!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1"

Transcriptie

1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1

2 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% %4152 ' % 2

3 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5 ' ' $ 425 ' $ - $ ' $ +2 ; 3$ - <9<=1 ' 1 Voor de huidige bekostiging zie de betreffende notitie De huidige regelingen van de bekostiging ondersteuning in PO VO (V)SO en MBO te vinden op de website van de PO-Raad. 3

4 "# - $ >2+2' & $ - & '? - 2 2% $22 '$ $ % ' 2 1 ' ' & '2 2 (A (8* 2' * (A$ - 2$ % *3*? 3 (A 1 (A 2 ' 2 2' 4

5 (A % 1 4'B65 2 ' 2 4(8*5 '? $ 2' ' 2$? ' ' & C2 2 $'B6 % 4 %225-2 $ ' 2 % 2 C DD* *? C * '.* / * 5

6 $ # %$ % ' $ $ - (8=$/<7 "" ' $/9<7) $/()))) 0$8)E2 2+ $/=2/C$$/*9 $*)) 4:(%=2=25' 41528=$ 2 $ 0 $ $ 2 $45 2$ '2 ' $ 2 $' $ $ /% 2$ ( F$ 4% 5%"" % $ $ './ ' %./? & $?' $ >$$? $ ' 2$ $'? 2 Zoals het er nu uitziet zal er slechts één samenwerkingsverband PO resp. VO zijn op denominatieve grondslag dat landelijk zal opereren en daardoor overlap zal hebben met de regio s van andere samenwerkingsverbanden. 6

7 '# * %$ (A 24/5 6 ""2 (A '(A 2 (A 2$%./ = ' 2 - & % - % - 4 $5% $ * ()*8% - > ' 4152 * ()*8 $ % 2 $ '2 (A ' $ $ (8* 2 45 *' 45 (A$ 6 $$ SWV leerl. 2% = 400 leerl. SBO's 1 okt.: 500 leerl. peildatum: 515 leerl. Rijk 1 okt. 500 x basisbekostiging 400 x zorgbekostiging CD SWV ( ) x basisbekostiging ( ) x zorgbekostiging ; Over de bekostiging van het huidige samenwerkingsverband WSNS in het PO en die van de SBO is een uitvoerige brochure beschikbaar die te achterhalen is op de website van de PO-Raad. 4 Het lijkt erop dat de wetswijziging die nu heeft plaats gevonden de toekenning van de 2% niet meer expliciet tot de ondersteuningsvoorzieningen rekent. Een SBO met minder dan 2% leerlingen zou er dan dus aan overhouden. 5 In de praktijk zijn er nog wel enkele complicaties die zich voordoen: a. In een samenwerkingsverband kan meer dan één SBO aanwezig zijn. b. Bij de bepaling van het aantal leerlingen op de peildatum moet rekening gehouden worden met de leerlingen die van een ander samenwerkingsverband afkomstig zijn. c. De aanvullende bekostiging vanuit (de CD van) het samenwerkingsverband voor de materiële instandhouding kan zich wettelijk beperken tot alleen de telling van de teldatum 1 oktober. De meeste samenwerkingsverbanden hanteren echter (terecht) de systematiek zoals die ook voor de personele bekostiging geldt. d. Op de peildatum kan het aantal leerlingen lager zijn dan op de teldatum 1 oktober. In dat geval geeft de wet aan dat de (negatieve) uitkomst van de basisbekostiging op 0 gesteld dient te worden. Op de peildatum kan het aantal leerlingen ook kleiner zijn dan 2%. Dit komt in toenemende mate voor. In dat geval hoort de teveel ontvangen zorgbekostiging in principe 7

8 $? 6 %? F? $ 2>1 > % $/ 3 '$% 2>1?H ' $ 4>2+25$'? *3* 3 )%))(8<% I*=E%):4()**()*(53?& I<%(74()*(5 '? $ ()**()*(5 6 IEE%*7 4***(5 ()*)()**()**()*( I*)%() ' $ 2$ 6$ 2>1 2 % 2>1 64>*(=7 4 5% ' $ - > $ %$ 2 $ 1? 1 beschikbaar gesteld te worden aan het samenwerkingsverband. De besteding moet immers in het ondersteuningsplan verantwoord worden. 6 Zie voor het begrip schoolgewicht: artikel 28 van het Besluit bekostiging WPO. 8

9 ? < 1? 4> *(795 ' $ 2 62>1> $ '2>1$ % $ $$ $ 2 $ 2>1 ' $%& J 2 J' 2>1 & $%$ $ $$ 2 K 7 Zoals hiervoor aangegeven is het advies de peildatum wel te hanteren voor de overdracht van ook de materiële bekostiging op analoge wijze als de personele bekostiging. 9

10 % # 1 $ $ - % 7-2>1 $ $? 1$ 4 52'$ % 2/ ' 2>1 $ % >$ 2 2>1 $'2 $ $ >13 2 "" ' $ $ $ 2./$ 2>1 ' $ 2 2>1 $ 45 '2 ' $ $ '2 2 $ + 2 $ '$ 2 '2 2 (A 2>16 0?$ * 2F;H#%HF= ( 2HC 8 2;C4F;H#HC5 10

11 - -2>1 2 $'$ 'B6 2 $ 2>1 ' 'B6 $ +4+$5$ '? - $ & * %$ ' *3*2 - $ &? * %$ '? *3*2 '? 'B6 $ $ 2 - ' 2 ' 2 - & % - % - > '2 ' $ $ (8* 2 45 * ' 45 * $ - 6 $$ 11

12 #& '(') 1 okt.t-1 peildatum SO cat cat cat DUO-CFI 1 okt. cat x bedrag cat 1 cat 2 10 x bedrag cat 2 cat 3 15 x bedrag cat 3 ondersteuningsbekostiging basisbekostiging SWV cat 1 ( ) x bedrag cat 1 ( ) x bedrag basisbekostiging cat 2 (11-10) x bedrag cat 2 (11-10) x bedrag basisbekostiging cat 3 (14-15) x bedrag cat 3 (14-15) x bedrag basisbekostiging ; 2 6""2> 22>1$ $$$ -$$2 2 $ ' 2>1F$$ ' 'B6*7 8 %"" '2 8 $?' 'B6 * 2>1-2 2 *(7>-$ F '$ 2 2 1? 2 %2%? -2>10 $ %? - $? $? %? - 2 ' $ 2$ 66$ 6 $ 2>1 2 2>1 64>*(7%>0**:5 *3* $ 2>14 25%%22 12

13 ' $ - 222' $ 2 % 2>1 > $ 4> *( >1 1? 1? F? % $ 0 $ $ *3*% $ ' $? 3 2>1 % $ 13

14 * + ' 2>1 $ '$ $ - ' 2>1$ $' (A 2> >1 2>1%$ 2>1 ; 2""2>1' 2 22>1$2>1 > $2 4 $5% 2>16$/ 2>1 $ $ - ' 2>12>1 % $ $ * ()*8 $ $2>12>1$ 2$ - './2>1 8*()*82>1 $ 2>1 4?52>1$? 6 9$ 6 >4 5 2>1? '2>1 - ' $ '$ $ * ()*8% ()*8()*= > ()*8 ()*=()*8'? $*()*=2 1 ()*=? '()*8()*= $ ' $J $ *()*( % 2 $ $

15 E '2>1$ $*()*( ()*8()*= '()*( ()*8 ()*8 ' $ $ 1 $ * ()*8 1 $* ()*84*()*(5 $ 8*()*84 $()*85 : % HCB $ $ & - HCB *()** ' * ()*8 4 $ 52 $ * ()*84 (E%7A5 ()*=()*7 7<A > 2* ()*= % 47<A$ 5 2 *) $$./ ** $ *()*(' $ 2 *()*(' (E%7A 1$ $ 2%2 8 Het rugzakgeld omvat momenteel de toekenning op schooljaarbasis van personele en de materiële bekostiging. In het wetsvoorstel wordt het materiële deel op basis van kalenderjaar toegedeeld met ingang van 1 januari Dat er sprake is van indexering per 1 augustus 2013 laten we hierbij gemakshalve buiten beschouwing. 10 De telling van 1 oktober 2012 geeft de opgave van het aantal rugzakken met de daarbij behorende bekostiging van ambulante begeleiding voor het schooljaar 2013/2014. Vanaf 1 augustus 2013 echter vervalt de indicering voor de rugzakken en dat maakt het bepalen van het aantal leerlingen met een rugzak op 1 oktober 2013 dus niet mogelijk. Voor het bepalen van het voormalig bedrag voor ambulante begeleiding dat door het samenwerkingsverband per 2014/2015 verplicht moet worden herbesteed bij het (V)SO wordt uitgegaan van de teldatum van 1 oktober De reden hiervoor is dat dit het meest tegemoet komt aan de afspraken die in het kader van het onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs zijn gemaakt. 11 Dit onderhandelaarsakkoord is met de begeleidende brief op 16 december 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. De kans dat hierdoor het geld ook in het tweede jaar naar het (V)SO gaat is groot. De reële mogelijkheid op overeenstemming van overname van personeel lijkt klein - gelet op de verplichte overname van personeel door het samenwerkingsverband enerzijds en de ontslagen die ook dan nog onvermijdelijk lijken - zodat het reëel is te verwachten dat de middelen voor ambulante begeleiding pas per 1 augustus 2015 overgaan naar het samenwerkingsverband. 15

16 6()*=()*7 $ ' $2 *()*8 $$ *()** $ *( ' $4 7<A5% $$ L& ()*=()*71 *()*8 ' I(=)4 I(*<? I(8()**()*(()*(5'? ()*=4*()*85* ()*= '? ()*7 *()*= 1 % 2 % * ()*8 $ - 0% $ $ '4152 $ '$ $ $ *8 1 ' 2 2>1 2 $$ $ * ()* '.$/ 2 2 2$$% ' $./;$ ' 12 Van belang is dat het schooldeel van de rugzak die hierin wordt meegenomen gebaseerd is op het budget per 1 oktober 2011 op landelijk niveau terwijl de toekenning voor gebaseerd is op de teldatum 1 oktober 2012 voor de leerlingen die in aanmerking komen voor het schooldeel van de rugzak (LGF) die dan van toepassing is. 13 Het staat een samenwerkingsverband vrij om uit de beschikbare middelen van de lichte ondersteuning een bedrag naar de schoolbesturen basisonderwijs over te maken voor ondersteuningactiviteiten dat geheel of gedeeltelijk overeen komt met hetgeen voor de bekostiging van de SO-scholen moet worden bijgedragen. Dit betekent ook dat een nadrukkelijk vraagteken gezet kan worden bij de zinvolheid van de compartimentering. 16

17 ' $ * ()*80 $ $% $ $ 6 '? $ ' ' 4 J 5M*))A $ 2 **)()**% $ *()**% =8A *()**0? + $*()** 47<A5 4*)A5$? *= ' 24/5 ' - + 6()*7()*9 :)A%<7A%9)A%8)A)A - $$% ; % % )% %$ ) - :)AJ ;$ *))A:)A $ '$ %$ ()*9()*< <7A ()*<()*E 9)A ()*E()*: 8)A ()*:()() )A 14 Indien er sprake is van groei van het aantal leerlingen op 1 oktober 2013 t.o.v. 1 oktober 2011 zal er een correctie worden doorgevoerd die zorgt voor het gelijk blijven van het totale beschikbare budget. 17

18 6. //0"123 '? > 0/+ 9( 98? - *()*( $ - 0 $ * ()*8 42>1 5 $ $ %$ $%$ - $ J? J > $ 6 % % * ()*8 4 ; $'$$ - - N $ $ - ; $$ 0 45 '$ (E % $ %DD$ 1 $

19 $$ ' % < - 2>10 6 $ 'C "" $ $ $ % $ - 0$ $ $* ()* # ' 0#$ * ()*(2$C $ 1 $ $ ; - % -$ $ $ 6 $ 0 $ - $% * ()*8 % $ '2>10 - %%$ $$ 2$ /0 + $ $ C$ C ; $4 19

20 5 $ 1$ $ 6$ $ + $ >$ FF$ -$$$ $ % G ' $ $ 0 $ $ $ ' $? 0$ $ > * ()*8? 56 # ; * ()*8 >>0 & >2+2 - $ $ 1 >2+2 > $ $ 0 $ 6 ; % $ ' $9E> $ ' 6 0 O1666 * 4O1666(85 % ' $ %9E> $ $ '? 20

21 -%$ $$% $ - $ %$ $ 6$ 6 >2+2? %? 45> &&? % ' G K1 $ $ $%&& 0$ % 4 $ 5./ 3 $ $- $? 2>1G 2>1$ $ % - $ F %./ '4$5 - % $./ 21

22 C ' # ; ()*8 ' $ C $ ' *()*($% 6 & 2'$ $ $ 2/6 $ $ 2/2>16 & ; % L; $ '( '?$ $%?$$ ' $ $ $ $?$%$ 22

23 Bijlage Ia Bedragen personele en materiële bekostiging (okt-11) 7 / 3 )%))(8<% I*=E%):4***(5 22>1 P77IEE%*7 7 #8/ 8 9&9 CH (* )%)=7( I*():%<7I8:%*<&CCH I(E(=%=) (( F )%)9=9 I*<(E%::I77%:E&CCH I=)89%9= ( )%)=)* I*)<8%(9I8=%<7&CCH I(7)7%<( $ : 6; 9< 8* %0Q*= % 4IE(*%5 8( ;2 4$ 5 I(*<%9< 88 F? I<%(7 % #4 #; &< =* - * I7=:%7: * I*9)%7* I**=7=%9: * # 9&9 * =4 ' I<()99%<8 45 I7<=<=%(8 3 I*=7:(%7) &* I8)E(%)) I(<7=9%:* &CCH I<=8%87 HCCH =)%(9 * =4 # ' I<<E9:%*8 45 I9(=E9%9< 3 I*78E(%=9 &* I(:=(%)) I(9<9=%=: &CCH IE99%9( HCCH =*%(( *$ # ;/ 3< 0&4()*(5 3 I(E(=% IE(*% I89=7% $ I=)8<% I(*E% I=(77% $ I9E9*% I*)8:% I<:))% 23

24 Bijlage Ib Bedragen personele en materiële bekostiging (april-12) 7 / 3 )%))(8<% I*=<%)(4*)**5 22>1 P(9I:)%<9 7 #8/ 8 99&9 CH (* )%)=7( I**:9%87I8E%<=&CCH I(E)8%:7 (( F )%)9=9 I*<):%E8I77%89&CCH I=))<%=* ( )%)=)* I*)9*%89I8=%8<&CCH I(=E<%7< $ : 6; 9< 8* %0Q*= % 4IE(*%5 8( ;2 4$ 5 I(*<%9< 88 F? I<%(7 % #4 #; &$< =* - * I7=7%9* * I*7:%87 I**8<*%<9 * # 9&9$ * =4 ' I<*7==%:< 45 I7<)7E%*( 3 I*==E9%E7 &* I8)9)%)) I(<(:)%:: &CCH I<89%=7 HCCH =)%=( * =4 # ' I<<8)7%89 45 I9()8=%(< 3 I*7(<*%): &* I(:(*%)) I(9=9<%:8 &CCH IE7<%)( HCCH =*%7) *$ # ;/ 3< 0&4()*(5 3 I(E)=% IE(*% I89(7% $ I=))<% I(*E% I=((7% $ I9E**% I*)8:% I<E7)% 24

25 # 25

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER Zoetermeer, april 2015. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 14 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND

OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND I. CONTRACTANTEN Algemene gegevens: Naam samenwerkingsverband: WSNS Noordoost Friesland (hierna swv) Aantal basisscholen: 41 Aantal speciale basisscholen:

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : 21668 Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor Starterslening (A) De procedures rondom de Starterslening Het proces rondom de Starterslening

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de ministers circulaire Onderwerp Juridische grondslag Opbouw vakantie bij langdurige ziekte artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en

Nadere informatie