Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport Staal Metaal & Techniek"

Transcriptie

1 Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 10 JAARREKENING 11 BALANS 11 WINST- EN VERLIESREKENING 12 KASSTROOMOVERZICHT 13 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING 14 OVERIGE INFORMATIE 20 WINSTBESTEMMING 20 BELANGEN VAN BEHEERDER 20 ACCOUNTANTSVERKLARING 21 2 Staal Metaal & Techniek

3 ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK (een subfonds van het Mn Services Levensloop Fonds) Beheerder Mn Services Fondsenbeheer B.V. Bewaarder Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds Accountant Deloitte Accountants B.V. Bezoekadres Burgemeester Elsenlaan 329 te Rijswijk Postadres Postbus 5210, 2280 HE Rijswijk Telefoon (070) Fax (070) Website of Mn Services Fondsenbeheer B.V. ('FB ) is een vermogensbeheerder. Een vermogensbeheerder verricht zelfstandig aan- en verkooptransacties in effecten voor rekening van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde beleggingsafspraken. FB doet dit voor particulieren en institutionele beleggers. FB is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht ('Wft') en staat als zodanig onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam ( AFM ). FB is een 100%-dochteronderneming van Mn Services N.V. Mn Services N.V. is tevens als financieel dienstverlener geregistreerd bij de AFM. Daarnaast treedt FB op als beheerder van beleggingsinstellingen.voorzover vereist ingevolge de Wft is FB voor het beheer van het Mn Services Levensloop Fonds in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:65 Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en DNB. Het prospectus en de (half)jaarverslagen van de in deze publicatie genoemde beleggingsinstellingen zijn kosteloos verkrijgbaar bij FB.Voor elk van de in deze publicatie genoemde beleggingsinstellingen is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's.vraag erom en lees hem voordat u het desbetreffende product koopt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De met een belegging behaalde resultaten worden altijd beïnvloed door (transactie)kosten. Hiermee worden de transactiekosten in de onderliggende fondsen bedoeld, op levensloopfondsniveau worden immers geen in- en uitstapkosten in rekening gebracht. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. De meeste beleggingsinstellingen zijn bedoeld voor het behalen van rendement op middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsinstelling kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Deze publicatie geeft informatie over de resultaten van afgelopen verslagperiode en biedt onvoldoende basis voor een eventuele beleggingsbeslissing. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om het prospectus en de financiële bijsluiter te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Staal Metaal & Techniek 3

4 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK Soort belegging Het fonds Staal Metaal & Techniek (hierna te noemen het subfonds ) is een subfonds van het Mn Services Levensloop Fonds (hierna te noemen het fonds ) en belegt in het Geldmarkt fonds van Mn Services. De strategische beleggingsmix is als volgt: Mn Services Geldmarktfonds II 100% Hierna genaamd: het "Mn Services Beleggingsfonds". Doelstelling Het subfonds richt zich op deelnemers die in het kader van de Levensloopregeling een uitkering ontvangen van het Mn Services Levensloop Fonds of deelnemers die expliciet voor Staal Metaal & Techniek hebben gekozen. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid richt zich met name op het genereren van inkomsten. Juridische en fiscale aspecten Het Mn Services Levensloop Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat het fonds is onderverdeeld in subfondsen, waaronder het subfonds Staal Metaal & Techniek. De zogenaamde paraplustructuur biedt ten opzichte van de klassieke structuur voor beleggingsinstellingen voordelen met betrekking tot beheer en administratie. Het fonds is een fonds voor gemene rekening en heeft derhalve geen rechtspersoonlijkheid. De bewaarder is juridisch eigenaar of juridisch gerechtigd tot de beleggingen van het fonds en daarmee van het vermogen dat wordt toegerekend aan het subfonds. Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds zijn respectievelijk worden ten titel van beheer verkregen door de bewaarder ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers.verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds zijn respectievelijk worden aangegaan op naam van de bewaarder. De vermogensbestanddelen worden door de bewaarder gehouden voor rekening en risico van de deelnemers. Het fonds heeft een ongedeeld vermogen. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een subfonds gevolgen kan hebben voor de andere subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder subfonds volledig met eigen fondsvermogen geschiedt, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. Het Mn Services Beleggingsfonds waarin het subfonds belegt, zijn niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en worden dientengevolge in die zin als transparant beschouwd. Dit houdt in dat de activa en passiva en resultaten naar rato van duur en deelname fiscaal worden toegerekend aan de participatiehouders van het Mn Services Beleggingsfonds. De resultaten worden aldus inbegrepen in de voor uitdeling beschikbare winst. 4 Staal Metaal & Techniek

5 Het gedeelte van de winst van een subfonds dat voor uitkering in aanmerking komt om te voldoen aan de FBI-criteria, zal jaarlijks aan de fiscus worden medegedeeld.voor deze winstuitkering zal bij de fiscus vrijstelling worden aangevraagd zodat de uitdelingsverplichting achterwege gelaten kan worden. Verhandelbaarheid Iedere eerste werkdag van een kalendermaand is uitgifte, inkoop, overdracht en omwisseling van participaties in de subfondsen mogelijk. Een werkdag is een dag waarop de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van betalingsverkeer en welke geen officiële feest- of gedenkdag in Nederland is. Gelieerde partijen Alle transacties buiten een gereguleerde beurs om worden uitgevoerd door Mn Services Fondsenbeheer B.V. Jaarrekeningen De jaarrekening van het Mn Services Geldmarktfonds II is kosteloos verkrijgbaar bij Mn Services Vermogensbeheer B.V. Het fonds staat niet onder toezicht van de DNB of de AFM. In te leggen bedrag Van het brutoloon van de werknemer wordt een bedrag ingehouden dat op een levenslooprekening van de werknemer wordt gestort. Op iedere handelsdag zal de beheerder participaties toekennen danwel inkopen tegen de intrinsieke waarde. Rechten van deelneming De rechten van de deelnemer worden op diens verzoek ingekocht of terugbetaald in overeenstemming met de wensen van deelnemer, voor zover deze mogelijkheid binnen de wettelijk vastgestelde grenzen van de levensloopregeling mogelijk is. Mogelijkheden aanwenden saldo levenslooprekening Het is in beginsel niet toegestaan om een aanspraak ingevolge een Levensloopregeling af te kopen, te vervreemden, prijs te geven danwel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid te laten zijn. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking mag de Levensloopregeling voorzien in de mogelijkheid van afkoop van de opgebouwde aanspraken. Het totale bedrag van een levenslooprekening wordt dan als loon uit vroegere dienstbetrekking belast, hetgeen gevolgen heeft voor de toepassing van de arbeidskorting. Naast afkoop bij beëindiging van de dienstbetrekking kan op de volgende manieren over het saldo van een levenslooprekening worden beschikt: Ten behoeve van loon tijdens een verlofperiode. Het brutoloon mag daarbij niet hoger zijn dan het laatstgenoten loon. Daarbij dient rekening te worden gehouden met eventueel daarnaast genoten loon van de deelnemer. Het levenslooploon wordt aangemerkt als loon uit tegenwoordige betrekking. Bij overlijden van de werknemer. De tegenwaarde van de aanspraak wordt dan als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking gesteld aan de erfgenamen van de werknemer. Staal Metaal & Techniek 5

6 Bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking kunnen de aanspraken ingevolge een levensloopregeling door middel van een waarde overdracht worden ingebracht in een levensloopregeling van de nieuwe inhoudingsplichtige. De aanspraak ingevolge een levensloopregeling kan worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.voorwaarde is wel dat de pensioenopbouw binnen de Wet Loonbelasting gestelde grenzen blijft. 6 Staal Metaal & Techniek

7 BELEGGINGSBELEID Mn Services Geldmarktfonds II Het Mn Services Levensloop Garantiefonds belegt, via een externe vermogensbeheerder in een geldmarktproduct. Hierbij wordt een gegarandeerd rendement uitgekeerd van 4,5% gedurende het verslagjaar Jaarlijks wordt dit percentage of wel de methodiek voor bepaling van het percentage opnieuw vastgelegd voor een nieuwe periode van 1 jaar. Karakteristieken Mn Services Geldmarktfonds II Mn Services Geldmarktfonds II, Rijswijk wordt beheerd door Mn Services Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd aan Burgemeester Elsenlaan 329 te Rijswijk. Participaties worden afgegeven en terug genomen tegen de geldende intrinsieke waarde. Deelname is alleen mogelijk door inschrijving in het participantenregister. De bevoegdheid tot het toelaten van participanten berust bij het fonds, met dien verstande dat deze slechts nieuwe participanten in het fonds toelaat nadat vooraf goedkeuring van alle participanten is verkregen. Er wordt geen beheervergoeding in rekening wordt gebracht. Het Mn Services Geldmarktfonds II heeft geen werknemers in dienst. Staal Metaal & Techniek 7

8 RENDEMENT- EN RISICOANALYSE Risico s Transacties in financiële instrumenten kunnen ertoe leiden dat de hieronder beschreven financiële risico s door de beheerder van het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij.voor een volledig overzicht van de risico's verbonden aan een belegging in een of meerdere subfondsen van het Mn Services Levensloop Fonds wordt verwezen naar het prospectus, de betreffende supplementen alsmede naar de financiële bijsluiter. Prijsrisico s Er zijn geen prijsrisico s. Het fonds zet gelden uit bij een grote gerenommeerde onderneming op een spaarrekening. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het fonds beperkt dit risico door uitsluitend te handelen met een gerenommeerde tegenpartij. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet de mogelijkheid heeft om financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen. Om dit risico te beperken belegt het fonds bij een gerenommeerde tegenpartij. Risk management Het beheren van risico s is onderdeel van het gehele beleggingsproces. De beschreven risico s worden door middel van geavanceerde systemen, op basis van vastgestelde risicomaatstaven, gelimiteerd, gemeten en gecontroleerd. 8 Staal Metaal & Techniek

9 KERNCIJFERS 31 december 2006 fondsvermogen ( ) aantal uitstaande participaties intrinsieke waarde ( ) 103,34 beleggingsresultaat (%) 3,47% 1 aprili - 31 december 2006 baten ( ) lasten ( ) 0 resultaat ( ) total expense ratio incl kosten vreemd vermogen (%) 0,00 total expense ratio excl kosten vreemd vermogen (%) 0,00 total expense ratio ten gunste van bestuur en gelieerde partijen (%) 0,00 omloopsnelheid van de beleggingen -21,07% Staal Metaal & Techniek 9

10 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2006 van Staal Metaal & Techniek, een subfonds van het Mn Services Levensloop Fonds, welk boekjaar de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 omvat. Het verslag beslaat een periode van 1 april t/m 31 december 2006 aangezien op 1 april 2006 de eerste stortingen zijn ontvangen. In dit verslag komt het resultaat van het subfonds aan bod. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2 en de Wtb. Ontwikkelingen In dit boekjaar werd een bruto rendement op het fonds gerealiseerd van 3,5% vanaf 1 april (in Euro). Dit resultaat is tot stand gekomen door te belegging in de categorie met de volgende strategische normweging: - 100% Mn Services Geldmarktfonds II Voor de individuele deelnemer geldt dat dit rendement niet wordt beïnvloed door het moment en de bedragen van instappen in dit fonds. Mn Services Geldmarktfonds II De koers van de participaties van het fonds op 1 april was 100 Euro en was ultimo jaar opgelopen naar 103,34. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE Wij beschikken voor de beleggingsinstelling over een beschrijving van de administratieve organisatie en systeem van interne controle als bedoeld in artikel 8 Besluit Toezicht Beleggingsinstellingen. Deze beschrijving voldoet aan de eisen van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen en het Besluit Toezicht Beleggingsinstellingen. De administratieve organisatie en het systeem van interne controle functioneren effectief en in overeenstemming met met deze beschrijving. TRANSPARANTIE Staal Metaal & Techniek tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in het gevoerde beleggingsbeleid en de kosten. De hierboven beschreven onderwerpen zijn ook terug te vinden in de jaarrekening in de toelichting op de balans. Op de website is meer actuele informatie beschikbaar. Rijswijk, 11 april 2007 Mn Services Fondsenbeheer B.V. 10 Staal Metaal & Techniek

11 JAARREKENING BALANS Voor winstbestemming referentie 31 december 2006 In euro (1x) Beleggingen I Liquiditeiten Activa Kapitaalrekening Resultaat voorgaande jaren 0 Onverdeelde winst Fondsvermogen II Staal Metaal & Techniek 11

12 WINST- EN VERLIESREKENING 1 april In euro (1x) referentie 31 december 2006 Opbrengsten uit beleggingen Ongerealiseerd resultaat Totale opbrengsten Lasten III 0 Totale lasten 0 Resultaat Staal Metaal & Techniek

13 KASSTROOMOVERZICHT In euro (1x) 1 april - 31 december 2006 resultaat aanpassing voor (on)gerealiseerde koersverschillen uitgekeerd dividend 0 aankopen van beleggingen verkopen van beleggingen 0 mutatie overige vorderingen 0 mutatie af te wikkelen effectentransacties 0 mutatie overlopende passiva kasstroom uit beleggingsactiviteiten ontvangen bij uitgifte participaties betaald bij inname participaties kasstroom uit financieringsactiviteiten netto kasstroom 0 koersverschillen 0 toename liquide middelen 0 liquiditeiten begin boekjaar 0 liquiditeiten eind boekjaar 0 mutatie liquiditeiten 0 Staal Metaal & Techniek 13

14 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Algemeen Het fonds Staal Metaal & Techniek (hierna het subfonds ) is een subfonds van het Mn Services Levensloop Fonds (hierna te noemen het fonds ) en belegt in het Mn Services Geldmarktfonds II. Het subfonds is van start gegaan op 1 januari 2006, de eerste storting is ontvangen op 1 april Het beleggingsbeleid richt zich met name op het genereren van inkomsten. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Staal Metaal & Techniek heeft een (semi-)open-end karakter. Dat wil zeggen dat ten aanzien van dit fonds doorlopende uitgifte en inkoop van participaties kan plaatsvinden, behoudens bijzondere omstandigheden als omschreven in het prospectus van het fonds. Waarderingsgrondslagen voor activa en passiva Algemeen Activa en passiva worden opgenomen tegen actuele waarde, tenzij anders vermeld. Beleggingen Niet ter beurze genoteerde fondsen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde op basis van de door de vermogensbeheerder van het fonds afgegeven intrinsieke waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen op beleggingen Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen op beleggingen en valuta worden rechtstreeks verantwoord in de winst- en verliesrekening. Kosten De bij (her)uitgifte of inkoop van participaties worden geen kosten in rekening gebracht. Belastingen Het fonds heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 14 Staal Metaal & Techniek

15 TOELICHTING OP DE BALANS I Beleggingen In euro (1x) Liquiditeiten 2006 stand begin verslagperiode 0 aankopen verkopen 0 gerealiseerde koersverschillen 0 ongerealiseerde koersverschillen stand eind verslagperiode Samenstelling beleggingen Het belang van Staal Metaal & Techniek in Mn Services Geldmarktfonds II, is als volgt: belang (%) Mn Services Geldmarktfonds II 54,20% De beleggingsresultaten van Mn Services Geldmarktfonds II worden verantwoord in het Verslag Beleggingsfondsen van Mn Services Vermogensbeheer B.V. Staal Metaal & Techniek 15

16 II Fondsvermogen Mutatie fondsvermogen 1 april - 31 december 2006 In euro (1x) Fondsvermogen begin verslagperiode 0 geplaatst ingekocht resultaat einde verslagperiode meerjaren overzicht aantal uitstaande intrinsieke fondsvermogen participaties waarde ( ) fondsvermogen ( ) , aantal participaties kapitaalrekening stand begin verslagperiode 0 0 inname uitgifte stand eind verslagperiode Alle (her-)uitgiften en innamen in Staal Metaal & Techniek hebben plaatsgevonden tegen de in het prospectus vermelde condities en volgens de voorgeschreven procedures. Bij in- en uitstap uit het subfonds Staal Metaal & Techniek zijn geen kosten verschuldigd. Participaties worden op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect ingekocht en terugbetaald, rekening houdend met de volgende opschortende voorwaarden in het prospectus: ten behoeve van loon tijdens een verlofperiode, hieronder begrepen het eerder stoppen met werken voorafgaande aan de pensioeningangsdatum; bij overlijden van de werknemer; de aanspraken ingevolge een levensloopregeling kunnen door middel van een waardeoverdracht worden ingebracht in een andere levensloopregeling; de aanspraak ingevolge een levensloopregeling kan worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Voorwaarde is wel dat de pensioenopbouw binnen de in Wet Loonbelasting gestelde grenzen blijft; bij afkoop van de opgebouwde aanspraken bij het beëindigen van de dienstbetrekking. 16 Staal Metaal & Techniek

17 Overige toelichtingen op de balans Omloopsnelheid De omloopsnelheid was -21,1%. De omloopsnelheid wordt als volgt berekend: (A + V) ( U + I) / GWB * 100, waarbij A = Aankopen,V = Verkopen, U = Uitgiften, I = Innamen en GWB = Gemiddelde Waarde Beleggingen (op basis van 13 maandultimo cijfers). Derivaten Staal Metaal & Techniek heeft, conform het prospectus, geen mogelijkheid om over te gaan tot het kopen, houden dan wel verkopen van derivaten. Staal Metaal & Techniek 17

18 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING III Kosten Er wordt geen administratievergoeding betaald aan Mn Services Fondsenbeheer B.V. Mn Services Geldmarktfonds II brengt geen vermogensbeheervergoeding in rekening. Participaties van Mn Services Geldmarktfonds II worden uitgegeven tegen de geldende intrinsieke waarde. Oprichtingskosten De oprichtingskosten worden gedragen door Mn Services Fondsenbeheer B.V. Bewaarkosten De bewaarkosten worden gedragen door Mn Services Fondsenbeheer B.V. Retourprovisie Er is geen sprake van retourprovisies. Gelieerde partijen Het subfonds heeft de volgende gelieerde partijen: Mn Services N.V. welke de moedermaatschappij van Mn Services Fondsenbeheer B.V. is; Mn Services Vermogensbeheer B.V. welke een dochteronderneming van Mn Services N.V. is. Overige kosten Kosten verbonden aan het doen van mededelingen, promotiemateriaal, toezicht, verslaglegging, accountantscontrole en ander specifiek gemaakte kosten worden gedragen door Mn Services Fondsenbeheer B.V. Total Expense Ratio (TER) In de toelichting op de winst- en verliesrekening wordt een overzicht gegeven van de kosten die gedurende de verslagperiode zijn gemaakt.voor de belegger in het fonds is de verhouding van de kosten ten opzichte van het fondsvermogen van het fonds relevant.voor de TER worden de kosten gerelateerd aan het fondsvermogen van het fonds. De kosten ten gunste van het bestuur en gelieerde partijen zijn separaat weergegeven. De Total Expense Ratio (TER) over het boekjaar 2006 is 0,0% (inclusief kosten vreemd vermogen) en 0,0% (exclusief kosten vreemd vermogen). De kosten ten gunste van het bestuur en gelieerde partijen bedragen 0,0%. De TER over het boekjaar wordt berekend als:tk / GEV, waarbij TK = Totale Kosten en GEV = Gemiddeld Fondsvermogen (op basis van maandultimo cijfers). Onder totale kosten worden alle in de winst- en verliesrekening verantwoorde kosten begrepen met uitzondering van ontvangen kostenopslag en -afslag bij (her)uitgegeven en ingenomen aandelen, deze worden buiten beschouwing gelaten.voor de goede orde zij vermeld dat de transactiekosten onderdeel vormen van de kostprijs respectievelijk de verkoopprijs van de beleggingen. Uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden Besluiten tot uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden worden zorgvuldig voorbereid en op adequate wijze geïmplementeerd.ten aanzien van het fonds is er sprake van uitbesteding zoals hierna vermeld: Het vermogensbeheer van zowel de subfondsen als het Mn Services Beleggingsfonds wordt door de beheerder uitbesteed aan Mn Services Vermogensbeheer B.V. Mn Services N.V. stelt haar administratieve apparaat ter beschikking aan Mn Services 18 Staal Metaal & Techniek

19 Vermogensbeheer B.V. Mn Services N.V. houdt alle aandelen in het kapitaal van Mn Services Vermogensbeheer B.V. alsmede van de beheerder. De beleggingen in het Mn Services Beleggingsfonds worden deels door externe vermogensbeheerders uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Mn Services Vermogensbeheer B.V. Voor de administratie van de deelnemers en het aantal participaties per deelnemer is door Stichting Mn Services Levensloop een uitbestedingsovereenkomst aangegaan met Callas Holding N.V. Voor het innen respectievelijk uitbetalen van de op de participaties te storten respectievelijk uit te betalen bedragen heeft Stichting Mn Services Levensloop een uitbestedingsovereenkomst gesloten met Mn Services N.V. De kosten van Stichting Mn Services Levensloop zullen worden vergoed door Mn Fondsenbeheer B.V. ten laste van diens beheervergoeding. De vergoeding aan Callas Holding N.V. zal worden betaald door Mn Services N.V. Personeel Het subfonds heeft geen personeel in dienst. Staal Metaal & Techniek 19

20 OVERIGE INFORMATIE WINSTBESTEMMING Het gedeelte van de winst van een subfonds dat voor uitkering in aanmerking komt om te voldoen aan de FBI-criteria, zal jaarlijks aan de fiscus worden medegedeeld.voor deze winstuitkering zal bij de fiscus vrijstelling worden aangevraagd zodat de uitdelingsverplichting achterwege gelaten kan worden. Conform het prospectus wordt het resultaat automatisch herbelegd binnen het fonds. BELANGEN VAN BEHEERDER De beheerder heeft gedurende de verslagperiode en per 31 december 2006 geen participaties in het fondsvermogen. De beheerder heeft gedurende de verslagperiode en per 31 december 2006 geen belangen in beleggingen van het subfonds als bedoeld in artikel 45 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen. 20 Staal Metaal & Techniek

21 ACCOUNTANTSVERKLARING Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van Staal Metaal & Techniek te Rijswijk bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de winst-en-verliesrekening over de periode 1 april tot en met 31 december 2006 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van het fonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet toezicht beleggingsinstellingen, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van het fonds.tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder van het fonds heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Staal Metaal & Techniek 21

22 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Staal Metaal & Techniek per 31 december 2006 en van het resultaat over de periode 1 april 2006 tot en met 31 december 2006 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 11 april 2007 Deloitte Accountants B.V. namens deze Drs. G.J.W. Ros RA 22 Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Brons Metaal & Techniek

Jaarrapport Brons Metaal & Techniek Jaarrapport Brons Metaal & Techniek 1 mei t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE BRONS METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL BRONS METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Jaarrapport Platina Metaal & Techniek

Jaarrapport Platina Metaal & Techniek Jaarrapport Platina Metaal & Techniek 1 mei t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE PLATINA METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL PLATINA METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 10 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarrapport Zilver Metaal & Techniek

Jaarrapport Zilver Metaal & Techniek Jaarrapport Zilver Metaal & Techniek 1 mei t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE ZILVER METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL ZILVER METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 10 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarrapport Goud Metaal & Techniek

Jaarrapport Goud Metaal & Techniek Jaarrapport Goud Metaal & Techniek 1 mei t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE GOUD METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL GOUD METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 11 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop Halfjaarverslag Vermogensbeheer Mn Services Levensloop INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Economische ontwikkelingen... 6 Platina Metalektro... 8 Halfjaarverslag... 8 Balans... 8 Winst- en verliesrekening...

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE MN SERVICES LEVENSLOOP FONDS 3 PROFIEL MN SERVICES LEVENSLOOP FONDS 4 BELEGGINGSBELEID 8 KERNCIJFERS

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen

Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen Halfjaarverslag 2009 Mn Services Levensloopfondsen Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 7 Platina Metalektro... 10 Halfjaarverslag... 10 Balans... 10 Winst- en verliesrekening... 11 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2016 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 4 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 6 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2015 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 3 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 4 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds HALFJAARVERSLAG 2013 Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 4 Platina Mn Services... 6 Halfjaarverslag... 6 Balans... 6 Winst- en verliesrekening... 7 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Halfjaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2014 Inhoudsopgave Verslag van de beheerder 3 Het Mn Services Levensloop Fonds (geconsolideerd) 4 Halfjaarverslag 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds HALFJAARVERSLAG 2011 Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 4 Platina Mn Services... 4 Halfjaarverslag... 7 Balans... 7 Winst- en verliesrekening... 8 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG MN SERVICES LEVENSLOOP FONDS 1 januari t/m 31 december 2007

JAARVERSLAG MN SERVICES LEVENSLOOP FONDS 1 januari t/m 31 december 2007 JAARVERSLAG MN SERVICES LEVENSLOOP FONDS 1 januari t/m 31 december 2007-1 - I N H O U D S O P G A V E ALGEMENE INFORMATIE MN SERVICES LEVENSLOOP FONDS 3 PROFIEL MN SERVICES LEVENSLOOP FONDS 4 KERNCIJFERS

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds

HALFJAARVERSLAG Mn Services Levensloop Fonds HALFJAARVERSLAG 2012 Mn Services Levensloop Fonds Inhoudsopgave Economische ontwikkelingen... 4 Platina Mn Services... 7 Halfjaarverslag... 7 Balans... 7 Winst- en verliesrekening... 8 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Inhoud Directie en functionarissen per 30 juni 2008 3 Halfjaarverslag Balans per 30 juni 2008 4 Winst en Verliesrekening 5 Algemene toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie