Stichting Sirius. Begroting 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sirius. Begroting 2014"

Transcriptie

1 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Algemeen Planning & Control Uitgangspunten begroting Strategie en Beleid Leerlingaantal Marktaandeel Zuidoost Ouderbetrokkenheid Horizontale verantwoording Leiderschap Management van medewerkers Kwaliteit van medewerkers Aantal personeelsleden Instroom, doorstroom en uitstroom Opleiden in school en Starters Ziekteverzuim Medewerkers tevredenheidsonderzoek Beleid duurzame inzetbaarheid Flexpool Functiemix Management van middelen - huisvesting Gebouw aanpassingen t.b.v. brandveiligheid Realiseren Ouderkamer Brede school Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Nieuwbouw Rozemarn Onderhoudscontracten Schoonmaak Energie ICT Leerlingvolgsysteem Management van Processen Leerprestaties Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) Dagarrangementen Schakelklas Vakantieschool taal Passend Onderwijs Kunst- en cultuureducatie Begroting Toelichting baten Toelichting lasten Balans Liquiditeitsprognose Bijlage Begroting

3 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de begroting van Stichting Sirius voor kalenderjaar Als gevolg van afspraken uit het herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord kregen we eind november het bericht dat we voor 2014 een extra impuls van krijgen om de onderwijskwaliteit te verbeteren en jonge leerkrachten in dienst te houden. Vanuit het ministerie zijn we echter verplicht om uit dit akkoord als inkomsten te boeken in 2013, terwijl de daadwerkelijke uitgaven hiervoor pas in 2014 plaatsvinden. Daarnaast stellen we een extra bedrag van uit eigen middelen beschikbaar voor de borging KBA, waardoor het totale financiële resultaat naar verwachting uitkomt op negatief. Zonder deze verplichte verschuiving van de inkomsten uit het herfstakkoord en de extra investering uit eigen middelen is de begroting 2014 sluitend! Het leerlingaantal is na een aantal jaren van daling gestabiliseerd en al onze scholen hebben een basisarrangement. Naast scholen die een volgende stap kunnen zetten in hun kwaliteitsontwikkeling zijn er ook scholen waar de kwaliteit nog broos is. Daarom hebben ook in 2014 weer als belangrijkste doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de leraren. Daarnaast vormen onderstaande doelen uit ons meerjarenbeleidsplan de basis voor ons handelen: 1. Het verhogen van de leerprestaties; 2. Voor elke leerling passend onderwijs; 3. Alle leerlingen ontwikkelen hun talenten. In januari 2014 worden de Stadsdelen opgeheven. We weten nog niet wat de gevolgen zijn van deze opheffing voor de subsidies voor brede school, ouderkamer etc. We zien ook andere risico s die we beschrijven in de risicoparagraaf van de meerjarenbegroting. We zien als belangrijkste risico s voor 2014 de leerlingaantallen, kleine scholen en de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast vormt in 2014 de controle op de gewichtenregeling vanuit het ministerie een risico omdat uit landelijke steekproeven een foutmarge van 27% is geconstateerd. Vanaf januari 2014 gaat onze financiële administratie over op AFAS, waardoor zowel de personele en financiële administratie in een systeem staat. Hiermee krijgen we een nog beter inzicht in de stand van de organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief is ook het jaar waarin we voor een aantal scholen de digitale infrastructuur gaan inrichten. Scholen krijgen een professioneel WIFI netwerk. Hierdoor kunnen scholen optimaal gebruik maken van een hoge kwaliteit draadloos netwerk, dit ter verbetering en ondersteuning voor het geven van onderwijs. Het afgelopen jaar hebben een besparing van kunnen realiseren op schoonmaak. In 2014 gaan we duurzame energie tegen een lager tarief inkopen en worden de onderwijs leerpakketten europees aanbesteed, wat naar verwachting ook zal resulteren in een besparing. In het aankomende jaar starten we ook met de nieuwbouw van de Rozemarn. De geplande oplevering is Bij het opstellen van de begroting zijn de richtlijnen van de inspectie en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost gevolgd. Amsterdam, december 2013 Begroting

4 2 Algemeen 2.1 Planning & Control Voor ons (financieel) beleid maken we gebruik van een heldere Planning & Control cyclus. In ons P&C overzicht is voor het gehele jaar opgenomen wanneer er wat moet gebeuren en door wie. Hierin zijn onder meer opgenomen de begroting, het jaarverslag, de kwartaalrapportages en het bestuursformatieplan. Binnen Sirius stellen we elk schooljaar in overleg met de directeuren en het bestuur een uitvoeringsplan op. De onderwerpen in dit uitvoeringsplan zijn rechtstreeks gekoppeld aan het realiseren van de ambities uit ons meerjarenbeleidsplan en zijn tegelijkertijd een uitgangspunt voor de begroting 2014 en de meerjarenbegroting Daarnaast maken we voor het kalenderjaar 2014 binnen het onderwijsbureau gebruik van een uitvoeringsplan dat opgesteld is door de (adjunct) bestuursmanager en de (beleids) medewerkers. We monitoren de uitvoering van deze activiteiten en de P&C in voortgangsgesprekken en de 3 kwartaalrapportages. Tenslotte leggen we in ons jaarverslag verantwoording af over het afgelopen jaar. 2.2 Uitgangspunten begroting 2014 In de begroting is rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten: 1. Bij bepaling van de Rijksvergoeding is uitgegaan van het leerlingaantal per De voor het onderwijs beschikbare middelen worden geheel aangewend waarbij gestreefd wordt naar een kostendekkend exploitatieresultaat. 3. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs staat centraal en ook in 2014 wordt hieraan prioriteit gegeven uit eigen middelen. 4. Bij de bepaling van de Rijksvergoeding is rekening gehouden met de financiële effecten van de herziening gewichtenregeling. Daarnaast is uitgaan van de door CFI vastgestelde actuele tarieven. 5. Bij de berekening van de salarislasten is rekening gehouden met doorwerking van de bekende salaris- en loonkostenmaatregelen. 6. Prijscompensatie op de bekostiging van 1%. Begroting

5 3 Strategie en Beleid Het gaat bij strategie en beleid om de manier waarop de organisatie haar missie implementeert door een heldere strategie en deze vervolgens uit te werken voor alle belanghebbenden in de organisatie. Het voortbestaan van de school hangt af van het aantal leerlingen. Positionering van onze scholen hangt samen met de kwaliteit, aantrekkelijkheid (voor ouders, kinderen en personeel) en de uitstraling van de kernwaarden. Uit het meerjarenbeleidsplan: Sirius is een ondernemende organisatie, die op heldere en transparante wijze werkt, communiceert met haar omgeving en verantwoording aflegt. Behoudt leerlingenaantal door positief imago, kwaliteit, sociale cohesie. 3.1 Leerlingaantal Leerlingaantallen BRON Peildatum Blauwe Lijn Brink Bijlmerdrie Bijlmerhorst Wereldwijs Cornelis Jetses Holendrecht De Ster e Montessori Nellestein De Rozemarn De Schakel De Tamboerijn Van Houte Sirius Verschil Na jaren van daling was er op de teldatum sprake van consolidatie (+5) ten opzichte van vorig jaar. Op basis van de leerlingprognose (prognose van het stadsdeel en de invulling van de schooldirecteuren) verwachten we voor volgend jaar een toename van 60 leerlingen. - Scholen laten concreet zien welke activiteiten zij ondernemen om zich te profileren en te groeien. Begroting

6 3.2 Marktaandeel Zuidoost In de monitor van het uitvoeringsplan is opgenomen dat Sirius streeft naar een marktaandeel van 44,5% van het leerlingenaantal van het basisonderwijs (exclusief SBO) in Zuidoost op 1 oktober Het marktaandeel van Sirius is van 41,5% gestegen naar 42%. In de jaren hiervoor lag dit aandeel iets onder de 42%. Het totaal aantal leerlingen in Zuidoost is met 69 gedaald. - Marktaandeel van Sirius in Zuidoost van 44,5% op 1 oktober Ouderbetrokkenheid Voor Sirius is ouderbetrokkenheid van groot belang. Onderzoek toont aan dat de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun eigen kind van invloed is op de onderwijsresultaten. Ouders zijn daarmee een onmisbare schakel in de relatie tussen school en leerling. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière - van voorschool tot en met voortgezet onderwijs - nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op school, als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner. - Scholen laten concreet zien welke activiteiten zij ondernemen om ouderbetrokkenheid te vergroten. 3.4 Horizontale verantwoording Naast personeel, ouders en leerlingen is de relatie met onze stakeholders/extern betrokkenen van groot belang. In 2013 hebben we een bijeenkomst gehouden voor onze stakeholders. Deze bijeenkomst was wederom succesvol. Daarom willen we ook in 2014 weer een bijeenkomst organiseren, waarin we de opmerkingen en tips van onze stakeholders meenemen. - Door het organiseren van een bijeenkomst met onze stakeholders willen we de onderlinge relatie versterken en van gedachten wisselen over de koers van Sirius richting de toekomst. Begroting

7 4 Leiderschap Het gaat bij leiderschap om de manier waarop de leiding de organisatie inspireert en stimuleert tot voortdurende verbetering van de kwaliteit van het onderwijs: een visie en missie die draagvlak heeft bij alle betrokkenen; een professionele structuur en cultuur in de organisatie (voorbeeldgedrag); beschikbare faciliteiten en ondersteuning. Uit het meerjarenbeleidsplan: zorgen voor draagvlak bij alle betrokkenen in de organisatie; realiseren van een professionele cultuur en structuur in onze organisatie; een cultuur waarin reflecteren, coaching en met elkaar leren normaal is; faciliteren en ondersteunen, tonen van voorbeeldgedrag. - Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs: borgen van KBA (normen/ indicatoren vasthouden, verdiepen en scherp blijven hierop in de eigen school en naar elkaars scholen) door het delen van leiderschap in de school en in de organisatie. - Het nakomen van afspraken die op het niveau van de organisatie gemaakt worden (eigenaarschap, rekenschap). - De directeuren hebben voldoende kennis en vaardigheid om de zelfevaluatie goed uit te voeren op de eigen school en/of op elkaars scholen. - Doorontwikkeling naar audit team Sirius in een cyclus van vier jaar: inspectie (jaar 1) interne audit (jaar 2), externe audit (gemeentelijk/bbo (jaar 3), interne audit (jaar 4). Begroting

8 5 Management van medewerkers Het grootste deel van onze middelen wordt ingezet voor personeel. We hebben structurele middelen van de rijksoverheid gebaseerd op het leerlingenaantal en projectmatige middelen voor het uitvoeren van specifieke projecten (bijvoorbeeld Schakelklassen, Voor- en vroegschoolse educatie, etc.), vanuit het Rijk, lokale overheden, samenwerkingsverbanden of eigen reserves. Verder is vanuit de rijksoverheid een budget Personeel en Arbeid (P&A) beschikbaar voor zaken als nascholing, personeelsbeleid etc. 5.1 Kwaliteit van medewerkers Door de beoordeling door directies, de audits van het expertteam en de bezoeken van de inspectie is duidelijk geworden in welke mate medewerkers voldoen aan de vereiste competenties. Sirius is op de goede weg: op dit moment scoort 66% van de medewerkers voldoende op de pedagogische en didactische competentie. Sirius streeft naar een percentage van 80% op pedagogische en didactische competenties in Sirius heeft tussen 2009 en 2013 gewerkt aan het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) waarin alle Siriusscholen participeren. Door de intensieve samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), is de afgelopen vier jaar systematisch gewerkt aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Omdat kwaliteitsverbetering in de komende jaren centraal staat, wil Sirius blijven investeren in verbetering en borging van de kwaliteit. In 2014 investeren we hierin uit eigen middelen. Daarnaast krijgen de scholen 100,- per leerling uit het P&A budget om te besteden aan onderwijsondersteunend personeel. Uit hetzelfde budget is ,- bestemd voor nascholing op school- en bovenschools niveau. Dit schooljaar wordt nieuw scholingsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Er vinden ook andere activiteiten plaats in het kader van de professionalisering van medewerkers, zoals de workshops in het kader van Omdat Elk Kind Telt, communicatietrainingen (bekostigd door het Stadsdeel), workshops in het kader van de vindtplaatsschool Wetenschap, Techniek & Excellentie. De schoolleiders leren van en met elkaar op de scholen (intervisie). - Verdere verbetering van de competenties van medewerkers, met name de pedagogische didactische en organisatorische competenties. 5.2 Aantal personeelsleden De inzet van de formatie is geheel afhankelijk van de beschikbaar gestelde middelen. Binnen Sirius hebben we er voor gekozen om voor de structurele inkomsten, structurele formatie (medewerkers met een vaste aanstelling) in te zetten en voor de tijdelijke inkomsten een flexibele schil van tijdelijke medewerkers in te zetten. Per oktober 2013 hadden we een flexibele schil van 42 medewerkers (31,62 FTE) met een tijdelijke aanstelling tegenover een bedrag van de tijdelijke inkomsten (o.a. projecten, subsidies en impulsgelden) van (34 FTE). Begroting

9 In onderstaande tabel wordt de formatie van de stichting (inclusief flexibele schil ) weergegeven zoals voor de komende jaren is begroot. Formatie in FTE Categorie Directie 20,34 19,70 OOP 38,05 37,73 OP 200,61 200,11 Onderwijsbureau 7,10 7,10 ID medewerkers 1,00 - Totaal 267,10 264,64 Door op niet structurele inkomsten (projectsubsidies) tijdelijk personeel aan te nemen kunnen we als organisatie snel inspelen op veranderingen en lopen we minder risico. - Een flexibele schil van medewerkers voor de niet structurele inkomsten uit projecten en subsidies. 5.3 Instroom, doorstroom en uitstroom Iedere interne of externe vacature is een kans om de schoolorganisatie verder te optimaliseren. We willen inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand per school zodat er meer gerichte werving kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de mobiliteit van medewerkers: eerst inzicht in de mate van mobiliteit en dan eventueel de mobiliteit stimuleren. Door - daar waar mogelijk - te sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom kunnen we zorgen voor een evenwichtig personeelsbestand. Sirius kent een opvallend hoog aantal medewerkers in leeftijdscategorie 55+. Dit blijkt ook uit onderstaand leeftijdstabel van het personeelsbestand van Sirius per Leeftijdscategorie Leeftijd Aantal Mannen Vrouwen Aantal Door actief personeelsbeleid is de afgelopen jaren de GGL gedaald van 48,7 jaar per naar 42,19 jaar per We streven naar een uitgebalanceerd personeelsbeleid met evenwicht in leeftijd, culturele achtergrond, man/vrouw en vooropleiding. - Bevorderen van de loopbaanmobiliteit van medewerkers, zowel horizontaal als verticaal. Begroting

10 5.4 Opleiden in school en Starters De scholen van Sirius hebben een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam, educatieve faculteit, waar toekomstige leerkrachten worden opgeleid binnen de scholen van Sirius en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Het doel is om de kwaliteit van de instroom van nieuwe leerkrachten te verbeteren. Vanuit HvA en UPvA krijgt Sirius 500,- per student (gemiddeld 45 studenten HVA en 20 studenten UPvA) voor training en begeleiding. Sirius draagt ook 500,- per student bij per jaar bij. Bij het ministerie hebben we een subsidie aangevraagd om de samenwerkingsrelatie met de HvA te verdiepen. Dit hebben we in samenwerking gedaan met drie andere schoolbesturen. Als de subsidie wordt toegewezen krijgen we vier jaar om de samenwerking bij het startestraject en bij het thema ouderbetrokkenheid verder vorm te geven. We richten ook een onderzoeksgroep om de onderzoeken, met name op deze thema s binnen Sirius te coördineren. De onderzoeksgroep is noodzakelijk om als opleidingsschool geaccrediteerd te worden. Het afgelopen jaar was het startertraject georganiseerd in samenspraak met het schoolbestuur Openbaar onderwijs aan de Amstel. Binnen dat schoolbestuur blijkt de animo voor dit jaar minder groot. We zoeken dit jaar naar een aangepast starterstraject waaraan ook Lio-ers (leraren in opleiding) kunnen deelnemen. Er zullen ook dit jaar weer mogelijkheden tot verdere samenwerking worden gezocht. De kosten voor het starterstraject worden begroot op en komen ten laste van het bovenschoolse nascholingsbudget. - Verbeteren kwaliteit toekomstige leerkrachten 5.5 Ziekteverzuim Het verzuimpercentage de verzuimfrequentie en verzuimduur zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Om een beter vergelijk te maken met de landelijke cijfers wordt als bron het Vervangingsfonds gebruikt. Voorkomen van ziekteverzuim als gevolg van gesprekken over het niveau van de competenties van leerkrachten (grijs verzuim) blijft een aandachtspunt. De deskundigheidsbevordering van directies en bewustwording van verzuimaanpak conform het verzuimprotocol zorgt voor een laag percentage kort verzuim, de directies zijn op de hoogte van de mogelijkheden om hun medewerkers hierbij te begeleiden. Ziekteverzuim 2011 Ziekteverzuim (tot 1 jaar) Verzuimfrequentie Verzuimduur Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam 8,50% 7,10% 1,30 1,21 24,60 18,18 Ziekteverzuim 2012 Ziekteverzuim (tot 1 jaar) Verzuimfrequentie Verzuimduur Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam 9,30% 8,21% 1,10 1,25 27,60 19,51 Ziekteverzuim 2013 Ziekteverzuim (tot 1 jaar) Verzuimfrequentie Verzuimduur Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam 8,80% 7,52% 1,20 1,34 23,80 21,90 Begroting

11 Op basis van veranderingen binnen de verzuimregistratie op schoolniveau, worden preventief verzuimgesprekken gevoerd. De verwachting is dat de ontwikkeling van het Senioren beleid voor de 55+ doelgroep een positieve uitwerking heeft op het verzuim. Bij deze doelgroep is het verzuim op dit moment het hoogst. Er wordt door de bedrijfsarts geadviseerd over de belastbaarheid, bij gedeeltelijke belastbaarheid is er geen sprake van 100% ziekte verzuim. De registratie van het daadwerkelijk verzuimpercentage heeft positieve invloed op het ziekteverzuimpercentage van Sirius.Tenslotte worden er bijeenkomsten gepland met P&O-ers van collega besturen binnen de Federatie om kennis te delen. - Percentage ziekteverzuim daalt naar landelijk gemiddelde. - Voorkomen van medicaliseren door preventie grijze verzuimtrajecten. 5.6 Medewerkers tevredenheidsonderzoek Het personeel is en blijft het kapitaal van onze organisatie. Tevreden medewerkers zorgen voor goed onderwijs en een goede sfeer op school. Eind 2013 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden om zo zicht te krijgen op de tevredenheid van medewerkers. Begin 2014 zijn de resultaten hiervan bekend. Met deze resultaten kunnen we ons ook op dit gebied verder ontwikkelen en verbeteren. - Tevredenheid en kwaliteit van onze medewerkers verbeteren. 5.7 Beleid duurzame inzetbaarheid Door de voorgestelde wijzigingen rond pensionering en gewijzigde ingangsdatum van de AOW moeten de oudere werknemers er rekening mee houden dat ze langer moeten doorwerken terwijl we bij een groot deel van deze leeftijdscategorie een verminderde belastbaarheid zien. Dit gaat frictie opleveren bij het continu goed uitvoeren van de werkzaamheden. In 2013 is een eerste inventarisatie geweest bij een klankbordgroep 60+ leerkrachten. Dit geeft geen eenduidige beeld voor mogelijke oplossingen. In 2014 gaan we dit continueren. We gaan een project aanvragen bij het vervangingsfonds voor duurzame inzetbaarheid verminderde werkdruk en meer werkplezier. Bij toekenning van het project vergoedt het Vervangingsfonds 75% van de kosten met een maximum van ,- In dat geval moet Sirius zelf investeren. - Ontwikkelen activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid: minder werkdruk en meer werkplezier voor (oudere) medewerkers. 5.8 Flexpool Op de scholen is er behoefte aan flexibele formatie (flexpool). Tegenvallers zoals onverwachte boventalligheid, niet ingevulde vacatureruimte of kort-tijdelijk ziekteverzuim kan ermee worden opgevangen. Door samenwerking met het Vervangingsfonds en de gezamenlijk Federatieve invalpool Bureau Inzet was het mogelijk de flexpool te realiseren. Sirius heeft in het schooljaar een flexpool van ongeveer 7 FTE. De loonkosten van deze mensen kunnen niet volledig worden gedekt door declaraties bij het vervangingsfonds. De meerkosten komen ten laste van het P&A budget of de P&A reserve. Begroting

12 - Opvangen tegenvallers in formatie door gebruik te maken van de Flexpool. - In het kader van de diversiteit, werving en selectie jonge mannen 5.9 Functiemix De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, FTE s) over de verschillende salarisschalen. Schoolbesturen krijgen extra geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om leraren promotie te kunnen geven naar hogere leraarfuncties, met bijbehorende beloning. Een deel van deze beloning komt van het ministerie, het andere deel moeten we zelf betalen (25%). Deze maatregel, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen komen, wordt aangeduid met versterking van de functiemix. Op dit moment is 25,4 FTE in de LB schaal ingevuld. Voor de LC schaal op het SBO is 1 FTE ingevuld. De norm voor de LB is conform de CAO-PO 2013 op 1 augustus ,2 FTE. Voor de LC schaal op het SBO is de norm op 1 augustus 2013 gesteld op 1,37 FTE. Met directies wordt het ontwikkelperspectief van de teams besproken zodat zij middellange termijn beleid kunnen ontwikkelen zodat in FTE van de medewerkers in de LB schaal wordt aangesteld. Uit het P&A budget wordt vrijgemaakt om dit bedrag naar rato te verdelen onder scholen die functiemix FTE s benoemd hebben. Op deze wijze worden scholen ook financieel gestimuleerd om leerkrachten zich te laten ontwikkelen en aan te stellen als excellente leerkracht. De school die een LB leerkracht aanstelt, krijgt 50% extra vergoed via dit budget. Enerzijds om de 25% uit het P&A budget te compenseren en anderzijds om een extra financiële stimulans te geven. Het resterende budget kan worden aangewend voor de leerkrachten die in de loop van 2014 worden aangesteld als excellente leerkracht FTE van de leraren in LB - 2 FTE van de leraren in LC Begroting

13 6 Management van middelen - huisvesting Sirius streeft naar goed geoutilleerde schoolgebouwen die zich kenmerken door duurzaamheid, aantrekkelijkheid en kostenbeheersing. Om deze doelen te realiseren worden de volgende activiteiten in 2014 uitgevoerd. 6.1 Gebouw aanpassingen t.b.v. brandveiligheid Door het verkrijgen van de nieuwe omgevingsvergunning en de daarbij gestelde eisen waar een schoolgebouw nu aan moet voldoen dienen er bouwkundige aanpassingen in de scholen te worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn o.a. het aanbrengen van brandvertragende scheidingen zoals nieuwe klapdeuren en brandvertragende beplating boven het systeemplafond, maar het betreft ook het aanbrengen van extra brandmelders en noodverlichting. Kosten voor deze aanpassingen worden door de gemeente vergoed Alle scholen voldoen aan de nieuwe eisen. 6.2 Realiseren Ouderkamer De betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor Sirius is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van het beleid. Stadsdeel Zuidoost stelt subsidie beschikbaar om op (brede) scholen een ouderkamer te realiseren om zo de ouderbetrokkenheid verder te vergroten en ouders meer te betrekken bij hun school en het onderwijspersoneel. De ouderkamer biedt ouders een eigen ontmoetingsplek, er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd en er wordt opvoedingsondersteuning gegeven. Een aantal scholen van Sirius heeft al een ouderkamer, dit zijn: De Ster, 16 e Montessori, De Schakel, De Blauwe Lijn, Bijlmerdrie, Wereldwijs en Bijlmerhorst. Bij de overige scholen moeten ze nog worden gerealiseerd. - Alle scholen beschikken over een eigen ouderkamer. 6.3 Brede school Middels de brede school wordt door deelname van leerlingen aan naschoolse activiteiten nagestreefd dat hiermee de ontwikkelingskansen vergroten en de talentontwikkeling vorm krijgt. De Brede School is een stadsdeelprioriteit en wordt door het stadsdeel gesubsidieerd. Voor Sirius bedraagt deze subsidie ,-. Elke school wordt geacht om zelf een even grote investering te doen in de interne coördinatie als het subsidiebedrag. Stadsdeel Zuidoost stelt een financieel budget beschikbaar voor bouwkundige aanpassingen in een school voor het realiseren van apart ingerichte ruimtes die geschikt zijn voor de Brede school activiteiten. De meeste scholen hebben al een Brede schoolruimte. De Brede schoolruimte in de Nellestein en de Holendrecht zal in 2014 in gebruik genomen worden. Het realiseren van een Brede schoolruimte is (nog) niet mogelijk vanwege ruimtegebrek in de Tamboerijn, en de Brink. De Rozemarn krijgt nieuwbouw waarin de Brede schoolruimte is meegenomen. - Alle scholen beschikken over een Brede schoolruimte. Begroting

14 6.4 Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Een belangrijk aandachtsgebied binnen het huisvestingsbeleid is het onderhoud aan de schoolgebouwen. Uit het MOP is afgeleid dat van de totale onderhoudskosten over een 10-jaarse periode afgerond 70% ten behoeve van groot onderhoud en 30% ten behoeve van klein onderhoud zal worden besteed. Voor 2014 is gepland aan uitgaven voor onderhoud conform het MOP. De kosten voor groot onderhoud worden bovenschools afgedekt en daartoe wordt jaarlijks een dotatie aan de voorziening groot onderhoud gepleegd van In de MOP is 10% opgenomen voor onvoorziene uitgaven ter dekking van eventuele tegenvallers. Vanaf 2015 zijn scholen ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen. In de loop van 2014 wordt bekend of er een (eenmalig) extra budget van het Stadsdeel beschikbaar komt voor het (buiten)onderhoud. In oktober 2013 is het nieuwe MOP ( ) opgesteld door een gespecialiseerd bureau, waarin ook het buitenonderhoud is meegenomen Uitvoering groot onderhoud 2014 Onderstaande werkzaamheden worden o.a. conform het MOP in 2014 uitgevoerd: Brink Vervanging keukenblok (incl. kraan) Bijlmerdrie Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Vervanging keukenblok (incl. kraan) (lokaal 1 t/m 3 en peuterspeelzaal bevatten nieuwe pantry s) Totaal binnen schilderwerk Bijlmerhorst Aanpassing luchtbehandeling Wereldwijs Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Vernieuwen cv ketel (schoolgebouw) Vernieuwen van closetcombinaties (noord, naast entree 2 en naast entree 3) Vervanging keukenblok (incl. kraan) Holendrecht Vervanging radiatoren, leidingen, etc Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Vervanging keukenblok (incl. kraan). 16 e Montessori Buitenschilderwerk bestaand houtwerk. Nellestein Buitenschilderwerk bestaand houtwerk / Buitenkozijnen Totaal binnenschilderwerk Vernieuwen entreemat (schoonloopmat) Schakel Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Reinigen marmoleum Tamboerijn Vernieuwen van voegwerk van metselwerk rollagen/raamdorpelstenen Herstellen/vernieuwen daklichten/piramides Vernieuwen hang en sluitwerk Ster Vernieuwen buitenkozijnen, ramen en deuren incl. Hang en sluitwerk, HR+ beglazing (renovatie activiteit) Herstellen buitenriolering en ophogen/vernieuwen bestrating schoolplein. Pantry: aanbrengen gietvloer,vervangen wandtegelwerk en stucwerk daar boven, keukenblok en balie vervangen Van Houte Vernieuwen van voegwerk metselwerk Herstellen buitenriolering en ophogen/vernieuwen bestrating schoolplein. Begroting

15 6.5 Nieuwbouw Rozemarn Vanuit het stadsdeel is er in 2009 een voorziening toegekend voor het realiseren van vervanging nieuwbouw voor de Rozemarn aan de Huntum. Het toegekende budget bedraagt inclusief alle kosten 3 miljoen euro (geplande realisatie in 2014). De realisatie zal middels het Design & Build concept aanbesteed worden. - Realisatie nieuwbouw Rozemarn. 6.6 Onderhoudscontracten Sirius is als juridische entiteit verantwoordelijk voor alle scholen. Ten aanzien van het beheer is er een groot aantal wettelijke verplichtingen waaraan Sirius moet voldoen. Zo zijn er verplichte jaarlijkse inspecties van veiligheidsapparatuur en installaties op alle scholen. Het afsluiten van bovenschoolse contracten geeft Sirius en het schoolbestuur de zekerheid over de uitvoering daarvan. De bovenschoolse contracten geven Sirius en de schoolbesturen ook voordeel ten aanzien van de prijsvorming en in de navolging van de contracten Realiseren van kostenbesparing door middel van collectieve afspraken. 6.7 Schoonmaak Eind 2012 zijn er maatregelen genomen om te besparen op de schoonmaakkosten. Als gevolg hiervan is er in 2013 een besparing op schoonmaak gerealiseerd van ruim Schoonmaak op de scholen met een zo gunstig mogelijke verhouding tussen kwaliteit en prijs. 6.8 Energie De energielasten van de Stichting blijven elk jaar stijgen. Door deel te nemen aan het klimaatproject energieke scholen van de gemeente kunnen we energiebesparende maatregelen nemen bij scholen. Het gaat dan om: 1. Het aanbrengen van een Warmte terug Win installatie 2. Het vervangen van enkel, door dubbel HR++ glas 3. Het aanbrengen van energiezuinige verlichting. De afgelopen drie jaar heeft dit bij drie scholen plaatsgevonden: Nellestein, Schakel, Tamboerijn. In 2014 vinden de energiebesparende maatregelen plaats op De Brink. Daarnaast wil Sirius zelf extra investeren in energiezuinige materialen zoals verlichting, zonnepanelen etc. om het energieverbruik naar beneden te krijgen. In 2013 hebben we een extern bureau de energiecontracten laten doorlichten. In 2014 verwachten we nieuwe (goedkopere) energiecontracten af te sluiten. - Verlagen van de energiekosten Begroting

16 6.9 ICT Alle scholen van Sirius zijn aangesloten op het snelle glasvezelnetwerk van Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA). De planning is om in 2014 over te gaan naar een nieuwe netwerkbeheerder. In 2014/2015 zullen alle scholen voorzien worden van WIFI access points. Hierdoor kunnen alle scholen optimaal gebruik kunnen maken van een hoog kwaliteit draadloos netwerk, dit ter verbetering en ondersteuning voor het geven van onderwijs. - Optimaal functionerend ICT netwerk op ieder school 6.10 Leerlingvolgsysteem Alle scholen incl. het bestuursbureau maken sinds augustus 2013 gebruik van het programma ParnasSys. In 2014 zal er onderzocht worden welke additionele modules toegevoegd worden aan ParnasSys. - Aanpassen/uitbreiden leerlingvolgsysteem t.b.v. bruikbare managementinfo Begroting

17 7 Management van Processen Bij management van processen gaat het om de wijze waarop Sirius vanuit de strategie en het beleid haar processen ontwerpt, beheerst en verbetert. 7.1 Leerprestaties Sirius werkt structureel aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van de leerprestaties. We vinden dat een goede beheersing van de culturele vaardigheden, met taal en rekenen voorop, essentieel is voor al onze leerlingen. Alleen met een goede beheersing van de basisvaardigheden kunnen onze leerlingen zich succesvol ontwikkelen en handhaven in de maatschappij. - Het verhogen van de leerprestaties van de leerlingen. 7.2 Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) Op 1 augustus 2012 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) ingevoerd met als doel om alle kinderen in Amsterdam een succesvolle schoolcarrière te bieden. Om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen wordt een effectief programma aangeboden in de voor- en vroegschoolse periode. Hiervoor is een Amsterdams kwaliteitskader vastgesteld. Uit de samenwerking met KBA is de wens ontstaan op de scholen om de kwaliteit van het onderwijs in de onderbouw verder te verbeteren door optimalisering van de samenwerking met Swazoom (de peuterspeelzalen in de scholen). Vijf scholen van Sirius en de inpandige voorscholen van Swazoom nemen deel aan de pilot van DMO. Er zijn geen kosten verbonden aan dit traject. Wel zal een extra inspanning gevergd worden. - De scholen van Sirius voldoen aan het Amsterdamse kwaliteitskader. - De uitvoering van de VVE voldoet minimaal aan de kwaliteitsindicatoren van de inspectie. 7.3 Dagarrangementen Uit onderzoek blijkt dat een doorgaande lijn voor kinderen van 0 6 jaar van groot belang is voor de latere ontwikkeling op school. Ook is het een nadrukkelijke wens van ouders om de leertijd van kinderen te verlengen. Ook dit kan een positief effect hebben op prestaties van de leerlingen. Het (integrale) kindcentrum (IKC) kan een oplossing zijn voor deze wensen. Samen met het Stadsdeel wil Sirius deze mogelijkheden voor kinderen bieden. In de huidige dagarrangementen is al ruimte voor talentontwikkeling (Brede school), huiswerkklassen (mentorprojecten, leerlabs en masterclasses, schakelklassen) en vakantiescholen (Bijlmerhorst en Blauwe lijn). Deze zijn echter niet beschikbaar voor alle leerlingen van de school. Aankomend schooljaar wil Sirius samen met de partners in de kinderopvang op twee scholen een start maken met de opzet van een IKC. - Realiseren van doorgaande leerlijnen 0-12 jaar en het verlengen van de leertijd. Begroting

18 7.4 Schakelklas Schakelklassen zijn bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 6 in het basisonderwijs met een dusdanige taalachterstand dat zij onder hun niveau presteren. In een schakelklas krijgen de leerlingen een jaar lang in een klas met maximaal 15 kinderen apart (taal) onderwijs dat gericht is op het wegwerken van de taalachterstand. Het is de bedoeling dat leerlingen daarna terugkeren of doorstromen naar een gewone klas. De schakelklas is onderdeel van een schoolbrede taalvisie en expliciet onderdeel van het taalbeleidsplan van de school. Voor het schooljaar krijgen we een vergoeding van voor de schakelklassen. Naast deze vergoeding maken de scholen zelf ook kosten voor de schakelklas. Vergoeding schakelklassen School Groep Type Subsidie 16 e Montessorischool 3/4 deeltijd Bijlmerdrie 3/4 voltijd Bijlmerhorst deeltijd De Blauwe Lijn deeltijd De Brink 6 voltijd Holendrechtschool 5 voltijd Nellestein 5 voltijd De Rozemarn 4 deeltijd De Schakel 6 deeltijd Wereldwijs 5 voltijd Totaal Taalachterstand versneld inhalen zodat de leerlingen na het schakeljaar (weer) optimaal kunnen deelnemen aan en presteren in het reguliere onderwijs. 7.5 Vakantieschool taal Wanneer een leerling de Nederlandse taal niet goed genoeg beheerst, heeft dat gevolgen voor de prestaties in alle vakken op school. Taalachterstand kan een leerling belemmeren om eruit te halen wat er in zit'. Door extra taallessen te volgen kunnen de leerlingen hun taalachterstand versneld inhalen. Leerlingen krijgen de extra taallessen daarom op hun eigen school in groepjes van ongeveer 15 leerlingen van groep 6 en/of 7. De lessen zijn in de schoolvakanties gedurende 3 dagdelen en in de gewone lesweken 1,5 uur na schooltijd. Voor de ouders zijn er informatie bijeenkomsten waar zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en huiswerkoefeningen kunnen voorbereiden om samen met hun kind te doen. Vergoeding vakantieschool taal School Groep Type Subsidie Bijlmerhorst deeltijd De Blauwe Lijn deeltijd Taalachterstand van de leerlingen versneld inhalen. Totaal Begroting

19 7.6 Passend Onderwijs In het kader van de nieuwe wetgeving Passend Onderwijs is Amsterdam door het Rijk aangewezen als een samenwerkingsbestuur. In het afgelopen jaar is op stedelijk niveau een stichtingsbestuur aangesteld. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Amsterdamse schoolbesturen. De scholen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elke leerling Passend Onderwijs te verzorgen. Bij voorkeur in de school naar keuze van de ouders. Voor de Sirius scholen betekent deze wijziging in de wetgeving dat we verder gaan met het passend maken van ons onderwijs. Om ook de meer begaafde leerlingen Passend Onderwijs te bieden continueren we op de Bijlmerhorst de Day a Week School die in 2013 gestart is. Daarnaast hebben we op de 16 e Montessori de vindplaatsschool Wetenschap, Techniek & Excellentie. Ook de KBA middelen worden hiervoor gebruikt. Investering Passend Onderwijs KBA middelen, investering uit eigen middelen Zorgprofielen: middelen SWV n.b., A Day a Week school middelen KBO en prestatiebox Wetenschap Techniek & Excellentie e Montessori - Prestatiebox Om de zorgplicht voor de kinderen in Zuidoost te kunnen waarmaken, gaan scholen en schoolbesturen samen met de gemeente Amsterdam en het stadsdeel nauw samenwerken. De gemeente/het stadsdeel is namelijk verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De afspraken worden vastgelegd in het Zorgplan van het Samenwerkingverband Zuidoost. Het komende jaar worden er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt op vier terreinen: 1. Basisondersteuning; 2. Toelaatbaarheid; 3. Organisatie en arrangementen; 4. inzet van (financiële) middelen. - Voor elke leerling passend onderwijs. 7.7 Kunst- en cultuureducatie Kinderen hebben kennis, inzicht en vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren en te participeren in onze samenleving. Sirius heeft in haar strategisch beleidsplan aangegeven de nadruk te willen blijven leggen op een goede beheersing van het taal en rekenen. Scholen die zich willen ontwikkelen tot excellentie zullen naast de goede opbrengsten in deze basisvaardigheden ook een sterk aanbod in kunst- en cultuureducatie moeten aanbieden. In de afgelopen jaren heeft dit aanbod vooral vorm gekregen door de projecten die uitgevoerd werden door de Beeldende Vorming leerkrachten van Sirius en de Brede School. Begroting

20 De gemeente Amsterdam wil graag realiseren dat alle leerlingen in Amsterdam in aanraking komen met kunst- en cultuur. Hiertoe is een Basispakket Kunst- en Cultuureducatie ontwikkeld. Schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken het Basispakket te gaan invoeren op de scholen. Uit de middelen van de prestatiebox zal een bedrag bestemd worden per leerling om tot invoering te komen van het basispakket. Hiervoor zijn beschikbaar: Investering kunst en cultuur Vouchergelden Prestatiebox ( 10,90 per leerling) Nascholingsmiddelen Kunst en cultuur coördinator/coördinatie De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. - De Siriusscholen formuleren hun ambitieniveau op het gebied van kunst- en cultuureducatie: zij hebben in 2014 een keuze gemaakt voor een van de profielen. Begroting

21 8 Begroting 2014 Begroting

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ----------------------------------------

bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ---------------------------------------- Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ---------------------------------------- April 2015 Inleiding Op

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

SKPO, samen voor schitterend onderwijs

SKPO, samen voor schitterend onderwijs SKPO Eindhoven e.o. Jaarverslag 2014 SKPO, samen voor schitterend onderwijs Voorwoord Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur. Onze scholen staan in een omgeving waar het werken aan vooruitgang

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. Gemeente fi Bergen op Zoom RMD1-21 ^^^H kaadsmededelma Datum 1 1 FEB. 21 Nr. RMD1-21 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Begroting 21 stichting Sam< Contactpersoon:

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2016-2019 Versie 1.1 definitief November 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Meerjarenbegroting... 4 1.1 Leerlingaantallen... 4 1.2 Meerjarenbegroting... 5 1.3 Toelichting op het resultaat...

Nadere informatie

STICHTING SIRIUS Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost MEERJARENBEGROTING 2011-2015

STICHTING SIRIUS Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost MEERJARENBEGROTING 2011-2015 STICHTING SIRIUS Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost MEERJARENBEGROTING 2011-2015 Versie 20 december 2010 INHOUD 1. Algemeen 3 2. Opbouw begroting 4 3. Uitgangspunten bestuursbeleid 5 4. Leerlingen

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Een informatienotitie t.b.v. de bestuursafspraken G4/G33-Rijk Versie 16 januari 2012 Aanleiding De bestuursafspraken Effectief benutten van vve

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB Reinier Goedhart Programma Inleiding risicomanagement Bepalen wegingsfactoren Bepalen risicoprofiel Toelichting instrument Evaluatie en afsluiting Risicomanagement Doel risicomanagement

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

GMR. 17 december 2012

GMR. 17 december 2012 GMR Structuur medezeggenschap Aanleiding Hoofdlijn structuur medezeggenschap Concept reglementen Voorstel proces Structuur medezeggenschap Huidige reglementen uit 2007 GMR-reglement op enkele punten niet

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Bestuursformatieplan Stichting OOP 2012-2013

Bestuursformatieplan Stichting OOP 2012-2013 Bestuursformatieplan Stichting OOP 2012-2013 Bfp OOP 2012-2013 v 15052011 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Doel 3 2. Arbeidsvoorwaarden 3 CAO 3 Voorstellen voor de nieuwe CAO 3 3. Lumpsum 4 4. Kaders

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2015 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013.

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. 1. Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en Onderwijsbekostiging 2014/Herfstakkoord. a. NOA b. Onderwijsbekostiging 2. Referentiesystematiek 3.

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Willemien Bakker Benno Mooi 3 november 2016 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Rapportage 3 e Kwartaal 2014

Rapportage 3 e Kwartaal 2014 Rapportage 3 e Kwartaal 2014 januari t/m september Versie Datum 0.1 26-11-2014 Bronbestand besproken met R. Rigter, H. van der Wurff en T. Stok 0.2 28-11-2014 Wijzigingen doorgevoerd 0.3 1.0 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016.

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016. Nascholingsplan SBO De Oostvogel Schooljaar 2015-2016 1 Visie van SBO De Oostvogel: Het team van SBO de Oostvogel werkt aan het vervullen van de volgende kernopgave: We verplichten ons aan ieder kind en

Nadere informatie

Werkveld Datum Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Advies GMR Vastgesteld CvB 4.3. 0o Werkveld Datum Advies GMR Vastgesteld CvB Financiën 13 januari 2012 25-06-2012 2 juli 2012 4.3 Financieel beleid Aves Stichtingsafspraken Financiën/Financieel beleid Aves 1. Inhoudsopgave 1. Identiteit

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 1627

STAATSCOURANT. Nr. 1627 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1627 23 januari 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2015, nr. VO/F-669126,

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Gemeente januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052316520 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052355650 Van afdeling: BOO Opgesteld door: J. Quartel Datum: 17 oktober 2016 Overleg gepleegd

Nadere informatie

Totaal baten

Totaal baten A.1.2 Staat van Baten en Lasten Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 741.960 707.000 704.554 697.256 717.366 685.526 3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.740

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2016 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Bestuursformatieplan 2013-2014 met meerjarenraming tot en met 2015-2016 ----------------------------------------

Bestuursformatieplan 2013-2014 met meerjarenraming tot en met 2015-2016 ---------------------------------------- Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Bestuursformatieplan 2013-2014 met meerjarenraming tot en met 2015-2016 ---------------------------------------- Mei 2013 Inleiding Op basis

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Begroting 2017 inclusief Meerjarenbegroting

Begroting 2017 inclusief Meerjarenbegroting 2017 inclusief Meerjarenbegroting 2017-2020 15-11-2016 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. 2017 en

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie