MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012"

Transcriptie

1 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5

2 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage aan over de periode januari tot en met september Het resultaat tot en met september 2012 is beter dan het begrote resultaat: Begroot resultaat: -/ Werkelijk resultaat: +/ Verschil: +/ Zoals al in eerdere managementrapportages is gemeld, wordt het betere resultaat voor het overgrote deel veroorzaakt doordat de boventalligheid al eind 2011 aanzienlijk sneller is afgenomen dan verwacht. Dit is ook al tot uitdrukking gekomen in de cijfers in de jaarrekening over Daarnaast zijn de subsidies over het schooljaar 2011/2012 na het vaststellen van de begroting herrekend en heeft OPOCK aanzienlijk meer gelden inzake de zgn rugzakleerlingen ontvangen. Het ministerie heeft aan stichting OPOCK voor 2012 in totaal aan extra gelden toegekend uit hoofde van de prestatieboxgelden. De besteding van deze gelden is inmiddels op volle kracht ingezet (scholing inzake professionele cultuur, inzet personeel inzake cognitief getalenteerde leerlingen, professionalisering directie en staf, enz). Het is de verwachting dat niet alle gelden zullen kunnen worden uitgegeven binnen Aangezien deze gelden dan niet terug hoeven te worden gestort, heeft deze subsidie in 2012 een positief effect op het resultaat. Prognose 2012 Op basis van interne analyses stellen wij vast dat OPOCK in 2012 weer een positief resultaat zal gaan tonen. Wij verwijzen u voor een nadere cijfermatige specificatie naar opstelling in bijlage 2. Naast de lagere reguliere personele kosten en de lagere reguliere energielasten verwacht OPOCK dat in de rest van het jaar de overige uitgaven op het niveau van de begroting zullen liggen. Als gevolg van de extra gelden uit hoofde van de presatiebox zullen de personele baten en lasten ten opzichte van de begroting stijgen, maar alle projecten die worden uitgevoerd in het kader van de prestatiebox-gelden blijven binnen de extra toegekende gelden. Deze geldstromen zijn verwerkt in de jaareinde prognose van OPOCK heeft in het directeurenoverleg benadrukt dat alle plannen, die hebben geleid tot de goedgekeurde begroting, daadwerkelijk uitvoering moeten vinden. Nadat in 2010 en 2011 de aandacht heeft gelegen op het hervinden van de balans tussen inkomsten en uitgaven, moet in 2012 de aandacht naar de uitvoering van het strategisch beleidsplan gaan. Stichting OPOCK heeft inmiddels alle overtollige middelen op een rentedragende spaarrekening gezet waardoor extra rentebaten kunnen worden gegenereerd hetgeen ook in de prognose tot jaareinde 2012 tot uitdrukking komt. Eind 2012 wordt een nieuw PSA-systeem geïmplementeerd als gevolg hiervan verwacht stichting OPOCK extra kosten te maken en hiervoor is een extra bedrag ad gereserveerd. Stichting OPOCK blad 2 van 5

3 1. Toelichting Baten - tot en met september In de periode tot en met september zijn de werkelijke baten in totaal circa hoger dan begroot. De baten die van net Vervangingsfonds werden ontvangen inzake vervanging directie (door interim-directeuren) wordt met ingang van deze Marap in mindering gebracht op de personele kosten waar deze betrekking op hebben. De hogere baten worden veroorzaakt door: 1) Herrekeningen schooljaar 2011/2012 a) Personele subsidie (incl groei - gevolg lagere boventalligheid) b) PAB-subsidie c) Materiële subsidie ) Extra inkomsten uit hoofde van de zogenaamde "rugzaksubsidies" Hier staat echter tegenover dat er ook meer kinderen met extra begeleiding op onze scholen worden opgevangen. 3) Meer subsidies voor opvang vreemdelingen (gemeentelijk en OCW) ) Prestatieboxgelden Deze beschikking is in de loop van het tweede kwartaal door OCW afgegeven. 5) Subsidie studieverlof/studiebeurs OPOCK bevordert de deelname van personeelsleden aan het traject van de studiebeurs ter bevordering van de deskundigheid. Hier staan aparte baten tegenover die per verzoek van het personeelslid door OCW worden toegekend. 6) Daarnaast waren een aantal kleinere subsidie bedragen ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend of nog te onzeker om mee te nemen. Dit betreft o.a. Subsidie visueel gehandicapten Subsidie bibliotheek activiteiten Subsidie brede school activiteiten Extra subsidie ouderbetrokkenheid TOTAAL De hogere personele subsidie heeft alleen geleid tot een lagere boventalligheid. Er heeft geen uitbreiding van formatie plaatsgevonden. Tegenover de incidentele extra baten worden alleen uitgaven gezet met een tijdelijk karakter die de toegekende subsidie niet mogen overschrijden. In tegenstelling tot het schooljaar 2011/2012 blijkt dat de landelijke bezuinigingen er toe leiden dat voor het schooljaar 2012/2013 subsidies sterk afnemen. In de begroting voor 2012 was al rekening gehouden met het feit dat OPOCK te maken heeft met krimp, maar de subsidiebeschikkingen die voor het schooljaar 2012/2013 zijn afgegeven, geven aan dat OPOCK nog minder krijgt dan was begroot. Voor het schooljaar 2012/2013 zijn de toegekende bedragen circa lager dan waarmee is rekening gehouden bij de begroting. Voor het kalenderjaar 2012 betekent dit een lagere bate van circa Bij de indeling van de formatie voor het schooljaar 2012/2013 is gewerkt met de daadwerkelijk door het ministerie toegekende bedragen. Eind 2012 gaat stichting OPOCK onderzoeken of middelen uit het PAB-budget vrij kunnen worden gemaakt om in te zetten voor formatieve ruimte, zodat er extra personele inzet op de scholen kan plaatsvinden. In het verleden zijn o.a. middelen ter financiering van de functiemix toegevoegd aan het PAB-budget en niet aan personele subsidie. Hiervoor heeft OPOCK in november een studiedag met als thema "Beleidsrijk Begroten" ingepland. Stichting OPOCK blad 3 van 5

4 2. Toelichting Personele lasten De formatieve begroting is ook tot en met het derde kwartaal lager dan ten tijde van de begroting was verwacht. In de maand september lagen de personele uitgaven op het niveau van de personele subsidies. Dit blijft ook 20 tot het einde van het jaar. In de loop van het tweede kwartaal hebben twee financiële ontwikkelingen plaatsgevonden die van grote invloed zijn op de mogelijkheid om personeel in te zetten: 1) De ABP premie is gestegen en als gevolg hiervan zijn de personele kosten gestegen met 1 %. De verwachting bestaat dat deze kostenstijging niet of niet geheel door het ministerie zal worden gecompenseerd. Als gevolg hiervan heeft stichting OPOCK besloten bij de toekenning van de formatie voor het schooljaar 2012/2013 deze kosten wel mee te nemen, maar geen extra baten van het rijk hier tegenover te stellen. De formatie voor schooljaar 2012/2013 is zeer krap ingezet. 2) Bij de uitbetaling van de salariskosten in mei bleek dat de reservering van de sociale lasten met betrekking tot het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering te laag was (circa 3%). Deze reservering is vanaf juni gecorrigeerd en heeft in de eerste helft van 2012 tot extra kosten geleid (circa ). In de periode tot en met september heeft OPOCK minder ouderschapsverlof hoeven uit te betalen dan op basis van ervaring in het verleden was begroot. In de begroting was een bedrag van circa meegenomen terwijl daadwerkelijk slechts voor aan kosten is gemaakt. Deze kosten worden gezamenlijk - bovenschools - gedragen. Mogelijke risico's die op dit moment nog bewaakt worden zijn: Eventuele boete (malus) vervangingsfonds in verband met hoge declaratie bij het vervangingsfonds Eventuele terugbetalingsverplichting omdat Poolers niet volledig worden afgedekt door vervangingen. Financiële gevolgen verhoging door het ABP van de tijdelijke herstelopslag in 2012 en 2013 (van 1% naar 3%) voor de collectieve én de vrijwillige premies voor ABP KeuzePensioen-OP/NP. Invoering per , maar nog steeds onzekerheid of deze door het ministerie (geheel) gecompenseerd gaat worden. Financiële risico's in verband met afschaffing IMBU-regling 3. Toelichting Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten blijven achter bij de begroting. Een aantal investeringen die gepland stonden voor het begin van het jaar zijn pas met ingang van het nieuwe schooljaar uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal investering in nieuwe methoden uitgesteld omdat de betreffende school verder onderzoek wil doen naar de diverse aangeboden methoden. 4. Toelichting Huisvestingslasten De huisvestinglasten zijn circa hoger dan de begroting door met name reservering voor en afrekeningen van energiekosten uit het verleden. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de reguliere energiekosten lager uitvallen dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog onzekerheid over de juistheid van diverse voorschotbedragen die door de energieleverancier in rekening werd gebracht. Inmiddels is voor een aantal scholen de afrekening over het eerste jaar ontvangen en blijkt dat de voorschotnota's inderdaad te hoog waren. Dit leidt zowel tot een terugbetaling van teveel betaalde voorschotten, als tot een verlaging van de nieuwe voorschotnota's. Daarnaast is echter gebleken dat een aantal scholen nog niet voor alle energiemeters contracten hebben lopen met energieleveranciers. Hier wordt nu extra aandacht aangeschonken en hiervoor zijn extra kosten gereserveerd (van circa ). Daarnaast is nog een extra afrekening van Gemeente Capelle aan den IJssel inzake 1 school binnengekomen. Gedeeltelijk waren hiervoor wel Stichting OPOCK blad 4 van 5

5 reserveringen getroffen, maar helaas niet voldoende. In totaal bedraagt deze naheffing circa meer dan gereserveerd staat. Daarnaast zijn alle scholen nog steeds zeer behoudend in hun uitgaven ten aanzien van onderhoud. Met WPS is afgesproken dat zij voor het einde van 2012 per school een analyse zullen maken ten aanzien van de staat van het onderhoud. Hierbij zal zowel worden gekeken naar de bouwkundige zaken die onder de verantwoordelijkheid van OPOCK vallen, als de bouwkundige zaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De verwachting bestaat namelijk dat in de nabije toekomst schoolbesturen ook verantwoordelijk zullen worden voor het "buitenonderhoud" van de schoolgebouwen. 5. Toelichting Overige lasten De overige lasten liggen circa hoger dan de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige afkoopsom van een inkoopcontract inzake reproductiekosten. In samenwerking met de Onderwijs Inkoopgroep heeft stichting OPOCK een aantal kostencomponenten beoordeeld en onderzocht of hier goedkopere leveranciers benaderd konden worden. O.a. inzake de leveranciers van reproductieapparaten was een enorm voordeel te behalen. Hiervoor moest het huidige contract echter worden opgebroken hetgeen tot een extra afkoopsom heeft geleid. Echter zelfs als deze afkoopsom wordt meegenomen in alle calculaties is OPOCK met de nieuwe partij aanzienlijk goedkoper uit. Naar aanleiding van de opmerking ten tijde van de managementrapportage over juni dat ook alle plannen daadwerkelijk tot uitvoering moeten komen, nemen alle overige lasten iets toe en liggen deze nu op het niveau van de begroting. Naast het reproductiecontract heeft stichting OPOCK ook voordeel kunnen behalen op andere gebeiden en nieuwe aanbieders gevonden waardoor diverse kosten in de loop van 2012 of vanaf 2013 lager zullen zijn (leermiddelen, groenonderhoud). 6. Lopende projecten op financieel gebied Huisvesting algemeen De verwachting bestaat dat vanaf 2014 of 2015 niet alleen het binnenonderhoud van de schoolgebouwen, maar ook het buitenonderhoud van de gebouwen voor rekening van schoolbesturen komt. In het kader van deze politieke ontwikkeling is het van groot belang dat er op het moment van overdracht van de verantwoordelijkheden een 0-meting plaatsvindt over de staat van de gebouwen. Stichting OPOCK heeft gevraagd dit punt op te nemen op de agenda van het besturenoverleg binnen beide gemeenten. BIJLAGEN BIJ MARAP 1) Exploitatieoverzicht per september ) Exploitatieoverzicht raming tot jaareinde 2012 Stichting OPOCK blad 5 van 5

6 t: BIJLAGE 1 MARAP september 2012 Exploitatieresultaat SOPOCK REALISATIE Organisatieniveau Administratie Periode: tot en met Baten Werkelijk Begroot Verschil 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.5 Rentelasten Exploitatieresultaat:

7 BIJLAGE 2 MARAP september 2012 Exploitatieresultaat SOPOCK Organisatieniveau Adminislratie Periode: lol en mei Baten Werkelijk REALISATIE Begroot Verschil RAMING/BEGROOT Werkelijk Raming Raming Begroot Verschil okt-dec Rijksbijdragen (*) 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten (") 4 Lasten Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisveslingsiasten 4.4 Overige lasten 5 Financiële baten en lasten Rentebaten 5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.5 Rentelasten Exploitatieresultaat:

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel Mevrouw R. Vrolijk Coördinator SWV Meppel, 29 september 2016 Industrieweg 15-20 Postbus

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

C. Herziene Begroting Bestuursbureau/bovenschools Strategisch Beleidsplan Omvang en verloop van reserves 15

C. Herziene Begroting Bestuursbureau/bovenschools Strategisch Beleidsplan Omvang en verloop van reserves 15 Herziene Begroting 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 A. Herziene Begroting - O2A5 7 B. Toelichting 1. Algemeen 8 2. Baten 8 3. Lasten 10 4. Financiële baten en lasten 11 5. Exploitatie deelbegrotingen:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering 6 december 2018

Notulen MR-vergadering 6 december 2018 Notulen MR-vergadering 6 december 2018 Aanwezig: Oudergeleding MR: Sergio, Ellen Teamleden MR: Yvonne, Margo Voorzitter: Sergio Notulist: Margo Directie : Rob Afwezig ; Joke actiepunten Wie Status Folder

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m juli 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m juli 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m juli 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 1 oktober 2015 Industrieweg

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

ck)\j Afdaling Cl.no^2cS*S>5T

ck)\j Afdaling Cl.no^2cS*S>5T ck)\j KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Rappel Afdaling 2 2 OKT. 212 OPOCK Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Reg.no. Cl.no^2cS*S>5T Gemeente Krimpen

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Begroting VO de Vechtstreek 2019 Versie 19 november

Begroting VO de Vechtstreek 2019 Versie 19 november 1 2 3 4 5 Stichting VO De Vechtstreek 2018 2019 Begroting Verwachting Begroting 3.1 Rijksbijdragen 13.122.596 13.313.148 13.266.100 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 117.550 144.760 137.300 3.3

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

Totaal baten

Totaal baten A.1.2 Staat van Baten en Lasten Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 741.960 707.000 704.554 697.256 717.366 685.526 3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.740

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Vastgesteld door bestuur op 14 maart 2018

Pagina 1 van 5 Vastgesteld door bestuur op 14 maart 2018 Jaarrekening Stichting School 's cool Westland Balans Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016 Vaste activa 1.796 - Eigen vermogen 21.865 20.313 Vlottende activa Vlottende passiva Debiteuren

Nadere informatie

Reality check begroting 2013

Reality check begroting 2013 Reality check begroting 2013 26-4-2013 Stichting BOOR 1 Conclusie De gemeente Rotterdam heeft op 14 februari 2013 de begroting 2013 van stichting BOOR (hierna: BOOR) goedgekeurd. Hierbij is een aantal

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

11. Staat van Baten en Lasten 2014

11. Staat van Baten en Lasten 2014 11. Staat van Baten en Lasten 2014 BATEN Kringloop 1.085.661 1.046.973 1.002.139 Eethuis de Pollepel 141.894 127.203 143.509 Begeleiding 481.132 432.000 518.700 Subsidies 2.112.183 2.002.982 1.978.355

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar 2010-2011 1 Balans 1 aug 2010 1 aug 2011 1 aug 2011 1 aug 2012 Bezittingen Giro Stam 11.526

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: 6 Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: +AW-Griffie Albrandswaard vrijdag 6 juni 214 9:16 Info Albrandswaard FW: Begroting Stichting OPO Albrandswaard 214 Begroting 214 Stichting OPO Albrandswaard

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m juli 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m juli 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m juli 2015 R. Benink en H. Wagenaar Planning en Control Onderwijsbureau Meppel R. Weener Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 19 september 2015 Industrieweg

Nadere informatie

Begroting 2018 SWV - ODP

Begroting 2018 SWV - ODP Begroting 2018 SWV - ODP 8 december 2017 Inhoudsopgave Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat past pagina Begroting 2018 op hoofdlijnen 3 Specificatie baten en lasten 4 Meerjarenraming

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenbegroting

Toelichting bij Meerjarenbegroting Toelichting bij Meerjarenbegroting 215-219. 8 - Meerjarenbegroting 215-219. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn een vijftal factoren van belang: > de cijfers uit de begroting voor 215; > het

Nadere informatie

Oorlogsverzetsmuseum

Oorlogsverzetsmuseum Oorlogsverzetsmuseum verkorte Jaarrekening 2012 Inhoud Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2012 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en waarderingsgrondslagen Blz. 4 Toelichting op de balans Blz. 5

Nadere informatie

Begroting 2019 SWV - ODP

Begroting 2019 SWV - ODP Begroting 2019 SWV - ODP 12 november 2018 Inhoudsopgave Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat past pagina Begroting 2019 op hoofdlijnen 3 Specificatie baten en lasten 4 Meerjarenraming

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten 3.1.1 Rijsbijdrage OCW 3.1.2 Overige subsidies OCW 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 3.5.1 Verhuur 3.5.2 Detachering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Continuïteitsplan. 1. Algemeen

Continuïteitsplan. 1. Algemeen Continuïteitsplan 1. Algemeen Proces van begroten Om de continuïteit op de langere termijn te borgen, zijn we al vele jaren gewend om een begroting en een meerjarenraming op te stellen. Dit betreft altijd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

VERSLAG INZAKE ANBI 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

VERSLAG INZAKE ANBI 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND VERSLAG INZAKE ANBI 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. Contactgegevens... 3 2. Kernactiviteiten... 4 2.1 Visie en Missie... 4 2.2 Doelen... 4 2.3 Werkwijze en strategie

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Tuin van Kapitein Rommel Tuin van Kapitein Rommel DZ Castricum

JAARREKENING Stichting Tuin van Kapitein Rommel Tuin van Kapitein Rommel DZ Castricum JAARREKENING 2016 Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 27-3-2017 INHOUDSOPGAVE 1. AANBIEDINGSBRIEF PENNINGMEESTER 2. VERSLAG KASCOMMISSIE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

December 2017 Susanne de Wit. Bestuursbegroting

December 2017 Susanne de Wit. Bestuursbegroting December 2017 Susanne de Wit Bestuursbegroting 2018-2021 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord...2 Werkwijze en opbouw begroting 2017-2019...3 (Meerjaren) bestuursformatieplan...4 Bovenschoolse budgetten...7

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016

JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag Algemene toelichting A.1.1 Balans per 31 december 2015 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015 A.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Programma's totaal Totaal programma s

Programma's totaal Totaal programma s Basisgegevens Statutaire naam aanvrager Standplaats Postcode KvK nummer 1.Activiteiten, financiële gegevens en bedrijfsvoering 1.1 Begroting 2017-2020 De aanvraag is voorzien van een sluitende begroting.

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Stichting GripOpSchuld Deurne. Bijlage 1: Financiële verantwoording 2014 met toelichting en begroting 2014

Stichting GripOpSchuld Deurne. Bijlage 1: Financiële verantwoording 2014 met toelichting en begroting 2014 Bijlage 1: Financiële verantwoording 2014 met toelichting en begroting 2014 Februari 2014 BIJLAGE 1: FINANCIËLE VERANTWOORDING 2013 EN BEGROTING 2014 Inhoud Blz BALANS PER 31 DECEMBER... 2 RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Stichting Oer-IJ te Castricum

Stichting Oer-IJ te Castricum Stichting Oer-IJ te Castricum Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa 182 1.500 Liquide middelen 4.070 994 Totaal vlottende activa

Nadere informatie

1. Algemeen Recente ontwikkelingen.

1. Algemeen Recente ontwikkelingen. Begroting 2015 1. Algemeen. De Begroting 2015 Verenigingsniveau (bijlage 1) komt tot stand door de samenvoeging van de begrotingen van de acht verschillende scholen, de Begroting Bovenschoolse Kosten (bijlage

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Meerjarenbegroting 2014/ /2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reg.nummer: 2015/170311

Raadsstuk. Onderwerp: Meerjarenbegroting 2014/ /2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reg.nummer: 2015/170311 Raadsstuk Onderwerp: Meerjarenbegroting 2014/2015 2018/2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reg.nummer: 2015/170311 1. Inleiding De gemeenteraad is bevoegd om vast te stellen dat Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Jaarrekening Samenvatting

Jaarrekening Samenvatting Jaarrekening 2017 Samenvatting BALANS PER 31 DECEMBER 2017 2017 2016 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 920.229 1.047.664 III Financiële vaste activa - - Totale

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Begroting 2019 Stichting Odyssee

Begroting 2019 Stichting Odyssee 1 Begroting 2019 Stichting Odyssee Openbaar onderwijs van Waterpoort tot Wad 15 februari 2019 2 Voor u ligt de exploitatiebegroting van de Stichting Odyssee. In de onderstaande toelichting op de begroting

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar 2011-2012 1 Balans 1 aug 2011 1 aug 2012 1 aug 2012 1 aug 2013 Bezittingen Kas Stam Giro Stam

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Financiële verslaggeving 2015

Financiële verslaggeving 2015 Financiële verslaggeving 2015 * Functionele exploitatierekening boekjaar 2015 * Balans per 31 december 2015 * Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

11. Staat van Baten en Lasten 2016

11. Staat van Baten en Lasten 2016 Jaarstukken 216 Stichting La Poubelle 11. Staat van Baten en Lasten 216 216 216 215 BATEN Kringloop 1.354.619 1.39.973 1.234.138 Eethuis de Pollepel 25.234 12.992 Begeleiding Subsidies 2.376.253 2.29.36

Nadere informatie

MJB ' 0 M M h COLLEGE GROTIUS. Gescand archief datum

MJB ' 0 M M h COLLEGE GROTIUS. Gescand archief datum MJB 2016-2018 Gescand archief datum ' 0 M M h GROTIUS COLLEGE Meerjaren begroting 2015-2018 Staat van baten en lasten MJB 2015-2018 2015v 2016 2017 2018 3 Baten 3.1 Rijksbijdrage 0,C & W 10.944.095 11.640.036

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Taalvorming & Taaldrukken

JAARRAPPORT Stichting Taalvorming & Taaldrukken JAARRAPPORT 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken inhoud BESTUURSVERSLAG JAARREKENING de balans de resultatenrekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling toelichting afwijkingen begroting

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten

Nadere informatie

Vereniging Ouders van een Overleden Kind VOOK

Vereniging Ouders van een Overleden Kind VOOK VOOK Jaarrekening 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31dec14 31dec14 31dec15 31dec15 ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN materiele vaste activa algemene reserve inventaris risicoreserve.st.pgo totaal

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT Openbaar lichaam Kredietbank Limburg Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT D. Lüdke B. Grasmeijer Controller april 2018 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 BEGROTINGSWIJZIGING 3 3 RESULTAAT 3

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Stichting Oer-IJ te Castricum

Stichting Oer-IJ te Castricum Stichting Oer-IJ te Castricum Balans per 31 december 2017 Activa 31-12-2017 31-12-2016 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa 562 238 Liquide middelen 7.449 18.510 Totaal vlottende

Nadere informatie