5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!"

Transcriptie

1

2 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2

3 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3

4 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1 ) %6675 3'' 6!!" 8 9& : 6 ;!* 4 )' <! ' ' ''! " & "<'=.=" #" 4 ''# 2 ''' # # 1,& 1 66,7',& 1!,' ? 2 1!(>962 1!?3## ' *# ' 1!)2"! # A6,B #& &/ 2 #,767! CD ' E ' ' 4&& "" # # ""! '# " " 4

5 ! '" #E' ' #" &' #'# ''--#&"- '-"!CD#" #'#"! & ' ''- & A) >4 ''B# # 'F '' *#!&"# " #G'!&CD# " # 4! &# " &! ' && ''" "' 4 ' ''! & #! " 2 "- &&' 2 '' ' &"& & ' ''H# ' ''#! ''# #! '-& &"E 4 ''# 2 ''#' # #"2 " " 1 "1FFF" #' * "I.E "1 "1FFF" F'"FFF<* ".", 4 '' #.# ' # ># &#''549&2& " '7##'#J=< ''&#&' ' # 3 - # # 3'' &!#J/ ' &', #"' #' "#. 5

6 Bekostigingsgrondslag Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen vergeleken met de jaren 2014, 2013 en St. Ludgerus De Driesprong Wegwijzer Montessorischool De Achtbaan Carolus Totaal aantal leerlingen

7 ! # &# ' "' ",! "# $' - " # 2 K" 2 '# 1 ""--' ''& H "" H #!' " &" ' 1 7 ' # "H H #C" DH &""C#DH #"&C DH # C"" "D!#" #'CD# 1 ' ""' " H "# " CD#H "" ""# H K& H # ''- 2 '' ' '# "! # ' C- -"D!' '' CD#"! "" #!"' ## 7

8 2 ## 1 *& ' &#' ' # #" # " " &!K " K &#&& - "#&CKD& # ' # & " # ' * & " ' "' - -. #E 4&' # & &-" '" =L,# '" '$ ## "# ". = 0 / * 0-0<-< 0-< < )' 0<-/ 0/ < =-/ <- 0=-< 0<-/ '' /-< 0<-< 0<-= 0-= /-0 0-= /-= 0<-< /-= 9& 0<-< 0<-= /- 0< / 0-0/-= /-< 0/-/ 0<-. 0<-< 0.-/ 0< < 0-0<-/ 8

9 + # ""# "!"&"C=D "'&# # E& #& # #"#! #B" - " -' ' #& # - ' 7 '" "2 &'"$'! " " #" K M 'K " " " " & : "## ' ' "## &"##B ' # + #"&& - & '- "- "& # ' ($ 2#& #K $#! & / # "& #& '# $ "! &# A BC2>9DA" C>9D $'$"'"'"& $ &!&#" #A7#BC& "1FF#FD4# # 9 ( # "!'"H + '",9 "'' '/"' -' & "" - /"" E "1FF" F"( C(D # 6 ''"",& " ' '' "A :& B " ' & 4 A B # 9

10 2 ' 0# 'K #CKDK "'& 2 ' # ' ' ' '# ># "" " 2' (C2(D! 6'(C6(D" "& #,&'" " 6 ""& # ( # '&K "!" '! A#"E B" &- ## 'E, & '# ># # "* C*D ''. &'# 4 ' 2 ' "!! C& "1FFF" F'"F/FF "D! '' ## &- E "1FF##&F &# " " 4 & '' "!# ' '' G'&)*(! ''# & ' &- ># 2 ## '#' ' "! ' "' & '$##&!' > & &' 8'' " #, & # # ' ''' * #' ' - * 19&'# >#! &.' # # ># -" &'# #'#1'','" '# 6'(C6(D 6(# 6(' -&' '- &. #&6(&#&# # 10

11 4># ## ' # 2' (C2(D #! #E # ""'& & 2 "F# #' ' " #&"2 ## #&" $ # (+'' '/& 7#C&" D %, "!"#! '# '$ '' '' " ' 2 ' "' "'## ' ##! & ''-#54 47'# "-# "! "&& " $ % $& # 9 ''' # & # &# ' '' ""&' ' "C& "1FFF" F'"F/FF ' "D!" '' & '!# '# '' ' '' ' 4 '' # )>4 ''&"# ' (5 ( 2 '' :& "'' "1 ' " -?$'( ' 64" 4# && & "1FFF" F'"F/FF4 ''# "! '## # ' ## # 11

12 !C>D65 #&"# &" '& ''G 4&# H! " # " # &""! & ' ''&!# ' )*( )!' &"#'' "!' " " C&" "-&D&# ', #'" &0 2" '''H "" "'&" ' ): C& D *&, (C "D * '= E& ' "# ". *& 7K " " E &' % # * '' & '"' # ' ## # # ''"" # '$- "''! ' ' - " '' '# ##,' :& '' - " " + &"" #$" ' G'N :G'N #'-" +,-. & O:& O " 1 ( #" " ''& ## # 12

13 5' "" I"!## ): # & # & ""!# #" &"& " "" 2 # & &&! ' " ""! '(# "&" " 2,# )$"" " ''& #C#D ' #!&1$'# '-# "- -" -*54 & &'# "" & ' ' " "/' '' "# -&&'- ' # ". ''&' #1,.!9 ' 4)*(/ 2?# ". >' :'$" >' / 2# '' 4'# A*B 7' "' < *"#:," ''5!9&. &'# ># # &' # 13

14 ' ''&' #/# "'&# ' # ' *'# )>4 ''(5'! & '& " $ # " & '7 # "' 2 '' # & #K " # & ' # &"# # $:#A B #2 ' "" & ' ## && :&' 2 '"" ''. "" 14

15 " &) ' /('' 2 ( /(-/% % &% )' 7 ' % 5) 1 ) $%! "!! #! $%! "!! #!! "#$%&'" %( )' *+, -'!.& )! ' )'*./ '0 + ' *! & && (%&''* "(' &' )'* + %. ) %*! ((- *! ( ' % Versie:

16 '(! & )%*8/( ) & )(/ * * ' 9& ) (/ *. & & ) /(& /( '(%(( (%()() " /( ( / ( / :/(/ "#$ " / " $ + & / 9) " $ 0?4 ( * )() +(, * +(,, -!#!.-" -!.!..!". -!-"#!!,,, -!#"! -!-"!"-- -!" -!--.!. -!. -! "!. "-!##- "! "!"-,!. "!" "!..!"#.! 7 ' )* - &/ ( " /.%/) (' 9 & *! ( &' / "! ))*'% :/(/ - - ;* <' ' *& & /. *!& /' 9). )-(= (9 '- *' 9 )-/(& )! /( %( %&-/(%/ >!:/(/ %/ " %(%/ )')' ' "(), * "!)(( ;*<"( '&& %/ ;*< + 9?7 ( 8$ /(*%/ "( * ( "!- (%' ' / ))- (%'' (( ) %/*> *!( /A9(' 'A* )) ' / '*!( /& / '*7 %/&( %(!(')%/ ;*<9 ) & ( &-/( %()/() -)6)- )' Versie:

17 ()(/! - ('/ % ' ) 7% /&-( ' /(/('/(/& ")'( &( ' 01"00 (! 01"00 & '. (/(( & ' /, 9--)( & '- (! / B& / ' ;) - ( ( %&%( () /!( ' ) & ' /,3)) /('%- //(- --% ( '% %. ' ' / ( % 1 * * * * - # " 5, + %?7,,>)) C3',+ '," ) $(1) "".. " ( 5 '. --/! ( ' D / E'0 ((- / %- 4 / %/ /!%%/- % + 9 -/ ) ( -?7' %(- 9 ) %(('-/ /- '?7% - 9 ) /), ) % ('/ % /.&/), ) Versie:

18 % * * * * - # " 3 4 $%%!#!"!!!!!! 56)' $%!.!-!.!!"!!#! $%! "!!!!!!.! &% * * * * ' >'' $)%()!!-.!..!!".!!-.! % 5) 1 ) $%! "!!!!!!.! & ))) -/%('/ -!-%) '/(& - 9/& ' - () - ( )'D)) >/01"00)) /( - ) " )'/&)-% ;)-<- 'E'.9+ )-)-6 01"00-%.('(/ % - '' E- ' ('/ ' ''&=& '' % >/ * *''! % )')) - /( ) ) ) %!&''('(' ) Versie:

19 E 5 :/(/ "#$ " / " $ + & / 9) " $ 0?4>?45?4 $/ ( * )() )() - )() # )() " -!#!.-" -!.!. -!-!." -!#! -!-! -!#"! -!-"!"-- -!--! -!"! -!#! -! "!..!!!,,,,,!"". -!-.!"#!!!. "!".!"!!. 01"00%/ ('/ & - F)B ( '!%( '%& -- &G - -. '%-& ) E%' % - //(- '- (- - % 9 ( // & ) :G 9 E%/& )- ()- ( % ( ') D ( G%/'' - Versie:

20 23$ - ' '-/ ( %) ((' 8 D ( D / & ),D Kengetallen* over 2015 en ,0% 70,0% 71,5% 73,3% 60,0% 58,9% 58,0% 50,0% 40,0% 30,0% 29,6% 31,7% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -0,6% 0,7% Solvabiliteit 1 Rentabiliteit Kapitalisatiefactor Weerstandsvermogen Jaar &(% &( ' 9 )' /()& ( Versie:

21 !& )) ' ' &)% & )-!&( '/ (!" # $ % &!" '&!! % '& $ %%"" # $ % 1 ') '&- '& - ' ' ' 9 )(- ) '0!0)/(' '/() () *+, Versie:

22 !6)& ( '/ ( /-0 1* +- 2/- %"! % ' $%!! '+ "! $$"! * +-!$$$!%! (- )( (( * 6)'& *!% (- )II/ '. ( ()' %' () *+ Versie:

23 ! && (&-& /& ) " "$% #!%"!$!!$% * $ %$ #+5+4!%!%$" & '%- )/( )!0& )*, () *+ 1.6,0 ) Versie:

24 !(& & & -/ ')(&&&4) ) )( +&) ( $ % (!$! %% ' + 7'8 "!$ $$"""% ++4!%!%$" 1 () *+!,., -6!,1-0 Versie:

25 9- '& '', % ) /& G *+ )1 ):;<!" 74 + %$ $!" ' +7'8 "! 3)1 ):;<!%!$" ' )&& %) )( >/ ( '' &) J K)// G '/(&4 &&')) - '&)- Versie:

26 JAARREKENING Versie:

27 3*;03+;;*7**3+$+<&00+*0=$$ &3 )! - )%/& ': L " -/;:L"<": L " -/- >( >$:/: L ;)&-/( ): L " -/<!/ ( ) M - '- ( / /&)-.&(- ( / ' %%/ & ' 3% & - -% % %(/(- % && - +():>)%():(! )%/-/% % /?(%%!' 4- - ( / /)/('( ' '& /!& / / -(' )()) " - & / '/ - %/ % ' # & /, & /,, '/ / / 1 '),,D 5 Versie:

28 +% ' - / - (- 4-6 ' )%() 9 ')' '' 9 '' )( '!'' %/ ' ( )) ;,(:%) (>) =*,: )' & / F,' +(1) 8 %- ' &- &&/( /- //() ''%(/( - ' )- -/%! %- - %(/(%/ ' )'&-((! %- - '- ) -%(/(%/' & ' %- %! (( ( && % '&)-! %/)- '- -)( ) >/ ( %- ' () ' - //&( '&--&&! %)) %'% - '- ) ) / - /' (' /'='/ >/ ( %- ' ()''( '& (- *! %&-) - '- ) - /' (' /'='/ >/ ( %- ' ()''( '&:- ) ))-- % ''% /(' (/! %- ) () - (%' ) Versie:

29 ), " % ) )!%)' % ' - ' 4&) - ) ) 2(,! && ) - % % ( ) %/ 9 )- ) ' '- + - (/ - %/ ((5 G) NN '(/ ((%/- 9 )- ;'< )) :/(/ - - / - ( ((& : - 7=)- - / - ) (%/'(& %/ ) =( %&!- - - //(% - 0 ( 0)' (( ' 4- ' &&& & / - ( = ( % % )%/- (' 8 +)* &'' )('& - (' )()) &" - ('& / Versie:

30 31 :((- / - ()'&& &&>/ - ( - ()' - ( $,)>(%(1, 9( ' % '>/ ' - )'! %&- - ( ('%/.'''( ' %/ %& '' ' Versie:

31 BALANS PER 31 DECEMBER 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) 1 Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1.5 Vorderingen OCW Gemeenten en Gemeentelijke regelingen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA Versie:

32 2 Passiva VERMOGEN Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Voorziening onderhoud Langlopende schulden Vooruitontvangen investeringssubsidies Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Versie:

33 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS Baten 2015 Begroot Rijksbijdragen OCW Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten * Financiële baten en lasten Nettoresultaat * ( - is negatief) Versie:

34 KASSTROOMOVERZICHT 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde bankkosten Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom uit overige balansmutaties Mutatie liquide middelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand liquide middelen per Mutatie boekjaar liquide middelen Stand liquide middelen per Versie:

35 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 1 Activa 1.2 Materiële vaste activa Schoolgebouwen De door de Stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de Stichting. Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente. Voor een overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursverslag. Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boekprijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde teringen Materiële vaste activa Gebouwen Totaal gebouwen Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boekprijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde teringen Terreinen Terreinen Totaal terreinen Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boekprijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde teringen Inventaris en apparatuur Inventaris en apparatuur Totaal inventaris & apparatuur Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boekprijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde teringen Leermiddelen Leermiddelen Totaal leermiddelen Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boekprijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde teringen Totaal materiële vaste activa Versie:

36 Vlottende activa 1.5 Vorderingen OCW Personeel Prestatiebox Totaal OCW Gemeenten en Gemeentelijke regelingen Additionele aanvragen Totaal Gemeenten en Gemeentelijke regelingen Overige vorderingen Vervangingsfonds Netto salarissen Totaal personeel Overige vorderingen Totaal overig Totaal overige vorderingen Overlopende activa Vooruitbetaalde posten * Totaal vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen posten * Rente Totaal overige overlopende activa Totaal overlopende activa Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Deposito's Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. * Zie specificatie op pagina 59 Versie:

37 2 Passiva 2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Overige Stand per Algemene reserve mutaties Algemene reserve Totaal algemene reserve Stand per Resultaat Overige Stand per Bestemmingsreserve (publiek) mutaties Reserve nulmeting Totaal bestemmingsreserve publiek Stand per Resultaat Overige Stand per Bestemmingsreserve (privaat) mutaties Algemene reserve privaat Totaal bestemmingsreserve privaat Stand per Resultaat Overige Stand per mutaties Totaal eigen vermogen Voorzieningen Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende deel deel < 1 jaar > 1 jaar Personeelsvoorzieningen Voorziening Jubilea Totaal personeelsvoorzieningen Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende deel deel < 1 jaar > 1 jaar Overige voorzieningen Voorziening Onderhoud Totaal overige voorzieningen Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende deel deel < 1 jaar > 1 jaar Totaal voorzieningen Langlopende schulden Stand Ontvangen Toegerekende Stand Looptijd Looptijd per investerings subsidies per > 1 jaar > 5 jaar subsidies -/ Vooruitontvangen investeringssubsidies Vooruitontv. investeringssubs. Gemeente Totaal langlopende schulden Versie:

38 2.4 Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren Totaal Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Premies sociale verzekeringen Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Schulden terzake van pensioenen Totaal schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Netto salarissen Totaal overige kortlopende schulden Overlopende passiva Vakantiegeld en -dagen Vooruitonvangen subsidies Overige Overige overlopende passiva * Totaal overlopende passiva * Zie specificatie op pagina 59 Versie:

39 VERANTWOORDING SUBSIDIES Er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden. Versie:

40 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 2015 Begroot Rijksbijdrage OCW Totaal Rijksbijdrage OCW Niet-geoormerkte subsidies OCW Totaal overige subsidies OCW Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV Totaal Rijksbijdragen Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden 2015 Begroot 2015 Overige gemeentelijke en Gemeentelijke regelingen, bijdragen en subsidies Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden Overige baten 2015 Begroot Verhuur Sponsoring Ouderbijdragen Overige * Totaal overige baten Totaal baten * Zie specificatie op pagina 59 Versie:

41 4 Lasten 4.1 Personeelslasten 2015 Begroot Brutolonen en salarissen Totaal lonen en salarissen Mutaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig * Totaal overige personele lasten Uitkeringen van het Vervangingsfonds Overige uitkeringen Af: Uitkeringen Totaal personele lasten * Zie specificatie op pagina 59 Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 88 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 90). Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 137 in 2015 (2014: 137). 4.2 Afschrijvingen 2015 Begroot Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen en Overige materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten 2015 Begroot Huur Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie onderhoudsvoorziening Tuinonderhoud Bewaking/beveiliging Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Versie:

42 4.4 Overige lasten 2015 Begroot Administratie en beheer * Reis- en verblijfkosten Telefoon- en portokosten Kantoorartikelen Totaal administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Bibliotheek/mediatheek Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen Wervingskosten Representatiekosten Huishoudelijke kosten Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten Contributies Abonnementen Medezeggenschapsraad Verzekeringen Overige * Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids Toetsen en testen Culturele vorming Totaal overige Totaal overige lasten * Zie specificatie op pagina 59 In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van ) ten laste van het resultaat gebracht: 2015 Begroot a Controle van de jaarrekening Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting. Totaal Lasten Saldo baten en lasten * Versie:

43 5 Financiële baten en lasten 2015 Begroot Rentebaten Bankkosten Totaal financiële baten en lasten Resultaat * ( - is negatief) Versie:

44 +* 7 %/ / '- Versie:

45 7$87$;*?*3 A;33$;&=$;*00&= 20?&= 20$;* ))%/(! (( / >% 7&& (( (( & ), '?);< &), / & &), / (, ' ;&< > > 9 ( (, $2 > '/ % '=') ' * * * * * 3 / %, '! # 9 ' 2 $1,,/( '&& ((! (( / >% 7&& (( (( (( (( (( (( (( & ), '?) &), / & &), / > > 9 ( (, $2 > '/ % '=') ' * * * * * 3 / %, ' 3 )- 3 7) %,, 2! 1) 5,, 2 3 )- 3?L 9 5,, 2! +E$3 9 5,, 2!? 5'' 5,, 2 3 )- L3 >)- 5,, 2 391$/( '&& (( Versie:

46 $=$ 70,> + > &%3,)',,, ) ',/'!,,* B(%(> 9 & )) ('( )'/) ' ;/C/ <2 /(% - / % ) / ' - % (' %(' /!)) / &*/ - (/ /)B=!&( *'// ;)) )%'<!,,''* 68.2E(! )%) * Versie:

47 ;*$23 01(" -/0,0 01(" -/0,0 2/ Versie:

48 OVERIGE GEGEVENS Versie:

49 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Statutaire regeling inzake bestemming resultaat (Voorstel) Bestemming van het resultaat Resultaat Algemene reserve (publiek) Bestemmingsreserve (publiek) Reserve nulmeting Totaal bestemmingsreserve publiek Totaal bestemmingsreserve Totaal resultaat Versie:

50 3 =*$00 0$=? >0"3(KG/) (& ( 01"00& ' )) Versie:

51 ;$*;+*2*3 =+1 ;/&G< Versie:

52 =+1 ;/&G< Versie:

53 =+1 ;/&G< Versie:

54 =+1 ;/&G< Versie:

55 =+1 ;/&G< Versie:

56 33+0;+**B$0&*0;; 2' & 7,'. >)) )'' # & 01(" -/0,0 R( ---( #9, >:.2,)''.3 05) ).P!!. $-/%.Q 3 L>! 1! # ) Versie:

57 BIJLAGEN Versie:

58 $)(> ;%) $%(( >)) 4( () C:( C:( ;%( :( 5,>>) D D D D +, + =,,,, $;7 Versie:

59 0&$ 0&;0$CE&;$$2;0$ ;%(%8 ;%()(8 )( 01""5 1>EF % F ;2< F-/ " (+> 03# ' 1) S 0 2&& & >+ 2 2&&&& 1 0( )! ), ;%(%8 ) ;%()8 " 0((& 1" /& ')!& 2( : ( 1 )( 1>0"! $8!" ;%()8 (,(8 + '&& 5 & 8' ".''$1:!& (# / ( 0)(( >)) C'' " ) L) ) '0 " ) ( Versie:

60 RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS 2.1 Reserves Mutaties Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand mutaties St. Ludgerus De Driesprong Wegwijzer Montessorischool De Achtbaan Carolus Bovenschools Management Bestuur Totaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve (publiek) Mutaties Reserve nulmeting Stand Resultaat Overige Stand mutaties St. Ludgerus De Driesprong Wegwijzer Montessorischool De Achtbaan Carolus Totaal Reserve nulmeting Bestemmingsreserves (privaat) Mutaties Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand mutaties Bestuur Totaal Algemene reserve (privaat) Versie:

61 2.2 Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Mutaties Voorziening Jubilea Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand St. Ludgerus De Driesprong Wegwijzer Montessorischool De Achtbaan Carolus Bovenschools Management Totaal Voorziening Jubilea Overige voorzieningen Mutaties Voorziening Gebouwen Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand St. Ludgerus De Driesprong Wegwijzer Montessorischool De Achtbaan Carolus Bovenschools Management Bestuur Totaal Voorziening Gebouwen Versie:

62 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl 20IM/St. Ludgerus 3 Baten Rijksbijdragen OCW Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten * Financiële baten en lasten Nettoresultaat * *(-/- is negatief) Versie:

63 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl 20IQ/De Driesprong Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten * Financiële baten en lasten Nettoresultaat * *(-/- is negatief) Versie:

64 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl 20IT/Wegwijzer Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten * Financiële baten en lasten Nettoresultaat * *(-/- is negatief) Versie:

65 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl 20IY/Montessorischool 3 Baten Rijksbijdragen OCW Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Versie:

66 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl 20JB/De Achtbaan Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten * Financiële baten en lasten Nettoresultaat * *(-/- is negatief) Versie:

67 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl 17KD/Carolus 3 Baten Rijksbijdragen OCW Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Versie:

68 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl /Bovenschools Management 3 Baten Rijksbijdragen OCW Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat - - Versie:

69 D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 PER KOSTENPLAATS Kpl /Bestuur Baten 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.2 Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten * Financiële baten en lasten Nettoresultaat * *(-/- is negatief) Versie:

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Jaarverslag Montessori Vereniging Haarlemmermeer, te Hoofddorp. d.d

Jaarverslag Montessori Vereniging Haarlemmermeer, te Hoofddorp. d.d Jaarverslag 2016 Montessori Vereniging Haarlemmermeer, te Hoofddorp d.d. 30.03.2017 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Bestuursverslag Pagina: 1 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Prago, te Utrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Prago, te Utrecht Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Algemeen instellingsbeleid Financieel beleid Pagina: 4 5 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 45

JAARREKENING 2014 45 JAARREKENING 2014 45 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa 463.149 420.672 Financiële vaste activa 26.151-489.300 420.672 Vlottende activa

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

FK Financiële Kengetallen

FK Financiële Kengetallen FK Financiële Kengetallen Financiële kengetallen 2011 2010 Solvabiliteit 1 38 36 Solvabiliteit 2 65 59 Liquiditeit (current ratio) 17 132 Liquiditeit (quick ratio) 17 132 Rentabiliteit (%) -8-19 Financiële

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Scholen van het Rozenkruis, te Hilversum

Jaarverslag 2014. Stichting Scholen van het Rozenkruis, te Hilversum Jaarverslag 2014 Stichting Scholen van het Rozenkruis, te Hilversum Versie 4 d.d. 13.07.2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Financieel beleid Pagina: 1 5 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

St. v. Freinet Onderw. Utrecht. Jaarstukken juni 2016

St. v. Freinet Onderw. Utrecht. Jaarstukken juni 2016 St. v. Freinet Onderw. Utrecht 71502 Jaarstukken 2015 28 juni 2016 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van de jaarstukken Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen 24 Jaarrekening Grondslagen 25

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING

JAARREKENING JAARREKENING 2015 43 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 442.686 463.149 Financiële vaste activa 26.151 26.151 468.837 489.300

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2015. Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

JAARVERSLAGGEVING 2015. Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAARVERSLAGGEVING 2015 Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, 19 mei 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG JAARREKENING GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard

JAARVERSLAGGEVING Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard JAARVERSLAGGEVING 2013 Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard Ridderkerk, 13 maart 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland . 2 Inhoudsopgave B. Balans en Staat van Baten en Lasten 5 B1. Grondslagen voor de jaarrekening 7 B2. Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening / Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, te Nunspeet JAARREKENING. Versie: concept 0.1 1

Jaarrekening / Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, te Nunspeet JAARREKENING. Versie: concept 0.1 1 JAARREKENING Versie: concept 0.1 1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING Algemeen De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint te Baarle-Nassau RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2012

Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint te Baarle-Nassau RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2012 Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint te Baarle-Nassau RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint Postadres: Postbus 21 4860 AA CHAAM Telefoon 013-5079453 E-mail

Nadere informatie

Stichting OBO Harlingen. Jaarstukken maart 2016

Stichting OBO Harlingen. Jaarstukken maart 2016 Stichting OBO Harlingen 42657 Jaarstukken 2015 30 maart 2016 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Financiële kengetallen 13 Jaarrekening Grondslagen 14 Model A: Balans per 31 december 2015 19 Model B:

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT. Uitgebracht aan: het bestuur van Stichting Theatherfestival Delft te Delft. inzake de jaarrekening 2011/2012

RAPPORT. Uitgebracht aan: het bestuur van Stichting Theatherfestival Delft te Delft. inzake de jaarrekening 2011/2012 RAPPORT Uitgebracht aan: het bestuur van Stichting Theatherfestival Delft te Delft inzake de jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultaatanalyse 2 3 Financiële positie 3 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren RAPPORT INZAKE HET JAARVERSLAG 2011

Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren RAPPORT INZAKE HET JAARVERSLAG 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren RAPPORT INZAKE HET JAARVERSLAG Stichting openbaar onderwijs Baasis Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Telefoon (050) 409 69 20 E-mail info@stichtingbaasis.nl

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2015 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 17 A.0.4 Kengetallen

Nadere informatie

Vereniging Skiclub Wolfskamer te Huizen Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015

Vereniging Skiclub Wolfskamer te Huizen Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015 Vereniging Skiclub Wolfskamer te Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015 Inhoud Pagina Financiële positie 3 Staat van herkomst en besteding der middelen 3 Kasstroomoverzicht 4 Balans per

Nadere informatie

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 325.555 355.796 Inventaris 1.137 2.387

Nadere informatie

Jaarrekening. van de. Stichting voor Freinet Onderwijs in Utrecht. Enschede, maart 2013

Jaarrekening. van de. Stichting voor Freinet Onderwijs in Utrecht. Enschede, maart 2013 Jaarrekening 2012 van de Stichting voor Freinet Onderwijs in Utrecht Enschede, maart 2013 INHOUDSOPGAVE Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Jaarverslag 1 Jaarrekening A.1 Grondslagen voor balanswaardering

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Onderwijscentrum Zuid- Gelderland, te Groesbeek

Jaarverslag Stichting Onderwijscentrum Zuid- Gelderland, te Groesbeek Jaarverslag Stichting Onderwijscentrum Zuid- Gelderland, te Groesbeek JAARREKENING Versie: definitief 1.0, dd 17 mei 2013 39 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

KENGETALLEN EN FINANCIËLE ANALYSE

KENGETALLEN EN FINANCIËLE ANALYSE KENGETALLEN EN FINANCIËLE ANALYSE Versie: 6 / 31-5-2016 35 KENGETALLEN Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen vermelden wij onderstaand

Nadere informatie

Stichting Schovenhorst Putten. Jaarrapport 2014

Stichting Schovenhorst Putten. Jaarrapport 2014 Putten Jaarrapport INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Voorstel resultaatbestemming 18 2 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring 18 OVERIGE GEGEVENS 1 BALANS PER 31 DECEMBER voor resultaatbestemming

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

STICHTING PRISMA EINDHOVEN TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING PRISMA EINDHOVEN TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING PRISMA EINDHOVEN TE EINDHOVEN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 FINANCIEEL

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening ZWOLLE, 10 april Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1

Jaarrekening ZWOLLE, 10 april Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1 Jaarrekening 2012 ZWOLLE, 10 april 2013 Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 Pagina A0 Bestuursverslag 3 Algemene toelichting 12 A.1.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

CONCEPT. Stichting Scholengroep Primato. Jaarverslag Pagina: 1 / 29

CONCEPT. Stichting Scholengroep Primato. Jaarverslag Pagina: 1 / 29 CONCEPT Stichting Scholengroep Primato Jaarverslag 2009 Pagina: 1 / 29 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Bestuursverslag A1 Organisatie 2 A2 Leerlinginformatie 5 A3 Beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2015 EN BEGROTING 2016 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting RTV IJsselmond te Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Grafische weergaven 6 1.5

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe te EDE GLD

JAARVERSLAGGEVING Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe te EDE GLD JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe te EDE GLD Ridderkerk, 25 april 2014 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 3 BALANS PER

Nadere informatie

Materiële Vaste Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen

Materiële Vaste Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen JAARREKENING 8308 RJ Nagele 1 Balans per 31 december 2015 (Na bestemming saldo van baten en lasten) ACTIVA Vaste activa Materiële Vaste Activa 5.864 7.531 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 13 april 2013

Jaarrekening 2013 13 april 2013 Jaarrekening 2013 13 april 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2013 4 3. Geldstroom overzicht over 2013 5 4. Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Code Benaming Inhoud. Modellen in vet blauw verwijzen naar de formele modellen ingevolge RJ 660 of de RJO.

Code Benaming Inhoud. Modellen in vet blauw verwijzen naar de formele modellen ingevolge RJ 660 of de RJO. 9 Volledig uitgewerkt EFJ-model voor de opstelling en indiening van de jaarrekening met alle toelichtingen en bijlagen, inclusief aanpassingen voor de verantwoording van bestuurdersbeloningen (model H)

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014-1 - Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur REINEVAARSTRAAT 55 5044 HD TILBURG RAPPORT 2011 Tilburg, 12 juni 2012 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarrekening 2014 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarrekening 2014 15QW 41867 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee Koningin Julianaweg 54 3241 XC Middelharnis

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Jaarstukken 2014 Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 3. Jaarrekening 2014 3 A Grondslagen van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting voor primair onderwijs Fluvius, te Arnhem

Jaarverslag Stichting voor primair onderwijs Fluvius, te Arnhem Jaarverslag 2013 Stichting voor primair onderwijs Fluvius, te Arnhem INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Algemeen instellingsbeleid Financieel beleid Pagina: 4 8 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 INHOUDSOPGAVE Balans en rekening van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op

Nadere informatie

Administratie & Advies

Administratie & Advies Administratie & Advies J.A. Elzerman Mark 3, 8253 EG Dronten T: 0321-750265 M: 06-51414362 Mail: info@aeadministratie.nl St Fractieondersteuning CU Flevoland Florijn 39 8253 DL DRONTEN Periode 1 januari

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie