BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR"

Transcriptie

1 BEGROTING status: goedgekeurd door de OTR

2 2

3 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten 7 Baten 7 Lasten 7 4 Risico s en weerstandsvermogen 9 5 Meerjarenperspectief 10 6 Toelichting op de berekening van het bestuursbudget 10 Budgetten 10 Inhoudingen 11 Overige overdrachten 12 7 Bijlagen 13 Staat van baten en lasten 15 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baat en lasten 16 Ramingen rijksvergoeding door het ministerie van OCW 21 3

4 4

5 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Kader In het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO in Friesland is de verdeling of toewijzing van de rijksbudgetten voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften de centrale taak. Het bestuur van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân heeft de principiële keuze gemaakt om de in het samenwerkingsverband participerende schoolbesturen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te geven bij de inzet van de ondersteuningsmiddelen. De inrichting van het samenwerkingsverband kon daarom eenvoudig zijn. Voor de verdeling van de rijksbudgetten ten behoeve van de ondersteuning heeft het bestuur van het samenwerkingsverband een relatief eenvoudige systematiek bepaald: Alle kosten voor de plaatsing van leerlingen in scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs worden, voor zover de wet bepaalt dat deze kosten ten laste komen van het samenwerkingsverband, ingehouden op de rijksbudgetten voor zware ondersteuning (speciaal onderwijs) of lichte ondersteuning (speciaal basisonderwijs). Het in de rijksvergoeding opgenomen budget voor bijzondere regelingen en voorzieningen, zoals zeer specifieke voorzieningen voor gehandicapte leerlingen en de bekostiging van de tussentijdse groei in het speciaal onderwijs, wordt ingezet in de bekostiging van deze regelingen en voorzieningen, als voortzetting daarvan noodzakelijk is. De kosten van de inrichting van de bestuurlijke en administratieve organisatie worden ten laste gebracht van de rijksbudgetten voor de lichte en zware ondersteuning. De kosten van de inrichting van de wettelijk geregelde Commissie van Advies worden ten laste gebracht van het rijksbudget voor de zware ondersteuning. Er wordt een kleine financiële buffer aangehouden als weerstandsvermogen. Het restant van de budgetten voor lichte en zware ondersteuning wordt verdeeld onder de besturen in het samenwerkingsverband. Daarbij wordt in het algemeen geen gedifferentieerde toewijzingssytematiek gehanteerd. Aan alle reguliere basisscholen wordt een gelijk bedrag per leerling toegekend voor de lichte ondersteuning en een gelijk bedrag per leerling voor de zware ondersteuning. Speciale basisscholen krijgen een bedrag per leerling toegekend voor de zware ondersteuning. De ondersteuningskosten voor in het speciaal basisonderwijs geplaatste leerlingen worden individueel verrekend met de budgetten voor de lichte ondersteuning van het verwijzende schoolbestuur (principe: de verwijzer betaalt). De ondersteuningskosten voor in het speciaal basisonderwijs geplaatste leerlingen die niet toegeschreven kunnen worden aan een verwijzend schoolbestuur worden ten laste van het collectieve rijksbudget voor de lichte ondersteuning gebracht. De peildatum voor de groeiregeling in het speciaal (basis)onderwijs is bepaald op 1 februari. Voor leerlingen die tussen de teldatum 1 oktober en de daarop volgende peildatum geplaatst werden in het speciaal (basis) onderwijs worden de ondersteuningskosten en de basiskosten ten laste gebracht van de rijksbudgetten voor de ondersteuning. Deze kosten worden, waar het gaat om leerlingen die tussentijds in het speciaal basisonderwijs werden geplaatst, aan het verwijzende schoolbestuur doorberekend. Voor de scholen op de Waddeneilanden is een compensatieregeling getroffen, omdat er voor deze leerlingen in principe geen praktische mogelijkheid is om geplaatst te worden in vormen van speciaal onderwijs. Het 5

6 onderwijs zal daarom op de reguliere scholen aangepast moeten worden. De kosten voor deze regeling worden ten laste gebracht van de bestuursbudgetten voor de lichte en zware ondersteuning, naar rato van het leerlingenaantal. Grondslagen bekostiging De rijksoverheid hanteert twee grondslagen voor de bepaling van de bekostiging: 1. Leerlingenaantallen 2. Bedragen t.b.v. de bekostiging van de ondersteuning Zie voor een gedetailleerd overzicht van de aantallen en bedragen bijlage 3 bij deze toelichting 2 Staat van baten en lasten Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting EUR EUR EUR 2015 EUR 2016 EUR Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten 5 Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat

7 3 Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten Zie bijlage Baten Bij 3.1 Rijksbijdrage OCW De Rijksbijdrage bestaat uit bij de invoering van passend onderwijs uit drie componenten: Een budget voor de lichte ondersteuning. Dit budget is vergelijkbaar met het budget voor de oude samenwerkingsverbanden WSNS. Voor 1516 is dit budget vastgesteld op 158,06 per leerling regulier basisonderwijs. Een normbudget voor de zware ondersteuning In schooljaar werd het normbudget voor de zware ondersteuning nog niet volledig aan de samenwerkingsverbanden uitgekeerd. Dit school jaar was een overgangsjaar. In werd een overgangsbudget voor de zware ondersteuning uitgekeerd, gebaseerd op de vergoeding voor de toegekende rugzakbudgetten op Met ingang van schooljaar worden de normbudgetten uitgekeerd. Het gaat hierbij om een aanzienlijk hoger bedrag. Maar de lastendruk voor het samenwerkingsverband neemt evenredig toe: uit het normbudget moeten ook de kosten van de groei in het speciaal onderwijs tussen de teldatum en de peildatum bekostigd worden. Het normbudget is opgebouwd uit twee bekostigingscomponenten: 1. De component personele bekostiging (prijspeil januari 2015: 308,67) 2. De component materiële bekostiging (prijspeil januari 2015: 30,01) Vergoeding voor schoolmaatschappelijk werk voor risicoleerlingen Het leerlingenaantal waar deze vergoeding op gebaseerd is, is het aantal leerlingen in de reguliere basisscholen met een gewicht. Het budget bedraagt 107,71 per leerling met een gewicht. Bij 3.5 Overige baten Er is in de begroting een bedrag opgenomen voor inkomend grensverkeer van Er is sprake van grensverkeer wanneer leerlingen uit aangrenzende samenwerkingsverbanden worden geplaatst in een school voor speciaal (basis)onderwijs in dit samenwerkingsverband. De bekostiging wordt dan overgedragen door het aangrenzend samenwerkingsverband. Lasten Bij 4.1 Personele lasten De personele lasten van het samenwerkingsverband zijn gebaseerd op de bekostiging van een directeur, administratieve ondersteuning van de directie en de personele kosten voor de inrichting van een Commissie van Advies. Deze commissie heeft als voornaamste taak het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs. 7

8 Bij 4.2 Afschrijvingen De post afschrijvingen is niet weer opgenomen in de begroting, omdat er in het eerste jaar van exploitatie niet overgegaan is tot investering in materiële activa. Bij 4.3 Huisvestingslasten De huisvestingslasten konden op een lager bedrag vastgesteld worden dan geraamd werd in Bij 4.4 Overige instellingslasten Afdracht personele bekostiging aan SBAO scholen Dit betreft de personele ondersteuningskosten van de speciale basisscholen voor het aantal leerlingen dat de eerste 2% van alle leerlingen in het regulier basisonderwijs en het speciale basisonderwijs van het samenwerkingsverband overstijgt. Voor de eerste 2% betaalt het rijk de personele ondersteuningskosten rechtstreeks uit aan de speciale basisscholen. Daarnaast is in dit bedrag de personele basisbekostiging opgenomen voor de leerlingen die werden geplaatst tussen de laatste teldatum en de daarop volgende peildatum (1 februari). Afdracht MI aan SBAO scholen Dit betreft de materiële ondersteuningskosten van de speciale basisscholen voor het aantal leerlingen dat de eerste 2% van alle leerlingen in het regulier basisonderwijs en het speciale basisonderwijs van het samenwerkingsverband overstijgt. Voor de eerste 2% betaalt het rijk de materiële ondersteuningskosten rechtstreeks uit aan de speciale basisscholen. Daarnaast is in dit bedrag de materiële basisbekostiging opgenomen voor de leerlingen die werden geplaatst tussen de laatste teldatum en de daarop volgende peildatum (1 februari). Afdracht aan SO scholen (peildatum) Met ingang van 1 augustus 2015 is de oude groeiregeling voor het SO vervallen en wordt voor de bekostiging van tussentijdse groei de groeiregeling toegepast die ook geldt voor het SBAO. De kosten voor de leerlingen die tussen de laatste teldatum en de peildatum (1 februari) in het SO geplaatst worden met ingang van schooljaar door het samenwerkingsverband aan de scholen voor SO vergoed. Het gaat hierbij om de personele en materiële basisbekostiging plus de ondersteuningsbekostiging. Afdrachten aan de besturen Bij deze post worden de vergoedingen voor de lichte en zware ondersteuning in de reguliere scholen en de zware ondersteuning in de speciale basisscholen opgenomen. De vergoedingen aan de schoolbesturen kunnen aanzienlijk verhoogd worden in vergelijking met de uitbetalingen in schooljaar Dat is enerzijds een gevolg van de volledige uitkering door de rijksoverheid van de normbudgetten voor de zware ondersteuning met ingang van schooljaar Anderzijds vloeit dit voort uit de meevallende lasten voor bijzondere regelingen en voorzieningen voor rebound, gehandicapten, enz. Uitgaand grensverkeer Er is in de begroting rekening gehouden met lasten voor uitgaand grensverkeer met ingang van schooljaar Er is sprake van grensverkeer wanneer leerlingen uit dit samenwerkingsverband worden geplaatst in een school voor speciaal (basis)onderwijs in een aangrenzend samenwerkingsverband. De bekostiging wordt dan overgedragen aan het aangrenzend samenwerkingsverband. 8

9 Uitgaven schoolmaatschappelijk werk De rijksbijdrage voor schoolmaatschappelijk werk aan risicoleerlingen wordt door het samenwerkingsverband rechtstreeks doorbetaald aan de besturen, naar rato van het aantal leerlingen dat meetelt voor de bekostiging. Uitgaven op provinciaal niveau voor de bekostiging van specifieke regelingen of voorzieningen Er komt meer inzicht in de verplichtingen van het samenwerkingsverband en de noodzaak van continuïteit met betrekking tot deze regelingen, als gevolg waarvan besloten is er minder middelen voor te reserveren en de baten waar mogelijk toe te voegen aan de bestuursbudgetten. Uiteindelijk is in de begroting een bedrag van opgenomen, waarvan bestemd is voor maatregelen die voortvloeien uit de herziening van de AWBZ en voor speciale trajecten in de zware ondersteuning. Kosten VPI-instrument Dit betreft de kosten van de schoolondersteuningsprofielen (hosting, licenties) en de webhosting van het Vraagprofielinstrument (VPI) Kosten herziening ondersteuningsprofielen Het is noodzakelijk om in een update te realiseren van de ondersteuningsprofielen. De kosten daarvan zijn geraamd op Ondersteuningsplanraad In de begroting van werd nog geen rekening gehouden met een afzonderlijke raming van de kosten van de ondersteuningsplanraad. Deze lasten werden toen begroot meegenomen bij de ramingen voor de post uitgaven op provinciaal niveau. Inmiddels is er meer duidelijkheid met betrekking tot de faciliterimng van de raad, als gevolg waarvan er nu een separate post voor de medezeggenschap in deze begroting kon worden opgenomen. Overige uitgaven Dit betreft een kleine post voor onvoorziene uitgaven. 4 Risico s en weerstandsvermogen Het aanhouden van weerstandsvermogen is nodig voor de niet direct voorzienbare en dus slecht meetbare risico s in de bedrijfsvoering. Het is bedoeld om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen, zodat ze geen of weinig invloed hebben op de continuïteit van de activiteiten van de organisatie. Het leerlingenaantal in het samenwerkingsverband is bepalend voor de hoogte van de vergoedingen voor het samenwerkingsverband. Verlaging van het leerlingenaantal zal leiden tot lagere vergoedingen. Hier zijn weinig risico s voor het samenwerkingsverband aan verbonden. Het verband heeft geen eigen personeel in dienst en er zullen weinig langlopende verplichtingen aangegaan worden. De risico s bij terugloop van het leerlingenaantal liggen bij de in de samenwerkingsverband deelnemende besturen. Een krimpend leerlingenaantal leidt tot lagere vergoedingen voor de eigen ondersteuningsactiviteiten in de scholen. In het meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met een jaarlijkse krimp van 2% Er zou enig risico kunnen liggen bij het onverwacht uit elkaar lopen van uitgaven en ontvangsten. Wanneer de uitbetalingen van het samenwerkingsverband vooruitlopen op de uitbetalingen van het rijk kunnen 9

10 liquiditeitsproblemen ontstaan. Dit probleem kan in principe gemakkelijk ondervangen worden door de uitbetalingsritmes op elkaar af te stemmen. Het bestuur van het samenwerkingsverband vindt het dan ook niet nodig om een ruime financiële buffer aan te leggen voor het opvangen van financiële tegenvallers. De grootte van het weerstandsvermogen bepaalde het bestuur bij de start van dit samenwerkingsverband op 3% van de inkomsten. De buffer werd in het eerste jaar aangelegd. In de begrotingen voor 1516 en daarna wordt daarom aangestuurd op een rendement van 0%. Prognose ontwikkeling van de financiële reserve EUR EUR EUR EUR EUR Saldo financiële baten en lasten Stand financiële reserve Meerjarenperspectief Zie bijlage Staat van baten en lasten Bij het overzicht van de geraamde baten en lasten en bij het overzicht van de bestuursbudgetten wordt een meerjarenbeeld gegeven. Hierin is rekening gehouden met een jaarlijkse krimp in het leerlingenaantal van het samenwerkingsverband. Dit is gedaan omdat diverse publicaties over de demografische ontwikkeling aangeven dat er in de komende jaren een duidelijke afname van het aantal inwoners in Friesland wordt verwacht. Het bestuur is uitgegaan van een jaarlijkse krimp van 2% van het leerlingentotaal in het PO in Friesland. In het meerjarenperspectief wordt ook duidelijk wat de invloed is van de toepassing van de vereveningscorrectie tot 1 augustus De verevening begint op 1 augustus 2015, wanneer de uitbetaling van normbudgetten totaal wordt ingevoerd. In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met consequenties van eventueel bijgesteld beleid met betrekking tot de inrichting van het samenwerkingsverband. 6 Toelichting op de berekening van het bestuursbudget Budgetten De bestuursbudgetten zijn berekend op basis van de volgende grondslagen: 1. Het leerlingenaantal Het aantal leerlingen in de reguliere basisscholen van het bestuur. Het aantal leerlingen op de speciale basisscholen van het bestuur. 2. De bedragen voor de ondersteuningsbudgetten per leerling 10

11 Het budget voor zware ondersteuning. In wordt het volledige normbudget ( 338,68 per leerling) uitgekeerd. Het budget voor de lichte ondersteuning Dit budget is bepaald op 158,06 per leerling. Inhoudingen Op de budgetten voor het bestuur worden bedragen ingehouden voor collectieve regelingen in het samenwerkingsverband en voor de bekostiging van de verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs. De overheid past tot 1 augustus 2021 een vereveningskorting toe. De inhoudingen worden hieronder afzonderlijk toegelicht. Inhoudingen op het budget voor de zware ondersteuning Kosten plaatsingen in SO tussen teldatum en peildatum Voor leerlingen die na de teldatum aangemeld worden bij het SO geldt een plaatsingsverplichting, maar de bekostiging voor het SO wordt gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum. De overheid heeft bepaald dat het samenwerkingsverband daarom voor de leerlingen die geplaatst worden tussen de laatste teldatum en de daaropvolgende peildatum de bekostiging aan het SO moet overdragen uit het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband. Zie ook de toelichting op in de paragraaf Toelichting op enkele onderscheiden baten en lasten. Vereveningscorrectie Bij de invoering van Passend Onderwijs wordt voor de zware ondersteuning een normbudget ingevoerd. Als gevolg daarvan wordt de bekostiging van de zware ondersteuning geëgaliseerd. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke regionale verschillen zichtbaar geworden in het verbruik van ondersteuningsmiddelen. Er zijn samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs die als gevolg van de egalisering een korting op de ondersteuningsmiddelen krijgen, terwijl andere samenwerkingsverbanden juist ruimer in de middelen komen te zitten. Om de samenwerkingsverbanden die gekort worden de gelegenheid te geven zich aan te passen, heeft de overheid besloten een vereveningsperiode in te lassen. De verschillen zullen daardoor geleidelijk genivelleerd zullen worden. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân zal in de vereveningscorrectie gekort worden op het budget voor zware ondersteuning. De korting wordt gefaseerd afgebouwd. Vanaf 1 augustus 2021 is het volledige normbudget beschikbaar. Voor een gedetailleerde uitwerking van de correctie verwijzen we naar bijlage 3. Kosten bijzondere voorzieningen zware ondersteuning De bekostigingscomponenten die vooraf aan de invoering van Passend Onderwijs door het Rijk beschikbaar werden gesteld voor crisisopvang in speciaal onderwijs (Op de Rails), bijzondere van voorzieningen voor gehandicapte leerlingen, de groei in het SO en de voorbereiding van scholen op de invoering van Passend Onderwijs zijn opgenomen in de opbouw van het normbudget. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs blijft een deel van dit budget inzetten voor continuering van voorzieningen en voor nieuw beleid, zoals webhosting van het Vraagprofielinstrument, het beheer van de schoolondersteuningsprofielen, enz. Kosten samenwerkingsverband i.v.m. zware ondersteuning Hieronder vallen de kosten die het samenwerkingsverband moet maken voor de inrichting van de Commissie van Advies en de overige lasten t.b.v. centrale regelingen voor de zware ondersteuning Kosten compensatie Waddeneilanden De compensatie voor de Waddeneilanden is berekend voor de zware ondersteuning en voor de lichte ondersteuning. Het compensatiebedrag is bestemd voor de bekostiging van meer Passend Onderwijs op de 11

12 Waddeneilanden, omdat deze scholen in de praktijk geen gebruik kunnen maken van speciale onderwijsvoorzieningen en alle leerlingenzorg zelf aanbieden. Zij betalen daarom niet mee aan de collectieve bekostiging van het speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. De kosten van deze regeling worden verrekend door een correctie op de budgetten voor de andere besturen toe te passen met als grondslag het aantal leerlingen bij het bestuur. Inhoudingen op het budget voor de lichte ondersteuning Kosten plaatsingen in SBAO na verwijzingen door dit bestuur De kosten van de verwijzingen naar speciaal basisonderwijs worden per bestuur vastgesteld. Bij de in het SBAO ingeschreven leerlingen wordt via het BRIN-nummer van de school van herkomst vastgesteld aan welk bestuur de ondersteuningskosten toegerekend moeten worden. Kosten plaatsingen in SBAO na verwijzingen door niet-regulier onderwijs of instellingen Kosten van plaatsingen in het SBAO die niet toegerekend kunnen worden aan een schoolbestuur als verwijzer worden collectief gedragen, naar rato van het aantal leerlingen dat bij de reguliere basisscholen van een bestuur ingeschreven staat. Het betreft onderinstromers in het SBAO of leerlingen die afkomstig zijn van instellingen zonder onderwijs (bijvoorbeeld MOD s, Kinderdagcentra), van andere scholen voor SBAO en van scholen voor SO, die ingeschreven werden voor 1 augustus 2014, de invoeringsdatum van Passend Onderwijs. Kosten samenwerkingsverband i.v.m. lichte ondersteuning Hieronder vallen de kosten die het samenwerkingsverband moet maken voor de inrichting en administratie bij de lichte ondersteuning. Kosten compensatie Waddeneilanden Zie hierboven bij de toelichting op de inhouding op het bestuursbudget voor de zware ondersteuning. Overige overdrachten Aanvulling budget lichte ondersteuning Een deel van de ondersteuningsbekostiging voor de leerlingen die in het SBAO geplaatst zijn vergoedt het rijk rechtstreeks aan het bestuur van de scholen voor SBAO. Het gaat daarbij om 2% van het aantal leerlingen in het (S)BAO van het samenwerkingsverband. Dit deel van de ondersteuningsbekostiging wordt daarom niet door het samenwerkingsverband aan het SBAO overgedragen. Er blijft dan na de verdeling van het leerlingbudget voor de lichte ondersteuning ( 158,06) onder de besturen een bedrag over, dat naar rato van de vergoeding wordt verdeeld. Overdracht ondersteuningsbudget aan SBAO-scholen van dit bestuur Dit betreft de overdracht van de bekostiging voor de ondersteuning in het SBAO, voor zover deze niet rechtstreeks door het rijk aan het bestuur van de SBAO-school wordt vergoed. Voor de eerste 2% van de leerlingen in het (S)BAO zal DUO de vergoeding rechtsreeks uitbetalen. Er wordt door het samenwerkingsverband bij de overdracht geen onderscheid gemaakt tussen de personele en materiële component in deze vergoeding. Rijksvergoeding schoolmaatschappelijk werk De vergoeding die een bestuur ontvangt voor schoolmaatschappelijk werk t.b.v. risicoleerlingen is afhankelijk van de registratie op teldatum van het aantal leerlingen met een gewicht. Deze vergoeding betaalt het rijk uit aan het samenwerkingsverband. Het verband betaalt de vergoeding door aan de besturen op basis van het aantal geregistreerde leerlingen met een gewicht bij dit bestuur. 12

13 7 Bijlagen Staat van baten en lasten Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Overzicht van het ministerie van OCW van de budgetten voor 2015 op basis van de prijzen op 1 februari 2015 en een raming van de leerlingenaantallen NB! Er is een klein verschil in de ramingen van de budgetten voor de zware ondersteuning tussen de begroting van het samenwerkingsverband en de ramingen van het ministerie. Dit is een gevolg van afwijkingen in de raming van leerlingaantallen in het SO op de teldatum en de peildatum. Bij de definitieve berekening van de budgetten 1516 voor de schoolbesturen zal het samenwerkingsverband uitgaan van de door het ministerie uiteindelijk vastgestelde rijksvergoeding en de leerlingaantallen en budgetten die daaraan ten grondslag liggen. 13

14 14

15 Staat van baten lasten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten Financiële lasten Saldo fin. baten en lasten Exploitatieresultaat

16 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Rijksbijdrage OCW EUR EUR EUR EUR EUR EUR Budget voor lichte ondersteuning Normbudget Bekostiging rugzakken Vergoeding schoolmaatschappelijk werk Totaal rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeentelijke bijdragen Overige Totaal overige overheidsbijdragen Overige baten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Overige Inkomend grensverkeer (personeel)

17 4 Lasten 4.1 Personele lasten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Overige personele lasten Directie, administratie en CVA Nascholing Totaal personele lasten Afschrijvingen Materiële vaste activa EUR EUR EUR EUR EUR EUR Afschrijving ICT Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Tuinonderhoud Totaal huisvestingslasten

18 4.4 Overige instellingslasten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Administratie- en beheerslasten Administratie kosten Porti- en telefoonkosten ondersteuning Overige Afdracht personele bekostiging aan SBAO scholen Afdracht MI aan SBAO scholen Afdracht aan SO scholen (peildatum) Afdrachten div. besturen Lichte ondersteuning Zware ondersteuning Uitgaand grensverkeer Uitgaven schoolmaatschappeljk werk Uitgaven op provinciaal niveau voor zorg Kosten VPI instrument Kosten herziening schoolondersteuningsprofielen Ondersteuningsplanraad Overige uitgaven Totaal overige instellingslasten Financiële baten en lasten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 5.1 Financiële baten Rentebaten Overige financiële baten - Saldo fin. baten en lasten

19 19

20 20

21 Ontwikkeling leerlingen Nummer SWV PO2101 Naam SWV Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland leerlingen bao sbao totaal (s)bao PO woonachtig jonger dan 8 jaar 8 jaar en ouder so cat 1 so cat 2 so cat 3 so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken 3. deelname % CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK totaal rugzakken PO2101 sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken ,19% 1,16% 0,11% 0,22% 1,49% 0,81% ,07% 1,17% 0,11% 0,23% 1,51% 0,76% ,00% 1,23% 0,11% 0,25% 1,60% 0,82% ,07% 1,28% 0,14% 0,22% 1,64% Landelijk ,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01% ,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96% ,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96% ,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63%

22 Bekostiging SWV lichte ondersteuning personeel en materieel vanaf 2014 op basis van de leerlingen uit het overzicht leerlingen ontwikkeling Nummer SWV PO2101 Naam SWV Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland A. ondersteuningsmiddelen personeel schooljaar bekostiging lichte ondersteuning ondersteuningsformatie bao 150,63 bedrag per bao leerling aantal sbao leerlingen -/- 2% aantal leerlingen = overdrachtsverplichting boven 2% Overdrachtsverplichting / = 604 x = resterend ondersteuningsbudget B. ondersteuningsmiddelen personeel schooljaar bekostiging lichte ondersteuning ondersteuningsformatie bao 150,63 bedrag per bao leerling aantal sbao leerlingen -/- 2% aantal leerlingen = overdrachtsverplichting boven 2% Overdrachtsverplichting / = 635 x = resterend ondersteuningsbudget A. ondersteuningsmiddelen materieel kalenderjaar 2014 (augustus t/m december) bekostiging lichte ondersteuning ondersteuningsbekostiging bao 7,48 bedrag per bao leerling aantal sbao leerlingen -/- 2% aantal leerlingen = overdrachtsverplichting boven 2% Overdrachtsverplichting / = 604 x 224,71 = resterend ondersteuningsbudget B. ondersteuningsmiddelen materieel kalenderjaar vanaf 2015 ondersteuningsbudget bij gelijkblijvende leerlingen aantallen bekostiging lichte ondersteuning ondersteuningsbekostiging bao 7,43 bedrag per bao leerling aantal sbao leerlingen -/- 2% aantal leerlingen = overdrachtsverplichting boven 2% Overdrachtsverplichting / = 604 x 223,32 = resterend ondersteuningsbudget

23 Bekostiging SWV zware ondersteuning personeel vanaf 2014 op basis van de leerlingen uit het overzicht leerlingen ontwikkeling Nummer SWV PO2101 Naam SWV Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland bekostiging zware ondersteuning in normbekostiging Overgangsbekostiging Totaal rechtstreeks aan SWV / Naar (V)SO school indien geen opting_out bekostiging zware ondersteuning vanaf normatieve ondersteuningsbudget normbekostiging totaal 308,67 (bedrag per leerling bao en sbao) verevening op basis van ondersteuningskosten (Prijzen op basis van personeel stand februari 2015) so jonger dan 8 so 8 jaar en ouder so cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK,. LZ) 8.722, ,75 so cat 2 (LG) , ,45 ondersteuningskosten so so cat 3 (MG) , , Resterend ondersteuningsbudget per voor leerlingen in het regulier onderwijs ontwikkeling ondersteuningsbudget bij gelijkblijvende leerlingen aantallen schooljaar normbekostiging per leerling normatieve ondersteuningsbudget correctiepercentage correctie bedrag ondersteuningskosten so resterend ondersteuningsbudget , % pos en neg , % pos en 95% neg , % pos en 80% neg , % pos en neg , % pos en neg , % pos en neg

24 Bekostiging SWV zware ondersteuning materieel vanaf 2014 op basis van de leerlingen uit het overzicht leerlingen ontwikkeling Nummer SWV PO2101 Naam SWV Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland bekostiging zware ondersteuning in aug t/m dec 2014 bedragen zijn op jaarbasis en worden dus voor 5/12 uitgekeerd normbekostiging overgangsbekostiging Totaal rechtstreeks aan SWV / Naar (V)SO school indien geen opting_out bekostiging zware ondersteuning vanaf 1 januari 2015 normatieve ondersteuningsbudget normbekostiging totaal 30,01 (bedrag per leerling bao en sbao) verevening op basis van ondersteuningskosten (Prijzen op basis van materieel 2015) so jonger dan 8 so 8 jaar en ouder so cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK,. LZ) 702,26 784,40 so cat 2 (LG) 1.171, ,44 ondersteuningskosten so so cat 3 (MG) 1.545, , Resterend ondersteuningsbudget in 2015 voor leerlingen in het regulier onderwijs ontwikkeling ondersteuningsbudget bij gelijkblijvende leerlingen aantallen kalenderjaar normatieve ondersteuningsbudget correctiepercentage correctie bedrag ondersteuningskosten so resterend ondersteuningsbudget % pos en neg % pos en 95% neg % pos en 80% neg % pos en neg % pos en neg % pos en neg

Inhoud Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Begroting Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten

Inhoud Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Begroting Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten BEGROTING 2014-2015 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Begroting 2014-2015 6 3 Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten 7 Baten

Nadere informatie

Bestemming en Besteding van de Ondersteuningsmiddelen PassendWijs

Bestemming en Besteding van de Ondersteuningsmiddelen PassendWijs Bestemming en Besteding van de Ondersteuningsmiddelen PassendWijs INLEIDING Het SWV PassendWijs heeft afspraken gemaakt en besluiten genomen over de wijze waarop de beschikbare ondersteuningsmiddelen worden

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Directie/IB-dag 21 mei 2014

Directie/IB-dag 21 mei 2014 Directie/IB-dag 21 mei 2014 Aanleiding stelselwijziging Passend Onderwijs Bekostigingssystematiek ministerie Uitgangspunten financiële beleidsvoering Begroting Inkomsten scholen vanuit Passenderwijs Aanleiding

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 1) Inleiding...1 www.passendonderwijs.nl...1 2) Algemene toelichting...2 a) Systematiek bekostiging...2 b) Planning...3

Nadere informatie

Begroting Stichting SWV PassendWijs Versie 30 november 2015 BEGROTING Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs

Begroting Stichting SWV PassendWijs Versie 30 november 2015 BEGROTING Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs BEGROTING 2016 Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEGROTING 2016 STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND WIJS... 5 2.1 BEGROTE STAAT VAN BATEN & LASTEN 2016...

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335 smodel SWV passend onderwijs Onderwijsbureau Meppel Algemene gegevens Samenwerkingsverband 21596 21596 Naam SWV Apeldoorn Plaats Vereveningsbedrag SWV 379.611 sjaar Verdeling Budget T-1 of T T-1 Schooljaar0

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het financieel meerjarenperspectief

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013 Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs november 2013 Agenda 1. Bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO: Op hoofdlijnen 2. Invoeringstraject: verevening en overgangsregelingen 3. Addendum:

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs

Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs 1 Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs 1. Algemene opbouw van de bekostiging 2. Bekostiging cluster 3 en 4 ; wat verandert er wel en niet 3. Planning 2 Opbouw van de bekostiging Splitsing in

Nadere informatie

Toelichting databestanden passend onderwijs

Toelichting databestanden passend onderwijs Toelichting databestanden passend onderwijs Inhoud Inleiding 3 1 Databestand passend onderwijs landelijk 4 2 Variabelen samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs 7 3 Variabelen samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

14 maart Passend Communiceren over Passend Onderwijs

14 maart Passend Communiceren over Passend Onderwijs 14 maart 2012 Passend Communiceren over Passend Onderwijs Het is de toon die de muziek maakt! Power of Words: http://www.youtube.com/watch?v=hzgzim5m7ou GESCHIEDENIS In 1994 ondertekenende Nederland de

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs

Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs Maart 2014 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs betekent veel voor de (v)so-scholen. Niet

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Begroting 2017 TOTAAL , ,--

Begroting 2017 TOTAAL , ,-- Begroting 2017 Lichte ondersteuning 2.162.157,-- LWOO 10.936.728,-- Afdracht LWOO 11.523.212,-- PRO 2.200.288,-- Afdracht PRO 2.183.886,-- Zware ondersteuning 12.638.992,-- Afdracht VSO 8.710.490,-- Afdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie

Jaarverslag-Bestuursverslag. Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015

Jaarverslag-Bestuursverslag. Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015 Jaarverslag-Bestuursverslag Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Artikel 15 Statuten, lid 1: Jaarvergadering/Algemene vergaderingen en besluitvorming Jaarlijks één ALV binnen

Nadere informatie

SWV VO Begroting en meerjarenbegroting t/m Versie 1.4 d.d

SWV VO Begroting en meerjarenbegroting t/m Versie 1.4 d.d SWV VO 23-05 Begroting 2016-2017 en meerjarenbegroting 2016-2017 t/m 2020-2021 Versie 1.4 d.d 01-12-2016 1 Inhoud 1. Bekostigingssystematiek... 3 2. Inkomsten... 3 3. Basisbekostiging:... 3 4. Budget voor

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: november 2016 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: oktober 2017 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Infinite Financieel, Els Verschure en Rick de Wit in opdracht van Stuurgroep passend onderwijs sectorraden versie 2.1., 16 januari 2012 1 1.

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: april 2014 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Colofon Uitgever: PO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: september 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie)

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie) Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie) Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: April 2017 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: september 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2015

Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2015 Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2015 Opgesteld door: Anja Baars Pieter Haverkamp Ria Vrolijk Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 1 Inhoudsopgave Blz. 3 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie

Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de groeiregelingen voor het (V)SO cluster 3 en 4 die van toepassing waren, vervallen 1.

Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de groeiregelingen voor het (V)SO cluster 3 en 4 die van toepassing waren, vervallen 1. Toelichting Groeiregeling voor (V)SO 2017-2018 Deze toelichting is door de PO-Raad en VO-Raad in overleg met het ministerie OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de groei op basis

Nadere informatie

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet?

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging,

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Wetsvoorstel 22 juli 2014 Wat gaat er veranderen? In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Colofon Uitgever: PO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: november 2016 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: Oktober 2014 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 VOORWOORD... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 4 1.3 BASIS VAN DE KENGETALLEN LEERLINGEN BAO, SBO EN SO...

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: September 2015 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

!! # $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% - - 3-%4152 ' % 2 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 Nieuwsbrief voor scholen en ouders die zijn aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord- Veluwe (OZKNV) Passend Onderwijs, het eerste jaar Het eerste jaar Passend

Nadere informatie

Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015

Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015 Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015 Deze toelichting is door de PO-Raad en VO-Raad in overleg met het ministerie OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN)

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) Versie 1.0 februari 2017 Bé Keizer en Rick de Wit in opdracht van PO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs VO

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 De data in de tabellen zijn aangepast aan de laatst bekende cijfers zoals die begin december 2012 beschikbaar zijn. Algemeen

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Meerjarenbegroting SWV Twente PO. Versie 0.4 Status Concept Datum

Meerjarenbegroting SWV Twente PO. Versie 0.4 Status Concept Datum Meerjarenbegroting 2017 2021 SWV Twente 2302 PO Versie 0.4 Status Concept Datum 251116 Versiebeheer Versie Status Datum Opmerking 0,1 Concept 10102016 Na 1 e gesprek met directeur 0.2 Concept 26102016

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak)

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) 1 Versie 03-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Landelijk beleid...4 Beleid PPO Rotterdam...4 Reguliere...4

Nadere informatie

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het Faciliteiten Weer Samen het schooljaar 1999-2000 OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c so(vso)-scholen voor lom of

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017. (kalenderjaar 2017)

Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017. (kalenderjaar 2017) Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017 (kalenderjaar 2017) Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 1.1 VOORWOORD... 2 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 3 1.3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE BEGROTING... 3 1.4 BASIS VAN

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: oktober 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 21.01

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Ontstaansgeschiedenis... 3 1.2. Status en functie van het ondersteuningsplan... 4 1.3.

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Inleiding In de kadernota 11 zijn een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, o.a. de bestuursopdracht onderwijs waarin

Nadere informatie

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2017, nr. PO/FenV/1252343, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Titelgebied van diamodel 1 VOORSTELLEN Frans Thomassen Directeur BMC Onderwijs Interim directeur Yulius Onderwijs Interim sector directeur Aloysius Noord

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Op 5 april jl. heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2016 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Addendum ondersteuningsplan 2017

Addendum ondersteuningsplan 2017 Addendum ondersteuningsplan 2017 Het ondersteuningsplan 2014-2018 (versie 2015-2016) en addendum 2016 worden aangevuld met wijzigingen die in dit addendum (Addendum 2017) worden opgenomen. In dit addendum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie