Stichting Sirius. Begroting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sirius. Begroting 2014"

Transcriptie

1 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Algemeen Planning & Control Uitgangspunten begroting Strategie en Beleid Leerlingaantal Marktaandeel Zuidoost Ouderbetrokkenheid Horizontale verantwoording Leiderschap Management van medewerkers Kwaliteit van medewerkers Aantal personeelsleden Instroom, doorstroom en uitstroom Opleiden in school en Starters Ziekteverzuim Medewerkers tevredenheidsonderzoek Beleid duurzame inzetbaarheid Flexpool Functiemix Management van middelen - huisvesting Gebouw aanpassingen t.b.v. brandveiligheid Realiseren Ouderkamer Brede school Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Nieuwbouw Rozemarn Onderhoudscontracten Schoonmaak Energie ICT Leerlingvolgsysteem Management van Processen Leerprestaties Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) Dagarrangementen Schakelklas Vakantieschool taal Passend Onderwijs Kunst- en cultuureducatie Begroting Toelichting baten Toelichting lasten Balans Liquiditeitsprognose Bijlage Begroting

3 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de begroting van Stichting Sirius voor kalenderjaar Als gevolg van afspraken uit het herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord kregen we eind november het bericht dat we voor 2014 een extra impuls van krijgen om de onderwijskwaliteit te verbeteren en jonge leerkrachten in dienst te houden. Vanuit het ministerie zijn we echter verplicht om uit dit akkoord als inkomsten te boeken in 2013, terwijl de daadwerkelijke uitgaven hiervoor pas in 2014 plaatsvinden. Daarnaast stellen we een extra bedrag van uit eigen middelen beschikbaar voor de borging KBA, waardoor het totale financiële resultaat naar verwachting uitkomt op negatief. Zonder deze verplichte verschuiving van de inkomsten uit het herfstakkoord en de extra investering uit eigen middelen is de begroting 2014 sluitend! Het leerlingaantal is na een aantal jaren van daling gestabiliseerd en al onze scholen hebben een basisarrangement. Naast scholen die een volgende stap kunnen zetten in hun kwaliteitsontwikkeling zijn er ook scholen waar de kwaliteit nog broos is. Daarom hebben ook in 2014 weer als belangrijkste doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de leraren. Daarnaast vormen onderstaande doelen uit ons meerjarenbeleidsplan de basis voor ons handelen: 1. Het verhogen van de leerprestaties; 2. Voor elke leerling passend onderwijs; 3. Alle leerlingen ontwikkelen hun talenten. In januari 2014 worden de Stadsdelen opgeheven. We weten nog niet wat de gevolgen zijn van deze opheffing voor de subsidies voor brede school, ouderkamer etc. We zien ook andere risico s die we beschrijven in de risicoparagraaf van de meerjarenbegroting. We zien als belangrijkste risico s voor 2014 de leerlingaantallen, kleine scholen en de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast vormt in 2014 de controle op de gewichtenregeling vanuit het ministerie een risico omdat uit landelijke steekproeven een foutmarge van 27% is geconstateerd. Vanaf januari 2014 gaat onze financiële administratie over op AFAS, waardoor zowel de personele en financiële administratie in een systeem staat. Hiermee krijgen we een nog beter inzicht in de stand van de organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief is ook het jaar waarin we voor een aantal scholen de digitale infrastructuur gaan inrichten. Scholen krijgen een professioneel WIFI netwerk. Hierdoor kunnen scholen optimaal gebruik maken van een hoge kwaliteit draadloos netwerk, dit ter verbetering en ondersteuning voor het geven van onderwijs. Het afgelopen jaar hebben een besparing van kunnen realiseren op schoonmaak. In 2014 gaan we duurzame energie tegen een lager tarief inkopen en worden de onderwijs leerpakketten europees aanbesteed, wat naar verwachting ook zal resulteren in een besparing. In het aankomende jaar starten we ook met de nieuwbouw van de Rozemarn. De geplande oplevering is Bij het opstellen van de begroting zijn de richtlijnen van de inspectie en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost gevolgd. Amsterdam, december 2013 Begroting

4 2 Algemeen 2.1 Planning & Control Voor ons (financieel) beleid maken we gebruik van een heldere Planning & Control cyclus. In ons P&C overzicht is voor het gehele jaar opgenomen wanneer er wat moet gebeuren en door wie. Hierin zijn onder meer opgenomen de begroting, het jaarverslag, de kwartaalrapportages en het bestuursformatieplan. Binnen Sirius stellen we elk schooljaar in overleg met de directeuren en het bestuur een uitvoeringsplan op. De onderwerpen in dit uitvoeringsplan zijn rechtstreeks gekoppeld aan het realiseren van de ambities uit ons meerjarenbeleidsplan en zijn tegelijkertijd een uitgangspunt voor de begroting 2014 en de meerjarenbegroting Daarnaast maken we voor het kalenderjaar 2014 binnen het onderwijsbureau gebruik van een uitvoeringsplan dat opgesteld is door de (adjunct) bestuursmanager en de (beleids) medewerkers. We monitoren de uitvoering van deze activiteiten en de P&C in voortgangsgesprekken en de 3 kwartaalrapportages. Tenslotte leggen we in ons jaarverslag verantwoording af over het afgelopen jaar. 2.2 Uitgangspunten begroting 2014 In de begroting is rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten: 1. Bij bepaling van de Rijksvergoeding is uitgegaan van het leerlingaantal per De voor het onderwijs beschikbare middelen worden geheel aangewend waarbij gestreefd wordt naar een kostendekkend exploitatieresultaat. 3. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs staat centraal en ook in 2014 wordt hieraan prioriteit gegeven uit eigen middelen. 4. Bij de bepaling van de Rijksvergoeding is rekening gehouden met de financiële effecten van de herziening gewichtenregeling. Daarnaast is uitgaan van de door CFI vastgestelde actuele tarieven. 5. Bij de berekening van de salarislasten is rekening gehouden met doorwerking van de bekende salaris- en loonkostenmaatregelen. 6. Prijscompensatie op de bekostiging van 1%. Begroting

5 3 Strategie en Beleid Het gaat bij strategie en beleid om de manier waarop de organisatie haar missie implementeert door een heldere strategie en deze vervolgens uit te werken voor alle belanghebbenden in de organisatie. Het voortbestaan van de school hangt af van het aantal leerlingen. Positionering van onze scholen hangt samen met de kwaliteit, aantrekkelijkheid (voor ouders, kinderen en personeel) en de uitstraling van de kernwaarden. Uit het meerjarenbeleidsplan: Sirius is een ondernemende organisatie, die op heldere en transparante wijze werkt, communiceert met haar omgeving en verantwoording aflegt. Behoudt leerlingenaantal door positief imago, kwaliteit, sociale cohesie. 3.1 Leerlingaantal Leerlingaantallen BRON Peildatum Blauwe Lijn Brink Bijlmerdrie Bijlmerhorst Wereldwijs Cornelis Jetses Holendrecht De Ster e Montessori Nellestein De Rozemarn De Schakel De Tamboerijn Van Houte Sirius Verschil Na jaren van daling was er op de teldatum sprake van consolidatie (+5) ten opzichte van vorig jaar. Op basis van de leerlingprognose (prognose van het stadsdeel en de invulling van de schooldirecteuren) verwachten we voor volgend jaar een toename van 60 leerlingen. - Scholen laten concreet zien welke activiteiten zij ondernemen om zich te profileren en te groeien. Begroting

6 3.2 Marktaandeel Zuidoost In de monitor van het uitvoeringsplan is opgenomen dat Sirius streeft naar een marktaandeel van 44,5% van het leerlingenaantal van het basisonderwijs (exclusief SBO) in Zuidoost op 1 oktober Het marktaandeel van Sirius is van 41,5% gestegen naar 42%. In de jaren hiervoor lag dit aandeel iets onder de 42%. Het totaal aantal leerlingen in Zuidoost is met 69 gedaald. - Marktaandeel van Sirius in Zuidoost van 44,5% op 1 oktober Ouderbetrokkenheid Voor Sirius is ouderbetrokkenheid van groot belang. Onderzoek toont aan dat de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun eigen kind van invloed is op de onderwijsresultaten. Ouders zijn daarmee een onmisbare schakel in de relatie tussen school en leerling. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière - van voorschool tot en met voortgezet onderwijs - nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op school, als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner. - Scholen laten concreet zien welke activiteiten zij ondernemen om ouderbetrokkenheid te vergroten. 3.4 Horizontale verantwoording Naast personeel, ouders en leerlingen is de relatie met onze stakeholders/extern betrokkenen van groot belang. In 2013 hebben we een bijeenkomst gehouden voor onze stakeholders. Deze bijeenkomst was wederom succesvol. Daarom willen we ook in 2014 weer een bijeenkomst organiseren, waarin we de opmerkingen en tips van onze stakeholders meenemen. - Door het organiseren van een bijeenkomst met onze stakeholders willen we de onderlinge relatie versterken en van gedachten wisselen over de koers van Sirius richting de toekomst. Begroting

7 4 Leiderschap Het gaat bij leiderschap om de manier waarop de leiding de organisatie inspireert en stimuleert tot voortdurende verbetering van de kwaliteit van het onderwijs: een visie en missie die draagvlak heeft bij alle betrokkenen; een professionele structuur en cultuur in de organisatie (voorbeeldgedrag); beschikbare faciliteiten en ondersteuning. Uit het meerjarenbeleidsplan: zorgen voor draagvlak bij alle betrokkenen in de organisatie; realiseren van een professionele cultuur en structuur in onze organisatie; een cultuur waarin reflecteren, coaching en met elkaar leren normaal is; faciliteren en ondersteunen, tonen van voorbeeldgedrag. - Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs: borgen van KBA (normen/ indicatoren vasthouden, verdiepen en scherp blijven hierop in de eigen school en naar elkaars scholen) door het delen van leiderschap in de school en in de organisatie. - Het nakomen van afspraken die op het niveau van de organisatie gemaakt worden (eigenaarschap, rekenschap). - De directeuren hebben voldoende kennis en vaardigheid om de zelfevaluatie goed uit te voeren op de eigen school en/of op elkaars scholen. - Doorontwikkeling naar audit team Sirius in een cyclus van vier jaar: inspectie (jaar 1) interne audit (jaar 2), externe audit (gemeentelijk/bbo (jaar 3), interne audit (jaar 4). Begroting

8 5 Management van medewerkers Het grootste deel van onze middelen wordt ingezet voor personeel. We hebben structurele middelen van de rijksoverheid gebaseerd op het leerlingenaantal en projectmatige middelen voor het uitvoeren van specifieke projecten (bijvoorbeeld Schakelklassen, Voor- en vroegschoolse educatie, etc.), vanuit het Rijk, lokale overheden, samenwerkingsverbanden of eigen reserves. Verder is vanuit de rijksoverheid een budget Personeel en Arbeid (P&A) beschikbaar voor zaken als nascholing, personeelsbeleid etc. 5.1 Kwaliteit van medewerkers Door de beoordeling door directies, de audits van het expertteam en de bezoeken van de inspectie is duidelijk geworden in welke mate medewerkers voldoen aan de vereiste competenties. Sirius is op de goede weg: op dit moment scoort 66% van de medewerkers voldoende op de pedagogische en didactische competentie. Sirius streeft naar een percentage van 80% op pedagogische en didactische competenties in Sirius heeft tussen 2009 en 2013 gewerkt aan het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) waarin alle Siriusscholen participeren. Door de intensieve samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), is de afgelopen vier jaar systematisch gewerkt aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Omdat kwaliteitsverbetering in de komende jaren centraal staat, wil Sirius blijven investeren in verbetering en borging van de kwaliteit. In 2014 investeren we hierin uit eigen middelen. Daarnaast krijgen de scholen 100,- per leerling uit het P&A budget om te besteden aan onderwijsondersteunend personeel. Uit hetzelfde budget is ,- bestemd voor nascholing op school- en bovenschools niveau. Dit schooljaar wordt nieuw scholingsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Er vinden ook andere activiteiten plaats in het kader van de professionalisering van medewerkers, zoals de workshops in het kader van Omdat Elk Kind Telt, communicatietrainingen (bekostigd door het Stadsdeel), workshops in het kader van de vindtplaatsschool Wetenschap, Techniek & Excellentie. De schoolleiders leren van en met elkaar op de scholen (intervisie). - Verdere verbetering van de competenties van medewerkers, met name de pedagogische didactische en organisatorische competenties. 5.2 Aantal personeelsleden De inzet van de formatie is geheel afhankelijk van de beschikbaar gestelde middelen. Binnen Sirius hebben we er voor gekozen om voor de structurele inkomsten, structurele formatie (medewerkers met een vaste aanstelling) in te zetten en voor de tijdelijke inkomsten een flexibele schil van tijdelijke medewerkers in te zetten. Per oktober 2013 hadden we een flexibele schil van 42 medewerkers (31,62 FTE) met een tijdelijke aanstelling tegenover een bedrag van de tijdelijke inkomsten (o.a. projecten, subsidies en impulsgelden) van (34 FTE). Begroting

9 In onderstaande tabel wordt de formatie van de stichting (inclusief flexibele schil ) weergegeven zoals voor de komende jaren is begroot. Formatie in FTE Categorie Directie 20,34 19,70 OOP 38,05 37,73 OP 200,61 200,11 Onderwijsbureau 7,10 7,10 ID medewerkers 1,00 - Totaal 267,10 264,64 Door op niet structurele inkomsten (projectsubsidies) tijdelijk personeel aan te nemen kunnen we als organisatie snel inspelen op veranderingen en lopen we minder risico. - Een flexibele schil van medewerkers voor de niet structurele inkomsten uit projecten en subsidies. 5.3 Instroom, doorstroom en uitstroom Iedere interne of externe vacature is een kans om de schoolorganisatie verder te optimaliseren. We willen inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand per school zodat er meer gerichte werving kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de mobiliteit van medewerkers: eerst inzicht in de mate van mobiliteit en dan eventueel de mobiliteit stimuleren. Door - daar waar mogelijk - te sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom kunnen we zorgen voor een evenwichtig personeelsbestand. Sirius kent een opvallend hoog aantal medewerkers in leeftijdscategorie 55+. Dit blijkt ook uit onderstaand leeftijdstabel van het personeelsbestand van Sirius per Leeftijdscategorie Leeftijd Aantal Mannen Vrouwen Aantal Door actief personeelsbeleid is de afgelopen jaren de GGL gedaald van 48,7 jaar per naar 42,19 jaar per We streven naar een uitgebalanceerd personeelsbeleid met evenwicht in leeftijd, culturele achtergrond, man/vrouw en vooropleiding. - Bevorderen van de loopbaanmobiliteit van medewerkers, zowel horizontaal als verticaal. Begroting

10 5.4 Opleiden in school en Starters De scholen van Sirius hebben een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam, educatieve faculteit, waar toekomstige leerkrachten worden opgeleid binnen de scholen van Sirius en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Het doel is om de kwaliteit van de instroom van nieuwe leerkrachten te verbeteren. Vanuit HvA en UPvA krijgt Sirius 500,- per student (gemiddeld 45 studenten HVA en 20 studenten UPvA) voor training en begeleiding. Sirius draagt ook 500,- per student bij per jaar bij. Bij het ministerie hebben we een subsidie aangevraagd om de samenwerkingsrelatie met de HvA te verdiepen. Dit hebben we in samenwerking gedaan met drie andere schoolbesturen. Als de subsidie wordt toegewezen krijgen we vier jaar om de samenwerking bij het startestraject en bij het thema ouderbetrokkenheid verder vorm te geven. We richten ook een onderzoeksgroep om de onderzoeken, met name op deze thema s binnen Sirius te coördineren. De onderzoeksgroep is noodzakelijk om als opleidingsschool geaccrediteerd te worden. Het afgelopen jaar was het startertraject georganiseerd in samenspraak met het schoolbestuur Openbaar onderwijs aan de Amstel. Binnen dat schoolbestuur blijkt de animo voor dit jaar minder groot. We zoeken dit jaar naar een aangepast starterstraject waaraan ook Lio-ers (leraren in opleiding) kunnen deelnemen. Er zullen ook dit jaar weer mogelijkheden tot verdere samenwerking worden gezocht. De kosten voor het starterstraject worden begroot op en komen ten laste van het bovenschoolse nascholingsbudget. - Verbeteren kwaliteit toekomstige leerkrachten 5.5 Ziekteverzuim Het verzuimpercentage de verzuimfrequentie en verzuimduur zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Om een beter vergelijk te maken met de landelijke cijfers wordt als bron het Vervangingsfonds gebruikt. Voorkomen van ziekteverzuim als gevolg van gesprekken over het niveau van de competenties van leerkrachten (grijs verzuim) blijft een aandachtspunt. De deskundigheidsbevordering van directies en bewustwording van verzuimaanpak conform het verzuimprotocol zorgt voor een laag percentage kort verzuim, de directies zijn op de hoogte van de mogelijkheden om hun medewerkers hierbij te begeleiden. Ziekteverzuim 2011 Ziekteverzuim (tot 1 jaar) Verzuimfrequentie Verzuimduur Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam 8,50% 7,10% 1,30 1,21 24,60 18,18 Ziekteverzuim 2012 Ziekteverzuim (tot 1 jaar) Verzuimfrequentie Verzuimduur Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam 9,30% 8,21% 1,10 1,25 27,60 19,51 Ziekteverzuim 2013 Ziekteverzuim (tot 1 jaar) Verzuimfrequentie Verzuimduur Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam Sirius Bo Amsterdam 8,80% 7,52% 1,20 1,34 23,80 21,90 Begroting

11 Op basis van veranderingen binnen de verzuimregistratie op schoolniveau, worden preventief verzuimgesprekken gevoerd. De verwachting is dat de ontwikkeling van het Senioren beleid voor de 55+ doelgroep een positieve uitwerking heeft op het verzuim. Bij deze doelgroep is het verzuim op dit moment het hoogst. Er wordt door de bedrijfsarts geadviseerd over de belastbaarheid, bij gedeeltelijke belastbaarheid is er geen sprake van 100% ziekte verzuim. De registratie van het daadwerkelijk verzuimpercentage heeft positieve invloed op het ziekteverzuimpercentage van Sirius.Tenslotte worden er bijeenkomsten gepland met P&O-ers van collega besturen binnen de Federatie om kennis te delen. - Percentage ziekteverzuim daalt naar landelijk gemiddelde. - Voorkomen van medicaliseren door preventie grijze verzuimtrajecten. 5.6 Medewerkers tevredenheidsonderzoek Het personeel is en blijft het kapitaal van onze organisatie. Tevreden medewerkers zorgen voor goed onderwijs en een goede sfeer op school. Eind 2013 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden om zo zicht te krijgen op de tevredenheid van medewerkers. Begin 2014 zijn de resultaten hiervan bekend. Met deze resultaten kunnen we ons ook op dit gebied verder ontwikkelen en verbeteren. - Tevredenheid en kwaliteit van onze medewerkers verbeteren. 5.7 Beleid duurzame inzetbaarheid Door de voorgestelde wijzigingen rond pensionering en gewijzigde ingangsdatum van de AOW moeten de oudere werknemers er rekening mee houden dat ze langer moeten doorwerken terwijl we bij een groot deel van deze leeftijdscategorie een verminderde belastbaarheid zien. Dit gaat frictie opleveren bij het continu goed uitvoeren van de werkzaamheden. In 2013 is een eerste inventarisatie geweest bij een klankbordgroep 60+ leerkrachten. Dit geeft geen eenduidige beeld voor mogelijke oplossingen. In 2014 gaan we dit continueren. We gaan een project aanvragen bij het vervangingsfonds voor duurzame inzetbaarheid verminderde werkdruk en meer werkplezier. Bij toekenning van het project vergoedt het Vervangingsfonds 75% van de kosten met een maximum van ,- In dat geval moet Sirius zelf investeren. - Ontwikkelen activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid: minder werkdruk en meer werkplezier voor (oudere) medewerkers. 5.8 Flexpool Op de scholen is er behoefte aan flexibele formatie (flexpool). Tegenvallers zoals onverwachte boventalligheid, niet ingevulde vacatureruimte of kort-tijdelijk ziekteverzuim kan ermee worden opgevangen. Door samenwerking met het Vervangingsfonds en de gezamenlijk Federatieve invalpool Bureau Inzet was het mogelijk de flexpool te realiseren. Sirius heeft in het schooljaar een flexpool van ongeveer 7 FTE. De loonkosten van deze mensen kunnen niet volledig worden gedekt door declaraties bij het vervangingsfonds. De meerkosten komen ten laste van het P&A budget of de P&A reserve. Begroting

12 - Opvangen tegenvallers in formatie door gebruik te maken van de Flexpool. - In het kader van de diversiteit, werving en selectie jonge mannen 5.9 Functiemix De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, FTE s) over de verschillende salarisschalen. Schoolbesturen krijgen extra geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om leraren promotie te kunnen geven naar hogere leraarfuncties, met bijbehorende beloning. Een deel van deze beloning komt van het ministerie, het andere deel moeten we zelf betalen (25%). Deze maatregel, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen komen, wordt aangeduid met versterking van de functiemix. Op dit moment is 25,4 FTE in de LB schaal ingevuld. Voor de LC schaal op het SBO is 1 FTE ingevuld. De norm voor de LB is conform de CAO-PO 2013 op 1 augustus ,2 FTE. Voor de LC schaal op het SBO is de norm op 1 augustus 2013 gesteld op 1,37 FTE. Met directies wordt het ontwikkelperspectief van de teams besproken zodat zij middellange termijn beleid kunnen ontwikkelen zodat in FTE van de medewerkers in de LB schaal wordt aangesteld. Uit het P&A budget wordt vrijgemaakt om dit bedrag naar rato te verdelen onder scholen die functiemix FTE s benoemd hebben. Op deze wijze worden scholen ook financieel gestimuleerd om leerkrachten zich te laten ontwikkelen en aan te stellen als excellente leerkracht. De school die een LB leerkracht aanstelt, krijgt 50% extra vergoed via dit budget. Enerzijds om de 25% uit het P&A budget te compenseren en anderzijds om een extra financiële stimulans te geven. Het resterende budget kan worden aangewend voor de leerkrachten die in de loop van 2014 worden aangesteld als excellente leerkracht FTE van de leraren in LB - 2 FTE van de leraren in LC Begroting

13 6 Management van middelen - huisvesting Sirius streeft naar goed geoutilleerde schoolgebouwen die zich kenmerken door duurzaamheid, aantrekkelijkheid en kostenbeheersing. Om deze doelen te realiseren worden de volgende activiteiten in 2014 uitgevoerd. 6.1 Gebouw aanpassingen t.b.v. brandveiligheid Door het verkrijgen van de nieuwe omgevingsvergunning en de daarbij gestelde eisen waar een schoolgebouw nu aan moet voldoen dienen er bouwkundige aanpassingen in de scholen te worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn o.a. het aanbrengen van brandvertragende scheidingen zoals nieuwe klapdeuren en brandvertragende beplating boven het systeemplafond, maar het betreft ook het aanbrengen van extra brandmelders en noodverlichting. Kosten voor deze aanpassingen worden door de gemeente vergoed Alle scholen voldoen aan de nieuwe eisen. 6.2 Realiseren Ouderkamer De betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor Sirius is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van het beleid. Stadsdeel Zuidoost stelt subsidie beschikbaar om op (brede) scholen een ouderkamer te realiseren om zo de ouderbetrokkenheid verder te vergroten en ouders meer te betrekken bij hun school en het onderwijspersoneel. De ouderkamer biedt ouders een eigen ontmoetingsplek, er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd en er wordt opvoedingsondersteuning gegeven. Een aantal scholen van Sirius heeft al een ouderkamer, dit zijn: De Ster, 16 e Montessori, De Schakel, De Blauwe Lijn, Bijlmerdrie, Wereldwijs en Bijlmerhorst. Bij de overige scholen moeten ze nog worden gerealiseerd. - Alle scholen beschikken over een eigen ouderkamer. 6.3 Brede school Middels de brede school wordt door deelname van leerlingen aan naschoolse activiteiten nagestreefd dat hiermee de ontwikkelingskansen vergroten en de talentontwikkeling vorm krijgt. De Brede School is een stadsdeelprioriteit en wordt door het stadsdeel gesubsidieerd. Voor Sirius bedraagt deze subsidie ,-. Elke school wordt geacht om zelf een even grote investering te doen in de interne coördinatie als het subsidiebedrag. Stadsdeel Zuidoost stelt een financieel budget beschikbaar voor bouwkundige aanpassingen in een school voor het realiseren van apart ingerichte ruimtes die geschikt zijn voor de Brede school activiteiten. De meeste scholen hebben al een Brede schoolruimte. De Brede schoolruimte in de Nellestein en de Holendrecht zal in 2014 in gebruik genomen worden. Het realiseren van een Brede schoolruimte is (nog) niet mogelijk vanwege ruimtegebrek in de Tamboerijn, en de Brink. De Rozemarn krijgt nieuwbouw waarin de Brede schoolruimte is meegenomen. - Alle scholen beschikken over een Brede schoolruimte. Begroting

14 6.4 Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Een belangrijk aandachtsgebied binnen het huisvestingsbeleid is het onderhoud aan de schoolgebouwen. Uit het MOP is afgeleid dat van de totale onderhoudskosten over een 10-jaarse periode afgerond 70% ten behoeve van groot onderhoud en 30% ten behoeve van klein onderhoud zal worden besteed. Voor 2014 is gepland aan uitgaven voor onderhoud conform het MOP. De kosten voor groot onderhoud worden bovenschools afgedekt en daartoe wordt jaarlijks een dotatie aan de voorziening groot onderhoud gepleegd van In de MOP is 10% opgenomen voor onvoorziene uitgaven ter dekking van eventuele tegenvallers. Vanaf 2015 zijn scholen ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen. In de loop van 2014 wordt bekend of er een (eenmalig) extra budget van het Stadsdeel beschikbaar komt voor het (buiten)onderhoud. In oktober 2013 is het nieuwe MOP ( ) opgesteld door een gespecialiseerd bureau, waarin ook het buitenonderhoud is meegenomen Uitvoering groot onderhoud 2014 Onderstaande werkzaamheden worden o.a. conform het MOP in 2014 uitgevoerd: Brink Vervanging keukenblok (incl. kraan) Bijlmerdrie Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Vervanging keukenblok (incl. kraan) (lokaal 1 t/m 3 en peuterspeelzaal bevatten nieuwe pantry s) Totaal binnen schilderwerk Bijlmerhorst Aanpassing luchtbehandeling Wereldwijs Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Vernieuwen cv ketel (schoolgebouw) Vernieuwen van closetcombinaties (noord, naast entree 2 en naast entree 3) Vervanging keukenblok (incl. kraan) Holendrecht Vervanging radiatoren, leidingen, etc Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Vervanging keukenblok (incl. kraan). 16 e Montessori Buitenschilderwerk bestaand houtwerk. Nellestein Buitenschilderwerk bestaand houtwerk / Buitenkozijnen Totaal binnenschilderwerk Vernieuwen entreemat (schoonloopmat) Schakel Buitenschilderwerk bestaand houtwerk Reinigen marmoleum Tamboerijn Vernieuwen van voegwerk van metselwerk rollagen/raamdorpelstenen Herstellen/vernieuwen daklichten/piramides Vernieuwen hang en sluitwerk Ster Vernieuwen buitenkozijnen, ramen en deuren incl. Hang en sluitwerk, HR+ beglazing (renovatie activiteit) Herstellen buitenriolering en ophogen/vernieuwen bestrating schoolplein. Pantry: aanbrengen gietvloer,vervangen wandtegelwerk en stucwerk daar boven, keukenblok en balie vervangen Van Houte Vernieuwen van voegwerk metselwerk Herstellen buitenriolering en ophogen/vernieuwen bestrating schoolplein. Begroting

15 6.5 Nieuwbouw Rozemarn Vanuit het stadsdeel is er in 2009 een voorziening toegekend voor het realiseren van vervanging nieuwbouw voor de Rozemarn aan de Huntum. Het toegekende budget bedraagt inclusief alle kosten 3 miljoen euro (geplande realisatie in 2014). De realisatie zal middels het Design & Build concept aanbesteed worden. - Realisatie nieuwbouw Rozemarn. 6.6 Onderhoudscontracten Sirius is als juridische entiteit verantwoordelijk voor alle scholen. Ten aanzien van het beheer is er een groot aantal wettelijke verplichtingen waaraan Sirius moet voldoen. Zo zijn er verplichte jaarlijkse inspecties van veiligheidsapparatuur en installaties op alle scholen. Het afsluiten van bovenschoolse contracten geeft Sirius en het schoolbestuur de zekerheid over de uitvoering daarvan. De bovenschoolse contracten geven Sirius en de schoolbesturen ook voordeel ten aanzien van de prijsvorming en in de navolging van de contracten Realiseren van kostenbesparing door middel van collectieve afspraken. 6.7 Schoonmaak Eind 2012 zijn er maatregelen genomen om te besparen op de schoonmaakkosten. Als gevolg hiervan is er in 2013 een besparing op schoonmaak gerealiseerd van ruim Schoonmaak op de scholen met een zo gunstig mogelijke verhouding tussen kwaliteit en prijs. 6.8 Energie De energielasten van de Stichting blijven elk jaar stijgen. Door deel te nemen aan het klimaatproject energieke scholen van de gemeente kunnen we energiebesparende maatregelen nemen bij scholen. Het gaat dan om: 1. Het aanbrengen van een Warmte terug Win installatie 2. Het vervangen van enkel, door dubbel HR++ glas 3. Het aanbrengen van energiezuinige verlichting. De afgelopen drie jaar heeft dit bij drie scholen plaatsgevonden: Nellestein, Schakel, Tamboerijn. In 2014 vinden de energiebesparende maatregelen plaats op De Brink. Daarnaast wil Sirius zelf extra investeren in energiezuinige materialen zoals verlichting, zonnepanelen etc. om het energieverbruik naar beneden te krijgen. In 2013 hebben we een extern bureau de energiecontracten laten doorlichten. In 2014 verwachten we nieuwe (goedkopere) energiecontracten af te sluiten. - Verlagen van de energiekosten Begroting

16 6.9 ICT Alle scholen van Sirius zijn aangesloten op het snelle glasvezelnetwerk van Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA). De planning is om in 2014 over te gaan naar een nieuwe netwerkbeheerder. In 2014/2015 zullen alle scholen voorzien worden van WIFI access points. Hierdoor kunnen alle scholen optimaal gebruik kunnen maken van een hoog kwaliteit draadloos netwerk, dit ter verbetering en ondersteuning voor het geven van onderwijs. - Optimaal functionerend ICT netwerk op ieder school 6.10 Leerlingvolgsysteem Alle scholen incl. het bestuursbureau maken sinds augustus 2013 gebruik van het programma ParnasSys. In 2014 zal er onderzocht worden welke additionele modules toegevoegd worden aan ParnasSys. - Aanpassen/uitbreiden leerlingvolgsysteem t.b.v. bruikbare managementinfo Begroting

17 7 Management van Processen Bij management van processen gaat het om de wijze waarop Sirius vanuit de strategie en het beleid haar processen ontwerpt, beheerst en verbetert. 7.1 Leerprestaties Sirius werkt structureel aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van de leerprestaties. We vinden dat een goede beheersing van de culturele vaardigheden, met taal en rekenen voorop, essentieel is voor al onze leerlingen. Alleen met een goede beheersing van de basisvaardigheden kunnen onze leerlingen zich succesvol ontwikkelen en handhaven in de maatschappij. - Het verhogen van de leerprestaties van de leerlingen. 7.2 Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) Op 1 augustus 2012 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) ingevoerd met als doel om alle kinderen in Amsterdam een succesvolle schoolcarrière te bieden. Om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen wordt een effectief programma aangeboden in de voor- en vroegschoolse periode. Hiervoor is een Amsterdams kwaliteitskader vastgesteld. Uit de samenwerking met KBA is de wens ontstaan op de scholen om de kwaliteit van het onderwijs in de onderbouw verder te verbeteren door optimalisering van de samenwerking met Swazoom (de peuterspeelzalen in de scholen). Vijf scholen van Sirius en de inpandige voorscholen van Swazoom nemen deel aan de pilot van DMO. Er zijn geen kosten verbonden aan dit traject. Wel zal een extra inspanning gevergd worden. - De scholen van Sirius voldoen aan het Amsterdamse kwaliteitskader. - De uitvoering van de VVE voldoet minimaal aan de kwaliteitsindicatoren van de inspectie. 7.3 Dagarrangementen Uit onderzoek blijkt dat een doorgaande lijn voor kinderen van 0 6 jaar van groot belang is voor de latere ontwikkeling op school. Ook is het een nadrukkelijke wens van ouders om de leertijd van kinderen te verlengen. Ook dit kan een positief effect hebben op prestaties van de leerlingen. Het (integrale) kindcentrum (IKC) kan een oplossing zijn voor deze wensen. Samen met het Stadsdeel wil Sirius deze mogelijkheden voor kinderen bieden. In de huidige dagarrangementen is al ruimte voor talentontwikkeling (Brede school), huiswerkklassen (mentorprojecten, leerlabs en masterclasses, schakelklassen) en vakantiescholen (Bijlmerhorst en Blauwe lijn). Deze zijn echter niet beschikbaar voor alle leerlingen van de school. Aankomend schooljaar wil Sirius samen met de partners in de kinderopvang op twee scholen een start maken met de opzet van een IKC. - Realiseren van doorgaande leerlijnen 0-12 jaar en het verlengen van de leertijd. Begroting

18 7.4 Schakelklas Schakelklassen zijn bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 6 in het basisonderwijs met een dusdanige taalachterstand dat zij onder hun niveau presteren. In een schakelklas krijgen de leerlingen een jaar lang in een klas met maximaal 15 kinderen apart (taal) onderwijs dat gericht is op het wegwerken van de taalachterstand. Het is de bedoeling dat leerlingen daarna terugkeren of doorstromen naar een gewone klas. De schakelklas is onderdeel van een schoolbrede taalvisie en expliciet onderdeel van het taalbeleidsplan van de school. Voor het schooljaar krijgen we een vergoeding van voor de schakelklassen. Naast deze vergoeding maken de scholen zelf ook kosten voor de schakelklas. Vergoeding schakelklassen School Groep Type Subsidie 16 e Montessorischool 3/4 deeltijd Bijlmerdrie 3/4 voltijd Bijlmerhorst deeltijd De Blauwe Lijn deeltijd De Brink 6 voltijd Holendrechtschool 5 voltijd Nellestein 5 voltijd De Rozemarn 4 deeltijd De Schakel 6 deeltijd Wereldwijs 5 voltijd Totaal Taalachterstand versneld inhalen zodat de leerlingen na het schakeljaar (weer) optimaal kunnen deelnemen aan en presteren in het reguliere onderwijs. 7.5 Vakantieschool taal Wanneer een leerling de Nederlandse taal niet goed genoeg beheerst, heeft dat gevolgen voor de prestaties in alle vakken op school. Taalachterstand kan een leerling belemmeren om eruit te halen wat er in zit'. Door extra taallessen te volgen kunnen de leerlingen hun taalachterstand versneld inhalen. Leerlingen krijgen de extra taallessen daarom op hun eigen school in groepjes van ongeveer 15 leerlingen van groep 6 en/of 7. De lessen zijn in de schoolvakanties gedurende 3 dagdelen en in de gewone lesweken 1,5 uur na schooltijd. Voor de ouders zijn er informatie bijeenkomsten waar zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en huiswerkoefeningen kunnen voorbereiden om samen met hun kind te doen. Vergoeding vakantieschool taal School Groep Type Subsidie Bijlmerhorst deeltijd De Blauwe Lijn deeltijd Taalachterstand van de leerlingen versneld inhalen. Totaal Begroting

19 7.6 Passend Onderwijs In het kader van de nieuwe wetgeving Passend Onderwijs is Amsterdam door het Rijk aangewezen als een samenwerkingsbestuur. In het afgelopen jaar is op stedelijk niveau een stichtingsbestuur aangesteld. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Amsterdamse schoolbesturen. De scholen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elke leerling Passend Onderwijs te verzorgen. Bij voorkeur in de school naar keuze van de ouders. Voor de Sirius scholen betekent deze wijziging in de wetgeving dat we verder gaan met het passend maken van ons onderwijs. Om ook de meer begaafde leerlingen Passend Onderwijs te bieden continueren we op de Bijlmerhorst de Day a Week School die in 2013 gestart is. Daarnaast hebben we op de 16 e Montessori de vindplaatsschool Wetenschap, Techniek & Excellentie. Ook de KBA middelen worden hiervoor gebruikt. Investering Passend Onderwijs KBA middelen, investering uit eigen middelen Zorgprofielen: middelen SWV n.b., A Day a Week school middelen KBO en prestatiebox Wetenschap Techniek & Excellentie e Montessori - Prestatiebox Om de zorgplicht voor de kinderen in Zuidoost te kunnen waarmaken, gaan scholen en schoolbesturen samen met de gemeente Amsterdam en het stadsdeel nauw samenwerken. De gemeente/het stadsdeel is namelijk verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De afspraken worden vastgelegd in het Zorgplan van het Samenwerkingverband Zuidoost. Het komende jaar worden er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt op vier terreinen: 1. Basisondersteuning; 2. Toelaatbaarheid; 3. Organisatie en arrangementen; 4. inzet van (financiële) middelen. - Voor elke leerling passend onderwijs. 7.7 Kunst- en cultuureducatie Kinderen hebben kennis, inzicht en vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren en te participeren in onze samenleving. Sirius heeft in haar strategisch beleidsplan aangegeven de nadruk te willen blijven leggen op een goede beheersing van het taal en rekenen. Scholen die zich willen ontwikkelen tot excellentie zullen naast de goede opbrengsten in deze basisvaardigheden ook een sterk aanbod in kunst- en cultuureducatie moeten aanbieden. In de afgelopen jaren heeft dit aanbod vooral vorm gekregen door de projecten die uitgevoerd werden door de Beeldende Vorming leerkrachten van Sirius en de Brede School. Begroting

20 De gemeente Amsterdam wil graag realiseren dat alle leerlingen in Amsterdam in aanraking komen met kunst- en cultuur. Hiertoe is een Basispakket Kunst- en Cultuureducatie ontwikkeld. Schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken het Basispakket te gaan invoeren op de scholen. Uit de middelen van de prestatiebox zal een bedrag bestemd worden per leerling om tot invoering te komen van het basispakket. Hiervoor zijn beschikbaar: Investering kunst en cultuur Vouchergelden Prestatiebox ( 10,90 per leerling) Nascholingsmiddelen Kunst en cultuur coördinator/coördinatie De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. - De Siriusscholen formuleren hun ambitieniveau op het gebied van kunst- en cultuureducatie: zij hebben in 2014 een keuze gemaakt voor een van de profielen. Begroting

21 8 Begroting 2014 Begroting

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie