SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: (231209)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)"

Transcriptie

1 SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen) wrdt aangebden. Mn Services Levenslp Fnds en de andere namen waarnder (de subfndsen van) het Mn Services Levenslp Fnds wrden aangebden zijn in het register van de AFM pgenmen. Vr nadere infrmatie wrdt verwezen naar het prspectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levenslp Fnds. U kunt deze dwnladen (www.mn-services.nl/mnfndsenbeheer) f pvragen bij de afdeling Klantinfrmatie via (070)

2 Inhudspgave Inhudspgave 2 Belangrijke infrmatie 3 Mn Services Levenslp Fnds 4 Leeftijdsafhankelijke Subfndsen 4 Het Subfnds 5 Delstelling 5 Beleggingsbeleid 5 Mn Services Levenslp Garantiefnds 5 Rendement 8 Vergedingen en ksten in het Subfnds 9 Infrmatie ver het Subfnds 9 Mededeling Beheerder 9 2

3 Belangrijke infrmatie Dit Supplement met wrden gelezen in samenhang met en is nderdeel van het Prspectus van het Fnds. Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is tegekend in het Prspectus. Staal (het "Subfnds ") is een subfnds van het Fnds. Ptentiële Participatiehuders en Deelnemers van het Fnds wrden er nadrukkelijk p gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar k financiële risic's zijn verbnden. Participatiehuders en Deelnemers dienen gede nta te nemen van de vlledige inhud van het Prspectus alsmede van dit Supplement, alvrens te beleggen in één f meer Subfndsen. De afgifte en verspreiding van het Prspectus en dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkpen en leveren van elke serie Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden nderwrpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Persnen die in het bezit kmen van Prspectus en/f dit Supplement, wrden verzcht zich p de hgte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te huden. Het Prspectus en/f dit Supplement, is eveneens geen aanbd van, f een uitndiging tt aankp van, f verzek m in te schrijven p Participaties van het Fnds in enig rechtsgebied waar dit vlgens de aldaar tepasselijke regelgeving niet gerlfd is. Het Fnds en de Beheerder en/f enigerlei gelieerde rechtspersn hiervan zijn niet aansprakelijk vr enige schending van enige zdanige beperking dr wie dan k, ngeacht f deze persn een mgelijke kper van Participaties is f niet. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prspectus en dit Supplement pgenmen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden vr de tekmst. Ten aanzien van tekmstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risic's en nzekerheden inhuden aangezien ze betrekking hebben p gebeurtenissen en afhankelijk zijn van mstandigheden die zich in de tekmst al dan niet zullen vrden. Met uitzndering van de Beheerder is niemand gemachtigd infrmatie te verschaffen f verklaringen af te leggen die niet in het Prspectus f in dit Supplement zijn pgenmen. Indien zdanige infrmatie is verschaft f zdanige verklaringen zijn afgelegd, dient p dergelijke infrmatie f dergelijke verklaringen niet te wrden vertruwd als zijnde verstrekt f afgelegd dr de Beheerder. De afgifte van het Prspectus en dit Supplement en tekenning, inkp f mwisseling van Participaties p basis hiervan huden nder geen enkele mstandigheid in dat de in het Prspectus en dit Supplement vermelde infrmatie k p een later tijdstip dan de datum van het Prspectus en dit Supplement ng juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen wrden geactualiseerd zdra daarte aanleiding bestaat. Infrmatie hierver kunt u inwinnen bij de Beheerder. Vr inzicht in de specifieke fiscale gevlgen van het participeren in het Subfnds wrdt Participatiehuders en Deelnemers aangeraden zndig cntact p te nemen met de eigen belastingadviseur. Op het Prspectus alsmede p dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van tepassing. 3

4 Mn Services Levenslp Fnds Mn Services Levenslp Fnds (het Fnds) is een fnds vr gemene rekening met een (semi) pen-end structuur. Dit betekent dat het Fnds, bijzndere mstandigheden uitgeznderd, één keer per maand Participaties zal kunnen tekennen, mwisselen f inkpen. Het Fnds is een beleggingsfnds in de zin van de Wft. Het Fnds heeft een zgenaamde paraplustructuur, hetgeen inhudt dat het Fnds is nderverdeeld in Subfndsen. Mn Services Fndsenbeheer B.V. is de Beheerder van het Fnds; Als bewaarder van het Fnds treedt p Stichting Bewaarder Mn Services Levenslp Fnds. Aan de Beheerder van het Fnds is p 30 juni 2006 dr de AFM een vergunning verleend als bedeld in artikel 2: 65 lid 1 nder a Wft. De Beheerder en de Bewaarder van het Fnds hebben niet het vrnemen Participaties in het Fnds f daarvan afgeleide effecten aan een gereglementeerde markt f een andere markt in financiële instrumenten te nteren. Leeftijdsafhankelijke Subfndsen De Subfndsen zijn hfdzakelijk leeftijdsafhankelijk ingesteld, vanuit de basisgedachte dat naarmate een Deelnemer uder wrdt, het beleggingsrisic af dient te nemen m meer zekerheid ver het eindkapitaal te hebben. Van een jnge Deelnemer, znder een duidelijk aangegeven verlfdel, wrdt aangenmen dat de beleggingshrizn lang is. Indien een Deelnemer p een gegeven mment wel een verlfdel kiest waardr de beleggingshrizn krter wrdt, dan vindt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft, mwisseling van zijn Participaties plaats naar Participaties van het bij het alsdan pgegeven verlfdel passende Subfnds. Vr deze mwisseling wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. De relatie tussen de leeftijd van de Deelnemer en het Subfnds waarin belegd wrdt, is als vlgt: Leeftijd: tt 40 vanaf 40 vanaf 55 vanaf 61 Rentefnds tt 55 tt 61 tt OP Subfnds: Platina Gud Zilver Brns Staal Indien de Deelnemer heeft gekzen m in het standaard leeftijdsfnds deel te nemen, zullen de Participaties van het betreffende Subfnds wrden mgewisseld in de Participaties van het vlgende Subfnds wanneer een Deelnemer in de vlgende leeftijdscategrie terecht kmt, tenzij de Deelnemer anders aangeeft. Hiervr wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. Aanwending levenslpteged Als een Deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van zijn aanwezige levenslpteged vr een aanwendingsdel van de levenslpregeling (bijvrbeeld tussentijds verlf f vervregde pensinering), dan wrden zijn Participaties in het desbetreffende Subfnds mgewisseld in Participaties van het subfnds met het laagste rendement-risicprfiel. Hiervr wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betreffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. 4

5 Keuzemgelijkheid en Omwisseling Een Deelnemer is vrij m te kiezen in welk Subfnds de ingelegde gelden belegd wrden. Tevens heeft een Deelnemer de mgelijkheid m eenmaal per kwartaal van Subfnds te wisselen 1. Indien de Deelnemer hiervan gebruik maakt dan wrden zijn Participaties in een Subfnds mgewisseld in Participaties van het nieuw gekzen Subfnds. Hiervr wrden via de nderliggende Mn Services beleggingsfndsen de in de betrefffende Supplementen weergegeven in- en uitstapksten in rekening gebracht. Het Subfnds Delstelling Het Subfnds begt Deelnemers die in het kader van de Levenslpregeling een uitkering ntvangen van het Fnds f Deelnemers die expliciet vr het Subfnds gekzen hebben een beleggingsmgelijkheid te bieden. Het beleggingsbeleid richt zich met name p het genereren van inkmsten. Beleggingsbeleid Het Subfnds belegt haar vermgen dr te participeren in het Mn Services Levenslp Garantiefnds. Het beleggingsbeleid van het Subfnds is altijd gericht p een zrgvuldige afweging tussen het (verwachte) rendement en het (verwachte) risic en is specifiek afgestemd p de krte hrizn. Het Subfnds is niet bevegd als debiteur geldleningen aan te gaan. De samenstelling van het Subfnds is als vlgt: Mn Services Beleggingsfnds 100% Levenslp Garantiefnds Mn Services Levenslp Garantiefnds Het Mn Services Levenslp Garantiefnds is een fnds vr gemene rekening en is niet genteerd p een gereglementeerde markt f andere markt in financiële instrumenten Het Mn Services Levenslp Garantiefnds is vrijgesteld van de verbdsbepaling van artikel 2: 65 Wft. Het Mn Services Levenslp Garantiefnds heeft zijn eigen specifieke beleggingsbeleid. Het vermgen van het Mn Services Levenslp Garantiefnds wrdt ten beheve van de participatiehuders in het Mn Services Levenslp Garantiefnds ten titel van beheer gehuden dr een daarte pgerichte stichting die tevens het beheer daarver vert. Het verwerven van participaties in de Mn Services Beleggingsfndsen is alleen mgelijk: - vr participatiehuders die een gekwalificeerde belegger in de zin van artikel 1: 1 Wft zijn; en/f - indien participaties wrden verwrven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR ,- per participatiehuder. 1 Het Fnds raadt het veelvuldig switchen tussen Subfndsen af. Dit kmt het rendement p uw belegging naar verwachting niet ten gede gezien de daaraan verbnden ksten. 5

6 Het Fnds is een gekwalificeerde belegger zals hiervr bedeld. De participaties in het Mn Services Levenslp Garantiefnds is, behudens inkp dr de bewaarder van het Mn Services Levenslp Garantiefnds, niet f slechts beperkt (tussen twee f meer participatiehuders nderling) verdraagbaar. De participaties mgen niet wrden verpand f bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan k. Mn Services Vermgensbeheer B.V. vert vr de beheerder van het Mn Services Levenslp Garantiefnds de beheerhandelingen uit, met uitzndering van de bepaling van het beleggingsbeleid van het Fnds. De vermgensbeheerwerkzaamheden wrden verricht dr een gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam van de business unit Vermgensbeheer van Mn Services N.V. Het team van Mn Services N.V. bestaat uit hg pgeleide prfessinals. Mn Services N.V. stimuleert een intensieve samenwerking en infrmatie-uitwisseling binnen en tussen de verschillende beleggingsteams. Om de kennis en vaardigheden van de prfessinals steeds verder te verbeteren en blijvend te laten aansluiten bij de mderne tijd, biedt Mn Services N.V. diverse pleidings- en bijschlingsprgramma s aan. De prfessinals maken vr het prtefeuillebeheer gebruik van hgwaardige systemen. Mn Services N.V. investeert p cntinue basis m deze systemen up-t-date te huden. Mn Services Vermgensbeheer B.V. kan de vermgensbeheerwerkzaamheden k uitbesteden aan externe vermgensbeheerders. Het inhuren van een externe vermgensbeheerder dr Mn Services Vermgensbeheer B.V., vindt alleen plaats wanneer deze externe vermgensbeheerder een wezenlijke teveging aan het prduct kan bieden. Pas na een zrgvuldig selectieprces, waarbij tevens de externe vermgensbeheerder wrdt bezcht, vindt er inhuur plaats, De aan de externe vermgensbeheerder uitbestede vermgensbeheeractiviteit blijft de verantwrdelijkheid van Mn Services Vermgensbeheer B.V. De ksten verbnden aan het inhuren van een externe vermgensbeheerder zullen wrden verged uit de dr de beheerder van het Mn Services Beleggingsfnds ntvangen vermgensbeheervergeding (zals in dit Supplement vermeld). Mn Services Levenslp Garantiefnds Het Mn Services Levenslp Garantiefnds streeft naar een minimaal rendement van 3-maands euribr plus. Het exacte rendement wrdt peridiek vastgesteld. Het huidige rendement kunt u raadplegen p de website van de beheerder De beheerder en bewaarder van het Mn Services Levenslp Garantiefnds is Stichting Mn Services Geldmarktfnds. Het bestuur van Stichting Mn Services Geldmarktfnds bestaat uit Mn Services N.V. Stichting Mn Services Geldmarktfnds heeft de taken van beheer en belegging vergedragen aan Mn Services Vermgensbeheer B.V. Mn Services N.V. stelt werknemers en haar administratieve apparaat ter beschikking aan laatstgenemde venntschap. Stichting Mn Services Geldmarktfnds heeft de beleggingen van het Mn Services Levenslp Garantiefnds in bewaring gegeven bij een externe partij. Hiernder vlgt een beschrijving van de aan de het subfnds verbnden risic s. Risic wegvallen garantie De Beheerder geeft aan de Deelnemers in het Staal fnds een garantie p het ingelegde vermgen van minimaal 3-maands euribr plus. Het exacte rendement wrdt peridiek vastgesteld.het risic bestaat dat dr inslvabiliteit de Beheerder de verplichtingen vrtvleiende uit de afgegeven garantie niet zal kunnen nakmen. Tt slt bestaat het risic dat dr wijziging van de vrwaarden van het Fnds de verleende garanties kmen te vervallen. Wijziging van de vrwaarden van het Fnds waardr de rechten f zekerheden van de Deelnemers wrden verminderd, kunnen tegenver de Participanten en 6

7 Deelnemers echter niet eerder wrden ingerepen dan nadat drie maanden zijn verstreken na bekendmaking van de vrgenmen wijziging aan de Participanten en Deelnemers. Op grnd van de Wft/het Bgf kunnen Deelnemers gedurende deze drie maanden hun Participaties verkpen aan het Fnds nder de gebruikelijke vrwaarden, zdat laatstgenemd risic wrdt beperkt. Status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden kunnen erte leiden dat het Mn Services Levenslp Fnds f het Fnds niet meer vldet aan de FBI-criteria, waardr het Mn Services Levenslp Fnds f het Fnds (tegen het gewne tarief) venntschapsbelasting verschuldigd wrdt. Faillissementsrisic Ingevlge de Levenslpregeling vinden betalingen aan en dr Stichting Mn Services Levenslp ten beheve van een Deelnemer aan het Fnds plaats via de Inhudingsplichtige van die Deelnemer (in beginsel de werkgever van die werknemer). In geval van faillissement van de Inhudingsplichtige kan een bedrag bestemd vr het Fnds f betaald dr het Fnds aan de Inhudingsplichtige ten beheve van een Deelnemer, in de faillissementsbedel van de Inhudingsplichtige vallen. Indien een levenslpteged dr het UWV f een rechter niet als ln wrdt beschuwd en derhalve niet wrdt betaald dr het UWV in geval van faillissement van een Inhudingsplichtige, kan een Deelnemer hierdr benadeeld wrden. Ok indien een Inhudingsplichtige haar medewerking nthudt f anderszins nalatig is, kan een Deelnemer hierdr benadeeld wrden. Het Fnds is niet aansprakelijk jegens de Deelnemer f andere partijen vr eventuele schade in dergelijke gevallen. Bewaarnemingrisic Het risic bestaat dat een (nder)bewaarder de in bewaring gegeven activa dr inslvabiliteit, nalatigheid f fraude verliest. In geval van een bewaarder die ptreedt als bewaarder van een beleggingsfnds waarvan de beheerder is geregistreerd bij de AFM, bepaalt het Bgf dat deze bewaarder adequate maatregelen met treffen met het g p de aansprakelijkheid vr schade die vr de bewaarder kan vrtvleien uit brand, verver van geld en waardepapieren, fraude f berving. Inflatie- en wisselkersrisic De ntwikkelingen van de beleggingen is, behalve van de marktmstandigheden, k afhankelijk van de inflatie en wisselkersschmmelingen. Dit laatste betreft dan vral effecten die niet in eur zijn genteerd. Dr diversificatie en het gebruik van valuta-instrumenten als termijncntracten en 'swaps' kan dit risic (deels) wrden afgedekt. Plitiek risic/regelgeving Een factr waarmee vraf geen rekening gehuden kan wrden is de plitiek. De lcale wetgeving en de wettelijk bepalingen met betrekking tt bijvrbeeld de Levenslpregeling en fiscaliteit kunnen van invled zijn p de rentabiliteit van de beleggingen. Het is mgelijk dat wijzigingen p het gebied van dergelijke regelgeving het rendement beïnvleden. Valuta kersrisic bij strnering Indien bij uitgifte van Participaties, nadat het bedrag van de tegenrekening is geïncasseerd en hiervr Participaties zijn gekcht, het bedrag wrdt teruggebekt (gestrneerd), wrden de Participaties dr de Beheerder van de desbetreffende Deelnemer gekcht tegen de kers van de laatste Handelsdag. Indien de Deelnemer p de eerstvlgende Handelsdag alsng de Participaties wenst te kpen bestaat er een kersrisic, wanneer de Participaties in waarde zijn gestegen. 7

8 Afwikkelingsrisic Het Fnds belegt (indirect) in effecten. Het risic bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verlpt zals het hrt, waardr de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige cnsequenties van dien. Rendementsrisic Het Fnds zal beleggingen den p basis van dr de Beheerder p te stellen berekeningen en prjecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en prjecties daadwerkelijk zullen resulteren in de dr het Fnds begde rendementen. Het rendementsrisic kan tevens variëren p grnd van de keuzes die mgelijk zijn p grnd van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan f ntbreken van, dan wel de beperkingen p eventuele waarbrgen van derden. Cncentratierisic Het Fnds zal een gede spreiding van de beleggingsprtefeuille aanhuden, waardr het risic verband hudend met een sterke cncentratie van beleggingen in bepaalde beleggingscategrieën, markten f sectren wrdt beperkt. Marktrisic Marktrisic s vr beleggingen wrden dr veel factren beïnvled. Belangrijke factren zijn: Ecnmische mstandigheden Prijsntwikkelingen p gederen- en valutamarkten Plitieke stabiliteit Marktrente Prijzen p de verhuurmark (nrerend ged) en vraag en aanbd naar vastgedbeleggingen He grter de beweeglijkheid van deze factren, he grter het marktrisic. Dr de beleggingen in sectren en regi s te spreiden wrden de effecten van het marktrisic beperkt. Rendement Vr actuele infrmatie ver het behaalde rendement van het Subfnds wrdt verwezen naar het jaarverslag van het Subfnds en de website van de Beheerder (www.mn-services.nl/mnfndsenbeheer). Een vergelijkend verzicht van de ntwikkeling van het vermgen van het Subfnds alsmede van de baten en lasten van het Subfnds ver de afgelpen drie jaar zijn vervat in de jaarrekeningen ver de laatste drie bekjaren en de p die jaarrekeningen betrekking hebbende verklaringen en de laatste halfjaarcijfers. Een vlledig bijgewerkte bijlage, bestaande uit de jaarrekeningen van het Fnds ver de laatste drie bekjaren met bijbehrende accuntantsverklaring en het laatste halfjaarbericht, is gepubliceerd p de website van de Beheerder (www.mn-services.nl/mnfndsenbeheer) en zal te allen tijde kstels pvraagbaar zijn bij de Beheerder vr Deelnemers die daarver niet reeds beschikken. 8

9 Vergedingen en ksten in het Subfnds Bij het participeren in het Subfnds zullen geen ksten in rekening wrden gebracht. Infrmatie ver het Subfnds Maandelijks wrdt een actueel verzicht met betrekking tt het Subfnds gepubliceerd p de website van de Beheerder met nder meer rendementscijfers, prtefeuilleverdelingen en de grtste beleggingen binnen het Subfnds. Mededeling Beheerder Uitsluitend de Beheerder van het Fnds is verantwrdelijk vr de juistheid en vlledigheid van de gegevens zals pgenmen het Prspectus en dit Supplement. Het Prspectus en dit Supplement vlden, vr zver van tepassing, aan bij f krachtens de Wft gestelde regels. Rijswijk, 23 december 2009 Mn Services Fndsenbeheer B.V. 9

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie