erop gericht op kortere termijn rendement te behalen en richt zich op het genereren van inkomsten. Beleggingsbeleid Het Subfonds belegt haar vermogen door te participeren in de volgende Mn Services Beleggingsfondsen: het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds. Het beleggingsbeleid van het Subfonds is altijd gericht op een zorgvuldige afweging tussen het (verwachte) rendement en het (verwachte) risico en specifiek afgestemd op de korte horizon. Hierbij geldt normaliter dat een hoger/lager verwacht rendement meer/minder risico met zich mee brengt. Het Subfonds is niet bevoegd als debiteur geldleningen aan te gaan. De samenstelling van het Subfonds is als volgt: Mn Services Beleggingsfonds 40% Obligaties Europa II 60% Geldmarktfonds De tijdelijke en correcte stortingen op de Participaties in het Subfonds worden, op de eerstvolgende Handelsdag na de storting, verdeeld over het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds volgens de bovenstaande verhouding. * Het Fonds raadt het veelvuldig switchen tussen Subfondsen af. Dit komt het rendement op uw belegging naar verwachting niet ten goede gezien de daaraan verbonden kosten. 5

6 Mn Services Beleggingsfondsen Mn Services Beleggingsfondsen De Mn Services Beleggingsfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening en zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten. De Mn Services Beleggingsfondsen zijn vrijgesteld van de verbodsbepaling van artikel 2: 65 Wft. Elk Mn Services Beleggingsfonds heeft zijn eigen specifieke beleggingsbeleid. Het vermogen van elk Mn Services Beleggingsfonds wordt ten behoeve van de participatiehouders in dat Mn Services Beleggingsfonds ten titel van beheer gehouden door een daarvoor opgerichte stichtingen die tevens het beheer over het betreffende Mn Services Beleggingsfonds voeren. Het verwerven van participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen is alleen mogelijk: - voor participatiehouders die een gekwalificeerde belegger in de zin van artikel 1: 1 Wft zijn; en/of - indien participaties worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR ,- per participatiehouder. Het Fonds is een gekwalificeerde belegger zoals hiervoor bedoeld. De participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen zijn, behoudens inkoop door de bewaarder van de Mn Services Beleggingsfondsen, niet of slechts beperkt (tussen twee of meer participatiehouders onderling) overdraagbaar, een en ander afhankelijk van de fiscale status van het betreffende Mn Services Beleggingsfonds. De participaties mogen niet worden verpand of bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan ook. Mn Services Vermogensbeheer B.V. voert voor de beheerder van de Mn Services Beleggingsfondsen de beheerhandelingen uit, met uitzondering van de bepaling van het beleggingsbeleid van het Fonds. De vermogensbeheerwerkzaamheden worden verricht door een gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam van de business unit Vermogensbeheer van Mn Services N.V. Het team van Mn Services N.V. bestaat uit hoog opgeleide professionals. Mn Services N.V. stimuleert een intensieve samenwerking en informatieuitwisseling binnen en tussen de verschillende beleggingsteams. Om de kennis en vaardigheden van de professionals steeds verder te verbeteren en blijvend te laten aansluiten bij de moderne tijd, biedt Mn Services N.V. diverse opleidings- en bijscholingsprogramma s aan. De professionals maken voor het portefeuillebeheer gebruik van hoogwaardige systemen. Mn Services N.V. investeert op continue basis om deze systemen up-to-date te houden. Mn Services Vermogensbeheer B.V. kan de vermogensbeheerwerkzaamheden ook uitbesteden aan externe vermogensbeheerders. Het inhuren van een externe vermogensbeheerder door Mn Services Vermogensbeheer B.V., vindt alleen plaats wanneer deze externe vermogensbeheerder een wezenlijke toevoeging aan het product kan bieden. Pas na een zorgvuldig selectieproces, waarbij tevens de externe vermogensbeheerder wordt bezocht, vindt er inhuur plaats. De aan de externe vermogensbeheerder uitbestede vermogensbeheeractiviteit blijft de verantwoordelijkheid van Mn Services Vermogensbeheer B.V. De kosten verbonden aan het inhuren van een externe vermogensbeheerder zullen worden vergoed uit de door de beheerder van het Mn Services Beleggingsfonds ontvangen vermogensbeheervergoeding (zoals in dit Supplement vermeld). 6

7 Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II Het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II belegt, via een externe vermogensbeheerder, in Europese obligaties die zijn uitgegeven door Europese staten en bedrijven. Het gaat hier om een markt van obligaties die zijn uitgegeven in Euro s, Britse Ponden, Noorse, Zweedse en Deense Kronen met een looptijd langer dan één jaar en een creditrating (afgegeven door gerenommeerde creditrating agencies) groter of gelijk aan Baa3 voor bedrijfsobligaties en A voor staatsobligaties De verhouding tussen staats- en bedrijfsobligaties is als volgt: maximaal 45% van de waarde van de portefeuille mag belegd zijn in bedrijfsobligaties. De bedrijfsobligaties bieden een extra rendement boven staatsobligaties, waarbij geldt dat ze een verhoogd risicoprofiel hebben. De beheerder en bewaarder van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II. Het bestuur van Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II bestaat uit Mn Services N.V. Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft de taken van beheer en belegging overgedragen aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. Mn Services N.V. stelt werknemers en haar administratieve apparaat ter beschikking aan laatstgenoemde vennootschap. Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa II heeft de beleggingen van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II in bewaring gegeven bij een externe partij. De benchmark van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is bij aanvang de Lehman Pan Europe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Deze benchmark bestaat voor het grootste gedeelte uit staatsobligaties. Het restant betreft bedrijfsobligaties in uiteenlopende sectoren. Het risicoprofiel van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is vergelijkbaar met de Lehman Pan Europe 500MM Aggregate ex Securitized Index. Om het risico te beheersen zijn bandbreedtes vastgesteld voor de landen- en sectorwegingen en de durationafwijking ten opzichte van de benchmark. Het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II is in beginsel vol belegd; het aanhouden van kastegoeden en het aangaan van leningen is slechts toegestaan tot op 10% van het beheerde vermogen van het fonds. De portefeuille dient grotendeels te bestaan uit obligaties die deel uitmaken van de benchmark, maar er is ook enige ruimte voor non-benchmark instrumenten (inclusief derivaten). Daarnaast zijn er criteria opgesteld ten aanzien van marktpartijen waarmee mag worden gehandeld. Het is het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II toegestaan een securities lending programma in te voeren en uit dien hoofde obligaties behorende tot het vermogen van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II ten titel van verbruikleen tijdelijk ter beschikking stellen van derde partijen, waarbij geëigende maatregelen worden getroffen om risico s zoveel mogelijk te vermijden. Resultaten die voortvloeien uit securities lending komen ten goede aan het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II. Wanneer op enig moment het vermogensbeheer voor het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II door het team van Mn Services N.V. zal worden uitgevoerd, zal 10% van de resultaten voortvloeiende uit een securities lending programma ten goede komen aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. 7

8 Mn Services Geldmarktfonds Het Mn Services Geldmarktfonds belegt in geldmarktinstrumenten die luiden in Euro s. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit deposito s. De beheerder en bewaarder van het Mn Services Geldmarktfonds is Stichting Mn Services Geldmarktfonds. Het bestuur van Stichting Mn Services Geldmarktfonds bestaat uit Mn Services N.V. Stichting Mn Services Geldmarktfonds heeft de taken van beheer en belegging overgedragen aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. Mn Services N.V. stelt werknemers en haar administratieve apparaat ter beschikking aan laatstgenoemde vennootschap. Stichting Mn Services Geldmarktfonds heeft de beleggingen van het Mn Services Geldmarktfonds in bewaring gegeven bij een externe partij. De benchmark van het Mn Services Geldmarktfonds is bij aanvang het gemiddelde van 3, 6 en 9 maands Euribor met een afslag van 10 basispunten in verband met beheerkosten en bied/laatspreads die in de markt worden gehanteerd. Door een spreiding tussen verschillende looptijden aan te brengen wordt voorkomen dat onverwachte rentebewegingen een onevenredig groot effect hebben op de portefeuille. Het risicoprofiel van het Mn Services Geldmarktfonds is vergelijkbaar met gemiddelde van de 3, 6 en 9 maands Euribor. Om verder het risico te beheersen zijn maxima gesteld voor het aantal actieve posities en moet de duration zich in een bepaalde bandbreedte bewegen. De portefeuille dient hoofdzakelijk te bestaan uit deposito's, maar ook instrumenten als Interest Rate Swaps, Interest Rate Futures en Forward Rate Agreements zijn toegestaan. De visie op de korte rente (in beginsel < 1 jaar) vormt een belangrijke basis voor zowel de looptijden- als de instrumentenselectie. Het Mn Services Geldmarktfonds heeft als richtlijn louter met instellingen te handelen die een creditrating van minimaal single A hebben van de gerenommeerde ratingagencies. Bandbreedtes De verhouding tussen het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds kan in de tijd fluctueren omdat de rendementen op de verschillende fondsen niet gelijk zijn. Op den duur zou dit kunnen leiden tot een ander risicoprofiel van het Subfonds dan gewenst is. Om dit te voorkomen, is de verhouding aan bandbreedtes gebonden. De maximum- en minimumgewichten van het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II en het Mn Services Geldmarktfonds zijn: Mn Services Beleggingsfonds Minimum Standaard Maximum Obligaties Europa II 35% 40% 45% Geldmarktfonds 55% 60% 65% Indien het maximum of minimum van een van de onderliggende fondsen wordt overschreden, vindt er binnen een redelijke termijn een herschikking plaats naar de gewenste verhouding. Naast deze herschikking op basis van bandbreedtes is er een periodieke herschikking aan het begin van elk kalenderjaar. Toetreding tot het Subfonds zal altijd conform de standaard verhouding geschieden, uittreding daarentegen, zal plaatsvinden volgens de dan bestaande verhouding. 8

9 Risicoprofiel Aan het beleggen in het Subfonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. De waarde van beleggingen van het Subfonds kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Sommige Mn Services Beleggingsfondsen kunnen als debiteur geldleningen aangaan. Ten opzichte van beleggingsinstellingen die niet met geleend geld beleggen betekent dit een groter risico. Er kunnen op deze wijze hogere rendementen kunnen worden behaald, maar er kan ook een groter verlies worden geleden op de inlegde gelden. De waardeontwikkeling van het Subfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de Europese kapitaalen effectenmarkten. Dit betekent dat voor het vermogen belegd in het Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II de mogelijkheid bestaat dat de belegging weinig rendement zal opleveren over de inlegperiode. Het beleggen in obligaties in een vreemde valuta brengt een valutarisico met zich mee. Hieronder volgt een beschrijving van de aan de het subfonds verbonden risico s. Marktinstabiliteit Het Fonds is voor de liquidatie van haar beleggingen in aanzienlijke mate afhankelijk van de publieke kapitaalmarkten. Algemene onzekerheid, prijsfluctuaties of waardedalingen op de effectenmarkten kunnen ertoe leiden dat de beleggingen slechts met grote verliezen kunnen worden verkocht. Status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het Mn Services Levensloop Fonds of het Fonds niet meer voldoet aan de FBI-criteria, waardoor het Mn Services Levensloop Fonds of het Fonds (tegen het gewone tarief) vennootschapsbelasting verschuldigd wordt. Inflatie- en koersrisico De ontwikkelingen van de beleggingen is, behalve van de marktomstandigheden, ook afhankelijk van de inflatie en wisselkoersschommelingen. Dit laatste betreft dan met name effecten die niet in euro's zijn genoteerd. Door diversificatie en het gebruik van valuta-instrumenten als termijncontracten en 'swaps' kan dit risico (deels) worden afgedekt. Faillissementsrisico Ingevolge de levensloopregeling vinden betalingen aan en door Stichting Mn Services Levensloop ten behoeve van een deelnemer aan het Fonds plaats via de Inhoudingsplichtige van die deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de inhoudingsplichtige kan een bedrag bestemd voor het Fonds of betaald door het Fonds aan de Inhoudingsplichtige ten behoeve van een deelnemer, in de faillissementsboedel van de inhoudingsplichtige vallen. Indien een levenslooptegoed door het UWV of een rechter niet als loon wordt beschouwd en derhalve niet wordt betaald door het UWV in geval van faillissement van een inhoudingsplichtige, kan een deelnemer hierdoor benadeeld worden. Ook indien een inhoudingsplichtige haar medewerking onthoudt of anderszins nalatig is, kan een deelnemer hierdoor benadeeld worden. Het Fonds is niet aansprakelijk jegens de deelnemer of andere partijen voor eventuele schade in dergelijke gevallen. 9

10 Politiek risico/regelgeving Een factor waarmee vooraf geen rekening gehouden kan worden is de politiek. De locale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld de levensloopregeling en fiscaliteit kunnen van invloed zijn op de rentabiliteit van de beleggingen. Zo kan bijvoorbeeld ook de regelgeving met betrekking tot de FBI aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is mogelijk dat wijzigingen op het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvloeden. Rendementsrisico Het Fonds zal beleggingen doen op basis van door de Beheerder op te stellen berekeningen en projecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk zullen resulteren in de door het Fonds beoogde rendementen. Het rendementsrisico kan tevens variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de beperkingen op eventuele waarborgen van derden. Risico van onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen De deelnemers verkrijgen geen rechtstreeks economisch of juridisch eigendomsrecht noch enig stemrecht in de betreffende Mn Services Beleggingsfondsen. Het Fonds en de deelnemers zullen geen enkele invloed hebben op het beheer over de Mn Services Beleggingsfondsen en zijn daarmee geheel afhankelijk van de beleggingen van de Mn Services Beleggingsfondsen en de wijze waarop deze door de betreffende beheerder beheerd worden. Enkele Mn Services Beleggingsfondsen kunnen leningen aangaan, waardoor er een groter risico ontstaat dat deze pools hun waarde verliezen, wat zal kunnen leiden tot grotere verliezen voor het Fonds. Afwikkelingsrisico Het Fonds belegt (indirect) in effecten. Het risico bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verloopt zoals het hoort, waardoor de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige consequenties van dien. Bewaarnemingrisico Het risico bestaat dat een (onder)bewaarder de in bewaring gegeven activa door insolvabiliteit, nalatigheid of fraude verliest. In geval van een bewaarder die optreedt als bewaarder van een beleggingsfonds waarvan de beheerder is geregistreerd bij de AFM, bepaalt het Bgfo dat deze bewaarder adequate maatregelen moet treffen met het oog op de aansprakelijkheid voor schade die voor de bewaarder kan voortvloeien uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude of beroving. Valutarisico bij stornering Indien bij uitgifte van participaties, nadat het bedrag van de tegenrekening is geïncasseerd en hiervoor Participaties zijn gekocht, het bedrag wordt teruggeboekt (gestorneerd), worden de Participaties door de Beheerder van de desbetreffende deelnemer gekocht tegen de koers van de laatste Handelsdag. Indien de deelnemer op de eerstvolgende Handelsdag alsnog de Participaties wenst te kopen bestaat er een koersrisico, wanneer de Participaties in waarde zijn gestegen. Concentratierisico Het Fonds zal een goede spreiding van de beleggingsportefeuille aanhouden, waardoor het risico verband houdend met een sterke concentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategorieën, markten of sectoren wordt beperkt. 10

11 Structureringsrisico Een risico, verband houdende met de structuur van een paraplufonds, is dat Mn Services Levensloop Fonds een ongedeeld vermogen heeft. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor de andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds volledig met eigen vermogen geschiedt, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. Rendement Voor actuele informatie over het behaalde rendement van het Subfonds wordt verwezen naar het jaarverslag van het Subfonds en de website van de Beheerder (www.mn-services.nl/mnfondsenbeheer). Een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van het vermogen van het Subfonds alsmede van de baten en lasten van het Subfonds over de afgelopen drie jaar zijn vervat in de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de op die jaarrekeningen betrekking hebbende verklaringen en de laatste halfjaarcijfers. Een volledig bijgewerkte bijlage, bestaande uit de jaarrekeningen van het Fonds over de laatste drie boekjaren met bijbehorende accountantsverklaring en het laatste halfjaarbericht, is gepubliceerd op de website van de Beheerder (www.mn-services.nl/mnfondsenbeheer) en zal te allen tijde kosteloos opvraagbaar zijn bij de Beheerder voor Deelnemers die daarover niet reeds beschikken. Vergoedingen en kosten Subfonds De vergoedingen en kosten worden weergeven in basispunten (bp) over het belegde vermogen in het Subfonds. Een basispunt komt overeen met 0,01%. Algemeen Alle hierna vermelde kosten zijn verwachte kosten voor 2010 en zullen, aangepast voor eventuele inflatie, naar verwachting, bijzondere omstandigheden voorbehouden, in volgende boekjaren in dezelfde lijn liggen. Het voorgaande is geen garantie dat die kosten in 2010 of volgende boekjaren niet (substantieel) hoger zullen zijn omdat deze kosten niet alle door de Beheerder kunnen worden beïnvloed en daar waar deze wel door de Beheerder kunnen worden beïnvloed, zij in het belang van de Participatiehouders en Deelnemers besluiten kan nemen die tot gevolg hebben dat de kosten hoger zijn. In de jaarrekening en in het halfjaarbericht van het Fonds zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verantwoord. De totale kosten, exclusief de kosten van effectentransacties, komen tot uiting in een kostenratio voor het Subfonds. Oprichtingskosten De eenmalige bij het aangaan van het Fonds gemaakte kosten van externe adviseurs van maximaal EUR ,--, zullen in vijf jaar ten laste van alle Subfondsen waarvan Participaties uitstaan naar rato van de intrinsieke waarde van de Subfondsen per de laatste Handelsdag van een boekjaar. 11

12 Beheer kosten Subfonds De beheervergoeding van het Subfonds is een percentage van het gemiddeld beheerde vermogen op jaarbasis en bedraagt 50 bp. De beheervergoeding is vrijgesteld van omzetbelasting. Deze kosten worden direct in rekening gebracht aan het Subfonds en komen ten laste van het vermogen. De Beheerder zal geen kosten in rekening brengen terzake van een aankoop of inkoop van een participatie in het Subfonds. Algemene kosten Mn Services Levensloop Aandelenfonds Europa Kosten van het Fonds die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds worden ten laste gebracht van alle Subfondsen waarvan Participaties uitstaan naar rato van de intrinsieke waarde van de Subfondsen per de laatste Handelsdag van de maand waarin de kosten zijn gemaakt. Onder kosten van het Fonds die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds zijn mede begrepen de hierna vermelde voor 2010 verwachte kosten (indien van toepassing inclusief BTW): Kosten van de (externe) accountant EUR 7.500,-- Kosten van het toezicht op grond van de Wft EUR 7.020,-- Kosten van externe juridisch en fiscale adviseurs EUR 7.000,-- Kostenratio over boekjaar 2009 bedraagt 0,83 %. Voor de kostenratio over eerdere boekjaren wordt verwezen naar de betreffende jaarverslagen Vergoedingen en kosten bij Mn Services Beleggingsfondsen In de onderliggende Mn Services beleggingsfondsen waarin het Subfonds belegt, wordt een (vermogens)beheervergoeding ten laste van de intrinsieke waarde van een participatie ingehouden die gegeven de beleggingsmix op gemiddeld 26 bp uitkomt (zie hieronder). Deze (vermogens)beheervergoeding wordt maandelijks (één/twaalfde) ingehouden en uitgekeerd aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. aan wie de (vermogens)beheertaken zijn gedelegeerd. Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II Geldmarktfonds Gemiddeld voor Subfonds (40%, 50%) Beheervergoeding (op jaarbasis) 35 bp 20 bp 26 bp Afhankelijk van de eerder vermelde bandbreedte kan de totale beheervergoeding, die ten laste van de intrinsieke waarde van de participaties van de onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen wordt gebracht, fluctueren. De totale beheervergoeding kan daardoor fluctueren tussen 30 bp en 32 bp. Transactie- en custodykosten (samen 1,6 bp op basis van het huidige kostenniveau) en overige kosten die rechtstreeks samenhangen met het feitelijke beheer van de portefeuille (ca. 1 bp op basis van het huidige kostenniveau) worden ten laste gebracht van de intrinsieke waarde van de participaties van de onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen. Op het niveau van de Mn Services Beleggingsfondsen zullen kosten gebaseerd op de transactiekosten binnen een bepaalde bandbreedte (spread) in rekening worden gebracht indien effecten dienen te worden aangekocht of verkocht in verband met de aankoop of inkoop van participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen. Deze kosten worden ten laste van de intrinsieke waarde van de participaties van de Mn Services Beleggingsfondsen gebracht. De hoogte van de spread verschilt dan ook per Mn Services Beleggingsfonds en bedraagt: 12

13 Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II Geldmarktfonds Aan-/verkoop Subfonds (40%, 60%) Spread 10 bp 0 bp 4 bp Het zijn de kosten op het niveau van de onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen en deze kosten zijn nadrukkelijk geen vergoeding aan de beheerder van de Mn Services Beleggingsfondsen. De kosten worden gemaakt om ervoor zorg te dragen dat zittende deelnemers in de Mn Services Beleggingsfondsen geen financieel nadeel ondervinden van toe- of uittredende deelnemers. De hoogte van de spread zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld door Mn Services Vermogensbeheer B.V. Eventuele aankoop-, inkoop- en omwisselingtransacties binnen Bons Metaal & Techniek zullen door de Beheerder gesaldeerd worden ten behoeve van de bepaling van de verschuldigde kosten. Het saldo van de kosten zal naar rato aan de betreffende deelnemers in rekening worden gebracht. Som van kosten De inschatting van de som van alle hiervoor vermelde kosten en zoals nogmaals weergegeven in onderstaande tabel, op basis van een gemiddeld belegd vermogen over 2010 van EUR ,--, die ten laste van het Subfonds komen beloopt EUR Kosten (in EUR) Oprichtingskosten 30,000 Beheerkosten 50,000 Kosten van bewaring 1,500 Vergoedingen en kosten Mn Services 26,000 beleggingsfondsen Transactie-, custody en overige kosten ivm 2,600 feitelijk beheer Extra kosten fonds 21,520 Totaal kosten Subfonds 131,620 Securities Lending Securities Lending beleid In onderliggende Mn Services Beleggingsfondsen kan securities lending plaatsvinden met als doel het rendement van deze fondsen te verhogen tegen een aanvaarbaar risico. Met betrekking tot het Mn Services Aandelenfonds Europa II geldt dat in principe de gehele portefeuille (100%) beschikbaar is voor het securities lending programma. Uitzonderingen kunnen worden gevormd door onder andere beleid rond corporate governance. Overeenkomsten met betrekking tot security lending worden opgesteld met voorwaarden die gebruikelijk zijn in de markt. Het Mn Services Beleggingsfonds is te allen tijde bevoegd om uitgeleende stukken terug te halen. De borrower dient in een dergelijk geval de securities uiterlijk binnen 5 werkdagen terugleveren, of een andere periode die in de markt gebruikelijk is. Voor uitgeleende aandelen geldt een collateral (onderpand) van minimaal 100% van de waarde van de uitgeleende aandelen of obligaties. Voor het onderpand geldt dat deze dienen te zijn overgedragen aan de bewaarder, voor rekening en risico worden gehouden voor de borrower en dat deze direct beschikbaar zijn aan het Mn Services beleggingsfonds in geval van het niet nakomen van verplichtingen door de borrower. 13

14 Herbelegging van dividend Stichting Mn Services Levensloop zal ontvangen dividend niet uitkeren aan de Deelnemers, maar in beginsel herbeleggen tegen de waarde zoals vastgesteld op de eerstvolgende Waarderingsdag. Op het niveau van Mn Services Beleggingsfondsen zal ten laste van de intrinsieke waarde van de participaties in de Mn Services Beleggingsfondsen een opslag in rekening worden gebracht ter dekking van de transactiekosten ter gelegenheid van de aankoop of verkoop van effecten door de Mn Services Beleggingsfondsen. Informatie over het Subfonds Maandelijks wordt een actueel overzicht met betrekking tot het Subfonds gepubliceerd op de website van de Beheerder met onder meer rendementscijfers, portefeuilleverdelingen en de grootste beleggingen binnen het Subfonds. Mededeling Beheerder Uitsluitend de Beheerder van het Fonds is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen het Prospectus en dit Supplement. Het Prospectus en dit Supplement voldoen, voor zover van toepassing, aan bij of krachtens de Wft gestelde regels. Rijswijk, 23 december 2009 Mn Services Fondsenbeheer B.V. 14

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie