Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V."

Transcriptie

1 Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van (hierna DIM Vastgoed ). Het is opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed en u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over een belegging in aandelen in DIM Vastgoed vindt u in het prospectus. DIM Vastgoed raadt u ook aan hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. Wat houdt een belegging in aandelen in DIM Vastgoed in? U koopt met uw inleg aandelen in het fonds DIM Vastgoed. DIM Vastgoed is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap in de vorm van een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Rotterdam. De aandelen in DIM Vastgoed zijn genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. De notering luidt in US dollars. DIM Vastgoed kwalificeert als een closed-end beleggingsinstelling. In tegenstelling tot een open-end beleggingsinstelling, waarbij de beurskoers in beginsel wordt bepaald door de intrinsieke waarde, wordt de beurskoers van een closed-end beleggingsinstelling uitsluitend bepaald door de vraag naar en het aanbod van haar aandelen. Aandeelhouders kunnen aandelen kopen en verkopen via de beurs, maar kunnen niet rechtstreeks kopen van of verkopen aan de vennootschap. De statutaire doelstelling van DIM Vastgoed is het beleggen van vermogen in Amerikaans onroerend goed en belangen in Amerikaans onroerend goed teneinde de aandeelhouders maximaal te laten delen in de opbrengst. Het beleggingsbeleid van DIM Vastgoed is gericht op het realiseren van een stabiel exploitatieresultaat. Hiertoe richt zij zich in beginsel op de zuidoostelijke staten van de Verenigde Staten. Het type onroerend goed, reeds ontwikkelde wijkwinkelcentra en zogenaamde power centers, kenmerkt zich door het type huurders en het productaanbod van deze huurders door een relatief stabiel exploitatie-inkomen. P 01

2 Het rendement kan bestaan uit koersresultaat en dividend. Dividend kan zowel in contanten als in aandelen worden uitgekeerd. Het dividendbeleid van DIM Vastgoed is gericht op een uitkering van een dividend van 8% oer jaar, gebaseerd op de intrinsieke waarde van het aandeel aan het begin van het betreffende boekjaar (gecorrigeerd voor de voorgestelde winstverdeling, waarbij wordt verondersteld dat alle aandeelhouders voor een contant dividend kiezen. Dividend is onderworpen aan de Nederlandse belastingregels; hierbij kan het noodzakelijk zijn rekening te houden met internationale verdragen. Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? De waardeontwikkeling van dit product is onder meer afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - dit beleggingsproduct weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop uw inleg geheel of ten dele verloren kan gaan; en - mogelijk aan het eind van de looptijd de waarde van de uitkering niet voldoende is om uw eventuele hypotheek/schuld af te lossen Aan beleggingen in onroerend goed zijn (specifieke) risico s verbonden. De belangrijkste risico s die verbonden zijn aan het beleggen in onroerend goed zijn gelegen in veranderingen in de exploitatieresultaten, het direct rendement, en in waardeveranderingen van onroerend goed zelf, het indirect rendement, in reactie op algemene economische ontwikkelingen. Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij wijzigende vraag- en aanbodverhoudingen in de onroerendgoedmarkt. Veranderingen in de rentestand en het inflatiepercentage zijn belangrijke economische factoren die invloed kunnen hebben op de vraag- en aanbodverhoudingen in de onroerendgoedmarkt. Voorts zijn er risico s ten aanzien van de economische ontwikkelingen, huuropbrengsten en leegstand, debiteuren, rente, liquiditeit, en beheer en exploitatie van het onroerend goed. Voor een meer uitgebreide behandeling van deze risico s verwijzen wij u ook naar de risicoparagraaf in het prospectus van DIM Vastgoed. De notering van de aandelen DIM Vastgoed op de beurs van Euronext Amsterdam luidt in USD. Aandeelhouders van DIM Vastgoed lopen derhalve over het volledige bedrag van hun belegging een USD valutarisico. De resultaten van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed kunnen fluctueren. De resultaten kunnen hoger zijn dan in het verleden maar ook lager. Zij kunnen zelfs negatief zijn, zodat u bij verkoop van uw aandelen minder ontvangt dan u voor de aandelen heeft betaald. U kunt echter op een belegging in aandelen in DIM Vastgoed nooit meer verliezen dan u voor de aandelen heeft betaald. P 02

3 Waartoe verplicht u zich financieel als u aandelen in DIM Vastgoed koopt? Bij aankoop van aandelen DIM Vastgoed in regulier beursverkeer bent u verplicht tot betaling van de beurskoers, vermeerderd met de door uw bank of commissionair over deze aankoop te berekenen provisies en aankoopkosten. Tevens dient u rekening te houden met de eventuele door uw bank of commissionair te berekenen overige provisies en kosten, zoals bewaarloon. Voorbeelden van rendementen en kosten Het hieronder gegeven cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld bedoeld. De uiteindelijke resultaten zijn niet te voorspellen. Het is dan ook waarschijnlijk dat uw daadwerkelijke rendement in de toekomst niet gelijk zal zijn aan het hieronder vermelde rendementen. De gegeven voorbeeldwaarden zijn na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van inkomstenbelasting. Voorbeeldwaarde van de opbrengst bij verkoop van een eenmalige inleg van US$ Op basis van pessimistische Op basis van een Aan het einde rendements- bruto rendement Op basis van van het jaar percentages van 4% per jaar historie 1 $ 919 $ $ 925 $ $ 959 $ $ $ $ $ Omdat DIM Vastgoed korter dan 20 jaar bestaat, worden op basis van historische rendementen geen voorbeelden gegeven. 20 $ $ Bij pessimistische rendementsontwikkelingen bedraagt het nettorendement op de inleg na 20 jaar 2,2% per jaar. Bij een bruto voorbeeldrendement van 4 procent bedraagt het nettorendement op de inleg na 20 jaar 2,5% per jaar. Het voorbeeld is berekend op basis van een eenmalige belegging van US$ Bruto rendementspercentages zijn percentages vóór aftrek van alle kosten. In de tabel ziet u onder andere wat u in handen zou krijgen bij een pessimistische ontwikkeling van de financiële markten. De berekening is gebaseerd op door de toezichthouder voorgeschreven rendementen en is afhankelijk van een aantal veronderstellingen en de aard van de belegging. De uitkomst hiervan kan naar boven, maar ook naar beneden afwijken. Het bruto voorbeeldpercentage van 4% is ook door de toezichthouder voorgeschreven en is voor alle producten gelijk. De tabel is bedoeld om u een indruk te geven van de verschillen die er kunnen zijn in mogelijke uitkomsten. P 03

4 De gehanteerde bruto percentages in de kolommen pessimistisch en bruto 4% zijn gecorrigeerd met de jaarlijkse beheerkosten van DIM Vastgoed die naar verwachting maximaal 1,5% over het eigen vermogen bedragen. Deze beheerkosten bestaan uit een management fee van 0,1875% per kwartaal (berekend over het eigen vermogen) en overige kosten, zoals die in verband met het publiceren van jaar- en kwartaalverslagen, accountantscontrole, beursnotering, kosten van dividendbetaling, etcetera. Actuele informatie over de beheerkosten vindt u in de meest recente jaarrekening van DIM Vastgoed. Kosten die aan u in rekening worden gebracht voor een beurstransactie ter aankoop van een aandeel in DIM Vastgoed verschillen per bank of commissionair. In de tabel met voorbeeldwaarden is rekening gehouden met aankoopkosten van 0,5%. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kijk in de risicoparagraaf van deze bijsluiter voor uw financiële risico s. Kunt u uit DIM Vastgoed stappen en wat zijn de gevolgen? DIM Vastgoed is niet verplicht aangeboden aandelen in te kopen. U kunt op ieder moment - conform het bepaalde in de statuten vandim Vastgoed - de aandelen in DIM Vastgoed verkopen tegen de op dat moment geldende beurskoers op de beurs van Euronext Amsterdam. Hieraan zijn mogelijke koersrisico s verbonden. Wat gebeurt er bij overlijden? Bij overlijden erven uw erfgenamen de aandelen. Dit heeft geen gevolgen voor de waarde en de rechten verbonden aan de aandelen. Welke informatie is van belang voor de inkomstenbelasting? Aandelen gehouden door in Nederland wonende particulieren zullen in beginsel in box III vallen en aldus onderworpen zijn aan de vermogensrendementsheffing, tenzij de aandeelhouder een zogeheten aanmerkelijk belang in DIM Vastgoed heeft, dan wel deze aandelen tot het ondernemingsvermogen van de aandeelhouder worden gerekend. De vermogensrendementsheffing is jaarlijks verschuldigd over een (forfaitair) rendement van 4% van de gemiddelde waarde van de vermogensbestanddelen, zijnde de bezittingen verminderd met de schulden, en bepaalde vrijstellingen, gedurende dat jaar. Digt forfaitaire rendement wordt belast naar een vast tarief van 30%, hetgeen resulteert in een jaarlijkse belastingdruk van 1,2% van de gemiddelde waarde van het vermogen. Een deel van het totale vermogen wordt vrijgesteld. Particuliere aandeelhouders die een aanmerkelijk belang in DIM Vastgoed hebben, vallen niet onder de vermogensrendementsheffing, doch zijn daarentegen 25% belasting verschuldigd over de resultaten (dividenden en koersresultaten) uit de aandelen. Een aanmerkelijk belang is, onder meer, aanwezig indien de aandeelhouder, al dan niet tezamen met zijn of haar partner een belang heeft van ten minste 5% in DIM Vastgoed. P 04

5 Indien de aandelen tot het ondernemingsvermogen van de aandeelhouder behoren, vormen de resultaten (dividenden en koersresultaten) hieruit onderdeel van de belastbare winst. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van de aandelen DIM Vastgoed. Daardoor kan het nettorendement op dit product worden beïnvloed. Beleggers wordt aangeraden over de voor hen specifieke fiscale aspecten advies in te winnen bij hun belastingadviseur. Dividenden die door DIM Vastgoed worden uitgekeerd zijn in beginsel onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting tegen een tarief van 25%. Hoe handelt u bij klachten? Voor klachten over aan- of verkoop van de aandelen en dividenduitkeringen kunt u zich wenden tot uw tussenpersoon. De door hem gehanteerde klachtenprocedure treed dan in werking. Voor klachten ten aanzien van de door DIM Vastgoed te volgen procedures kunt u zich schriftelijk wenden tot: Weena AL Rotterdam Telefoon: Fax: Is een wettelijk garantiestelsel van toepassing op een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? Op dit product is geen garantiestelsel van toepassing. Wie houdt toezicht op de financiële bijsluiter van DIM Vastgoed? Voor vragen over het toezicht op de financiële bijsluiter kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: of kijken op de website P 05

6 Hoe kunt u verdere informatie verkrijgen? De in deze financiële bijsluiter verstrekte informatie is onvolledig en gebaseerd op informatie zoals bekend per de datum van deze financiële bijsluiter. Meer informatie kunt u vinden in het prospectus van, alsmede recente jaarverslagen en kwartaalverslagen. Het prospectus en de jaar- en kwartaalverslagen zijn verkrijgbaar op het hieronder vermelde adres: Weena AL Rotterdam Telefoon: Website: is statutair gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Overige informatie DIM Vastgoed beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Uitsluiting aansprakelijkheid Deze financiële bijsluiter is opgesteld conform de wettelijke verplichting en de informatie en de stand van zaken rond het fonds zoals bekend per de datum van deze financiële bijsluiter. Maatschappelijke veranderingen en de aanpassing van wetgeving kunnen van invloed zijn op de inhoud van deze financiële bijsluiter. Periodiek wordt de financiële bijsluiter geactualiseerd. DIM Vastgoed noch één van de betrokken partijen is aansprakelijk voor schade ontstaan door veranderingen op maatschappelijk of wettelijk gebied. Juni 2005 P 06

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN ING Real Estate Woningfonds VI CV BROCHURE De Autoriteit Financiële Markten heeft op 14 november 2005 aan de Beheerder van het fonds ING

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie