Financiële bijsluiter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële bijsluiter"

Transcriptie

1 Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Himalayan Fund N.V. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van Himalayan Fund N.V. (verder vermeld als: Himalayan Fund ). Hij is opgesteld volgens een vaste, krachtens wet voorgeschreven opzet. Het doel is u in hoofdlijnen een beeld te geven van Himalayan Fund en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over Himalayan Fund vindt u in het prospectus en de overige periodieke publicaties van Himalayan Fund. Himalayan Fund raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. Korte weergave van de beleggingsinstelling Himalayan Fund Himalayan Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek, opgericht naar Nederlands recht voor onbepaalde tijd, bij notariële akte op 11 januari De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 21 juni Het adres van Himalayan Fund is: Legmeerdijk NJ Amstelveen Het correspondentieadres van Himalayan Fund is: Legmeerdijk NJ Amstelveen De website van Himalayan Fund is: De statutaire zetel van Himalayan Fund is in Amsterdam Himalayan Fund is een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder. Iceman Capital Advisors Ltd., gevestigd in Jersey, is de beleggingsadviseur van Himalayan Fund Himalayan Fund heeft geen aparte bewaarder.

2 Directie De directie van Himalayan Fund bestaat uit de volgende personen: - Ian McEvatt, voorzitter van de directie (directeur B) en tevens voorzitter van Iceman Capital Advisors Ltd., voormalig directeur van Crédit Agricole Asset Management (CAAM) London en CAAM HongKong; - Dwight Makins, directeur B, particulier investeerder; - Robert Meijer, directeur A, Nederlands ingezetene, verschaffer van risicokapitaal; en - Karin van der Ploeg, directeur A, Nederlands ingezetene, partner in de maatschap Inviqta, die vennootschappelijk secretariële diensten verricht voor Himalayan Fund. Externe accountant Deloitte B.V. te Amsterdam is aangesteld als externe accountant van Himalayan Fund. Beleggingsgegevens Beleggingsdoel en Beleggingsbeleid Het beleggingsdoel is het genereren van vermogenstoename op lange termijn voor de aandeelhouders door middel van investeringen in aandelen van ter beurze genoteerde Indiase ondernemingen en, eventueel in beperkte mate, in effectenmarkten van aangrenzende landen, zoals Sri Lanka en Bangladesh. De investeringen worden over diverse sectoren verdeeld, maar er mag niet belegd worden in onroerend goed en commodities (handelswaar). Investeringen mogen ook gedaan worden in instrumenten die verhandeld worden op andere erkende effectenbeurzen of effectenmarkten, waarbij de onderliggende investering geschiedt in een onderneming die haar bedrijf substantieel gevestigd heeft in India. De investeringen worden voornamelijk gedaan door middel van gewone en preferente aandelen maar Himalayan Fund mag ook investeren in obligaties en andere financiële instrumenten. Het is de verwachting dat 70-80% van de portefeuille zal bestaan uit effecten die zijn opgenomen in de National Market Index. Het overige gedeelte van de portefeuille zal bestaan uit effecten waarvan de verwachting is dat ze potentieel, op middellange termijn, winsten kunnen genereren op grond van uitzonderlijke groei of consolidatie. Daarbij wordt de weging van individuele effecten bepaald in overeenstemming met het beleggingsbeleid als omschreven in het prospectus. Het is niet de bedoeling dat krediet wordt aangewend binnen de normale activiteiten maar ten behoeve van liquiditeitsdoeleinden wordt een kredietlimiet van 20% van de netto intrinsieke waarde aangehouden. Himalayan Fund N.V. mag onder voorwaarden in diverse obligaties beleggen, in het prospectus staan de voorwaarden vermeld. Op Himalayan Fund is geen garantiestelsel van toepassing. Index In de maandelijkse rapporten van Himalayan Fund zal de Nifty als vergelijkingsmaatstaf voor de behaalde resultaten van Himalayan Fund gebruikt worden. 2

3 Risicoprofiel De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in Himalayan Fund is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal- effecten-, valuta en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Risico dat u uw inleg niet terugkrijgt Bij een gehele looptijd (1 jaar) Wat kan er gebeuren in het ergste geval? Bij een gehele looptijd (1 jaar) kunt u uw inleg kwijtraken. De verschillende risico s, die verbonden zijn aan een belegging in Himalayan Fund, zijn hieronder nader omschreven: Investeren in opkomende markten brengt grotere risico s met zich mee dan de risico s verband houdende met beleggen in effecten in ontwikkelde markten. In het bijzonder dienen toekomstige investeerders het volgende te overwegen ten aanzien van: Valutarisico: De waarde van beleggingen in aandelen wordt onder andere beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover deze niet de Amerikaanse dollar ( US dollar ) betreffen. Valutakoersschommelingen kunnen een positieve, maar ook een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen. Himalayan Fund investeert primair in effecten uitgedrukt in lokale valuta terwijl de gewone aandelen zijn genoteerd in US dollars. De prijs in US dollars waartegen de gewone aandelen zijn genoteerd is daarom onderworpen aan schommelingen in de wisselkoers van de US dollar of de lokale wisselkoers. Inflatierisico: De hoogte van de prijsinflatie heeft gevolgen voor de mate van waardevastheid van de beleggingsportefeuille. Het risico bestaat dat in een bepaald jaar de inflatie hoger is dan het rendement van de beleggingen. Dit wordt het inflatierisico genoemd. In het algemeen geldt dat beleggen in aandelen op langere termijn een betere bescherming biedt tegen inflatierisico dan beleggen in obligaties of deposito's. Samengevat betekent dit dat beleggen in aandelen minder inflatierisico met zich meebrengt, maar wel meer marktrisico. Verhandelbaarheidsrisico Himalayan Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is, 3

4 die in principe wekelijks toe-en uittredingen accepteert. Het kan echter voorkomen dat het fonds onder bepaalde voorwaarden geen uittredingingen zal accepteren of slechts gedeeltelijk uittredingen zal accepteren. Zo zal het fonds wekelijks niet meer dan 5% van het totaal aantal aandelen wat uitstaat bij derden inkopen. Het kan ook dat het fonds geen toe-of uittredingen accepteert omdat de berekening van de intrinsieke waarde is opgeschort op bijzondere gronden zoals vermeld in het prospectus. Marktrisico: Marktrisico betreft het risico van fluctuaties op de financiële markten, ofwel fluctuaties van aandelenkoersen, rentetarieven, wisselkoersen, grondstofprijzen en derivaten gelinkt aan deze producten. Effectenbeurzen in opkomende markten zijn kleiner en onderworpen aan grotere wisselvalligheid dan die in ontwikkelde markten. De Indiase markt heeft in het verleden wisselvalligheid van betekenis ervaren en er is geen zekerheid dat een dergelijke wisselvalligheid zich in de toekomst niet zal voordoen. Marktliquiditeitrisico: Een relatief klein aantal uitgevende instellingen kan een substantieel deel van de totale marktwaarde van alle beursgenoteerde fondsen in opkomende markten vertegenwoordigen. Daarnaast is het niveau van regelgeving, controle op de activiteiten van investeerders, brokers en andere marktdeelnemers lager dan in de meeste ontwikkelde markten. Openbaarmakingsverplichtingen kunnen minder streng zijn en er kan minder informatie beschikbaar zijn over de ondernemingsactiviteiten. Dit kan afbreuk doen aan de liquiditeit gedurende periodes met een sterke wisselvalligheid. Koersrisico: De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. Dit risico neemt toe door beperking van de spreiding van effecten in de portefeuille tot een bepaalde regio, sector en/of door de keuze van individuele fondsen. De directie van Himalayan Fund beheerst het koersrisico dan ook primair door middel van diversificatie binnen de beleggingsportefeuille. Hoewel risicospreiding een belangrijk punt vormt bij de beleidsbepaling, wordt niet geschroomd een relatief groot gedeelte van het vermogen in een beperkt aantal bedrijven te beleggen. De risico s kunnen verder toenemen wanneer gebruik wordt gemaakt van futures en (geschreven) optieposities. Renterisico: Renterisico betreft het risico van rentefluctuaties van de waarde van de activa en de passiva van Himalayan Fund. Kredietrisico: Het risico dat een tegenpartij niet (langer) aan haar verplichtingen kan voldoen. Het risico betreffende contracten inzake financiële instrumenten is beperkt. Himalayan Fund heeft als beleid contracten aan te gaan met verscheidene tegenpartijen en hecht een grote waarde aan de kredietwaardigheid bij de selectie van partijen. Verhandelbaarheidrisico: De mate van verhandelbaarheid van de effecten waarin wordt belegd is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter beperking van de verhandelbaarheidrisico s wordt in het algemeen voornamelijk belegd in goed verhandelbare, beursgenoteerde effecten. Himalayan Fund loopt het risico dat een afwikkeling via een handelssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de aanlevering van de effecten door een tegenpartij, niet, niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt. 4

5 Politiek risico: De waarde van de portefeuille van Himalayan Fund kan ongunstig worden beïnvloedt door veranderingen in wisselkoersen, rentestanden, overheidsregels, belastingen, sociale en religieuze instabiliteit, regionale geografische-politieke ontwikkelingen en dergelijke. Een uitgebreide omschrijving van de risico s staat in het prospectus van Himalayan Fund Risico s op fiscaal en juridisch gebied: Financiële en fiscale wet- en regelgeving alsmede de intepretatie hiervan, zowel in Nederland als in de landen waarin Himalayan Fund belegd zijn aan veranderingen onderhevig. Een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding kan nadien ten nadele wijzigen. Bewaarnemingsrisico Citibank N.A., Mumbai is benoemd tot custodian. Zij is in het kader van deze functie onder meer belast met de bewaarneming van de effecten in de beleggingsportefeuille. Himalayan Fund loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid van de custodian of frauduleuze handelingen van de custodian. Afwikkelingsrisico Himalayan Fund loopt het risico dat een afwikkeling via een handelssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de aanlevering van de effecten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt De directie is ervoor verantwoordelijk dat voortdurend voldaan wordt aan juridische eisen of eisen van de toezichthoudende autoriteit. De directie en al zijn dienstverleners onderhouden adequate controle procedures om ervoor te waken dat voldaan wordt aan juridische eisen of eisen van de toezichthoudende autoriteit en deze procedures zijn onderworpen aan regelmatige herziening. Mocht een dergelijk geval zich onopzettelijk toch voordoen, dan dienen controleprocedures dit te signaleren en onmiddellijk herstellende acties in werking gezet te worden. De directie maakt aandeelhouders en potentiële investeerders er opmerkzaam op dat de waarde van Himalayan Fund kan dalen of stijgen en dat Himalayan Fund gezien moet worden als een investering op lange termijn. Een investeerder die overweegt om te investeren in Himalayan Fund wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen. De hierboven genoemde risico s worden uitgebreid behandeld in het thans geldende prospectus en meest recente jaarverslag van Himalayan Fund. Beleggingsresultaten In het onderstaande staafdiagram zijn de beleggingsresultaten van de tien voorafgaande afgesloten boekjaren van Himalayan Fund weergegeven. Het onderstaande cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld bedoeld en geeft een weerspiegeling van in het verleden behaalde resultaten van de beleggingsinstelling. Op de jaarlijkse rendementen zijn belastingkosten en andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke beleggingsresultaten zijn niet te voorspellen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 5

6 Rendement beleggingsresultaat afgelopen 10 jaar. Percentage geeft verandering eind kalenderjaar t.o.v. begin kalenderjaar Rendement% 100,00 80,00 60,00 Rendement % 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00-60,00-80, Rendement% -39,27-40,06-2,17 71,10 27,44 35,25 42,32 86,07-63,50 90,00 Jaren De gegeven rendementspercentages zijn na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van de inkomstenbelasting. Bedrijfsinformatie Fiscale aspecten Himalayan Fund Himalayan Fund is een in Nederland gevestigde naamloze vennootschap met de status van fiscale beleggingsinstelling, vallend onder het regime van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit betekent dat Himalayan Fund geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits Himalayan Fund de voor uitkering vastgestelde winst, na aftrek van de kosten, in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. Dividenduitkeringen geschieden onder inhouding van 15% dividendbelasting. Om aan deze uitdelingsverplichting te 6

7 voldoen zal in beginsel de gehele voor uitkering vastgestelde winst uit de beleggingen, na aftrek van de kosten, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. In Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders In de hierna weer te geven Nederlandse fiscale aspecten voor in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders, wordt ervan uitgegaan dat de aandelen Himalayan Fund niet gerekend (behoeven te) worden tot een ondernemingsvermogen en evenmin kwalificeren als een zogenoemd aanmerkelijk belang en voorts dat ter zake van de aandelen Himalayan Fund geen resultaat uit overige werkzaamheden wordt genoten. - De inkomsten uit beleggingen (box 3) worden fictief gesteld op 4% van de waarde van het gemiddeld belegd vermogen, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk over het belegd vermogen bedraagt derhalve 1,2%. - Het gemiddeld belegd vermogen wordt berekend als het gemiddelde van het netto belegd vermogen (bezittingen minus schulden, voor zover deze uitgaan boven een bepaalde drempel en niet in aanmerking dienen te worden genomen in box 1 of 2) per 1 januari en 31 december van het betreffende jaar, verminderd met een heffingvrij vermogen. - De door Himalayan Fund ingehouden dividendbelasting is als voorheffing verrekenbaar met de inkomstenbelasting, dan wel terugvorderbaar bij de belastingdienst. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst en/of de lidstaat van ontvangst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. Ingeval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. Kosten en vergoedingen De Kostenratio wordt tenminste eenmaal per jaar achteraf berekend door de totale kosten per jaar te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde vanhet fonds. Onder totale kosten worden begrepen alle kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het eigen vermogen van het fonds worden gebracht. De gemiddelde nettovermogenswaarde van Himalayan Fund wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarde gedeeld door het aantal waarnemingen. De som van de nettovermogenswaarde wordt gebaseerd op de cijfers per 31 december 2008, 31 maart 2009, 30 juni 2009, 30 september 2009 en 31 december 2009, gewogen in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. De kostenratio over het boekjaar 2009 bedroeg 4,52%. De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: de totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van Himalayan Fund. De gemiddelde kostenratio bedroeg in de periode 2005 tot en met ,88%. Voor het boekjaar 2010 en 2011 wordt een expense ratio verwacht van 3,75%. Deze verwachte kostenratio is slechts een schatting, gebaseerd op historische gegevens. Onder de totale kosten worden begrepen de kosten die in een boekjaar ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het eigen resultaat worden gebracht. De kosten van transacties in financiële instrumenten en de interestkosten worden buiten beschouwing gelaten, evenals de kosten verband houdend met het in-en uitstappen van aandeelhouders, voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op-en afslagen. De portfolio turnover rate van Himalayan Fund over het boekjaar 2009 bedroeg 17,61 % (Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk 7

8 verkregen worden van de relatieve transactiekosten die gemoeid zijn met de verschillen in portefeuillebeheer. Bij aan- en verkopen van aandelen Himalayan Fund worden door banken of effecteninstellingen kosten in rekening gebracht. Deze tarieven variëren, afhankelijk van de bank of effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. Er kan gebruik gemaakt worden van commission sharing-overeenkomsten met brokers. In het prospectus is een uitgebreide beschrijving van de kostenstructuur van Himalayan Fund opgenomen. Transactieprijs Aan het inkopen of verkopen van aandelen Himalayan Fund zijn voor Himalayan Fund kosten verbonden. Dit betreft directe kosten die samenhangen met de uitgifte of inkoop van aandelen, zoals kosten van brokers, en eventueel marktimpact. Van marktimpact is sprake indien uitvoering van de orderstroom niet kan plaatsvinden zonder dat daarvan aanmerkelijke invloed op de effectenkoersen uitgaat. Deze kosten worden betaald uit een opslag van 0.35% op de nettovermogenswaarde bij een per saldo verkoop van aandelen Himalayan Fund dan wel een afslag van 0.35% bij een per saldo inkoop van aandelen Himalayan Fund. De aldus vastgestelde koers wordt de transactieprijs genoemd. Voor de omvang van de op- of afslag wordt Commerciële informatie Hoe kunt u aandelen Himalayan Fund kopen? Aandelen Himalayan Fund kunnen, bijzondere omstandigheden voorbehouden, wekelijks worden aangekocht via uw bank of commissionair. Bij aankoop van aandelen Himalayan Fund betaalt u de transactieprijs vermeerderd met de door uw bank of commissionair over deze aankoop te berekenen provisies en aankoopkosten. De aandelen worden verhandeld via het Euronext Fund Service systeem van Nyse Euronext en op de London Stock Exchange. Een order voor aankoop van aandelen Himalayan Fund dient uiterlijk donderdags om uur (CET) (cut-off time) door de Himalayan Fund te zijn ontvangen om te worden uitgevoerd tegen de transactieprijs die de volgende waarderingsdag voor uur (CET) zal worden vastgesteld. De netto intrinsieke waarde per aandeel Himalayan Fund. wordt wekelijks gepubliceerd op de website: Hoe kunt u aandelen Himalayan Fund verkopen? Aandelen Himalayan Fund kunnen, bijzondere omstandigheden voorbehouden, wekelijks worden verkocht via uw bank of commissionair. Bij verkoop van aandelen Himalayan Fund betaalt u de transactieprijs vermeerderd met de door uw bank of commissionair over deze verkoop te berekenen provisies en verkoopkosten. De aandelen worden verhandeld via het Euronext Fund Service systeem van Nyse Euronext. Een order voor verkoop van aandelen Himalayan Fund dient uiterlijk donderdags om uur (CET) (cut-off time) door de Himalayan Fund te zijn ontvangen om te worden uitgevoerd tegen de transactieprijs die de volgende waarderingsdag voor uur (CET) zal worden vastgesteld. 8

9 Inkoop van aandelen door Himalayan Fund is beperkt tot maximaal 5% van de waarde van de gewone aandelen die bij derden zijn geplaatst op elke handelsdag. Aandelen die bovengenoemde waarde overstijgt worden afgewezen. Het overschot wordt op volgende handelsdagen niet met voorrang behandeld, maar dienen opnieuw ingelegd te worden. Wat gebeurt er bij overlijden? Als u overlijdt erven uw erfgenamen de aandelen. Er zijn geen gevolgen voor de waarde van de belegging. Dividendbeleid: Himalayan Fund zal ter voldoening aan de voorwaarden voor de status van fiscale beleggingsinstelling, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de voor uitkering vastgestelde winst aan de aandeelhouders uitkeren. Dit kan contant en/of in aandelen. Over dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden. De betaalbaarstelling van het dividend en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalstelling worden op de website gepubliceerd en bekend gemaakt per advertentie in een landelijk verspreid dagblad. Aanvullende informatie: Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt een jaarverslag en jaarrekening openbaar gemaakt. Daarnaast zal jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, een halfjaarbericht over de gang van zaken van de beleggingsinstelling worden uitgegeven. Tenminste éénmaal per jaar zal door de beleggingsinstelling in Amsterdam een aandeelhoudersvergadering worden gehouden. Kijk op voor actuele informatie. Het volledige prospectus van Himalayan Fund alsmede het meest recente jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Himalayan Fund en zijn tevens te downloaden van de website. Hoe handelt u bij vragen of klachten? Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het onderstaande adres en telefoonnummer: Himalayan Fund N.V. Legmeerdijk NJ Amstelveen Telefoon: Website: U kunt zich bij een klacht wenden tot Himalayan Fund. Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht schriftelijk op het bovenstaande adres. Mocht uw klacht niet naar genoegen zijn opgelost dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Bankzaken. Deze commissie zal uw klacht pas in behandeling nemen nadat de financiële instelling in de gelegenheid is gesteld om uw klacht te behandelen. Het adres van de 9

10 Geschillencommissie Bankzaken is: Postbus LP Den Haag Tel: De Financiële Bijsluiter van Himalayan Fund valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Voor vragen over het toezicht kunt u op werkdagen de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen, telefoonnummer (+/- 0,35 per gesprek) of kijken op de website Deze financiele bijsluiter is geactualiseerd op 6 september

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix BEVEK 21 juni 2004 FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix Equity 126 Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter Bouwfonds Office Value Fund NV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft ) voorgeschreven productinformatie over Bouwfonds Office Value Fund NV. Over de financiële

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als Super Winkel Fonds BV verplicht gesteld. De financiële bijsluiter is opgesteld volgens

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie Financiële bijsluiter Derde Emissie 1 COLOFON ONTWERP: PAUL WOLTERS WWW.WVW.NU PRODUCTIE: CONSTANT TANGHE WWW.CTMEDIA.NL Derde Financiële Emissie bijsluiter bijlage 10 2 Financiële bijsluiter Bij of krachtens

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Voor producten als dit product is het

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund.

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. FINANCIËLE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. HiQ Invest Market Neutral Fund Over de financiële bijsluiter Voor producten als het Market

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Dexia Bank Nederland N.V. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari 2003 1 - januari 2003 (Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.) Financiële Bijsluiter Bij

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds IV CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woningfonds IV CV Voor producten als dit product is het opstellen van

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds VI CV Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van ING Real

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.5 Kapitaal... 2 II. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.6 Stichting SNS Beleggersgiro...

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie