Stichting Sirius. Meerjarenbegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017"

Transcriptie

1 Stichting Sirius Meerjarenbegroting Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Leerlingprognose Risico-inventarisatie Financiën Vermogensbeheer Budgetbeheer Meerjarenbegroting Toelichting baten Toelichting lasten Onderwijsbureau Meerjarenbalans Liquiditeitsprognose Meerjarenbegroting

3 1 Algemeen Stichting Sirius heeft zich ten doel gesteld: het geven van openbaar onderwijs, met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs. Zij draagt uit, bevordert en ontwikkelt het openbaar onderwijs, houdt de scholen voor openbaar onderwijs die onder haar bestuur staan, in stand en ziet er op toe dat het onderwijs op de scholen onder haar bestuur gegeven wordt in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en met de doelstellingen van het openbaar onderwijs. In het meerjarenbeleidsplan is de missie verder uitgewerkt in drie strategische beleidsdoelen: 1. Het verhogen van de leerprestaties; 2. Voor elke leerling passend onderwijs; 3. Alle leerlingen ontwikkelen hun talenten. De meerjarenbegroting sluit aan op het meerjarenbeleidsplan van Stichting Sirius. In deze meerjarenbegroting geeft het bestuur inzicht in de beleidskeuzes die er gemaakt zijn voor de komende jaren met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten en de geïdentificeerde risico s. Eens in de vier jaar worden de uitgangspunten van het beleid vastgesteld. Daarnaast worden jaarlijks de risico s geanalyseerd en de bekostigingsgegevens, zoals leerling-prognoses, bijgesteld. Hierdoor kan jaarlijks een aangepaste meerjarenbegroting door het bestuur worden verstrekt. Deze meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van de Planning- en Controlcyclus van Stichting Sirius. Op dit momenten ressorteren onder het bestuur 13 scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Het betreft de volgende scholen: Brinnr School Adres Postcode Stadsdeel 18TV Blauwe Lijn Kortvoort NA Amsterdam Zuidoost 18VV Brink Meijehof HW Amsterdam Zuidoost 18XC Bijmerdrie Kantershof HJ Amsterdam Zuidoost 18YT Bijlmerhorst Egoli AB Amsterdam Zuidoost 19BH Cornelis Jetses Jaargetijden AR Amsterdam Zuidoost 20SC Holendrecht Holendrechtpl LP Amsterdam Zuidoost 18ZL Wereldwijs Geerdinkhof RP Amsterdam Zuidoost 20VE 16e Montessori Vreeswijkpad DV Amsterdam Zuidoost 20VI Nellestein Leksmondplein EL Amsterdam Zuidoost 20XR Rozemarn Huntum JA Amsterdam Zuidoost 20XS Schakel Alex.Dumaslaan 1102 WD Amsterdam Zuidoost 20TP Ster Woudrichemstr NG Amsterdam Zuidoost 20XZ Tamboerijn Reigerbos EZ Amsterdam Zuidoost 21DE Van Houteschool Leksmondplein EL Amsterdam Zuidoost Meerjarenbegroting

4 2 Leerlingprognose Aangezien het aantal leerlingen per 1 oktober (t-1) de grondslag voor de bekostiging vormt zijn in deze meerjarenbegroting prognoses van het aantal leerlingen opgenomen. Een prognose voor de komende jaren blijft vrij lastig omdat er naast beïnvloedbare factoren, ook rekening gehouden moet worden met niet-beïnvloedbare factoren zoals demografische gegevens, stedelijke vernieuwingen, hoogte immigratiegraad en concurrentiepositie. In onderstaande tabel is een prognose opgenomen van het aantal leerlingen per school in de komende 4 jaren. De leerlingaantallen op 1 oktober 2013 zijn de werkelijk getelde leerlingen. De jaren daarna zijn gebaseerd op de prognose van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en verwachtingen van de directeuren. Leerlingaantallen BRON Peildatum Blauwe Lijn Brink Bijlmerdrie Bijlmerhorst Wereldwijs Cornelis Jetses Holendrecht De Ster e Montessori Nellestein De Rozemarn De Schakel De Tamboerijn Van Houte Totaal Verschil/jaar Op teldatum was er sprake van een stabilisatie (+5) ten opzichte van vorig jaar. Voor de komende jaren tot en met teldatum 2017 verwachten we op stichtingsniveau een geringe toename van het aantal leerlingen. Meerjarenbegroting

5 3 Risico-inventarisatie We inventariseren jaarlijks onze risico s om niet voor (onaangename) verrassingen te komen te staan. Als je de risico s vroegtijdig signaleert kun je hierop actie ondernemen en hoeft het geen risico meer te zijn. Hieronder staan de risico s die we voor de aankomende jaren verwachten. Hierbij is aangegeven wat we er nu aan doen, of gaan doen en voor zover mogelijk is er een inschatting gemaakt van het bijbehorende risicobedrag. - Leerlingaantallen Leerlingaantallen zijn essentieel voor onze organisatie, per leerling krijgen we immers geld om goed onderwijs te kunnen geven. De afgelopen jaren hadden we te maken met een terugloop in leerlingen. Per teldatum is er een stabilisatie opgetreden. De aankomende jaren verwachten we een lichte groei. Omdat het aantal leerlingen de basis is voor onze bekostiging blijven we dit als een potentieel risico zien. verbetering van de samenwerking met de extern betrokkenen van Sirius (horizontale verantwoordingsdag); intensiveren van ouderbetrokkenheid (opgenomen in jaarplannen scholen); blijvend investeren in kwaliteitsverbetering van het onderwijs (1 mln euro); ondersteuning directeuren; analyse instroom/uitstroom leerlingen; duidelijke profilering scholen; PR en marketing. - Elke leerling minder kost ons ongeveer Kleine scholen Door het Ministerie van OCW is een regeling uitgevaardigd betreffende stichting- en opheffingsnormen basisonderwijs per gemeente. Voor Amsterdam geldt een opheffingsnorm van 194 ll. Per teldatum , telt Sirius 5 scholen waarvan het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm ligt. Deze scholen zijn Blauwe Lijn (191 ll.), de Bijlmerdrie (120 ll.), de Bijlmerhorst (171 ll.), de Cornelis Jetses (66 ll.), de 16 e Montessori (190 ll.) en de Ster (108 ll.). De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit is aangepast naar 5 jaar. De risico s voor behoud en versterking van de kwaliteit zijn groot: combinatiegroepen, kwaliteit van personeel, overhead naar verhouding duur, leegstand (zeker nu de Kinderopvang erg terugloopt), ouders die niet kiezen voor een school die leegloopt, minder voorschoolgroepen en dus ook minder instroom. Grote openbare scholen in de stad zien mogelijkheden tot opsplitsing. Dit kan gevolgen hebben voor de gemiddelde schoolgrootte en de instandhouding van de scholen van Sirius. Stedelijk is er ook discussie over de instandhouding van kleine scholen. Dit heeft geleid tot de wens van de centrale stad om een Regionaal Overleg Primair Onderwijs (RPO) op te stellen. Er is door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en een afvaardiging van schoolbesturen onderzoek gedaan. Het is niet duidelijk wanneer dit rapport verschijnt. Bij het opheffen van een BRIN-nummer heeft het Stadsdeel een instemmingsbevoegdheid. In 2013 is er met het bestuur en het Stadsdeel gesproken over de kleine scholen en is er een notitie kleine scholen opgesteld. Bijlmerdrie: intensieve samenwerking met Wereldwijs Bijlmerhorst: mede door profilering met Day a Week school en zomerschool het afgelopen jaar een stijging van het aantal leerlingen. Cornelis Jetses: gesprekken met Jan Woudsmaschool over vormen van samenwerking. De Ster: per 1 augustus 2013 gestart met het Steve Jobs concept. Zolang plannen van het ministerie en de gemeente niet duidelijk zijn houden we bij een gelijkblijvende bekostiging de kleine scholen zo lang mogelijk in stand. - lastig in te schatten. - Lege lokalen: zie onderdeel leegstand lokalen. Meerjarenbegroting

6 + Kwaliteit onderwijs Sirius blijft zich optimaal inzetten om de resultaten van het onderwijs te verbeteren. Al in 2008 is Sirius met een drietal scholen gestart met het kwaliteitsverbetertraject waarbij het pedagogisch-didactisch handelen als indicator is opgenomen. Sirius heeft tussen 2009 en 2012 gewerkt aan het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) waarin alle Siriusscholen participeren. De inspectie is van mening dat de basis op orde is bij Sirius. Naast het continu blijven verbeteren van de kwaliteit is het nu ook van belang om te borgen wat we hebben. Een zeer belangrijk element om kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren en te waarborgen is deskundig personeel. Kwaliteitsverbetering van het professioneel handelen van medewerkers is het belangrijkste aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, waarbij de schooldirecteur een cruciale rol speelt. Ook in de komende jaren wordt veel aandacht besteed aan het professionaliseren en borgen. Voor leraren die niet kunnen of willen voldoen aan de kwaliteitseisen wordt een traject ingezet. Hiervoor hebben we een voorziening personeel kwaliteitstraject van 1,1 mln. Om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en te borgen, wordt in de jaren 2014 tot en met geïnvesteerd uit eigen middelen. De competenties van leerkrachten zijn in kaart gebracht en zij krijgen begeleiding/scholing om de kwaliteit/competenties te verbeteren en worden hierop beoordeeld. Daar moeten ook consequenties aan worden verbonden. Dat kan in bepaalde gevallen ontslagtrajecten met outplacement, vergoedingen en eventueel rechtszaken tot gevolg hebben. Directeuren ondersteunen elkaar via intervisiegroepen, coaching, scholing en ze krijgen ondersteuning van P&O medewerkers investering borging kwaliteit onderwijs over de periode uit eigen middelen kosten outplacement per jaar uit voorziening kwaliteitstraject. + Instroom gekwalificeerd personeel. Door de slechte economische situatie is er een groter aanbod van goede leerkrachten maar hebben we ook te maken met een verminderde doorstroom of uitstroom waardoor we weinig formatieve ruimte hebben voor nieuwe leerkrachten. Weinig/geen mobiliteit is immers niet bevorderlijk voor de kwaliteit. We zijn in 2013, met ingang van het nieuwe schooljaar begonnen met negen starters. In 2014 geven we uit aan activiteiten voor de starters. Jaarlijks met nieuwe starters beginnen per jaar uit bovenschools nascholingsbudget. + Aanscherping instroomtoets participatiefonds Het participatiefonds blijft bezig met een inhaalslag en toetst personeel dat al langer dan vijf jaar geleden bij ons uit dienst is gegaan. Wij kennen de historie vaak niet en sommige dossiers uit die periode van voor 2007 zijn niet op orde. Dit heeft als risico dat uitkeringen niet worden toegekend. Daarnaast worden de reglementen strikter toegepast waardoor er een groter risico is dat uitkeringen voor onze eigen rekening komen. Over het afgelopen jaar zijn 16 instroomtoetsen ingediend, waarvan er 12 zijn afgehandeld. Extra zorgvuldig te werk gaan m.b.t. de instroomtoets en indien mogelijk ontbrekende stukken aanleveren. Er worden modelverklaringen van het Participatiefonds gebruikt om onduidelijkheid te voorkomen per jaar uit voorziening kwaliteitstraject Meerjarenbegroting

7 + Leegstand lokalen We verwachten minder medegebruik inkomsten door de daling van de behoefte van de partners in de kinderopvang. Voor 2014 en overige jaren is circa ,- minder opgenomen aan medegebruikinkomsten en lokalen die leeg staan kosten toch geld. Een lokaal kost: 55 m2 x 58/m2 = per lokaal (zonder gebruik van energie en gangen). Er zijn in het schooljaar in totaal 41 lokalen beschikbaar. Van deze 41 lokalen hebben we er 18 in medegebruik. Daarnaast zijn er nog 8 ouderkamers in gebruik. We zijn in gesprek met diverse partijen om meer medegebruik in de scholen te halen per jaar als we uitgaan van alle 41 beschikbare lokalen zonder medegebruik. + Buitenonderhoud gebouwen Vanaf 1 januari 2015 worden we als bestuur ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De budgetten hiervoor worden overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel geld we als schoolbestuur jaarlijks hiervoor krijgen en of dit dekkend is voor de werkelijke kosten. In het nieuwe meerjaren onderhoudsplan zijn de kosten voor het buitenonderhoud al meegenomen. - + Projecten / subsidies De verwachting is dat we aankomend jaar aan niet structurele inkomsten ontvangen. Dit zijn inkomsten uit o.a. projecten en subsidies met een beperkte looptijd van 1 of meerdere jaren. Pas aan het einde van het schooljaar (of aan het begin van het nieuwe) weten we of een subsidie met een jaar verlengd wordt. Dit maakt het lastig om rekening te houden met deze bedragen in de begroting. Als we alleen vast personeel zouden hebben, betekent dat bij het wegvallen van een subsidie dat een medewerker vaak nog 1 of 2 jaar wordt doorbetaald conform de CAO PO. Binnen Sirius hebben we er daarom voor gekozen om voor de structurele inkomsten, structurele formatie (medewerkers met een vaste aanstelling) in te zetten en voor de tijdelijke inkomsten een flexibele schil van tijdelijke medewerkers in te zetten. Per oktober 2013 hadden we een flexibele schil van 42 medewerkers (31,62 FTE) met een tijdelijke aanstelling tegenover een bedrag van tijdelijke inkomsten uit projecten en subsidies van (34 FTE) Een flexibele schil van medewerkers met tijdelijke aanstelling voor de niet structurele inkomsten uit projecten en subsidies per jaar aan projecten/subsidies. Meerjarenbegroting

8 + Overhevelen taken van stadsdelen naar de centrale stad Vanaf 2014 worden door afschaffing van de stadsdelen taken overgeheveld naar de centrale stad. Voor 2014 zijn de projectsubsidies al toegekend. Het is nog niet duidelijk wat de (financiële) gevolgen voor de verschillende projecten zullen zijn waarvoor we subsidie vanuit het stadsdeel kregen voor de periode na Dit betreft onder meer: brede school, ouderkamer, VVE coördinator. Geen structurele verplichtingen aangaan voor deze projecten zodat we flexibel kunnen inspelen op eventuele wijzigingen. Na 2015 zijn deze inkomsten en uitgaven niet opgenomen in de meerjarenbegroting per jaar aan Stadsdeelsubsidies. + Vervangingsfonds Verzuim Het verzuimpercentage van Sirius is met 8,8% hoger dan het landelijk percentage van 6,87%. Ondanks de extra aandacht voor verzuim is het niet gelukt het verzuimpercentage naar beneden te krijgen. Tot nu toe kunnen we het grootste deel van deze kosten nog declareren bij het Vervangingsfonds. De afgelopen jaren zijn de volgende kosten gedeclareerd bij het Vervangingsfonds: : : : : : De huidige declaratie bij het Vervangingsfonds vervalt op termijn. Hierdoor ontstaan er grotere risico s als we zelf een verzuimverzekering moeten afsluiten. We betalen jaarlijks zo n aan premie voor het Vervangingsfonds. Bij het eigen risicodragerschap gaan we waarschijnlijk meer betalen omdat we een bovengemiddeld verzuimpercentage hebben. Bij het eigen risicodragerschap gaan we er van uit dat we 75% van het verzuim daadwerkelijk vervangen. Bij de accountantscontrole wordt niet altijd alle ziektevervanging geaccordeerd. Dan komen de vervangingskosten alsnog voor ons rekening (1 maal in het afgelopen jaar ). Analyse en verzuimbeleid (uitvoeringsplan onderwijsbureau ). Coachen directies in zelfstandig uitvoeren van verzuimtrajecten. Accurate verzuimregistratie in Track. Inschatting bedrag vervangingsfonds: mogelijk onterechte ziektevervanging uit P&A budget malus vervangingsfonds als we eigen risicodrager worden: (8,8% verzuim X 15,7 mln loonkosten x 75% vervanging -/ premie verv.fonds) Meerjarenbegroting

9 + Medewerker code 3 Medewerker code 3 Het afgelopen jaar is gebleken dat medewerkers aangesteld in 2008 niet verplicht zijn verzekerd bij het vervangingsfonds (code 3). Het gaat om 38 medewerkers waarvan 12 leerkrachten. De rest is OOP waarvoor een wachttijd van twee maanden van toepassing is, waaronder 5 bureaumedewerkers. De 12 leerkrachten en de 5 bureaumedewerkers (17 FTE totaal) willen we snel vervangen. Er is nu scherpere controle en deze verzuimkosten zullen vaker voor onze rekening komen. Uit eigen onderzoek blijkt dat de premie voor het verzekeren hoger is dan het voor eigen rekening nemen van de kosten. De modernisering van de ziektewet per 1 januari 2014 heeft tot gevolg dat het verzuim van een kort-tijdelijke vervanger meetelt als deze ziek wordt tijdens of binnen vier weken na gewerkte dag(en). Hoe hoger dit verzuim, hoe meer premie je gaat betalen. De premie ziektewet flex komt erbij. Dat betekent verhoging van de premie of je wordt eigen risicodrager. Alle nieuwe medewerkers verzekeren bij het vervangingsfonds (8,8% verzuim * (17FTE) x 75% vervanging) uit P&A budget + UWV Door de aanscherping van de richtlijnen is er een striktere naleving van de wet Poortwachter noodzakelijk en een toegenomen verantwoordelijkheid voor de werkgever voor het correct verlopen van een ziekteverzuimtraject. Er is een groter risico dat WIA aanvragen worden afgewezen en dat loonsancties worden opgelegd. Een loonsancties betekent maximaal een jaar salaris doorbetalen. Het afgelopen jaar zijn twee WIA aanvragen afgewezen met een sanctie van een half jaar. Na de sanctie zijn de WIA aanvragen alsnog toegekend. Zorgvuldige en strikte naleving van de wet Poortwachter. Dossier opbouw laten toetsen middels een deskundigen oordeel bij het UWV Ziektevervanging declareren bij het vervangingsfonds per jaar uit de voorziening kwaliteitstraject. + Gewichtenregeling Het hoge foutpercentage bij de registratie van gewichtenleerlingen in het basisonderwijs is voor het Ministerie van OCW aanleiding om eenmalig bij basisscholen met relatief veel gewichtenleerlingen de leerlingenadministratie te laten controleren door een accountantskantoor. Voor Sirius betekent dit dat er 10 scholen onder de steekproef vallen. Landelijk is er bij eerdere controles een gemiddeld foutpercentage van 27% geconstateerd. Mochten er nu onjuistheden geconstateerd worden, dan leidt dat niet tot boetes, wel zal het leiden tot een bijstelling van de bekostiging. Tot 1 oktober konden scholen die niet in de steekproef vielen zich vrijwillig aanmelden. Dit heeft Sirius ook gedaan voor de overige 4 scholen. De accountant gaf aan niet zeker te weten of de controle op deze scholen ook daadwerkelijk plaats zou vinden omdat de controles meer tijd vragen dan verwacht en er maar een beperkt budget is. Binnen Sirius ontvangen we per jaar voor de gewichtenregeling. Het was eind november 2013 nog niet duidelijk wat de constatering van de accountant op de scholen was. De meeste scholen moeten nog bezocht worden. We schatten zelf een percentage van 10%. Scholen jaarlijks instrueren over de juiste toepassing van de gewichtenregeling. Extra controle op onderwijsbureau bij inschrijving leerlingen (10%) aan onjuiste toepassing gewichtenregeling uit formatie. Meerjarenbegroting

10 + Verhoging AOW leeftijd en onzekerheid rond pensioen Leerkrachten blijven langer doorwerken terwijl het soms fysiek/psychisch niet meer haalbaar is. Dat betekent meer kans op uitval, ziekteverzuim niet functioneren etc. Het verzuimpercentage van 55+ medewerkers bedraagt 14,48%. Dit is 5,4% hoger dan het gemiddelde van 8,8% van Sirius. Veel leerkrachten hebben geen volledig pensioen opgebouwd en/of hebben financiële problemen. Daardoor zijn deze medewerkers genoodzaakt te blijven werken, terwijl ze hiertoe soms fysiek of psychisch niet meer (goed) in staat zijn. Er is subsidie aangevraagd bij het Vervangingsfonds voor een training voor met name oudere leerkrachten om uitval te voorkomen en met meer tevredenheid hun loopbaan te kunnen vervolgen. Er komt een vervolg op de klankbordbijeenkomst 55+ naar aanleiding van het subsidie en/of de nieuwe CAO. IPAB verzekering tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: vergoeding voor coaching, begeleiding 1 e zes maanden IPAB verzekering. + BAPO Op teldatum was 40% van ons personeel 55 jaar en ouder. De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het personeel van Sirius is aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde maar is wel dalend. Van een GGL van 48,7 jaar op 1 oktober 2007 tot een GGL van 42,2 jaar per (landelijk 40,2 jaar). De afgelopen jaren zijn het deelnamepercentage en de kosten voor BAPO licht gedaald van in 2011 tot in Voor 2014 gaan we uit van eenzelfde bedrag. Onduidelijk is nog wat de plannen zijn van het ministerie om de BAPO te wijzigen/af te schaffen. BAPO aanspraken 52 tot 56 jaar: - 47 medewerkers (41,96 FTE) - 56% van deze medewerkers maakt gebruik van de BAPO. BAPO aanspraken 56 jaar en ouder: medewerkers (93,88 FTE) - 62% van deze medewerkers maakt gebruik van de BAPO. We krijgen een vergoeding van 2% voor de BAPO ( ) terwijl het werkelijke BAPO verbruik 5% bedraagt ( ). Het verschil wordt bovenschools afgedragen. adequaat personeels- en benoemingsbeleid, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige leeftijdsopbouw; kwantificering van deze risico s en opname in de meerjarenbegroting; jaarlijkse raming van de kosten BAPO op basis van actuele opgave van (spoedig) in aanmerking komende personeelsleden extra per jaar aan eigen bijdrage BAPO uit P&A budget. + Afschaffing impulsgelden De impulsregeling is vanuit het ministerie ingevoerd om, naast de bestaande gewichtenregeling, scholen die geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen, extra financiële armslag te geven. Het gaat in 2013 voor Sirius om een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro. Tot het schooljaar krijgt Sirius nog impulsgelden. Het is niet duidelijk of de impulsgelden hierna nog gecontinueerd worden. In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden met het wegvallen van de inkomsten per jaar. Meerjarenbegroting

11 4 Financiën Een deugdelijke administratieve organisatie is van belang om op een juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen. De financiële processen en procedures van Sirius zijn vastgelegd in het handboek van de stichting. In dit handboek zijn o.a. de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden met betrekking tot het te voeren financieel beleid verder uitgewerkt. Bevoegdheden van het bestuur en management zijn expliciet vastgelegd in het managementstatuut en dienen als basis voor een weloverwogen inbedding van het financieel beleid. Begrotingen worden ingezet als sturingsinstrument voor de beheersing van activiteiten. Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en onderbouwd met meerjarenplannen. Afwijkingen worden geanalyseerd en er wordt bepaald of er aanvullende actie noodzakelijk is om op koers te blijven. Naast de sturing op geld wordt ook gerapporteerd over de resultaten op gebied van beleid en strategie, personeel, huisvesting en overige processen Kengetallen De commissie Don heeft vastgesteld dat een doelmatiger financieel beleid ruimte schept voor versterking in het onderwijs. De commissie heeft een beoordelingskader aangereikt met kengetallen en nieuwe signaleringsgrenzen. Behalve voor het bestuur is het beoordelingskader ook ontwikkeld als instrument voor zowel het decentrale toezicht als dat van de inspectie. De toezichthouders hebben handvatten om een doelmatige inzet van het onderwijsgeld bespreekbaar te maken met het bestuur en om eventueel excessief spaarbedrag of overmatige voorzichtigheid ter discussie te stellen. Centrale begrippen in het rapport van de commissie Don zijn vermogensbeheer en budgetbeheer. Dit kader is voor het bestuur van Sirius vertrekpunt voor de monitoring ten aanzien van het financieel beleid. Sirius sluit daarmee aan bij de landelijke aanbevelingen van de commissie en heeft dit ook als streefdoelstelling in haar meerjarenbeleidsplan opgenomen. In onderstaand schema is het vermogensbeheer en budgetbeheer in kaart gebracht Norm Sirius Gewenst resultaat in 2015 Vermogensbeheer 1. Solvabiliteit EV + voorzieningen/totaal balans 20% 57% 45% 2. Kapitalisatiefactor Totaal vermogen G&T¹/ Totaal baten 35% 45% 30% - 35% Budgetbeheer 1. Current ratio Vlottend activa/vlottend passiva 0,5 1,5 3, Rentabiliteit Exploitatieresultaat / Totale baten 0% - 5% -0,1% 2,5% ¹G&T = boekwaarde gebouwen en terreinen 4.2 Vermogensbeheer Voor de solvabiliteit is geen bovengrens vastgesteld, daarom wordt uitgegaan van het huidig resultaat, namelijk dat bezittingen voor gemiddeld 52% worden gefinancierd met eigen vermogen. Voor het bepalen van de investeringscapaciteit, adviseert commissie Don om eerst de behoefte aan kapitaal (activa-zijde) te bepalen om vervolgens te kijken hoe je dit gaat financieren (passiva-zijde). Voor de financiering van het benodigde kapitaal moet daarbij niet het eigen vermogen (weerstandsvermogen) als uitgangspunt worden genomen. Voor het beheren van het vermogen is op advies van Commissie Don het kengetal weerstandsvermogen vervangen door kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Meerjarenbegroting

12 De kapitalisatiefactor van Sirius bedraagt per % (in %) en ligt boven de norm van 35%. Overeenkomstig het meerjarenbeleidsplan , wordt stevig geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en borging. Hierdoor wordt het beschikbare kapitaal optimaal ingezet wat leidt tot een gewenst resultaat van maximaal 35%. 4.3 Budgetbeheer De current ratio van 3,64 (vorig jaar 3,44) ligt beduidend hoger dan de voorgestelde norm van 1,5. Dit impliceert dat Sirius ruimschoots aan direct opeisbare verplichtingen kan voldoen en dat de stichting de geplande investeringen uit eigen middelen kan financieren. Naar verwachting zal de norm in de komende jaren dalen tot gemiddeld 2, mede door uitvoering te geven aan de geplande meerjaren investeringen en inzet van eigen middelen bij projecten. De rentabiliteit van Sirius per ligt nagenoeg binnen de signaleringsgrenzen (0-5%) die de commissie Don hanteert. Dit komt door het behaalde resultaat van ,- negatief in 2012 dat neerkomt op een rentabiliteit van -0,1%. Meerjarenbegroting

13 5 Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting

14 Door een bewuste keus om uit eigen middelen blijvend te investeren in het verbeteren en borgen van de kwaliteit en in innovatie komt het totaal financieel resultaat in 2014 tot en met 2017 negatief uit. Dit resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Het streven is om de jaren na 2017 met een kostendekkend resultaat af te sluiten. 5.1 Toelichting baten Rijksbijdragen Ministerie van OCW De belangrijkste structurele inkomstenbron komt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Deze financiert volgens de Wet op het Primair Onderwijs (de WPO) het onderwijs. Uit deze inkomstenbronnen kunnen weinig bestuurlijke keuzes gedaan worden omdat het een reguliere bekostiging betreft. De personele lasten bedragen circa 82% van de totale inkomsten. Hierdoor rest 18% voor o.a. onderhoud gebouwen en invulling van overige beleidskeuzes. De Rijksvergoeding OC&W kent drie inkomstenbronnen met verschillende grondslagen die onder de lumpsumfinanciering vallen. Deze vorm van financiering biedt scholen de mogelijkheid op basis van eigen keuzes de middelen in te zetten voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Men kan daarmee de financiële en onderwijsinhoudelijke prioriteiten zelf vaststellen. De drie inkomstenbronnen zijn: Personele bekostiging Personeel- en Arbeidsmarkt (P&A) Materiële Instandhouding (MI) Personele bekostiging Onder de normatieve rijksbijdragen zijn de personele lumpsum, de leerling-gebonden financiering LGF) en impulsregeling opgenomen. De personele inkomsten zijn gebaseerd op de leerling-telling 1 oktober 2013, een prognose voor de ontwikkeling van het leerlingaantal in de jaren daarna en de thans bekende inkomstenstromen. Overeenkomstig het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord krijgen we in december 2013 in totaal aan extra rijksbijdragen om de onderwijskwaliteit te verbeteren en jonge leerkrachten in dienst te houden. De besteding van deze middelen vindt echter pas in 2014 plaats. Hierdoor hebben we in 2014 de uitgaven van deze gelden terwijl we de vergoeding hiervoor in 2013 gekregen hebben. Dit verklaart ook het negatief resultaat uit bedrijfsvoering in Uitgaande van een leerlingaantal van leerlingen bedragen de extra middelen voor behoud van werkgelegenheid 213 per leerling in 2015 tot 250 in Gelet op de onduidelijkheid in de uitwerking houdt Sirius voorzichtigheidshalve rekening met gemiddeld 200 per leerling extra in de rijksbekostiging vanaf In de normatieve rijksbijdragen is ook de regeling loonkostensubsidie voor ondersteunend personeel basisscholen opgenomen. Deze regeling is verlengd tot 1 augustus 2015 en betreffende inkomsten zijn ook naar rato opgenomen. Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht. Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude systeem voor indicatiestelling en rugzakje. Rekening houdend met deze wijziging, is de LGF bekostiging ten bedrage van ,- nog voor 7 maanden opgenomen in de rijksbijdrage 2014, in 2013 bedroeg deze Vanaf 2015 vervalt deze volledig. De impulsregeling heeft een looptijd van 4 jaar en loopt af in 2016/2017. Omdat nog niet bekend is of er een vervangende regeling zal komen, is hier in 2017 geen rekening gehouden waardoor de normatieve rijksbijdragen in 2017 met zijn verminderd terwijl deze voor een volledig schooljaar circa 1,5 mln bedragen. Meerjarenbegroting

15 Personeel - en Arbeidsmarktbeleid In 2014 krijgen we voor het Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (P&A). Deze vergoeding bestaat uit een vast basisbedrag per school en een vergoeding per leerling. Deze vergoeding wordt conform het beleid van Stichting Sirius in de bovenschoolse exploitatie geadministreerd en dient ter afdekking van personele risico s, formatie en overige personeelsgerelateerde zaken, waaronder nascholing. Van dit budget krijgen de scholen 100,- per leerling voor managementondersteunende functies en deskundigheidsbevordering. Het kabinet had in de onderwijsbegroting ook een bezuiniging voor het primair onderwijs aangekondigd. Voor het schooljaar is deze bezuiniging verwerkt door verlaging van het budget voor P&A beleid met 2,14%. Dit komt neer op een afname van circa Materiële Instandhouding De vergoeding Materiële Instandhouding (MI) is bedoeld ter dekking van de materiële exploitatiekosten op schoolniveau en wordt gesplitst in een groepsafhankelijk en een leerlingafhankelijke vergoeding. De bedragen voor deze vergoedingen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen, het aantal groepen, het schoolgewicht en het aantal NOAT (Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen) leerlingen. Voor jaren 2013 t/m 2017 is gemiddeld 2,2 miljoen aan budget MI opgenomen waarbij wel wordt gewezen op het feit dat de rijksvergoeding voor MI al jaren ver achterblijft in de bekostiging voor o.a. energie en schoonmaak. Dit wordt ook bevestigd door de PO Raad. Het tekort aan MI middelen wordt aangevuld uit de vergoeding voor personeels- en arbeidsmarktbeleid Overige overheidsbijdragen Onder de overige overheidsbijdragen zijn de inkomsten met een tijdelijke karakter waaronder loonkosten subsidie onderwijsondersteunend personeel (OOP) en inkomsten prestatiebox opgenomen. Overige overheidsbijdragen Loonkostensubsidie OOP Prestatiebox middelen Totaal overige overheidsbijdragen De vergoeding inkomsten loonkosten OOP betreft een regeling van het CFI waarbij op aanvraag subsidie wordt verstrekt voor het op reguliere basis aanstellen van een conciërge of administratieve ondersteuning. Deze regeling is verlengd tot 1 augustus De prestatieboxmiddelen ontvangt Sirius in het kader van het bestuursakkoord primair onderwijs, dat het ministerie van OCW met de schoolbesturen (vertegenwoordigd door de PO-Raad) heeft gesloten. Dat akkoord gaat over landelijke ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het is de bedoeling dat, in het kader van deze ambities de prestatiebox wordt ingezet om, passend bij de eigen situatie en op basis van eigen prioriteiten, het onderwijs te verbeteren. De regeling geldt tot en met 2015 en wordt o.a. ingezet voor wetenschap en techniek, excellente leerlingen en kunst- en cultuur educatie. Meerjarenbegroting

16 5.1.3 Overige baten Deze baten betreffen diverse inkomsten die in onderstaand overzicht zijn opgenomen. Overige baten Overige personele inkomsten Samenwerkingsverband Medegebruik Schoolbegeleiding Stadsdeel Inkomsten nieuwkomers Ouderbijdrage/schoolactiviteiten Inkomsten opleiden in school DWI Loonkostensubsidie Overige baten Totaal overige baten De personele inkomsten betreffen voornamelijk de inkomsten voor gesubsidieerd en gedetacheerd personeel. Wet Passend Onderwijs (WPO) Zoals eerder vermeld, wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht op 1 augustus Schoolbesturen krijgen dan zorgplicht en de nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Het nieuw SWV werkt toe naar een definitieve systeem van bekostiging en verdeling middelen. In de laatste (derde) scenario ontvangen schoolbesturen van het Samenwerkingsverband een bedrag van circa 150 per leerling om de zorg basisondersteuning vorm te geven. Deze middelen mogen ook niet voor andere doeleinden dan voor zorgondersteuning worden ingezet. Het SWV zal nog nadere verantwoordingsafspraken maken met de schoolbesturen over deze decentrale middelen zodra het nieuw beleid definitief is vastgesteld. In de begroting 2014 en daaropvolgende jaren is hiermee rekening gehouden. Deze middelen zijn opgenomen onder de overige baten Gesubsidieerde projectbaten De baten voor gesubsidieerde projecten zijn vanaf 2015 afgenomen omdat het onzeker is of de subsidies voor coördinatie van Voor-en vroegschoolse educatie en van Brede school van het Stadsdeel Zuidoost gecontinueerd worden als gevolg van de overgang naar de centrale Stad. Voor een toelichting van de gesubsidieerde projectbaten wordt verwezen naar bijlage 1. Meerjarenbegroting

17 5.2 Toelichting lasten Personele lasten Lonen/salarissen De personele risico s worden afgedekt op bestuursniveau. De scholen krijgen op basis van het formatieplan een budget en werken door het jaar heen met Formatie Plaats Eenheden (FPE s). Dat betekent dat het bestuur er voor gekozen heeft personele risico s, zowel risico s betreffende het salaris (GPL op bestuursniveau), als personele regelingen (voorziening BAPO en ouderschapsverlof) bovenschools af te vangen. Voor een verdere uitleg over deze rekensystematiek wordt verwezen naar het bestuursformatieplan 2013/2014. Bij de berekening van de salarislasten is rekening gehouden met de relevante salaristechnische wijzigingen uit het Convenant Actieplan Leerkracht. Sinds 2006 wordt gemiddeld anderhalf jaar langer doorgewerkt in het onderwijs. Dat betekent dat de arbeidsmarkt voor het onderwijs minder gespannen is, maar ook dat er een zwaarder beroep op de BAPO-regeling wordt gedaan. De bekostiging van de BAPO door het Rijk 2% van de personele lumpsum ten bedrage van ,- blijft daardoor nog verder achter dan de feitelijke bekostiging van dat neerkomt op afgerond 5% vanaf Overige personele lasten De overige personele lasten betreffen verder de opbouw voorziening voor de verplichtingen: waaronder jubilea en personeel kwaliteitstraject (fricties/knelpunten). In tegenstelling tot voorgaande jaren, is geen opbouw voor kwaliteitstraject personeel (fricties-/knelpunten) en jubilea opgenomen omdat de huidige stand van de voorziening ( 1,1 mln.) voorziet in de geraamde kosten voor de komende jaren. Betreffende voorzieningen worden eenmaal per 4 jaren herzien Afschrijvingen Er wordt binnen Sirius gewerkt met een meerjareninvesteringsplan voor OLP, ICT en inventaris. De aanschaf van meubilair, ICT, OLP en overig inventaris wordt gedurende de vooraf vastgestelde gebruiksduur afgeschreven. De afschrijvingen vormen dan de lasten die jaarlijks in de schoolbegroting worden opgenomen. De begrote afschrijvingslasten zijn bepaald op basis van de huidige activa en de meerjaren investeringplanning per school die jaarlijks worden bijgesteld en deze worden lineair afgeschreven. De afschrijvingsduur voor OLP bedraagt 8 jaar, voor ICT gemiddeld 5 jaar en voor inventaris tussen de 20 en 10 jaar. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 zijn de volgende investeringen gepland. Investering activa Aanschafwaarde begroot begroot begroot begroot ICT en apparatuur Inventaris en meubilair Leermiddelen Totaal Huisvestingslasten Tot de huisvestingslasten worden huur, energie, onderhoud, schoonmaak gerekend. Een belangrijks aandachtsgebied binnen het huisvestingsbeleid is het onderhoud aan de schoolgebouwen. Uit het Meerjarenonderhoudsplan is afgeleid dat van de totale onderhoudskosten over een 10-jaarse periode afgerond 70% ten behoeve van groot onderhoud en 30% ten behoeve van preventief (klein) onderhoud zal worden besteed. De kosten voor groot onderhoud worden bovenschools afgedekt en daartoe wordt jaarlijks een dotatie aan de voorziening groot onderhoud gepleegd van ,-. In de MOP is 10% opgenomen voor onvoorziene uitgaven ter dekking van eventuele tegenvallers. In het meerjaren beleidsplan is extra aandacht geschonken aan het terugdringen van het energieverbruik en een betere klimaatbeheersing Meerjarenbegroting

18 Een goed schoolgebouw is een vereiste om onze kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden. Een goed schoolgebouw moet in goede staat verkeren, moet beschikken over een goed binnenklimaat en het moet aansluiten bij de onderwijsdoelstellingen van de school. Uit het rapport van Bouwend Nederland blijkt dat veel panden verouderd zijn, het binnenklimaat matig tot slecht is en de gebouwen niet meer toegerust zijn op moderne toepassingen. Om dit te bereiken wordt de gebruiker dus het kind centraal gesteld en moeten de geldstromen en verantwoordelijkheden bij één instelling liggen, in dit geval dus het schoolbestuur. De overheveling van deze middelen moet er toe leiden dat de kwaliteit van de onderwijshuisvesting verbetert. Om het geld voor buitenonderhoud te besteden op een wijze die past bij de onderwijskundige visie van een school, waarbij het kind centraal staat, wordt het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen vanaf 1 januari 2015 een taak van het schoolbestuur. Zij krijgen hiervoor de verantwoordelijkheid en de bijbehorende geldstroom. Voor die tijd was de gemeente hiervoor verantwoordelijk. De invulling en uitwerking zijn nog onbekend, deze worden in 2014 nader uitgewerkt door de Ministerie. Overige instellingslasten Onder de post administratie en beheer vallen o.a. uitgaven voor administratie (administratiekantoor, accountant), contributies en overige beheerskosten zoals telefoon, kopieerkosten, drukwerk, kantoor-benodigdheden, etc. De post overige bestaat uit bestedingen, ouderbijdragen en sponsors. Daarnaast zijn de begrote kosten voor buitenschoolse activiteiten zoals culturele vorming, sportdagen, schoolreisjes en dergelijke opgenomen. Doordat de regeling voor prestatiebox eindigt in 2015, wordt hierna ook geen besteding voor materiële uitgaven begroot. Tot en met 2015 is hiervoor gemiddeld ,- uitgetrokken. Leermiddelen De uitgaven voor onderwijsleerpakketten (OLP) betreffen normale dagelijkse exploitatiezaken in het kader van OLP zoals repro, bibliotheek, onderhoud en overige. Onder ICT zijn de begrote lasten voor dagelijkse automatiseringlasten en ICT lasten duurzaam opgenomen Gesubsidieerde projectlasten Net als bij de gesubsidieerde projectbaten, wordt ook hier verwezen naar bijlage Onderwijsbureau Het bestuur en management moeten in staat zijn de organisatie zodanig aan te sturen dat de in het meerjarenbeleidsplan geformuleerde doelstellingen efficiënt worden gerealiseerd. De activiteiten voor bestuur, beheer en administratie worden opgevat als overheadtaken, die gericht zijn op het aansturen van interne- en externe schoolactiviteiten. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de bepaalde risico s waaronder jubilea, groot onderhoud huisvesting en personele kwaliteitstraject bovenschools af te dekken. De kosten van het onderwijsbureau bestaan voornamelijk uit personele lasten bureau medewerkers huisvesting onderwijsbureau, inrichting en overige kantoorkosten. De kosten van het onderwijsbureau Sirius liggen lager dan het landelijk gemiddelde van 3,7% (bron: rapport bestuur en management PO Raad/ VosABB 2011). We zetten de totale kosten van het bestuursbureau af tegen de totale begroting. Voor 2014 zijn de lasten 3,23% van de totale begroting (2013: 3,20%). Dit percentage loopt in 2017 op tot 3,41%. Binnen de federatie wordt op deelgebieden samenwerking gezocht met de bedoeling efficiënter te werken of kostenbesparing te realiseren. In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten voor het onderwijsbureau separaat weergeven. Deze baten en lasten vormen een onderdeel van de totale meerjarenbegroting van Stichting Sirius. Meerjarenbegroting

19 Meerjarenbegroting

20 5.4 Meerjarenbalans Meerjarenbegroting

21 In 2014 neemt de solvabiliteit af door het negatief financieel resultaat als gevolg van de investeringen in kwaliteitsverbetering/ borging en inzet middelen Herfstakkoord die ten laste komen van de algemene- respectievelijk bestemmingsreserve. Daarna stijgt de solvabiliteit licht als gevolg van een vermindering in de investering borging kwaliteit en het streven naar een kostendekkend financieel resultaat. De liquiditeitspositie neemt af door de investeringen in materiële vaste activa en door investering in verbetering en borging van de kwaliteit. Door een afname in het totaal financieel resultaat en in de totale baten, valt de rentabiliteit tot en met 2017 lager uit dan de voorgestelde norm van commissie Don. Het doel ik om uiteindelijk te komen op een rentabiliteit van minimaal 0% dat in 2018 wordt verwacht. De kapitalisatiefactor is in 2011 ingevoerd en geeft weer hoeveel kapitaal nodig is voor de bedrijfsvoering. Door een afname van het totaal vermogen en van de totale baten komt de kapitalisatiefactor onder de maximale norm van 35%. Dit impliceert dat Sirius het beschikbare kapitaal efficiënter inzet. 5.5 Liquiditeitsprognose Onderstaande liquiditeitsprognose is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt financieel resultaat als uitgangspunt opgenomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven Meerjarenbegroting

22 Bijlage 1 Meerjarenbegroting

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

STICHTING SIRIUS Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost MEERJARENBEGROTING 2011-2015

STICHTING SIRIUS Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost MEERJARENBEGROTING 2011-2015 STICHTING SIRIUS Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost MEERJARENBEGROTING 2011-2015 Versie 20 december 2010 INHOUD 1. Algemeen 3 2. Opbouw begroting 4 3. Uitgangspunten bestuursbeleid 5 4. Leerlingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 Versie 03-12-2014 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1.

Nadere informatie

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Willemien Bakker Benno Mooi 3 november 2016 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2015 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB Reinier Goedhart Programma Inleiding risicomanagement Bepalen wegingsfactoren Bepalen risicoprofiel Toelichting instrument Evaluatie en afsluiting Risicomanagement Doel risicomanagement

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013.

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. 1. Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en Onderwijsbekostiging 2014/Herfstakkoord. a. NOA b. Onderwijsbekostiging 2. Referentiesystematiek 3.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

C.E.M.M. Rovers Medeparaaf. Behandeld door

C.E.M.M. Rovers Medeparaaf. Behandeld door Adviesnummer: 16.002515 Casenummer : 15.006690 Datum : 8 februari 2016 Onderwerp: Begroting 2016 Stichting SOM (inclusief meerjarenraming 2016-2019) Advies: U wordt verzocht de raad te adviseren: 1. in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2016-2019 Versie 1.1 definitief November 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Meerjarenbegroting... 4 1.1 Leerlingaantallen... 4 1.2 Meerjarenbegroting... 5 1.3 Toelichting op het resultaat...

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SMART Limburg 4513635/41891 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN)

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) Versie 1.0 februari 2017 Bé Keizer en Rick de Wit in opdracht van PO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs VO

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ----------------------------------------

bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ---------------------------------------- Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ---------------------------------------- April 2015 Inleiding Op

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o I

Eindexamen vwo m&o I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 10. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben jaarlijks hogere baten dan lasten. Dit wordt vaak oppotgedrag genoemd (zie informatiebron

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2016 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2012, Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief de meerjarenbegroting van Stichting Spaarnesant Collegebesluit 1. Het college stelt vast, op

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Wat maakt een continuïteitsparagraaf goed? Een reflectie op jullie eigen rapportages. Door Amarens Veeneman en Iris Zeldenrijk

Wat maakt een continuïteitsparagraaf goed? Een reflectie op jullie eigen rapportages. Door Amarens Veeneman en Iris Zeldenrijk Wat maakt een continuïteitsparagraaf goed? Een reflectie op jullie eigen rapportages Door Amarens Veeneman en Iris Zeldenrijk Programma Waarom een continuïteitsparagraaf? Methode Vergelijking conclusie

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Verantwoording van financiën Een handreiking

Verantwoording van financiën Een handreiking Verantwoording van financiën Een handreiking Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 1. Goed financieel management 5 2. Verantwoording financieel beleid 6 3. Verantwoording financiële positie 7 3.1 Evalueren van

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK.

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK. Jaarverslag A.1. Algemene informatie Kernactiviteiten Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is het bevoegd gezag over tien basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland.

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking Verantwoording van financiën in het primair onderwijs Een handreiking Voorwoord In de Haagse politieke arena spreekt men met regelmaat over de financiële situatie in het onderwijs. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie