Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?"

Transcriptie

1 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten behoeve van één van haar sub-fondsen: Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund (het Subfonds ). Het is opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van de essentiële kenmerken van het Subfonds en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund vindt u in het prospectus van het Fonds (zoals hieronder gedefinieerd) en het bijbehorende supplement voor Nederlandse beleggers. Wij raden u aan ook hiervan kennis te nemen. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 1. Permal Multi-Manager Funds (Lux) (het Fonds ) is een open-eind beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht opgericht op 12 september 2002 voor onbepaalde duur. 2. Het Fonds is gevestigd te 20, rue de la Poste, Carré Bonn, L-2346 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. 3. Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund (het Subfonds ) is een subfonds van Permal Multi-Manager Funds (Lux). 4. Het Fonds heeft een paraplu structuur, met momenteel vier subfondsen, waaronder het Subfonds. 5. Het Fonds staat ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Het Fonds heeft de Stichting Autoriteit Financiële markten ( AFM ) op grond van artikel 2:66 jo 2:73 Wft in kennis gesteld van haar voornemen aandelen in het Subfonds aan te bieden in Nederland. 6. Het Fonds biedt drie klassen van aandelen betreffende het Subfonds aan in Nederland: Klasse A in US$ en EUR, Klasse C in US$ en EUR en Klasse S in US$. 7. De vermogensbeheerder van het Fonds is Permal Investment Management Services Limited (de Beheerder ). 8. De vermogensbeheerder is statutair gevestigd te 12, St. James s Square, SW1Y 4LB Londen, Verenigd Koninkrijk. 9. De vermogensbeheerder behoort tot de Permal Group, welke onderdeel is van Legg Mason, Inc.

2 10. De vermogensbeheerder heeft het dagelijkse vermogensbeheer gedelegeerd aan Permal Asset Management Inc (de Beleggingsadviseur ). 11. De bewaarder van het Fonds is Citco Bank Nederland N.V., Luxemburg branch (de Bewaarder ), met adres Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. 12. De Bewaarder is verantwoordelijk voor het bewaren van de activa en het administreren van de beleggingen van het Fonds. 13. De administratieve agent, bewaarder van register en transfer agent van het Fonds is Citco Fund Services (Luxembourg) S.A. (de Administratieve Agent ) met adres Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg De Administratieve Agent is verantwoordelijk voor alle administratieve beheerstaken van het Fonds. 15. De externe accountant van het Fonds is PricewaterhouseCoopers S.àr.l, gevestigd te 400, route d Esch, L-1471 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. B. Beleggingsgegevens Doelstelling Het Fonds is een fonds van hedge fondsen die beleggers de mogelijkheid biedt te kiezen tussen een of meerdere klassen van aandelen in een aantal subfondsen. Het Subfonds heeft als doelstelling de ingelegde gelden te beleggen in onderliggende fondsen beheerd door submanagers ( Submanagers ), die voornamelijk investeren in van grondstof afgeleide futures en andere financiële instrumenten, in grondstofverwerkende ondernemingen en - economieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve beleggingsstrategieën, met het oog op kapitaalvermeerdering op lange termijn middels matige volatiliteit en risico. De Submanagers kunnen daarbij investeren in aandelen van en obligaties uitgegeven door ondernemingen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de ontdekking, ontwikkeling, en/of distributie van natuurlijke rijkdommen of door ondernemingen die technieken ontwikkelen en energie en andere natuurlijke producten aan die ondernemingen leveren. Beleggingsbeleid 1. De beleggingen kunnen in iedere geografische regio plaatsvinden. 2. Het Subfonds heeft drie Klassen van aandelen: Klasse A aandelen en Klasse C aandelen, die uitgegeven worden in Euro en US dollars en de Klasse S aandelen die worden uitgegeven in US dollars. 3. De aandelen van de Klasse A en Klasse S aandelen van het Subfonds zijn genoteerd op de Luxemburgse Beurs. 4. De beleggingen van het Subfonds zijn geconcentreerd in een paar sectoren en kunnen binnen de onderliggende fondsen verder geconcentreerd zijn. 5. Het Subfonds kan via haar beleggingen in de onderliggende fondsen in allerlei soorten effecten beleggen: beursgenoteerde gewone en preferente aandelen, warrants, schuldpapieren, (converteerbare) obligaties, opties en futures in de energiesector (olie, gas, kool, etc.), edelmetalen (goud, zilver etc.), basismetalen (staal, aluminium, etc.) en bos- en landbouwprodukten (papier/pulp, tarwe, graan, koffie en sojabonen etc.).

3 3 Het Subfonds beoogt de gelden die niet in de onderliggende fondsen zijn belegd te beleggen in liquide activa, met name in US treasury bills en korte termijn deposito s bij banken en andere financiele instellingen. 6. De onderliggende fondsen kunnen op markten handelen waar gebruik wordt gemaakt van onder meer goederenhandel, termijncontracten en valutatermijncontracten en andere derivaten. 7. De onderliggende fondsen kunnen derivaten gebruiken ter verhoging van het rendement en/of ter afdekking van de valutarisico s. 8. Voor een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid van het Subfonds wordt verwezen naar het Prospectus en de bijbehorende Annex 2. Wat zijn de financiële risico's van Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund? Risico dat u uw inleg niet terugkrijgt bij een gehele looptijd (1 jaar) Wat kan er in het ergste geval gebeuren? Bij een gehele looptijd van 1 jaar kunt u uw inleg kwijtraken. De waardeontwikkeling van de aandelen in het Subfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt of daalt en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Het Subfonds is onderhevig aan de volgende risico s: 1. Inkoop en overdracht van aandelen van het Subfonds zijn beperkt en, afhankelijk van bepaalde restricties; een belegging in het Subfonds kan een illiquide belegging zijn waarmee een hoge mate van risico gepaard gaat. 2. Grootschalige inkoop van aandelen binnen een korte periode kan ertoe leiden dat het Subfonds posities sneller te gelde moet maken dan anders gewenst zou zijn, hetgeen een nadelige invloed kan hebben op de waarde van de aandelen. 3. De intrinsieke waarde per aandeel van het Subfonds zal fluctueren met de resultaten van de beleggingen van het Subfonds. Het kan voorkomen dat een belegger bij inkoop van zijn aandelen zijn oorspronkelijke belegging niet geheel terugverdient. 4. Het succes van beleggingsactiviteiten wordt beïnvloed door algemene economische omstandigheden en dat kan betekenen dat het Subfonds minder mogelijkheden heeft om haar doelstellingen te verwezenlijken en/of dat het Subfonds verliezen leidt.

4 4 5. De resultaten van het Subfonds kunnen beïnvloed worden door juridische en toezichtgevende richtlijnen en beperkingen in Luxemburg, waar het Fonds aan toezicht onderworpen is, in landen waar het Fonds geregistreerd is met betrekking tot het aanbieden van aandelen en in landen waar de onderliggende fondsen beleggen. 6. De onderliggende fondsen kunnen onderworpen zijn aan een tijdelijke opschorting van intrinsieke waardeberekeningen. In een dergelijk geval kan het voorkomen dat het Subfonds niet in staat is haar belangen in die betreffende onderliggende fondsen te laten inkopen terwijl het anders voordelig zou zijn om dat te doen. 7. Teneinde resultaten te verbeteren en ter afdekking van risico s kan het Subfonds haar Submanagers toestaan te beleggen in call- en putopties op effecten- en aandelen indexen, waarmee risico gepaard gaat. 8. Het Subfonds en de onderliggende fondsen waarin het belegt kunnen een aanzienlijk deel van hun vermogen beleggen in effecten en andere beleggingen die in andere valuta s zijn uitgedrukt dan de betreffende referentievaluta. De waarde van een referentievaluta kan daarom gunstig of ongunstig worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen, ondanks pogingen om dergelijke schommelingen af te dekken. 9. Beleggingsbeslissingen zullen gewoonlijk onafhankelijk worden genomen op het niveau van de onderliggende fondsen, en het kan voorkomen dat sommige Submanagers op hetzelfde moment posities in dezelfde effecten of in uitgiften van dezelfde industrietak of hetzelfde land zullen innemen. 10. Instellingen, waaronder effectenmakelaars en banken, waarmee het Fonds, direct of indirect, zaken doet of waaraan effectenportefeuilles ter bewaring zijn toevertrouwd, kunnen financiële problemen ondervinden die een nadelig effect hebben op de operationele mogelijkheden of de vermogenspositie van het Subfonds. 11. Ondanks de hoge omvang van handel in effecten en andere financiële instrumenten, hebben de markten voor bepaalde effecten en instrumenten beperkte liquiditeit en diepte. Deze beperkte liquiditeit en gebrek aan diepte kunnen nadelig zijn voor het Subfonds en de onderliggende fondsen. 12. De onderliggende fondsen waarin het Subfonds belegt kunnen in verschillende derivaten beleggen en het Subfonds zelf beoogt termijncontracten aan te gaan ter afdekking van valuta risico s voor de Klasse van aandelen die niet worden uitgegeven in US dollars. 13. Het kan zijn dat de onderliggende fondsen waarin het Subfonds belegt zich bezighouden met shortselling van effecten. Voor zover het Subfonds meedoet aan shortselling activiteiten via een onderliggend fonds, zullen de verliezen van het Subfonds beperkt zijn tot het in het desbetreffende onderliggende fonds belegde bedrag. 14. De beleggingsbeperkingen laten toe dat het Subfonds leverage gebruikt. Indien leverage wordt aangewend, kan de onderliggende instabiliteit van het Subfonds aanzienlijk groter zijn dan het zonder de toegelaten leverage zou zijn. Hoewel dit het Subfonds in staat stelt om deel te nemen in de hogere opbrengsten die met een grotere exposure gepaard gaan, stelt het Subfonds zich ook bloot aan de mogelijkheid van grotere verliezen. 15. Het kan voorkomen dat sommige onderliggende fondsen waarin vermogen van het Subfonds is belegd gestructureerd zijn als paraplufonds. Een subfonds van een dergelijk onderliggend fonds kan, afhankelijk van de in zijn rechtsgebied geldende regel- en wetgeving, gehouden zijn uit zijn vermogen schulden van andere subfondsen binnen het paraplufonds te betalen.

5 16. Potentiële beleggers dienen er zich van bewust te zijn dat de aan de Vermogensbeheerder verschuldigde vergoedingen aanvullend zijn op de door de onderliggende fondsen aan hun vermogensbeheerders betaalde vergoedingen, en dat er duplicatie van vergoedingen zal optreden. 5 De bovenstaande lijst met risicofactoren beoogt niet een volledige uiteenzetting te geven van de met belegging in het Subfonds gepaard gaande risico s. Potentiële beleggers dienen het gehele Prospectus te lezen en de daarin vervatte informatie inclusief risicofactoren grondig te bestuderen. Alvorens te beslissen tot belegging in het Fonds dienen potentiële beleggers ervoor te zorgen dat zij de inhoud van het Prospectus volledig begrijpen en, in geval van twijfel, hun eigen professionele adviseurs te raadplegen. Wat kan Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund opbrengen? In onderstaande staafdiagram ziet u de beleggingsresultaten van de afgelopen 6 voorafgaande afgesloten boekjaren van het Subfonds. De gerealiseerde rendementen zijn uitgedrukt in procenten verandering van de intrinsieke waarde tussen het begin en het einde van het kalenderjaar voor de Klasse A en Klasse C aandelen uitgegeven in EUR en US Dollars. Op de jaarlijkse rendementen zijn belastingkosten en andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke, toekomstige beleggingsresultaten zijn niet te voorspellen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. C. Bedrijfsinformatie Belastingregime 1. Het Fonds is niet onderworpen aan inkomstenbelasting in Luxemburg. Ook wordt er geen belasting geheven over eventueel uitgekeerde dividenden. Het Fonds is jaarlijks in Luxemburg 0,05% belasting verschuldigd over haar netto vermogen toe te rekenen aan de Klasse aandelen A, de Klasse aandelen C en de Klasse aandelen S van het Subfonds. Het Fonds zal trachten het gereduceerde belasting tarief van 0,01% te verkrijgen voor de Klasse aandelen gereserveerd voor institutionele beleggers. Hierbij zij opgemerkt dat het voordeel van zo n gereduceerd tarief achteraf wordt toegekend en dat geen garantie gegeven kan worden dat het ook wordt toegekend of dat de verkregen toekenning ook voor de toekomst zal gelden.

6 2. Het Fonds wordt geacht geen inwoner te zijn van Nederland voor fiscale doeleinden Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan in Luxemburg en/of Nederland belasting worden geheven. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst of de lidstaat van ontvangst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. Daardoor kan het nettorendement op dit product worden beïnvloed. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur. Wat zijn de kosten? U dient rekening te houden met de kosten die door de beleggers worden gedragen met betrekking tot hun belegging: 1. De totale kostenratio s voor het Subfonds voor de Klasse A en Klasse C aandelen over de periode 2005 tot 2010 bedroegen de volgende percentages : Gemiddelde Verwachte totale kostenratio Klasse A 3,4% 3,4% 3,1% 3,4% 2,3% 2,39% 2,82% 2,82% EUR Klasse C 4,0% 4,0% 4,1% 4,3% 3,2% 3,39% 3,72% 3,72% EUR Klasse A 3,4% 3,4% 3,1% 3,3% 2,2% 2,39% 2,79% 2,79% USD Klasse C 4,4% 4,4% 4,1% 4,3% 3,2% 3,39% 3,79% 3,79% USD 2. De beheervergoeding, die verdisconteerd is in de totale kostenratio, bedraagt jaarlijks 1,25% per Klasse. Verder wordt er een incentieve vergoeding berekend volgens het high watermark principe en is gelijk aan 5% van de toename van de intrinsieke waarde per aandeel van de betreffende Klasse (vóór inhouding van de incentieve vergoeding) boven het grensrendement van de intrinsieke waarde vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen van de betreffende Klasse aan het einde van een bepaald financieel jaar. Met het grensrendement wordt bedoeld in verband met een Klasse aandeel de hoogste van één van de volgende waarden: (a) de hoogste intrinsieke waarde per aandeel van de betreffende Klasse (vóór inhouding van de incentieve vergoeding) op de laatste Berekeningsdag van een voorafgaand financieel jaar; of (b) de initiële inlegwaarde. 3. Deze totale kostenratio omvat alle kosten die in een jaar ten laste van verschillende Klassen van aandelen zijn gebracht. De kosten van beleggingstransacties, interestkosten en de kosten van de onderliggende fondsen zijn buiten beschouwing gelaten, evenals de kosten die verband houden met

7 7 het in- en uitstappen, die door aandeelhouders betaald dienen te worden bij het verwerven of verkopen van aandelen in het Subfonds. Aankoopkosten: er worden geen aankoopkosten in rekening gebracht voor de Klasse aandelen C. Voor de Klasse aandelen A en Klasse aandelen S kan aan opslag tot 5,5% in rekening worden gebracht. Inkoopkosten: er worden voor Klasse A aandelen en Klasse S aandelen geen inkoopkosten in rekening gebracht. Voor Klasse C aandelen wordt een 'Contingent Deferred Sales Charge' ("CDSC") in rekening gebracht van 1 % van de belegging indien deze aandelen worden verkocht binnen 1 jaar na uitgifte. De omloopfactor (Portfolio Turnover Ratio) van Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (Class A) over boekjaar 2009 bedroeg 38.01%. Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille van het Subfonds. D. Commerciële informatie Publicatie van intrinsieke waarde per aandeel Maandelijks wordt de intrinsieke waarde per aandeel van het Subfonds vastgesteld en gepubliceerd op de website van het Fonds met betrekking tot het Subfonds: De intrinsieke waarde per aandeel van het Subfonds, de inschrijvingsprijs en de inkoopprijs zijn tevens te verkrijgen via het kantoor van het Fonds in Luxemburg. Veranderen van subfonds Het Fonds heeft op dit moment vier subfondsen. Een conversieprovisie van 1% van de intrinsieke waarde kan verschuldigd zijn om van subfonds te veranderen binnen het Fonds. Dividendbeleid In overeenstemming met de beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is niet voorzien dat inkomen of winsten uit beleggingen als dividend worden uitgekeerd. Het Fonds kan in de toekomst dividend uitkeren voor iedere Klasse van aandelen. Het Sub-Fonds keert op dit moment geen dividend uit met betrekking tot de Klasse A, C en S aandelen. Hoe kunt u in of uit Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund stappen? Het Fonds heeft een open-end karakter, dit betekent dat het Fonds, op verzoek van de belegger, de aandelen van het Subfonds, direct of indirect, zal inkopen tegen de geldende (intrinsieke) waarde per aandeel per de datum van de relevante Berekeningsdag als vermeld in het Prospectus. In principe kunt u uw aandelen altijd weer aan het Fonds verkopen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties, zoals in het Prospectus is aangegeven, kan hiervan worden afgeweken. Een dergelijk situatie kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de effectenbeurzen onverhoopt gesloten zijn.

8 8 E. Aanvullende informatie Verdere details over het Fonds en het Subfonds vindt u in het Prospectus, de bijbehorende Annex 2 en het bijbehorende supplement voor Nederlandse beleggers. De Beheerder raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. Hoe handelt u bij klachten? U kunt zich bij een klacht wenden tot het administratiekantoor van het Fonds tel: Eventueel kunt u uw klachten over het Fonds en het Subfonds schriftelijk toesturen aan: Postbus 230, 2012 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Wie houdt toezicht op de financiële bijsluiter van Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund? Voor vragen over het toezicht op de financiële bijsluiter kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: of u kunt kijken op de website Hoe kunt u verdere informatie verkrijgen? Voor informatie, inclusief het prospectus en de jaarrekening, kunt u ons bereiken: Permal Multi-Manager Funds (Lux) SICAV p/a Citco Fund Services (Luxembourg) S.A. Carré Bonn 20, rue de la Poste L-2346 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Tel: Fax: Deze Financiële Bijsluiter is geactualiseerd per 24 november 2011.

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter Bouwfonds Office Value Fund NV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft ) voorgeschreven productinformatie over Bouwfonds Office Value Fund NV. Over de financiële

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Robeco Absolute Return - klasse A, B en C aandelen

Financiële bijsluiter Robeco Absolute Return - klasse A, B en C aandelen Financiële bijsluiter Robeco Absolute Return - klasse A, B en C aandelen A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Deze financiële bijsluiter heeft betrekking op Robeco Alternative Investment Strategies

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter 1 korte weergave Verlofopname, 30 september 2006 2 3 beleggingsgegevens bedrijfsinformatie 4 commerciële informatie 5 aanvullende informatie 1 korte weergave

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie Financiële bijsluiter Derde Emissie 1 COLOFON ONTWERP: PAUL WOLTERS WWW.WVW.NU PRODUCTIE: CONSTANT TANGHE WWW.CTMEDIA.NL Derde Financiële Emissie bijsluiter bijlage 10 2 Financiële bijsluiter Bij of krachtens

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Zilver Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Goud Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie