Tweede kwartaalrapportage exploitatie Conceptversie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1"

Transcriptie

1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie Toelichting exploitatie tweede kwartaal Toelichting prognose exploitatie e kwartaal versus 1 e kwartaal 9 5. Verloop voorzieningen Stand van zaken investeringen Stand liquide middelen 15 Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 2/15

3 1. Inleiding Voor u ligt de rapportage over het tweede kwartaal 2013 van Stichting Allure, een organisatie van 15 basisscholen gevestigd in drie gemeenten in West-Friesland (Noord-Holland) te weten: Medemblik, Koggenland en Opmeer. Met deze rapportage wil Allure zich verantwoorden richting de gemeenten waar onze scholen staan, de raad van toezicht en de GMR. Deze rapportage is een weergave van de cumulatieve exploitatieresultaten over het eerste halfjaar van 2013, met daarbij een prognose van de exploitatie over geheel 2013 op basis van het tweede kwartaal. Hierbij worden de verschillen tussen de prognose 2013 uit de eerste kwartaalrapportage en deze tweede kwartaalrapportage toegelicht. Tevens wordt de exploitatiebegroting 2013 weergegeven. Tot slot wordt het verloop van de aanwezige voorzieningen weergegeven, alsmede de ontwikkelingen ter zake van investeringen in activa. Ook is de stand van de liquide middelen met een prognose voor ultimo 2013 opgenomen. Voor Stichting Allure is 2013 het derde jaar sinds de reorganisatie en het eerste jaar dat op een verwachtte positief exploitatieresultaat uitkomt. De begroting 2013 bestaat qua inkomsten en uitgaven voor 7/12 e deel uit het schooljaar en voor 5/12 e deel uit schooljaar In deze rapportage worden deze bedragen in 12 gelijke termijnen over de begroting 2013 verdeeld. Echter, in de realisatie wordt wel degelijk rekening gehouden met de 2 verschillende schooljaren waarbij enerzijds schooljaar hogere inkomsten en hoger loonkosten heeft dan schooljaar , terwijl schooljaar een lagere bekostiging en loonkosten heeft dan schooljaar Hierdoor wordt het beeld in deze rapportage over de eerste twee kwartalen enigszins positief beïnvloed Kijkend naar de prognose van het volledige kalenderjaar 2013 dan is de conclusie dat Allure binnen de exploitatiebegroting blijft en zelfs met een positief exploitatieresultaat 2013 afsluit. Kort samengevat zijn de voornaamste oorzaken: Positieve invloed: Aanpassing normbedragen in Rijksbijdrage per augustus 2013; Onvoorziene aanvullende bekostiging groeiregeling Extra toekenning LGF-gelden (Rugzakleerlingen); Onvoorziene bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders; Onvoorziene uitkering levensloop; Lagere kosten Arbodienstverlening; Vorming bestemmingsreserve vanuit prestatiebox gelden; Minder uitgaven op overige personele lasten. Negatieve invloed: Beleidsbesluit tot het vormen van 2 extra groepen in schooljaar ; Hogere onderhouds- en exploitatielasten huisvesting en schoonmaakartikelen; Hogere uitgave leermiddelen en LGF gelden. Riekje Meijering Voorzitter College van Bestuur Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 3/15

4 2. Exploitatie stichting Allure tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 Realisatie Begroting Verschil Prognose Begroting Verschil 2e kwartaal 2e kwartaal Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Buitengewone baten en lasten 0 0 Resultaat Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 4/15

5 3. Toelichting op de exploitatie tweede kwartaal 2013 Realisatie Begroting Verschil Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW personeel Rijksbijdragen OCW materiële instandhouding Overige subsidies OCW geoormerkt Overige subsidies OCW niet geoormerkt De rijksbijdrage OC&W personeel bestaat voor 7/12 deel uit schooljaar en voor 5/12 deel uit schooljaar In de begroting wordt dit bedrag verdeeld over 12 gelijke termijnen, de realisatie gaat uit van de schooljaarverdeling. Op het einde van het jaar zal dit in de begroting dus weer inlopen. De niet-geoormerkte subsidie is hoger dan begroot, als gevolg van de bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders welke niet was voorzien. Deze middelen zijn in de staatscourant van april kenbaar gemaakt en komen bovenop de middelen die eerder zijn verstrekt voor professionalisering van de schoolleiders via de prestatiebox. In overleg met de werkgever kan de schoolleider het budget gedurende maximaal 3 jaar sparen. De schoolleider is verplicht om zich te registreren in het schoolleidersregister. Realisatie Begroting Verschil Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen bestaan voor 80% uit OBD-gelden en 20% overige subsidies waarvan met name gymnastiekvergoedingen. De OBD gelden zijn lager dan begroot als gevolg van herziene subsidiebedragen. De gymnastiekvergoedingen worden aan het resultaat toegekend om moment dat besteding heeft plaatsgevonden. Realisatie Begroting Verschil Overige baten Opbrengst medegebruik Detachering personeel Ouderbijdragen Overige Opbrengst medegebruik wordt op het einde van het jaar gefactureerd. De opbrengsten uit detachering betreft een bovenschool ICT medewerker die bij andere schoolbesturen wordt ingezet op het optimaliseren van het leerlingvolgsysteem. De overschrijding op de overige baten betreft uitkering van levensloop ad ,-.. Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 5/15

6 3.2 Toelichting op de lasten Realisatie Begroting Verschil Personeelslasten Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Personeel risicofonds Scholing Schoolbegeleiding Arbo/BGZ Overige personele lasten Uitkeringen De loonkosten en de inzet van payrollers (personeel niet in loondienst) bestaat voor 7/12 deel uit schooljaar en voor 5/12 deel uit schooljaar In de begroting wordt dit bedrag verdeeld over 12 gelijke termijnen, de realisatie gaat uit van de werkelijke bezetting. Gezien de lagere inzet van personeel in schooljaar als gevolg van dalende leerlingaantallen zullen ook de loonkosten vanaf augustus afnemen. De dotatie aan de voorziening voor jubileumgratificaties wordt op het einde van 2013 bepaald, de overige dotaties zijn conform begroting. Het personeel risicofonds is een begroot bedrag voor een bonus/malus dat wordt bepaald op basis van de gedeclareerde vervangingskosten in verhouding met de betaalde premie aan het Vervangingsfonds. De post scholing zal gedurende het jaar niet volledig worden besteed. De schoolbegeleiding zal gedurende het jaar worden ingezet conform het begroting. De kosten voor ARBO/BGZ zijn lager dan begroot en zullen dat gedurende het jaar ook blijven als gevolg van het nieuwe contract dat is afgesloten met een externe bedrijfsarts. De overige personele lasten zijn lager dan begroot, dit betreffen kosten voor onder andere werving & selectie en teambuilding wat later in het jaar wordt besteed. Tevens is hier een deel van de uitgaven ten laste van de prestatiebox begroot, waarvan gedurende het jaar is besloten dit budget niet volledig in 2013 te besteden. De post uitkeringen zijn declaraties bij het Vervangingsfonds van loonkosten van personeel dat ziek personeel vervangt, of uitkeringen van het UWV van personeelsleden die met zwangerschapsverlof zijn. Realisatie Begroting Verschil Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur Leermiddelen Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 6/15

7 Realisatie Begroting Verschil Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten De post klein onderhoud en exploitatie is hoger dan begroot mede doordat een aantal jaarbedragen voor contracten in het eerste kwartaal worden verrekend. Daarnaast is er een aantal calamiteiten geweest waardoor noodreparaties noodzakelijk waren. De energiekosten zijn lager dan begroot, de verwachting is dat deze gedurende het jaar nog zullen stijgen (mede door nog te ontvangen afrekeningen). De post heffingen is in het eerste halfjaar hoger dan begroot omdat hierin het jaarbedrag wordt betaald, deze post zal verder inlopen. Realisatie Begroting Verschil Overige lasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige lasten De administratie- en beheerslasten zijn conform de begroting. De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn lager dan begroot. Hier is duidelijk sprake van seizoensinvloeden, immers het zwaartepunt van de uitgave ligt in het tweede en derde kwartaal van het jaar (respectievelijk eind en begin van het schooljaar). Waar in het eerste kwartaal nog 16% van het jaarbudget is besteed is dat cumulatief in het 2 e kwartaal 43%. De leermiddelen zijn te laag begroot en in de realisatie zal dit ultimo 2013 tot uiting komen. De overige lasten zijn lager dan begroot, het gaat hierbij in hoofdzaak om kopieerkosten. De verwachting is dat vanuit de digitalisering van lesmethodes de kopieerkosten lager blijven dan begroot. Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 7/15

8 3.3 Toelichting op de financiële baten en lasten Realisatie Begroting Verschil Financiële baten Rentebaten Waardeveranderingen effecten Financiële lasten Rentelasten De rentebaten worden in periode 13 over het hele jaar geboekt. Dit geldt ook voor de meeste financiële lasten. Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 8/15

9 4. Toelichting prognose Toelichting op de baten De rijksbijdragen zijn sinds 2008 rond de 97% van de totale baten zoals in onderstaande grafiek is weergegeven. De totale baten zijn in 2013 t.o.v per saldo met 7,3% afgenomen als gevolg van terugloop in leerlingaantal en (stille) bezuinigingen enerzijds en anderzijds verhoging van normbedragen ter compensatie van gestegen werkgeverslasten. Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW personeel Rijksbijdragen OCW materiële instandhouding Overige subsidies OCW geoormerkt Overige subsidies OCW niet geoormerkt De Rijksbijdragen OCW personeel is hoger dan geprognosticeerd in het 1 e kwartaal, een gevolg van een nieuwe toekenning in de maand augustus van groeibekostiging in het schooljaar op basis van teldatum 1 juni De overige subsidies zijn hoger dan in de prognose van het eerste kwartaal als gevolg van de onvoorziene bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders ad ,- en extra toekenning van LGF-gelden (rugzak) op basis van nieuw en/of herziene indicatiestellingen. De bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders zal worden aangewend om een deel van de beleidsplannen uit de prestatiebox te bekostigen, waarbij vanuit de prestatiebox een bestemmingsreserve wordt gevormd. Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 9/15

10 De verhouding van de rijksbijdragen van het ministerie van OC&W over de afgelopen 6 jaren is als volgt: Normatieve rijksbijdrage 95,9% 95,2% 95,1% 95,7% 95,6% 95,1% Geoormerkte subsidies 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% Niet-geoormerkte subsidies 3,8% 4,6% 4,7% 3,9% 4,1% 4,9% Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen zullen naar verwachting conform de prognose van het 1 e kwartaal zijn en dus lager zijn dan begroot als gevolg van de lagere subsidie OBD-gelden. Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 10/15

11 Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Overige baten Opbrengst medegebruik Detachering personeel Ouderbijdragen Overige De opbrengst medegebruik zal naar verwachting iets lager uitvallen dan de begroting. Gezien de contractuele verplichtingen kan een aantal overeenkomsten vanaf schooljaar pas ingaan. De opbrengsten uit detachering betreft een bovenschool ICT medewerker die in schooljaar bij andere schoolbesturen is ingezet op het optimaliseren van het leerlingvolgsysteem. De overige baten zijn hoger als gevolg van een uitkering van een levensloopregeling ad Toelichting op de lasten De opbouw van de totale lasten (exclusief financiële lasten) is in 2013 als volgt: 2013 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten De reorganisatie die in 2011 is ingezet heeft tot gevolg dat de verhouding personeelslast ten opzichte van de totale lasten is gedaald met bijna 4%. Daartegenover staat dat de huisvestingslasten zowel absoluut als procentueel zijn toegenomen. De instandhouding van de gebouwen heeft dan ook mede de aandacht voor de komende jaren. Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 11/15

12 In vergelijking met voorgaande jaren is de kostenontwikkeling in absolute getallen als volgt: Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Procentueel is de kostenontwikkeling als volgt: De personele lasten zijn ondanks de gestegen werkgeverslasten de afgelopen jaren, duidelijk afgenomen als gevolg van de reorganisatie. De huisvestingslasten zijn enerzijds toegenomen als gevolg van hogere exploitatielasten van de gebouwen, anderzijds zijn er ook extra dotaties aan de onderhoudsvoorziening gedaan voor inrichting van nieuwe schoolgebouwen. Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 12/15

13 Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Personeelslasten Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Personeel risicofonds Scholing Schoolbegeleiding Arbo/BGZ Overige personele lasten Uitkeringen Het verschil in loonkosten wordt veroorzaakt doordat de loonkosten van vervangingen hoger zijn dan begroot, dit betekent echter ook hogere te ontvangen uitkeringen van het Vervangingsfonds. Daarnaast is er een verschuiving van vast personeel naar personeel niet in loondienst (payroll) om zodoende een flexibele schil te vormen waarmee geanticipeerd kan worden op de verwachte krimp van leerlingaantallen in de regio en bezuinigingen van de overheid. De loonkosten voor eigen rekening bevoegd gezag kunnen dus als volgt worden bepaald: Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v o.b.v. prognose 2013 Lonen en salarissen Personeel niet in loondienst Uitkeringen De prognose van de loonkosten in het 2 e kwartaal wijkt -0,1% af van de prognose in het 1 e kwartaal. Bij de definitieve invulling van de formatie voor schooljaar gedurende de maanden mei/juni is dit verschil ontstaan. Ten opzichte van de begroting zijn de meerkosten het gevolg van het toekennen van 2 extra groepen in het schooljaar vanuit de ruimte in de exploitatiebegroting Het verschil in de overige personele lasten is het gevolg van het beleidsbesluit om een deel van de prestatieboxgelden niet te besteden maar via een bestemmingsreserve naar de komende jaren over te hevelen. Tevens worden een deel van deze kosten verantwoord bij de overige instellingslasten vanuit de bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders. Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur Leermiddelen Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 13/15

14 Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Voor wat betreft de onderhouds- en exploitatiekosten is de verwachting dat de trend vanuit met name de eerste twee kwartalen zich voortzet en er dus een overschrijding op de begroting wordt gerealiseerd. De overschrijding op schoonmaakkosten wordt veroorzaakt door de schoonmaakartikelen. Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Overige lasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige lasten De leermiddelen zijn voor een drietal scholen te laag begroot en zullen derhalve in de realisatie het budget overschrijden. Ten opzichte van de prognose in het 1 e kwartaal zullen de uitgaven op de extra toekenningen van LGF-gelden de overschrijding op de overige lasten mede bepalen, alsook de besteding in het kader van de bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders welke een verschuiving is vanuit de overige personele lasten. 4.3 Toelichting financiële baten en lasten Prognose Prognose Verschil Begroting 2013 o.b.v 2013 o.b.v prognose 2013 Financiële baten Rentebaten Waardeveranderingen effecten Financiële lasten Rentelasten Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 14/15

15 5. Verloop van de voorzieningen 5.1 Reorganisatievoorziening Het verloop van de in 2011 gevormde reorganisatievoorziening is als volgt Stand per Dotaties 0 Onttrekkingen Stand per Verloop onderhoudsvoorziening Hieronder is het verloop van de onderhoudsvoorziening weergegeven. Stand per Dotaties t/m juni Onttrekkingen t/m juni Stand per Stand van zaken investeringen Hieronder is het verloop van het activa weergegeven. Boekwaarde per Investeringen t/m juni Afschrijvingen t/m juni Boekwaarde per Stand liquide middelen In de exploitatiebegroting 2013 tevens een liquiditeitsbegroting opgenomen op basis van verwachte ontvangsten en uitgaven. Deze is als volgt: Prognose 2013 Saldo bank per 1 januari Ontvangsten Uitgaven Saldo per Tweede kwartaalrapportage 2013 conceptversie 1.1 Pagina 15/15

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Totaal baten

Totaal baten A.1.2 Staat van Baten en Lasten Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 741.960 707.000 704.554 697.256 717.366 685.526 3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.740

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2006 8 januari 2007 I N H O U D - Voorwoord - Exploitatiebegroting 2006 - Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs -

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd.

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd. ijrd aan: ^ U,^XJUAO^ #OI Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP Nr. Afd Ctess.nr.. \ Q

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2016-2019 Versie 1.1 definitief November 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Meerjarenbegroting... 4 1.1 Leerlingaantallen... 4 1.2 Meerjarenbegroting... 5 1.3 Toelichting op het resultaat...

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Gemeenteraad van Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~------ ---_.-.- datum betreft 14-12-2011 begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

8 mi 2010. Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze GMR en blijven daarom met hen in dialoog.

8 mi 2010. Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze GMR en blijven daarom met hen in dialoog. 8 mi 21 StichtiTig Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Postbus 8 23 RV Haarlem T 23-543 18 F 23-543 191 Bezoekadres: Richard Holkade 14-16 te Haarlem Mail info@stopoz.nl www.stopoz.nl Aan het

Nadere informatie

Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg. Postbus AK Hellevoetsluïs T

Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg. Postbus AK Hellevoetsluïs T Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg Postbus 412 322AK Hellevoetsluïs T 181-39 1 44 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15. Prof.dr. Gunningschool

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15. Prof.dr. Gunningschool DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15 Prof.dr. Gunningschool Inhoudsopgave 1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15... 2 1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN... 2 1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

;? o NOV Hierbij bieden wij u de begroting over 2012 aan tezamen met een meerjarenbegroting tot en met het jaar 2015.

;? o NOV Hierbij bieden wij u de begroting over 2012 aan tezamen met een meerjarenbegroting tot en met het jaar 2015. Inkomende post H Hoogeveen Illllil "11.55711* Aan: Gemeenteraad van Hoogeveen Postbus 2 79 PA HOOGEVEEN ;? o NOV 211 see ft>n~v &el6(tuz&&p Van: Stichting OPO Hoogeveen (Bijeen) Postbus 2113 79 BC Hoogeveen

Nadere informatie

ÍİĒĒIRJÄRENBEGROTİWG

ÍİĒĒIRJÄRENBEGROTİWG ÍİĒĒIRJÄRENBEGROTİWG 2015-2018 Inhoudsopgave Blad Toelichting op onderdelen van de meerjarenbegroting Bestuursverslag 3 Gegevens IJsselgraaf 4 Exploitatieoverzicht Meerjarenbegroting 2015-2018 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Jaarstukken 2014 Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 3. Jaarrekening 2014 3 A Grondslagen van de jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

^1 wolfsvbos 1 8DEC2014. Hoogeveen, 17 december Betreft: begroting Geacht College,

^1 wolfsvbos 1 8DEC2014. Hoogeveen, 17 december Betreft: begroting Geacht College, ^1 wolfsvbos Regionale ^ Scholengemeenschap Inkomende post Hoogeveen llilllllllllilillilllllilllllllli 14.0063928 Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen Postbus 20000

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

JOHAN DE WITT-GYMNASIUM

JOHAN DE WITT-GYMNASIUM JHAN DE WITT-GYMNASIUM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H IVl PG D121193847541 GDI 3.9.211 541 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 28 september 211. nderwerp: goedkeuring

Nadere informatie

OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII

OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII MPGD12192311146 GD1 23.9.21 46 OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII Tijdelijk adres m.i.v. 1 juli 21 Johan de Witt-gymnasium Stek 22 3311 XS Dordrecht Tel. 78-648 26 26 Fax 78-648 26 27 www.jdw.nl Aan

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Begroting 2017 inclusief Meerjarenbegroting

Begroting 2017 inclusief Meerjarenbegroting 2017 inclusief Meerjarenbegroting 2017-2020 15-11-2016 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. 2017 en

Nadere informatie

Rapportage 3 e Kwartaal 2014

Rapportage 3 e Kwartaal 2014 Rapportage 3 e Kwartaal 2014 januari t/m september Versie Datum 0.1 26-11-2014 Bronbestand besproken met R. Rigter, H. van der Wurff en T. Stok 0.2 28-11-2014 Wijzigingen doorgevoerd 0.3 1.0 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Begroting 2016. Schoolvereniging Agatha Snellen. Utrecht DEFINITIEF

Begroting 2016. Schoolvereniging Agatha Snellen. Utrecht DEFINITIEF Begroting 2016 Schoolvereniging Agatha Snellen Utrecht DEFINITIEF Utrecht, 16 november 2015 1 Inleiding Het bestuur en de directie van de Agatha Snellenschool vinden het belangrijk om open te communiceren

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Begroting 2014 en meerjarenbegroting pg 1

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Begroting 2014 en meerjarenbegroting pg 1 Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2014-2018 Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014-2018 pg 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS Aanbiedingsbrief 3 Beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

rotius 'college lb NflV 2008 Aan het College van B&W Gemeente Deift Postbus 78 2600 ME DELFT Kopie & Gemeedife Delft Afd. Doc./bijlage Productnr.

rotius 'college lb NflV 2008 Aan het College van B&W Gemeente Deift Postbus 78 2600 ME DELFT Kopie & Gemeedife Delft Afd. Doc./bijlage Productnr. rotius 'college Correspondentieadres: Postbus 47 26 AL Delft E-mail: info@grotiuscollege.nl Web: www.grotiuscollege.nl Bank: BNG 28.5.3.27 «Tel:15-8 Bezoekadres: tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Begroting 2016. en meerjarenbegroting 2016 t/m 2019. Stichting Wolderwijs Dijkhuizen 28 7961 AK Ruinerwold

Begroting 2016. en meerjarenbegroting 2016 t/m 2019. Stichting Wolderwijs Dijkhuizen 28 7961 AK Ruinerwold Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 t/m 2019 Stichting Wolderwijs Dijkhuizen 28 7961 AK Ruinerwold Telefoon: 0522-820000 Email: info@wolderwijs.nl Internet: www.wolderwijs.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

FK Financiële Kengetallen

FK Financiële Kengetallen FK Financiële Kengetallen Financiële kengetallen 2011 2010 Solvabiliteit 1 38 36 Solvabiliteit 2 65 59 Liquiditeit (current ratio) 17 132 Liquiditeit (quick ratio) 17 132 Rentabiliteit (%) -8-19 Financiële

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Liquiditeitsbegroting 2017 t/m

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

JAARREKENING. Stg. Parlementaire Geschiedenis. Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA mei 2017

JAARREKENING. Stg. Parlementaire Geschiedenis. Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA mei 2017 JAARREKENING 2016 Stg. Parlementaire Geschiedenis Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA mei 2017 JAARREKENING 2016 SPG INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina Inhoud........ 1 1. Balans.... 2 2. Liquiditeitspositie....

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Postbus 8 23 RV Haarlem T 23-543 18 F 23-543 191 Bezoekadres: Richard Holkade 14-16 te Haarlem Mail info@stopoz.nl www.stopoz.nl Aan Burgemeester

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 Versie 03-12-2014 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Onderwerp: goedkeuring begroting 2010 Stichting Johan de Witt-gymnasium

Onderwerp: goedkeuring begroting 2010 Stichting Johan de Witt-gymnasium GESCAND L! f ^ AFDELIMG f.{&&1&&ju_ i OKI M'! ] :zrfe" "" i._ s Uft. j, ^ i Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 3 September 29. Onderwerp: goedkeuring begroting

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Rondvraag De Bloktempel

Rondvraag De Bloktempel GMR 17 juni 2013 Rondvraag De Bloktempel " Ik heb begrepen dat de overgang naar het nieuwe administratiekantoor en de overgang naar nieuwe softwareoplossingen allesbehalve soepel verlopen. De salarissen

Nadere informatie

Oorlogsverzetsmuseum

Oorlogsverzetsmuseum Oorlogsverzetsmuseum verkorte Jaarrekening 2012 Inhoud Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2012 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en waarderingsgrondslagen Blz. 4 Toelichting op de balans Blz. 5

Nadere informatie

0 1 DEC2011 GROTIUS COLLEGE. üemeente Delft. Doc/bijlage Productnr. Aan het College van B&W Gemeente Delft Postbus ME DELFT

0 1 DEC2011 GROTIUS COLLEGE. üemeente Delft. Doc/bijlage Productnr. Aan het College van B&W Gemeente Delft Postbus ME DELFT üemeente Delft Doc/bijlage Productnr. 1 DEC211 GROTIUS COLLEGE Aan het College van B&W Gemeente Delft Postbus 78 26 ME DELFT Delft, 22 november 21 Kenmerk 11.36/BES/BOC/BOK Betreft Begroting 212 Geacht

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

g j GD

g j GD g j Iirli!IIIIA!!!9 2 GD 9.09.204 0592 Meerjarenbegroting 205209 20a Johan de WIttgymnasium 3. (.(5)BUORAGEN OCW / aantal Iln Meerjarenbegroting 205 209 Johan de WittgymnasK,,,, 205 800 Personele bekostiging

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Balans per 31 december 2011 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 60.836 40.297 60.836 40.297 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

T (070) F (070) W I V3 6 U > / 2 ü \ 3 (j

T (070) F (070) W  I V3 6 U > / 2 ü \ 3 (j Bezoekadres: Postadres: T (070) 426 26 26 IBAN NL64 RABO 0113 2182 73 De Ruijterstraat 36 Postbus 85695 F (070) 426 26 30 BTW NL 811170019 B 01 2518 AS Den Haag 2508 CJ Den Haag E info@vohaaglanden.nl

Nadere informatie

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012 Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg Financieel verslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2015 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland . 2 Inhoudsopgave B. Balans en Staat van Baten en Lasten 5 B1. Grondslagen voor de jaarrekening 7 B2. Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

Begroting 2015 Meerjarenbegroting Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Begroting 2015 en meerjarenbegroting

Begroting 2015 Meerjarenbegroting Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Begroting 2015 en meerjarenbegroting Begroting 2015 Meerjarenbegroting 2016-2019 Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2019 0 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief 2 Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie