SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: (231209)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)"

Transcriptie

1 SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen) wrdt aangebden. Mn Services Levenslp Fnds en de andere namen waarnder (de subfndsen van) het Mn Services Levenslp Fnds wrden aangebden zijn in het register van de AFM pgenmen. Vr nadere infrmatie wrdt verwezen naar het prspectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levenslp Fnds. U kunt deze dwnladen ( f pvragen bij de afdeling Klantinfrmatie via (070)

2 Inhudspgave Inhudspgave 2 Belangrijke infrmatie 3 Mn Services Levenslp Fnds 4 Leeftijdsafhankelijke Subfndsen 4 Het Subfnds 5 Delstelling 5 Beleggingsbeleid 5 Mn Services Levenslp Garantiefnds 5 Rendement 8 Vergedingen en ksten in het Subfnds 9 Infrmatie ver het Subfnds 9 Mededeling Beheerder 9 2

3 Belangrijke infrmatie Dit Supplement met wrden gelezen in samenhang met en is nderdeel van het Prspectus van het Fnds. Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is tegekend in het Prspectus. Staal (het "Subfnds ") is een subfnds van het Fnds. Ptentiële Participatiehuders en Deelnemers van het Fnds wrden er nadrukkelijk p gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar k financiële risic's zijn verbnden. Participatiehuders en Deelnemers dienen gede nta te nemen van de vlledige inhud van het Prspectus alsmede van dit Supplement, alvrens te beleggen in één f meer Subfndsen. De afgifte en verspreiding van het Prspectus en dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkpen en leveren van elke serie Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden nderwrpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Persnen die in het bezit kmen van Prspectus en/f dit Supplement, wrden verzcht zich p de hgte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te huden. Het Prspectus en/f dit Supplement, is eveneens geen aanbd van, f een uitndiging tt aankp van, f verzek m in te schrijven p Participaties van het Fnds in enig rechtsgebied waar dit vlgens de aldaar tepasselijke regelgeving niet gerlfd is. Het Fnds en de Beheerder en/f enigerlei gelieerde rechtspersn hiervan zijn niet aansprakelijk vr enige schending van enige zdanige beperking dr wie dan k, ngeacht f deze persn een mgelijke kper van Participaties is f niet. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prspectus en dit Supplement pgenmen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden vr de tekmst. Ten aanzien van tekmstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risic's en nzekerheden inhuden aangezien ze betrekking hebben p gebeurtenissen en afhankelijk zijn van mstandigheden die zich in de tekmst al dan niet zullen vrden. Met uitzndering van de Beheerder is niemand gemachtigd infrmatie te verschaffen f verklaringen af te leggen die niet in het Prspectus f in dit Supplement zijn pgenmen. Indien zdanige infrmatie is verschaft f zdanige verklaringen zijn afgelegd, dient p dergelijke infrmatie f dergelijke verklaringen niet te wrden vertruwd als zijnde verstrekt f afgelegd dr de Beheerder. De afgifte van het Prspectus en dit Supplement en tekenning, inkp f mwisseling van Participaties p basis hiervan huden nder geen enkele mstandigheid in dat de in het Prspectus en dit Supplement vermelde infrmatie k p een later tijdstip dan de datum van het Prspectus en dit Supplement ng juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen wrden geactualiseerd zdra daarte aanleiding bestaat. Infrmatie hierver kunt u inwinnen bij de Beheerder. Vr inzicht in de specifieke fiscale gevlgen van het participeren in het Subfnds wrdt Participatiehuders en Deelnemers aangeraden zndig cntact p te nemen met de eigen belastingadviseur. Op het Prspectus alsmede p dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van tepassing. 3

4 Mn Services Levenslp Fnds Mn Services Levenslp Fnds (het Fnds) is een fnds vr gemene rekening met een (semi) pen-end structuur. Dit betekent dat het Fnds, bijzndere mstandigheden uitgeznderd, één keer per maand Participaties zal kunnen tekennen, mwisselen f inkpen. Het Fnds is een beleggingsfnds in de zin van de Wft. Het Fnds heeft een zgenaamde paraplustructuur, hetgeen inhudt dat het Fnds is nderverdeeld in Subfndsen. Mn Services Fndsenbeheer B.V. is de Beheerder van het Fnds; Als bewaarder van het Fnds treedt p Stichting Bewaarder Mn Services Levenslp Fnds. Aan de Beheerder van het Fnds is p 30 juni 2006 dr de AFM een vergunning verleend als bedeld in artikel 2: 65 lid 1 nder a Wft. De Beheerder en de Bewaarder van het Fnds hebben niet het vrnemen Participaties in het Fnds f daarvan afgeleide effecten aan een gereglementeerde markt f een andere markt in financiële instrumenten te nteren. Leeftijdsafhankelijke Subfndsen De Subfndsen zijn hfdzakelijk leeftijdsafhankelijk ingesteld, vanuit de basisgedachte dat naarmate een Deelnemer uder wrdt, het beleggingsrisic af dient te nemen m meer zekerheid ver het eindkapitaal te hebben. Van een jnge Deelnemer, znder een duidelijk aangegeven verlfdel, wrdt aangenmen dat de beleggingshrizn lang is. Indien een Deelnemer p een gegeven mment wel een verlfdel kiest waardr de beleggingshrizn krter wrdt, dan vindt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft, mwisseling van zijn Participaties plaats naar Participaties van het bij het alsdan pgegeven verlfdel passende Subfnds. Vr deze mwisseling wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. De relatie tussen de leeftijd van de Deelnemer en het Subfnds waarin belegd wrdt, is als vlgt: Leeftijd: tt 40 vanaf 40 vanaf 55 vanaf 61 Rentefnds tt 55 tt 61 tt OP Subfnds: Platina Gud Zilver Brns Staal Indien de Deelnemer heeft gekzen m in het standaard leeftijdsfnds deel te nemen, zullen de Participaties van het betreffende Subfnds wrden mgewisseld in de Participaties van het vlgende Subfnds wanneer een Deelnemer in de vlgende leeftijdscategrie terecht kmt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft. Hiervr wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. Aanwending levenslpteged Als een Deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van zijn aanwezige levenslpteged vr een aanwendingsdel van de levenslpregeling (bijvrbeeld tussentijds verlf f vervregde pensinering), dan wrden zijn Participaties in het desbetreffende Subfnds mgewisseld in Participaties van het subfnds met het laagste rendement-risicprfiel. Hiervr wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. 4

5 Keuzemgelijkheid en Omwisseling Een Deelnemer is vrij m te kiezen in welk Subfnds de ingelegde gelden belegd wrden. Tevens heeft een Deelnemer de mgelijkheid m eenmaal per kwartaal van Subfnds te wisselen 1. Indien de Deelnemer hiervan gebruik maakt dan wrden zijn Participaties in een Subfnds mgewisseld in Participaties van het nieuw gekzen Subfnds. Hiervr wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betrefffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. Het Subfnds Delstelling Het Subfnds begt Deelnemers die in het kader van de Levenslpregeling een uitkering ntvangen van het Fnds f Deelnemers die expliciet vr het Subfnds gekzen hebben een beleggingsmgelijkheid te bieden. Het beleggingsbeleid richt zich met name p het genereren van inkmsten. Beleggingsbeleid Het Subfnds belegt haar vermgen dr te participeren in het Mn Services Levenslp Garantiefnds. Het beleggingsbeleid van het Subfnds is altijd gericht p een zrgvuldige afweging tussen het (verwachte) rendement en het (verwachte) risic en is specifiek afgestemd p de krte hrizn. Het Subfnds is niet bevegd als debiteur geldleningen aan te gaan. De samenstelling van het Subfnds is als vlgt: Mn Services Beleggingsfnds 100% Levenslp Garantiefnds Mn Services Levenslp Garantiefnds Het Mn Services Levenslp Garantiefnds is een fnds vr gemene rekening en is niet genteerd p een gereglementeerde markt f andere markt in financiële instrumenten Het Mn Services Levenslp Garantiefnds is vrijgesteld van de verbdsbepaling van artikel 2: 65 Wft. Het Mn Services Levenslp Garantiefnds heeft zijn eigen specifieke beleggingsbeleid. Het vermgen van het Mn Services Levenslp Garantiefnds wrdt ten beheve van de participatiehuders in het Mn Services Levenslp Garantiefnds ten titel van beheer gehuden dr een daarte pgerichte stichting die tevens het beheer daarver vert. Het verwerven van participaties in de Mn Services Beleggingsfndsen is alleen mgelijk: - vr participatiehuders die een gekwalificeerde belegger in de zin van artikel 1: 1 Wft zijn; en/f - indien participaties wrden verwrven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR ,- per participatiehuder. 1 Het Fnds raadt het veelvuldig switchen tussen Subfndsen af. Dit kmt het rendement p uw belegging naar verwachting niet ten gede gezien de daaraan verbnden ksten. 5

6 Het Fnds is een gekwalificeerde belegger zals hiervr bedeld. De participaties in het Mn Services Levenslp Garantiefnds is, behudens inkp dr de bewaarder van het Mn Services Levenslp Garantiefnds, niet f slechts beperkt (tussen twee f meer participatiehuders nderling) verdraagbaar. De participaties mgen niet wrden verpand f bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan k. Mn Services Vermgensbeheer B.V. vert vr de beheerder van het Mn Services Levenslp Garantiefnds de beheerhandelingen uit, met uitzndering van de bepaling van het beleggingsbeleid van het Fnds. De vermgensbeheerwerkzaamheden wrden verricht dr een gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam van de business unit Vermgensbeheer van Mn Services N.V. Het team van Mn Services N.V. bestaat uit hg pgeleide prfessinals. Mn Services N.V. stimuleert een intensieve samenwerking en infrmatie-uitwisseling binnen en tussen de verschillende beleggingsteams. Om de kennis en vaardigheden van de prfessinals steeds verder te verbeteren en blijvend te laten aansluiten bij de mderne tijd, biedt Mn Services N.V. diverse pleidings- en bijschlingsprgramma s aan. De prfessinals maken vr het prtefeuillebeheer gebruik van hgwaardige systemen. Mn Services N.V. investeert p cntinue basis m deze systemen up-t-date te huden. Mn Services Vermgensbeheer B.V. kan de vermgensbeheerwerkzaamheden k uitbesteden aan externe vermgensbeheerders. Het inhuren van een externe vermgensbeheerder dr Mn Services Vermgensbeheer B.V., vindt alleen plaats wanneer deze externe vermgensbeheerder een wezenlijke teveging aan het prduct kan bieden. Pas na een zrgvuldig selectieprces, waarbij tevens de externe vermgensbeheerder wrdt bezcht, vindt er inhuur plaats, De aan de externe vermgensbeheerder uitbestede vermgensbeheeractiviteit blijft de verantwrdelijkheid van Mn Services Vermgensbeheer B.V. De ksten verbnden aan het inhuren van een externe vermgensbeheerder zullen wrden verged uit de dr de beheerder van het Mn Services Beleggingsfnds ntvangen vermgensbeheervergeding (zals in dit Supplement vermeld). Mn Services Levenslp Garantiefnds Het Mn Services Levenslp Garantiefnds streeft naar een minimaal rendement van 3-maands euribr plus. Het exacte rendement wrdt peridiek vastgesteld. Het huidige rendement kunt u raadplegen p de website van de beheerder De beheerder en bewaarder van het Mn Services Levenslp Garantiefnds is Stichting Mn Services Geldmarktfnds. Het bestuur van Stichting Mn Services Geldmarktfnds bestaat uit Mn Services N.V. Stichting Mn Services Geldmarktfnds heeft de taken van beheer en belegging vergedragen aan Mn Services Vermgensbeheer B.V. Mn Services N.V. stelt werknemers en haar administratieve apparaat ter beschikking aan laatstgenemde venntschap. Stichting Mn Services Geldmarktfnds heeft de beleggingen van het Mn Services Levenslp Garantiefnds in bewaring gegeven bij een externe partij. Hiernder vlgt een beschrijving van de aan de het subfnds verbnden risic s. Risic wegvallen garantie De Beheerder geeft aan de Deelnemers in het Staal fnds een garantie p het ingelegde vermgen van minimaal 3-maands euribr plus. Het exacte rendement wrdt peridiek vastgesteld.het risic bestaat dat dr inslvabiliteit de Beheerder de verplichtingen vrtvleiende uit de afgegeven garantie niet zal kunnen nakmen. Tt slt bestaat het risic dat dr wijziging van de vrwaarden van het Fnds de verleende garanties kmen te vervallen. Wijziging van de vrwaarden van het Fnds waardr de rechten f zekerheden van de Deelnemers wrden verminderd, kunnen tegenver de Participanten en 6

7 Deelnemers echter niet eerder wrden ingerepen dan nadat drie maanden zijn verstreken na bekendmaking van de vrgenmen wijziging aan de Participanten en Deelnemers. Op grnd van de Wft/het Bgf kunnen Deelnemers gedurende deze drie maanden hun Participaties verkpen aan het Fnds nder de gebruikelijke vrwaarden, zdat laatstgenemd risic wrdt beperkt. Status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden kunnen erte leiden dat het Mn Services Levenslp Fnds f het Fnds niet meer vldet aan de FBI-criteria, waardr het Mn Services Levenslp Fnds f het Fnds (tegen het gewne tarief) venntschapsbelasting verschuldigd wrdt. Faillissementsrisic Ingevlge de Levenslpregeling vinden betalingen aan en dr Stichting Mn Services Levenslp ten beheve van een Deelnemer aan het Fnds plaats via de Inhudingsplichtige van die Deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de Inhudingsplichtige kan een bedrag bestemd vr het Fnds f betaald dr het Fnds aan de Inhudingsplichtige ten beheve van een Deelnemer, in de faillissementsbedel van de Inhudingsplichtige vallen. Indien een levenslpteged dr het UWV f een rechter niet als ln wrdt beschuwd en derhalve niet wrdt betaald dr het UWV in geval van faillissement van een Inhudingsplichtige, kan een Deelnemer hierdr benadeeld wrden. Ok indien een Inhudingsplichtige haar medewerking nthudt f anderszins nalatig is, kan een Deelnemer hierdr benadeeld wrden. Het Fnds is niet aansprakelijk jegens de Deelnemer f andere partijen vr eventuele schade in dergelijke gevallen. Bewaarnemingrisic Het risic bestaat dat een (nder)bewaarder de in bewaring gegeven activa dr inslvabiliteit, nalatigheid f fraude verliest. In geval van een bewaarder die ptreedt als bewaarder van een beleggingsfnds waarvan de beheerder is geregistreerd bij de AFM, bepaalt het Bgf dat deze bewaarder adequate maatregelen met treffen met het g p de aansprakelijkheid vr schade die vr de bewaarder kan vrtvleien uit brand, verver van geld en waardepapieren, fraude f berving. Inflatie- en wisselkersrisic De ntwikkelingen van de beleggingen is, behalve van de marktmstandigheden, k afhankelijk van de inflatie en wisselkersschmmelingen. Dit laatste betreft dan vral effecten die niet in eur zijn genteerd. Dr diversificatie en het gebruik van valuta-instrumenten als termijncntracten en 'swaps' kan dit risic (deels) wrden afgedekt. Plitiek risic/regelgeving Een factr waarmee vraf geen rekening gehuden kan wrden is de plitiek. De lcale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tt bijvrbeeld de Levenslpregeling en fiscaliteit kunnen van invled zijn p de rentabiliteit van de beleggingen. Het is mgelijk dat wijzigingen p het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvleden. Valuta kersrisic bij strnering Indien bij uitgifte van Participaties, nadat het bedrag van de tegenrekening is geïncasseerd en hiervr Participaties zijn gekcht, het bedrag wrdt teruggebekt (gestrneerd), wrden de Participaties dr de Beheerder van de desbetreffende Deelnemer gekcht tegen de kers van de laatste Handelsdag. Indien de Deelnemer p de eerstvlgende Handelsdag alsng de Participaties wenst te kpen bestaat er een kersrisic, wanneer de Participaties in waarde zijn gestegen. 7

8 Afwikkelingsrisic Het Fnds belegt (indirect) in effecten. Het risic bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verlpt zals het hrt, waardr de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige cnsequenties van dien. Rendementsrisic Het Fnds zal beleggingen den p basis van dr de Beheerder p te stellen berekeningen en prjecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en prjecties daadwerkelijk zullen resulteren in de dr het Fnds begde rendementen. Het rendementsrisic kan tevens variëren p grnd van de keuzes die mgelijk zijn p grnd van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan f ntbreken van, dan wel de beperkingen p eventuele waarbrgen van derden. Cncentratierisic Het Fnds zal een gede spreiding van de beleggingsprtefeuille aanhuden, waardr het risic verband hudend met een sterke cncentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategrieën, markten f sectren wrdt beperkt. Marktrisic Marktrisic s vr beleggingen wrden dr veel factren beïnvled. Belangrijke factren zijn: Ecnmische mstandigheden Prijsntwikkelingen p gederen- en valutamarkten Plitieke stabiliteit Marktrente Prijzen p de verhuurmark (nrerend ged) en vraag en aanbd naar vastgedbeleggingen He grter de beweeglijkheid van deze factren, he grter het marktrisic. Dr de beleggingen in sectren en regi s te spreiden wrden de effecten van het marktrisic beperkt. Rendement Vr actuele infrmatie ver het behaalde rendement van het Subfnds wrdt verwezen naar het jaarverslag van het Subfnds en de website van de Beheerder ( Een vergelijkend verzicht van de ntwikkeling van het vermgen van het Subfnds alsmede van de baten en lasten van het Subfnds ver de afgelpen drie jaar zijn vervat in de jaarrekeningen ver de laatste drie bekjaren en de p die jaarrekeningen betrekking hebbende verklaringen en de laatste halfjaarcijfers. Een vlledig bijgewerkte bijlage, bestaande uit de jaarrekeningen van het Fnds ver de laatste drie bekjaren met bijbehrende accuntantsverklaring en het laatste halfjaarbericht, is gepubliceerd p de website van de Beheerder ( en zal te allen tijde kstels pvraagbaar zijn bij de Beheerder vr Deelnemers die daarver niet reeds beschikken. 8

9 Vergedingen en ksten in het Subfnds Bij het participeren in het Subfnds zullen geen ksten in rekening wrden gebracht. Infrmatie ver het Subfnds Maandelijks wrdt een actueel verzicht met betrekking tt het Subfnds gepubliceerd p de website van de Beheerder met nder meer rendementscijfers, prtefeuilleverdelingen en de grtste beleggingen binnen het Subfnds. Mededeling Beheerder Uitsluitend de Beheerder van het Fnds is verantwrdelijk vr de juistheid en vlledigheid van de gegevens zals pgenmen het Prspectus en dit Supplement. Het Prspectus en dit Supplement vlden, vr zver van tepassing, aan bij f krachtens de Wft gestelde regels. Rijswijk, 23 december 2009 Mn Services Fndsenbeheer B.V. 9

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Platina Metaal & Techniek 1 (subfnds van Mn Services Levenslp Fnds) Deze financiële bijsluiter is een dcument van Mn Services Fndsenbeheer B.V. Ze is pgesteld vlgens een vaste, krachtens

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Brns Metaal & Techniek 1 (subfnds van Mn Services Levenslp Fnds) Deze financiële bijsluiter is een dcument van Mn Services Fndsenbeheer B.V. Ze is pgesteld vlgens een vaste, krachtens

Nadere informatie

De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ).

De beheerder van het Fonds is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: de beheerder ). FINANCIËLE BIJSLUITER Bij f krachtens wet vrgeschreven prductinfrmatie ver HiQ Invest Fundamental Value Fund. HiQ Invest Fundamental Value Fund Over de financiële bijsluiter Vr prducten als dit prduct

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Beleidsregel van de Staatssecretaris van Ecnmische Zaken van 24 maart 2016, nr. WJZ/15136568, hudende kanalisatie van individuele diergeneesmiddelen 2016 De Staatssecretaris van Ecnmische Zaken, Handelend

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet)

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet) [Alle nderstreepte teksten en drhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het APF-wetsvrstel, zals dat is aangenmen dr de Tweede Kamer, naar de stand van zaken p 1 juli 2015.] [Geel gearceerd betreft wijzigingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Pensioenregeling Meest Gestelde Vragen

Pensioenregeling Meest Gestelde Vragen Pensienregeling Meest Gestelde Vragen Keuzemgelijkheden Ik werk p dit mment vr Harting-Bank, RHC Dealergrep f Eureva Uit welke pensienregelingen kan ik kiezen? Middellnregeling Bedrijfstakpensienfnds PMT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie