Financiële bijsluiter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële bijsluiter"

Transcriptie

1 Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Himalayan Fund N.V. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van Himalayan Fund N.V. (verder vermeld als: Himalayan Fund ). Hij is opgesteld volgens een vaste, krachtens wet voorgeschreven opzet. Het doel is u in hoofdlijnen een beeld te geven van Himalayan Fund en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over Himalayan Fund vindt u in het prospectus en de overige periodieke publicaties van Himalayan Fund. Himalayan Fund raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. Korte weergave van de beleggingsinstelling Himalayan Fund Himalayan Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek, opgericht naar Nederlands recht voor onbepaalde tijd, bij notariële akte op 11 januari De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 21 juni Het adres van Himalayan Fund is: Legmeerdijk NJ Amstelveen Het correspondentieadres van Himalayan Fund is: Legmeerdijk NJ Amstelveen De website van Himalayan Fund is: De statutaire zetel van Himalayan Fund is in Amsterdam Himalayan Fund is een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder. Iceman Capital Advisors Ltd., gevestigd in Jersey, is de beleggingsadviseur van Himalayan Fund Himalayan Fund heeft geen aparte bewaarder.

2 Directie De directie van Himalayan Fund bestaat uit de volgende personen: - Ian McEvatt, voorzitter van de directie (directeur B) en tevens voorzitter van Iceman Capital Advisors Ltd., voormalig directeur van Crédit Agricole Asset Management (CAAM) London en CAAM HongKong; - Dwight Makins, directeur B, particulier investeerder; - Robert Meijer, directeur A, Nederlands ingezetene, verschaffer van risicokapitaal; en - Karin van der Ploeg, directeur A, Nederlands ingezetene, partner in de maatschap Inviqta, die vennootschappelijk secretariële diensten verricht voor Himalayan Fund. Externe accountant Deloitte B.V. te Amsterdam is aangesteld als externe accountant van Himalayan Fund. Beleggingsgegevens Beleggingsdoel en Beleggingsbeleid Het beleggingsdoel is het genereren van vermogenstoename op lange termijn voor de aandeelhouders door middel van investeringen in aandelen van ter beurze genoteerde Indiase ondernemingen en, eventueel in beperkte mate, in effectenmarkten van aangrenzende landen, zoals Sri Lanka en Bangladesh. De investeringen worden over diverse sectoren verdeeld, maar er mag niet belegd worden in onroerend goed en commodities (handelswaar). Investeringen mogen ook gedaan worden in instrumenten die verhandeld worden op andere erkende effectenbeurzen of effectenmarkten, waarbij de onderliggende investering geschiedt in een onderneming die haar bedrijf substantieel gevestigd heeft in India. De investeringen worden voornamelijk gedaan door middel van gewone en preferente aandelen maar Himalayan Fund mag ook investeren in obligaties en andere financiële instrumenten. Het is de verwachting dat 70-80% van de portefeuille zal bestaan uit effecten die zijn opgenomen in de National Market Index. Het overige gedeelte van de portefeuille zal bestaan uit effecten waarvan de verwachting is dat ze potentieel, op middellange termijn, winsten kunnen genereren op grond van uitzonderlijke groei of consolidatie. Daarbij wordt de weging van individuele effecten bepaald in overeenstemming met het beleggingsbeleid als omschreven in het prospectus. Het is niet de bedoeling dat krediet wordt aangewend binnen de normale activiteiten maar ten behoeve van liquiditeitsdoeleinden wordt een kredietlimiet van 20% van de netto intrinsieke waarde aangehouden. Himalayan Fund N.V. mag onder voorwaarden in diverse obligaties beleggen, in het prospectus staan de voorwaarden vermeld. Op Himalayan Fund is geen garantiestelsel van toepassing. Index In de maandelijkse rapporten van Himalayan Fund zal de Nifty als vergelijkingsmaatstaf voor de behaalde resultaten van Himalayan Fund gebruikt worden. 2

3 Risicoprofiel De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in Himalayan Fund is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal- effecten-, valuta en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Risico dat u uw inleg niet terugkrijgt Bij een gehele looptijd (1 jaar) Wat kan er gebeuren in het ergste geval? Bij een gehele looptijd (1 jaar) kunt u uw inleg kwijtraken. De verschillende risico s, die verbonden zijn aan een belegging in Himalayan Fund, zijn hieronder nader omschreven: Investeren in opkomende markten brengt grotere risico s met zich mee dan de risico s verband houdende met beleggen in effecten in ontwikkelde markten. In het bijzonder dienen toekomstige investeerders het volgende te overwegen ten aanzien van: Valutarisico: De waarde van beleggingen in aandelen wordt onder andere beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover deze niet de Amerikaanse dollar ( US dollar ) betreffen. Valutakoersschommelingen kunnen een positieve, maar ook een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen. Himalayan Fund investeert primair in effecten uitgedrukt in lokale valuta terwijl de gewone aandelen zijn genoteerd in US dollars. De prijs in US dollars waartegen de gewone aandelen zijn genoteerd is daarom onderworpen aan schommelingen in de wisselkoers van de US dollar of de lokale wisselkoers. Inflatierisico: De hoogte van de prijsinflatie heeft gevolgen voor de mate van waardevastheid van de beleggingsportefeuille. Het risico bestaat dat in een bepaald jaar de inflatie hoger is dan het rendement van de beleggingen. Dit wordt het inflatierisico genoemd. In het algemeen geldt dat beleggen in aandelen op langere termijn een betere bescherming biedt tegen inflatierisico dan beleggen in obligaties of deposito's. Samengevat betekent dit dat beleggen in aandelen minder inflatierisico met zich meebrengt, maar wel meer marktrisico. Verhandelbaarheidsrisico Himalayan Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is, 3

4 die in principe wekelijks toe-en uittredingen accepteert. Het kan echter voorkomen dat het fonds onder bepaalde voorwaarden geen uittredingingen zal accepteren of slechts gedeeltelijk uittredingen zal accepteren. Zo zal het fonds wekelijks niet meer dan 5% van het totaal aantal aandelen wat uitstaat bij derden inkopen. Het kan ook dat het fonds geen toe-of uittredingen accepteert omdat de berekening van de intrinsieke waarde is opgeschort op bijzondere gronden zoals vermeld in het prospectus. Marktrisico: Marktrisico betreft het risico van fluctuaties op de financiële markten, ofwel fluctuaties van aandelenkoersen, rentetarieven, wisselkoersen, grondstofprijzen en derivaten gelinkt aan deze producten. Effectenbeurzen in opkomende markten zijn kleiner en onderworpen aan grotere wisselvalligheid dan die in ontwikkelde markten. De Indiase markt heeft in het verleden wisselvalligheid van betekenis ervaren en er is geen zekerheid dat een dergelijke wisselvalligheid zich in de toekomst niet zal voordoen. Marktliquiditeitrisico: Een relatief klein aantal uitgevende instellingen kan een substantieel deel van de totale marktwaarde van alle beursgenoteerde fondsen in opkomende markten vertegenwoordigen. Daarnaast is het niveau van regelgeving, controle op de activiteiten van investeerders, brokers en andere marktdeelnemers lager dan in de meeste ontwikkelde markten. Openbaarmakingsverplichtingen kunnen minder streng zijn en er kan minder informatie beschikbaar zijn over de ondernemingsactiviteiten. Dit kan afbreuk doen aan de liquiditeit gedurende periodes met een sterke wisselvalligheid. Koersrisico: De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. Dit risico neemt toe door beperking van de spreiding van effecten in de portefeuille tot een bepaalde regio, sector en/of door de keuze van individuele fondsen. De directie van Himalayan Fund beheerst het koersrisico dan ook primair door middel van diversificatie binnen de beleggingsportefeuille. Hoewel risicospreiding een belangrijk punt vormt bij de beleidsbepaling, wordt niet geschroomd een relatief groot gedeelte van het vermogen in een beperkt aantal bedrijven te beleggen. De risico s kunnen verder toenemen wanneer gebruik wordt gemaakt van futures en (geschreven) optieposities. Renterisico: Renterisico betreft het risico van rentefluctuaties van de waarde van de activa en de passiva van Himalayan Fund. Kredietrisico: Het risico dat een tegenpartij niet (langer) aan haar verplichtingen kan voldoen. Het risico betreffende contracten inzake financiële instrumenten is beperkt. Himalayan Fund heeft als beleid contracten aan te gaan met verscheidene tegenpartijen en hecht een grote waarde aan de kredietwaardigheid bij de selectie van partijen. Verhandelbaarheidrisico: De mate van verhandelbaarheid van de effecten waarin wordt belegd is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter beperking van de verhandelbaarheidrisico s wordt in het algemeen voornamelijk belegd in goed verhandelbare, beursgenoteerde effecten. Himalayan Fund loopt het risico dat een afwikkeling via een handelssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de aanlevering van de effecten door een tegenpartij, niet, niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt. 4

5 Politiek risico: De waarde van de portefeuille van Himalayan Fund kan ongunstig worden beïnvloedt door veranderingen in wisselkoersen, rentestanden, overheidsregels, belastingen, sociale en religieuze instabiliteit, regionale geografische-politieke ontwikkelingen en dergelijke. Een uitgebreide omschrijving van de risico s staat in het prospectus van Himalayan Fund Risico s op fiscaal en juridisch gebied: Financiële en fiscale wet- en regelgeving alsmede de intepretatie hiervan, zowel in Nederland als in de landen waarin Himalayan Fund belegd zijn aan veranderingen onderhevig. Een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding kan nadien ten nadele wijzigen. Bewaarnemingsrisico Citibank N.A., Mumbai is benoemd tot custodian. Zij is in het kader van deze functie onder meer belast met de bewaarneming van de effecten in de beleggingsportefeuille. Himalayan Fund loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid van de custodian of frauduleuze handelingen van de custodian. Afwikkelingsrisico Himalayan Fund loopt het risico dat een afwikkeling via een handelssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de aanlevering van de effecten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt De directie is ervoor verantwoordelijk dat voortdurend voldaan wordt aan juridische eisen of eisen van de toezichthoudende autoriteit. De directie en al zijn dienstverleners onderhouden adequate controle procedures om ervoor te waken dat voldaan wordt aan juridische eisen of eisen van de toezichthoudende autoriteit en deze procedures zijn onderworpen aan regelmatige herziening. Mocht een dergelijk geval zich onopzettelijk toch voordoen, dan dienen controleprocedures dit te signaleren en onmiddellijk herstellende acties in werking gezet te worden. De directie maakt aandeelhouders en potentiële investeerders er opmerkzaam op dat de waarde van Himalayan Fund kan dalen of stijgen en dat Himalayan Fund gezien moet worden als een investering op lange termijn. Een investeerder die overweegt om te investeren in Himalayan Fund wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen. De hierboven genoemde risico s worden uitgebreid behandeld in het thans geldende prospectus en meest recente jaarverslag van Himalayan Fund. Beleggingsresultaten In het onderstaande staafdiagram zijn de beleggingsresultaten van de tien voorafgaande afgesloten boekjaren van Himalayan Fund weergegeven. Het onderstaande cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld bedoeld en geeft een weerspiegeling van in het verleden behaalde resultaten van de beleggingsinstelling. Op de jaarlijkse rendementen zijn belastingkosten en andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke beleggingsresultaten zijn niet te voorspellen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 5

6 Rendement beleggingsresultaat afgelopen 10 jaar. Percentage geeft verandering eind kalenderjaar t.o.v. begin kalenderjaar Rendement% 100,00 80,00 60,00 Rendement % 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00-60,00-80, Rendement% -39,27-40,06-2,17 71,10 27,44 35,25 42,32 86,07-63,50 90,00 Jaren De gegeven rendementspercentages zijn na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van de inkomstenbelasting. Bedrijfsinformatie Fiscale aspecten Himalayan Fund Himalayan Fund is een in Nederland gevestigde naamloze vennootschap met de status van fiscale beleggingsinstelling, vallend onder het regime van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit betekent dat Himalayan Fund geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits Himalayan Fund de voor uitkering vastgestelde winst, na aftrek van de kosten, in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. Dividenduitkeringen geschieden onder inhouding van 15% dividendbelasting. Om aan deze uitdelingsverplichting te 6

7 voldoen zal in beginsel de gehele voor uitkering vastgestelde winst uit de beleggingen, na aftrek van de kosten, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. In Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders In de hierna weer te geven Nederlandse fiscale aspecten voor in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders, wordt ervan uitgegaan dat de aandelen Himalayan Fund niet gerekend (behoeven te) worden tot een ondernemingsvermogen en evenmin kwalificeren als een zogenoemd aanmerkelijk belang en voorts dat ter zake van de aandelen Himalayan Fund geen resultaat uit overige werkzaamheden wordt genoten. - De inkomsten uit beleggingen (box 3) worden fictief gesteld op 4% van de waarde van het gemiddeld belegd vermogen, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk over het belegd vermogen bedraagt derhalve 1,2%. - Het gemiddeld belegd vermogen wordt berekend als het gemiddelde van het netto belegd vermogen (bezittingen minus schulden, voor zover deze uitgaan boven een bepaalde drempel en niet in aanmerking dienen te worden genomen in box 1 of 2) per 1 januari en 31 december van het betreffende jaar, verminderd met een heffingvrij vermogen. - De door Himalayan Fund ingehouden dividendbelasting is als voorheffing verrekenbaar met de inkomstenbelasting, dan wel terugvorderbaar bij de belastingdienst. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst en/of de lidstaat van ontvangst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. Ingeval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. Kosten en vergoedingen De Kostenratio wordt tenminste eenmaal per jaar achteraf berekend door de totale kosten per jaar te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde vanhet fonds. Onder totale kosten worden begrepen alle kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het eigen vermogen van het fonds worden gebracht. De gemiddelde nettovermogenswaarde van Himalayan Fund wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarde gedeeld door het aantal waarnemingen. De som van de nettovermogenswaarde wordt gebaseerd op de cijfers per 31 december 2008, 31 maart 2009, 30 juni 2009, 30 september 2009 en 31 december 2009, gewogen in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. De kostenratio over het boekjaar 2009 bedroeg 4,52%. De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: de totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van Himalayan Fund. De gemiddelde kostenratio bedroeg in de periode 2005 tot en met ,88%. Voor het boekjaar 2010 en 2011 wordt een expense ratio verwacht van 3,75%. Deze verwachte kostenratio is slechts een schatting, gebaseerd op historische gegevens. Onder de totale kosten worden begrepen de kosten die in een boekjaar ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het eigen resultaat worden gebracht. De kosten van transacties in financiële instrumenten en de interestkosten worden buiten beschouwing gelaten, evenals de kosten verband houdend met het in-en uitstappen van aandeelhouders, voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op-en afslagen. De portfolio turnover rate van Himalayan Fund over het boekjaar 2009 bedroeg 17,61 % (Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk 7

8 verkregen worden van de relatieve transactiekosten die gemoeid zijn met de verschillen in portefeuillebeheer. Bij aan- en verkopen van aandelen Himalayan Fund worden door banken of effecteninstellingen kosten in rekening gebracht. Deze tarieven variëren, afhankelijk van de bank of effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. Er kan gebruik gemaakt worden van commission sharing-overeenkomsten met brokers. In het prospectus is een uitgebreide beschrijving van de kostenstructuur van Himalayan Fund opgenomen. Transactieprijs Aan het inkopen of verkopen van aandelen Himalayan Fund zijn voor Himalayan Fund kosten verbonden. Dit betreft directe kosten die samenhangen met de uitgifte of inkoop van aandelen, zoals kosten van brokers, en eventueel marktimpact. Van marktimpact is sprake indien uitvoering van de orderstroom niet kan plaatsvinden zonder dat daarvan aanmerkelijke invloed op de effectenkoersen uitgaat. Deze kosten worden betaald uit een opslag van 0.35% op de nettovermogenswaarde bij een per saldo verkoop van aandelen Himalayan Fund dan wel een afslag van 0.35% bij een per saldo inkoop van aandelen Himalayan Fund. De aldus vastgestelde koers wordt de transactieprijs genoemd. Voor de omvang van de op- of afslag wordt Commerciële informatie Hoe kunt u aandelen Himalayan Fund kopen? Aandelen Himalayan Fund kunnen, bijzondere omstandigheden voorbehouden, wekelijks worden aangekocht via uw bank of commissionair. Bij aankoop van aandelen Himalayan Fund betaalt u de transactieprijs vermeerderd met de door uw bank of commissionair over deze aankoop te berekenen provisies en aankoopkosten. De aandelen worden verhandeld via het Euronext Fund Service systeem van Nyse Euronext en op de London Stock Exchange. Een order voor aankoop van aandelen Himalayan Fund dient uiterlijk donderdags om uur (CET) (cut-off time) door de Himalayan Fund te zijn ontvangen om te worden uitgevoerd tegen de transactieprijs die de volgende waarderingsdag voor uur (CET) zal worden vastgesteld. De netto intrinsieke waarde per aandeel Himalayan Fund. wordt wekelijks gepubliceerd op de website: Hoe kunt u aandelen Himalayan Fund verkopen? Aandelen Himalayan Fund kunnen, bijzondere omstandigheden voorbehouden, wekelijks worden verkocht via uw bank of commissionair. Bij verkoop van aandelen Himalayan Fund betaalt u de transactieprijs vermeerderd met de door uw bank of commissionair over deze verkoop te berekenen provisies en verkoopkosten. De aandelen worden verhandeld via het Euronext Fund Service systeem van Nyse Euronext. Een order voor verkoop van aandelen Himalayan Fund dient uiterlijk donderdags om uur (CET) (cut-off time) door de Himalayan Fund te zijn ontvangen om te worden uitgevoerd tegen de transactieprijs die de volgende waarderingsdag voor uur (CET) zal worden vastgesteld. 8

9 Inkoop van aandelen door Himalayan Fund is beperkt tot maximaal 5% van de waarde van de gewone aandelen die bij derden zijn geplaatst op elke handelsdag. Aandelen die bovengenoemde waarde overstijgt worden afgewezen. Het overschot wordt op volgende handelsdagen niet met voorrang behandeld, maar dienen opnieuw ingelegd te worden. Wat gebeurt er bij overlijden? Als u overlijdt erven uw erfgenamen de aandelen. Er zijn geen gevolgen voor de waarde van de belegging. Dividendbeleid: Himalayan Fund zal ter voldoening aan de voorwaarden voor de status van fiscale beleggingsinstelling, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de voor uitkering vastgestelde winst aan de aandeelhouders uitkeren. Dit kan contant en/of in aandelen. Over dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden. De betaalbaarstelling van het dividend en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalstelling worden op de website gepubliceerd en bekend gemaakt per advertentie in een landelijk verspreid dagblad. Aanvullende informatie: Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt een jaarverslag en jaarrekening openbaar gemaakt. Daarnaast zal jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, een halfjaarbericht over de gang van zaken van de beleggingsinstelling worden uitgegeven. Tenminste éénmaal per jaar zal door de beleggingsinstelling in Amsterdam een aandeelhoudersvergadering worden gehouden. Kijk op voor actuele informatie. Het volledige prospectus van Himalayan Fund alsmede het meest recente jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Himalayan Fund en zijn tevens te downloaden van de website. Hoe handelt u bij vragen of klachten? Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het onderstaande adres en telefoonnummer: Himalayan Fund N.V. Legmeerdijk NJ Amstelveen Telefoon: Website: U kunt zich bij een klacht wenden tot Himalayan Fund. Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht schriftelijk op het bovenstaande adres. Mocht uw klacht niet naar genoegen zijn opgelost dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Bankzaken. Deze commissie zal uw klacht pas in behandeling nemen nadat de financiële instelling in de gelegenheid is gesteld om uw klacht te behandelen. Het adres van de 9

10 Geschillencommissie Bankzaken is: Postbus LP Den Haag Tel: De Financiële Bijsluiter van Himalayan Fund valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Voor vragen over het toezicht kunt u op werkdagen de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen, telefoonnummer (+/- 0,35 per gesprek) of kijken op de website Deze financiele bijsluiter is geactualiseerd op 6 september

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie