kader grondprijzen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kader grondprijzen 2013"

Transcriptie

1 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart

2 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele methde b.veranderingen ten pzichte van het kader grndprijzen 2012 c.telichting bevegdheden raad en cllege d.erfpacht Paragraaf 1. Wningbuw - Sciale wningbuw: huurwningen - Sciale wningbuw: gedkpe sectr kp - Reguliere prjectbuw en particulier pdrachtgeverschap (CPO) Paragraaf 2. Bedrijventerreinen - Bestaande bedrijventerreinen T58 en Vssenberg West - Nieuw uit te geven bedrijventerreinen - kleine kavels - Wn/werkkavels Paragraaf 3. kantren Paragraaf 4. Winkels en hreca Paragraaf 5. Overige bestemmingen - Openbare en bijzndere gebuwen, verenigingen, kinderdagverblijven, transfrmatrruimtes, etc - Maatschappelijke vrzieningen/sprtterreinen - Gebuwde sprt- en vrijetijdsvrzieningen - Fitnesscentra - Sprtcentra verig - Praktijkruimte medische berepen - kinderpvang - Overige ruimten in HOED - Htels - kleine kaveluitbreidingen vr tuinen en garages - Tuinuitbreidingen - Garagebxen en grnden met buwbestemming - Zend- en ntvanginstallaties - Grnden vr verige bestemmingen en bijzndere gevallen Bijlage 1: Telichting stapelings- en grttefactren Bijlage 2: Tabel bandbreedten residuele grndprijzen wningbuw

3 a.telichting residuele methde Op 10 nvember 2011 heeft de raad via het vrstel 'Grndprijsbeleid 2012' (2011/232) ingestemd met het bepalen van de grndprijzen via de residuele rekenmethde. Dit betekent samengevat dat de grndprijs bestaat uit het verschil (het residu ) tussen de buwksten (plus bijkmende ksten) en de marktwaarde van een gebuw/cmplex. Per categrie wningen en bedrijven zijn destijds p basis van de in dat raadsvrstel beschreven uitgangspunten residuele grndwaarden bepaald vr een aantal wnwijken en bedrijventerreinen. De grndprijzen werden hierbij gebaseerd p gerealiseerde verkptransacties in de desbetreffende en mliggende wijken/bedrijventerreinen en geraamde buwksten. b.veranderingen ten pzichte van het kader grndprijzen 2012 Aan de methde zals dr de raad in 2011 is vastgesteld is niets gewijzigd. De grndprijzen zijn vr 2013 vr de categrie wningbuw gecrrigeerd naar de prijsntwikkeling en de buwkstenntwikkeling p de wningmarkt. Verder zijn enkele aanvullingen pgenmen: - Jaarlijks zal het kader grndprijzen wrden getetst p marktcnfrmiteit via een residuele drrekening van een aantal referentietransacties vr wningen en bedrijven uit de regi Tilburg; - Het aantal wijken waarvr vr wningbuw residuele grndprijzen zijn berekend is uitgebreid zdat sneller een nabij gelegen referentiewijk kan wrden gevnden als een grndprijs wrdt gezcht (zie bijlage 2). - Er is een kstendekkende minimumgrndprijs vr wningbuwntwikkeling pgenmen als richtlijn. Beneden deze grndprijs wrdt in principe geen grnd verkcht tenzij het bestuur gemtiveerd afwijkend besluit. - De grndprijssystematiek vr sciale wningbuw is aangepast. De categrie sciaal-betaalbaar is tegevegd,sciale kpprijzen zijn mlaag gebracht en er is een premie p energiezuinig buwen ingeverd. Daarnaast zijn nrmen vr nieuwbuw en delgrepen aangescherpt. In aanvulling p deze aanpassing zijn extra prestatieafspraken gemaakt met de wningcrpraties ver nieuwbuw. Deze wrden verwerkt in het lpende Cnvenant Wnen c. Telichting bevegdheden raad en cllege Op basis van artikel 160, lid 1, nder e van de Gemeentewet is het cllege bevegd m te besluiten tt privaatrechtelijke rechtshandelingen. De raad heeft er p 22 april 2002 mee ingestemd dat het cllege bij aan- en verkp van vastged zaken det znder dat de raad f de raadscmmissie wrdt gehrd, mits binnen de dr de raad gestelde kaders wrdt gebleven. Dit kader wrdt nu gevrmd dr het jaarlijkse kader Grndprijzen en de paragraaf grndbeleid in de jaarlijkse prgrammabegrting. Uitznderingen/afwijkingsbevegdheid: *Vr de verkp van panden en/f grnden die geen nderdeel uitmaken van het vastgestelde kader en waarvr de raad niet vraf een prijs heeft vastgesteld, heeft de raad p 24 juni 2002 beslten dat de verkpprijs niet lager mag liggen dan10% beneden de getaxeerde waarde. De natinale en eurpese richtlijn geeft vr 2013 een percentage van 5%. Het te hanteren afwijkingspercentage met hieraan vlden, waarmee het eerder genemde besluit van de raad verbdig is. *Op 10 nvember 2011 heeft de raad beslten : - als een grndverkp bij wningbuwntwikkeling afwijkt van het kader is het cllege tegestaan m besluiten te nemen tt een maximum van plus f min 25% van de vastgestelde prijzen. Dit met in acht neming van bvengenemd punt ver de minimumgrndprijs, waarbij beneden deze minimumgrndprijs in principe geen grnd wrdt verkcht tenzij het cllege gemtiveerd afwijkend besluit; - in alle verige gevallen kan het cllege afwijken van de kaderprijzen p basis van een nafhankelijke taxatie en zal de raad besluiten ver de afwijking. In aanvulling daarp zal k bij grndverkp vr bedrijven eenzelfde systematiek wrden gehanteerd. Ok in dit segment cnstateren we dat afwijken p basis van het specifieke plan ndzakelijk is. Vr het kader grndprijzen 2013 geldt het bvenstaande nverkrt. 3

4 d. Erfpacht Ok erfpacht is een wijze van uitgifte die in Tilburg mgelijk is. De kaders zijn vastgelegd in de Algemene vrwaarden vr de uitgifte in erfpacht. Vr de berekening van de jaarlijkse erfpachtcann wrdt uitgegaan van de vigerende mslagrente plus 1%.. 1. Wningbuw (prijzen incl. belastingen). Uitgangspunt: Genrmeerd residueel. Vr grndprijzen van wningbuw wrdt nderscheid gemaakt in drie categrieën: A. sciale wningbuw B. reguliere prjectbuw C. particulier pdrachtgeverschap (PO/CPO) 1 A. Sciale wningbuw Grndprijsbeleid nieuwbuw Sciaal-gedkp Huur < 574 Sc. kp < MGE* Regulier EPC EPC - 0, Telichting tabel: Handhaving van de huidige sciale grndprijs vr huurwningen tt de 2 e aftppingsgrens Het sciale grndprijzenbeleid uit te breiden met het huursegment tussen de aftppingsgrenzen en de liberaliseringsgrens ( 681). Hiervr een gereduceerde dch hgere sciale grndprijs van te rekenen. De kpprijzen vr sciale kp te laten aansluiten p de betaalbaarheidsgrenzen van de delgrepen. De fact betekent dat een generieke verlaging en, vergelijkbaar met de huur, een nderverdeling in twee categrieën. Daarmee nderscheid te maken in twee sciale wningbuwklassen (prijzen 2013): a) Sciaal-gedkp: maximaal aftppingsgrens huur 574, en verkpprijs maximaal b) Sciaal-betaalbaar: huur tussen 2e aftppingsgrens en liberalisatiegrens 681/ verkpprijs tussen als premie p energieprestatie vr de categrie sciaal-betaalbaar een extra krting te geven p de grndprijs tt het niveau sciaal-gedkp. De energieprestatie wrdt gemeten in EPC. Extra inspanning is als de waarde bij plevering minimaal 0,2 nder de p dat mment geldende eis vanuit het buwbesluit ligt. In 2013 ligt de buwbesluit-waarde p 0,6. Overig: Sciaal-betaalbaar Huur Sc. kp MGE* Basisnrm vr de nieuwbuw minimaal 75 m2 gb vr een appartement en 95m2 gb vr een grndgebnden wning (prijs-prductdifferentiatietabel gemeente). Dit als waarbrg vr een evenwichtige prijs-kwaliteitverhuding. Partijen en de 4

5 gemeente kunnen in nderling verleg vr specifieke lcaties f delgrepen andere afspraken maken. De bestaande criteria rndm maatschappelijk gebnden eigendm (MGE) vr kp blijven gelden. Sciale kpprijzen zijn inclusief eventuele krtingen, ftewel de kpprijs vr de klant. Vr sciale kp wrdt maximaal als inkmenscriterium gehanteerd. Het is de intentie m de nieuwbuw blijvend aan te bieden aan de sciale delgrepen van het wnbeleid, zals pgenmen in het vigerend Cnvenant Wnen. Verkp dan wel mzetting naar een hgere huurcategrie vindt in verleg plaats. In alle gevallen geldt bijbetaling bij mzetting naar een hger huursegment dan wel verkp buiten het sciale segment, cnfrm de huidige systematiek. Stapelings- en grttefactren van tepassing, zie Bijlage 1 Bij grnden ndig vr het aanpassen van bestaande wningen wrden alleen de ksten in rekening gebracht die de gemeente eventueel maakt. Vr AWBZ-wningen wrdt de genrmeerde grndprijs vr gedkpe en bereikbare huurwningen aangehuden met een pslag van 10%. Bijbetalingsregeling vr drverkp erfpachtwnigen en verkp huurwningen * kavels tt en met 150 m² Per m² extra 306 per m² 358 per m² * Bij verkp buiten de MGE-cnstructie is de bijbetalingsregeling zals bij huurwningen (zie bven) van tepassing. Bijbetaling vindt k plaats als de wning in een MGE cnstructie verkcht wrdt in een prijsklasse bven gedkpe kp. 1 B. Reguliere prjektbuw Per prject wrdt aan de hand van de feitelijke gegevens de grndprijs genrmeerd residueel bepaald.deze methdiek is k van tepassing p appartementen. Zie hiervr bijlage 1 en bijlage 2 en de telichting nder a en b p pagina 3. 1 C. Particulier pdrachtgeverschap Uitgifte aan particulieren en in het bijznder bij particulier 1. Mgelijkheid tt verkp bij inschrijving/pbd, maar als ndergrens geldt de grndprijs van prjectmatige wningen. 2. Mgelijkheid vr het cllege m de grndprijzen bij PO 5

6 pdrachtgeverschap (PO) vraf per lcatie vast te stellen. De grndprijs wrdt genrmeerd residueel bepaald. Uitgifte in bijzndere f huurgerelateerde plannen Eventueel nadere grndprijsvrstellen p basis van nafhankelijke taxatie. ** De stichtingsksten/v..n.-prijs bestaan uit de flderprijs inclusief eventuele garage, bebuwde en/f nbebuwde parkeervrziening. De grndprijs is hierbij gebaseerd p de prijs van een vlgens de gangbare nrmen direct en vlledig bewnbare wning, inclusief afbuw (inrichting en afwerking). Bij verkp van bestaande wningen geldt als v..n.-prijs de verkpprijs, vermeerderd met de verdrachtsbelasting en de ntarisksten vr het transprt (inclusief kadastraal recht). Bij verkp van wningen aan mensen met een handicap bij nieuwbuwprjecten wrden de stichtingsksten/v..n.-prijs verminderd met de vergedingen, die wrden gegeven via de WVG en/f de AWBZ. 6

7 2. Bedrijventerreinen (prijzen exclusief BTW) Uitgangspunt: Residuele waarde Bij bedrijventerreinen wrdt nderscheid gemaakt naar lgistiek en prductie. Grndprijzen bestaande bedrijventerreinen Lcatie Indicatieve bandbreedte residuele grndprijs per m² kavel excl. BTW T-58 Vssenberg West (zicht) (binnenterrein) Prductie standaard: (binnenterrein) Prductie hger: (eerste schil) Prductie hgwaardig: (zichtlcatie) Lgistiek: Grndprijzen nieuw uit te geven bedrijventerreinen Lcatie: Categrie Indicatieve bandbreedte residuele grndprijs per m² Zwaluwenbunders/ Zuidkamer kavel (excl. BTW) kleinschalige bedrijven PDV Hreca kleine kavels De grndprijzen vr de kleine kavels wrden per geval en indicatief bepaald. 7

8 Wn/werkkavels (indicatief) kavels vr wn-werk p het bedrijventerrein Maximale Functie ppervlakte in Prijs/m² Ttaal Gemiddelde kavelprijs m² Minimale kavelmvang (% van ttale kavel) Wndeel 390 (65%) Werkdeel 210 (35%) Maximale kavelmvang Wndeel 600 (40%) k Werkdeel 900 (60%)

9 3. kantren (prijzen exclusief BTW) Uitgangspunt: Residuele waarde Huidige grndprijzen en residuele grndprijzen kantren (per m 2 BVO) Lcatie Indicatieve bandbreedte residuele grndprijs per m 2 bv. Standaardprijs lcaties Ringbanen, Sprzne, Centrum Nieuwe lcaties Afznderlijke Grndprijsvrstellen 4. Winkels en hreca (prijzen exclusief BTW) Uitgangspunt: Residuele waarde Winkels Grndprijzen winkelgebieden Type winkellcaties Indicatieve bandbreedte residuele grndprijs per m² bv Buurtniveau Wijkniveau kernwinkelapparaat Perifere detailhandel Grtschalige detailhandel (in een detailhandelsmgeving) Overige bestemmingen (prijzen exclusief BTW) Uitgangspunt: deels residueel en deels eenheidsprijzen 5.1 Grnden vr Openbare en Bijzndere Gebuwen (O.B.G.)* in uitleggebieden, niet-cmmerciële verenigingen en kinderdagverblijven (zwel cmmercieel als niet-cmmercieel) incl. transfrmatrruimtes, gasstatins etc. ** 114 per m² bvbv met minimum 114 per m² terrein met 50% reductie p de grndksten vr parkeren bij middelbaaren hger berepsnderwijs. 5.2 Maatschappelijke vrzieningen Sprtterreinen / niet verdekte sprtaccmmdaties in uitleggebieden (incl. was- en kleedaccmmdaties). ** 25,00 per m² Grnden vr niet cmmerciële gebuwde sprt- en vrije tijdvrzieningen. Grnd vr buw kantines bij sprtterreinen.** 57,00 per m² terrein/b 9

10 Sprtcentra: Fitnesscentra Sprtcentra: Overige per m² b.l per m² b.v.. Praktijkruimte medische berepen per m² b.v.. kinderpvang per m² b.v.. Overige ruimten in HOEDS Htels per m² b.v.. Maatwerk 5.3 kleine kaveluitbreidingen vr tuinen en garages. Prijzen zijn inclusief BTW. Tuinuitbreidingen tt 250 m², met een minimale verkpppervlak van 30 m2. 135,00 per m 2 Bvenstaande is niet van tepassing als de grnd wrdt bebuwd. In dat geval geldt de uitgifteprijs vr buwrijpe grnd. Garagebx en grnden met een buwbestemming Minimaal de prijs vr extra m² bij grndgebnden wningen 5.4 Zend- en ntvangstinstallaties 240 per m² uitgeefbaar terrein met een teslag ter grtte van 120 per m² vr de ppervlakte van een cirkel met een straal van 1/3 van de hgte van de installatie met een minimum straal van 10 m¹ Als meerdere prviders gebruik maken van de zendmast, met daarnaast vr iedere extra gebruiker de grndprijs met per gebruiker/prvider wrden verhgd (bij huur per jaar per gebruiker/prvider) 5.5 Grnden vr verige bestemmingen en bijzndere gevallen Per geval dr nafhankelijke taxatie te bepalen. * Grnden vr Openbare en Bijzndere Gebuwen (OBG) zijn grnden vr gebuwen met de vlgende bestemmingen: huisvesting van een functie met een publiek karakter (penbaar, semi-penbaar zals schlen, wijkcentra etc.); huisvesting van instellingen znder winstgmerk; huisvesting van gesubsidieerde instellingen; huisvesting van instellingen met een sciaal-maatschappelijk karakter. ** De explitant met bij verkp van het bject aan een cmmerciële partij f bij de vergang van niet cmmerciële naar cmmerciële explitatie, bijbetalen tt de actuele marktprijs van de kavel van betreffende bject p mment van drverkp. Bij verkp van sprtaccmmdaties met de explitant het bject eerst aan de gemeente aanbieden.. 10

11 Bijlage 1 Telichting stapelings- en grttefactren Bij het bepalen van de uiteindelijke grndprijs vr wningen spelen k stapelingsfactren, liggingsfactren en grttefactren een rl. Liggingsfactren kunnen k bij andere bestemmingen dan wningbuw een rl spelen. Stapelingsfactren Stapelingsfactren zijn van tepassing p alle gestapelde wningen, met uitzndering van die wningen waarbij de grndprijs wrdt uitgedrukt in een percentage van de stichtingsksten f v..n.-prijs. De stapelingsfactr wrdt bepaald dr het aantal wnlagen. Een wnlaag wrdt hierbij gedefinieerd als de laag van de wning waar het hfdvertrek is gesitueerd. Bij gestapelde wningbuw waarbij p de begane grnd sprake is van een andere bestemming dan wningen, geldt deze begane grndlaag niet als wnlaag. De gemeente Tilburg hanteert de vlgende stapelingsfactren. Aantal wnlagen Stapelingsfactr 2 0,9 3 0,8 4 0,75 5 0, ,7 7 0, ,65 9 0, ,6 11 0, ,5 > 12 0,5 Vrbeeld 1 Bij gebuw van drie wnlagen gesitueerd bven een winkel f bven bergingen is een stapelingsfactr van 0,8 van tepassing bij het vaststellen van de uiteindelijke grndprijs. 3 e laag 2 e laag 1 e laag 3 wnlagen 4 buwlagen Winkels/ bergingen Vrbeeld 2 Bij een gebuw van vier wnlagen gemeten van de begane grnd is een stapelingsfactr van 0,75 van tepassing bij het vaststellen van de uiteindelijke grndprijs. 4 e laag 3 e laag 2 e laag 4 wnlagen 4 buwlagen 1

12 kader Grndprijzen gemeente Tilburg e laag Grttefactren Grttefactren zijn alleen van tepassing p wneenheden kleiner f gelijk aan 49,0 m² brut kern ppervlakte (b.k..) en met een explitatieduur van 40 jaar. De gemeente Tilburg hanteert de navlgende grttefactren. Wneenheid vr wneenheden grter f gelijk aan 49,1 m² b.k.. explitatieduur 50 jaar vr wneenheden van 30,1 t/m 49,0 m² b.k.. explitatieduur 40 jaar vr wneenheden kleiner f gelijk aan 30,0 m² b.k.. explitatieduur 40 jaar Grttefactr 1,0 0,7 0,5 2

13 Bijlage 2. Tabel Bandbreedten residuele grndprijzen wningbuw

14 kader Grndprijzen gemeente Tilburg

2014 KADER GRONDPRIJZEN

2014 KADER GRONDPRIJZEN 2014 KADER GRONDPRIJZEN Kader Grondprijzen 2014 Meer informatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader voor de grondprijzen gemeente Tilburg 2014 vastgesteld op 2 december 2013 Inhoudsopgave kader Grondprijzen

Nadere informatie

2015 KADER GRONDPRIJZEN

2015 KADER GRONDPRIJZEN 2015 KADER GRONDPRIJZEN Kader Grondprijzen 2015 Meer informatie: www.tilburg.nl De raad heeft het kader voor de grondprijzen gemeente Tilburg 2015 vastgesteld op xx november 2014. Voor het actuele aanbod

Nadere informatie

Kader Grondprijzen 2016

Kader Grondprijzen 2016 Kader Grondprijzen 2016 Meer informatie: www.tilburg.nl De raad heeft het kader voor de grondprijzen gemeente Tilburg 2016 vastgesteld op november 2015. Voor het actuele aanbod van gemeentegronden zie

Nadere informatie

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

TE HUUR. Nieuwstad 71, 7201 NM Zutphen. Huurprijs 80,- per m² per jaar

TE HUUR. Nieuwstad 71, 7201 NM Zutphen. Huurprijs 80,- per m² per jaar TE HUUR Nieuwstad 71, 7201 NM Huurprijs 80,- per m² per jaar Omschrijving TE HUUR dit markante gebuw aan de drgaande weg in de histrische en sfeervlle binnenstad van, gelegen nabij het NS-statin. Dit multifunctinele

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl.0150160

Nummer raadsnota: Bl.0150160 WW w gemeente QStefhOUt XV. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 7 maart 015 Onderwerp: Markttets ntwikkeling de Cntreie Nummer raadsnta: Bl.0150160 Prtefeuillehuder: Bijlagen: Ter inzage: Willemsen en Peters 1. Overzichtskaart

Nadere informatie

TE KOOP. Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen. Vraagprijs ,- kosten koper. Vraagprijs huur ,-- te vermeerderen met BTW

TE KOOP. Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen. Vraagprijs ,- kosten koper. Vraagprijs huur ,-- te vermeerderen met BTW TE KOOP Frankensteeg 5, 7201 KN Vraagprijs 219.000,- ksten kper Vraagprijs huur 18.000,-- te vermeerderen met BTW Omschrijving TE KOOP fraaie winkel-/ cmmerciële ruimte met bvenwning in hartje centrum

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59 LUTTENBERG, Hellendrnseweg 59 Vrijwillige verkp bij inschrijving Deze brchure is met zrg samengesteld aan de hand van de dr verkper verstrekte gegevens. Vr wat betreft afmetingen, vrzieningen en andere

Nadere informatie

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 14.1 Bestemmingsmschrijving De vr 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen grnden zijn bestemd vr: verblijfsrecreatie, met de nadere bestemming welke is weergegeven in de nderstaande tabel: Adres Nadere

Nadere informatie

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581.

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581. Djeddalaan 158, 3067 MT Rtterdam +31 6 49 91 90 86 +31 6 40 04 07 72 inf@nicad.nl www.nicad.nl MEETCERTIFICAAT Mc150024 Bedrijfspand Lange Elisabethstraat 6 Utrecht OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1 Cncept APV-tekst reclameverrdening Artikel 1 lid 1. Het is verbden in de landelijke gebieden, waar de penheid als kwaliteit bescherming beheft, pschriften, aankndigingen, afbeeldingen, kennelijk vr reclame-

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Aanvraag van uitkering voor een: provincie in verband met de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Aanvraag van uitkering voor een: provincie in verband met de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Aanvraag van uitkering vr een: prvincie in verband met de Stimulering van Lkale Klimaatinitiatieven (SLOK) Aanvraagperide: 07-2008 tt 01-09-2009 SenterNvem Stimulering van Lkale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering Telichting Financiële zaken Gewrteld Wnen 25-02- 2014 1. Vrfinanciering Iedere deelnemer in Gewrteld Wnen wrdt verzcht aan de vrfinanciering van dit gezamenlijke CPO- prject mee te den. Hiervan wrden ksten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCJB58. Onderwerp: Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 2 oktober Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCJB58. Onderwerp: Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 2 oktober Feitelijke informatie Onderwerp: Vaststellen van de penbare besluitenlijst van 2 ktber 2012 Cllegevrstel Zaaknummer: KCJB58 Feitelijke infrmatie Vaststellen van de niet penbare besluitenlijst van 2 ktber 2012. Vrgenmen besluit

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Vraagprogramma. Regiokampioenschap Zuid Holland Paarden, Springen, Afdelingsdressuur en Verenigingskampioenschap

Vraagprogramma. Regiokampioenschap Zuid Holland Paarden, Springen, Afdelingsdressuur en Verenigingskampioenschap Kninklijke Nederlandse Hippische Sprtfederatie Vraagprgramma Regikampienschap Zuid Hlland Paarden, Springen, Afdelingsdressuur en Verenigingskampienschap Datum: Zaterdag 16 augustus 2008 Organisatie: Wedstrijdcmmissie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jozef OLEN. Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP RUP Globaal deelplan

GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jozef OLEN. Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP RUP Globaal deelplan GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jzef OLEN Stedenbuwkundige vrschriften ONTWERP RUP Glbaal deelplan Gezien en definitief aanvaard dr de gemeenteraad in de zitting van 06.06.2012 Ondertekenaars, De Secretaris,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan.

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan. AANVRAAG VERGUNNING in gebruik name gemeente grnd Telichting vergunning in gebruik name gemeente grnd Aanvraag vergunning: Op grnd van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verrdening 2013 is het verbden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen Apeldoorn

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen Apeldoorn Bedrijventerrein Stadhudersmlen Apeldrn Bxcmplex geeft u de ruimte! Inhud Wat is Bxcmplex Apeldrn? Kpen f huren bij Bxcmplex: een gede beslissing Het cmplex: De lcatie Plattegrnd Maatvering De ruimten

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Mei 2015 Versie 1.3. Beleidsregels Oost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO

Mei 2015 Versie 1.3. Beleidsregels Oost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO Mei 2015 Versie 1.3 Beleidsregels Ost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO Inhudspgave 1.Aanleiding 3 1.1. Aanleiding 1.2. Actualisering beleidsregels 1.3. Regime vanaf 1 ktber 2010: de mgevingsvergunning

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Intitulé Verrdening precaribelasting De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het vrstel van het cllege van burgemeester en wethuders van 11 ktber 2011 gelet p artikel 228 van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

AZIJNMAKERIJ Maurikstraat 20 te Zeist

AZIJNMAKERIJ Maurikstraat 20 te Zeist HUURAANBIEDING AZIJNMAKERIJ Maurikstraat 20 te Zeist Prject Deze huuraanbieding betreft de huur/verhuur van (bedrijfs)ruimte ten beheve van naam rechtspersn f persn met vrletters en geb. datum deel uitmakend

Nadere informatie