MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012"

Transcriptie

1 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5

2 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage aan over de periode januari tot en met september Het resultaat tot en met september 2012 is beter dan het begrote resultaat: Begroot resultaat: -/ Werkelijk resultaat: +/ Verschil: +/ Zoals al in eerdere managementrapportages is gemeld, wordt het betere resultaat voor het overgrote deel veroorzaakt doordat de boventalligheid al eind 2011 aanzienlijk sneller is afgenomen dan verwacht. Dit is ook al tot uitdrukking gekomen in de cijfers in de jaarrekening over Daarnaast zijn de subsidies over het schooljaar 2011/2012 na het vaststellen van de begroting herrekend en heeft OPOCK aanzienlijk meer gelden inzake de zgn rugzakleerlingen ontvangen. Het ministerie heeft aan stichting OPOCK voor 2012 in totaal aan extra gelden toegekend uit hoofde van de prestatieboxgelden. De besteding van deze gelden is inmiddels op volle kracht ingezet (scholing inzake professionele cultuur, inzet personeel inzake cognitief getalenteerde leerlingen, professionalisering directie en staf, enz). Het is de verwachting dat niet alle gelden zullen kunnen worden uitgegeven binnen Aangezien deze gelden dan niet terug hoeven te worden gestort, heeft deze subsidie in 2012 een positief effect op het resultaat. Prognose 2012 Op basis van interne analyses stellen wij vast dat OPOCK in 2012 weer een positief resultaat zal gaan tonen. Wij verwijzen u voor een nadere cijfermatige specificatie naar opstelling in bijlage 2. Naast de lagere reguliere personele kosten en de lagere reguliere energielasten verwacht OPOCK dat in de rest van het jaar de overige uitgaven op het niveau van de begroting zullen liggen. Als gevolg van de extra gelden uit hoofde van de presatiebox zullen de personele baten en lasten ten opzichte van de begroting stijgen, maar alle projecten die worden uitgevoerd in het kader van de prestatiebox-gelden blijven binnen de extra toegekende gelden. Deze geldstromen zijn verwerkt in de jaareinde prognose van OPOCK heeft in het directeurenoverleg benadrukt dat alle plannen, die hebben geleid tot de goedgekeurde begroting, daadwerkelijk uitvoering moeten vinden. Nadat in 2010 en 2011 de aandacht heeft gelegen op het hervinden van de balans tussen inkomsten en uitgaven, moet in 2012 de aandacht naar de uitvoering van het strategisch beleidsplan gaan. Stichting OPOCK heeft inmiddels alle overtollige middelen op een rentedragende spaarrekening gezet waardoor extra rentebaten kunnen worden gegenereerd hetgeen ook in de prognose tot jaareinde 2012 tot uitdrukking komt. Eind 2012 wordt een nieuw PSA-systeem geïmplementeerd als gevolg hiervan verwacht stichting OPOCK extra kosten te maken en hiervoor is een extra bedrag ad gereserveerd. Stichting OPOCK blad 2 van 5

3 1. Toelichting Baten - tot en met september In de periode tot en met september zijn de werkelijke baten in totaal circa hoger dan begroot. De baten die van net Vervangingsfonds werden ontvangen inzake vervanging directie (door interim-directeuren) wordt met ingang van deze Marap in mindering gebracht op de personele kosten waar deze betrekking op hebben. De hogere baten worden veroorzaakt door: 1) Herrekeningen schooljaar 2011/2012 a) Personele subsidie (incl groei - gevolg lagere boventalligheid) b) PAB-subsidie c) Materiële subsidie ) Extra inkomsten uit hoofde van de zogenaamde "rugzaksubsidies" Hier staat echter tegenover dat er ook meer kinderen met extra begeleiding op onze scholen worden opgevangen. 3) Meer subsidies voor opvang vreemdelingen (gemeentelijk en OCW) ) Prestatieboxgelden Deze beschikking is in de loop van het tweede kwartaal door OCW afgegeven. 5) Subsidie studieverlof/studiebeurs OPOCK bevordert de deelname van personeelsleden aan het traject van de studiebeurs ter bevordering van de deskundigheid. Hier staan aparte baten tegenover die per verzoek van het personeelslid door OCW worden toegekend. 6) Daarnaast waren een aantal kleinere subsidie bedragen ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend of nog te onzeker om mee te nemen. Dit betreft o.a. Subsidie visueel gehandicapten Subsidie bibliotheek activiteiten Subsidie brede school activiteiten Extra subsidie ouderbetrokkenheid TOTAAL De hogere personele subsidie heeft alleen geleid tot een lagere boventalligheid. Er heeft geen uitbreiding van formatie plaatsgevonden. Tegenover de incidentele extra baten worden alleen uitgaven gezet met een tijdelijk karakter die de toegekende subsidie niet mogen overschrijden. In tegenstelling tot het schooljaar 2011/2012 blijkt dat de landelijke bezuinigingen er toe leiden dat voor het schooljaar 2012/2013 subsidies sterk afnemen. In de begroting voor 2012 was al rekening gehouden met het feit dat OPOCK te maken heeft met krimp, maar de subsidiebeschikkingen die voor het schooljaar 2012/2013 zijn afgegeven, geven aan dat OPOCK nog minder krijgt dan was begroot. Voor het schooljaar 2012/2013 zijn de toegekende bedragen circa lager dan waarmee is rekening gehouden bij de begroting. Voor het kalenderjaar 2012 betekent dit een lagere bate van circa Bij de indeling van de formatie voor het schooljaar 2012/2013 is gewerkt met de daadwerkelijk door het ministerie toegekende bedragen. Eind 2012 gaat stichting OPOCK onderzoeken of middelen uit het PAB-budget vrij kunnen worden gemaakt om in te zetten voor formatieve ruimte, zodat er extra personele inzet op de scholen kan plaatsvinden. In het verleden zijn o.a. middelen ter financiering van de functiemix toegevoegd aan het PAB-budget en niet aan personele subsidie. Hiervoor heeft OPOCK in november een studiedag met als thema "Beleidsrijk Begroten" ingepland. Stichting OPOCK blad 3 van 5

4 2. Toelichting Personele lasten De formatieve begroting is ook tot en met het derde kwartaal lager dan ten tijde van de begroting was verwacht. In de maand september lagen de personele uitgaven op het niveau van de personele subsidies. Dit blijft ook 20 tot het einde van het jaar. In de loop van het tweede kwartaal hebben twee financiële ontwikkelingen plaatsgevonden die van grote invloed zijn op de mogelijkheid om personeel in te zetten: 1) De ABP premie is gestegen en als gevolg hiervan zijn de personele kosten gestegen met 1 %. De verwachting bestaat dat deze kostenstijging niet of niet geheel door het ministerie zal worden gecompenseerd. Als gevolg hiervan heeft stichting OPOCK besloten bij de toekenning van de formatie voor het schooljaar 2012/2013 deze kosten wel mee te nemen, maar geen extra baten van het rijk hier tegenover te stellen. De formatie voor schooljaar 2012/2013 is zeer krap ingezet. 2) Bij de uitbetaling van de salariskosten in mei bleek dat de reservering van de sociale lasten met betrekking tot het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering te laag was (circa 3%). Deze reservering is vanaf juni gecorrigeerd en heeft in de eerste helft van 2012 tot extra kosten geleid (circa ). In de periode tot en met september heeft OPOCK minder ouderschapsverlof hoeven uit te betalen dan op basis van ervaring in het verleden was begroot. In de begroting was een bedrag van circa meegenomen terwijl daadwerkelijk slechts voor aan kosten is gemaakt. Deze kosten worden gezamenlijk - bovenschools - gedragen. Mogelijke risico's die op dit moment nog bewaakt worden zijn: Eventuele boete (malus) vervangingsfonds in verband met hoge declaratie bij het vervangingsfonds Eventuele terugbetalingsverplichting omdat Poolers niet volledig worden afgedekt door vervangingen. Financiële gevolgen verhoging door het ABP van de tijdelijke herstelopslag in 2012 en 2013 (van 1% naar 3%) voor de collectieve én de vrijwillige premies voor ABP KeuzePensioen-OP/NP. Invoering per , maar nog steeds onzekerheid of deze door het ministerie (geheel) gecompenseerd gaat worden. Financiële risico's in verband met afschaffing IMBU-regling 3. Toelichting Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten blijven achter bij de begroting. Een aantal investeringen die gepland stonden voor het begin van het jaar zijn pas met ingang van het nieuwe schooljaar uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal investering in nieuwe methoden uitgesteld omdat de betreffende school verder onderzoek wil doen naar de diverse aangeboden methoden. 4. Toelichting Huisvestingslasten De huisvestinglasten zijn circa hoger dan de begroting door met name reservering voor en afrekeningen van energiekosten uit het verleden. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de reguliere energiekosten lager uitvallen dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog onzekerheid over de juistheid van diverse voorschotbedragen die door de energieleverancier in rekening werd gebracht. Inmiddels is voor een aantal scholen de afrekening over het eerste jaar ontvangen en blijkt dat de voorschotnota's inderdaad te hoog waren. Dit leidt zowel tot een terugbetaling van teveel betaalde voorschotten, als tot een verlaging van de nieuwe voorschotnota's. Daarnaast is echter gebleken dat een aantal scholen nog niet voor alle energiemeters contracten hebben lopen met energieleveranciers. Hier wordt nu extra aandacht aangeschonken en hiervoor zijn extra kosten gereserveerd (van circa ). Daarnaast is nog een extra afrekening van Gemeente Capelle aan den IJssel inzake 1 school binnengekomen. Gedeeltelijk waren hiervoor wel Stichting OPOCK blad 4 van 5

5 reserveringen getroffen, maar helaas niet voldoende. In totaal bedraagt deze naheffing circa meer dan gereserveerd staat. Daarnaast zijn alle scholen nog steeds zeer behoudend in hun uitgaven ten aanzien van onderhoud. Met WPS is afgesproken dat zij voor het einde van 2012 per school een analyse zullen maken ten aanzien van de staat van het onderhoud. Hierbij zal zowel worden gekeken naar de bouwkundige zaken die onder de verantwoordelijkheid van OPOCK vallen, als de bouwkundige zaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De verwachting bestaat namelijk dat in de nabije toekomst schoolbesturen ook verantwoordelijk zullen worden voor het "buitenonderhoud" van de schoolgebouwen. 5. Toelichting Overige lasten De overige lasten liggen circa hoger dan de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige afkoopsom van een inkoopcontract inzake reproductiekosten. In samenwerking met de Onderwijs Inkoopgroep heeft stichting OPOCK een aantal kostencomponenten beoordeeld en onderzocht of hier goedkopere leveranciers benaderd konden worden. O.a. inzake de leveranciers van reproductieapparaten was een enorm voordeel te behalen. Hiervoor moest het huidige contract echter worden opgebroken hetgeen tot een extra afkoopsom heeft geleid. Echter zelfs als deze afkoopsom wordt meegenomen in alle calculaties is OPOCK met de nieuwe partij aanzienlijk goedkoper uit. Naar aanleiding van de opmerking ten tijde van de managementrapportage over juni dat ook alle plannen daadwerkelijk tot uitvoering moeten komen, nemen alle overige lasten iets toe en liggen deze nu op het niveau van de begroting. Naast het reproductiecontract heeft stichting OPOCK ook voordeel kunnen behalen op andere gebeiden en nieuwe aanbieders gevonden waardoor diverse kosten in de loop van 2012 of vanaf 2013 lager zullen zijn (leermiddelen, groenonderhoud). 6. Lopende projecten op financieel gebied Huisvesting algemeen De verwachting bestaat dat vanaf 2014 of 2015 niet alleen het binnenonderhoud van de schoolgebouwen, maar ook het buitenonderhoud van de gebouwen voor rekening van schoolbesturen komt. In het kader van deze politieke ontwikkeling is het van groot belang dat er op het moment van overdracht van de verantwoordelijkheden een 0-meting plaatsvindt over de staat van de gebouwen. Stichting OPOCK heeft gevraagd dit punt op te nemen op de agenda van het besturenoverleg binnen beide gemeenten. BIJLAGEN BIJ MARAP 1) Exploitatieoverzicht per september ) Exploitatieoverzicht raming tot jaareinde 2012 Stichting OPOCK blad 5 van 5

6 t: BIJLAGE 1 MARAP september 2012 Exploitatieresultaat SOPOCK REALISATIE Organisatieniveau Administratie Periode: tot en met Baten Werkelijk Begroot Verschil 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.5 Rentelasten Exploitatieresultaat:

7 BIJLAGE 2 MARAP september 2012 Exploitatieresultaat SOPOCK Organisatieniveau Adminislratie Periode: lol en mei Baten Werkelijk REALISATIE Begroot Verschil RAMING/BEGROOT Werkelijk Raming Raming Begroot Verschil okt-dec Rijksbijdragen (*) 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten (") 4 Lasten Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisveslingsiasten 4.4 Overige lasten 5 Financiële baten en lasten Rentebaten 5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.5 Rentelasten Exploitatieresultaat:

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d. 12-12-2013, met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d. 03-12-2013. 18-11-2013 2 Hoogezand, 18 november

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie