Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds"

Transcriptie

1 Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

2 Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet in samenhang daarmee worden gelezen. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven hebben begrippen in dit Aanvullend Prospectus de betekenis die daaraan is toegekend in het Basis Prospectus. Potentiële beleggers in één van de Fondsen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in deze Fondsen financiële risico s verbonden zijn. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige inhoud van het Basis Prospectus en dit Aanvullend Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. De in dit Aanvullend Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover dit aan de directie van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Aanvullend Prospectus zou wijzigen. Uitsluitend Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in dit Aanvullend Prospectus. De afgifte en verspreiding van het Basis Prospectus en dit Aanvullend Prospectus, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van de participaties van elk Fonds kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Op het Basis Prospectus en dit Aanvullend Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar het document Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Dit Aanvullend Prospectus is geldig vanaf 9 juli Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 1

3 Inhoudsopgave Beschrijving van het product Beleggingsbeleid Risico s De vermogensbeheerder De administrateur De bewaarneming Dividendpolitiek Gegevens over kosten en vergoedingen Gegevens over het behaalde rendement Gegevens over de waardering Jaarrekening Koersinformatie Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 2

4 Beschrijving van het product Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. biedt onder andere Centraal Beheer Achmea, Avéro Achmea en Interpolis beleggingsverzekeringen aan. De premies voor deze beleggingsverzekeringen kunnen worden belegd in het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds. Dit Fonds belegt uitsluitend in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund, dat in beursgenoteerde aandelen van opkomende landen in hoofdzakelijk Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa belegt. Het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds is een Fonds van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2, zoals opgenomen in het Basis Prospectus. Het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds is gestart per 3 december Beleggingsbeleid Het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds belegt uitsluitend in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snelle groei laten zien, waardoor de risico s ook hoger kunnen zijn dan in de ontwikkelde landen. De aandelenrendementen in opkomende markten worden voornamelijk bepaald door de economische en politieke ontwikkelingen. Binnen deze landen worden de aantrekkelijkste bedrijven geselecteerd, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een kwantitatief model. Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark. Dit betekent dat de benchmark niet wordt gevolgd. Hierdoor zijn relatief grote rendementsverschillen, afgezien van kosten zoals vermeld in dit prospectus, met de benchmark mogelijk. Als benchmark geldt de MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR). Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund is een open fonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en wordt gevormd door het fondsvermogen, dat wordt bijeengebracht door stortingen door participanten. Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund wordt geacht te zijn gevestigd ten kantore van de beheerder, Robeco Institutional Asset Management B.V. ( RIAM ), te Rotterdam. Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund staat alleen open voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). RIAM is voor het aanbieden van participaties in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund vergunningplichtig ingevolge de Wft, en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).. Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund heeft op basis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de status van een fiscale beleggingsinstelling. Voor het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund is een Informatie Memorandum beschikbaar. Hefboomfinanciering In deze paragraaf verstrekken wij u informatie of direct in het Fonds, of indirect via de belegging in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund, sprake is van hefboomfinanciering en over de risico s daarvan. Van hefboomfinanciering is sprake als posities worden ingenomen met geleend geld, geleende effecten, of een hefboom als onderdeel van (bepaalde) derivatenposities. Indien gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering vergroot dit de risicopositie van het Fonds en kan uw belegging risicovoller zijn dan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering. Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 3

5 De wetgever heeft regels opgesteld om hefboomfinanciering te berekenen en te verantwoorden. De berekening vindt plaats volgens enerzijds de netto methode, officieel genaamd de methode op basis van gedane toezeggingen. En anderzijds vindt de berekening plaats volgens de bruto methode. Ieder jaar zal het Fonds in zijn jaarverslag de uitkomst van deze berekeningen verantwoorden. Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund heeft niet de intentie om afgeleide instrumenten extensief te gebruiken, maar enkel ter ondersteuning van het beleggingsbeleid. Doordat het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund gebruik kan maken van afgeleide instrumenten en doordat het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund als debiteur tijdelijke leningen kan aangaan waarmee kan worden belegd met geleend geld, kan er sprake zijn van hefboomfinanciering. Het niveau van hefboomfinanciering op basis van de brutomethode (Gross Method) en de methode op basis van gedane toezeggingen (Commitment method), zoals beschreven in de AIFM richtlijn,is voor het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund gemaximeerd op 210% (als ratio tussen de exposure van de Beleggingsinstelling en het Fondsvermogen). Het gaat hierbij om een maximaal niveau, bedoeld voor uitzonderlijke omstandigheden. Indien er geen sprake is van hefboomfinanciering, zal dit percentage 100% bedragen. De verwachting is dat het gemiddelde niveau van hefboomfinanciering onder normale omstandigheden rond de 100% zal liggen. Risico s Dit hoofdstuk heeft betrekking op de risico s die in het Fonds c.q. de fondsen waarin belegd wordt kunnen optreden. Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin (indirect) door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. De risico s zijn beschreven voor het Fonds en kunnen zich voordoen op het niveau van het Fonds en/of de beleggingsinstelling(en) waarin wordt belegd en/of de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Elk kwartaal beoordeelt de Beheerder de risico s met behulp van het kans maal impactmodel. Dit houdt in dat per genoemd risico beoordeeld wordt hoe groot de kans is dat het risico optreedt en wat de impact hiervan is op de koers van het Fonds. De eerst zeven van de onderstaande vermelde risico s zijn het meest van belang voor het Fonds. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen in de andere beleggingsinstelling(en) waarin door het Fonds wordt belegd, worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen en verantwoord door de beheerder van de desbetreffende beleggingsinstelling(en). Het risico van beleggen in een andere beleggingsinstelling wordt beperkt door een zorgvuldige selectie en monitoring van de andere beleggingsinstelling(en). Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 4

6 economische, politieke, marktomstandigheden of algemene marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Kredietwaardigheidrisico De waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kan worden beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende landen, lagere overheden, bedrijven of instellingen (de debiteuren). Dit houdt in dat het risico door het Fonds kan worden gelopen als het desbetreffende land, lagere overheid, bedrijf of instelling niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument waarin door het Fonds wordt belegd meer kan fluctueren. Risico van inflatie Inflatie (geldontwaarding) beïnvloedt de waarde van de beleggingen. Inflatie betekent dat het geld minder waard wordt. In het algemeen geldt dat bij beleggingen in zakelijke waarden (aandelen, vastgoed e.d.) de geldontwaarding op de langere termijn kan worden gecompenseerd door een hogere beleggingsrendement dan wanneer belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo rekening gehouden. De beleggingsopbrengsten van vastrentende waarden kunnen echter onvoldoende zijn voor de compensatie van de werkelijke inflatie. Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 5

7 Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Risico van het gebruik van derivaten Conform het beleggingsbeleid kunnen derivaten gebruikt worden. Derivaten kennen specifieke risico s. Verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. De waarde van een derivaat kan relatief veel stijgen of dalen bij een kleine koersontwikkeling. Ook is de waarde afhankelijk van de tegenpartij en de omvang van de markt. Daarbij kan er sprake zijn van subjectieve waarderingen, omdat veel derivaten niet via officiële beurzen worden verhandeld. Tevens is de waarde van derivaten afhankelijk van de mate en omvang van de hefboomfinanciering, zoals opgenomen in de paragraaf hefboomfinanciering, waardoor de gevoeligheid van het Fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Fiscaal risico Gedurende het bestaan van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 bestaat de mogelijkheid dat het fiscale regime in ongunstige zin verandert of dat Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 niet aan een of meer criteria van een fiscale beleggingsinstelling zou voldoen, waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille en/of de waarde van het eigen vermogen van een Fonds of Pool negatief wordt beïnvloed. Ook bestaat de kans dat de aanpassing in de wet of wetsinterpretatie al dan niet met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd. Het is daardoor mogelijk dat additionele belastingen verschuldigd worden, inclusief eventuele bronheffingen met betrekking tot betaalbaar gestelde dividenden of rente. Risico van afwikkeling bij effectentransacties Een afwikkeling via een betalingssysteem kan niet plaatsvinden zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de verkochte respectievelijk gekochte financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt (settlement risk). Risico van beleggen met geleend geld Het risico bestaat dat de beleggingen die met geleend geld worden aangekocht een mindere performance hebben dan de rentevergoeding die over het geleende geld moet worden betaald. Het beleggen met geleend geld is in het beleggingsbeleid gemaximeerd tot 10% van het belegd vermogen van het Fonds. Afhankelijk van de mate van dit percentage is het risico groter. Het is niet mogelijk dat een eventueel ontstaan negatief saldo dusdanig is dat het totale fondsvermogen negatief wordt en moet worden aangezuiverd. Risico van in- of uitlenen van effecten Het inlenen van stukken vindt in principe niet plaats. Binnen de beleggingsfondsen kunnen de stukken eventueel voor 100% worden uitgeleend. Hierbij bestaat het risico dat de inlener niet kan voldoen aan zijn verplichting tot teruggave van de geleende effecten. Dit risico wordt beperkt door effecten uitsluitend uit te lenen met onderpand in de vorm van effecten en/of liquiditeiten. Het risico van het uitlenen van effecten is door een selectief beleid van tegenpartijen en het vragen van zekerheden beperkt. Daarbij wordt het uitlenen van stukken uitsluitend toegestaan aan vooraf geselecteerde partijen. Het ontvangen onderpand in de vorm van liquiditeiten wordt uitgezet in een goed gespreid depositofonds, waarbinnen belegd wordt in instellingen met een hoge rating. De gemiddelde rating van deze beleggingen ligt boven AA. Door deze gehanteerde Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 6

8 ratingmaatstaf is het risico dat een instelling die geld heeft geleend binnen het depositofonds niet aan zijn verplichting tot terugbetaling kan voldoen beperkt. De uitleenactiviteiten worden verzorgd door zorgvuldig gekozen derden. Aan het uitlenen van effecten zijn operationele risico s verbonden, zoals onder andere een tijdige marking to market (het -dagelijks- bepalen van de minimaal aan te houden zekerheden ten opzichte van de uitgeleende effecten). De operationele risico s van de uitleenactiviteiten zijn beperkt en in voorkomende gevallen kunnen deze worden afgewenteld op de partij die de uitleenactiviteiten verricht. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. Bewaarrisico De financiële instrumenten worden in bewaring gegeven bij een (onder)bewaarnemer. Hierbij kan het risico worden gelopen dat als gevolg van liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer, verlies optreedt van in het in bewaring gegeven activa. Verminderde verhandelbaarheid van de rechten van deelneming De inkoop van participaties van het Fonds zal door de Beheerder kunnen worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt, of dat op het niveau van de Beleggingspool zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn dat het Fonds door de inkoop niet aan een of meer criteria van een fiscale beleggingsinstelling zou voldoen, dat door de inkoop in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of het beleggingsbeleid, of dat in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop van participaties van het Fonds tot gevolg kan hebben dat de belangen van de bestaande participanten van het Fonds onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, de liquiditeitspositie van het Fonds zulke inkoop niet toestaat en bovendien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een voor inkoop benodigde verkoop van fondswaarden, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk te realiseren verkoopopbrengst(en), onverantwoord of onmogelijk is. Indien inkoop wordt opgeschort zal de Beheerder zo spoedig mogelijk nadien de participanten van het Fonds in staat stellen de desbetreffende participaties te doen inkopen. Risico erosie Fondsvermogen Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Teneinde deze status te kunnen behouden dient onder meer jaarlijks aan de zogenoemde doorstootverplichting te worden voldaan. De doorstootverplichting is de op basis van de wettelijke bepalingen en de gekozen systematiek berekende dividenduitkering. Globaal is de doorstootverplichting de door het fonds genoten passieve inkomsten (dividenden en rentes) verminderd met een evenredig deel van het door het fonds gemaakte kosten. De fiscale jaarwinst kan onder omstandigheden hoger uitkomen dan de winst zoals deze op grond van de regels die gelden bij het opstellen van de statutaire jaarrekening, wordt berekend. Hierdoor kan onder omstandigheden de situatie ontstaan dat meer dividend wordt uitgekeerd dan het jaarresultaat, dit zal echter Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 7

9 indien mogelijk worden voorkomen. Mocht de situatie zich echter voordoen is het mogelijk dat het vermogen van de beleggingsinstelling door een dividenduitkering meer afneemt dan de omvang van de jaarwinst. Risico ongedeeld Fondsvermogen Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 is één entiteit met een ongedeeld vermogen. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Fonds gevolgen kan hebben voor de andere Fondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van vereffening van een Fonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Fondsen. Gezien de aard van de beleggingen en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Fonds overwegend met eigen vermogen geschiedt, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. Risico beleggen in andere beleggingsinstellingen Bij beleggen in andere beleggingsinstelling(en) wordt het Fonds mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsinstelling(en) waarin zij belegt. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie van de beleggingsinstelling(en) waarin het Fonds zal beleggen. De vermogensbeheerder De Beheerder heeft het vermogensbeheer van het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund uitbesteed aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Met de vermogensbeheerder is in het kader van voormelde uitbesteding een overeenkomst aangegaan, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt ten aanzien van asset management, advisering en rapportages. De administrateur De administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Fondsen is uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV (hierna ook BNY Mellon ). BNY Mellon is een in België gevestigde vennootschap met een bankvergunning in België en beschikt over een Europees paspoort welke in Nederland is geaccepteerd door de DNB. BNY Mellon beschikt over een kantoor in (o.a.) Amsterdam, van waaruit de administratie voor de Fondsen wordt gevoerd. De bewaarneming De bewaarneming van de beleggingen geschiedt door The Bank of New York Mellon SA/NV. Dividendpolitiek Voor zover dividend wordt uitgekeerd wordt deze door de verzekeraar herbelegd in het onderliggende fonds en komt daarmee tot uitdrukking in de koers. Mogelijk te vorderen dividendbelasting wordt door de in het Basis Prospectus beschreven Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 verrekend en/of teruggevorderd en komt ten goede aan het Fonds. Gegevens over kosten en vergoedingen Kosten Het totaal van de kosten, de Total Expense Ratio (TER)*, dat direct danwel indirect ten laste van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds wordt gebracht, bedraagt het hieronder vermelde percentage. Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 8

10 De TER bedraagt 0,45% op jaarbasis en bestaat uit: Vermogensbeheervergoeding Het gehele vermogen van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds wordt belegd in participaties van het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund. Voor het vermogensbeheer van het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund wordt naar verwachting 0,30% per jaar aan de vermogensbeheerder voldaan. De vermogensbeheervergoeding wordt ingehouden op het belegd vermogen en komt dagelijks tot uitdrukking in de intrinsieke waarde. Deze kosten zijn vrijgesteld van btw. Beheerkosten De Beheerder ontvangt een beheervergoeding. Deze beheervergoeding aan de Beheerder gaat ten laste van het Fonds. De beheervergoeding aan de Beheerder wordt dagelijks bepaald over het eigen vermogen van het Fonds en aan het Fonds in rekening gebracht. Met betrekking tot de beheervergoeding is geen btw verschuldigd tenzij anders aangegeven. De beheervergoeding betreft onder andere: (Financiële) administratie: De administratie van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds is uitbesteed aan BNY Mellon. De administratieactiviteiten hebben o.a. betrekking op de berekening van de intrinsieke waarde per aandeel, het maken van performanceberekening en het monitoren van de mandaatrichtlijnen. De kosten van deze uitbesteding worden door de Beheerder uit deze beheervergoeding betaald. Productontwikkeling Verzorgen van publicaties (waaronder prospectussen, jaarverslagen en factsheets) De kosten van de externe accountant: De kosten worden in rekening gebracht ten behoeve van het controleren van de jaarrekening en overige activiteiten. Deze kosten worden gedeclareerd op basis van het aantal gewerkte uren en zijn inclusief btw. De kosten i.v.m. bank en bewaaractiviteiten: De activiteiten op het gebied van bewaring van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds (custodianfunctie) zijn uitbesteed aan BNY Mellon. Onder de custodianfunctie vallen, naast het bewaren van effecten, ondermeer het afwikkelen van orders, verzorgen van buitenlandse belastingteruggave en corporate actions. Onder corporate actions vallen o.a. het verwerken van rente en dividendbetalingen, class actions (afwikkelen van opgelegde boetes aan bedrijven) en aandelensplitsing. Deze kosten zijn inclusief btw, voor zover van toepassing. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor het aanhouden en gebruiken van bankrekeningen (bankkosten). Deze kosten zijn inclusief btw, voor zover van toepassing. In het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund worden eveneens overige kosten gemaakt en is er sprake van uitbestedingen. Naar verwachting wordt 0,15% op jaarbasis aan het Fonds in rekening gebracht. De kosten van het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund zijn opgenomen in de TER van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds. Om reken technische redenen kan de hiervoor vermelde TER afwijken van de in de jaarrekening verantwoorde TER. Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 9 * De TER van dit Fonds komt overeen met de Lopende kosten, zoals berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

11 Kosten aan-/verkoop Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund Indien kosten in rekening worden gebracht ingeval van aan- of verkoop van participaties in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Funds, dan worden kosten als brokerkosten, bankkosten en belastingen door Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen voldaan. Spreads tussen bied- en laatprijzen en de eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie komen ten laste van het Fonds. Transactie- en interestkosten Onderstaande kosten zijn niet in de TER opgenomen, maar worden in rekening gebracht ten laste van het resultaat van het Fonds: 1) Transactiekosten 2) Interestkosten 1) Transactiekosten De transactiekosten hebben betrekking op het maken van kosten door de Achmea Beleggingspool bij het aankopen en verkopen van de financiële instrumenten (aandelen, obligaties e.d.). Dit kunnen kosten zijn op het gebied van belastingen, kosten van de (effecten)makelaar, spreads tussen bied- en laatprijzen en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De hoogte van de transactiekosten is niet met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. Dit komt omdat veelal de transactiekosten verwerkt zijn in de (bruto)prijs van het financiële instrument. Daarnaast zijn veranderingen in de marktprijs als gevolg van een transactie moeilijk te voorspellen omdat dit sterk afhankelijk is van het sentiment op de financiële markten. Ook kunnen marktomstandigheden grote invloed hebben op het aantal beleggingstransacties en hiermee op de hoogte van de transactiekosten. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingsprijs van de desbetreffende financiële instrumenten en worden indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in het gerealiseerde koersresultaat. 2) Interestkosten Het al dan niet tijdelijk beleggen in liquiditeiten kan onderdeel zijn van de beleggingsstrategie van het Fonds. De baten en lasten (een lening leidt tot interestkosten voor het Fonds), veroorzaakt door het aanhouden van liquiditeiten, worden ten laste van het resultaat geboekt en worden niet verantwoord in de TER. Gegevens over het behaalde rendement Jaarrendementen Het jaarrendement is gebaseerd op de intrinsieke waarde van het Fonds. Jaarrendement 2013: -8,26% Jaarrendement 2014: 8,27% De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 10

12 Vergelijkend overzicht Hieronder is een vergelijkend overzicht opgenomen van de beleggingen en de baten en lasten van de beleggingen. Bedragen zijn in x Beleggingen Saldo van baten en lasten Gegevens over de waardering Bij de dagelijkse bepaling van de intrinsieke waarde van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds zijn de volgende waarderingsgrondslagen van toepassing. De waardering van de deelneming in fondsen wordt bepaald door BNY Mellon, conform de door de Beheerder gegeven opdracht. Directe beleggingen in (beursgenoteerde) aandelen worden gewaardeerd tegen de laatst bekende koers. De overige activa en passiva van het Fonds worden gewaardeerd op nominale waarde. Activa en passiva luidende in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de laatst bekende koers. Baten en lasten in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de transactiekoers. De waardering van activa en passiva geschiedt naar maatstaven die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Het vermogen van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds gedeeld door het op de dag van vaststelling uitstaande units in het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds geeft de intrinsieke waarde van elke unit in het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds. Jaarrekening Voor het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds wordt jaarlijks een jaarrekening afgegeven. Koersinformatie U kunt dagelijks de koers van het Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds vinden op de website van uw verzekeraar. Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds 11

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerders

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 9 De

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie