Bijlage 8 Specificaties begroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 8 Specificaties begroting"

Transcriptie

1 Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs in het samenwerkingsverband is vooralsnog opgenomen als zijnde neutraal. 2. Rijksbijdragen: zware ondersteuning Na aanvangsjaar 2014/2015 is dit gebaseerd op het aantal leerlingen basisonderwijs+speciaal basisonderwijs x normbedrag 323,- ook hier is het uitgangspunt vooralsnog een constant blijvend leerlingen basisonderwijs+speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband in de komende jaren. In het aanvangsjaar 2014/2015 is er sprake van een overgangsregeling. Het budget ondersteuningsbekostiging ten behoeve van leerlingen samenwerkingsverband op scholen voor speciaal onderwijs loopt dan nog niet via het samenwerkingsverband. Het onderdeel vereveningsbijdrage is een correctiepost op de rijksbijdrage welke stapsgewijs afgebouwd wordt. De correctiepost ontstaat doordat op de teldatum oktober 2011 de feitelijke bekostiging van de leerlingen uit het speciaal onderwijs in het gebied van het samenwerkingsverband lager ligt dan het landelijk gemiddelde. De bijdrage schoolmaatschappelijk werk is een aparte subsidie OC&W, gebaseerd op schoolgewichten en vooralsnog hier opgenomen conform bijdrage in 2012 aan de voorlopers van het samenwerkingsverband (WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid). 3. Grensverkeer/overige baten Dient nog nader onderzocht te worden. Eventuele bedragen in dit kader zijn naar verwachting materieel gering. 4. Financiële baten Gebaseerd op 1,5% van een verwacht gemiddeld overschot aan liquide middelen. 5. Incidentele baten Betreft verzoek aan de s WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid om uit eigen middelen een bijdrage te leveren aan het project professionalisering/scholing/ontwikkeling passend onderwijs (zie hierna bij lasten onder post 10). Specificatie lasten Voor beleidsdoeleinden wordt de begroting voor wat betreft de lasten in een tweetal varianten uitgewerkt: 1. Verdeling naar kostenplaats Kosten centrale dienst + specialistische ondersteuning Kosten uitvoerende op locatie (negen stuks) Overdrachtsregelingen Nieuw beleid/te ontwikkelen 1

2 centraal (9) overdracht nieuw beleid Personeelslasten (salaris/inhuur/personele lasten) Afschrijvingen Huisvestingslasten Kantoor//administratie Aanvullend beleid ondersteuning Overdrachtskosten Nader te specificeren/p.m. posten en nieuw beleid Totaal Vervolgens verdeling naar de activiteiten dan wel taken dan wel producten van de : (kostendrager) centraal overdracht nieuw beleid Activiteit/product/taak etc. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Hierbij worden met behulp van sleutels de kosten ondergebracht naar de diverse producten, arrangementen of taken van de. Dit onderdeel dient nog volledig uitgewerkt te worden. Maar gaat uiteindelijk de kern van het beleid vormen. 6. Personeelslasten centraal per team 9 nieuw beleid Loonkosten eigen personeel (69 fte) Inhuur personeel (bij ) (11 fte) Scholing/opleiding Overig personeelsbudget Totaal Kosten inzet uitvoerende wordt nog nader uitgewerkt, aan de hand van zowel noodzakelijke als beschikbare formatie. Specialistische formatie zal ondergebracht worden in een aanvullend ondersteuningsteam met uitvalsbasis centraal. Kosten hiervan zijn thans nog verdisconteerd in kosten uitvoerende. 2. Teams: exclusief personele inzet betaald uit aanvullend beleid. 3. Teams: exclusief inzet Ab'rs 9fte thans via overdrachtsverplichting rugzakgelden. 4. Loonkosten eigen personeel gebaseerd op opgaaf WSNS Rotterdam-Noord/WSNS Rotterdam-Zuid en ECSO. 5. Personeelslasten centraal op basis van vastgesteld max. norm. Loonkosten is nu nog restant. 6. Scholing/opleiding/overig gebaseerd op gelijk bedrag per unit (1 centraal 9 ). 2

3 7. Afschrijvingen investeringen centraal gemidd. per team ICT Software (ontwikk. centraal databaseman. en registr. syst.) Software regulier/jaarlijks (% v hardware) Hardware vast Hardware mobiel Overig Totaal afschrijvingen centraal gemidd. per team 9 ICT Software database man.syst en centraal registr. 5 jaar Software regulier 2 jaar Hardware vast 5 jaar Hardware mobiel 3 jaar Overig Totaal Geen rekening gehouden met overname apparatuur huidige WSNS-verbanden en bijbehorende restant afschrijvingen. 2. Software = 15% van aanschafwaarde hardware, afschrijvingen in 2 jaar (groot deel is jaarlicenties ), daarnaast is een webbased database management systeem nodig voor onder andere verwerking aanmeldingen en beschikkingen. 3. Hardware vast: vaste PV's centraal fte x 750, Voor 1 x 750, afschrijving 5 jaar. 4. Hardware mobiel: centraal 5 x 750, voor : medewerkers x 750, afschrijving in 3 jaar. 5. Overig: daar waar nog nodig: inventaris en installaties en dergelijke. Teams: 1000, x medewerkers, afschrijving 10 jaar. Centraal = 75% van het van alle decentrale. 6. Met een aanzienlijke verbouwing op eventuele centrale locatie Rotterdam-Zuid is nog geen rekening gehouden. 3

4 8 Huisvestingslasten Centraal m2 per unit nodig m2 Personen 11 Fte 8, Vergaderruimten/bespreekkamers Flexplekken voor bezoekende teammedewerkers Benodigde m2 functioneel 309 Bijkomende ruimten in % 30% 93 Totaal benodigd 401 M2 prijs huur commercieel: midden 130 Huurcomponent Opslagen/energie/overig 50% Totaal kosten Decentraal per team m2 per unit nodig m2 Personen 12 Fte 8,9 Vergaderruimten/bespreekkamers Flexplekken Benodigde m2 functioneel 96 Bijkomende ruimten in % 30% 29 Totaal benodigd 101 M2 prijs huur commercieel: laag 100 Huurcomponent Opslagen/energie/overig 50% Totaal kosten Totaal decentraal Totaal huisvesting Decentraal wellicht in schoolgebouw indien geschikt te maken. M2 prijs van 100,- is daarbij niet ongebruikelijk. 2. Centraal op locatie WSNS Rotterdam-Zuid: reële verhuurprijs onbekend, wellicht lager dan hier opgenomen, verschil zal evenwel benut moeten worden voor aanpassingen/ verbouwingen/opknappen ruimte. 4

5 9 Kantoor//administratie centraal gemidd.per team 9 Administratie Adm. kantoor fin/pa Accountant Reis en verblijfkosten werk/werk (medewerkers x 10 maanden x 200km/mnd x 0.19) Communicatie Porti Telecommunicatie/internet vast Telecommunicatie/internet mobiel (medew. x 12 x 75/mnd) ICT/ondersteuning en beheer Kantoor Middelen Apparatuur (zie afschrijvingen) Repro Teambudget Organisatie Bestuurskosten Contrib./lidmaatschappen/docu./abonn Verzekeringen Pr/representatie Teambudget Mr Materiële uitvoeringskosten producten Totaal Aanvullende beleid centraal gemidd.per team 9 Inzet voormalige budgetten leerlingen speciaal onderwijs Inzet (voormalig) rugzakbekostiging basisonderwijs/speciaal basisonderwijs Inzet (voormalig) rugzakbekostiging AB ers Professionalisering/scholing/ontwikkeling primair onderwijs Inzet schoolmaatschappelijk werk Voormalige budgetten speciaal onderwijs; beschikbaar middels correctie op bezuinigingen. Deel van oorspronkelijk berekenbaar bedrag wordt ingezet voor nieuw beleid (60%). Overig deel (40%) ten behoeve van compensatieregeling AWBZ en Autisme. 2. Voormalig rugzakbekostiging scholen vooralsnog rechtstreeks beschikbaar aan scholen. 5

6 3. Inzet AB'ers gefinancierd uit voormalige rugzakbekostiging vooralsnog rechtstreeks beschikbaar aan/via scholen voor speciaal onderwijs. 4. Professionalisering/scholing/ontwikkeling primair onderwijs: gebaseerd op 20, per leerling, inzet schoolniveau. 11 Overdrachtskosten Grondslag: telgegevens SBO/BASISONDERWIJS Leerlingen basisonderwijs Leerlingen speciaal basisonderwijs Bekostiging ondersteuning OC&W direct: 2% 995 Bekostiging ondersteuning door 218 samenwerkingsverband Uit te keren bedrag (afh. van GGL e.d.) Overdrachtskosten speciaal onderwijs vangt pas aan in schooljaar 2015/2016. Vooralsnog opgenomen op oorspronkelijk berekend niveau Gezien daling van het aantal leerlingen zal dit lager kunnen uitvallen. 12 Nader te specificeren/p.m. posten en nieuw beleid Beschikbaar: Uit dit budget dienen vooraleerst de wettelijk verplichte onderdelen gefinancierd te worden samenhangende met de vast te stellen groeiregeling en grensverkeer. De omvang van deze posten zijn nog niet bekend maar zullen naar verwachting beperkt blijven. Het budget is tot stand gekomen door daarin op te nemen 60% van een divers pakket voormalige budgetten ten behoeve van de speciaal onderwijs-sector, de voormalige inzet ondersteuning IBformatie, alsmede een saldo berekening van alle overige benoemde begrotingsposten. Zowel nieuw, als vervangend en aanvullend beleid dient hieruit gefinancierd te worden. Tevens dient dit budget voor eventuele voortzetting BOS-project en voor tijdelijke onderdelen zoals profilering van PPO Rotterdam in de aanvangsjaren. 6

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF -

EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF - EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF - Utrecht, 12 mei 2003 Drs. M.G.J. Bruning D9489 - mei 2003 EINDRAPPORTAGE

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen)

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) - 0 - Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Risicoparagraaf 4 Begroting 2004 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond: L.A. Pannekeet Postbus 325

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0 Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs Versie 1.0 Nederlandse Zorgautoriteit 5 december 2006 Inhoudsopgave AANLEIDING EN DOELSTELLING... 2 Taken Zorgautoriteit... 2 Interne sturing zorginstellingen...

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Centraal Bureau Dunamare

Centraal Bureau Dunamare DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 - Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014... 2 Toelichting op

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 13.139 13.30402 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. Bootsma Onderwerp : Q3-rapportage 2013 Status : ter bespreking Behandeling

Nadere informatie