Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds"

Transcriptie

1 Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële informatie E. Aanvullende informatie

2 FINANCIËLE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product FBTO Euro Obligatiefonds (Hierna ook wel te noemen: het Fonds ). Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Hij is opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het product FBTO Euro Obligatiefonds en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over het FBTO Euro Obligatiefonds vindt u in het prospectus, de brochure en de overige stukken die u van ons ontvangt. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. À. Korte weergave van de beleggingsinstelling De beheerder van dit fonds is Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., statutair gevestigd in Den Haag, Nederland. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. maakt deel uit van de groep van Achmea Holding N.V. en is enig statutair directeur van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, in de zin van Artikel 76a, boek 2, Burgerlijk Wetboek en is op 31 augustus 2000 te Den Haag opgericht door Achmea Holding N.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft een zogenaamde paraplustructuur. Dit betekent dat de aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series. Elke serie aandelen wordt aangeduid als een afzonderlijk fonds. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft in totaal 20 Fondsen, waaronder het FBTO Euro Obligatiefonds. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft geen aparte bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De externe accountant van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is: KPMG Accountants N.V. Burgemeester Rijnderslaan MC Amstelveen Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot 15 juli

3 B. Beleggingsgegevens De beheerder heeft ten doel om, op basis van risicospreiding, het vermogen van elk fonds voor de aandeelhouders te beheren en een zo goed mogelijk resultaat te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in effecten en andere vermogensbestanddelen. De risicograad per fonds moet binnen de door de directie van de Vennootschap aanvaardbaar geachte grenzen van het betreffende fonds blijven. Het FBTO Euro Obligatiefonds belegt voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of ondernemingen met minimaal een A rating. Als vergelijkingsmaatstaf wordt de Effas Euro index gehanteerd. Het FBTO Euro Obligatiefonds voert een actief beleggingsbeleid, waarbij wordt gestreefd naar een gunstige verhouding tussen rendement en risico. Het beleid kenmerkt zich door een actief beleid met betrekking tot landen/regio, duration, yieldcurvepositonering en debiteurenselectie. De doelstelling van het Fonds is een outperformance te genereren ten opzichte van de benchmark. Er kan ter optimalisering van de rendement/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en reprotransacties zijn toegestaan. De debiteuren kwaliteit is minimaal A van Moody s dan wel gelijkwaardig niveau, zoals A van Standard and Poor s of een interne rating van Achmea. Deelname in dit fonds is naast rechtstreekse aankoop op de Eurolist van Euronext Amsterdam N.V. ook mogelijk via Stichting Achmea Beleggersgiro en FBTO Beleggerrekening. Financiële risico s Risico dat u uw inleg niet terugkrijgt Bij gehele looptijd van 1 jaar: Wat kan er gebeuren in het ergste geval? Bij een gehele looptijd van 1 jaar kunt u uw inleg kwijtraken. De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot 15 juli

4 Algemene risico s Risico s voor waardewijziging van het kapitaal De waarde van beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. Het koersrisico wordt beheerst door middel van diversificatie van de beleggingsportefeuille. Rendementsrisico Het rendementsrisico is afhankelijk van de waardemutatie in de onderliggende beleggingen. Risico van inflatie Door de veranderingen in de inflatie (geldontwaarding) kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Veranderlijke financiële en fiscale wet- en regelgeving Door veranderingen in de financiële en fiscale wet- en regelgeving kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding kan ten nadele wijzigen. Productspecifieke risico s Verminderde verhandelbaarheid van de rechten van deelneming De mate van verhandelbaarheid van de effecten is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter beperking van de verhandelbaarheidrisico s wordt in het algemeen voornamelijk belegd in goed verhandelbare, beursgenoteerde effecten. De inkoop van aandelen van een fonds zal door de beheerder kunnen worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn dat het Fonds door de inkoop niet aan een of meer criteria van een fiscale beleggingsinstelling zou voldoen, door de inkoop in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of het beleggingsbeleid, of in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop van aandelen van het Fonds tot gevolg kan hebben dat de belangen van de bestaande deelnemers van het Fonds onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van de beheerder, de liquiditeitspositie van het Fonds zulke inkoop niet toestaat en bovendien, naar het uitsluitend oordeel van de beheerder, een voor inkoop benodigde verkoop van fondswaarden, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk te realiseren verkoopopbrengst(en), onverantwoord of onmogelijk is. Indien inkoop wordt opgeschort zal de beheerder zo spoedig mogelijk nadien de participanten van het Fonds in staat stellen de desbetreffende aandelen te doen inkopen. Het risico dat de hele markt of een activacategorie daalt Het risico van dit fonds wordt voor een belangrijk deel beïnvloedt door het desbetreffende marktrisico. Risico van het gebruik van derivaten. Derivaten, zoals opties en futures, kunnen worden gebruikt voor de beheersing van de rendement- /risicoverhouding van het Fonds. Derivaten kunnen zodanig gebruikt worden dat niet meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Kredietrisico Dit risico wordt ook wel debiteurenrisico genoemd. De waarde van beleggingen wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende uitgevende instellingen, de debiteuren. Door verkooptransacties en nog te ontvangen dividenden ontstaan kortlopende vorderingen. De vorderingen als gevolg van verkooptransacties kennen een zeer laag risico, aangezien de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. Een uitgebreide risicobeschrijving kunt u vinden in het (aanvullend)prospectus. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot 15 juli

5 Rendement Het hieronder gegeven cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld bedoeld en geeft een weerspiegeling van in het verleden behaalde resultaten van de beleggingsinstelling. Op de jaarlijkse rendementen zijn belastingkosten en andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke, toekomstige beleggingsresultaten zijn niet te voorspellen. De waarde va n uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% Rendement in % 2000 * *) Rendement over de periode t/m C. Bedrijfsinformatie Achmea Beleggingsfondsen N.V. bezit de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst en/of de lidstaat van ontvangst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. De Kostenratio (TER) bedroeg over de jaren 2006: 1,00%, 2005: 1,00%, 2004: 1,00%, 2003: 1,10% en 2002: 1,42%. Deze TER omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties en interestkosten. Deze kosten zijn gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van het Fonds van het betreffende boekjaar. De verwachte kostenstructuur komt overeen met de hiervoor vermelde TER s. Er zijn op dit moment géén omstandigheden bekend die tot wijziging zullen leiden. Voor het jaar 2007 wordt een TER van 0,98% verwacht. Dit getal is slechts een schatting, gebaseerd op historische gegevens en toekomstige verwachtingen. Toekomstige marktomstandigheden zullen op de uiteindelijke uitkomst over 2007 van invloed zijn. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot 15 juli

6 In- en uitstapkosten en alle overige kosten die niet in de kostenratio zijn verdisconteerd: aankoopkosten: Voor deelname in het Fonds via de Stichting Achmea Beleggersgiro wordt maximaal 0,4 % over de waarde van de aan te kopen fracties in rekening gebracht. verkoopkosten: Bij verkoop van fracties van het Fonds via de Stichting Achmea Beleggersgiro wordt maximaal 0,4 % over de waarde van de te verkopen fracties in rekening gebracht. switchkosten Voor het switchen tussen de FBTO fondsen via de stichting Achmea Beleggersgiro worden maximaal de volgende kosten in rekening gebracht: 0,2% over de waarde van de te verkopen fracties én 0,2% over de waarde van de vervolgens aan te kopen fracties. op- en afslag: Achmea Beleggingsfondsen is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een open-end karakter. Bij de uitgifte of inkoop van aandelen hanteert Achmea Beleggingsfondsen vanuit het oogpunt van transparantie en eenvoud een vast percentage voor op- en afslagkosten op de intrinsieke waarde. Voor het Fonds is dat 0,05%. Deze op- en afslag dienen ter dekking van te maken gemiddelde transactiekosten op lange termijn bij inkoop of plaatsing van eigen aandelen. Dit percentage kan aangepast worden indien dit lang termijn gemiddelde als gevolg van marktomstandigheden wijzigt. Het resultaat van deze op- en afslagkosten komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van de beleggingsinstelling. Zittende beleggers worden hierdoor beschermd tegen de kosten die de beleggingsinstelling moet maken om voor toetreders eigen aandelen uit te geven of voor uittreders eigen aandelen in te kopen. Omloopfactor: De Portfolio Turnover Rate geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille van een beleggingsinstelling. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De Portfolio Turnover Rate over 2006 bedraagt: 420,32 %. Welke informatie is van belang voor de inkomstenbelasting? Voor een particuliere belegger behoort de waarde van de belegging in het FBTO Euro Obligatiefonds als vermogen tot de grondslag van de vermogensrendementsheffing. Dit houdt in dat over het gemiddelde netto vermogen een fictief rendement van 4% wordt berekend. Het gemiddelde netto vermogen is het gemiddelde saldo van bezittingen minus schulden op 1 januari en 31 december van een bepaald jaar. Over het fictieve rendement wordt 30% inkomstenbelasting geheven. Dit betekent dat over de waarde van de belegging 1,2% inkomstenbelasting wordt geheven. Voor de vermogensrendementsheffing geldt een heffingvrij vermogen van ,- (voor fiscale partners kan dit bedrag verdubbeld worden, bedragen gelden voor 2007). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Als u belegt via de spaarloon en/of premiespaarregeling, dan geldt daarvoor een aparte vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van ,-. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Indien de fiscale positie het toelaat wordt in mei dividend bijgeschreven, onder de wettelijk verplichte inhouding van 15% dividendbelasting. Dit bedrag aan dividendbelasting kunt u verrekenen dan wel terugvorderen van de fiscus via uw aangifte inkomstenbelasting. Anders dan als onderdeel van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing wordt geen extra inkomstenbelasting geheven over deze dividenduitkering. Jaarlijks ontvangt u ten behoeve van uw belastingaangifte de hiervoor relevante gegevens via een fiscaal overzicht. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van het FBTO Euro Obligatiefonds. Daardoor kan het netto rendement op dit product worden beïnvloed. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot 15 juli

7 D. Commerciële informatie De koersen van het FBTO Euro Obligatiefonds worden dagelijks gepubliceerd op www. fbto.nl en op de beurspagina van De Telegraaf. Achmea Beleggingsfondsen N.V. keert ter voldoening aan de status van fiscale uitdelingsverplichting binnen acht maanden na afloop van het boekjaar in beginsel alle fiscale resultaten van het fonds, rekening houdende met de kosten, aan u uit in de vorm van dividend. Indien u deelnemer bent in het fonds via de Stichting Achmea Beleggersgiro geldt aanvullend, dat als u van tevoren heeft opgegeven dat u het dividend wilt opnemen, dan wordt het dividend direct contant aan u uitgekeerd. Heeft u dit niet opgegeven dan wordt, conform het Reglement van de Stichting Achmea Beleggersgiro, het dividend in fracties in het fonds, automatisch voor u herbelegd. De u toebehorende fracties kunnen, conform het Reglement van de Stichting Achmea Beleggersgiro, door u worden verkocht. De belegging kan op elk gewenst moment worden beëindigd. Indien echter de inkoop van aandelen door het Fonds is opgeschort zoals hiervoor is omschreven onder het risico "verminderde Verhandelbaarheid van de aandelen" zal beëindiging van de belegging door overdracht aan het Fonds tijdelijk niet mogelijk zijn. Conform de geldende regels van Euronext voor de handel in beleggingsfondsen geschiedt de verkoop van de aandelen tegen de intrinsieke waarde van de aandelen vermeerderd of verminderd met de dan geldende op- of afslag, op de eerste bancaire werkdag om CET volgend op de bancaire werkdag waarop de opdracht tot verkoop voor CET aan Euronext bekend is gemaakt. Indien u deelnemer bent in het fonds via de Stichting Achmea Beleggersgiro, gelden aanvullende voorwaarden, zoals opgenomen in het Reglement van de Stichting Achmea Beleggersgiro, en in dat geval dient uw order uiterlijk om uur CET door Achmea Bancaire Diensten te zijn ontvangen, om de eerstvolgende Bancaire werkdag om uur CET te worden uitgevoerd. Naast de op- of afslag zullen tevens aan- en verkoopkosten in rekening worden gebracht. E. Aanvullende informatie Het volledige prospectus en de jaarrekening zijn kosteloos aan te vragen bij FBTO, t.a.v. afdeling Bancaire Diensten, Postbus 318, 8901 VC Leeuwarden of telefonisch op nummer (058) of te downloaden via Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze deskundigen. Ze zijn bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer. Toezichthouder op deze Financiële Bijsluiter is de Autoriteit Financiële Markten. Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: ( 0,35 per gesprek) of kijken op de website Deze financiële bijsluiter bevat door de wetgever voorgeschreven informatie. Deze informatie is niet volledig. Wij adviseren u ook de overige beschikbare informatie te bestuderen. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot datum in de voetnoot. Wij trachten de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan na deze datum de situatie zijn gewijzigd. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit beslissingen die zijn gebaseerd op onvolledige en verouderde informatie, zoals in deze passage bedoeld. Informatie over Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. kunt u vinden op de website Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot 15 juli

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN ING Real Estate Woningfonds VI CV BROCHURE De Autoriteit Financiële Markten heeft op 14 november 2005 aan de Beheerder van het fonds ING

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie