wat een redelijke vergoeding voor de investering zal zijn, kan geen oordeel over het wetsvoorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wat een redelijke vergoeding voor de investering zal zijn, kan geen oordeel over het wetsvoorstel"

Transcriptie

1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijkrelaties Ministerie vr Wnen en Rijksdienst Pstbus OOEA DEN HAAG Amsterdam, 26 nvember 2OL4 Mijne dames en heren, Ondergetekenden, allen advcaat en gespecialiseerd in het huurrecht, hebben kennisgenmen van de lnternetcnsultatie vr het vrnemen de Uitveringswet huurpr'rjzen wnruimte te wdzigen m het vereenkmen tussen verhuurder en huurder van wnruimte van een nieuw in te veren berekeningsmethdiek, de Energieprestatievergeding (EPV), mgelijk te maken' nderstaande reactie is geen in alle nderdelen afgewgen advies. Het betreft nze eerste reactie p het vrntwerp vr bvenbeschreven wetsvrstel en de Memrie van Telichting, zals deze p het internet zijn geplaatst. Cnclusie wij stellen vrp dat wij het streven naar een energieneutrale gebuwde mgeving delen en evenzeer de ndzaak nderkennen m daarvr z spedig mgelijke gunstige cndities te scheppen. Onze cnclusie is echter dat het nderhavige vrntwerp ng nvldende is drdacht m in deze vrm als een wetsvrstel aan de Tweede Kamer aan te bieden. Eerst met betere afstemming kmen met de civielrechtelijke aspecten, in het bijznder de huurrechtel'rjk aspecten en meer in het bijznder het huurprijzenrecht wnruimte' Vrts is nvldende drdacht f de vrgestelde regeling in de praktiik werkbaar, technisch uiwerbaar en financieel haalbaar is. Er kan niet ver dit vrgenmen wetsntwerp wrden geadviseerd z lang geen zicht is p wat de cnsequenties van het wetsvrstel zullen z'rjn, zals deze cnsequenties in lagere regelgeving zullen wrden vastgelcgd. Zlang niet duidel'rjk is wat de in te v ren AmvB's zullen gaan inhuden, en niet duidelijk is in welke gevallen en nder welke vrwaarden een EPV kan wrden vereengekmen en wat een redelijke vergeding vr de investering zal zijn, kan geen rdeel ver het wetsvrstel wrden gegeven. ln de betaalbaarheid van het wetsvrstel, nch vr verhuurder nch vr huurder, is inzicht gegeven. Deze internetcnsultatie is te vreg uitgezet'

2 Kritische kanttekeningen: hfdlijnen. De vrgestelde wetswijziging m verhuurder en huurder van wnruimte een Energieprestatievergeding (EPV) te kunnen laten vereenkmen, maakt het vaststellen van de huurprijzen vr wnruimte en de vaststelling van de (eind-)afrekening seruíceksten bij verhuur van wnruimte ng ingewikkelder dan het reeds is. Dit is in strijd met het streven van de Minister naar vereenvudiging.. De vrgestelde wetswijziging is in strijd met het systeem van vaststelling huurprijzen r wnruimten zals dat sedert l juli 1979 geldt. ln het verlengde daarvan: de vrgestelde wetswijziging is in strijd met titel 'l.4 BW, in het bijznder artikel 7:237 BW, waarin de definities van (prijs), (huurprijs) en (serviceksten) zijn vastgelegd. Wijziging van alleen de Uhpw vlstaat niet (ls van andere wet systematische bezwaren); k het BW zal meten wrden gewijzigd indien een EPV-berekeningsmethdiek gewenst wrdt geacht.. Het vrgestelde wetsvrstel neemt de belemmeringen in de huurrechtel'rjke wet- en r regelgeving niet weg m zeer energiezuinige wningen ('nul-p-de-meter-wning') te kunnen verhuren tegen een redelijke huurprijs. Het wetsvrstel creëert nieuwe belemmeringen en cmplicaties. ln het licht van het streven van de Minister naar eenvud en naar niet teveel gewijzigde regelgeving tegelíjkertíjd is inveríng per L juíí 2015 (streefdatum) nwenselijk. Delstelling en vrgestelde plssing (EPV) van de wetgever Het achterliggende del van het vrgenmen wetsvrstel is het streven naar meer energiezuinige, z enigszins mgelijk energieneutrale wningen. Het hfddelvan het vrgenmen wetsvrstel is dan k niet inveren van een EPV-berekeningsmethdiek, maar het zeken naar plssingen m belemmeringen in de wet- en regelgeving vr het kunnen buwen en het kunnen expliteren van energieneuíale wningen te facilíteren. Wij nderkennen dat de huidige systematiek van regulering van huurprijzen wnruimte' hier ng nvldende ruimte vr biedt. De wetgever stelt dit p te lssen met de invering van een gefixeerde vergeding (EPV), vrijwillig vereen te kmen tussen verhuurder en huurder, als {extra} vergeding vr de hgere kwaliteit van de 'nul-p-de-mete/ wning (een energiezuiniger wning dan gebruikelijk), en deze vergeding niet af te rekenen in de 'kale' huurprijs, maar als ware het een meegeleverde zaak/dienst en derhalve in de serviceksten. Wij menen echter dat de vrgestelde wetswijziging in strijd kmt met het geldende systeem van vaststelling huurprijzen wnruimten en afrekening serviceksten, namelijk m naast de vergeding die de huurder betaalt vr het enkele gebruik van de wnruimte (artikel 7:237 lid 1 BW) een andersrtige vergedinb vr het enkele gebruik van de wnruimte te kunnen vereenkmen. 1 Dè huurpriluenaystèmàtièk is -k6rt gèzègd- và tgele8d in èen gemaximàli5eèrde'kàle' huurprijs, die bèpààld wrdt dr het wningwaarderingsstelsel, en een gereguleerde afrekening van serviceksten.

3 Vrgestelde plssing Wij menen dat het gestelde del binnen de bestaande systematiek kan wrden bereikt met een minder ingrijpende wijziging van de regelgeving. Aa npssi n g wni n gw rd eri n g sste lse I lndien een verhuurder extra investeert in een wning, en wel zdanig dat hij aan zijn huurder kan garanderen dat deze slèchts een maximale heveelheid energie zal gebruiken, behrt de verhuurder vr deze extra kwaliteit een vergeding te ntvangen in de zgenaamde "kale" huurprijs, dat wil zeggen in het bedrag dat de verhuurder nuangt vr het enkele gebruik van de wnruimte (artikel 7:237 lid 2 BW). ln het wningwaarderingsstelsel behrt deze extra kwaliteit tt uitdrukking te kmen, hetgeen kan wrden bereikt dr óf aanpassing van het aantal wningwaarderingspunten vr een bepaald label óf dr separaat punten te te kennen aan de desbetreffende b'rjzndere energiebesparende (nrerende) vrzieningen in de wnruimte. ln gevalvan nieuwbuw zal de aanvangshuurprijs kunnen stijgen. lngeval van renvatie (verbetering van het gehuurde tijdens de duur van de huurvereenkmst) kunnen verhuurder en huurder een verhging van de huurprijs vereenkmen. De verhuurder behrt ten alle tijden een redelijke vergeding te ntvangen vr de dr hem bestede ksten vr de aangebrachte energiebesparende maatregelen. Ve rhging hu urprijsliberalistieg rens vr'n ul-p-de-meter' wningen Het is in strijd met de wet c.q. in strijd met de wetsystematiek m in de seruiceksten, k als deze wrden gepresenteerd als een EPY, een vergeding vr het enkele gebruik van de wnruimte c.q. de bij de gehuurde waanruimte behrende nrerende anhrigheden p te nemen. De vergeding vr nrerende aanhrigheden behrt geheelte zijn verdiscnteerd in de 'kale' huurprijs. Het lijkt erp dat de EPV berekeningsmethdiek uitsluitend is gekzen m 'nuí-p-de-meter'wningen binnen de sectr sciale huurwningen te kunnen huden. Om dat te bereiken kan de wetgever k venàregen m de huurprijsliberalisatiegrens vr dit srt specifieke wningen, namelijk wningen waarvr een 'nul-p-de-mete/ certificaat is afgegeven, te verhgen. Energievrzieningen, die een nrerende aanhrigheid vrmen, kunnen p deze w'ljze in de 'kale' huurprijs wrden pgenmen znder de wetsystematiek vr huurprijzen wnruirnten geweld aan te den. De huurteslaggrens heft niet te wrden verhgd, waardr er k geen druk p de begrting heft te zíjn. Huurders beheven wat betreft hun wnlasten immers niet duurder uit te z'rjn, indien de hgere huurprijs k daadwerkelijk gecmpenseerd wrdt dr lagere energieksten2. Vergelijk: verheveling neigenlijke serviceksten 7 iuli 7987 ln het verleden werden stichtingsksten weleens kunstmatig laag gehuden dr de ksten van aanleg grenvrziening, cv-installaties, warmte-islatie, parkeerfaciliteiten e.d. niet in de stichtingsksten p te nemen en niet te laten drwerken in de 'kale' huurprijs, maar de aanlegksten vr deze nrerende vrzieningen in de serviceksten te verdiscnteren, de 2 Uiteraard zal drgerekend meten wrden f dit in de praktijk van het individuele geval k werkelijk juist is (en niet alleen p macr niveau).

4 zgenaamde neigenlijke serviceksten. Dit is per l juli 1987 gecrrigeerd dr de ínvering van de mgel'ljkheid deze aanlegksten alsng ver te hevelen naar de 'kale' huurprrys3. De regeling is met ingang van 1 augustus 1995 weer afgescha#. Het zu nwenselijk zijn, indien de wetgever een vergelijkbare vergissing zu maken dr in de wet p te nemen dat vergedingen vr de aanleg van nrerende aanhrigheden in de serviceksten zuden kunnen wrden verdiscnteerd. Ng enkele kanttekeningen bij de MvT Het achterliggende en vrnaamste del is ns inziens: het bereiken van een energie neutrale gebuwde mgeving en met dat del vr gen het stimuleren van en het rendabel maken van de buw en explitatie van 'nul-p-de-metel wningen. Het del is niet: het inveren van een EPV. Het inveren van een EPV-systeem kan een mgelijkheid zijn m dat delte bereiken. {Het middel wrdt p grnd van wetsystematische bezwaren, namelijk str'tjd met het huurprijzenrecht, niet dr ns ndersteund). De MvT gaat er bij abuis van uit dat een EPV een nutsvrziening isin plaats van een veigeding vi een speeifieke nutsvi2iening Vlgens de definitie van het wetsvrstel hudt een energieprestatievergeding in een vergeding vr zwel de cncrete energiebesparende en energieleverende vrzieningen als de abstracte garantie dat de gehuurde wning een bepaalde energieprestatie levert. Beide vergedingen hren thuis in de'kale' huurprijs. BlUkens de cncept MvT is de bestaande regelgeving en wetsystematiek van het huurpr'tjzenrecht wnruimte nderkend, maar -zals gezegd- desndanks is niet gekzen vr een vergeding vr een dr de verhuurder te leveren zaak (energiebesparende vrzieningen) binnen het dr de wetgever reeds gekzen systeem. De verhuurder met een juiste, de investering dekkende vergeding ntvangen vr de energiebesparende vóèt'zièhingèà van dè VéÉhuurdé wning (éxtra WW5-puntéh?), èn de huuíder hèëft hèt vr.- en nadeel van meer f minder energieksten (f deze energie nu wrdt geleverd dr de verhuurder f dr een energiemaatschappij). De hge kwaliteit van de 'nul-p-de-mete/ wning zal zich k vertalen in de WOZ-waarde, en p die wijze krijgt de verhuurder een extra vergeding (via het WWS) vr zijn investeringen. Het is de vraag f de wetgever dat heeft nderkend. lndien de kwaliteit van de gehuurde wning niet vldet aan hetgeen de verhuurder heeft gegarandeerd (nul-p-de-meter), zal er sprake zijn van een gebrek in de zin van de wet (art. 7:2Ot4lid 2 BW). De wet verbindt gevlgen (BW art. 7:204 e.v.) aan de aanwezigheid van een gebrek, zeker in het geval de afwezigheid van het gebrek dr de verhuurder is gegarandeerd. Een wetswijzigin is niet nódig m dè Uèràuurdèi àan Zijn àfspfakéé te hóudèn. Het EPV is vlgens de MvT een bijzndere berekeningsmethdiek. Die berekeningsmethdiek zal vr een gemiddelde huurder niet te begr'rjpen zijn, laat staan te cntrleren. Dit is in strijd met het streven van de Minister naar vereenvudiging. Het wningwaarderingsstelsel is juist gericht p eenvud en begrijpelijkheid. 3 Zie Huurbeleid 1987, TK nr 4 lzie Staatsblad 1995, 215

5 . De nderliggende lagere regelgeving, waarin de nrmen en prijzen zullen wrden vastgelegd, kan vlgens de MvT vrij snel wrden bijgesteld. Dit zal tt gevlg hebben dat het vr zwel de verhuurder als de huurder juist niet gegarandeerd is wat de vergeding vr de investering c.q. wat dè hgte vàn de wnlàstèn zal zijn. Oók dit is ih str.ijd rnet het str ven van de Mihistet naar vereenvudiging. Het is niet aannemel'rjk dat in de prakt'rjk de energierekening it p nul zal uitkmen. Er zal altijd meten wrden bijbetaald f terugbetaald. De huurder zal altijd k een cntract met eenenergieleverancier meten sluiten vr het geval de pgewekte energie niet vldende blijkt te zijn. Ok dit zal het niet eenvudiger maken. Er wrdt in de MvT niet aangegeven dat er k naar de Warmtewet is gekeken. Een kppeling met de Warmtewet ntbreekt. Een huurder die reflecteert p een te huur aangebden 'nul-p-de-meter'wning zal in de praktijk niet kunnen kiezen vr een prijs znder een EPV berekeningsmethdiek. lmmers, een veihuui'dei die eeh EPV eertifièaat vtàór iijé wniég hèeft vèr"kfegeé Zal uitsluitend mèt de EPV-systematiek willen verhuren (tenzij de verhuurder in het nieuwe systeem verlies lijdt maar dan is het systeem niet juist en zal de nderliggende regelgeving naar venruachting snel wrden aangepast vlgens de MvT. ln een huurmarkt met schaarste (de sciale wningvrraad) zal een huurder bij het huren van een wning niet kunnen kiezen vr een huurvereenkmst znder EPV. Bven weergegeven gezichtspunten zijn niet vlledig en geschreven p persnlijke titel. Deze reactie mag penbaar wrden gemaak. Met vriendelijk gret, mede namens mr. M.F.A. Evers, riir. H.M. Hielkerha mr. J.W. Kekebakker, mr. H.M. Meijerinlq mr. H.J. ter Meulen, mr. H.J. van Smaalen, mr. J.K.Six-Hummel (allen als advcaat werkzaam en in het huurrecht gespecialiseerd) werkadres: BekelDe Nerée N.V. Gustav Mahlerplein 2, Pstbus AM Amsterdam Tel: ka bekel.cm

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie