Meerjarenbegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbegroting"

Transcriptie

1 Meerjarenbegroting Versie 1.1 definitief November 2015

2 Inhoudsopgave Inleiding Meerjarenbegroting Leerlingaantallen Meerjarenbegroting Toelichting op het resultaat Toelichting op de begroting Conclusie Ondertekening Bijlage 1: Meerjarenbegroting onverdicht

3 Inleiding Bij het opstellen van deze begroting speelt het strategisch beleidsplan dat afgelopen jaar in een breed proces tot stand is gekomen een belangrijke rol. Bijeen is begonnen aan een nieuwe periode. De focus voor de komende jaren is gelegd op kwalitatief sterk onderwijs, passend bij Hoogeveen en de omliggende dorpen. De ambities uit het strategisch beleidsplan zijn vertaald in budgetten voor scholing, studie, verbetering van ICT, PR en kwaliteitsontwikkeling. Daarmee is te zien dat er geïnvesteerd wordt in de organisatie en haar medewerkers. Verder speelt de komst van de asielzoekersschool (AZC-school) een rol. Een AZC-school zorgt voor de nodige dynamiek, en daarnaast is er ook sprake van voorfinanciering in de eerste anderhalf jaar. Dit heeft een negatieve invloed op het begrotingsresultaat. Hier staat echter tegenover dat het aantal leerlingen van Bijeen is toegenomen. En daarnaast komt er vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord ook de komende jaren nog extra geld beschikbaar voor het onderwijs. Deze achtergronden zorgen ervoor dat er in 2016 tijdelijk een tekort op de begroting is, en dat er vanaf 2017 weer evenwicht is in de inkomsten en uitgaven. De financiële positie van Bijeen is erg goed en sterk genoeg om het tekort in 2016 op te vangen. Daardoor is het mogelijk om een begroting te presenteren met genoeg financiële ruimte om de ambities van Bijeen te realiseren. Hoogeveen, november 2015 Z. (Zweers) Wijnholds Algemeen directeur 3

4 1. Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting zijn zowel de in de toekomst liggende jaren tot en met 2019 als ook de realisatie over 2014 opgenomen. Hierdoor kunnen begrotingscijfers in één oogopslag vergeleken worden met werkelijke cijfers, wat een goed inzicht geeft in de ontwikkelingen in de cijfers. 1.1 Leerlingaantallen De rijksbijdragen worden berekend op basis van het leerlingaantal. Het is daarom van belang om de ontwikkeling van het aantal leerlingen inzichtelijk te hebben. De huidige en verwachte leerlingaantallen zijn weergegeven in onderstaande tabel. De telling per 1 oktober 2014 is vastgesteld, de telling per 1 oktober 2015 betreft voorlopige cijfers en met ingang van 2016 zijn de leerlingaantallen aangegeven op basis van prognoses. Een bijzonderheid die vermeld dient te worden is de komst van een asielzoekersschool bij t Kienholt. Deze is in maart 2015 geopend. Op de laatste teldatum, 1 oktober 2015, werd er aan 41 kinderen van vluchtelingen les gegeven. Daarnaast waren er nog 8 leerlingen op deze school die vreemdeling zijn in Nederland en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Het aantal leerlingen blijft daarmee wat achter op de verwachte aantallen. In de meerjarenprognose is het totale aantal van 49 aangehouden op de AZC-school t Kienderwijs. Wanneer het totale aantal leerlingen wordt bekeken valt op dat er vanaf 2015 een stijging is te zien van het aantal leerlingen. Ook zonder de leerlingen van de AZC-school is er sprake van een stijging. Dit is een erg positieve ontwikkeling en kan worden gezien als resultaat van de inspanningen van Bijeen om zowel personeel als leerlingen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingaantallen Werkelijk Werkelijk Prognose Prognose Prognose IR De Zandloper UZ Het Spectrum AZ t Kienholt GQ De Schuthoek UL Apollo XW Het Hoeltien NA De Driesprong KM T Rastholt

5 1.2 Meerjarenbegroting Begroting (verdicht) Bijeen Aantal leerlingen teldatum Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten (Rijks)bijdragen OCW 8,273,942 8,158,124 7,890,789 8,051,912 8,063,325 8,049, Overige overheidsbijdragen 316, , , ,000 77,835 77, Overige baten 489, , , , , ,000 Totaal baten 9,080,626 8,724,357 8,224,166 8,308,950 8,284,160 8,270,217 Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personele lasten 7,538,503 7,333,027 6,804,652 6,770,000 6,715,000 6,705, Afschrijvingen 180, , , , , , Huisvestingslasten 657, , , , , , Overige instellingslasten 538, , , , , ,000 Totaal lasten 8,915,265 8,844,040 8,379,494 8,341,769 8,301,769 8,286,769 Saldo baten en lasten 165, , ,328-32,819-17,609-16,552 Financiële baten 25,041 24,000 28,000 25,000 24,000 24,000 Financiële lasten 1, Exploitatieresultaat 189,342-95, ,328-7,819 6,391 7, Toelichting op het resultaat De begroting dient als sturingsinstrument voor het komende jaar en om te kunnen anticiperen op de toekomst. In deze begroting is de financiële situatie voor de komende jaren uitgewerkt. Voor het jaar 2016 wordt een negatief resultaat verwacht van ,-. De jaren daarna is er weer financieel evenwicht. Deze begrote exploitatieresultaten zijn in lijn met de voorgaande meerjarenbegroting. 5

6 De verklaringen voor het tekort in 2016 zijn als volgt: - Ten eerste is er de komst van de AZC-school. In de eerste schooljaren is de bekostiging voor het lesgeven aan de kinderen van vluchtelingen niet toereikend. Pas vanaf schooljaar 2016/2017 zal de bekostiging voor de AZC-school toereikend zijn. Tot die tijd zal Bijeen een deel van de kosten van de AZC-school zelf moeten financieren. - Bijeen heeft te kampen met een substantieel tekort op de huisvestingslasten. Deels is dit te verklaren doordat Bijeen een tweetal dislocaties heeft. Hiervoor wordt geen extra bekostiging ontvangen maar Bijeen draagt wel de kosten van een volledig schoolgebouw. Daarnaast is de overschrijding op de huisvestingslasten te verklaren doordat de oudere scholen relatief hoge stookkosten hebben. Met het project Frisse scholen vindt er verbetering plaats van het energieverbruik en het comfort op de scholen. Toch blijft er een overschrijding op de huisvestingslasten. Vanaf 2018 neemt deze zelfs toe. De bijdrage in de materiële kosten van nevenvestigingen wordt stopgezet door de gemeente. Deze bijdrage is in het leven geroepen bij de gemeentelijke herindeling van Vanwege de herindeling moesten enkele zelfstandige scholen fuseren en verdergaan als nevenvestiging. Dat kwam omdat de gemeentelijke opheffingsnorm voor scholen veranderde als gevolg van de herindeling. - Vanuit het strategisch beleidsplan dat afgelopen jaar in een breed proces is opgesteld spreekt de ambitie om personeel en kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Dit vertaalt zich in financiële zin door te investeren in de organisatie. Dat houdt in dat er in de begroting 2016 (hogere) budgetten zijn opgenomen voor scholing, studie, organisatieontwikkeling, kwaliteitsontwikkeling en verbetering van de ICT hulpmiddelen. Deze budgetten hebben voor een deel een tijdelijk karakter, vanaf 2017 zijn hiervoor lagere budgetten opgenomen. Het tekort heeft echter een tijdelijk karakter. Bijeen heeft ook de ambitie om financieel gezond te blijven. Vanaf 2017 zijn de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. Vanaf dit jaar is de bekostiging voor de AZC-school toereikend. Daarnaast nemen de Rijksbijdragen toe vanaf 2017 als gevolg van de bestuursakkoorden in het onderwijs. Deze twee ontwikkelingen zorgen ervoor dat de meerjarenbegroting sluitend is. 6

7 1.4 Toelichting op de begroting In de meerjarenbegroting is zowel op de personele bekostiging als op de loonkosten een indexatie toegepast. Er is rekening gehouden met een indexatie van de personele bekostiging ad. 2,04%. Deze is gebaseerd op de informatie vanuit de PO-raad dat de bekostiging voor het schooljaar 2015/2016 met 0,44% stijgt vanuit de referentiesystematiek. Daarnaast wordt vanuit het loonruimteakkoord een toename van 1,6% verwacht. In totaal bedraagt de gekozen indexatie 2,04%. De overige stijgingen van de loonkosten worden naar verwachting vanuit een daling van de werkgeverspremies gefinancierd. Er is een indexatie van 2,85% opgenomen bij de loonkosten. De loonkosten stijgen per met 1,25% en per met 1,6%. Deze twee stijgingen van tezamen 2,85% worden naar verwachting gefinancierd uit de hogere personele bekostiging. In totaal is er een stijging van 5,05% afgesproken in het loonruimteakkoord voor het onderwijs. De overige stijgingen worden naar verwachting gecompenseerd door lagere werkgeverspremies. De indexatie op de loonkosten is hoger dan de indexatie op de bekostiging. Hiernavolgend zullen de opgenomen bedragen toegelicht worden. In de bijlage is een meer gedetailleerde versie van de meerjarenbegroting opgenomen. Baten: In de meerjarenbegroting is te zien dat vanaf 2017 de Rijksbijdragen zullen toenemen. Dit heeft drie oorzaken: Ten eerste is het aantal leerlingen toegenomen waardoor de bekostiging ook toeneemt Ten tweede neemt de bekostiging voor de AZC-school toe vanaf het schooljaar 2016/2017. Vanaf de teldatum worden deze kinderen meegeteld in de reguliere leerlingentelling. Vanaf het schooljaar 2016/2017 wordt de personele bekostiging hierop aangepast. Tot die tijd wordt de AZC-school bekostigd vanuit tijdelijke budgetten die niet toereikend zijn. Ten derde nemen de gelden vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord nog verder toe in de komende jaren. Rijksbijdragen OC&W: Onder deze post zijn de baten afkomstig van het ministerie van OC&W opgenomen. Dit zijn: - De reguliere personele bekostiging (lumpsum), deze is gebaseerd op de leerlingaantallen en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de leerkrachten. - De bekostiging voor de materiële instandhouding (leermiddelen en huisvesting) en voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, deze zijn gebaseerd op de leerlingaantallen; - De bekostiging impulsgebieden. Dit is een maatregel om een stimulans te geven aan het onderwijs in gebieden waar sprake is van achterstanden. Deze maatregel duurt tot en met het schooljaar 2016/2017. Daarna wordt de verdeling van deze middelen opnieuw vastgesteld. Aangenomen is dat de deze middelen ook na de nieuwe verdeling ontvangen zullen worden. Het landelijke budget voor achterstanden neemt namelijk niet af. 7

8 - De middelen uit de prestatiebox. De middelen uit dit budget zijn bestemd voor professionalisering van schooldirecteuren en leerkrachten, opbrengstgericht werken en cultuureducatie. In voorgaande jaren is een deel van de prestatiebox niet besteed. Deze gelden staan tijdelijk op de balans als nog te besteden bedrag. Voor 2016 is een extra besteding van gepland van de prestatiebox middelen die in voorgaande jaren zijn overgehouden. - De middelen die verwacht worden op basis van het Nationaal onderwijsakkoord. Het gaat om een bedrag per leerling van 22,- in 2016, wat oploopt in de jaren daarna tot 90,- per leerling. - Doorbetalingen SWV: Het betreft hier de inkomsten die worden ontvangen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Deze gelden zijn hoofdzakelijk bestemd om extra begeleiding en zorg te kunnen bieden aan leerlingen. Voorheen werden deze gelden geboekt onder 3.5 Overige baten. Vanaf de invoering van Passend onderwijs per worden deze inkomsten onder 3.1 Doorbetalingen SWV geboekt. Het grootste deel van deze inkomsten ging naar de school voor speciaal basisonderwijs, de Kameleon. Omdat de Kameleon per 1 augustus 2015 is overgedragen aan RENN4 nemen de inkomsten van het samenwerkingsverband af. Per deze datum zijn alleen de inkomsten voor de overige basisscholen opgenomen, Overige overheidsbijdragen Onder de gemeentelijke bijdragen zijn de bijdragen opgenomen van de gemeente Hoogeveen voor de schakelklas en de bijdragen in de materiële instandhouding van nevenvestigingen. Deze laatste is opgenomen tot en met 2017, vanaf 2018 komt deze bijdrage te vervallen. Overige baten Onder verhuur onroerende zaken zijn de huuropbrengsten opgenomen die ontvangen worden voor de verhuur van lokalen aan instellingen voor kinderopvang. Lege lokalen worden zoveel mogelijk verhuurd om de kosten van leegstand tegen te gaan. Een groot deel van de verhuurinkomsten werd ontvangen door het verhuren van lokalen op de Kameleon. Vanwege de overdracht van de Kameleon nemen de huurinkomsten af vanaf In 2016 is er een aantal projectmatige inkomsten opgenomen in de begroting. Het betreft: Een lerarenbeurs Meesterlijk ondernemen in Drenthe Wetenschap en Techniek Vierslagleren Schoolaanzet Het project Vierslag leren is tot en met 2017 opgenomen in de begroting. De overige projecten zijn alleen in 2016 opgenomen. 8

9 Lasten: Personele lasten De personele lasten bestaan uit de loonkosten van de personeelsleden van Bijeen en uit de kosten van personeelsbeleid en extern personeel. Het aantal FTE en de daarbij behorende loonkosten is berekend op basis van de het huidige personeelsbestand, de verwachte uitstroom en het voorlopige formatiebudget voor het schooljaar 2016/2017. Het formatiebudget daalt per augustus 2016 licht door een daling van de bekostiging voor onderwijsachterstanden. In de onderstaande tabel is het aantal begrote FTE s personeel te zien. Er is een lichte daling van het aantal FTE s te zien. Bij de loonkosten is vanaf niet langer de extra formatie op kleine scholen opgenomen. Dat verklaart de daling van de loonkosten in de jaren 2017 en Begroot aantal FTE's Aantal FTE's in dienst 103,1 102,3 101,1 101,1 Aantal FTE's via Payroll 0, Totaal aantal FTE's 103,9 102,3 101,1 101,1 De overige personele lasten zijn vanaf 2015 en 2016 gedaald doordat er bespaard is op extern personeel. Aan de directiestructuur is een structurele vorm gegeven waardoor er geen externe schooldirecteuren worden ingeleend. Daarnaast wordt op het stafbureau in mindere mate met extern personeel gewerkt. Dit hangt samen met het aflopen van de bruidsschatperiode die tot en met 2014 duurde. Doordat deze inkomsten zijn komen te vervallen heeft Bijeen ook de uitgaven teruggebracht. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gebaseerd op de investeringen in meubilair, leermiddelen en ICT. De volgende afschrijvingstermijnen worden aangehouden: Meubilair : 15 jaar Leermiddelen : 6 jaar ICT : 3 jaar Voor de afschrijvingen is de komende jaren substantieel meer budget opgenomen dan de werkelijke afschrijvingen in De reden hiervoor is om meer budget beschikbaar te hebben voor ICT, met name voor digiborden, beamers en meer werkplekken voor leerlingen. Er wordt een omvangrijke investering in ICT gedaan. Ook worden er leermethoden vernieuwd. Dit is het gevolg van de keuze van Bijeen om met moderne hulpmiddelen en methoden het onderwijs te verzorgen. Hierdoor nemen de afschrijvingen toe. 9

10 Huisvestingslasten In de meerjarenbegroting is te zien dat de huisvestingslasten in 2014 incidenteel laag waren doordat er slechts een gering bedrag aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd hoefde te worden. Vanaf 2017 is bij de posten onderhoud en energie rekening gehouden met een lichte stijging. Het bedrag bij onderhoud is enerzijds verhoogd om de staat van de schoolgebouwen te kunnen verbeteren in enkele gevallen. Tevens zijn de bedragen voor onderhoud en energie licht verhoogd vanwege de onzekerheid over de school in de wijk Wolfsbos. Onder de huisvestinglasten zijn de volgende kosten opgenomen: - Voor het Spectrum Zuid, OBS Tiendeveen en de Driesprong, welke in een MFC gehuisvest zijn, wordt huur betaald aan de stichting die de MFC exploiteert. Daarnaast wordt voor de Apollo, de Goudvink en de locatie Erflanden huur betaald aan de gemeente Hoogeveen. Ook zijn de kosten opgenomen van de huur van het stafbureau. Bij OBS Tiendeveen en de Driesprong geldt dat ervoor is gekozen om de huisvestingslasten zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. De huurbedragen voor deze twee scholen zijn daardoor van beperkte omvang. - Het onderhoud aan de schoolgebouwen. Het bedrag voor 2015 is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan inclusief buitenonderhoud. De onderhoudskosten zijn gesplitst in een toevoeging aan de voorziening voor planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en tuinonderhoud. Het planmatig onderhoud wordt betaald uit een voorziening, dit is om de kosten te egaliseren. - De kosten van energie, deze zijn gebaseerd op de huidige voorschotten en een verwachte indexatie. - De kosten van schoonmaak, deze zijn gebaseerd op het schoonmaakcontract en de kosten van schoonmaakartikelen. - De kosten van heffingen en overige huisvestingslasten, welke gebaseerd zijn op historische gegevens. Overige instellingslasten Onder de overige instellingslasten zijn de kosten opgenomen voor administratie, beheer en bestuur (ABB), de kosten van inventaris en apparatuur op de scholen en de kosten van leermaterialen. In 2016 en de jaren daarna zijn er budgetten opgenomen vanuit het strategisch beleidsplan en de projectgroepen voor kwaliteitsverhoging, ontwikkeling van leiderschap, coaching en een studiereis. Het totale budget voor scholing en cursussen is verhoogd van naar Daarnaast is het budget voor de werkgroep PR verhoogd met Tevens zijn in de begroting budgetten opgenomen voor de werkgroep Kwaliteit en de werkgroep Cultuur. Naast de budgetten voor activiteiten vanuit het strategisch beleidsplan zijn budgetten opgenomen voor onderzoek naar het verder aanbrengen van een scheiding tussen toezicht en bestuur en een onderzoek naar samenwerking met andere schoolbesturen. Deze budgetten zijn alleen in 2016 opgenomen. 10

11 Financiële baten en lasten De verwachte renteopbrengsten zijn opgenomen onder financiële baten. Een deel van de eigen liquide middelen zal belegd kunnen worden op de spaarrekening van de stichting. 2. Conclusie Deze meerjarenbegroting laat zien hoe de exploitatie van Bijeen zich zal ontwikkelen in de komende vier jaren. Vanwege de voorfinanciering van de AZC-school, een overschrijding op de huisvestingslasten ten opzichte van de inkomsten hiervoor en het opnemen van budgetten voor activiteiten die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan is er voor 2016 een tekort begroot. Dit tekort is in lijn met de voorgaande meerjarenbegroting. De afgelopen jaren zijn afgesloten met (forse) overschotten. Daardoor heeft Bijeen voldoende buffer om een tijdelijk tekort in 2016 op te vangen. Vanaf 2017 zijn de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. De bekostiging voor de AZCschool is dan toereikend, de bekostiging vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord neemt nog verder toe en het aantal leerlingen is gestegen. De meerjarenbegroting wordt elk jaar opnieuw opgesteld om een vooruitblik te maken naar de komende jaren en tijdig te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Bij de volgende versie zullen de nieuwe ontwikkelingen zijn verwerkt in de financiële planning van Bijeen. 11

12 3. Ondertekening De begroting 2016 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2017 tot en met 2019 is voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 november 2015 te Hoogeveen en wordt ter advisering aangeboden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Bijeen. Na een positief advies van de GMR en instemming van de gemeenteraad zal de begroting en meerjarenbegroting definitief vastgesteld kunnen worden. Voorzitter bestuur: Dhr A.J. Pijlman: Secretaris bestuur: Dhr M. van Rij: De GMR heeft in haar vergadering van 23 november 2015 een positief advies gegeven over de vaststelling van de hoofdlijnen van het financieel meerjarenbeleid voor de scholen zoals beschreven in de meerjarenbegroting Voorzitter GMR: Dhr / mevr: Secretaris GMR: Dhr / mevr: 12

13 Bijlage 1: Meerjarenbegroting onverdicht Meerjarenbegroting Bijeen Aantal leerlingen teldatum Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten (Rijks)bijdragen OCW Normatieve rijksbijdrage 8,019,408 7,745,603 7,536,024 7,701,404 7,680,273 7,663, Overige subsidies OCW 148, , , , , , Doorbetalingen SWV 106, , , , ,000 Totaal (Rijks)bijdragen OCW 8,273,942 8,158,124 7,890,789 8,051,912 8,063,325 8,049, Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen 316, , , ,000 77,835 77, Overige overheidsbijdragen Totaal overige overheidsbijdragen 316, , , ,000 77,835 77, Overige baten Samenwerkingsverband WSNS 302, , Verhuur onroerende zaken 47,931 33,348 14,121 14,000 14,000 14, Overige baten 86,036 45,147 70,604 22,638 14,600 14, Detachering 53, , , , ,400 Totaal Overige baten 489, , , , , ,000 Totaal baten 9,080,626 8,724,357 8,224,166 8,316,950 8,284,160 8,270,217 Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 7,384,861 7,280,049 6,897,451 6,850,000 6,785,000 6,785, Overige personele lasten 642, , , , , , Uitkeringen -488, , , , , ,000 Totaal personele lasten 7,538,503 7,333,027 6,804,652 6,770,000 6,715,000 6,705, Afschrijvingen 4.2 Afschrijvingen ICT, methoden en meubilair 180, , , , , ,000 Totaal afschrijvingen 180, , , , , , Huisvestingslasten Huur 223, , , , , , Dotatie onderhoudsvoorziening 28, , , , , , Onderhoud 90,453 79,071 81,977 90,000 90,000 90, Energie en water 109, , , , , , Schoonmaakkosten 160, , , , , , Heffingen 20,453 18,656 21,000 21,000 21,000 21, Overige huisvestingslasten 23,755 16,950 17,000 17,000 17,000 17,000 Totaal huisvestingslasten 657, , , , , ,769 13

14 4.4 Overige instellingslasten Administratie en beheer 132, , , , , , Inventaris, apparatuur 328, , , , , , Overige instellingslasten 78, ,827 92, , , ,000 Totaal ov. Instellingslasten 538, , , , , ,000 Totaal lasten 8,915,265 8,844,040 8,379,494 8,351,769 8,301,769 8,286,769 Saldo baten en lasten 165, , ,328-34,819-17,609-16,552 Financiële baten 25,041 24,000 28,000 25,000 24,000 24,000 Financiële lasten 1, Exploitatieresultaat 189,342-95, ,328-9,819 6,391 7,448 14

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 Versie 03-12-2014 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1.

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd.

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd. ijrd aan: ^ U,^XJUAO^ #OI Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP Nr. Afd Ctess.nr.. \ Q

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2006 8 januari 2007 I N H O U D - Voorwoord - Exploitatiebegroting 2006 - Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs -

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. Gemeente fi Bergen op Zoom RMD1-21 ^^^H kaadsmededelma Datum 1 1 FEB. 21 Nr. RMD1-21 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Begroting 21 stichting Sam< Contactpersoon:

Nadere informatie

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Gemeenteraad van Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~------ ---_.-.- datum betreft 14-12-2011 begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Rapportage 3 e Kwartaal 2014

Rapportage 3 e Kwartaal 2014 Rapportage 3 e Kwartaal 2014 januari t/m september Versie Datum 0.1 26-11-2014 Bronbestand besproken met R. Rigter, H. van der Wurff en T. Stok 0.2 28-11-2014 Wijzigingen doorgevoerd 0.3 1.0 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Begroting 2016. Schoolvereniging Agatha Snellen. Utrecht DEFINITIEF

Begroting 2016. Schoolvereniging Agatha Snellen. Utrecht DEFINITIEF Begroting 2016 Schoolvereniging Agatha Snellen Utrecht DEFINITIEF Utrecht, 16 november 2015 1 Inleiding Het bestuur en de directie van de Agatha Snellenschool vinden het belangrijk om open te communiceren

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Financiële positie en financiële risico s

Jaarverslag 2005. Financiële positie en financiële risico s Jaarverslag 2005 Algemeen Het is voor de eerste keer dat er een jaarrekening ten behoeve van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland(STOPOZ) kan worden gepresenteerd. Dit betekent, dat

Nadere informatie

Analyse begroting 2016 OPRON

Analyse begroting 2016 OPRON Analyse begroting 2016 OPRON De begroting van OPRON bestaat uit drie delen, namelijk een inhoudelijk deel, een financieel deel en het meerjarenperspectief. In dit document volgt per onderdeel een samenvatting

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2015 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 3 DECEMBER 2014

FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 3 DECEMBER 2014 FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 3 DECEMBER 2014 1 2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding...5 2. Leeswijzer...6 3. Planning & Control cyclus...8 4. Koersplan... 12 5. Ontwikkelingen... 14 6. Meerjarenbegroting

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

GMR. 17 december 2012

GMR. 17 december 2012 GMR Structuur medezeggenschap Aanleiding Hoofdlijn structuur medezeggenschap Concept reglementen Voorstel proces Structuur medezeggenschap Huidige reglementen uit 2007 GMR-reglement op enkele punten niet

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenraming 2015-2017

Begroting 2014. Meerjarenraming 2015-2017 Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017 Scholengroep OPRON, stichting openbaar primair onderwijs Vestigingsadres : Hoogveen 1, 9501 XK Stadskanaal Postadres : Postbus 310, 9500 AH Stadskanaal Telefoon

Nadere informatie

rotius 'college lb NflV 2008 Aan het College van B&W Gemeente Deift Postbus 78 2600 ME DELFT Kopie & Gemeedife Delft Afd. Doc./bijlage Productnr.

rotius 'college lb NflV 2008 Aan het College van B&W Gemeente Deift Postbus 78 2600 ME DELFT Kopie & Gemeedife Delft Afd. Doc./bijlage Productnr. rotius 'college Correspondentieadres: Postbus 47 26 AL Delft E-mail: info@grotiuscollege.nl Web: www.grotiuscollege.nl Bank: BNG 28.5.3.27 «Tel:15-8 Bezoekadres: tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Toelichting. 2.1 Leerlingprognoses 3. 2.3 Organisatie en Planning- en Control Cyclus. 2.3 Factoren en maatregelen 6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Toelichting. 2.1 Leerlingprognoses 3. 2.3 Organisatie en Planning- en Control Cyclus. 2.3 Factoren en maatregelen 6 Ill IIIIIIII 1405992 MEERJARENRAMING 2015-2018 Openbaar Basisonderwijs in West-Brabant en Zeeland STICHTING Samen Onderwijs Maken DefinitieflS november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Toelichting 1

Nadere informatie

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15. Prof.dr. Gunningschool

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15. Prof.dr. Gunningschool DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15 Prof.dr. Gunningschool Inhoudsopgave 1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15... 2 1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN... 2 1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

1. Inleiding Blz. 2. 2. Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014 Blz. 4. 3. Reserves en voorzieningen Blz. 5. 4. Leerlingontwikkelingen Blz.

1. Inleiding Blz. 2. 2. Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014 Blz. 4. 3. Reserves en voorzieningen Blz. 5. 4. Leerlingontwikkelingen Blz. Begroting 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 2 2. Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014 Blz. 4 3. Reserves en voorzieningen Blz. 5 4. Leerlingontwikkelingen Blz. 5 5. Personeel bovenschools Blz.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers ONDERWERP Toekomstperspectief Primato AGENDANUMMER SAMENVATTING In januari

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Primato. Begrotingsverslag 2012

Stichting Scholengroep Primato. Begrotingsverslag 2012 Stichting Scholengroep Primato Begrotingsverslag 2012 1. Inleiding Voor u ligt de begroting van de Stichting Scholengroep Primato met betrekking tot het kalenderjaar 2012. De begroting is de financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief kultuurkonnekt

Nieuwsbrief kultuurkonnekt Nieuwsbrief kultuurkonnekt Bezoekadres: Kleine Plantage 1a, Postadres: Postbus 250 4000 AG TIEL Pagina 1 Rechtstreeks telefoonnummer: 044 64069 Mail: mkoehoorn@plantage.info miriam@kultuurkonnekt.nl In

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2012 TOT EN MET 2015.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2012 TOT EN MET 2015. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2012 TOT EN MET 2015. De begroting 2012 en het meerjarenperspectief 2012 tot en met 2015 zal aan uw bestuur ter vaststelling worden aangeboden in de

Nadere informatie

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335 smodel SWV passend onderwijs Onderwijsbureau Meppel Algemene gegevens Samenwerkingsverband 21596 21596 Naam SWV Apeldoorn Plaats Vereveningsbedrag SWV 379.611 sjaar Verdeling Budget T-1 of T T-1 Schooljaar0

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

Begroting 2016. en meerjarenbegroting 2016 t/m 2019. Stichting Wolderwijs Dijkhuizen 28 7961 AK Ruinerwold

Begroting 2016. en meerjarenbegroting 2016 t/m 2019. Stichting Wolderwijs Dijkhuizen 28 7961 AK Ruinerwold Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 t/m 2019 Stichting Wolderwijs Dijkhuizen 28 7961 AK Ruinerwold Telefoon: 0522-820000 Email: info@wolderwijs.nl Internet: www.wolderwijs.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

8 mi 2010. Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze GMR en blijven daarom met hen in dialoog.

8 mi 2010. Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze GMR en blijven daarom met hen in dialoog. 8 mi 21 StichtiTig Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Postbus 8 23 RV Haarlem T 23-543 18 F 23-543 191 Bezoekadres: Richard Holkade 14-16 te Haarlem Mail info@stopoz.nl www.stopoz.nl Aan het

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 De data in de tabellen zijn aangepast aan de laatst bekende cijfers zoals die begin december 2012 beschikbaar zijn. Algemeen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen April 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans per

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Jaarstukken 2014 Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 3. Jaarrekening 2014 3 A Grondslagen van de jaarrekening

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Vragen van de gemeenten over de (meerjaren-)begroting 2015 en risicoanalyse van Westerwijs en de antwoorden van Westerwijs in twee termijnen.

Vragen van de gemeenten over de (meerjaren-)begroting 2015 en risicoanalyse van Westerwijs en de antwoorden van Westerwijs in twee termijnen. Vragen van de gemeenten over de (meerjaren-)begroting 2015 en risicoanalyse van Westerwijs en de antwoorden van Westerwijs in twee termijnen. Eerste termijn 1. Graag ontvangen wij de risico-inventarisatie

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

Financiële planning 2015 2020

Financiële planning 2015 2020 Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Scenariomodel Primair onderwijs. Technische toelichting. september 2013. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Scenariomodel Primair onderwijs. Technische toelichting. september 2013. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Scenariomodel Primair onderwijs Technische toelichting september 2013 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Technische toelichting op het

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van

Jaarverslag 2014 van Jaarverslag 2014 van (beknopte versie) 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Vorderingen 51.686 48.123 Liquide middelen 645.652 535.122 Totaal activa 697.338 583.245 3 2014 2013 Passiva Stichtingskapitaal

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie