Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d."

Transcriptie

1 Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged bven een bepaalde drempel Eurpees aan te besteden? Nee, wningcrpraties zijn geen aanbestedende dienst. Per 1 januari 2011 is de Tijdelijke Regeling DAEB in werking getreden. De rsprnkelijk hierin pgenmen plicht vr wningcrpraties m bven een bepaald drempelbedrag Eurpees aan te besteden is kmen te vervallen (zie regeling met nr ). Hierte is beslten m een lastenverlichting vr wningcrpraties dr te veren. Met deze wijziging wrdt ng steeds vldaan aan het besluit van de Eurpese Cmmissie van 15 december De aanbestedingsplicht vr maatschappelijk vastged vr wningcrpraties is ng wel steeds van kracht. Wningcrpraties hebben dus meer vrijheid in de keuze van de aanbestedingsvrm (Eurpees, penbaar f nderhands). De gewijzigde ministeriële regeling stelt hiermtrent geen nadere regels meer. Bijlage III ver aanbestedingen van maatschappelijk vastged is met regeling nr tevens kmen te vervallen met het g p administratieve lastenverlichting. Verantwrding ver de aanbestedingsplicht wrdt vrtaan geïntegreerd in de jaarlijkse accuntantscntrle. Dienen bij de realisatie van maatschappelijk vastged alleen de buwwerkzaamheden te wrden aanbesteed dr wningcrpraties f k de werkzaamheden van architecten en adviseurs? De aanbestedingsplicht vr maatschappelijk vastged is gebaseerd p artikel 5 van de ministeriële regeling. Vlgens dit artikel dient een tegelaten instelling het den buwen van maatschappelijk vastged aan te besteden. In gelijke zin geldt dit vr het treffen van vrzieningen aan gebuwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming en hun aanhrigheden. Het pdragen van werkzaamheden aan architecten en adviseurs valt dus niet nder de reikwijdte van de aanbestedingsplicht. Geldt de aanbestedingsplicht vr wningcrpraties k vr het realiseren van maatschappelijk vastged znder staatssteun? Ja, in het licht van de huidige ministeriële regeling geldt de aanbestedingsplicht vr wningcrpraties k vr de buw van maatschappelijk vastged waarvr geen staatssteun wrdt ntvangen. Daarnaast geldt de aanbestedingsplicht k vr wningcrpraties die znder staatssteun vrzieningen treffen aan dit maatschappelijk vastged en hun aanhrigheden. 1

2 Is het buwen en treffen van vrzieningen aan de eigen kantrruimten van de wningcrpratie aanbestedingsplichtig? Ja. De eigen kantrruimten van wningcrpraties wrden p de lijst van maatschappelijk vastged (Bijlage 1 bij de ministeriële regeling) vermeld en zijn dus aanbestedingsplichtig. Dr vermelding p de lijst is het vr wningcrpraties mgelijk m de eigen kantrruimten met staatssteun te realiseren. He dient de aanbestedingsplicht vr realisatie van maatschappelijk vastged te wrden tegepast bij cmbinatieprjecten? Een p zichzelf aanbestedingsplichtige pdracht kan niet wrden weggestpt in een grte buwkundig geheel. Dat geldt k vr maatschappelijk vastged. Op basis van de ministeriële regeling dient maatschappelijk vastged altijd te wrden aanbesteed. De wningcrpratie heeft bij pdrachten vr de realisatie van maatschappelijk vastged de keuze tussen het aanbesteden van uitsluitend de buw van het maatschappelijk vastged f aanbesteding van het ttale buwkundige geheel. Tewijzing Tellen tewijzingen van huurwningen met een huurprijs van 699,48 (prijspeil 2014) f lager aan persnen met een dr het Centrum Indicatiestelling Zrg (CIZ) afgegeven bepaalde zrgindicatie, zals genemd in de Tijdelijke Regeling, mee bij de 90% tewijzingsruimte? Ja, al deze tewijzingen wrden meegerekend bij de 90% tewijzingsruimte. Dit geldt k indien een wningzekende een inkmen heeft hger dan de vastgestelde inkmensgrens van ,- (prijspeil 2014). Is het vr een wningcrpratie ndzakelijk m bij de tewijzing van een aangepaste wning de vrwaarde te stellen dat een wningzekende een dr het Centrum Indicatiestelling Zrg (CIZ) afgegeven bepaalde zrgindicatie, zals genemd in de Tijdelijke Regeling, verlegt? Nee, indien een wningzekende een inkmen nder de ,- (prijspeil 2014) heeft, kan bij de tewijzing vr wat betreft de inkmenstets vlstaan wrden met het verleggen van een IB60-frmulier f aanslag IB van de belastingdienst. Met de wijziging van Tijdelijke Regeling van 14 mei 2013 (Staatscurant 17 mei 2013, nr ) is k tetsing aan de hand van de vrlpige aanslag IB tegestaan. Alleen in het geval dat een wningzekende een inkmen heeft bven de gestelde inkmensgrens is het ndzakelijk in het kader van de tewijzingsregels m een dr het CIZ afgegeven bepaalde zrgindicatie, zals genemd in de Tijdelijke Regeling, te verleggen. 2

3 Gelden de tewijzingsregels met betrekking tt wningzekenden met een bepaalde indicatie vr zrgverlening alleen vr zrg-/aanleunwningen? Nee, deze gelden vr alle huurwningen met een huurprijs van 699,48 (prijspeil 2014) f lager. Met bij de tewijzing van huurwningen met een huurprijs van 699,48 f lager, die dr tussenkmst van een andere rechtspersn wrden verhuurd, k het inkmen van de wningzekenden wrden getetst? Ja, dit met k bij verhuringen via deze intermediairs (bijv. zrginstellingen f uitzendrganisaties die verhuren aan arbeidsmigranten). De intermediairs meten het inkmen tetsen cnfrm de regels van de Tijdelijke regeling zals die vr de wningcrpraties gelden. De wningcrpratie met zich er maximaal vr inspannen dat de intermediairs deze regels naleven en dat de intermediairs haar juist en vlledig ver de tewijzingen infrmeert, zdat zij zich daarver kan verantwrden. Dat kan dr het vastleggen van afspraken daarver in een vereenkmst. In de p 14 mei 2013 gewijzigde Tijdelijke regeling (die p 18 mei 2013 in werking trad) is aangegeven dat dit systeem geleidelijk ingang zal vinden en dat het de wningcrpratie niet zal wrden aangerekend als de verantwrding ver de tewijzingen tekrt schiet drdat dit in de vóór deze wijziging geslten vereenkmsten ng nvldende was geregeld. Wat betreft de (wijzigingen in de) vereenkmsten van ná deze wijziging zal de wningcrpratie zich wel meten kunnen verantwrden ver de inspanningen die zij zich heeft getrst m met de betrkken intermediairs tt de gewenste afspraken te kmen. He wrdt het huishudinkmen berekend in het geval dat een sciale huurwning aan meerdere arbeidsmigranten wrdt verhuurd? Indien er sprake is van kamergewijze verhuur, waarbij een individueel huurcntract met iedere bewner wrdt afgeslten, wrdt enkel gekeken naar het inkmen van de individuele bewner. De inkmens van alle bewners in de sciale huurwning wrden niet bij elkaar pgeteld. Indien er sprake is van medehuur, waarbij één huurcntract wrdt afgeslten met meerdere bewners, dan geldt het gezamenlijke inkmen van deze bewners als huishudinkmen. Wrdt er bij het vaststellen van het verzamelinkmen aan de hand van een aanslag IB rekening gehuden met bepaalde uitgaven van de wningzekende, bijvrbeeld schulden, ziekteksten en alimentatie vr de ex-partner? Er zijn uitgaven die de wningzekende nder bepaalde vrwaarden kan aftrekken van zijn inkmen als persnsgebnden aftrek. Indien de wningzekende in zijn aangifte aftrekbare ksten heeft vermeld kan dit in principe in mindering wrden gebracht p het verzamelinkmen. De vrwaarden waarnder bepaalde uitgaven aftrekbaar zijn, zijn te vinden p de website van de 3

4 belastingdienst ( Aan de vlgende aftrekpsten kan wrden gedacht; Ziekteksten; Uitgaven vr tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten; Uitgaven levensnderhud kinderen jnger dan 30 jaar als de wningzekende geen recht p kinderbijslag heeft en zij zelf geen recht p studiefinanciering hebben; Betaalde alimentatie aan de ex-partner; Schulden (die niet in bx 1 f 2 vallen). Hiernder vallen nder meer schulden vr cnsumptiedeleinden, schulden vlgens de Wet studiefinanciering en erfbelasting. Gelden de tewijzingsregels k vr huurwningen met een huurprijs van 699,48 f lager die znder staatssteun wrden gerealiseerd? Ja. De tewijzingsregels gelden vr huurwningen met een huurprijs van 699,48 (prijspeil 2014) f lager ngeacht f zij met staatssteun zijn gerealiseerd. Telt het inkmen van inwnende kinderen k mee vr het gezamenlijk verzamelinkmen van het huishuden? Nee, het inkmen van inwnende kinderen wrdt niet meegerekend. Het meerekenen van het inkmen van inwnende kinderen wrdt niet redelijk gevnden. De reden hiervr is dat deze veelal slechts een beperkt aanvullend inkmen hebben; - dit inkmen meestal niet beschikbaar is vr het huishuden, en, - als dit inkmen wel beschikbaar zu zijn, dit vaak tijdelijk is ttdat de inwnende kinderen het huis verlaten waarna de huurder en zijn partner zelf de vlle huur meten pbrengen uit het eigen inkmen. Ok in geval een inwnend kind inkmen uit vermgen heeft dat p grnd van de Wet Inkmstenbelasting belast is in bx 3 telt dat inkmen niet mee. Tellen tijdelijke verhuringen vr te slpen wningen p basis van de Leegstandswet k mee vr de 90% nrm? Ja. Alle verhuringen met een huurcntract p basis van het Burgerlijk Wetbek tellen mee vr de 90% nrm. Indien te slpen wningen tijdelijk wrden verhuurd is de basis een dergelijk huurcntract. Op grnd van de Leegstandwet met dit cntract tenminste 6 maanden duren. Vr de verhuurder geldt een pzegtermijn van 3 maanden en vr de huurder minimaal 1 maand. De huurvereenkmst eindigt in elk geval als de lptijd van de gemeentelijke vergunning tt tijdelijke verhuur is verstreken. 4

5 Tellen m niet f tegen een (geringe) gebruiksvergeding tijdelijk in gebruik gegeven wningen die wrden geslpt mee vr de 90% nrm? Nee. Indien geen sprake is van een huurcntract dan tellen deze niet mee. In deze gevallen heft dus k geen cntrle van het huishudinkmen plaats te vinden. Is vr de tetsing van het huishudinkmen een IB60-frmulier f (vrlpige) aanslag IB verplicht? Met de wijziging van de Tijdelijke regeling per 1 januari 2013 is het uitgangspunt dat wningzekenden, de in de regeling genemde grepen uitgeznderd, een definitieve aanslag IB f een IB60-frmulier verleggen. Met de wijziging van de regeling van 14 mei 2013 (die p dit punt terugwerkt tt 1 januari 2013) is k een vrlpige aanslag IB tegestaan. Alleen in de gevallen dat zij daarver (aantnbaar met een brief van de Belastingdienst) niet kunnen beschikken, f bij een terugval in het actuele inkmen, kan tetsing plaatsvinden aan de hand van een inkmensverklaring van de wningzekende, met betruwbare inkmensspecificaties ter nderbuwing daarvan. Welke inkmensspecificaties mag een wningzekende verleggen bij tetsing van het huishudinkmen cnfrm het tetsingsschema nder B van de Tijdelijke Regeling? De in het tetsingsschema genemde bescheiden betreft geen limitatieve psmming. Er kan k gebruik wrden gemaakt van: de definitieve tekenning van de zrgteslag, die dezelfde inkmensgegevens bevat als het IB60 frmulier. Hierbij wrdt erp gewezen dat de Belastingdienst per 2012 de inkmensgegevens niet standaard meer p de definitieve zrgteslag tekenning vermeldt. Op verzek van betrkkenen kan de Belastingsdienst echter wel een beschikking verstrekken waarp het inkmen wel wrdt vermeld. De tekenning ver 2011 kan k ng wrden gebruikt bij de inkmenstets vr de tewijzingen in de definitieve tekenning van de huurteslag. Met de wijziging van de Tijdelijke regeling van 14 mei 2013, die p dit punt terugwerkt tt 1 januari 2013, mag naast de definitieve k de vrlpige aanslag IB wrden gebruikt. Kan vr de tetsing van het huishudinkmen k gebruik wrden gemaakt van de definitieve tekenning van de zrgteslag i.p.v. het IB60 frmulier? Ja, zij het dat vanaf 2012 het inkmen niet langer standaard p de definitieve tekenning wrdt vermeld. Betrkkenen kunnen p aanvraag van de Belastingdienst een beschikking ntvangen waarp de inkmensgegevens wel zijn vermeld. De tekenning ver 2011 kan k ng wrden gebruikt bij de inkmenstets vr de tewijzingen in

6 Kan vr de tetsing van het huishudinkmen k gebruik wrden gemaakt van de tekenning huurteslag? De definitieve tekenning huurteslag mag wrden gebruikt. Een huurder die in aanmerking kmt vr de definitieve tekenning huurteslag heeft een inkmen dat lager is dan en/f een vermgen dat lager is dan het heffingsvrije vermgen in bx 3, en kmen p grnd daarvan in aanmerking vr tewijzing van een sciale huurwning. Mag bij tetsing van het huishudinkmen van ndernemers een eigen pgestelde winst en verliesrekening wrden gebruikt? Indien er geen aanslag IB beschikbaar is, mag met de dr de wningzekende zelf pgestelde winst- en verliesrekening zals hij deze bij zijn belastingaangifte bij de BD heeft ingediend wrden vlstaan. Met de wijziging van de Tijdelijke regeling van 14 mei 2013 (die p dit punt terugwerkt tt 1 januari 2013) mag als prgnse vr het het lpende bekjaar k gebruik wrden gemaakt van de vrlpige aanslag IB. Kan er vr het vaststellen van het huishudinkmen van studenten k gebruik gemaakt wrden van een bewijs van studiefinanciering? Een wningzekende student met studiefinanciering mag maximaal ,90 bijverdienen (prijspeil 2013), waardr een bewijs van studiefinanciering vldende is m te bepalen dat een student een lager huishudinkmen heeft dan ,- (prijspeil 2014). Een wningcrpratie kan dus indien zij hier de vrkeur aan geeft een bewijs van studiefinanciering in plaats van een IB 60 frmulier pvragen bij de wningzekende student. Indien een student geen studiefinanciering ntvangt dient de wningcrpratie het verzamelinkmen anderszins vast te leggen (IB 60 frmulier f andere bescheiden). Meten internatinale studenten die vr een studie naar Nederland kmen vr het vaststellen van het huishudinkmen k een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst verleggen dat van hen geen inkmensgegevens bekend zijn? Nee. Met de wijziging van de Tijdelijke Regeling van 14 mei 2013, die p dit punt terugwerkende kracht heeft tt 1 januari 2013, geldt vr deze persnen dat kan wrden vlstaan met een verklaring van de universiteit f hgeschl bij welke zij zijn ingeschreven. Deze verklaring hudt in dat de student uit het buitenland kmt m in Nederland een studie te vlgen en daarte bij die universiteit/hgeschl is ingeschreven. 6

7 Een nieuwbuwwning die in 2014 wrdt pgeleverd, kan al in 2013 zijn tegewezen. Wanneer met de inkmenstets wrden uitgeverd? Ok bij de tewijzing van nieuwbuwwningen geldt dat de inkmenstets dient te wrden uitgeverd in het jaar waarp het huurcntract ingaat. Om te vrkmen dat in de praktijk twee keer een inkmenstets wrdt uitgeverd, kan bij de tewijzing gebruik wrden gemaakt van een IB60 frmulier f (vrlpige) aanslag IB van 2012 (T-1). Deze frmulieren kunnen bij de inkmenstets van 2014 k ng gebruikt wrden (dan als T-2). Geldt de 90% nrm k bij wningruil van huurwningen met een huurprijs van 699,48 f lager? Ja, indien er bij de wningruil nieuwe huurvereenkmsten afgeslten wrden. Geldt de 90% nrm k bij nieuwe medehuur? Dat hangt af van de mstandigheden. Alleen indien bij een nieuwe medehuurder er een nieuwe huurvereenkmst wrdt aangegaan is de 90% nrm van tepassing. Is de staatssteunregeling k van tepassing p wningbedrijven? Nee, de staatssteunregeling is niet van tepassing p wningbedrijven. Het Besluit beheer sciale-huursectr is sinds 1 juli 2005 niet meer p wningbedrijven van tepassing. Derhalve geldt de staatssteunregeling niet vr wningbedrijven. Meten incidentele belningen, bijvrbeeld verwerkvergeding, k wrden meegerekend vr het huishudinkmen in het geval de wningzekende een lnstrkje verlegt? De wningcrpraties kan aan de hand van een verlegd lnstrkje een nderscheid maken tussen structurele en incidentele belningen. Incidentele belningen wrden niet meegerekend vr het vastleggen van het huishudinkmen. Bij twijfel kan de wningcrpratie van de wningzekende verlangen dat meerdere lnstrkjes verlegd wrden m meer inzicht te krijgen in het structurele inkmen. Met bij de schatting van het actuele inkmen van een wningzekende het vakantiegeld altijd wrden berekend ver het ln vr lnheffing? In beginsel wrdt ervan uitgegaan van een berekening van het vakantiegeld ver het ln vr lnheffing (fiscaal ln). Dit zal in de meeste gevallen k de juiste grndslag zijn. Indien een wningzekende echter kan aantnen dat sprake is van 7

8 mstandigheden waardr deze benadering in zijn geval niet crrect is, bijvrbeeld indien sprake is van een leaseaut, kan de berekening p andere grndslag plaatsvinden, bijvrbeeld aan de hand van het brutln. Kan het huishudinkmen van statushuders die vr de eerste keer een sciale huurwning willen huren wrden vastgesteld aan de hand van een IB 60 frmulier? Nee. Statushuders die in een pvangvrziening van het COA (Centraal Orgaan pvang Asielzekers) verbleven, hebben in de regel geen inkmsten uit arbeid genten. In deze pvang ntvingen zij een (bescheiden) telage p basis van de Regeling Verstrekkingen Asielzekers. Desgevraagd kan het COA vr betrkkenen ter zake een inkmstenverklaring afgeven. Deze is te verkrijgen via de COA Servicelijn en De Belastingdienst heeft aangegeven vr deze persnen geen IB 60 frmulier af te geven. Betrkkenen wrden in het bezit gesteld van een geldig verblijfsdcument vr Nederland (een geplastificeerde pas). In de meeste gevallen betreft dit een van de vlgende verblijfsvergunningen: Type I regulier bepaalde tijd, Type II regulier nbepaalde tijd, Type III asiel bepaalde tijd, f Type IV asiel nbepaalde tijd. Bepaling van het huidige huishudinkmen kan verder plaatsvinden aan de hand van een recente uitkeringsspecificatie f indien van tepassing lnstrk. De tewijzingen aan statushuders tellen mee vr de 90% nrm. Dit laatste geldt echter niet indien een statushuder samen met anderen een wning wil betrekken en uit de reguliere inkmenstets blijkt dat het huishudinkmen (de telage en het inkmen van de medebewners) bven de ,- uitkmt. Valt legesvrijstelling dr een gemeente vr een crpratie k nder tegestane staatssteun in de vrm van lagere grndksten vlgens de regeling? Nee, legesvrijstelling is geen staatssteun in de zin van de regeling. Onder lage grndprijzen valt niet een legesvrijstelling. Leges is gekppeld aan de vergunning vr een buwactiviteit en niet aan de verdracht van grnd. Tegestane activiteiten met staatssteun Mgen de functies genemd p de lijst maatschappelijk vastged die nder een brede schl kunnen vallen k p een aparte lcatie met staatssteun gebuwd wrden? Bij brede schlen gaat het m een cmbinatie van meerdere functies in een zgeheten multifunctinele accmmdatie. Te denken valt aan bijvrbeeld 8

9 peuterzaal, kinderpvang, vr-, tussen- en naschlse pvang, buurtsprthal, en -cmplex vr zver het gaat m vastged ten beheve van maatschappelijke, niet winstbegende stichtingen/instellingen. Elke afznderlijke hier genemde functie mag k in een gebuw speciaal vr die functie wrden uitgeefend. Vr dit gebuw mag staatssteun wrden verkregen. Op welke wijze kan een wningcrpratie een verzek indienen bij de Minister m maatschappelijk vastged dat niet p Bijlage 1 van de regeling staatssteun staat met staatssteun te mgen buwen? Een dergelijk verzek kan wrden ingediend bij: het ministerie vr Wnen en Rijksdienst Directraat-Generaal Wnen en Buwen Directie Wningmarkt Pstbus EA Den Haag Bij het verzek dient het vlgende ver het gebuw aangegeven te wrden: a) tt welke nauw verwante categrie uit Bijlage 1 het gebuw behrt; b) dat den buwen f verwerven van het maatschappelijk vastged geschiedt in f in de directe nabijheid van wijken, buurten f buurtschappen waar wningen met een huur nder de 699,48 f wnzrgvastged gelegen zijn, en c) dat gebuw een p die wijk, die buurt f dat buurtschap gerichte functie heeft. Als het tevens gaat m een meldingsplichtige nevenactiviteit p basis van de MGcirculaire MG met de wningcrpratie dat k in dit kader vermelden. De wningcrpratie kan dan één verzek indienen met 1) de melding van de nevenactiviteit en 2) het verzek m te mgen buwen met staatssteun 9

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Q and A s: update d.d. September 2014 Aanbesteding Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Q and A s: update d.d. 7 januari 2015 Aanbesteding Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Inkomenstoets bij nieuwe huurders van studentenhuisvesters

Inkomenstoets bij nieuwe huurders van studentenhuisvesters Inkmenstets bij nieuwe huurders van studentenhuisvesters Praktijkrichtlijn inzake de uitvering van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Utrecht,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2013 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen Huurverhging 2016 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Kernbdschap: Geen huurverhging

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

17 FEB.Z0G9. Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevrouw L. Sluyser. Betreft Huurcontract Julianaplein 1, kenmerk 405709 d.d.

17 FEB.Z0G9. Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevrouw L. Sluyser. Betreft Huurcontract Julianaplein 1, kenmerk 405709 d.d. Gasthuisstraat 32 Pstbus 204 Telefn 023 511 53 00 stadsbib[itheek@haar[em.nl 2011 XP Haarlem 2000 AE Haarlem Telefax 023 511 53 90 www.sbhaarlem.nl Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevruw

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Huurverhging 2015 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Beperkte huurverhging - een

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen Huurverhging 2014 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Algemeen Inkmensverklaring

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER

BIBOB VRAGENFORMULIER Mdel mgevingsvergunning buwactiviteit BIBOB VRAGENFORMULIER Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

www.pjongenbelastingadvies.nl

www.pjongenbelastingadvies.nl www.pjngenbelastingadvies.nl CHECKLIJST 2007 Telefnnummer: 0619163881 1. Uw Persnlijke gegevens Naam (achternaam) en Initialen Geslacht Man / Vruw Adres Pstcde en Wnplaats Gebrtedatum BSN (Sfi) nummer

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl vr speciaal nderwijs (SO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats..

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats.. 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die met een structurele lichamelijke beperking een reguliere basisschl bezeken Gegevens leerling: Naam:

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB 2013 Frmulier vr: Bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Huurwoning. Ooms Makelaars

Huurwoning. Ooms Makelaars Huurwning Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn versie 2012 Frmulier vr: Bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30 uur Pagina

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie