!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1"

Transcriptie

1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1

2 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% %4152 ' % 2

3 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5 ' ' $ 425 ' $ - $ ' $ +2 ; 3$ - <9<=1 ' 1 Voor de huidige bekostiging zie de betreffende notitie De huidige regelingen van de bekostiging ondersteuning in PO VO (V)SO en MBO te vinden op de website van de PO-Raad. 3

4 "# - $ >2+2' & $ - & '? - 2 2% $22 '$ $ % ' 2 1 ' ' & '2 2 (A (8* 2' * (A$ - 2$ % *3*? 3 (A 1 (A 2 ' 2 2' 4

5 (A % 1 4'B65 2 ' 2 4(8*5 '? $ 2' ' 2$? ' ' & C2 2 $'B6 % 4 %225-2 $ ' 2 % 2 C DD* *? C * '.* / * 5

6 $ # %$ % ' $ $ - (8=$/<7 "" ' $/9<7) $/()))) 0$8)E2 2+ $/=2/C$$/*9 $*)) 4:(%=2=25' 41528=$ 2 $ 0 $ $ 2 $45 2$ '2 ' $ 2 $' $ $ /% 2$ ( F$ 4% 5%"" % $ $ './ ' %./? & $?' $ >$$? $ ' 2$ $'? 2 Zoals het er nu uitziet zal er slechts één samenwerkingsverband PO resp. VO zijn op denominatieve grondslag dat landelijk zal opereren en daardoor overlap zal hebben met de regio s van andere samenwerkingsverbanden. 6

7 '# * %$ (A 24/5 6 ""2 (A '(A 2 (A 2$%./ = ' 2 - & % - % - 4 $5% $ * ()*8% - > ' 4152 * ()*8 $ % 2 $ '2 (A ' $ $ (8* 2 45 *' 45 (A$ 6 $$ SWV leerl. 2% = 400 leerl. SBO's 1 okt.: 500 leerl. peildatum: 515 leerl. Rijk 1 okt. 500 x basisbekostiging 400 x zorgbekostiging CD SWV ( ) x basisbekostiging ( ) x zorgbekostiging ; Over de bekostiging van het huidige samenwerkingsverband WSNS in het PO en die van de SBO is een uitvoerige brochure beschikbaar die te achterhalen is op de website van de PO-Raad. 4 Het lijkt erop dat de wetswijziging die nu heeft plaats gevonden de toekenning van de 2% niet meer expliciet tot de ondersteuningsvoorzieningen rekent. Een SBO met minder dan 2% leerlingen zou er dan dus aan overhouden. 5 In de praktijk zijn er nog wel enkele complicaties die zich voordoen: a. In een samenwerkingsverband kan meer dan één SBO aanwezig zijn. b. Bij de bepaling van het aantal leerlingen op de peildatum moet rekening gehouden worden met de leerlingen die van een ander samenwerkingsverband afkomstig zijn. c. De aanvullende bekostiging vanuit (de CD van) het samenwerkingsverband voor de materiële instandhouding kan zich wettelijk beperken tot alleen de telling van de teldatum 1 oktober. De meeste samenwerkingsverbanden hanteren echter (terecht) de systematiek zoals die ook voor de personele bekostiging geldt. d. Op de peildatum kan het aantal leerlingen lager zijn dan op de teldatum 1 oktober. In dat geval geeft de wet aan dat de (negatieve) uitkomst van de basisbekostiging op 0 gesteld dient te worden. Op de peildatum kan het aantal leerlingen ook kleiner zijn dan 2%. Dit komt in toenemende mate voor. In dat geval hoort de teveel ontvangen zorgbekostiging in principe 7

8 $? 6 %? F? $ 2>1 > % $/ 3 '$% 2>1?H ' $ 4>2+25$'? *3* 3 )%))(8<% I*=E%):4()**()*(53?& I<%(74()*(5 '? $ ()**()*(5 6 IEE%*7 4***(5 ()*)()**()**()*( I*)%() ' $ 2$ 6$ 2>1 2 % 2>1 64>*(=7 4 5% ' $ - > $ %$ 2 $ 1? 1 beschikbaar gesteld te worden aan het samenwerkingsverband. De besteding moet immers in het ondersteuningsplan verantwoord worden. 6 Zie voor het begrip schoolgewicht: artikel 28 van het Besluit bekostiging WPO. 8

9 ? < 1? 4> *(795 ' $ 2 62>1> $ '2>1$ % $ $$ $ 2 $ 2>1 ' $%& J 2 J' 2>1 & $%$ $ $$ 2 K 7 Zoals hiervoor aangegeven is het advies de peildatum wel te hanteren voor de overdracht van ook de materiële bekostiging op analoge wijze als de personele bekostiging. 9

10 % # 1 $ $ - % 7-2>1 $ $? 1$ 4 52'$ % 2/ ' 2>1 $ % >$ 2 2>1 $'2 $ $ >13 2 "" ' $ $ $ 2./$ 2>1 ' $ 2 2>1 $ 45 '2 ' $ $ '2 2 $ + 2 $ '$ 2 '2 2 (A 2>16 0?$ * 2F;H#%HF= ( 2HC 8 2;C4F;H#HC5 10

11 - -2>1 2 $'$ 'B6 2 $ 2>1 ' 'B6 $ +4+$5$ '? - $ & * %$ ' *3*2 - $ &? * %$ '? *3*2 '? 'B6 $ $ 2 - ' 2 ' 2 - & % - % - > '2 ' $ $ (8* 2 45 * ' 45 * $ - 6 $$ 11

12 #& '(') 1 okt.t-1 peildatum SO cat cat cat DUO-CFI 1 okt. cat x bedrag cat 1 cat 2 10 x bedrag cat 2 cat 3 15 x bedrag cat 3 ondersteuningsbekostiging basisbekostiging SWV cat 1 ( ) x bedrag cat 1 ( ) x bedrag basisbekostiging cat 2 (11-10) x bedrag cat 2 (11-10) x bedrag basisbekostiging cat 3 (14-15) x bedrag cat 3 (14-15) x bedrag basisbekostiging ; 2 6""2> 22>1$ $$$ -$$2 2 $ ' 2>1F$$ ' 'B6*7 8 %"" '2 8 $?' 'B6 * 2>1-2 2 *(7>-$ F '$ 2 2 1? 2 %2%? -2>10 $ %? - $? $? %? - 2 ' $ 2$ 66$ 6 $ 2>1 2 2>1 64>*(7%>0**:5 *3* $ 2>14 25%%22 12

13 ' $ - 222' $ 2 % 2>1 > $ 4> *( >1 1? 1? F? % $ 0 $ $ *3*% $ ' $? 3 2>1 % $ 13

14 * + ' 2>1 $ '$ $ - ' 2>1$ $' (A 2> >1 2>1%$ 2>1 ; 2""2>1' 2 22>1$2>1 > $2 4 $5% 2>16$/ 2>1 $ $ - ' 2>12>1 % $ $ * ()*8 $ $2>12>1$ 2$ - './2>1 8*()*82>1 $ 2>1 4?52>1$? 6 9$ 6 >4 5 2>1? '2>1 - ' $ '$ $ * ()*8% ()*8()*= > ()*8 ()*=()*8'? $*()*=2 1 ()*=? '()*8()*= $ ' $J $ *()*( % 2 $ $

15 E '2>1$ $*()*( ()*8()*= '()*( ()*8 ()*8 ' $ $ 1 $ * ()*8 1 $* ()*84*()*(5 $ 8*()*84 $()*85 : % HCB $ $ & - HCB *()** ' * ()*8 4 $ 52 $ * ()*84 (E%7A5 ()*=()*7 7<A > 2* ()*= % 47<A$ 5 2 *) $$./ ** $ *()*(' $ 2 *()*(' (E%7A 1$ $ 2%2 8 Het rugzakgeld omvat momenteel de toekenning op schooljaarbasis van personele en de materiële bekostiging. In het wetsvoorstel wordt het materiële deel op basis van kalenderjaar toegedeeld met ingang van 1 januari Dat er sprake is van indexering per 1 augustus 2013 laten we hierbij gemakshalve buiten beschouwing. 10 De telling van 1 oktober 2012 geeft de opgave van het aantal rugzakken met de daarbij behorende bekostiging van ambulante begeleiding voor het schooljaar 2013/2014. Vanaf 1 augustus 2013 echter vervalt de indicering voor de rugzakken en dat maakt het bepalen van het aantal leerlingen met een rugzak op 1 oktober 2013 dus niet mogelijk. Voor het bepalen van het voormalig bedrag voor ambulante begeleiding dat door het samenwerkingsverband per 2014/2015 verplicht moet worden herbesteed bij het (V)SO wordt uitgegaan van de teldatum van 1 oktober De reden hiervoor is dat dit het meest tegemoet komt aan de afspraken die in het kader van het onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs zijn gemaakt. 11 Dit onderhandelaarsakkoord is met de begeleidende brief op 16 december 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. De kans dat hierdoor het geld ook in het tweede jaar naar het (V)SO gaat is groot. De reële mogelijkheid op overeenstemming van overname van personeel lijkt klein - gelet op de verplichte overname van personeel door het samenwerkingsverband enerzijds en de ontslagen die ook dan nog onvermijdelijk lijken - zodat het reëel is te verwachten dat de middelen voor ambulante begeleiding pas per 1 augustus 2015 overgaan naar het samenwerkingsverband. 15

16 6()*=()*7 $ ' $2 *()*8 $$ *()** $ *( ' $4 7<A5% $$ L& ()*=()*71 *()*8 ' I(=)4 I(*<? I(8()**()*(()*(5'? ()*=4*()*85* ()*= '? ()*7 *()*= 1 % 2 % * ()*8 $ - 0% $ $ '4152 $ '$ $ $ *8 1 ' 2 2>1 2 $$ $ * ()* '.$/ 2 2 2$$% ' $./;$ ' 12 Van belang is dat het schooldeel van de rugzak die hierin wordt meegenomen gebaseerd is op het budget per 1 oktober 2011 op landelijk niveau terwijl de toekenning voor gebaseerd is op de teldatum 1 oktober 2012 voor de leerlingen die in aanmerking komen voor het schooldeel van de rugzak (LGF) die dan van toepassing is. 13 Het staat een samenwerkingsverband vrij om uit de beschikbare middelen van de lichte ondersteuning een bedrag naar de schoolbesturen basisonderwijs over te maken voor ondersteuningactiviteiten dat geheel of gedeeltelijk overeen komt met hetgeen voor de bekostiging van de SO-scholen moet worden bijgedragen. Dit betekent ook dat een nadrukkelijk vraagteken gezet kan worden bij de zinvolheid van de compartimentering. 16

17 ' $ * ()*80 $ $% $ $ 6 '? $ ' ' 4 J 5M*))A $ 2 **)()**% $ *()**% =8A *()**0? + $*()** 47<A5 4*)A5$? *= ' 24/5 ' - + 6()*7()*9 :)A%<7A%9)A%8)A)A - $$% ; % % )% %$ ) - :)AJ ;$ *))A:)A $ '$ %$ ()*9()*< <7A ()*<()*E 9)A ()*E()*: 8)A ()*:()() )A 14 Indien er sprake is van groei van het aantal leerlingen op 1 oktober 2013 t.o.v. 1 oktober 2011 zal er een correctie worden doorgevoerd die zorgt voor het gelijk blijven van het totale beschikbare budget. 17

18 6. //0"123 '? > 0/+ 9( 98? - *()*( $ - 0 $ * ()*8 42>1 5 $ $ %$ $%$ - $ J? J > $ 6 % % * ()*8 4 ; $'$$ - - N $ $ - ; $$ 0 45 '$ (E % $ %DD$ 1 $

19 $$ ' % < - 2>10 6 $ 'C "" $ $ $ % $ - 0$ $ $* ()* # ' 0#$ * ()*(2$C $ 1 $ $ ; - % -$ $ $ 6 $ 0 $ - $% * ()*8 % $ '2>10 - %%$ $$ 2$ /0 + $ $ C$ C ; $4 19

20 5 $ 1$ $ 6$ $ + $ >$ FF$ -$$$ $ % G ' $ $ 0 $ $ $ ' $? 0$ $ > * ()*8? 56 # ; * ()*8 >>0 & >2+2 - $ $ 1 >2+2 > $ $ 0 $ 6 ; % $ ' $9E> $ ' 6 0 O1666 * 4O1666(85 % ' $ %9E> $ $ '? 20

21 -%$ $$% $ - $ %$ $ 6$ 6 >2+2? %? 45> &&? % ' G K1 $ $ $%&& 0$ % 4 $ 5./ 3 $ $- $? 2>1G 2>1$ $ % - $ F %./ '4$5 - % $./ 21

22 C ' # ; ()*8 ' $ C $ ' *()*($% 6 & 2'$ $ $ 2/6 $ $ 2/2>16 & ; % L; $ '( '?$ $%?$$ ' $ $ $ $?$%$ 22

23 Bijlage Ia Bedragen personele en materiële bekostiging (okt-11) 7 / 3 )%))(8<% I*=E%):4***(5 22>1 P77IEE%*7 7 #8/ 8 9&9 CH (* )%)=7( I*():%<7I8:%*<&CCH I(E(=%=) (( F )%)9=9 I*<(E%::I77%:E&CCH I=)89%9= ( )%)=)* I*)<8%(9I8=%<7&CCH I(7)7%<( $ : 6; 9< 8* %0Q*= % 4IE(*%5 8( ;2 4$ 5 I(*<%9< 88 F? I<%(7 % #4 #; &< =* - * I7=:%7: * I*9)%7* I**=7=%9: * # 9&9 * =4 ' I<()99%<8 45 I7<=<=%(8 3 I*=7:(%7) &* I8)E(%)) I(<7=9%:* &CCH I<=8%87 HCCH =)%(9 * =4 # ' I<<E9:%*8 45 I9(=E9%9< 3 I*78E(%=9 &* I(:=(%)) I(9<9=%=: &CCH IE99%9( HCCH =*%(( *$ # ;/ 3< 0&4()*(5 3 I(E(=% IE(*% I89=7% $ I=)8<% I(*E% I=(77% $ I9E9*% I*)8:% I<:))% 23

24 Bijlage Ib Bedragen personele en materiële bekostiging (april-12) 7 / 3 )%))(8<% I*=<%)(4*)**5 22>1 P(9I:)%<9 7 #8/ 8 99&9 CH (* )%)=7( I**:9%87I8E%<=&CCH I(E)8%:7 (( F )%)9=9 I*<):%E8I77%89&CCH I=))<%=* ( )%)=)* I*)9*%89I8=%8<&CCH I(=E<%7< $ : 6; 9< 8* %0Q*= % 4IE(*%5 8( ;2 4$ 5 I(*<%9< 88 F? I<%(7 % #4 #; &$< =* - * I7=7%9* * I*7:%87 I**8<*%<9 * # 9&9$ * =4 ' I<*7==%:< 45 I7<)7E%*( 3 I*==E9%E7 &* I8)9)%)) I(<(:)%:: &CCH I<89%=7 HCCH =)%=( * =4 # ' I<<8)7%89 45 I9()8=%(< 3 I*7(<*%): &* I(:(*%)) I(9=9<%:8 &CCH IE7<%)( HCCH =*%7) *$ # ;/ 3< 0&4()*(5 3 I(E)=% IE(*% I89(7% $ I=))<% I(*E% I=((7% $ I9E**% I*)8:% I<E7)% 24

25 # 25

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Colofon Uitgever: PO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: september 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Titelgebied van diamodel 1 VOORSTELLEN Frans Thomassen Directeur BMC Onderwijs Interim directeur Yulius Onderwijs Interim sector directeur Aloysius Noord

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: Oktober 2014 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 De data in de tabellen zijn aangepast aan de laatst bekende cijfers zoals die begin december 2012 beschikbaar zijn. Algemeen

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: September 2015 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO.

De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO. De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO. Bé Keizer, be@passendonderwijs.nl Bekostigingsregelingen zorg 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bekostiging zorg PO 2.1 Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld?

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Toelaatbaarheidsverklaring SBO Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo Aanvraag voor Aanvraag

Nadere informatie

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 VOORWOORD... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 4 1.3 BASIS VAN DE KENGETALLEN LEERLINGEN BAO, SBO EN SO...

Nadere informatie

Extra toelichting leerlingenvervoer

Extra toelichting leerlingenvervoer Extra toelichting leerlingenvervoer Auteur: Marjonne van Workum Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Versienummer:.0 Datum: 20 oktober 204 Corsanummer: U4.4846 T4.887 Inhoudsopgave Extra toelichting

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

lumpsumbekostiging basisschool

lumpsumbekostiging basisschool lumpsumbekostiging basisschool Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Basisschool 8 2.1 Formule toekenning omvang formatie 9 2.2 Prijs per formatieplaats 10 2.3 Leeftijdsafhankelijke toekenning 11 2.4

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Infinite Financieel, Els Verschure en Rick de Wit in opdracht van Stuurgroep passend onderwijs sectorraden versie 2.1., 16 januari 2012 1 1.

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335 smodel SWV passend onderwijs Onderwijsbureau Meppel Algemene gegevens Samenwerkingsverband 21596 21596 Naam SWV Apeldoorn Plaats Vereveningsbedrag SWV 379.611 sjaar Verdeling Budget T-1 of T T-1 Schooljaar0

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Assen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Vragen of opmerkingen? Voor hulp bij

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding Deze nota van toelichting wordt uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. De wet passend onderwijs is op 5 november 2012 gepubliceerd

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Op 19 december 2007 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma over

Nadere informatie

KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV

KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV Deze notitie is bedoeld als leidraad bij het bepalen van het juiste SWV voor het indienen van een TLV-aanvraag. Hoofdregel is: als woonplaats leerling, school van aanmelding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Lumpsum in het basisonderwijs

Lumpsum in het basisonderwijs Lumpsum in het basisonderwijs De nieuwe bekostigingsformules voor de basisschool de speciale school voor basisonderwijs het samenwerkingsverband WSNS Eindredactie: Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB e-mail:

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet?

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging,

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Het college van de gemeente Simpelveld; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Handreiking. Handreiking bedrijfsvoering en financieel management Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO

Handreiking. Handreiking bedrijfsvoering en financieel management Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO Handreiking Handreiking bedrijfsvoering en financieel management Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden overige betrokkenen

Nadere informatie

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden.

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden. Jaarverslag PCL 2013 2014 Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09) Permanente commissie leerlingenzorg Postbus 139, 3800 AC Amersfoort 033-4701315 1 Amersfoort, oktober 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

ondersteuningsplan 2014-2015 Regio: 23-05 PO

ondersteuningsplan 2014-2015 Regio: 23-05 PO ondersteuningsplan 2014-2015 Regio: 23-05 PO Gemeenten Hattem, Heerde, Kampen, Olst-Wijhe, Oldebroek, Raalte, Rouveen (deel van de gemeente Staphorst), Zwartewaterland (exclusief Zwartsluis), Zwolle 1

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Passend onderwijs in de regio

Passend onderwijs in de regio Passend onderwijs in de regio Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o., nu nog volop in de voorbereidingsfase, wordt dan

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO Plaats : Veenendaal Bestuursnummer : 21689 Samenwerkingsverband : PO2510 Onderzoek uitgevoerd op : 17 januari 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015. Beleidsregel voor de bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Leiden;

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Bekostiging De knikkers. en het spel

Bekostiging De knikkers. en het spel Bekostiging De knikkers en het spel Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 1. Bedragen per leerling 4 2. De berekening van de lumpsum 6 3. Het meetjaar en de overgangsregeling 12 4. Zelf uw indicatieve lumpsumbekostiging

Nadere informatie

leerlingen in het primair onderwijs gemeente Waterland

leerlingen in het primair onderwijs gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat het gedurende een overgangsperiode wenselijk is om de zorgstructuur op de basisscholen te ondersteunen; gelet op artikel

Nadere informatie

Nulmeting 2013 - Eindrapportage. Analyse concept ondersteuningsplannen Passend onderwijs

Nulmeting 2013 - Eindrapportage. Analyse concept ondersteuningsplannen Passend onderwijs Nulmeting 2013 - Eindrapportage Analyse concept ondersteuningsplannen Passend onderwijs Analyse concept ondersteuningsplannen Passend onderwijs Opdrachtgever: NRO Utrecht, juni 2014 Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk?

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? nr. 01 Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? Nog een paar maanden en dan is de invoering van passend onderwijs een feit. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking.

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2013 Vernieuwd: website en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs Uitgelicht Voorwoord staatssecretaris Sander Dekker Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Heerhugowaard 2015 Het college

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Overzicht subsidies en bedragen 2015-2016

Overzicht subsidies en bedragen 2015-2016 Overzicht subsidies en bedragen 2015-2016 Bestuurlijk vastgesteld op 23 november 2015 Inleiding In de aanloop naar elk nieuwe schooljaar stelt het bestuur van het SWV VO Delflanden een overzicht van subsidies

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam!

Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam! Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam! 10 o k t o b e r 2014 Pa s s e n d o n d e r w i j s N a o b e rschap m e e ste rs c h ap M i r j am M o o n s e n R i c h va n d e n B e rg Kennismaking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Het college van de gemeente Asten; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien het gevoerde overleg

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9263 7 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 maart 2015, nr. PO/FenV/732423,

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM Plaats : Rotterdam BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 42650 Samenwerkingsverband : PO2806 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Netwerk controllers en financials SWV VO

Netwerk controllers en financials SWV VO Netwerk controllers en financials SWV VO 8 oktober 2015 Corné Henniphof, Dick Mak, Els Verschure, Rick de Wit Infinite Financieel in opdracht van Steunpunt passend onderwijs VO-raad Programma Enkele actualiteiten

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Op weg naar kansrijk Passend Onderwijs in onze deelregio

Op weg naar kansrijk Passend Onderwijs in onze deelregio Op weg naar kansrijk Passend Onderwijs in onze deelregio Samenwerkingsverband 23-05 Samenwerkingsverband Kampen16-05 Deelnemende besturen: 1. Stichting voor primair onderwijs Aves 2. Stichting Openbaar

Nadere informatie